2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Newsletter impulz

Vážení čitatelia,
vitajte na stránkach newslettera Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove s názvom Impulz. Radi by sme Vám prostredníctvom nového komunikačného kanála prinášali informácie o dianí v škole zo života študentov a pedagógov školy, práce vedenia školy, metodických útvarov, Združenia rodičov SPŠE, o.z., Rady školy, Žiackej rady, ale aj informácie zo života školského internátu. Jednoducho v newsletteri Impulz máte možnosť dostať od nás prehľad o dôležitých akciách a udalostiach školy. Hlavným komunikačným a informačným centrom školy je stále web stránka www.spse-po.sk, ktorá umožňuje rýchle a efektívne zdieľanie informácií. Budeme radi, ak sa web stránka a newsletter Impulz skutočne stanú „srdcom“ elektrikárskej komunity a priblížia Vám najnovšie udalosti. Zároveň Vám týmto dávame možnosť spolupodieľať sa na tvorbe newslettera. Privítame preto akékoľvek Vaše návrhy na témy. Newsletter bude vychádzať s mesačnou periodicitou počas školského roka a bude distribuovaný elektronickou poštou a prostredníctvom portálu školy.

Ing. Slavomír Kožár

Školský rok 2009/2010 - 57. rok školy

Dva mesiace prázdnin plné oddychu, nezabudnuteľných zážitkov sú za nami. Verím, že každý z Vás nabral dostatok energie a je plný entuziazmu do naberania ďalších vedomostí v novom školskom roku 2009/2010, ktorý sa práve začína, a otvára 57. kapitolu v histórií školy. Na Vás, žiakov našej školy čakajú náročné ciele s náročnejším učivom. Očakávam od Vás aktívny prístup vo vyučovaní, ale aj mimo neho a tiež veľkú dávku zvedavosti a túžby po poznaní. Zapájajte sa do rôznych aktivít, ktoré sú na škole, aj mimo nej. Ukážte, ako viete využiť vedomosti, ktoré ste v predchádzajúcich rokoch získali. V dnešnom uponáhľanom svete je dôležité uvedomiť si, že nie to, čo mám, ale to, čo viem je mojím bohatstvom. Preto využite každú chvíľku na to, aby ste získali čo najviac vedomostí a naučili sa ich využívať v každodennom živote, aby ste sa stali bohatými zvnútra, lebo to Vám nikto nevezme. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval pedagógom za ich každodenné úsilie, vytrvalosť, dosiahnuté výsledky, úspechy, obetavú a neľahkú prácu pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí. Aj v ostatnom školskom roku škola aktívne spolupracovala s firmami. Rád by som sa poďakoval majiteľom, zástupcom, či manažérom týchto firiem za neformálny prístup pri prepájaní teórie s praxou, ako aj za cenné sponzorské dary. Želám Vám, milí žiaci, kolegovia a ostatní zamestnanci školy veľa zdaru do našej spoločnej práce v nadchádzajúcom školskom roku 2009/2010. Začnime ho od istoty, a tou je viera vo vlastné sily.

Ing. Slavomír Kožár

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE - nový študijný odbor

MŠ SR v rámci projektu experimentálneho overovania nového obsahu a foriem odborného vzdelávania schválilo pod číslom 2694 6 dňa 1.4.2009 študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. Jedná z piatich škôl na Slovensku, ktorá bude tento experiment overovať počas štvorročného obdobia je aj naša. Tento odbor vznikol ako odpoveď na mnohé stretnutia so spoločnosťami, či osobnosťami podnikajúcimi na Slovensku v oblasti IT, kde bol definovaný nedostatok absolventov s odbornými vedomosťami a zručnosťami v serverových a sieťových technológiach, operačných systémoch, databázach ale aj v programovaní, či softvérových aplikáciach. Absolvent tohto študijného odboru nadobudne vedomosti zo:

 • softvérových aplikácií
 • sieťových technológií
 • programovania
 • PC architektúry
 • operačných systémov
 • serverových technológií
 • databázových aplikácií
Už od 1. ročníka sa od študentov vyžaduje schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi sa môžu uplatniť v servisných a obchodných spoločnostiach, ako správcovia počítačových sietí a uzlov, ako programátori, alebo ako systémoví IT dizajnéri. Vedomosti absolventa ho predurčujú v pokračovaní v štúdiu na vysokej škole hlavne v IT sektore.

Ing. Slavomír Kožár

Rekonštrukcia objektu školy a školského internátu

Na základe uznesení zastupiteľstva PSK boli škole pridelené finančné prostriedky z Európskej investičnej banky - fáza II, pre investičnú akciu v rámci kapitálových výdavkov PSK pod názvom „Rekonštrukcia objektu školy a domova mládeže“ v celkovom objeme 482 202 eur. V rámci rekonštrukcie realizovanej v termíne od 28.8.2008 do 31.8.2009 boli vykonané tieto práce:

 • výmena okien a vchodových dverí a zateplenie budovy školského internátu
 • kompletná rekonštrukcia kúpeľní a sociálnych zariadení školského internátu
 • zateplenie hlavnej budovy školy a prístavby školy
 • výmena olovených rozvodov vody, obkladov, dlažieb a sanitárnej techniky v pôvodnej časti budovy školy
Realizáciou investičnej akcie sme dosiahli:
 • zníženie energetickej náročnosti na prevádzku budov
 • zlepšenie štandardu technického vybavenia
 • zlepšenie hygienického štandardu z hľadiska platobných noriem
 • zlepšenie hygienického štandardu z hľadiska platných noriem
 • zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu a ubytovania žiakov v školskom internáte
Touto investičnou akciou sme postúpili o ďalší krok, tejto akcii predchádzala v roku 2007 výmena kotlov v kotolni školy, pri napĺňaní záverov energetického auditu. Táto rekonštrukcia určite prispeje k podstatnému znižovaniu spotreby plynu, čo sa pozitívne prejaví na finančnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu.

Mgr. Václav Vystavěl

...VYŠIEL Z NAŠICH RADOV...

Jedným z úspešných absolventov, či zamestnancov našej školy, je aj bývalý stredoškolský učiteľ Ing. Ján Molnár. Aj keď mal študentov a svoju prácu rád, rozhodol sa presadiť sa aj na poli praktického života. Zo školy odišiel v roku 1984 a uplatnil sa ako energetik v hydinárskom závode v Šalgoviku. Neskôr sa stal vedúcim technického oddelenia a nakoniec technickým námestníkom na podnikovom riaditeľstve HŠM. Prešov.

IMPULZ: Akým smerom sa uberal Váš profesionálny život po odchode z učiteľských radov?
J. MOLNÁR: Krátko po revolúcii som odišiel na skusy do USA, už ako spolumajiteľ súkromnej akciovej spoločnosti. A keďže som správny elektrikár, aj moja životná dráha sa najprv podobala skôr sinusovke ako priamočiaremu rastu. Popri úspechoch prichádzali aj horšie obdobia a sklamania z novokonštituovaného podnikateľského prostredia. Tvrdé príučky ma však ešte viac posilnili a motivovali ma k ďalšiemu podnikaniu. A napokon prišli aj menšie či väčšie úspechy, začiatky podnikania v servise elektronických prístrojov, výrobe svetelných reklám a obchodnej činnosti sa striedali s potravinárstvom a stavebníctvom vo firme HELIOTRONIK, s.r.o. Prešov.

IMPULZ: Vaše záujmy sa úzko dotýkajú aj automobilového priemyslu. Aké výrazné úspechy ste v tejto oblasti dosiahli?
J. MOLNÁR: Úspechy prišli predovšetkým v predaji a servise motorových vozidiel, kde fungujem ako oblastný zástupca značiek Hyundai, Mazda, Mercedes Benz. V súčasnosti som konateľom firiem zastupujúcich značky Hyundai, Mercedes Benz a MAN, pričom nosným programom týchto firiem je najmä servis nákladných a úžitkových vozidiel.

IMPULZ: Vaša spoločnosť ADLEN, s.r.o. Prešov sa v súčasnosti podieľa na viacerých atraktívnych projektoch. Môžete nám k tomu niečo bližšie povedať?
J. MOLNÁR: Keďže orientácia na jeden druh činnosti prináša veľké riziko, rozšíril som svoju činnosť aj na realitno-investičné aktivity. Spoločnosť ADLEN, s.r.o. Prešov developersky pripravila zónu rodinných domov Tichá Dolina v Prešove, ktorá je jednou z najkrajších lokalít na bývanie v celom regióne. Firma ADLEN, s.r.o. v súčasnosti pracuje na rekonštrukcií Bizniscentra Solivar, pripravuje viacero zaujímavých developerských projektov a som aj spolumajiteľom firmy SALMOTHERM-Invest, s.r.o. so sídlom vo Vrbove pri Kežmarku, ktorá prevádzkuje moderný geotermálny park. Moderný preto, že iba pred niekoľkými týždňami bolo klasické termálne kúpalisko značne zrekonštruované a celoročná prevádzka poskytuje zaujímavé rozptýlenie a rekreáciu pre obyvateľov východného Slovenska, či iných regiónov.

Ani tento výpočet doterajších úspechov však nemusí byť konečný. Veríme, že pri ďalšom pozastavení sa nad úspechmi nášho kolegu pribudnú rovnako zaujímavé aktivity.

redakcia

Krúžková činnosť

Aj v tomto školskom roku si prevzali žiaci vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak mohol vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať niektorej škole, školskému klubu detí, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole bude pre žiakov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

SPŠE Prešov v školskom roku 2009/2010 vydala 575 vzdelávacích poukazov, z toho 554 ich prijala. Za prejavenú dôveru ďakujeme žiakom aj ich rodičom. V školskom roku 2009/2010 bolo otvorených 18 krúžkov, z toho 1 krúžok pre žiakov ubytovaných v školskom internáte:

odborné krúžky: VYT plus , klub internetový, klub Bitland, krúžok praktickej elektroniky, krúžok elektroniky, CISCO – sieťové technológie, krúžok riadenia pomocou PLC, krúžok digitálneho fotografovania

ekonomické krúžky: krúžok účtovníctva, krúžok personalistiky a korešpondencie,

jazykové krúžky: slovenský jazyk a literatúra pre pokročilých, anglický jazyk pre začiatočníkov,

športové krúžky: basketbalový krúžok, volejbalový krúžok, futbalový krúžok, krúžok kondičného posilňovania, krúžok stolného tenisu, krúžok šachu, krúžok florbalu

krúžky pre žiakov SPŠE Prešov ubytovaných v Školskom internáte: krúžok posilňovania

Krúžková činnosť začína od 1.10.2009.

Ing. Juraj Budiš

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Podľa vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky môže byť per študentov školy v podobe:

 • praktickej realizácie a prevedenia komplexnej úlohy
 • obhajoby vlastného projektu
 • obhajoby úspešných súťažných prác
Práve obhajoba vlastného projektu ako formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa bude v tomto školskom roku venovať zvláštna pozornosť. Maturanti si môžu vybrať jednu z tém, ktorú zadajú vyučujúci odborných predmetov alebo prídu s vlastným návrhom témy. Predpokladá sa, že sa študent s danou témou zúčastní na súťažných prehliadkach, napr. na SOČ, SYGA a pod. Témy pre jednotlivé ročníky sú zverejnené na web stránke školy v časti virtuálna škola. Študent v určenom termíne obháji pred komisiou svoj projekt podľa povahy projektu na funkčnom zariadení, funkčnom prototype, funkčnom softvéri alebo prostredníctvom PC prezentácií, ... Počet tém na vlastný projekt nie je konečný. Ak niekoho z Vás daná forma oslovila, je tu možnosť po konzultácii s vyučujúcim profilujúcich predmetov do konca októbra 2009 rozšíriť počet tém.

Ing. Slavomír Kožár

Rozšírenie vybavenia CISCO učebne

Vďaka pomoci SAPTU (Spoločnosť Absolventov a Priateľov Technickej Univerzity v Košiciach neinvestičný fond), ktorá schválila našu žiadosť o podporu pri nákupe zariadení, sa nám aj tento školský rok podarilo rozšíriť technické vybavenie učebne CISCO zameranej na výučbu sieťových technológií. Konkrétne sú to 3 smerovače Cisco 2801, 3 rozširujúce karty HWIC 2x Async, 3 prepínače Catalyst 2960 a 2 WiFi smerovače Lynksys v celkovej hodnote viac ako 5 000 €. Príspevok SAPTU tvorí dve tretiny a škola sa podieľa na financovaní chýbajúcou tretinou nákladov. Vzájomná spolupráca sa úspešne rozvíja už niekoľko rokov, vďaka čomu je učebňa CISCO vybavená na výučbu programu Network Academy na úrovni CCNA. Aj preto sa SPŠE môže pochváliť dvoma držiteľmi certifikátu CCNA z radov študentov. V uplynulom školskom roku sa prvým nositeľom stal Michal Áron z bývalej 4.D. Začiatkom septembra úspešne absolvoval túto skúšku a získal certifikát aj Richard Chomjak zo IV.E. Obom srdečne blahoželáme.

Ing. Martin Vujčík

Účelové cvičenie č. 1 – I. ročník

Účelové cvičenie žiakov I. ročníka sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2009 formou turistického pochodu na Kvašnú vodu. Cieľom akcie bolo osvojenie si vedomostí a získavanie zručností potrebných na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri záchrane iných osôb a aktívna účasť na ochrane prírody v mieste pôsobenia. Účasť žiakov bola 95,83% z celkového počtu 144 žiakov bolo prítomných 138. V závere cvičenia nastalo značné ochladenie a tak nebolo potrebné súriť žiakov, aby sa dostali čo najskôr do miesta školy. Žiaci absolvovali pochod bez problémov, aj napriek tomu, že niektorí neinklinujú k pešej turistike a radšej by využili dopravné prostriedky na prepravu. Žiaci, oslobodení od pochodov zostali v škole, kde boli poverení plnením iných úloh.

PaedDr. Eva Buzgová

KOŽAZ -kurz ochrany života a zdravia žiakov

V dňoch od 8. septembra 2009 do 10. septembra 2009 sa uskutočnil kurz ochrany života a zdravia žiakov III. ročníka. Z celkového počtu 133 žiakov sa zúčastnilo akcie 126 (94,74%). Cieľom kurzu bolo rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti poskytovania I. pomoci. Zaujímavou formou bola inštruktáž dobrovoľných pracovníkov červeného kríža, ktorí umožnili žiakom praktické ukážky. Často krát mali žiaci čo robiť pri umelom dýchaní a masáži srdca. Resuscitovanie chce poriadnu dávku odvahy. Zamestnanie prebiehalo vo dvoch skupinách so zameraním na topografiu a streľbu zo vzduchovky. Súťaživosť je človeku daná a tak sme nevynechali túto formu. Priaznivé poveternostné podmienky, slušné správanie žiakov nechýbalo ani počas turistického pochodu na Lysú. Žiakov sme učili vybudovať trať pre orientačný beh, ochraňovať, upravovať a čistiť prírodné prostredie, poznávať prírodné úkazy, liečivé a chránené rastliny. Dosiahnuté výsledky:

Streľba:
1. miesto – Grega Erik, III. B55 bodov
2. miesto – Matyka Peter, III. C53 bodov
3. miesto – Martin Ján, III. C51 bodov
Topografia – hodnotenie tried:
1. miesto – III. B59 bodov
2. miesto – III. C50 bodov
3. miesto – III. D51 bodov

PaedDr. Eva Buzgová

Celointernátny aktív

Dňa 9.9.2009 sa uskutočnil celointernátny aktív. Žiaci ubytovaní v školskom internáte boli poučení o dodržiavaní vnútorného poriadku (alkohol a fajčenie majú nulovú toleranciu - 3.9.2009 boli za tento priestupok podmienečne vylúčení z internátu dvaja žiaci) Ubytovanie v školskom roku 2010/2011 je podmienené predovšetkým nulovým registrom priestupkov voči vnútornému poriadku ŠI. V rámci toho, sú žiaci povinní udržiavať poriadok na izbe a mať platobnú disciplínu (poplatok za ubytovanie sa uhrádza do 20-teho dňa predošlého mesiaca). Žiaci boli poučení aj o šetrení elektrickej energie a vody a o šetrení nového nábytkového zariadenia, kúpeľní. V prípade poškodenia zariadenia bude náhrada škody uhrádzaná v plnom rozsahu žiakom. Keďže v uplynulom školskom roku nastal problém s využívaním internetového pripojenia v ŠI, a tento problém je stále v štádiu riešenia, internetové pripojenie nebolo do dnešných dní obnovené.

Mgr. Václav Vystavěl

Návšteva VSE Košice

Dňa 9.9. 2009 sa riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár zúčastnil na pracovnom stretnutí so zástupcami Východoslovenskej energetiky (ďalej len VSE). Za VSE sa stretnutia zúčastnili Ing. Bačiková, ľudské zdroje, Ing. Müller, regionálny manažér distribučných sietí VN a NN v Prešove, Ing Haluška, riaditeľ divízie sieťové služby. Jednanie bolo zamerané na rozšírenie spolupráce v oblasti maturitných skúšok – zadávanie tém a spolupráca pri praktickej časťi odbornej zložky maturitnej skúšky. Zástupcovia VSE prisľúbili materiálnu, softvérovú a odbornú pomoc už v tomto školskom roku.

Ing. Slavomír Kožár

Účelové cvičenie č. 3 – II. ročník

Účelové cvičenie č. 3 žiakov II. ročníka sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2009 v areáli strelnice pod Bikošom. Začiatok účelového cvičenia bol o 8.00 hod na školskom dvore s následným pochodom pod Bikoš, cvičenie bolo ukončené o 14.00 hod. na konečnej zastávke MHD na Sídlisku III. Cieľom účelového cvičenia bolo osvojenie si vedomostí a získavanie zručností potrebných pre ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri záchrane iných osôb a aktívna účasť na ochrane prírody v mieste pôsobenia. Zamestnanie na stanovišťach bolo rozdelené do štyroch skupín: zdravotnícka príprava, riešenie mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, dopravná výchova. Účasť žiakov na účelovom cvičení bola 75%. Študenti oslobodení od telesnej výchovy mali pripravený náhradný program v škole.

Mgr. Ľubomír Rešovský

Pracovné stretnutie k projektu ELECT2EAT

17. - 18.9 2009 sa konalo pracovné stretnutie v rámci SIITME 2009 – Medzinárodného sympózia pre dizajn a montážne technológie v elektrotechnike (www.siitme.ro/siitme2009/) v meste Gyula v Maďarsku. V rámci sympózia vystúpili s príspevkom o možnostiach využitia výsledkov projektu ELECT2EAT na našej škole Ing. Slavomír Kožár a Mgr. Emília Čulková. Na internetovom portáli www.elect2eat.eu sú rozpracované jednotlivé moduly e-learningového programu, ktoré učitelia našej školy môžu využívať na hodinách elektrotechnológie, elektroniky, praxe a grafických systémov. Stránka umožňuje vyučujúcim vybrať si pre preberanú problematiku vhodnú časť prezentácie a takto doplniť výklad preberaného učiva. Žiaci tak môžu názorne vidieť na dostupných animáciách technologické postupy, prípadne konkrétne zariadenia využívané v týchto procesoch. Jednotlivé kurzy sú preložené aj do slovenského jazyka, takže aj jazykovo slabšie vybavení žiaci nemajú problém pri práci so stránkou. Najčastejšie navštevované sú stránky s témami „Prvky a PCB“, „Návrh CAD a CAM“, „Montáž a testovanie“, „Virtuálna továreň“. Najbližšie stretnutie partnerov projektu sa uskutoční 14.10.2009 v Miškovci a bude sa zaoberať finančnými záležitosťami projektu.

Mgr. Emília Čulková

VITAMÍNY MÁME RADI

Dňa 21.9.2009 sa v našej škole už po siedmy krát uskutočnila výstava pod názvom VITAMÍNY MÁME RADI. Študenti jednotlivých tried si pripravili zbierku ovocia a zeleniny, ktorou sa prezentovali vo vestibule školy na prízemí a na 1. poschodí. Všetky zbierky boli fotograficky zdokumentované a vyhodnotené. Účasť, aktivitu a nadšenie žiakov pri jej príprave, aj počas výstavy môžeme zhodnotiť len pozitívne. Zúčastnili sa jej takmer všetky triedy školy. Dve triedy sa nezapojili. Cieľom akcie bolo podporiť zdravý spôsob stravovania, formovať a utužovať triedne kolektívy a ochotu podeliť sa s ostatnými, čo sa nám v plnej miere podarilo. Pozitívne hodnotíme aktívnu účasť žiakov, ako aj disciplinovanosť a poriadok počas nej. Tie najlepšie triedy v ročníku boli odmenené tortou, ostatné si pochutili na sladkostiach.

Mgr. Marta Kožárová

Imutrikulácia prvákov bývajúcich v ŠI

Dňa 30. 9. 2009 sa uskutočnila v ŠI najobľúbenejšia aktivita - imatrikulácia prvákov. Pozvanie prijali aj sympatické dievčatá zo spriateleného internátu SZŠ odevnej a chlapci ocenili najmä fakt, že pri dobre premyslených aktivitách budu mať s nimi aj iný kontakt ako virtuálny. Hudobne sprevádzal podujatie náš bývalý žiak J. Jendrichovský, ktorý nevedel zosúladiť lásku k hudbe s láskou ku škole a preto od nás odišiel. Pri hudobnej produkcii dal priestor aj nášmu speváckemu talentu V. Timaníkovi, ktorý je zároveň členom folklórneho súboru Makovica. Pozvanie na toto podujatie prijala aj tr. prof. I.S Ing. M. Šandrejová. Vychovávateľku V. Capekovú zaskočila požiadavka študentov, aby z vnútorného poriadku ŠI vymenovala všetky práva ubytovaných. Podujatie príjemne spestril žiak II. ročníka M. Hockicko svojimi spišskými capášmi. V závere požiadali chlapci dievčatá o spoluprácu a pozvali ich do tanca na nový tanečný kurz, ktorý začína v októbri.

PhDr. Valéria Capeková

SPONZORI