2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Externá časť MS

Slovenský jazyk a literatúra

Písomná forma externej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2011/2012 sa konala 13.3.2012. Test obsahoval 64 úloh, čas na vypracovanie bol 90 minút. Pri riešení úloh boli dve možnosti. Úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy s výberom odpovede. Niektoré ukážky v teste boli dlhé a nevhodné. Za nedostatok považujeme aj nesprávne a nejasne koncipované otázky.

Konštatujeme, že výsledky hodnotenia testov majú len čiastočnú výpovednú hodnotu o vedomostiach študentov.

Témy na písomnú časť boli dobré z hľadiska obsahu i výberu slohových útvarov.

Pozoruhodný je fakt, že študenti si vyberali iba úvahu.

Cudzie jazyky

Polovička marca je pre každého končiaceho stredoškoláka časom začiatku veľkého finále.

16. marca 2012 naši študenti absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a my učitelia veríme, že to zvládli úspešne. Nebola to pre nich žiadna novinka, keďže sme staršie testy robili už predtým, dobre vedeli aké typy úloh ich čakajú.

Všetci študenti si zvolili úroveň B1 z anglického aj nemeckého jazyka. Dvaja študenti požiadali riaditeľa školy o náhradu maturitnej skúšky z anglického jazyka na základe získaného jazykového certifikátu City and Guilds a štátnej jazykovej skúšky.

Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka mala tri rovnocenné časti:

Cieľom časti Počúvanie s porozumením bolo preveriť schopnosť študenta presne a efektívne počúvať hovorený prejav, porozumieť mu ako celku, hlavnej myšlienke, dôležitým detailom a pochopiť vzťahy a súvislosti, ktoré boli potrebné na splnenie úlohy.

V porovnaní s minulým školským rokom bola táto časť testu v ANJ náročnejšia. Hovorený prejav bol v prvej ukážke dosť rýchly a nezaujímavý, keďže hovoril o úplne neznámom spevákovi. Ďalšie dve ukážky boli svojou náročnosťou porovnateľné s predchádzajúcimi maturitnými testami. Ich témy boli aktuálne a zaujímavé (Michelle Obama, Teenagers and Parents), zrozumiteľnosť bola dobrá.

Cieľom časti Gramatika a lexika bolo preveriť ako študent zvládol osnovami predpísaný rozsah gramatických štruktúr a slovnej zásoby. Študenti mali do ukážok dopĺňať adekvátne gramatické tvary na základe výberu z viacerých možností a tiež bez možnosti výberu.

Úloha s možnosťou výberu ide študentom ľahšie, hoci mnohokrát ich štyri slovesá s podobným významom zneistia a zvolia nesprávnu odpoveď. Myslíme si však, že dve úlohy (20 chýbajúcich gramatických tvarov) nedajú dostatočný dôkaz o zvládnutí či nezvládnutí gramatiky cudzieho jazyka.

Cieľom časti Čítanie s porozumením bolo zistiť, ako študenti rozumejú textu a ako sa vedia v ňom orientovať tak, aby pochopili hlavné myšlienky, základné súvislosti a vyriešili úlohy: dopĺňanie chýbajúcich informácií, výber z viacerých možností a určenie správnosti alebo nesprávnosti výpovede.

Všetky tri ukážky mali primeranú slovnú zásobu, obsahovali známe a zaujímavé témy (J.K.Rowling, The Wieliczka Salt Mine, Walt Disney), avšak boli dlhé a niektorí maturanti nestihli vypracovať poslednú úlohu v časovom limite.

Písomná časť maturitnej skúšky bola tento školský rok veľmi ľahká. Téme „Moja škola“ sa potešilo veľa študentov a mnohí odchádzali so spokojným úsmevom oveľa skôr ako dovoľoval maturitný poriadok. Dúfame, že dodržali všetky pokyny pri písaní esejí, ktoré sme cvičili na hodinách jazyka. V ich prácach budeme hodnotiť obsah a členenie textu, gramatiku a lexiku.

Konštatujeme, že externá maturitná skúška z cudzieho jazyka bola ťažšia ako minulý rok. Teší nás, že aj tento školský rok bola zachovaná možnosť výberu náročnosti úrovne a že sa testovali všeobecné, prierezové zručností (čítanie a počúvanie s porozumením), tak potrebné pre posilnenie komunikatívnej funkcie jazyka.

Maturita je o príprave. Každá vyučujúca cudzieho jazyka poskytuje svojej skupine všetky bežné aj nadštandardné materiály, ktoré pomôžu maturantovi úspešne zvládnuť skúšku dospelosti. Je len na ňom, či to využije a potom v máji za zeleným stolom zúročí.

Mgr. Emília Čulková

Matematika

Externá časť maturitnej skúšky z matematiky je pre našich študentov dobrovoľná. Napriek tomu je o ňu na našej škole veľký záujem. Vďaka tomu, že študentom boli na našej škole počas nového študijného plánu pridané 4 disponibilné hodiny matematiky v rámci štvorročného štúdia, mohli sa na ňu na hodinách matematiky, v porovnaní s inými strednými odbornými školami, dobre pripraviť. V tomto školskom roku ju absolvovalo 79 študentov. Prvýkrát si mohli vyskúšať príklady, ktoré sú trochu iné ako na bežných hodinách. Pre niektorých bude odmenou ich dobrá úspešnosť, ktorá sa udáva na maturitnom vysvedčení. Aj druhý ukazovateľ – percentil, ktorým sa študent porovnáva so všetkými študentmi, ktorí sa testovania zúčastnili, je dobrou motiváciou na zistenie ich skutočného stavu logického myslenia v matematike.

Na základe ankety, ktorú sme urobili so študentmi, ktorí túto skúšku absolvovali, možno konštatovať, že tohoročná externá maturitná skúška bola pre nich náročná. Príklady boli veľmi obsiahle, vyžadovali viac počtových úkonov. Bolo potrebné venovať maximálnu pozornosť zadaniu úloh. Výsledky boli nepekné čísla, ktoré bolo treba zaokrúhliť. Svojim spolužiakom z nižších ročníkoch odporúčajú riešiť poctivo domáce úlohy, aby mali lepšiu rutinu v počtových výkonoch a boli samostatní v logických úvahách.

Niektoré vysoké školy určia kritéria prijatia tak, že stačí dosiahnuť určitú vopred stanovenú percentuálnu úspešnosť na externej časti z matematiky, a študenti nemusia robiť prijímacie pohovory. Preto sa oplatí sledovať kritéria prijatia na vysokých školách a zabezpečiť si pohodovejšie zvládnutie prijímacieho konania pomocou externej alebo internej maturitnej skúšky z matematiky.

RNDr. Daniela Tekeľová

Mgr. Viktória Poliaková

Máme za sebou písomnú časť maturitnej skúšky

S príchodom mesiaca marec sa začala všetka pozornosť upriamovať na maturantov a na ich blížiacu sa skúšku dospelosti. Začínal som pociťovať istú dávku zodpovednosti, ale aj nervozity, pretože písomná maturitná skúška bola doslova predo dvermi. Všetci sme sa snažili dostať do hlavy posledné zvyšky vedomostí, ktoré nám chýbali a psychicky sa na skúšku pripraviť.

Deň D nastal 13. marca, keď sa konala písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Ráno sme sa stretli slávnostne vyobliekaní a popriali si čo najlepší výsledok. Po bežných rozhovoroch sme sa trochu rozpačito roztrúsili do učební, kde sme čakali na príchod dozor konajúceho profesora. Pred začatím maturitnej skúšky v učebniach vládla dobrá nálada a optimizmus. Vtipkovanie na rôzne témy odľahčilo napätú atmosféru a všetci sme aspoň na chvíľu zabudli na dôležitosť nasledujúcej skúšky. Po príchode profesora, resp. profesorky, sa každý usadil na určené miesto a pozorne počúval pokyny pred testom. Nervozita sa stupňovala, čo sa prejavilo na pár zle vypísaných odpoveďových hárkoch. Začatím testu sa atmosféra úplne zmenila. Nastalo ticho a každý sa maximálne sústredene venoval len testu. Čas plynul rýchlo ako voda a tých pár hodín sa zdalo ako chvíľka.

Po skončení testu sme sa všetci s očakávaním stretli na chodbe, kde sme si vzájomne kontrolovali výsledky a opisovali bezprostredné pocity. Niektorí sa usmievali kvôli tomu, že dobre zvládli test, iní preto, že to už majú konečne za sebou.

V nasledujúci deň bola na rade písomná maturitná skúška z cudzieho jazyka. Všetko prebiehalo takmer identicky a my sme si pomaly začínali zvykať. Dôkazom toho, bol menší počet zle vypísaných odpoveďových hárkov, ako aj väčší počet usmiatych maturantov. V tento deň sme my - štvrtáci boli jediní v škole, pretože test obsahoval aj časti s nahrávkami, kde sa vyžadovalo maximálne sústredenie. Škola napriek tomu nepripadala nikomu o nič tichšia a prázdnejšia. Ba naopak, štvrtáci boli roztrúsení po celej škole a keďže tém na rozhovor bolo veľa, škola sa len tak ozývala. Nikomu z profesorov to však neprekážalo. Všetci tolerantne rešpektovali našu potrebu sa vyrozprávať, pretože to dôverne poznali z mladosti.

Po druhom náročnom dni prišla na rad voliteľná písomná maturitná skúška z matematiky. Tí odvážnejší sa po tretíkrát stretli v dôverne známom prostredí, aby sa popasovali s matematickými úlohami, ktoré ich čakali. Študentov, ktorí maturovali bolo menej, a preto aj atmosféra bola útulnejšia. Každý bol viac uvoľnený a usmiaty ako v minulé dni. So skončením časového limitu určeného na písanie testu sa na tvárach unavených štvrtákov objavil spokojný úsmev. Mnohí zostali oslavovať koniec písomnej časti maturít, ale väčšina sa pobrala rovno domov, aby si konečne dopriali zaslúžený oddych.

Zhodli sme sa na tom, že test zo slovenského jazyka a literatúry nebol práve najvhodnejší. Otázky boli kladené trochu komplikovaným spôsobom, a väčšina testu bola zameraná na čítanie s porozumením, čo robilo mnohým študentom problémy. Všeobecný dojem je však neutrálny. Test sa dal zvládnuť a tých pár komplikovaných otázok snáď nikomu príliš neublížilo.

Na test z anglického jazyka majú študenti trochu iný názor. Prekvapením bola náročnosť posluchovej časti testu, kde mala väčšina štvrtákov problémy hneď od začiatku. Prvá a druhá ukážka nahrávky sa zdala aj lepším študentom náročná. Svoju úlohu zohral aj stres, keďže to bolo hneď v úvode testu a ukážku sme si mohli vypočuť len dvakrát. Postupne s pribúdajúcimi úlohami sa však náročnosť testu ustálila.

Pri pohľade na test z matematiky sa mnohí štvrtáci potešili. Hneď v úvode boli pomerne jednoduché úlohy, ktoré sa dali vypočítať doslova za pár sekúnd. Postupným riešením pribúdajúcich úloh sa však dojem zmenil. Po vyriešení jednoduchších príkladov prišli aj zložitejšie, s ktorými si mnohí nevedeli dať rady. Celková náročnosť bola na normálnej úrovni, keďže zložitých príkladov nebolo veľa.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tohtoročná maturitná skúška bola na strednej úrovni obtiažnosti. V každej časti testov sa nachádzali ľahké aj náročné úlohy, napriek tomu bola väčšina vyvážená. Ak by bol test príliš ľahký, neodlíšil by lepších študentov od priemerných, a tak by nesplnil svoju úlohu. Preto veríme v čo najlepší výsledok a netrpezlivo očakávame výsledky testov.

Držte nám prsty !

Je to tu! Povedal som si v deň D... Prišla maturita! Stále som tomu nemohol uveriť, že nastal ten deň kedy robím záverečné skúšky na strednej škole... No nepociťoval som trému, skôr výzvu, že sa staviam pred test, ktorý by mal objektívne zhodnotiť moje snaženie a vedomosti. V utorok sa písal slovensky jazyk. Test bol podľa mňa celkom ľahký, až na pár sporných otázok, ktoré boli tak trochu aj o šťastí vhodného výberu, avšak dal sa napísať na veľmi dobre percentá :) Čo sa týka slohu, ten bol vynikajúci, lebo téma číslo 3 sa dokonale hodila pre technikov, a tak isto aj úvaha je žáner, na ktorý sa každý maturant určíte pripravil.

Anglicky jazyk hodnotím veľmi dobre, až na prvé 2 posluhy, ktoré neviem či kvôli nesústredenosti alebo zlej zrozumiteľnosti nahrávky, som nezachytil. Inak test hodnotím kladne, dal sa v pohode zvládnuť. Téma eseje asi potešila všetkých, takže som s ňou aj ja nadmieru spokojný.

Štvrtková matematika takisto prebehla bez problémov, až na klasických niekoľko chytákov, na ktoré som sa ja aj iní spolužiaci nechali nachytať :)

Dojmy z maturity mám veľmi dobre a teším sa na ústne :)

Patrik Sopko, IV. D

Jozef Goga, IV. D

Krajské kolo SOČ 2012

Najlepší súťažiaci zo školského kola SOČ sa zúčastnili na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 29.3.2012 na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

Z našej školy sa zúčastnilo 9 študentov so 7 súťažnými prácami.

Tento rok bol pre našu školu výnimočne úspešný, nakoľko sme dominovali v dvoch kategóriách, odborne najbližších zameraniu našej školy.

V kategórii 11 Informatika študent Michal Jurečko IV.D obsadil prvé miesto svojou prácou Elektronická nástenka.

V kategórii 12 Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie dosiahla naša škola double. Práca Solárna Elektráreň od študentov Pavla Vargovčíka IV.C, Michala Jurečka a Slavomíra Kožára IV.D obsadila v konkurencii prešovského kraja 1. miesto. Práca Riadenie lineárneho pohonu pomocou PLC študentov Dávida Jaroša IV.A a Tomáša Hučka IV.C obsadila 2. miesto.

Spomínané práce umiestnené na prvých 2 miestach postúpili na celoštátnu prehliadku prác SOČ, ktorá sa uskutoční 25.4. až 27.4.2012 na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch.

Ostatné práce obsadili symbolické 4. miesto. Dúfam, že účasť bola pre nich poučná a budúci rok zúročia tieto skúsenosti.

Ing. František Moyzes

Network Academy Games 2012

26.3.2012 sa na pôde FEI TU v Košiciach uskutočnilo národné kolo súťaže NAG 2012, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií na stredných aj vysokých školách sa naši študenti nestratili.

V kategórii UNI (SŠ a VŠ jednotlivci) obsadil z 25 súťažiacich S. Kožár IV.D 10. miesto, Š. Čech III.S 13. miesto. (v porovnaní SŠ 5. a 7. miesto).

V kategórii PT (SŠ a VŠ jednotlivci) obsadil z 27 súťažiacich Š. Čech III.S 10. miesto, P. Sakala III.S 12. miesto. (v porovnaní SŠ 5. a 8. miesto).

V kategórii HS3 (družstvá SŠ) obsadilo družstvo SPŠE v zložení P. Sakala, Š. Čech, M. Grejták III.S 4. miesto a Sroka, Bartko, Štoffa II.SB 17.miesto (24 družstiev).

Medailové umiestnenie ušlo družstvu III.S len o povestný vlások. Kameňom úrazu bol teoretický test. V tejto oblasti musíme zabrať.

Celkové výsledky súťaže NAG 2012 sú uverejnené na webovej stránke

Príklady z národného kola spolu s riešeniami budú uverejnené v Netacad Newsletter.

Ing. Martin Vujčík

Robocup Junior 2012

V dňoch 22. – 24.3.2011 sa uskutočnilo nominačné celoslovenské kolo súťaže ROBOCUP Junior 2012, t.j. Majstrovstvá Slovenska mládeže do 18 rokov v konštrukcii robotov, robotickom futbale, v tanci robotov a taktiež v kategórii Robot záchranár. Viac ako 150 účastníkov od Košíc až po Bratislavu sa zišlo po druhýkrát za sebou v Sabinove, v telocvični miestnej cirkevnej základnej školy, ktorá celé podujatie pod záštitou MŠVVaŠ SR, Slovenskej spoločnosti elektronikov a Robotika SK zorganizovala.

Po úspešnom minulom roku sme tentoraz do súťaže prihlásili 3 tímy. Až na Stana Starca (III. C) všetko nové tváre.

Tím tanečníkov Pinkies, aj keď v novom zložení, niesol na pleciach ťarchu obhajoby víťazstva. Programátorským lídrom bol Damián Feťko (III. B), jeho hlavným pomocníkom Radovan Sroka (II. SB), konštrukcii a riešeniu elektroniky sa so Stanom venovali Imrich Štoffa (II. SB), Filip Hudák (II. SB) a Dávid Kmec (I. C). Výsledné predstavenie po obetavom výkone najmä v posledných dňoch malo kvalitu aj pôsobivé efekty. Nový tanečník Pinkie mal viac osí pohybu, aj úplne nový imidž. Stage v novom šate dokresľoval farebným svetlom i pohyblivými svetlometmi scenériu vystúpenia. Nepodarilo sa však vystúpenie doladiť až dokonca, nazbierať dostatok bodov vo všetkých hodnotených kritériách a Pinkies získali za 4. miesto zemiakovú medailu.

Do súťaže sa prihlásili aj dva tímy v kategórii Záchranár. Tím RoboNewbies v zložení Miroslav Kravec a Matej Semančík (III. S) a tím Lev v zložení Martin Hlipala a Marek Pizner (II. SA) sa s prípravou svojich robotických modelov taktiež poriadne zapotili. Nečudo, veď prejsť trať vyznačenú miestami čiernou čiarou na podlahe, obchádzať prekážky, vyštverať sa po šikmej ploche na vyššie poschodie a tam nájsť plechovku, zdvihnúť ju a preniesť do správneho rohu a to všetko za čo najkratší čas, je náročná úloha. Lepšie sa s ňou vysporiadal tím RoboNewbies, ktorý v tvrdej konkurencii skončil na 7. mieste.

Ing. Peter Vargovčík

Marec v našom ŠI

Od začiatku marca absolvovali naši chlapci v skupinkách výchovu k aktívnemu občianstvu formou návštevy predvolebných mítingov, kde ich najviac zaujali vystúpenia hudobných skupín.

Vo vedomostnom kvíze „Objavy a vynálezy si 13. 3 prevetrali mozgové závity dvanásti prváci, ktorí súťažili vo dvojiciach. Vrcholné, epochálne objavy, boli zväčša dielom jednotlivcov, ktorých myslenie výrazne presahovalo svoju dobu. Mnohí z nich ovplyvňujú náš svet aj dnes, hoci žili pred stáročiami. Celkom isto tu patrí objav penicilínu, rontgenového žiarenia, vynález kníhtlače, prevratných fyzikálnych zákonov a podobne. Na prvom mieste sa umiestnil Čikot a Krafčík, na druhom Pirchala a Urda, tretie miesto obsadil Klorus a Hladký.

20. 3. si zasúťažila vo volejbalovom turnaji 2. a 3. VS.

Na spoločenskú objednávku sa uskutočnila 21. 3. V spoločenskej miestnosti beseda o geopatogénnych zónach, z hľadiska ich dopadu na ľudské zdravie. Patogénnou zónou rozumieme nepravidelnú časť priestoru zaťaženú ľubovoľným druhom žiarenia alebo ich zmesí, ktoré ľudský organizmus zachytí a reaguje na ne na bunkovej úrovni. Chlapcov zaujímalo najmä to, či sa táto schopnosť dá naučiť, ale prednášateľ Ing. Kozák povedal, že ide o vrodenú schopnosť, ktorú možno skúsenosťou ďalej rozvíjať. Jeho služby si najčastejšie objednávajú ľudia, ktorí potrebujú kvalitné žriedlo vody, idú stavať dom na zelenej lúke alebo majú bez zjavnej príčiny nevysvetliteľné zdravotné ťažkosti. Podotkol, že vďaka moderným vrtným súpravám je možné vyhĺbiť studňu za veľmi krátky čas, ale studňu, kde sa voda nestráca ani v čase sucha majú tí, ktorí majú studňu na mieste, kde sa pretínajú dva spodné prúdy. Mimoriadne zaujímavé boli jeho príklady z praxe. Jedna klientka, vysokoškolská pedagogička, mala tú smolu, že jej byt sa nachádzal v mieste silných geopatogénnych zón a aj miesto pred katedrou, odkiaľ prednášala patrilo do „Bermudského trojuholníka.“ Žena pôsobila psychicky vyčerpaným, neurotickým dojmom. Byt vymenila, katedru premiestnila a jej známi si nevedia vysvetliť zmenu jej správania. Objednali si ho aj policajti aby otestoval geopatogénne zóny na miestach logicky nepochopiteľných dopravných nehôd. Zatiaľ nemal na svoju prácu žiadnu reklamáciu.

22. 3. Absolvovala vychovávateľka Vinklerová so skupinou druhákov vychádzku do prebúdzajúcej sa jarnej prírody, Kolmanovej záhrady, Ekocentra a Kalvárie. Po ceste ukázala chlapcom bezpečné zóny pre korčuliarov, ktoré si získavajú stále viac priaznivcov aj medzi našimi chlapcami. Pred jarnou sezónou sa uskutočnilo

25. Marec sa spája s temnou stránkou našej histórie. Slovenská republika onedlho po svojom vzniku prijala podľa vzoru Norimberských zákonov protižidovské rasové zákony. Prezident Tiso ich síce podpísal 15. 5. 1942, ale k prvej deportácii Židov došlo už 25. 3. 42. Snažili sme sa pripomenúť chlapcom túto smutné stránku našej histórie premietnutím dokumentu o N. Wintonovi, pod názvom Sila ľudskosti. Aj keď pri mimoškolských aktivitách dodržiavame princíp dobrovoľnosti, ponúkli sme tentoraz chronickým rušiteľom nočného pokoja neodolateľnú ponuku. Pokiaľ sa rozhodnú a nechajú dobrovoľne zaočkovať Wintonovou vakcínou komplexnej prosociálnosti, zahladíme im pred nadchádzajúcim rodičovským združením všetky záznamy v registri trestov a budeme na nich nazerať ako na bezúhonných. Prišli všetci a spolu ďalšou sociálnou vzorkou z iných VS bolo naše domáce kino plne obsadené. N. Wintorn – človek výnimočných kvalít hodil do mora neľudskosti vzmáhajúceho sa fašizmu kamienok súcitu k detským obetiam. Sústredné kružnice dobra, lásky a empatie sa potom prostredníctvom 750 zachránených detí začali šíriť do všetkých kútov sveta. N. Winton bol vo svojej práci veľmi húževnatý. Vypisoval listy na mnohé zastupiteľské úrady aj keď neprichádzal odozva z krajín okrem jeho materskej krajiny Anglicka a Švédska, nevzdával sa. Zachráneným deťom poskytol domov, kvalitné vzdelanie a excelentnú výchovu k ľudskosti. Všetci, ktorí sa zachránili sa snažia vykonávať akýmkoľvek spôsobom dobro pre iných ľudí. O tomto skutku by sme sa nikdy nedozvedeli, lebo N. Winton ho na dlhých 50 rokov vytesnil zo svojho vedomia, ale zaprášený kufrík s dokumentáciou našla na povale náhodou jeho manželka. Na otázku, prečo jej o tom nič nepovedal odvetil, že to bola epizóda v jeho živote a že je predsa veľa vecí, ktoré muži svojim ženám nehovoria... Ľudstvo sa však, zdá sa, z týchto vojnových hrôz nepoučilo. Pri vojnovom konflikte v Juhoslávii ponúkli Česi svojím usadlíkom v Chorvátsku možnosť pobytu v rodnej krajine. Rodičia sa rozhodli chrániť svoje domovy a poslali do Čiech len transport svojich detí. Povedali, že to bola najťažšia skúsenosť v ich živote, lebo nevedeli, či sa ešte stretnú.

27.3. zahrievacie kolo futbalového turnaja pre všetky skupiny.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Futbalový zápas I.SA proti I.SB

Dňa 21.3. sme zorganizovali športovú hodinku medzi rivalsko - priateľskými triedami I. SA a I. SB. Stretli sme sa v telocvični na futbalovom zápase.

Zloženie tímov: I. SA: Dávid Salamon, Fero Ferenčík, Maroš Matisko, Jaro Makara, Patrik Malinovský, Peťo Konečný

I. SB: Samo Kostelník, Lukáš Vavrek, Lukáš Gajdoš, Dušan Vravec, Miro Dlugoš, Rišo Leščák, Jozef Bača, Marek Hariva.

Ostatní žiaci našich tried búrlivo povzbudzovali. Hoci zápas mal vyrovnané sily na obidvoch stranách, predsa len naša trieda I.SA bola lepšia a zápas vyhrala 5:4.

Tento športový zápas medzi našimi triedami určite nebol posledný a už teraz sa tešíme na ďalší „match“.

Na svet sa dívame zhora...

...tam je škola, tam les... spieva Miro Žbirka v jednej zo svojich piesní.

My sme takýto pohľad na svet zhora prežívali spolu s triednou učiteľkou . Vybrali sme síce sa na exkurziu k hasičom, ale to sa nám nepodarilo. Ako náhradný program sme zvolili výstup na kostolnú vežu konkatedrály sv. Mikuláša. Sprevádzala nás veľmi milá pani, ktorá nám na jednotlivých podlažiach vyrozprávala históriu chrámu.

A čo sme sa dozvedeli?

  • kostol postavený v polovici 14. storočia ako jednoloďový s charakteristickou hranolovou vežou a neskôr prestavaný na trojloďový objekt patrí medzi najkrajšie monumentálne stavby neskorej gotiky u nás
  • svojimi rozmermi: dĺžka 54,7m, šírka 34,45m a výška 16m patrí k najväčším kostolom
  • prvotný kostol pochádzal z roku 1230, v roku 1347 ho prestavali
  • požiare: v rokoch 1624, 1710 a 1788 – kostol bol opravovaný, nasledovali ďalšie úpravy a prestavby
  • posledná kompletná obnova kostola bola v rokoch 1982 – 1989
  • veža je vysoká 71 metrov
  • pri výstupe sme napočítali 193 schodov.

Námaha stála za to, pred nami sa otvoril široký priestor na všetky svetové strany. Škoda, že nebolo úplne jasné počasie, to by sme boli dovideli až na naše veľhory Tatry. Nevadí, možno nabudúce...

PaedDr. Lucia Ligusová + I. C

Výstava v Šarišskej galérii

Študenti II. F boli na výstave v Šarišskej galérii v Prešove.

Hneď na začiatku sme sa dozvedeli, že Šarišská galéria sídli v pôvodne renesančnom dome, postavenom okolo roku 1600. Prezreli sme si všetky umelecké obrazy, prezentácie, fotky, ale aj ocenenia vo forme odznakov.

Na chvíľku sme si oddýchli od školy a povinností. Radi sa zúčastnime podobnej akcie aj v budúcnosti.

Michal Višňovský II. F

ABC stavebníctva

Študenti III.B boli na 20 výročí výstavy ABC stavebníctva – záhrada v Prešovskej mestskej hale. Zúčastnilo sa tam 159 vystavovateľov z Rakúska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Zaujali nás tam hlavne vynovené technológie racionálneho hospodárenia s energiou. Priestory mestskej haly boli zaplnené. Nám sa najviac páčilo to, že sme si oddýchli od školy a že sme sa dozvedeli najnovšie trendy aj z našich oboroch.

Ľ. Šima, III.B

Súťaženie v netradičných disciplínach

Študenti IV. A triedy si dňa 9. marca 2012 zasúťažili medzi sebou netradičnými disciplínami. V hode kockami sa vytvorili dva tímy po 3 súťažiacich, kde absolútnymi víťazmi sa stali Peter Revický a Dávid Jaroš. V šachu si merali sily Ondrej Martinkovič a Jakub Tančák, kde to skončilo remízou. Žolík vie najlepšie hrať Michal Baloga a raritou bol stolný petanque, kde niekoľko krát za sebou vyhral Marek Pall. Nakoniec triedna rozdala víťazom aj zúčastneným sladkú odmenu.

Bolo to veľmi príjemné súťaženie a určite si ho ešte aspoň raz zopakujeme.

študenti IV. A triedy

MATEMATICKÝ KLOKAN

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS a tiež riešia MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorý sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Korešpondenčná súťaž MAKS pre stredoškolákov sa už z finančných dôvodov nekoná. Aj keď študenti si na ňu spomínajú, pretože na ZŠ v nej boli zapojení, nebolo možné sa jej zúčastniť. Zato jednorazovú súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá sa konala 19. marca 2012, podporili v hojnom počte. V tomto školskom roku sa jej zúčastnilo celkom 33 študentov. Z nich 22 študentov z 1. a 2. ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet a 11 študenti z 3. a 4. ročníka, ktorí podporili skupinu s názvom Junior. Výsledky ešte nie sú známe, ale všetci sa na nich tešia. Najúspešnejší riešiteľ z každej školy bude zaradený do zlosovania o notebook, a môže postúpiť do medzinárodného tábora riešiteľov v Nemecku. Pre ostatných za pekné umiestnenie budú malé darčeky a diplomy, ktoré im budú pripomínať, že matematika im nie je ľahostajná a vedomosti si zmerajú radi aj so zahraničnými študentmi. Výsledky podľa kódu v súťaži budú pre študentov zverejnené 11. apríla 2012 na www.matematickyklokan.sk, najúspešnejších riešiteľov školy zverejníme v v júnovom čísle Impulzu.

RNDr. Daniela Tekeľová

6. Valné zhromaždenie IT Valley

Dňa 28.3.2012 sa v priestoroch knižnično-informačného centra Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo už 6. Valné zhromaždenie združenia pravnických osôb pôsobiacich v IT sektore. Škola už štyri roky vystupuje v tomto združení ako sypatizant.

It Valley je dôležitým prvkom rozvoja východoslovenského regiónu. Od svojho založenia prispelo minimálne k zdojnásobeniu počtu pracovných miest v IT oblasti, skvalitnilo sa vzdelávanie v oblasti IT – zvýšil sa počet študentov a na našej škole vznikol študijný odbor Informačné a sieťové technológie.

Nové strategické smerovanie združenia bude vychádzať z doterajších skúsenosti a predpokladov. Bude zamerané na vzdelávanie, investície a inovácie.

Verím, že naša škola aj naďalej bude platným mienkotvorným členom združenia.

Viac informácií o združení, jeho členoch a strategickom smerovaní nájdete na www.kosiceitvalley.sk.

Ing. Slavomír Kožár

Tech Days

Čo je nového vo svete IT a aké budú trendy v najbližších rokoch? Na tieto otázky, ale nielen na ne, sa snažila odpovedať 29.3.2012 pomocou svojich expertov firma Microsoft v komplexe univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach. Podobné stretnutia IT komunity v mesiacoch marec a apríl sa uskutočnili aj v ďalších mestách: Nitra, Bratislava, Banská Bystrica a Žilina.

TechDays bolo najväčšie tohtoročné odborné podujatie spoločnosti Microsoft, kde boli predstavené nielen horúce novinky: Windows 8, Windows Phone, Windows Server 8, SQL Server 2012, System Center 2012, ale kde boli zabezpečené odborné prednášky, praktické ukážky, diskusie, súťaže a networking, kde boli aj expozície partnerov a predstavenie noviniek v oblasti hardvéru a kde prebehla aj simulácia a riešenie konkrétnych problémov v technologických kempoch. V sprievodných akciách bolo zabezpečené veľa zábavy, súťaží a výhier.

Počas TechDays som sa stretol s generálnym riaditeľom Microsoft Slovakia Petrom Čerešníkom, kde hlavnou témou rozhovoru bolo predstavenie študijného odboru IST, výsledky študentov školy zo súťaží v IT a možnej spoločnej kooperácie.

Viac informácií na http://www.techdays.sk.

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI