2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Klasifikačná porada za 2. polrok

V pondelok 27. 6. 2011 sa konala klasifikačná porada za druhé klasifikačné obdobie šk. roka, pozrime sa na výslednú štatistiku.

Z celkového počtu 536 žiakov, z toho 13 dievčat v 20 triedach, prospelo s vyznamenaním 78 žiakov, t.j. 14,53 %, veľmi dobre prospelo 158 žiakov, t.j. 29,48 %, prospelo 285 žiakov, t.j. 53,17 % a neprospelo 14 žiakov, t.j. 2,61 %. Uvedené študijné výsledky poukazujú na mierne zlepšenie okrem neprospievajúcich a neklasifikovaných voči minulému šk. roku. Bez veľkého prekvapenia 7. neprospievajúci sú z 3. ročníka, nie je to dobrý jav, pretože vo 4. ročníku pribudnú náročné odborné predmety s nárokom na systematické štúdium a logické myslenie. Odbornosť určite nemožno stavať na slabých základoch.

Priemerný prospech školy je 2,16, čo je 15 stotín lepšie ako pred rokom.

Najlepšie priemery dosiahli triedy: II. B – 1,82; IV. D – 1,86; II. S – 1,88; I. SB – 1,93; I. SA – 1,98

Najhoršie priemery dosiahli triedy: III. A – 2,66; IV. B – 2,46; IV. A – 2,46; III. B – 2,41; I. F – 2,4

Čo mňa neteší je počet zameškaných hodín, ktorý bol 31 299 čo predstavuje 58,39 hodín na žiaka. Počet neospravedlnených hodín 154, čo predstavuje 0,29 hodín na žiaka. Sú to neradostné čísla. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet ospravedlnených hodín stúpol o 3954 hodín a to pri poklese počtu študentov o 35 voči minulému roku, pričom počet neospravedlnených hodín klesol o 10 hodín. Určite existuje priama úmera medzi priemerom a vymeškanými hodinami. Nech si každý z Vás spytuje svedomie, či nevyužíva každú možnosť na to, aby ste nemuseli ísť do školy.

Najmenej zameškaných hodín bolo v triedach: III. B – 25,87; IV. B – 29,04, IV. D – 34,08; IV. C – 39,79; IV.F – 40,1

6

Najviac zameškaných hodín bolo v triedach: I. F – 101,80; II. F – 75,15; III. D – 74,71; III. A – 74,57; I. SB – 71,20

Zaznamenali sme aj niekoľko porušovaní vnútorného školského poriadku, čo sa prejavilo 3 známkami 2. stupňa a 2 známkami 3. stupňa.

Dovoľte niekoľkými slovami sa vrátiť k naším čerstvým absolventom, teda k maturitným skúškam. Reč čísel o našich absolventoch v externej časti je pozitívna, pretože:

SJL67,8 %percentil 71,0
MAT61,1 %percentil 66,3
ANJ62,5 %percentil 66,7
NEJ40,0 %percentil 53,3

Z celkového počtu 124 štvrtákov pre neplnenie si študijných povinností ústne maturovalo 123. Zo SJL 1,79, ANJ 1,96, NEJ 3,00, praktická časť odb. predmetov 2,36, teoretická časť odb. predmetov 2,54 a z dobrovoľnej mat. skúšky z MAT 1,48. Vo všetkých priemeroch nastalo zlepšenie voči minulému roku o jednu až bezmála 4 desatiny.

Žiaľ 2 neprospeli a teda budú maturovať v septembri.

Jednou z foriem praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je obhajoba vlastného projektu, či úspešná reprezentácia školy v technických súťažiach. Práve týmto formám sa tento rok venovala zvláštna pozornosť čím vzniklo 25 zaujímavých projektov. Aj budúci maturanti si budú môcť po 15. septembri 2011 vybrať jednu z tém, ktorú zadajú vyučujúci odborných predmetov, alebo prídu s vlastným návrhom témy.

Ing. Slavomír Kožár

Ocenenie najúspešnejších pedagógov a študentov

Dňa 20. júna 2011 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších pedagógov a študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pri príležitosti ukončenia školského roka 2010/2011.

Ocenenie z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka za našu školu prevzali:

  • v kategórii pedagógov Mgr. Václav Vystavěl
  • kategórii študentov Štefan Hedvig

Srdečne blahoželáme!

Ing. Judita Sakáčová

Rekonštrukcia umývarky pri telocvični

V uplynulých dňoch bola ukončená kompletná rekonštrukcia a modernizácia umývarky v telovýchovných priestoroch hlavnej budovy školy na III. poschodí.

Rozsah vykonaných prác: kanalizácia, izolácie, rozvody vody, podlaha, stierky, maľby, obklady, sanitárne zriaďovacie predmety, bojler, ventilácia, elektroinštalácia. Uvedením objektu do prevádzky sa podstatne zlepšil hygienický a estetický štandard telovýchovných priestorov.

Akcia v rozpočtovom náklade bezmála 7 500 € bola hradená z finančných prostriedkov Rodičovského združenia pri SPŠE Prešov, za čo im srdečne ďakujeme.

Mgr. Václav Vystavěl

Technická myšlienka roka

Vo štvrtok 23.6.2011 nastúpili pred piatou hodinou rannou do vlaku študenti Slavomír Kožár a Patrik Sopko (obaja z III.D) sprevádzaní externým spolupracovníkom Matejom Vargovčíkom (Oktáva Gymnázium Sabinov) a vo veľkých kufroch viezli do Žiliny na súťaž Technická myšlienka roka niekoľko robotických modelov, na ktorých sa rovnocenne spolupodieľali aj študenti Stanislav Starec z II.C a Pavol Vargovčík z III.C. Téma, ktorú počas roka spracovávali, mala názov „Zelená robotike“ a jej cieľom bolo pripraviť zaujímavé učebné pomôcky pre vyučovanie robotiky v budúcnosti na našej škole. Jadro ich žilinskej prezentácie tvoril mobilný robot tanečník pripravovaný na medzinárodnú súťaž ROBOCUP v Istanbule a jeho podporné svetelné efekty – grafický a textový svetelný panel, farebný svetelný pás a mikrofónny modul snímania zvuku, pomocou ktorého tanečník v hudobnej skladbe rozpoznáva tanečný rytmus a hudobné motívy. V kufroch však boli zbalené aj ďalšie modely budúcich učebných pomôcok – robot a labyrint pre úlohy „hľadanie východu z labyrintu“, robot záchranár pohybujúci sa po čiare na podlahe, robot futbalista rozpoznávajúci loptu, bránu, okraje ihriska, časomiera pre súťaže robotických modelov. Množstvo úsilia, ktoré počas roka robotike venovali sa im podarilo pretaviť do zisku 2. miesta v konkurencii 9 kvalitných projektov. Úsmevné bolo, že na cestu domov im k plným kufrom pribudla ešte veľká krabica s domácim kinom, ktoré vyhrali. Všetkým spomínaným chlapcom k úspechu gratulujem, obdivujem ich šikovnosť a vytrvalosť a aj touto cestou ďakujem za skvelú reprezentáciu školy aj samých seba.

Ing. Peter Vargovčík

Rad školy za šk. rok 2010/2011

Na návrh pedagogickej rady školy riaditeľ školy udelil RAD ŠKOLY za šk. rok 2010/2011 študentovi IV.B triedy Štefanovi Hedvigovi.

Štefan Hedvig svojim postojom ku štúdiu a reprezentácií školy vrchovatou mierou prispel k dobrému menu školy nielen na území Slovenska v súťažných prehliadkach SOČ ale aj na vedeckých výstavach AMAVET, či EXPO Science Europe. Svojou prácou Solárna WiFi mteorologická stanica na každej z týchto prehliadok zaujal hodnotiacu komisiu, čím získal aj niekoľko individuálnych ocenení.

S udelením tohto prestížneho školského ocenenia je spojená aj finančné ohodnotenie 200 €, na ktorom sa podieľala Nadácia SPŠE a Rodičovské združenie SPŠE.

Ocenenému srdečne blahoželáme!

Ing. Slavomír Kožár

Modernizácia učebne

V posledných týždňoch školského roka sme začali aj s modernizáciou školskej učebne ELN3, v ktorej sa doteraz vyučovala prax. Modernizácia spočíva v realizácii kazetového sadrokartónového stropu, nových stierok na stenách, v nových elektrorozvodoch a novej plávajúcej podlahe. Od nového školského roka v novej učebni bude prebiehať výučba cvičení priemyselnej informatiky a elektroniky.

Ing. Slavomír Kožár

Júnové variácie v ŠI

Dňa 2. 6. súťažili medzi sebou chlapci prvej a druhej výchovnej skupiny v zábavno-súťažnom kvíze „Z každého rožka troška“. Súťažné otázky mapovali základné historické, hospodárske, spoločenské a kultúrne reálie Grécka. Tej krajiny, ktorá sa z dôvodu nakopených hospodárskych problémov stáva nočnou morou EU. Nemožno však spochybniť fakt, že naša civilizácia sa opiera o tri pevné stĺpy: horu Sinaj, Akropolu a Kapitol. Západná civilizácia totiž vyrástla na gréckej múdrosti a cite pre telesnú a duševnú krásu a poznatky z tejto oblasti nepochybne patria kultúrnej výbave každého civilizovaného človeka.

Dňa 6. 6. začal dlho očakávaný týždeň Dni mesta Prešov s plnou náručou kultúrnych podujatí. V prvý deň si chlapci prvej výchovnej skupiny pozreli spolu s vychovávateľkou I. Vinklerovou tradičnú výstavu ľudových remesiel na pešej zóne. Veľkým lákadlom počas celého týždňa boli vystúpenia rôznych hudobných skupín na pódiu pred Ľudovou bankou. Tí najlepší dostali za odmenu aj predlžené vychádzky.

Dňa 8. 6. navštívilo desať tretiakov na základe dobrých referencií druhákov divadelné predstavenie Havaj v DaD-e. Samotné predstavenie, herecké výkony aj vynikajúca atmosféra v sále ich nadchla.

Dňa 13. 6. bol odštartovaný druhý internátny „Pizzový beh po schodoch.“ Opäť s prehľadom obsadila všetky tri prvé miesta skupina druhákov.

Dňa 15. júna ponúkol Mesiac ľuďom na celom svete úchvatné predstavenie magickej krásy. Planetárium v tento deň sprostredkovalo nadšeným záujemcom o astronómiu možnosť pozorovať s výkonnými ďalekohľadmi zatmenie Mesiaca. Jedinečné na tomto pozorovaní bola dĺžka fázy úplného zatmenia od 21 hod. a 22 min. do 23 hod. 3 min., keď bol Mesiac celkom ponorený v tieni Zeme až 101 minút. Dĺžkou trvania to bolo piate najdlhšie zatmenie v tomto storočí. Prítomní reportéri STV urobili s našimi chlapcami krátku reportáž a aj keď bol šot z hlavných správ napokon vystrihnutý zažili si svojich pätnásť minút slávy. Ďalšie zatmenie Mesiaca budeme môcť pozorovať v tomto roku ešte raz, a to 10. decembra.

Dňa 20. 6. navštívilo 10 chlapcov v sprievode Mgr. Barjakovej výstavu ikon v Rusínskom múzeu. Pozreli si aj iné časti expozície múzea týkajúce sa rôznych oblastí života Rusínov. Ikony sa nemaľujú, ale píšu, tento fakt počuli mnohí po prvýkrát. Skrytý zámer ikony ale nie je ľahké pre laika odhaliť. Výstavu navštevujú mnohí cudzinci zo všetkých kútov sveta. My si však toto kultúrne bohatstvo len málo vážime.

Dňa 21. 6. Sme do múza boli pozvaní znova. Pri príležitosti prezentácie spolku amerických Rusínov pozvali na kultúrne vystúpenie aj známu speváčku ľudových piesní Máriu Mačoškovú, s ktorou sme si zaspievali.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Akcie I. SA v júni

Blíži sa koniec školského roka, a tak sme sa rozhodli, že si posledný mesiac v škole spríjemníme výletom. Ten sme si rozdelili do dvoch dní.

3. 6. 2011 sme prežili nádherný deň v lone prírody na Cemjate. Časť okúsila adrenalín a venovala sa paintballu, ďalšia loptovým hrám a turistike. Pri prechádzke sme natrafili aj na oboru s divými prasiatkami. Nechýbala ani hra na gitaru, spev a, samozrejme, opekačka.

6.6. 2011 sme navštívili Košice. Oboznámili sme sa s najdôležitejšími kultúrnymi pamiatkami, pokochali sa krásou centra a ochutnali známu košickú zmrzlinu. Navštívili sme aj zoologickú záhradu, kde nás najviac zaujalo kŕmenie tuleňov. Ani pokazený autobus a meškajúci vlak nám nepokazili príjemne strávený deň.

Krásne chvíle v prírode

Pekné dni na konci školského roka sme my, žiaci III. F triedy, využili na náš školský výlet. Z viacerých ponúkaných možností sme sa zhodli na tom, že našej triede najviac pristane pokojný pobyt v prírode. Vybrali sme sa teda na chatu do Širokého. Vyrazili sme vo štvrtok, hneď po vyučovaní. Po hodinovej ceste autobusom sme vystúpili v Širokom a ďalej pokračovali pešo. Naša chata na pobyt bola ďalej ako sme si mysleli a v strede cesty k nej nás zastihol nečakaný dážď. Boli sme však dobre naladení, tak nám to až tak neprekážalo. Po namáhavej ceste sme sa konečne ubytovali a boli sme príjemne potešení z okolia aj z vybavenia chaty. Kým pršalo zabávali sme sa dnu, hrali sme karty, oddýchli sme si a najedli sa. Keď vykuklo slnko užívali sme si krásnu prírodu, hrali sme futbal, volejbal a iné kolektívne hry. Večer sme pri hre na gitare a speve opekali dobroty na zasýtenie hladných žalúdkov a skončili sme až v neskorých nočných hodinách. V piatok nám pani profesorka pripravila vynikajúci guláš, za ktorý jej veľmi pekne ďakujeme. Poobede nám náš turistický plán prekazil dážď, ale ani to nám nepokazilo náladu a dobre sme sa bavili. Napriek nepriaznivému počasiu sme si tento výlet užili a vychutnali sme si chvíle strávene v kruhu dobrých priateľov mimo školských lavíc.

študenti III. F

Bowlingové stretnutie

Nemuseli sme ani dlho rozmýšľať ako opäť zaujímavo stráviť triednickú hodinu a dohodli sme sa, že si spolu zahráme bowling.

Objednali sme 3 dráhy a tešili sa na stredu. Cesta nám trvala asi 15minút a verte mi, že aj počas chôdze sa dá dobre zabaviť.

Po príchode sme sa rozdelili do viacerých skupín. Niekto šiel hrať bowling, a iní zatiaľ sedeli a rozprávali sa pri kofolke. Využili sme aj kalčeto, ktoré bolo v podniku k dispozícii, a tak mali o zábavu postarané aj tí, ktorých bowling nezaujímal. Na jednej dráhe sme súťažili piati. Na svoje si prišla aj triedna profesorka, ktorá nás poriadne prekvapila, keď hneď v prvej hre padlo z jej strany zopár STRIKE-ov po sebe. Niektorí z nás hrali bowling prvý krát a nebudeme si klamať, bolo veľmi zábavné sa na to pozerať. Určite sme sa veľmi pobavili aj na zlých hodoch. Na druhej strane sme zistili, že v triede máme naozaj veľmi dobrých hráčov bowlignu, od ktorých sa je čo učiť.

Miestny rekord síce nikto neprekonal a ani nevyrovnal, no s určitosťou vieme povedať že mnohých z nás táto hra zaujala. Pri bowlingu a kofolke sme zabudli na všetky školské starosti a mohli sme aj počas týždňa trochu zrelaxovať a pobaviť sa.

Jordan Motýľ, III.D

Exkurzia vo firme PLOSKON AT a opekačka

Dňa 2.6.2011 si naša trieda III. C spolu s triednou učiteľkou zaumienila preskúmať dosiaľ nepoznané zákutia mesta Prešov. Ako dozor sa ku nám pridal pán učiteľ Kollarčik, za čo mu ďakujeme.

Vybrali sme sa na menší jednodňový výlet, ktorý nás nad všetky očakávania zachránil pred ťažkým štvrtkovým rozvrhom. Priebeh dňa znel veľmi jednoducho. Prehliadku vo firme PLOSKON AT predchádzal silný dážď, čo z rána ohrozovalo naše plány. Kým sme mali možnosť skúmať výrobný proces snímačov, veľmi ochotne a podrobne nás sprevádzal po svojich dielňach osobne pán Ploskoň. Patrí mu za to naša úprimná vďaka.

Medzitým sa nám aj vonku vyčasilo a nič nebránilo tomu, aby sme si užili príjemnú opekačku v peknom prírodnom prostredí na Šidlovi.

Veľmi sa nám to páčilo, a navyše sme získali ponaučenie, že cestovať s MHD bez lístka sa nevypláca.

Peter Rončík a III.C

Kvapky krvi z III.D

Koncom mája sa pár odvážlivcov z našej triedy rozhodlo urobiť dobrú vec – darovať krv. Všade naokolo počujeme o ľuďoch, ktorí túto najvzácnejšiu tekutinu potrebujú, aby boli zdraví. Spočiatku sme aj cítili strach z ihiel a krvi, no nakoniec sme všetko hravo zvládli ako správni chlapi. Nemocnicu sme opúšťali s veľmi dobrým pocitom a s presvedčením, že sem prídeme opäť.

Buďte trošku aj vy aktívni v tomto smere a choďte spraviť dobrú vec. Možno práve tá vaša krv zachráni niekomu život.

Patrik Sopko, III. D

Paintball

Naša posledná akcia v treťom ročníku bola naozaj akčná. Paintball.

Dohodli sme sa na piatku, keďže to bol posledný deň vyučovania. Nie každý však mal guráž ísť hrať. Najprv tu boli obavy, že nás bude málo, ale nakoniec sme sa desiati odhodlali. Čo by to bol ale za výlet, ak by sme šli len desiati. Do karát nám zahralo to, že paintballové ihrisko je na Cemjate, a tak sme to spojili s opekačkou pre tých, ktorí hrať nechceli. To sme ale ešte nevedeli, že vo štvrtok večer bude pršať.

V piatok ráno sme sa stretli na zastávke pred divadlom a počkali na autobus. Už sme vedeli, že opekať nebudeme, no o to viac sme sa tešili na samotný paintball. V autobuse sme si nedočkavo rozprávali rôzne stratégie hry a živo sme si to predstavovali.

Cesta netrvala ani 30 minút a už sme boli na mieste. Spolužiaci, ktorí nehrali, prišli na bicykloch, alebo prišli len povzbudiť a pozrieť sa ako to vyzerá.

Stretli sme tam našich mladších „kolegov“ z I.A triedy. Využili sme to a pár hier sme si zahrali spolu 10 na 10. Kým sme sa dostali do formy, trochu to trvalo, čo sa odrazilo aj na prvých prehratých hrách. Neskôr sme ich ale s prehľadom porazili. Samozrejme, že to nebolo bez bolesti, no o to väčší to bol zážitok. Zistili sme, že medzi nami sú veľmi dobrí strelci a iní sú zase veľmi odvážni.

Skúsili sme, čo je to bojovať jeden za druhého a môžem povedať, že takáto hra naozaj posilní triedneho ducha. Touto akciou sme spoločne ukončili školský rok a učenie a otvorili sme dvere prázdninám a oddychu.

Jordan Motýľ, III.D

Výlet II.S

V dňoch 15. a 16.júna 2011 sme sa my, II. S spolu s našou triednou učiteľkou zúčastnili školského výletu v neďalekej dedinke Bzenov. Dni strávené v tejto nádhernej lokalite sme vyplnili hraním futbalu, volejbalu a paintball-u. Súťaž v paintball-e suverénne vyhral tým Alfa v zložení Kubica, Puškár, Foldeš, Racek a Vaľuš. Deň sme ukončili opekačkou, pri ktorej sme rozprávali vtipy a spievali. Na opekačku za nami prišiel aj pán profesor Vargovčík, ktorý priniesol gitaru a tým nám ešte viac spríjemnil už príjemný večer. Na druhý deň nám opäť počasie prialo, zahrali sme si loptové hry a vybrali sa domov.

študenti II. S

Výlet na chate Zajacová

Ostal nám posledný deň výletu a študentom našej triedy sa to videlo málo. Aby bol vlk sýty aj ovca celá, piatok 17.6.2011 sme strávili spolu na chate s názvom Zajacová (po poslednom na nej pôsobiacom horárovi) v katastri lesov Hermanovce nad Topľou. Docestovali sme tam v poriadku, niektorí autobusom, časť po absolvovaní vodičského kurzu dokázala presvedčiť rodičov, aby im dovolili auto. Veľmi milo ma prekvapili, keď si hneď rozdelili prácu medzi seba a mne sa okrem fotografovania nič neušlo. Jedni čistili zemiaky, iní cibuľu, krájali mäso, či zabezpečovali drevo na oheň. Navarili perfektný guláš. Medzitým sa hral futbal, ragby, bedminton aj karty, hovorili sa vtipy. Počasie sa vydarilo až do 16.00, kedy spŕchlo prvýkrát. To už niektorí z kadejakej únavy zaspali, iní obdivovali auto, ktoré si sám zrekonštruoval Matej Potocký. My, čo sme mali vychádzky iba na jeden deň, sme sa autom alebo autobusom dopravili späť do Prešova, ostatní skalní ostali tráviť víkend na chate až do nedele. Či sa im to podarilo bez ujmy na zdraví, to sme skontrolovali v pondelok v škole. Pre niektorých bolo ťažké vrátiť sa do školskej reality a ešte opraviť na známkach, čo sa dá. Ostali nám pekné spomienky na tento výlet, snáď na budúce presvedčíme aj tých, čo ostali radšej doma.

Mgr. Marta Kožárová a študenti III.C

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Dňa 3.6.2011 podala škola prihlášku za člena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Škola bude pracovať v sekcii odborného a celoživotného vzdelávania SOPK.


Ing. Slavomír Kožár

English Test Competition

V tomto školskom roku sa 13 našich študentov zapojilo do medzinárodnej on-line súťaže English Test Competition. Jej obsahom je riešenie testov a absolvovanie znalostných úrovní. Nie sú tu vekové kategórie súťažiacich a vyhodnocuje sa iba dosiahnutý bodový výsledok. V prípade zhodných bodov rozhoduje čas.

Naši študenti absolvovali 2 testy úrovne pre-intermediate. Tu sú tí najúspešnejší:

Slavomír KožárIII.D59/6492%
Lukáš HavrilaII.S57/6489%
Viktor VarcholaII.S55/6486%
Matej SemančíkII.S55/6486%

Viac o súťaži sa môžete dozvedieť na stránke www.maxitest.eu


Mgr. Emília Čulková

Príprava mladých učiteľov

Už niekoľko rokov spolupracujeme s viacerými vysokými školami v oblasti organizovania pedagogicko-psychologickej praxe budúcich učiteľov. Pod vedením skúsených pedagógov našej školy si študenti – budúci učitelia – môžu vyskúšať reálnu prácu v skutočnej triede. Táto prax je neodmysliteľnou a hádam najužitočnejšou časťou prípravy na prácu v školstve. Potešilo nás, že na stretnutí stredných a základných škôl 14.6.2011 sme si mohli prevziať ďakovný list rektora Prešovskej univerzity, ktorý je ocenením našej snahy pomôcť pri formovaní mladých učiteľov.


Ing. Judita Sakáčová

Na bicykli deťom

16.6.2011 študenti a učiteľský zbor podporili 2. ročník charitatívnej cyklojazdy pre deti z onkológie naprieč Slovenskom a Českom Na bicykli deťom a prispeli sumou 70 €.

Symbolický šek na pódiu priamo odovzdal predseda žiackej rady J. Sakala z I. B. Do peletónu na bicykli sa zapojili aj naši traja študenti J. Kohlmajer, M. Maček (obaja I. F) a J. Sakala.Mgr. Katarína Šmičeková

Beh olympijského dňa 2011

Dňa 24. 6. 2011 zúčastnili sme sa tradičného atletického podujatia Beh olympijského dňa. V početnej konkurencii v kategórii dorastencov sme v prvej desiatke výsledkovej listiny obsadili až tri miesta, pričom na stupeň víťazov sa dostal na druhom mieste dobehnuvší PAVOL GVUŠČ z I. SA. K diplomu podpísanému predsedom Medzinárodného olympijského výboru J. Roggom dostal aj peknú vecnú cenu. Ďakujeme zúčastneným, ktorí do písmena naplnili základnú olympijskú myšlienku a blahoželáme medailistovi!


Ľubomír Rešovský

Ocenenie RNDr. Anny Budišovej

Pri príležitosti 60. výročia Matematickej olympiády na Slovensku udelil prednosta Krajského školského úradu v Prešove Mgr. Vladimír Kaliňák ďakovný list RNDr. Anne Budišovej za jej výchovnú a organizačnú prácu, ktorá viedla k úspechom žiakov našej školy v Matematickej olympiáde. Blahoželáme!


Ing. Juraj Budiš

Po štyridsiatke

Začiatok štúdia 1.9.1967- ukončenie 30.6.1971. To je krátka história 4.D triedy pod vedením triedneho profesora Ing. Juraja Bessnyeiho. Prvé stretnutie sme mali po desiatich rokoch a odvtedy sa pravidelne stretávame každých päť rokov. Naše prvé stretnutie bolo po desiatich rokoch, a potom už sme sa stretávali každých päť rokov. Aj toho roku to už bolo naše siedme stretnutie pri príležitosti už 40. výročia ukončenia štúdia na SPŠE v Prešove. I keď nám pribudlo pár krížikov, vlasy nám osiveli, ale každé stretnutie je ako keby sme len pred pár rokmi končili.


Milan Malik

Účelové cvičenie študentov 1. ročníka

Dňa 27.06.2011 sa uskutočnilo účelové cvičenie študentov 1. ročníka. Z celkového počtu 139 študentov bolo prítomných 87 (62,5 %). Náplňou cvičenia bola I. pomoc, topografia so zameraním na určenie pochodového uhla, riešenie mimoriadnych situácií a z technicko-branných športov hod granátom na cieľ a športová streľba.


PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI