2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Ocenenie INEKO – 3. miesto medzi strednými odbornými školami na Slovensku

V rebríčku hodnotenia najlepších základných škôl, stredných škôl a gymnázií v minulosti naša škola získala prvenstvo už štyrikrát, a to v školských rokoch 2011/2012, 2018/2019, 2019/2020, a 2020/2021.

 

Po dvojročnej odmlke, ktorú spôsobila covidová epidémia, sa opäť realizovali celoplošné merania, a ministerstvo školstva sa vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít.

 

Pravidelná realizácia celoplošných meraní je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

 

Podľa hodnotenia INEKO patrí naša škola medzi stálice v top 10 SOŠ a za školský rok 2021/2022 sme sa umiestnili na 3. mieste.

 

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: stredné odborné školy

 

 

Súčasná aktualizácia portálu INEKO prináša najnovšie údaje z týchto oblastí, ktoré sa stali základom hodnotenia škôl:

 

 

1. Písomná časť maturít - predmety slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk

2. Uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti)

3. Počet učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte znakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

4. Využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní

5. Podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium VŠ na území SR

6. Mimoriadne výsledky žiakov (umiestnenia v súťažiach)

7. Finančné zdroje škôl v prepočte na jedného žiaka

 

 

Najvyššiu váhu pri SOŠ (50%) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli.

 

Za týmto úspechom SPŠE je obetavá práca učiteľov a žiakov, ktorej dôkazom je to, že žiakom školy sa podarilo dosiahnuť mnohé cenné úspechy v odborných súťažiach z oblasti elektrotechniky a IT, na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni.

 

Vysoké percento našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí.

 

Zaželajme našej škole v školskom roku, v ktorom sme si pripomenuli a oslávili 70. výročie našej školy, veľa zanietených pedagógov, veľa nadaných a úspešných študentov, ktorí majú záujem o svoj odbor a reprezentujú našu školu, mesto, krajinu, a tým sa svojím snažením pokúsme aj v budúcnosti obhájiť svoje skvelé umiestnenie.

Mgr. Iveta Kovaľová

Ako bolo v Grécku?

S touto otázkou sa členovia tímu, pracujúceho na projekte VALT, stretávajú v poslednej dobe pomerne často. V dňoch 23. 1. až 27. 1. 2023 absolvovali žiaci IV.C triedy – Damián Haladej, Patrik Szmolka, Patrik Sašina, Filip Ondrej a Adam Strelec, spolu s pedagógmi Ing. Patrikom Jackom, PhD. a Ing. Jozefom Macejom, PhD., mobilitu v Gréckom meste Aigio. Tento projekt, ktorý je zameraný na tvorbu edukačných videí, je financovaný z programu Erasmus+ a sú v ňom zapojené spolu s nami stredné školy z Českej republiky, Grécka, Francúzska, Bulharska a Švédska.

 

 

Projektové stretnutie sa konalo na miestnej škole 1o Geniko Lykeio Aigiou v prímorskom mestečku Aigio. Prvý deň sa niesol v znamení spoznávania miestnej kultúry. Miestni žiaci pre nás prichystali tanečné vystúpenie, kde predviedli tradičné grécke tance. Samozrejme, na záver vystúpenia zapojili do tanca aj všetkých zahraničných žiakov. Žiaci z každej zúčastnenej krajiny prezentovali svoje video o poslednej absolvovanej mobilite vo Francúzsku a tiež edukačné videá, ktoré pripravili od poslednej mobility.

 

 

Nasledovalo vyhlásenie tém pre edukačné videá, ktoré mali žiaci vytvoriť počas projektového týždňa, utvorenie zmiešaných medzinárodných tímov a práca na videách mohla začať. Popoludní nám miestni ukázali centrum mesta. Fascinovali nás všadeprítomné pomarančovníky a citrónovníky obsypané plodmi.

 

V ďalších dňoch mobility sa striedala práca na cieľoch projektu a spoznávanie krajiny. Medzi nezabudnuteľné zážitky môžeme zaradiť jazdu horskou železnicou do horského mestečka Kalavrita. Železničná trať prechádza cez hlboké rokliny, ktoré sú z oboch strán obklopené skalami a horskými masívmi.

 

 

Veľmi inšpiratívnou bola pre nás návšteva vedeckého centra v meste Patras. Žiaci si hravou a zážitkovou formou mohli overiť platnosť fyzikálnych zákonov a objavovať zákonitosti matematiky. Vo vedeckom centre na nich čakalo mnoho interaktívnych zariadení a vedeckých hračiek. O tom, že aj matematika môže byť zaujímavá, sa žiaci presvedčili pri riešení matematických úloh. Po rozdelení do dvoch skupín hľadali riešenie ako efektívne naplniť železničný vagón krabicami rôznych veľkostí a ako vyhrať hru „Run to 20“. Pri hre „Run to 20“ zistili, že nevyhráva ten, kto má štastie, ale skôr ten, kto ovláda matematiku. Svoje zistenia zástupcovia jednej skupiny prezentovali členom druhej skupiny.

 

Navštívili sme aj najstarší vinársky závod v Grécku Achaia Clauss, kde sme boli oboznámení s históriou miestneho vinárstva a technikou výroby drevených sudov. Projektový týždeň ubehol ako voda a v posledný deň žiaci prezentovali svoje vytvorené videá. Podarilo sa vytvoriť päť edukačných videí na témy: 3D modelovanie v programe Tinkercad, 3D skenovanie objektov, vývoj mobilných aplikácií, využitie dronov a využívanie aplikácií pre rozpoznávanie rastlín. Všetky tieto videá, spolu s ďalšími výstupmi projektu, budú publikované na webstránke projektu VALT - http://vamlte.eu .

 

 

Na záver sme získali certifikáty o účasti na mobilite a každý z nás dostal kúsok tradičného gréckeho koláča s názvom Vasilopita. Jedná sa o koláč pripravovaný zvyčajne na Nový rok, do ktorého sa zapečie zlatá minca. Kto túto mincu nájde vo svojom kúsku koláča, ten bude mať štastie po celý rok. Túto mincu získal jeden z členov nášho tímu. Ktorý to bol, neprezradíme. Hlavne že je minca u nás, na Slovensku.

 

 

V mesiaci február sa bude konať projektové stretnutie u nás, na SPŠE Prešov. Urobíme všetko pre to, aby sa u nás naši zahraniční partneri cítili príjemne a odchádzali domov spokojní minimálne tak, ako sme boli spokojní my po návrate z absolvovaných mobilít v zahraničí. Veľké poďakovanie patrí Európskej únii a špeciálne programu Erasmus+, vďaka ktorému sú tieto medzinárodné projekty financované.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Aktivity tried

Exkurzia III.F v podniku GLUNZ and JENSEN, s.r.o.

Dňa 23. 1. 2023, pondelok, sa trieda III.F zúčastnila exkurzie v rámci predmetu PXA vo firme GLUNZ & JENSEN, s. r. o.,  na Košickej ulici v Prešove.

 

Na úvod exkurzie nás oboznámili s históriou a výrobným procesom. Po úvodných slovách nám boli vysvetlené jednotlivé procesy v danom podniku so zameraním na ekonomiku, manažment, cudzie jazyky, elektrotechniku a strojárstvo. Počas celej prehliadky veľký dôraz kládli na našu bezpečnosť.

 

Firma GLUNZ&JENSEN, s. r. o.,  je dánska spoločnosť vyrábajúca stroje pre polygrafický priemysel. Založili ju dvaja kamaráti, ktorí už nechceli byť len radovými zamestnancami. Vznikla v roku 1973 v Dánsku. V roku 2005 vznikla jej jediná pobočka na Slovensku, a to práve v Prešove. S celosvetovým trhovým podielom viac ako 50 % je výhradným dodávateľom strojov a zariadení pre také renomované spoločnosti ako je DuPont, MacDermid, Kodak, Konica Minolta, Agfa, Fuji, Mitsubishi, Creo, Heidelberg a mnohé ďalšie firmy pôsobiace v oblasti polygrafie.

 

Vďaka tejto exkurzii mohli žiaci vidieť využitie ich študijného zamerania v praxi, dôležitosť predmetov, zručností a vedomostí, ktoré sa učia, stretli sa so zamestnancami – bývalými absolventmi SPŠE odboru TIS a ELE a mohli vidieť, aká dôležitá je jednotlivá práca každého zamestnanca, ktorá tvorí samotný podnik.

 

 

Ing. Pastirová Vladimíra, učiteľ odborných predmetov

Certifikácia Olymp - Mzdy a personalistika

Žiaci tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA v školskom roku 2022/2023 ukončili záverečným online testovaním vzdelávanie v oblasti OLYMP – Mzdy a personalistika.

 

Mzdový softvér OLYMP (Kros, a. s.) je určený na tvorbu a spracovanie miezd prostredníctvom mzdového programu - popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu na spracovávanie miezd a personalistiky. Študenti vzdelávaním na vyučovacích hodinách a aj využitím individuálnych konzultácií získali zručnosti a znalosti v nastavení základných mzdových procesov pre nový zakladajúci podnik, v oblasti personalistiky zamestnancov, zadávania jednotlivých zložiek miezd so zameraním na výpočet úkolových a časových miezd, na prácu nadčas a nadčasové príplatky, na náhradu mzdy za dovolenku, na odmeny a príplatky zamestnancov, na výpočet dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov, na daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane pre zamestnanca, na výpočet priemerov na dovolenky a nadčasy, denné vymeriavacie základy a na spôsoby vystavenia a tlače mzdových dokumentov.

 

Certifikát Olymp – mzdy a personalistika získalo 17 žiakov III.F triedy, ktorí testovaním dosiahli úspešnosť viac ako 75 %: Bebková, Bednár, Herstek, Humeňanský, Chovanec, Juda, Kolpák, Lichvár, Oboňová, Pavlenko, Pavur, Petrytsyuk, Pohl, Staško, Šarocká, Tarjan, Volček.

 

Srdečne blahoželáme!

 

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

               VZDELÁVAME PRE PRAX!

Ing. Vladimíra Pastirová, učiteľ, PK EKO

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

Dňa 19. 1. 2023 sa na Súkromnom Gymnáziu DSA v Sabinove uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Michael Bodnár z III.B v kategórii 2D (žiaci SOŠ bez vekového určenia) a Martin Zayonc z II.B v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci bez vekového určenia). M.Bodnár obsadil vo svojej kategórii spomedzi 14 účastníkov výborné druhé miesto s minimálnou bodovou stratou na víťaza a M. Zayonc ostal bez pódiového umiestnenia. Účastníci jazykovej olympiády preukázali svoje zručnosti z anglického jazyka v písomných úlohách - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba a ústnych úlohách - opis obrázka a hranie rolí pred trojčlennou komisiou. Olympiáda, nielen z anglického jazyka, je určená pre študentov, ktorí preukazujú vyššiu mieru zručnosti v danom predmete ako žiaci na škole, alebo sú v danom predmete prirodzene nadaní. Ako vyučujúci žiaka M. Bodnára to môžem len potvrdiť.

Mgr. Ján Bajúsz

Ženské líderky v digitálnej dobe

Kráľovná Alžbeta II. bola jednou z najznámejších svetových ženských líderiek, ktorá viedla krajinu v turbulentných časoch. Počas svojho mimoriadneho vládnutia bola inšpiráciou pre mnohé mladé dievčatá a ženy na celom svete. V roku 2022 to bolo jej úctyhodných 70 rokov na tróne. Práve platinové jubileum inšpirovalo vytvoriť projekt, ktorého cieľom bolo povzbudiť dievčatá a ženy na Slovensku, aby sa aj ony stali inšpiráciou pre ostatných a zapojili sa do súťaže.

 

Britské veľvyslanectvo na Slovensku v spolupráci s piatimi inšpiratívnymi Slovenkami a ženskými líderkami vyhlásilo súťaž „Ženské líderky v digitálnej dobe".

 

Úlohou bolo vytvoriť digitálny príspevok, ktorý bude propagovať rovnosť, líderstvo dievčat a žien v rôznych oblastiach či motivovať ženské pokolenie splniť si sen a preraziť v sférach, ktoré sú aj dnes všeobecne považované za „mužské“ alebo mužmi dominované. Príspevky mohli byť vo forme vlastnoručne vytvoreného videa, plagátu, animovaného spotu, fotopríbehu, story, či v akejkoľvek inej kreatívnej digitálnej podobe.

 

Ambasádorkami projektu boli:

 

moderátorka Veronika Ostrihoňová, astrobiologička Dr. Michaela Musilová, co-CEO Matsuko Mari Vircik, poradkyňa Prezidentského paláca pre zahraničnú politiku Jana Kobzová, CEO Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

 

Do tohto projektu sa zapojila aj naša žiačka IV.SA triedy Simonka Dravecká. Tématiku ženského líderstva preskúmala pomocou animovaného videa, ktoré je plné dôležitých myšlienok. V kategórii od 19-26 rokov získala za svoj príspevok „striebornú medailu“, ktorú si prevzala priamo z rúk jeho veličenstva, veľvyslanca na Slovensku, pána Nigela Bakera.

 

Srdečne gratulujeme.

 

 

 

Mgr. Marta Kožárová

Novoročná kvapka krvi 2023

Školský parlament v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou organizovali dňa 13. 1. 2023 akciu dobrovoľného darcovstva drahocennej tekutiny – krvi, ktorá sa niesla pod názvom Novoročná kvapka krvi. V čase od 8:00 – 11:30 hod. v priestoroch budovy č. 2 vedľa školskej jedálne darovali naši žiaci vo veku od 18 rokov a pedagógovia našej školy túto drahocennú tekutinu.

 

Krv je vzácna a nenahraditeľná a aj keď niektoré orgány alebo časti tela už možno nahradiť umelými náhradami, napriek vytrvalému úsiliu vedcov sa umelú krv dosiaľ vyrobiť nepodarilo. Mnohí z nás si neuvedomujú, že jediným odberom môžu zachrániť až štyri ľudské životy. Keďže krv je najvzácnejšia tekutina, akú máme, je potrebná neustála mobilizácia nových aj pravidelných darcov.

 

Na tejto  akcii sa  zúčastnilo 56 dobrovoľných darcov. Z tohto počtu bolo odobratá krv 46 darcom, z ktorých väčšina bolo prvodarcov. Medzi dobrovoľníkmi nechýbali ani zamestnanci školy, ktorí prišli podporiť toto krásne podujatie.

 

Všetkým zúčastneným, ktorí prejavili záujem o darovanie krvi, ĎAKUJEME.

Mgr. Viktor Mačák

English section - Non-fungible token (NFT)

Non-fungible tokens or NFTs are very popular these days. They have been around since 2014, but have only recently become a common way to buy and sell digital artwork. These images can represent anything from modern or classical art to cartoon pictures of animals. People can buy them using different cryptocurrencies and they are bought and sold online. NFTs are usually one of a kind or there’s only a very limited amount. Anyone can view these images or even full collections of these images for free, but only the owner has access to the original item.

 

An NFT is created from digital objects that could include graphic art, music, GIFs, videos and sports highlights or virtual avatars. Essentially, NFTs are like physical collector’s items, only digital. So instead of getting an actual painting to hang on the wall, the buyer gets a digital file instead.

 

Should we be buying these NFTs? Well, that depends if we have money to spare and we find a piece that has some meaning for us.

Marko Olejník, III.SB

Vtubers

Virtual youtubers or better known as vtubers are a recent trend that has taken over the internet. The trend first began when a visual novel company called Nitroplus created a 3d version of its mascot to talk to the audience and promote their games. After that there were some people who used face rig technology to replicate Nitropluses success and gain popularity.

 

The first modern vtuber and also the first one to become popular worldwide was “Kizuna Ai” who started a youtuber channel and used a 3D model to appear in her videos, where she did random challenges and collaborations with other youtubers.

 

Nowadays Vtubers are mostly streamers who are on Youtube but some of them are going to Twitch. They mostly use face rig technology since 3D models, the likes of which Kizuna used, are very costly. There are a lot of independent vtubers but the most famous ones are the ones who work with talent agencies specialized in vtubers.

 

The biggest agencies being Nijisanji, Vshojo and Hololive. All of them have vtubers that can bring in millions of dollars in a year. The phenomenon is so big that in the year 2022 most of the highest grossing youtube streamers were vtubers.

 

Some of the biggest vtubers nowadays are Gawr gura, Ironmouse, Mori Calliope, Pekora and Korone. 

Dávid Maník, III.SB

Napísali o nás

SPONZORI