2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Minister školstva ocenil Mgr. Václava Vystavěla

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i vedy.

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v pondelok 28. marca 2011 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR aj za účasti predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej.

Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese školským pracovníkom, ale aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 1997.

S veľkým potešením sme prijali správu, že medzi ocenenými bol aj Mgr. Václav Vystavěl, ktorý na našej škole pôsobí už od roku 1975. Bola mu udelená Malá medaila svätého Gorazda za dlhoročnú pedagogickú a odbornú prácu v školstve.

Srdečne blahoželáme!

Ing. Judita Sakáčová

EČ a PFIČ maturitných skúšok

Externá časť maturitných skúšok a písomná forma maturitných skúšok v tomto školskom roku prebehla na našej škole a zároveň na celom území Slovenska v dňoch

15.3.2011slovenský jazyk a literatúra124 žiakov
16.3.2011cudzí jazyk108 žiakov z ANJ, 15 žiakov z NEJ
17.3.2011matematika ( dobrovoľná skúška)79 žiakov

Jednému študentovi bolo uznané ako náhrada maturitnej skúšky absolvovanie štátnej jazykovej skúšky. Predsedovia predmetových maturitných komisií nemuseli riešiť žiadne mimoriadne udalosti. Výsledky testov sa študenti dozvedia až koncom apríla, resp. začiatkom mája.

Externej časti MS zo SJL sa zúčastnili všetci študenti štvrtého ročníka. Pozostávala z testu, ktorý obsahoval 64 úloh. Na ich vypracovanie bolo 90 minút. Úlohy boli primerane ťažké. Väčšina študentov zvládla dobre aj úlohy s krátkou odpoveďou.

V písomnej forme internej časti MS /PFIČ MS/ si študenti vyberali najmä úvahu a rozprávanie. Dĺžka trvania 150 minút. Obidve časti MS prebiehali v pokojnej atmosfére, bez problémov.

Externá časť maturitnej skúšky z matematiky je pre našich študentov dobrovoľná. Napriek tomu je o ňu na našej škole stále záujem. V tomto školskom roku ju absolvovalo 79 študentov. Prvýkrát si mohli vyskúšať príklady, ktoré sú trochu iné ako na bežných hodinách matematiky. Po štvorročnej príprave, sa študenti externej skúšky nebáli. Väčšina študentov po ukončení testu hodnotila jeho náročnosť za primeranú a tí najlepší mali z testovania aj dobrý pocit. Pre niektorých bude odmenou ich dobrá úspešnosť uvedená na maturitnom vysvedčení. Týmto výsledkom sa preukážu pri uchádzaní sa o prijatie na vysokú školu.

Niektoré vysoké školy určia kritéria prijatia tak, že stačí dosiahnuť určitú vopred stanovenú percentuálnu úspešnosť na externej časti z matematiky, a študenti nemusia robiť prijímacie pohovory. Preto sa oplatí „zabojovať“ už tu, na pôde školy, a zabezpečiť si budúcnosť.

Tento školský rok sa všetci študenti štvrtého ročníka - angličtinári prihlásili na test úrovne B1. Na jeho vypracovanie mali vymedzený čas 100 minút. Test mal 3 časti: čítanie s porozumením, gramatika a lexika, počúvanie s porozumením. Obsahoval 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Ich náročnosť bola primeraná.

Písomná forma internej časti MS mala jednu úlohu s dlhou odpoveďou - sloh o životnom štýle, móde, záľubách a povinnostiach teenagera. Študenti pracovali 60 minút. Maturitné skúšky z cudzieho jazyka prebehli na škole bez problémov a v súlade s časovým harmonogramom.

V televízii odznela správa, že odpovede písomných maturít z anglického jazyka sa údajne dostali na verejnosť ešte deň predtým ako sa otvorili obálky s testami v školách. (Naši študenti sa k nim vraj nedostali).

V tomto školskom roku absolvovali všetci študenti štvrtého ročníka - nemčinári externú časť MS úrovne B1. Na vypracovanie úloh mali vymedzený čas 100 minút. Test mal 3 časti: počúvanie s porozumením, gramatika a lexika, čítanie s porozumením.

Úlohy boli podľa ohlasov našich študentov pomerne náročné. Potvrdili to aj ich výsledky riešenia úloh s krátkou odpoveďou, ktoré sme opravovali. Z 24 odpovedí sa im v priemere podarilo správne vyriešiť iba 5 – 7 úloh, čo je veľmi málo. Jedna z úloh zameraná na porozumenie textu, v ktorej bolo potrebné doplniť chýbajúce slová v zhrnutí obsahu tohto textu, bola dokonca neprimerane náročná a študentom sa ju nepodarilo vyriešiť.

Výsledky úloh s možnosťou výberu odpovede zatiaľ nemáme. Aj v týchto úlohách sa vyskytli problémy s riešením – niektoré možnosti boli zámerne zavádzajúce.

Písomná forma internej časti MS mala jednu úlohu s dlhou odpoveďou - sloh o živote mládeže a generačných rozdieloch. Študenti pracovali 60 minút, téma sa im páčila a podľa ich slov bola ľahká.

Ing. Judita Sakáčová

ProFIIT 2011 – Michal Jurečko strieborný

18. marca 2011 cestovala do Bratislavy početná výprava talentovaných programátorov SPŠE Prešov. Presnejšie povedané výpravy boli dve. Tá prvá – Michal Jurečko, Kamil Triščík a Patrik Sopko (všetci III. D) – chcela stihnúť celý program súťaže vrátane skúšobného piatkového kola. Tá druhá – Pavol Vargovčík, Damián Feťko a Ing. Peter Vargovčík – zasa do poslednej možnej chvíle usilovala o úspech na Robocupe a do Bratislavy sme dorazili až v piatok večer. Chlapci ale po náročnej ceste intenzívne a príjemne zrelaxovali a sobotná ostrá súťaž, ktorá systémom hodnotenia aj náročnosťou úloh pripomína medzinárodné programátorské olympiády, sa mohla začať. Päť hodín, šesť úloh, podmienky, cykly, polia, veľké čísla, množstvo vstupných dát. Nestačí len úlohu vyriešiť, algoritmus musí byť optimalizovaný na rýchlosť. Na to sme ale po skúsenostiach z korešpondenčného kola boli pripravení. Výborne začal Damián Feťko, pridal sa čoskoro aj Michal Jurečko. Priebežné výsledky sa hodinu pred koncom zmrazili, aby bolo napätie až dokonca. A to u našich chlapcov naozaj bolo. Pred vyhlásením výsledkov informovali o možnostiach štúdia na fakulte FIIT prodekanky aj dekan Fakulty informatiky a informačných technológií. Nakoniec prišiel rad aj na tie výsledky. V konkurencii 38 súťažiacich z celého Slovenska naši študenti, ktorí úspešne vyriešili aspoň jednu úlohu, obstáli takto:

2. miestoMichal Jurečko
8. miestoDamián Feťko
11.miestoPatrik Sopko
19.miestoPavol Vargovčík

Ing. Peter Vargovčík

Robocup Junior 2011 – Na tretí pokus konečne víťazstvo

V dňoch 17.-19.3.2011 sa v neďalekom Sabinove uskutočnilo nominačné celoslovenské kolo súťaže ROBOCUP Junior 2011, t.j. Majstrovstvá Slovenska mládeže do 18 rokov v konštrukcii robotov, robotickom futbale, v tanci robotov a taktiež v kategórii Robot záchranár. Viac ako 130 účastníkov od Košíc až po Bratislavu prežilo dva upršané dni v telocvični miestnej cirkevnej základnej školy, ktorá celé podujatie pod záštitou MŠ SR, Slovenskej spoločnosti elektronikov a Robotika SK zorganizovala.

Do tretice sa tohto podujatia zúčastnili aj študenti SPŠE v zložení Patrik Sopko, Slavomír Kožár (III. D), Stanislav Starec (II. C) a Pavol Vargovčík (III. C) pod vedením Ing. Petra Vargovčíka. Tento rok sme zmenili taktiku a namiesto nevyspytateľnej kategórie Futbal robotov sme obsadili kategórie Robot záchranár a Tanec robotov. A to sa vyplatilo. Náš ryšavý tanečník Pinkie predviedol skvelé tanečné vystúpenie, ktoré umocnila svetelná a laserová robotická show. Celé robotické predstavenie bolo naprogramované v assembleri 8051, čo porotu zjavne ohúrilo. („Toto sme tu ešte v kategórii Tanec robotov nemali“ citát predsedu poroty Mgr. Pavla Petroviča) Sprievodná skladba Pink Floyd evidentne sadla hlavnému organizátorovi a šéfovi SkSE Mirovi Kohútovi, ktorý si s Pinkiem zatancoval tiež. Takže vybojovali sme si postup na celosvetové finále, ktoré bude tento rok v Istanbule. Čaká nás však ešte náročná príprava, pretože Japonci, Číňania, Nemci či Američania budú určite veľkou konkurenciou. Patrí sa povedať pár slov o účinkovaní nášho robota záchranára. Ten bol evidentne najrýchlejší v sledovaní čiary na podlahe, neuspel ale v prekonávaní prekážok – takže možno o rok, ak sa ho podarí zdokonaliť.

Ing. Peter Vargovčík

Matematická súťaž KLOKAN

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS a tiež riešia MATEMATICKY KLOKAN, ktorý sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V tomto školskom roku sa prvýkrát korešpondenčná súťaž MAKS pre stredoškolákov nekonala. Aj keď študenti si na ňu spomenuli, pretože na ZŠ v nej boli zapojení, nebolo možné sa jej zúčastniť. Zato jednorazovú súťaž KLOKAN podporili v hojnom počte. Zapojilo sa 15 žiakov z 1. a 2. ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet a 9 študenti z 3. a 4. ročníka, ktorí podporili skupinu s názvom Junior. Výsledky ešte nie sú známe, ale všetci sa na nich tešia. Ak bude pekné umiestnenie, budú aj malé prezenty a pekné diplomy, ktoré im budú pripomínať, že matematika im nie je ľahostajná a vedomosti si zmerajú radi aj so zahraničnými študentmi.

RNDr. Daniela Tekeľová

Medzinárodná matematická súťaž – Genius logicus

Do obľúbenej medzinárodnej matematickej súťaži Genius logicus je zapojených vyše 200 000 súťažiacich rôznych krajín. Účastníci súťaže si svoje vedomosti porovnávajú s inými študenti na PC modernou a populárnou formou – online. Len počítačovou formou je možné takto spojiť mnohých nadšencom matematiky. Ani jazykové bariéry tu nie sú prekážkou, pretože úlohy boli preložené do úradného jazyka každej súťažiacej krajiny.

Súťaž pozostáva z 2 časti:

V časti A – súťaž bez obmedzenia času – študenti riešia zaujímavé úlohy doma, aj za pomoci rodinných príslušníkov. Úlohy sú trochu iné ako tie, s ktorými sa stretávame na hodinách matematiky, sú na všestranné logické myslenie. Kto rád rieši rôzne matematické hádanky, príde si na svoje.

V časti B – súťaž s meraním času – študenti mali na vyriešenie 10 úloh 70 minút času. Maximálne mohli získať 23 bodov. Táto časť sa uskutočnila v našej škole dňa 29.3.2011. Škoda, že v tomto školskom roku sa do súťaže zapojili len 4 žiaci. Myslíme si, že ani účastnícky poplatok by nemal fanatikov matematiky odradiť od možnosti porovnať si sily na medzinárodnej úrovni.

Súťažiaci študenti v tomto školskom roku: Peter Gdovin IV. F, Jakub Jeleň III. D, Jordán Motyľ III.D a Kamil Triščík, III. D.

RNDr. Daniela Tekeľová

ISTANBUL – Overovanie praktických skúseností IST v praxi

Projekt je určený pre študentov odboru IST, ktorý v čase realizácie projektu končia 3. ročník štúdia. Mali by sa ho zúčastniť 15 študenti a dvaja sprevádzajúci pedagógovia.

Do práce na projekte budú vybraní uchádzači nového experimentálne zavedeného odboru 26946 terajšej triedy II. S, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky v odborných predmetoch ako aj v cudzom jazyku, sú komunikatívni, aktívni aj v mimoškolskej činnosti.

Pri podávaní projektu sme mali na zreteli prínos pre účastníkov stáže. Sme presvedčení, že jej absolvovaním sa študenti lepšie pripravia na plynulý prechod zo školy do zamestnania. Skúsia spojiť svoje teoretické poznatky v oblasti IST s praxou a dosiahnuť špecifické ciele v relevantnom pracovnom prostredí. Nepriamo budú rozvíjať svoje osobnostné vlastnosti – zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť adaptability a pod.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie medzinárodnej dimenzie v ďalšom odbornom vzdelávaní študentov, motivovať ich k získavaniu nových skúseností činnosťami spájajúcimi teóriu s praxou. Zvyšovať kvalitu pracovnej sily a tak umožniť úspešné presadenie sa na európskom trhu práce. Rozvíjať spoluprácu školy so zahraničnými firmami, oboznámiť sa s ich technickým vybavením, spoznať nové pracovné prostredia, nové pracovné trendy v zahraničí. Lepšie pochopiť trh práce a jeho potreby. Posilní sa ich odborné a jazykové sebavedomie, rozšíri sa ich kultúrny obzor.

Partnerskou organizáciou je technická odborná stredná škola HHY Teknik ve Endustri Meslek Lisesi Maltepe – Istanbul, zameraná na cudzie jazyky so sídlom v Maltepe-Istanbul-Turecko. Školu navštevuje takmer 800 študentov, ktorí sú schopní hovoriť anglickým jazykom, vo veku od 14 do 18 rokov. Hlavné študijné odbory školy sú počítačové systémy, elektrotechnika a elektronika.

Táto škola je zapojená do projektu EEWT (Euro Skills, Trade Elektronics Workshop Team), v ktorom spolupracuje so školami vo Fínsku, Dánsku, Švédsku, na Malte a s našou školou. Organizácia má taktiež skúsenosti s projektovou prácou celoživotného vzdelávania v rámci Leonardo Da Vinci, Commenius.

Dúfame, že projekt bude úspešný a naši študenti budú môcť ukázať svoje schopnosti a zručnosti nadobudnuté počas trojročného štúdia.

Ing. Mária Šandrejová

Školský elektronický informačný systém

Naša škola ponúka študentom okrem teoretického vzdelávania aj možnosť zapojenia sa do medzinárodných projektov programu Leonardo da Vinci. Tie sú určené na rozvíjanie odborných praktických zručností nadobudnutých na hodinách teoretického vyučovania, zvýšenie motivácie pre vlastnú odbornosť a v neposlednom rade aj rozširovanie európskeho povedomia, spoznávanie cudzích krajín a ich kultúr.

Jedným z týchto projektov je aj projekt s názvom „Školský elektronický informačný systém“, do ktorého sú okrem našej školy zapojené aj ďalšie odborné stredné školy z Českej republiky, Švédska, Španielska a Rumunska.

Do práce na projekte bude zapojených 18 študentov SPŠE v Prešove, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky nielen v odborných predmetoch, ale potrebné sú aj dobré znalosti anglického jazyka, keďže celá komunikácia bude prebiehať v angličtine.

Cieľom projektu je ponúknuť študentom možnosť rozšíriť si svoje teoretické vedomosti a prepojiť ich s využitím v praxi.

Ich úlohou bude vytvorenie audiovizuálneho materiálu – DVD, zahŕňajúce video s momentkami, textom a ozvučením zamerané na prezentáciu všetkých partnerských škôl, ich mesta a krajiny a taktiež infopanelu so všetkými informáciami týkajúcimi sa tohto projektu.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Výzvy MŠVVaŠ SR

Na základe výziev MŠVVaŠ SR na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu vypracovala škola dve žiadosti. Cieľom prvej žiadosti o financovanie rozvojového projektu Zdravie v školách s názvom „Čistá škola 2011“ je vytvorenie protidrogového programu školy a školského internátu a aplikáciou preventívnych opatrení vytvoreného protidrogového programu znížiť užívanie návykových látok a závislosť na počítačových hrách a výherných automatoch. Druhá žiadosť s názvom Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice SPŠE Prešov pozostáva z dvoch častí. V prvej časti elektronizácia bude školská knižnica vybavená počítačovou zostavou pre používateľov školskej knižnice a tlačiarňou, prostredníctvom ktorých bude rozšírená informatizácia vnútorného knižničného procesu, a v druhej časti revitalizácia bude knižničný fond doplnený ďalšími odbornými knihami, beletriou a výukovými titulmi v digitálnej forme. Týmto krokom sa oživí akvizičná činnosť knižnice. Pevne veríme, že obidve žiadosti budú úspešné.

Ing. Juraj Budiš

Čím žil ŠI v marci ?

Z významnejších aktivít v marci nás potešilo otvorenie kurzu tanečnej prípravy na pokračovanie, na ktorý sa prihlásilo 12 chlapcov. 23.3 sme navštívili v DAD-e novú hru „HAVAJ“, čo je názov malebnej rusínskej, ale takmer vyľudnenej dedinky. Hlavná hrdinka Janka sníva o lepšom a krajšom živote, ale cesta za ním bola strastiplná. Celý dej bol odľahčený miestami tragikomickým humorom, ale príjemne sme si oddýchli.

Vo štvrtok 24.3. prišla do ŠI z protidrogovými aktivitami psychologička Straková. Aj keď táto oblasť nie je pre chlapcov veľmi zaujímavá, jednak preto, že si myslia, že o tom veľa vedia a jednak preto, že do tejto kategórie nepatria, psychologička ocenila aktívne počúvanie, kultivovanú diskusiu a slušné správanie.

V stredu 30.3 sme prijali ponuku pracovníčky ZFP akadémie, ktorá nám predstavila širokú škálu činnosti tejto inštitúcie a okrem toho uviedla, že sa snažia vštepovať finančnú gramotnosť mladým ľuďom, aby pri vstupe do praktického života boli „sebaobslužní“ a taktiež aby vedeli pomôcť členom vlastnej rodiny z finančnými otázkami. Darovala nám DVD známeho autora bestsellerov z oblasti finančníctva R. KIYOSAKIHO, ktorý osobne navštívil ich spoločnosť pri príležitosti 15. výročia jej vzniku. Kiyosaki zastáva názor, že veľa mladých ľudí ktorí skončia školské vzdelanie sa vydá na nesprávnu finančnú dráhu. Keby vedeli trocha viac o peniazoch, daniach, úveroch a investíciách mali by šancu prežiť lepší život. Svetová hospodárska kríza, ktorá otriasa svetom v základoch je predovšetkým celoplanetárnou duchovnou krízou morálky a hodnôt. V tlači bolo možné dočítať sa, že na záchranu krachujúcich koncernov a bánk boli v USA vynaložené 2 bilióny dolárov a v Európe 1 bilión dolárov, čo predstavuje len desatinu skutočnej straty. Každý človek zemegule vrátane umierajúcich hladom teda na vysoko neprofesionálnu činnosť špičkových manažérov doplatil cca 500 dolármi. Situáciu neuľahčuje ani skutočnosť, že pred mnohými rokmi bol dolár krytý zlatom a striebrom, ale v roku 1971 prezident Nixon oznámil, že USA nebude vymieňať dolár za zlato. Odvety sú naše peniaze dlhom, dlžobným úpisom. Krytie dolára dlhom má podobný účinok ako keď chodíte do práce, zatiaľ čo váš sused si tlačí doma peniaze namiesto toho aby si ich zarábal prácou. Kým milióny ľudí pracujú čoraz viac a platia čoraz vyššie dane, mnoho bohatých a vplyvných hrá s peniazmi hry, ktoré zhoršujú situáciu tých, ktorí hrajú podľa pravidiel. Všetkým našim žiakom budeme odporúčať aby sa oboznámili s konkrétnymi faktami z bohatých skúseností tohto finančníka, ktoré publikoval vo svojich knihách. Potom sa nestanú ľahkými obetami „rýchlokvasených poradcov“, ktorí pozerajú na klienta len cez optiku vlastného zisku. Žiaci tieto zaujímavé informácie ocenili a v závere sa rozprúdila živá diskusia.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Bowling

Stáva sa už tradíciou, že ak sa naša trieda chce trochu zrelaxovať, odpútať sa od každodenných študentských povinností, vyberie sa na bowling. Tak to bolo aj teraz v marci. Zahrali sme si tri kolá na troch dráhach. Zatiaľ sme nezaznamenávali výsledky, ale ak sa naše stretnutia stanú pravidlom, zostavíme aj tabuľku dlhodobej súťaže.

Divadelné predstavenie

31. 3. 2011 boli študenti I. F s triednou učiteľkou Mgr. Šmičekovou na divadelnom predstavení Sama Chalupku „Kocúrkovo aneb Jen aby sme v hanbě nezústali“. Zaujímavosťou tejto frašky je, že postavy hovoria pôvodným jazykom slovakizovanou češtinou, ale aj maďarsky, nemecky, latinsky a šarišským nárečím. Dej sa rozvíja okolo voľby nového učiteľa a kantora. Obraz panštiacich sa malomeštiakov, ktorí sú namyslení, lakomí, úplatkárski, holdujúci vínu a nadovšetko si ceniaci peniaze. Pani Tesnošilová chce vydať dcéru Aničku prinajmenej za farára alebo dôstojníka. ,,Nech sa radšej zastará ako vrba, ako by ju dala za chuďasa, čo nemá ani vola, ani ničeho, což jeho jest.’’ Tesnošil Jánoš, ktorý sa na vandrovke podučil maďarčine, počína si tak ako chudobný zeman, pán z Chudobíc, ktorý nasilu sa robí Maďarom, nútiac i nahlúpleho syna do maďarčiny. Satirická veselohra strhuje živosťou a komickosťou malomestských typov, takže sa stali príslovečnými, ako aj samo slovo ,,kocúrkovčina“. Žiakom sa predstavenie páčilo. Odchádzali z divadla Jonáša Záborského s dojmami a potešení z príjemne stráveného večera. Mgr. Katarína Šmičeková

Volejbal dvojíc

Prichádzajúcu jarnú únavu sme sa rozhodli prekonávať pohybom. Zorganizovali sme si turnaj vo volejbale dvojíc. Dvojice boli vytvorené náhodne, vylosovaním z čiapky. Zo základného pavúka boli vytvárané vždy ďalšie skupiny, ktoré dali možnosť každému zahrať si nielen jeden zápas. Preto máme nielen celkového víťaza, ktorým bola dvojica Michal Talian a Martin Lukáč ale aj víťazov skupiny „B“, do ktorej sa dostali dvojice, ktoré prehrali v predchádzajúcich zápasoch. Atmosféra bola búrlivá, lebo vyhrať chcel každý. trieda II.C

Výlet IV. F

Po náročných troch dňoch, kedy naša myseľ pracovala na plné obrátky počas maturitných písomiek naša trieda 18.3.2011 zorganizovala výlet na Šarišský hrad s besedou o histórii Šariša. Bohužiaľ nám počasie neprialo a silno pršalo. Preto sme absolvovali náhradný program. Navštívili sme Šarišskú galériu, kde sme si prehliadli expozíciu umelcov z poľského Krosna. Ďalej sme sa vybrali na bowling a skončili sme pri teplom nápoji v čajovni. Napriek upršanému počasiu bol to pekný deň. študenti IV. F

Naša exkurzia

16. marca 2011, v teplé stredajšie ráno sme sa my (“céčkari”) aj ostatní páni tretiaci zišli pred hypermarketom v očakávaní, čo nám opäť tí naši vysokovážení a milovaní pedagógovia vymysleli. Vzhľadom na to, že bolo len niekoľko minút pred pol ôsmou, bolo pre niekoľkých netrénovaných spolužiakov (tých ktorí nie sú zvyknutí dochádzať) ešte skoré ráno.

Keď sa konečne dostavili aj tie najcvičenejšie “ranné vtáčatá”, rozdelili sme sa do dvoch autobusov a pod dozorom pána profesora Blichára a p. profesoriek Mitrovej, Tekeľovej a Kožárovej sme mohli konečne opustiť jarným slnkom zaliate ulice vtedy ešte pokojného Prešova.

Počas cesty autobusom sme rýchlo pochopili, že to bude niečo podstatne lepšie ako sedenie v lavici, pretože autobusom sa pomaly začali prelievať prvé prílivové vlny ranného humoru a dobrej nálady, čo fakt, že v ten deň nás ešte nenazývali maturantmi, výrazne podporil.

Pred obedom sme sa ocitli pred kaštieľom v Markušovciach. Pre mnohých to bol veľmi hodnotný zážitok, pretože každé miesto, odkiaľ dýcha história, vytvára v ľuďoch hlad po zvedavosti a objavovaní nových vecí. Aj napriek tomu, že počasie sa mierne pokazilo, bolo hmlitsto a vlhko, nás neovplyvnilo, pretože zhruba hodinová prehliadka toho historického skvostu v nás zanechala hlboký dojem. Potom sme navštívili aj druhú časť kaštieľa, kde boli prezentované hudobné nástroje.

Po prehliadkach sme pokračovali po naplánovanej trase a na naše potešenie sa umúdrilo aj počasie a nám sa pre lepšiu viditeľnosť naskytol jedinečný pohľad na našich rómskych spoluobčanov, takže súčasťou toho malo byť zrejme aj multikultúrne spoznávanie.

O nejaký čas sme s očakávaním dorazili k “bránam” primárneho cieľa našej spoznávacej cesty – k závodu Panasonic v Krompachoch.

Po menších organizačných pokynoch sme boli pripravení spoznávať elementy sveta, ktorého základy študujeme, teda je pravdepodobné, že sa možno raz staneme jeho súčasťou.

Po chvíli sme sa rozdelili na skupinky a prehliadka mohla začať.

Celý priebeh prehliadky sa začal prezentáciou firmy, ktorú možno niektorí z nás mohli považovať sa nudnejší úvod, no nasledujúce možnosti im určite tú chvíľku strpenia vykompenzovali. Príjemnou vizitkou firmy, ktorá nás príjemne prekvapila, bola všadeprítomná čistota a zovšadiaľsálajúci zmysel pre poriadok. Pri samotnej prehliadke firmy sme si mohli všimnúť takmer celý proces výroby od zhotovenia výrobku až po jeho testovanie, čo v nás technických nadšencoch zanechalo určite hlboké spomienky. Plazmové televízory, 3D okuliare a aj mnoho noviniek, ktoré ešte neboli uvedené na trh sme mali takpovediac nas dosah ruky a preto nám to okrem samotného faktoru poznávania poskytlo aj silný dôvod k zvýšenému štúdijnému snaženiu a pocitu sebazdokonaľovanie práve pre podobné ciele.

Peter Rončík, III.C

Volejbal dvojíc

Po úspešnom ukončení prvého polroka sme sa rozhodli využiť toto trochu voľnejšie( z hľadiska učenia) obdobie. Zorganizovali sme odvetný volejbalový zápas medzi triedami I. SA a I. SB. So značnou dávkou šťastia a výdatnou podporou triedneho učiteľa pána profesora Babinčáka opäť zvíťazili žiaci I. SB. Žiaci I. SA sa však nevzdávajú a chystajú odvetu. Študenti I. SA. I. SB

Network Academy Games 2011

3.3.2011 sa na FIIT STU v Bratislave uskutočnilo národné kolo súťaže NAG2011, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií na stredných aj vysokých školách naši študenti obstáli takto:

V kategórii UNI (SŠ a VŠ jednotlivci) obsadili J. Krzeminský zo IV. D 12.miesto, P. Sakala II. S 13.miesto (23 súťažiacich).

V kategórii HS3 (družstvá SŠ) obsadilo družstvo SPŠE v zložení P. Sakala, Š. Čech, M. Grejták z II. S 8.miesto a J. Krzeminský, P. Rašev, M. Zorvan zo IV.D 15.miesto (19 družstiev).

V kategórii PT (SŠ a VŠ jednotlivci) obsadil P. Rašev, 14.miesto M. Zorvan obidvaja zo IV.D 18. miesto. (27 súťažiacich)

Celkové výsledky súťaže NAG2011 sú uverejnené na webovej stránke http://www.netacad.sk/nag2011/narodne-kolo-vysledky

Príklady z národného kola spolu s riešeniami budú uverejnené v Netacad Newsletter.


Ing. Martin Vujčík

Stretnutie

V dňoch 8. až 9.3.2011 sa v priestoroch účelového zariadenia Kancelárie NR SR Častá – Papiernička konalo valné zhromaždenie Asociácie stredných odborných škôl Slovenska. Súčasťou stretnutia bola správa o činnosti asociácie, ale hlavne diskusia so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Jaroslavom Ivančom na témy: školský zákon, štátna správa a samospráva v školstve, štátny vzdelávací program, pedagogickí zamestnanci, financovanie regionálneho školstva, odborné vzdelávanie a kvalita vzdelávania.

Ing. Slavomír Kožár

Stretnutie

Dňa 14.3.2011 sa na pôde školy uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Prešove Ing. Helenou Virčíkovou. Obsahom stretnutia bola koordinácia odborného vzdelávania na našej škole v rámci regionálnej stratégie odborného vzdelávania a ďalšej možnej spolupráce pri tvorbe školských vzdelávacích programov školy.

Ing. Slavomír Kožár

Miniflorbal cup 2011

Dňa 18.3.2011 sa študenti SPŠE zúčastnili druhého ročníka florbalového turnaja pod názvom MINIFLORBAL CUP 2011. Po minuloročnom druhom mieste sa nám tento krát nepodarilo obhájiť vlaňajšiu pozíciu a obsadili sme tretie miesto. Po prehre v prvom zápase 1:2 s Fakultou športu sme v druhom stretnutí proti SOŠ nedokázali udržať polčasové vedenie a prehrali ho 2:4. Posledný zápas sme síce vyhrali 2:0, ale na konečnom treťom mieste sa už nič nezmenilo. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Fakulty športu pred SOŠ Obchodu a Služieb, našim družstvom a domácimi ZŠ Lesnícka. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený študent 3.C Peter Ladomirjak.

Mgr. Štefan Dankovič

Školské kolo v ropeskippingu

Metodický útvar telesnej výchovy zorganizoval 21.3.2011školské kolo v ropeskippingu. Akcie sa zúčastnilo 10 aktívnych študentov I. – IV. ročníka. 10 študentov sledovalo boje v rýchlosti – preskok švihadla striedavonož za 1 minútu a vo vytrvalosti – preskoky švihadla znožmo za 3 minúty. Víťaz Lukáš Vojtko, IV. B, ukázal, že technika práce so švihadlom nemusí byť doménou dievčat.

PaedDr. Eva Buzgová

Obvodné kolo vo volejbale študentov SŠ

Krajské športové centrum v Prešove zorganizovalo turnaj vo volejbale žiakov stredných škôl. Turnaj prebiehal v telocvični Spojenej školy v Prešove. Dňa 10.3.2011 družstvo našej školy odohralo tri zápasy v základnej skupine. Hrali sme proti SPŠ strojníckej, SOŠ obchodu a služieb a proti Gymnáziu Konštantínova 2.Všetky tri zápasy naši chlapci zahrali výborne a vyhrali ich každý v pomere 2:1. Prvý hrací deň nám priniesol víťazstvo v skupine, ale čakalo nás ešte finále s víťazmi ďalších dvoch skupín základnej časti. Finálové zápasy sa hrali v tej istej telocvični 24.3.2011. Našim súperom v prvom zápase bola Hotelová akadémia. Po prvom vyhranom sete sme verili, že víťazstvo v zápase bude naše, ale prehrali sme 2:1 a po prehre s veľmi kvalitným družstvom domácej Spojenej školy 2:0, budúcim víťazom turnaja, sme obsadili pekné tretie miesto. Vzhľadom na to, že družstvo tvoria dvaja tretiaci a väčší počet druhákov a prvákov, verím, že máme perspektívu úspešne reprezentovať našu školu, na športovom poli, aj v budúcnosti. Zostava: S. Kožár, K. Triščík, J. Nemergut, A. Mesároš, D. Jenča, M. Figura, K. Tinath, M. Koco, V. Stempák, M. Cocuľa, D. Vaľuš a L. Ivanisko

Mgr. Vladimír Hudáček

Obvodné kolo v hádzanej

Po dlhých rokoch neúčasti telocvikári zostavili družstvo hádzanej, ktoré nás reprezentovalo na obvodnom kole. Zo štyroch prihlásených škôl (SŠ ĽP, SPŠ stavebná a GK2) sme zohrali najlepší zápas proti stavebnej priemyslovke napriek prehre 10:6. Mladý, tvoriaci sa kolektív bol posilnený o reprezentanta mladšieho dorastu Tatrana, spojky – Lukáša Urbana I. F. V obvodnom kole sme skončili na IV. mieste, ale chuť do hry je veľká a to je prvoradé.

PaedDr. Eva Buzgová

Tlačová konferencia

Dňa 31.3.2011 sa v hoteli Dukla uskutočnila tlačová konferencia k projektu „Tvorba a implementácia inovatívneho programu informačné a sieťové technológie“. Teší nás, že naše pozvanie prijali zástupcovia firiem, ktoré podnikajú v oblasti IKT, zástupcovia médií, zástupcovia ÚPSVaR, zástupcovia úradu PSK, zástupcovia SOPK a RPIC a zástupcovia základných škôl.

Projekt predstavil, zdôvodnil vznik projektu, oboznámil prítomných s cieľmi a prínosmi pre študentov školy a pedagógov školy manažér projektu – riaditeľ školy.

Pochvalne o prínosoch projektu pre trh práce ale aj pre akademickú sféru sa vyjadril Doc. Ing. František Jakab PhD.

Doterajšiu úspešnú spoluprácu medzi našou školou a IT školou o.z. popísal Mgr. Peter Dolobáč, zástupca IT škola o. z. Táto spolupráca bezprostredne viedla k vzniku tohto projektu.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI