2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slovo na úvod

downloads2-jpg

V živote to už tak chodí, všetko má svoj začiatok aj koniec a tam, kde niečo končí, zároveň aj niečo nové začína a veľakrát záleží len od nás samých, či to bude pekné, príjemné a nezabudnuteľné.

Dva mesiace prázdnin, plné oddychu, nezabudnuteľných zážitkov sú už za nami a verím, že každý z vás nabral dostatok energie a je plný entuziazmu do naberania ďalších vedomostí v novom školskom roku, ktorý práve začína a otvára 64. kapitolu v histórii školy.

Viem, že štúdium v našej škole je náročné, ale ak sa budete s láskou a záujmom systematicky pripravovať na každú vyučovaciu hodinu, určite to zvládnete.

Chcel by som privítať medzi nami našich prvákov. Teší ma, že o štúdium v našej škole je stále veľký záujem, a preto dúfam, že sa budete snažiť obhájiť svoje výsledky zo základnej školy. Ukážte, že si viete zvyknúť na tvrdú každodennú prácu a na zodpovedný prístup k náročnému vzdelávaniu, ktoré ste si vybrali. Ukázali ste, svojím prospechom zo ZŠ a výsledkami na prijímacích skúškach, že ste najlepší, dokážte, že si zaslúžite byť našimi žiakmi.

Aj od žiakov vyšších ročníkov očakávam aktívny prístup vo vyučovaní, ale aj mimo neho, a tiež veľkú dávku zvedavosti a túžby po poznaní. Zapájajte sa do rôznych aktivít, ktoré sú na škole, aj mimo nej. Ukážte, ako viete zužitkovať vedomosti, ktoré ste v predchádzajúcich rokoch získali.

Veľmi ťažký rok čaká našich maturantov, ktorých čakajú všetky maturity, prijímacie skúšky na vysoké školy, či prijímacie pohovory do zamestnania. Musia všetko podriadiť cieľu, aby úsilie, ktoré vydajú pri každodennom učení, bolo korunované úspechom.

Chcel by som sa poďakovať pedagógom, za ich každodennú prácu, za ich neľahkú úlohu vychovávať a vzdelávať mladých ľudí, pretože na nich stojí, ale aj padá celá škola. Tiež ďakujem ostatným zamestnancom školy, rodičom a priateľom školy ako aj firmám za všetky formy spolupráce.

Každý deň tohto nového školského roka môže byť veľkým dňom, dňom úspechu a občas aj neúspechu na ceste za tým, čo sme si predsavzali. Záleží len na nás, ako svoje možnosti využijeme. Žiaden deň, keď sa niečo naučíme, nie je premárnený.


Prajem Vám všetkým veľa úspechov!

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Priemyslovka znova medzi top školami na Slovensku

ineko-jpg

V novom vydaní rebríčkov najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii SOŠ, ktoré bolo zverejnené 7. 9. 2016, sme sa umiestnili na druhom mieste. Naša škola opäť obhájila svoje predchádzajúce umiestnenia v tomto hodnotení a zotrvala v TOP trojke.

Umiestnenie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu, teda predovšetkým všetkých študijných výsledkov našich študentov, výsledkami rôznych súťaží, do ktorých sa popri svojom štúdiu zapájajú, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole a uplatnením sa na trhu práce.

Hodnotenie výsledkov nezohľadňuje rozdiely medzi študentmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim študentom.

Veríme, že SPŠE bude naďalej potvrdzovať svojou kvalitou, že si právom zaslúži byť medzi najlepšími strednými školami na Slovensku.

Mgr. Lucia Liptáková

SPŠE Prešov opäť získala Certifikát solventnosti

register-solventnych-firiem

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa opäť môže pochváliť Certifikátom solventnosti, ktorý získala na základe splnenia vstupných podmienok a prešla hodnotením firiem, ktoré sa vykonáva z hľadiska ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu práce a ďalších dôležitých parametrov.

Získaním certifikátu sa tak radíme medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Certifikát je tak potvrdením našej pozície na trhu, potvrdením dôveryhodnosti a silný marketingový nástroj na zvýšenie komunikácie s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou, ba dokonca i zamestnancami a širokou verejnosťou.

Veríme, že získaný certifikát správne podporí činnosť našej školy, ktorej výsledkom budú ďalšie úspechy.

Mgr. Jana Pavlišaková

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 v SPŠE Prešov

otvorenie-skol

V pondelok pre všetkých žiakov a študentov po dvojmesačných letných prázdninách otvárali školy svoje brány. V tento deň aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove privítala svojich 689 študentov.

V úvode slávnostného otvorenia 64. školského roka v priestoroch vynovenej telocvične školy zaznela štátna hymna a hymna SPŠE. Tímea Balhová, predseda ŽŠR, všetkým prítomným venovala svoj prejav. Záverečné slová patrili riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, ktorý sa prihovoril študentom a pedagógom. Zvlášť privítal 177 študentov 1. ročníka, pre ktorých dnešným dňom začína nová etapa ich života. Teší nás, že v škole sa z roka na rok rozrastá aj počet dievčat. Medzi množstvom chlapcov je v SPŠE Prešov v súčasnosti aj 29 dievčat, ktoré si vybrali štúdium jedného z ponúkaných odborov. Tento školský rok bude výnimočný, no i náročný aj pre študentov 4. ročníka. Najprv to bude tanec a zábava na stužkových slávnostiach, no neskôr usilovná príprava na maturitné skúšky. Riaditeľ školy privítal na pôde SPŠE Prešov aj nových pedagógov, ktorí sa spolu s nami v tomto školskom roku budú podieľať na vzdelávaní a výchove našich študentov.

Veríme, že školský rok 2016/2017 bude pre nás všetkých úspešným rokom.

Mgr. Ivana Kurtyová

Nový člen SPŠE – Nao

robot-nao-jpg

Novým členom kolektívu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa stal v školskom roku 2016/2017 humanoidný robot Nao od spoločnosti Aldebaran Robotics, ktorý má umelý charakter a jeho kombinácia hardvéru a softvéru umožňuje čo najviac sa prispôsobiť človeku. Je novinkou v oblasti výučby programovania a informatiky. Robot Nao poskytuje plne programovateľný a otvorený systém, pri ktorom sa dosahujú lepšie výsledky, hlavne pri učení sa programovania a informatiky. Obsahuje dvojicu kamier, ktoré umožňujú detegovať tváre ľudí alebo objekty, dokonca je schopný aj čítať. Štyri mikrofóny poskytujú možnosť interakcie robota s človekom a dva reproduktory umožňujú prehrávať zvuky alebo hudbu, na ktorú je schopný Nao napríklad tancovať. Obsahuje aj ďalšie dotykové senzory, ktoré môžu byť využité napríklad pri interaktívnych hrách. Robot Nao môže byť samozrejme pripojený do internetovej siete, a to mu umožňuje napr. prijímať a odosielať e-maily. Programovanie robota je možné v rôznych jazykoch, ako Java, Python, Matlab, NET framework a mnohé ďalšie. Študenti v SPŠE v Prešove budú robota Nao využívať v rámci výučby programovania a robotiky na aplikovanie svojich poznatkov v praxi a riešenie rôznych projektov, kde bude využitý potenciál robota Nao.

Ing. Martin Broda

Projekt ISTRA

spse-po-logo burgas-logo

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov v zastúpení Ing. Slavomír Kožár, MBA, Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová sa stala súčasťou projektu bulharskej Burgas Free University, BFU, Higher educational institution, Public body, ktorú reprezentuje pán Petko Chobanov, President, International Standards training in VET for promotion of market relevant education Erasmus 2016 (Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie Erasmus 2016).

Daný projekt je zameraný na Human resource development centre (HRDC) in Bulgaria – na financovanie v rámci oddelenia rozvoja ľudských zdrojov centra (HRDC) v Bulharsku. BFU je jednou z prvých neštátnych významných vysokých škôl v Bulharsku. Hlavné ciele danej spolupráce budú zamerané na vývoj a testovanie výučbových materiálov pre tréning OVP. Vypracovaný výučbový materiál bude určený pre správu a systém v oblasti hospodárenia s energiou, informačnej bezpečnosti a riadenia rizík, s prihliadnutím na použiteľnosť pre širokú škálu podnikov a odvetví. Medzi predpokladané činnosti spolupráce bude patriť prieskum na základe on-line dotazníkov, kde sa majú identifikovať potreby a požiadavky na poskytovanie relevantných a prispôsobivých požiadaviek ECVET v rámci flexibilných vzdelávacích ponúk na národnej úrovni v súvislosti s vybranými normami, e-learning didaktických pomôcok a testovanie. Celý projekt bude zameraný na normy konania, keďže sú široko použiteľné v rôznych oblastiach a na širokom spektre podnikov a pracovných miest. Vyvinuté školiace nástroje a materiály budú ľahko začleniteľné do rôznych vzdelávacích programov a priamo do výučby. Projekt je zameraný na získanie zručností, znalostí a vedomostí o využití a výhodách noriem, strategického významu štandardizácie pre podnikanie a konkurencieschopnosti Európy, ako aj implementácia štandardov v podnikoch a na školách.

Prvé stretnutie našej školy spolu s partnerskou školou v Bulharsku je naplánované na mesiac november 2016.

Ing. Vladimíra Pastirová

Medzinárodný projekt v oblasti 3D techniky

Vyššia odborná škola Pardubice je garantom medzinárodného projektu v oblasti 3D techniky. Cieľom projektu je oboznámiť sa s novými možnosťami využitia 3D modelovania a 3D tlače vo vyučovacom procese. Do projektu boli prizvané aj odborné školy z francúzskeho mesta Grenoble, švédskeho Vaggeryd a aj SPŠE Prešov dostala takúto ponuku spolupráce.

V prvom kroku projekt počíta so vzájomným oboznámením sa súčasného stavu zúčastnených škôl v danej problematike. Školy budú na spoločných stretnutiach prezentovať svoje skúsenosti s 3D technikou v jednotlivých školách. Podelia sa so svojimi skúsenosťami, ale aj problémami v tejto oblasti vzdelávania. Nové inovatívne prístupy a nové metodiky učenia v oblasti 3D techniky, ktoré budú prezentované jednotlivými školami, sa majú navzájom konfrontovať a presadzovať v jednotlivých školách.

V ďalšom kroku projekt počíta s prípravou odborných seminárov s odborníkmi z praxe v oblasti 3D techniky. Tieto semináre by mali zvýšiť úroveň učiteľov zaoberajúcich sa touto problematikou v uvedených školách. Ďalej projekt počíta s vytvorením inštruktívneho e-learningového programu o výučbe 3D, webové stránky zobrazujúce školské pomôcky vyrobené 3D tlačou a tréningového videa používajúceho 3D tlačiarne. Okrem týchto aktivít je naplánovaný aj seminár zameraný na inovatívne prístupy a skúsenosti s výučbou nových predmetov, napr. multimédiá, grafika, robotika.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov bude spolupracovať na tomto projekte v oblasti 3D modelovania, 3D tlače a robotiky.

Ing. Ján Seňava

Prázdninová stáž v T-Systems Slovakia

t-systems-logo

Po úspešnom absolvovaní národného kola súťaže NAG 2016 sa naše získavanie vedomostí a skúseností ešte neskončilo. Krátko po skončení školského roka nám spolu so Stanislavom Sotákom, absolventom SPŠE Prešov – bývalým študentom IV.SB triedy, bola ponúknutá stáž v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach. Obidvaja sme túto príležitosť s radosťou prijali a čakal nás mesiac rôznych aktivít, nových vedomostí a ukážka interných procesov v spoločnosti. Získali sme všeobecný prehľad, ako to v takejto nadnárodnej spoločnosti funguje. Boli sme oboznámení s každodennými povinnosťami zamestnancov. Prešli sme si rôznymi oddeleniami, ako sú NOC – Network Operations Center, Management LAN, VMware team, Voice, Telepresence, Security, Inter Cloud či Project Management. V každom tíme nám vysvetlili, čo robia a ako vyzerá ich pracovná náplň. Okrem toho sme mali možnosť si reálne vyskúšať cvičné tickety, ktoré sa dávajú ako testovacie úlohy pre uchádzačov o pozíciu Network Administrator. Musím hrdo povedať, že sme ich úspešne zvládli, aj keď niektoré boli nad našu úroveň a vedomostne sa blížili k CCNP.

Verím, že študenti našej školy aj v budúcich rokoch budú obhajovať svoje vedomosti podobným spôsobom a zároveň ich snaha bude ocenená takouto jedinečnou možnosťou, akú sme dostali my.

Dávid Alexovič, IV.SA

Dado Nagy medzi študentmi prešovskej SPŠE

presov-cita

V čase od 21. do 23. septembra 2016 prebehlo podujatie s názvom Prešov číta rád, ktoré každoročne organizuje Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Tohtoročné podujatie sa skôr nieslo v duchu detskej literatúry, no na svoje si prišli aj vekovo starší a medzi nimi aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Dňa 23. septembra 2016 sme v priestoroch našej školy privítali Jozefa „Dada“ Nagya. Tento skvelý moderátor, publicista a milovník kníh vyštudoval ruštinu a angličtinu. Prešiel mnohými médiami, pričom pôsobil v rádiu, glosoval v relácii Sedem s.r.o., vydal knihu parodických receptov s názvom Slepačie polievky pre otr(h)lých a spolu s režisérom Petrom Krištúfkom napísali knihu s názvom Rota pomalého nasadenia. Momentálne sa venuje organizovaniu a moderovaniu literárnych večerov a čítačiek. Literatúra je jeho vášňou i povolaním.

Počas besedy predstavil našim študentom zopár svojich obľúbených knižných titulov, medzi ktorými nechýbala kniha s názvom Sekerou a nožom od Dušana Taragela a Petra Pišťanka. Prednedávnom práve táto kniha vyvolala medzi verejnosťou polemiku, či ju zaradiť alebo nezaradiť medzi povinnú literatúru.

Dado Nagy si svojím pútavým rozprávaním získal nejedného študenta a s radosťou odpovedal na všetky zvedavé otázky. Aj keď sám priznal, že na čítanie už nemá toľko času ako kedysi, dúfame, že k čítaniu motivoval aspoň našich študentov.

Mgr. Jana Pavlišaková

Európsky deň jazykov

europsky-den

V pondelok 26. 9. 2016 sme si v našej škole znova pripomenuli Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami, ktoré pri tejto príležitosti pripravil MÚ CJ.

Už ráno pri vstupe do školy čakalo každého študenta a pedagóga príjemné privítanie šálkou čaju z ruského samovaru.

Počas celého vyučovania boli študenti v rámci hodín cudzieho jazyka pridelení do tried s rôznymi aktivitami. Tak mali možnosť dozvedieť sa o spôsoboch a pravidlách komunikácie v komunite nepočujúcich. So symbolmi posunkovej reči ich oboznámil pán PaedDr. Ondrej Feč zo Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove.

Mladý manažér pán Mgr. Dalibor Madžo z regionálneho strediska AIESEC prezentoval študentom možnosti získavania grantov z programu ERASMUS a na svojich osobných cestovateľských zážitkoch poukázal na nevyhnutnosť ovládania cudzích jazykov.

Aj naši vyučujúci anglického jazyka, ako Mgr. Miroslava Gajdošová a Mgr. Ján Bajúsz, prispeli k celkovému programu úsmevnou divadelnou scénkou a zaujímavými kvízmi v angličtine. Anglický učiteľ pán Christopher Gleaves zase zaujal študentov hrami, pri ktorých si mohli overiť svoju slovnú zásobu a pohotovosť reagovať.

Na štvrtej hodine odznel v školskom rozhlase príspevok o tradícii tohto významného európskeho dňa, ktorý si pripomína 48 štátov Rady Európy a ktorý viacnásobne vyzdvihol dôležitosť plurilingvizmu pre jednotlivca aj spoločnosť.


Z reakcií študentov:


„V rámci tohto Európskeho dňa jazykov sme mohli vnímať jazyky z iného pohľadu ako v bežný školský deň. Učitelia nám ukázali, že učiť sa jazyky nemusíme len úmorným presedením nad knihami, ale aj formou hry a zábavy.“ (Betka)
„V tento deň sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí nielen o cudzích jazykoch a krajinách, ale aj o posunkovej reči a ľuďoch, ktorí sa dokážu dorozumieť len prostredníctvom nej.“ (Peter) „Celý tento deň bol veľmi zábavný. Dobrá atmosféra bola už hneď ráno pri vstupe do školy. No mne osobne sa najviac páčilo divadelné predstavenie Popoluška, v ktorom naši spolužiaci podali dobrý herecký výkon.“ (Michal)

PhDr. Darina Trojáková

Školský internát otvoril svoje brány

skolsky-inter

Tak ako každý rok aj tohto roku prišiel začiatok septembra a s ním aj nástup do školy. Potešením bolo, že do školy sa nastupovalo až 5. septembra. Internátny život sa však začal už deň vopred, t.j. už v nedeľu popoludní, nástupom veľkého počtu prvákov (48). Bola to riadna vrava a oči plné obáv zo všetkých zmien, ktoré ich čakajú nástupom do SPŠE. Ešte väčší strach asi mali rodičia, ako to ich dieťa v tom cudzom svete, bez ich pomoci a ochrannej ruky zvládne. Skupinoví vychovávatelia ich však ubezpečili, že sa budú snažiť, aby internát bol ich druhým domovom, kde sa budú radi vracať, a pokúsia sa im nahradiť rodinnú starostlivosť.

V septembri sa v živote školského internátu venuje najviac pozornosti prvákom, aby sa vyznali vo víre zmien. Výchovná aktivita „Poznaj svoje mesto“ bola zameraná na oboznámenie sa s hlavným námestím mesta Prešova a niektorých historických pamiatok mesta. Zúčastneným sa veľmi páčila prehliadka Vodárenskej veže, z ktorej videli celé mesto ako na dlani.

V školskom internáte bola pre prvákov realizovaná aj beseda na tému „Adaptácia v škole, učenie“ a na začiatok októbra sa pre nich pripravuje slávnostné prijatie medzi „dospelých obyvateľov školského internátu.“

Aby to tu nevyznelo, že internátne aktivity boli vykonávané iba pre prvákov, budeme pokračovať v spoločných činnostiach pre všetkých ubytovaných v školskom internáte pri SPŠE v Prešove.

skolsky-inter

Najčastejšou záľubou našich chlapcov sú športové aktivity. Nakoľko nám ešte nebolo umožnené navštevovať telocvičňu a v septembri ešte stále bolo pekné počasie, tak sme veľa času trávili na školskom dvore pri futbalových zápasoch. Najväčšími záujemcami o tieto zápasy boli tretiaci a stále sa k nim pridali aj chlapci z iných ročníkov. Štvrtáci, radšej ako na futbal, chodievali trénovať do posilňovne.

Počas popoludňajších voľno-časových aktivít je využívaná spoločenská miestnosť, kde chlapci najradšej hrávajú stolný futbal. Mali by ste vidieť, ako zručne vedia ovládať svoje figúrky. Niekto by povedal, že to nie je žiadny pohyb, ale naopak, aj pri tejto činnosti je potrebné hýbať sa. Zručnosť prstov si chlapci trénujú aj pri rôznych internetových hrách, ktoré im slúžia na odbúranie únavy po návrate zo školy a nabratie chuti do prípravy na školské povinnosti nasledujúceho pracovného dňa.

Pri príležitosti Svetového dňa srdca – aby sa mohli chlapci rozhýbať aj pri inom športe – bol vychovávateľmi pripravený turnaj vo florbale, ktorý sa uskutočnil na školskom dvore a florbalovom ihrisku Spojenej školy internátnej na Masarykovej ulici. Víťazné družstvá boli ocenené zaujímavými cenami.

V mesiaci septembri sa uskutočnilo aj prvé stretnutie stravovacej komisie, ktorá pozostáva z dvoch členov každej výchovnej skupiny.

Tešíme sa na ďalšie aktivity školského internátu. Na príprave jednej z nich sa už aktívne podieľajú naši štvrtáci.

Ing. Viera Kuchárová

Staffino – jednoduchý nástroj pre hodnotenie

staffino-logo

Staffino je aplikácia zo Slovenska, vďaka ktorej môžete vyjadriť svoj názor na kvalitu služieb.

V záujme zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v našej škole, sme sa rozhodli ponúknuť študentom, ktorí sú hlavní hodnotitelia školskej aplikácie Staffino, možnosť zúčastňovať sa na zdokonaľovaní práce profesorov školy, hľadať účinnejšie metódy samotnej výučby, motivovať, zvyšovať záujem študentov o štúdium a v neposlednom rade snahu dosahovať lepšie študijné výsledky.

Vyučujúcim môžu poďakovať, chváliť ich výučbu, prejavovať im svoju úctu a uznanie alebo im odporučiť, ako by mohli byť ich hodiny zaujímavejšie.

Vo všeobecnosti je známe, že ľudia podávajú kvalitnejší výkon, ak sú povzbudzovaní. Znie to až neuveriteľne, ale cez Staffino hodnotitelia v priemere posielajú až 8 pochvál oproti 2 návrhom na zlepšenie. Preto je rozumné, ak hodnotením môžeme spoločne zvyšovať kvalitu, poukazovať na nedostatky a chváliť tých, ktorí do práce dávajú srdce. Spustenie pilotnej testovacej prevádzky bude prebiehať do konca januára 2017.

Študenti môžu svoje hodnotenia v podobe poďakovania alebo pripomienky zverejniť v mobilnej aplikácii Staffino alebo na linke https://staffino.com/sk/spse.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

KEITVA krúžky v školách

Dňa 8. septembra 2016 o 14:00 som mala možnosť zúčastniť sa úvodného stretnutia k informatickým krúžkom v ZŠ a SŠ. Podujatie bolo organizované klastrom Košice IT Valley v priestoroch UPJŠ.

Cieľom tejto aktivity  bolo:

  • zjednodušenie prípravy na vedenie informatických krúžkov pre učiteľov ZŠ a SŠ,
  • vytvorenie siete informatických krúžkov,
  • zdieľanie know-how,
  • zatraktívnenie informatických krúžkov.

Na stretnutí sa zišli učitelia IT z celého regiónu. Bol nám predstavený krúžok zameraný na multimédiá, ktorý funguje už niekoľko rokov na Gymnáziu v Snine. Videli sme výsledky práce žiakov a následne v širokej diskusii prebiehala výmena skúseností z práce podobných krúžkov. Všetci zápasia s podobnými problémami ako sú aj v našej škole. Ako udržať záujem žiakov počas celého školského roka? Záujmová činnosť v oblasti IT je obzvlášť citlivá na pravidelnosť aktivít. Ide o rozvíjanie širokého spektra zručností v oblasti programovania, ktoré na seba nadväzujú. Jednotlivé ohniská sa spájajú do reťaze, na konci ktorej je reálny produkt. Toto je cieľ. Aká je však skutočnosť? Veď na začiatku školského roka sú krúžky plné, ale  neskôr začína tradičné „dnes nemôžem“ a práca v krúžku začína viaznuť.

Budú nasledovať aj ďalšie stretnutia a možno výmenou KNOW-HOW sa nájde aj cesta k riešeniu. V blízkej budúcnosti nás čaká stretnutie na tému krúžok robotiky a krúžok 3D tlače.

Všetky nápady budem celkom určite tlmočiť kolegom a dúfam, že najmä vy, študenti, budete mať na základe  týchto stretnutí  nové a zaujímavé možnosti trávenia voľného času.

Ing. Judita Sakáčová

Aktivity tried

Medzinárodná výstava bonsajov 2016

vystava-bonsaj

Dňa 29. 9. 2016 sa naša trieda II.F aj s našou triednou pani profesorkou, Ing. Vladimírou Pastirovou, zúčastnila na medzinárodnej výstave Bonsai Prešov Exhibition 2016 v PKO Čierny Orol – Prešov.

Sála PKO v Prešove bola zaplnená špičkovými bonsajmi a suiseki od vystavovateľov z desiatich krajín pod záštitou primátorky mesta Prešov. K nahliadnutiu bolo 100 špičkových bonsajov a 30 suiseki od vystavovateľov z Česka, Poľska a, samozrejme v prevažnom počte, zo Slovenska. Výstava bola nádherná, bonsaje boli rôznej veľkosti a atmosféra bola neopísateľná. Táto výstava nás uchvátila svojím umeleckým, ale aj pestovateľským umením. Chvíľu sme sa cítili ako v krajine s nádychom exotiky a domov sme odchádzali s novými poznatkami.

Martina Staneková, II.F

Na Kalvárii

kalvaria-2-sb

Dňa 21. 9. 2016 sme sa rozhodli, že využijeme posledné teplé slnečné lúče a pôjdeme na Kalváriu a pozrieme sa z výšky na mesto Prešov. Výhľad na naše mesto bol ako na dlani. Videli sme všetky hlavné body Prešova, no trošku nás mrzelo, že našu školu zakrývali stromy. Teraz sme neboli na malom výlete všetci, no dúfame, že po našich rozhovoroch sa nabudúce k nám pridajú viacerí.

Kolektív II.SB

TeloPraha 2016

telopraha-2016

V dňoch 24. až 26. augusta 2016 usporiadala Asociácia školských športových klubov ČR v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Prahe a na športoviskách priľahlých ZŠ praktický vzdelávací seminár TELOPRAHA 2016. Učitelia telesnej výchovy a vedúci školských športových krúžkov mali možnosť výberu z 39 lekcií, ktoré viedli 44 lektori z radu akademických pracovníkov UK FTVS a ďalších vysokých škôl a odborníkov športových a telovýchovných inštitúcií. Okrem vysoko hodnotených lekcií stálych lektorských opôr bolo možné zapojiť sa do činností a aktivít, ako parkour, slackline, kinball, crossminton a pod. Nechýbali ponuky rôznych cvičení z hádzanej, basketbalu, volejbalu, ultimate frisbee, atletiky, plávania a gymnastiky. Pred začiatkom nového školského roka mali účastníci seminára možnosť získať nové poznatky a praktické zručnosti, aby dokázali podnietiť potrebu pohybu u svojich žiakov.

PaedDr. Eva Buzgová

Pracovné stretnutie Prezi

workshop-prezi

V závere augusta sa učitelia klasicky venujú prípravám svojich podkladov pre úspešný priebeh nasledujúceho školského roka. V rámci toho bol 26. 8. 2016 pre učiteľov SPŠE v Prešove zrealizovaný workshop Prezi, s cieľom predstaviť nástroj na prezentovanie informácií trochu inak. Prezentácia je tesnou súčasťou výučby a jej použitá forma môže úspešne podporiť obsah a tým zvýšiť efektivitu vyučovacieho procesu.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Majstrovstvá SR v cestnom behu

majstrovstva-s

Dňa 15. 9. 2016 študent IV.SB, Martin Bendík, sa zúčastnil na Majstrovstvách SR mužov a žien v cestnom behu v Parku na Sihoti, ktorý sa konal v rámci 5. ročníka Nitrianskych mestských behov 2016. V kategórii juniori bežal na trati 10 km a skončil na 4. mieste s časom 37:15 min. Blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Biela pastelka

biela-pastelka

Žiacka školská rada SPŠE dňa 23. septembra 2016 pomáhala organizovať verejnú zbierku Biela pastelka. Tento deň bol hlavným dňom 15. ročníka zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých a prebiehal vo viac než 300 slovenských mestách a obciach. Zbierka sa konala pod záštitou majstra sveta v chôdzi, Mateja Tótha: „Chodím za tých, ktorí to potrebujú.“ Tradičným podporovateľom zbierky bol aj herec Marián Geišberg, ktorý sa aj tento rok stal hlasom Bielej pastelky v rozhlasových a TV spotoch. Finančný príspevok do zapečatenej pokladničky sa odmeňoval spinkou v tvare pastelky. Jej pripnutím sme tak prejavili podporu nevidiacim a slabozrakým. Aj vďaka vášmu príspevku sme pomohli zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Výška vyzbieranej sumy a vyhodnotenie tejto verejnej zbierky bude Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska za rok 2016 zverejnené v mesiaci október. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďakujeme, že ste v roku 2016 pomohli písať príbeh bielej pastelky.

Ing. Vladimíra Pastirová

Stretnutie Správnej rady Košice IT Valley

it-valley-logo

Dňa 21. septembra 2016 sa v Košiciach uskutočnilo stretnutie Správnej rady Košice IT Valley. Na programe sa preberal prehľad plnenia záverov z posledného stretnutia Správnej rady, prehľad hospodárenia združenia a stav financií vrátane členských poplatkov. Ďalej sa hovorilo o nových členoch a ich žiadosti o vstup do združenia a samotné hodnotenie nových členov. Nasledovalo schválenie kľúčových aktivít 2016+, rozoberal sa prehľad aktivít združenia, a to projekty, činnosti pracovných skupín, štatistiky a revízia aktivít v súvislosti so schválením kľúčových aktivít 2016+. Na záver stretnutia bola podaná informácia o aktivitách spojených s výročím 10. narodenín IT Valley, ktoré sú naplánované na 23. februára 2017.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

ELKON 2016

elkon-logo

V dňoch 29. – 30. 9. 2016 sa v Jasnej uskutočnila elektrotechnická konferencia Zväzu elektrotechnického priemyslu SR s názvom ELKON 2016, ktorej som sa zúčastnil.

Všetci rečníci sa snažili svojimi príspevkami prispieť k naplneniu hlavnej myšlienky konferencie ... ako zlepšiť podnikanie v elektrotechnike.

Okrúhle stoly boli venované štyrom hlavným témam programu:

  • vymožiteľnosť práva, administratívna zaťaženosť a podnikateľské prostredie,
  • podpora inovácií a financovanie výskumu vo firmách,
  • vzdelávanie a trh práce,
  • priemysel 4.0 a IT bezpečnosť – aká je budúcnosť elektrotechniky.
zep-sr-logo

Debaty za okrúhlymi stolmi, za prítomnosti zamestnancov jednotlivých ministerstiev, ale aj záverečná debata zo všetkých okrúhlych stolov sú prínosom aj pre akademický sektor, ktorý reprezentuje naša škola. Pretože už len počet zamestnancov v elektrotechnike na Slovensku, bezmála 50 000, vzbudzuje rešpekt, potreby firiem v kvalite a inovačného potenciálu nových zamestnancov nevynímajúc.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Revitalizácia SPŠE Prešov

V priestoroch SPŠE bolo v letných mesiacoch rušno. Kým študenti a pedagógovia oddychovali, priestory školy prešli inovatívnou zmenou.

Radikálnou zmenou prešli priestory starých dielní. Tým sa vytvoril potenciál pre vznik priestorov na zavádzanie duálneho systému výučby, priestorov, ktoré môžu poslúžiť na účely Centra odborného vzdelávania, mimoškolskú činnosť či skupinovú výučbu pre 15 študentov.

Súčasťou týchto zmien boli aj úpravy spevnených plôch, ktorých implementáciou sa upravil vstup do školskej budovy, vstup na školský dvor a vytvorí sa oddychová zóna pre študentov. Na tieto inovované spevnené plochy boli umiestnené exteriérové lavičky, odpadkové koše, vitríny pre verejnú oznamovaciu tabuľu, stĺpy na vyvesenie vlajok či zástav a nábytku do oddychovej zóny pre študentov.

Okrem spomínaných úprav a zmien prešla v letných mesiacoch čiastočnou rekonštrukciou aj telocvičňa školy, školský internát, zaviedol sa parkovací a kamerový systém a došlo k výmene pletiva na školskom ihrisku.

Mgr. Jana Pavlišaková

Digitálny kit vo výučbe

digitalny-kit

Koncom mesiaca september 2016 bol uvedený do výučby v SPŠE digitálny kit s názvom CPLD MAX2 EDU BOARD. Tento kit bude možné používať na vyučovaní v predmetoch elektronika 2 – číslicová technika, automatizácia a priemyselná informatika. Žiaci sa tak oboznámia s programovaním hradlových polí, ktoré sú v dnešnej dobe často používané v rôznych odvetviach priemyslu.

Ing. Martin Ambrozy

MS Imagine Premium

ms-imagine-png

Aj tento školský rok je v SPŠE Prešov študentom prístupný licenčný program firmy Microsoft – Imagine Premium (skôr známy ako MS DreamSpark). Po registrácii a prihlásení je pre študentov zdarma prístupný balík programov od Microsoftu. Medzi najčastejšie sťahované programy patria hlavne operačné systémy Windows a vývojové prostredia VisualStudio. Návod na prístup k portálu študenti nájdu na školskom Moodle v sekcii Internet a školská sieť.

Ing. Martin Vujčík

SPONZORI