2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slávnostný príhovor k ukončeniu školského roka 2019/2020

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti!

Na pomyselnej časovej osi, tvorenej 1. septembrom ako začiatkom a 30. júnom ako koncom školského roka, sme sa dostali do jej posledného bodu. Nestretli sme sa však na školskom dvore alebo v telocvični školy ako po uplynulé roky, ale iba v jednotlivých triedach, kde vám vaši triedni učitelia odovzdali nielen vysvedčenia, ale aj ocenenia za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach.

 

Tento školský rok bol však iný ako tie, ktoré sme doteraz prežívali. Nové ochorenie  uplynulých mesiacov spôsobené vírusom COVID-19 zmenilo život na celom svete. Zostali zatvorené hranice, obchody, školy… My všetci  sme sa museli vyrovnávať s mnohými doteraz pre nás neznámymi skutočnosťami. Učenie na diaľku sa stalo realitou. Bolo náročné na oboch stranách vzdelavácej rovnice. Žiakovi chýbal výklad učiteľa, učiteľovi bezprostredná reakcia žiaka. A tak sme si možno viac ako inokedy uvedomovali, že predsa len máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

 

V závere školského roka sa však udiala tragická udalosť v Spojenej škole vo Vrútkach. Pri výkone verejnej služby tragicky zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz. Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnost. Jeho česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj konal.

 

Milí kolegovia,

chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu práve v tomto neľahkom období, ktoré je veľmi náročné, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale na druhej strane ňou aj pozitívne nabíja. Okrem  zákonov, poučiek, pravidiel a letopočtov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili iba počítače, ale aj srdce a rozum.

Ďakujem vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki.

 

Milí študenti,

pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností na strednej škole, pre niektorých druhým, tretím. Pre všetkých rovnako zajtrajším dňom definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás viedli, posmeľovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmerňovali.

 

Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam…“

 

Pekné prázdniny všetkým!

Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy

Našim absolventom

Máj, pre mnohých najkrajší mesiac  v roku, je neodmysliteľne spätý s maturitnými skúškami. Mesto oživujú skupiny maturantov, všade počuť spev, vo výkladoch obchodov sa objavujú maturitné tablá. Pre nás, učiteľov, je to čas, kedy môžeme zhodnotiť výsledky svojej štvorročnej práce, keď pri povestnom zelenom stole študenti dokazujú, že roky štúdia na našej škole neboli zbytočné. Ale je to i čas, keď sa s vami, milí študenti, musíme rozlúčiť bez vidiny toho, že sa v septembri opäť stretneme.

 

 V tomto školskom roku sme zo známych dôvodov boli o toto všetko ukrátení. Preto sa s vami v mene všetkých svojich kolegov lúčim aspoň touto cestou.

V spomienkach sa vraciam k uplynulým štyrom rokom, keď som ako vyučujúca chémie vstupovala do každej prváckej triedy. Predo mnou sedeli trochu vystrašené deti,  v očiach ktorých sa zračila otázka: „Aké budú nasledujúce štyri roky?“ Dnes sú pre vás roky štúdia na SPŠE v  Prešove už minulosťou. Čo priniesli? Určite vedomosti, ktoré, ako dúfam, budete môcť zúročiť v zamestnaní  či pri štúdiu na vysokej škole. No nielen to. Spoznali ste nových ľudí, prvé lásky i sklamania, získali ste nové priateľstvá, niektorí okúsili  slobodný život v internáte. My, učitelia, sme mali možnosť spoznať vás nielen ako študentov, ale aj ako športovcov, tanečníkov, hudobníkov, programátorov, konštruktérov.  Dospeli ste, dozreli ste. Ste mladí ľudia, ktorí si určite nájdu v živote to správne miesto.

Jedno arabské príslovie hovorí: „Požehnaný ten, kto vie dať svojim deťom krídla a korene.“ Potrebujete krídla, aby vás niesli  za vašimi snami. Urobte všetko preto, aby ste si ich splnili. A neodkladajte ich plnenie pridlho, lebo, aj keď sa to nezdá, život je príliš krátky. Krídla sú potrebné aj na to, aby vás odniesli na vzdialené miesta. Cestujte, poznávajte nové kraje a nových ľudí. Nezabúdajte však pri tom na svoje korene. Na svete je len jedno miesto, kde sa narodíme, kde sa naučíme jazyk. Aj keď vás čakajú nové krajiny, nové zážitky, nezabúdajte na svoju vlasť, na svojich rodičov, pre nových priateľov neopúšťajte starých.

 

Buďte mladými ľuďmi s iskrivým mozgom, citlivým srdcom a rovnou chrbticou. Nespoliehajte sa na podporu rodičov, podopieranie príbuznými. Nech slová priateľstvo, láska, porozumenie, čestnosť nie sú pre vás iba prázdne pojmy, ale predstavujú skutočné životné hodnoty. Pamätajte, že odpustiť možno každú ľudskú chybu, len neľudskosť nie.

 

Buďte cieľavedomí. Nedávajte si nízke ciele, lebo po ich dosiahnutí by ste nepociťovali žiadne uspokojenie, nenechajte sa ukolísať  priemernosťou. Na druhej strane ale nepreceňujte svoje sily, naučte sa reálne odhadnúť svoje možnosti. Smejte sa svojim chybám, ale poučte sa z nich. Bagatelizujte prekážky, ale prekonávajte ich.

Buďte šťastní. Pamätajte, že šťastie nezávisí od blahobytu, ale od toho, z akého hľadiska sa človek díva na svoj život.  Hľadajte ho preto v drobnostiach každodenného života.  Pri jeho hľadaní však buďte veľmi opatrní, aby ste ho neprehliadli - tak ako štvorlístok.

 

Milí absolventi,

v mene vedenia školy, v mene všetkých učiteľov, vychovávateľov i ostatných zamestnancov vám prajem bezoblačnú oblohu a nebo plné slnka. Prajem vám, aby sa postupne plnili všetky vaše túžby, sny a nádeje. A nebuďte skromní, želajte si toho veľa, lebo:

 

Dnes máte ešte malý náskok
pred vážnou tvárou plnou vrások,
každý z vás musí len chcieť.
Tečie vám občas do topánok,
horia vám hlavy plné plánov.

Kým máš krídla tak leť!

 

RNDr. Anna Budišová

Ocenenie štvrtákov

Netradičné situácie si vyžadujú netradičné riešenia. A nebolo tomu inak ani pri odovzdávaní vysvedčení a ocenení našich štvrtákov, ktorí ukončili svoju púť na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove naozaj nezvyčajným spôsobom.

Súčasťou ukončenia štúdia na našej škole býva slávnostné odovzdávanie vysvedčení a následné ocenenie študentov za mimoriadne výsledky či reprezentáciu, ktoré sa koná za prítomnosti pedagógov, rodičov a pozvaných hostí.

Keďže momentálna situácia je zložitá a nepovoľuje takéto akcie, predsa sa nám podarilo nájsť náhradné riešenie. V komornom duchu za prítomnosti vedenia školy a triednych profesorov si naši tohtoroční štvrtáci prevzali maturitné vysvedčenia a viacerí z nich aj ocenenia.

 

Za reprezentáciu školy v technických súťažiach a dlhodobý prínos pri šírení dobrého mena SPŠE si z rúk riaditeľky školy Ing. Ivety Marcinčinovej  prevzali Ďakovné listy títo študenti: Samuel Farkaš, Richard Janka, Patrik Brindza, Patrik Ridilla, Juraj Kováč, Martin Fujda, Daniel Kovaľ, Adam Juriš, Ľubomír Hoffman, Igor Lengel, Kristián Kičinka, Branislav Bilý a Kevin Seman.

 

Za mimoriadne výsledky v súťažiach, vzornú reprezentáciu školy a vynikajúce študijné výsledky bol udelený Rad školy Erikovi Wittnerovi, študentovi 4.SB.

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa úspechov na ďalšej ceste životom. Veríme, že takéto ukončenie maturitného ročníka sa určite silno vryje do pamäti všetkých prítomných.

Mgr. Jana Pavlišáková

Hodnotenie výsledkov internej časti MS z predmetu MAT

V dňoch 2.6. a 3.6. 2020 sa za prísnych hygienických opatrení na ochranu proti šíreniu koronavírusu COVID-19 uskutočnili ústne maturitné skúšky z dobrovoľného predmetu Matematika. Prihlásilo sa 23 študentov našej školy (prehľad v tabuľke) a jeden študent zo Súkromnej obchodnej akadémie, každý z nich skúšku absolvoval (nikto neodstúpil).

 

spolu

2017/2018

46

1,28

2018/2019

34

1,24

2019/2020

24

1,04


Počas skúšania prevládala optimálna pracovná atmosféra, bez rušivých momentov. Skúšajúce kládli študentom otázky podporujúce argumentáciu a tvorivé myslenie. Študenti väčšinou pohotovo reagovali. Hodnotenie komisie bolo objektívne, ak bolo treba, prihliadalo sa na študijné výsledky študentov. Pri skúšaní sa pri konkrétnych témach využívali povolené predpísané alebo schválené učebné pomôcky. Predsedníčka predmetovej maturitnej komisie zhodnotila, že ústny prejav, vystupovanie aj odbornú znalosť študenti zvládli na vysokej úrovni.


V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola práca v maturitných ročníkoch sťažená tým, že príprava na ÚČ MS prebiehala dištančnou formou. O to viac oceňujeme úroveň vedomostí, pripravenosť študentov a ich odhodlanosť absolvovať túto skúšku v mimoriadnych podmienkach.

 

Klasifikácia IMS 2020 z MAT

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Vyučujúca

Známka

Počet žiakov

 

1

2

3

Priemer

IV.A

KOA

0

0

0

0

-

IV.B

BUA

4

0

0

4

1,00

IV.C

KOA

0

0

0

0

-

IV.SA

SOA

12

0

0

12

1,00

IV.SB

LIA

6

1

0

7

1,14

IV.F

KLA

1

0

0

1

1,00

spolu

22

1

0

23

1,04

 

 

Hodnotenie IMS z MAT  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Šk. rok

Vyučujúca

Počet žiakov

Priemer

 

IV.A

2017/2018

TEK

3

1,00

 

2018/2019

BUA

4

1,50

 

2019/2020

KOA

0

-

 

IV.B

2017/2018

SOA

11

1,36

 

2018/2019

SOA

8

1,38

 

2019/2020

BUA

4

1,00

 

IV.C

2017/2018

BUA

10

1,70

 

2018/2019

KOA

1

1,00

 

2019/2020

KOA

0

-

 

IV.SA

2017/2018

TEK

4

1,00

 

2018/2019

BUA

8

1,13

 

2019/2020

SOA

12

1,00

 

IV.SB

2017/2018

KOA

14

1,14

 

2018/2019

SOA

11

1,00

 

2019/2020

LIA

6

1,14

 

IV.F

2017/2018

SOA

4

1,50

 

2018/2019

KOA

2

2,00

 

2019/2020

KLA

1

1,00

 

spolu

2017/2018

46

1,28

 

2018/2019

34

1,24

 

2019/2020

23

1,04

   

Mgr. Marta Kožárová

Matematický klokan

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej   súťaže na svete  MATEMATICKÝ KLOKAN. Táto súťaž sa snaží nadchnúť pre „myslenie“ čo najviac študentov. Výhodou súťaže je, že sa do nej môže zapojiť nielen jednotkár či dvojkár. Nájdu sa tam úlohy, ktoré nevyžadujú „nadrilované“ vzorce a postupy, ale „zdravý sedliacky rozum“.

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil 23.ročník tejto súťaže a táto jednorazová súťaž mala prebehnúť 23.marca 2020. Pre „koronavírus“ sa ale súťaž uskutočnila v netradičnom júnovom čase a netradičnou on-line formou. Z našej školy sa do súťaže tento rok prihlásilo celkovo 201 študentov, z toho 115 študentov prvého a druhého ročníka v kategórii Kadet O12 a 86 študentov tretieho a štvrtého ročníka v kategórii Junior O34.

 

V kategórii Junior O34 v pondelok 8. júna 2020 sa z  86 prihlásených online zapojilo 49 študentov našej školy. Z prihlásených 115 študentov v kategórii Kadet O12 si vo štvrtok 11. júna 2020 nakoniec online zasúťažilo 98 študentov. Organizátor súťaže Talentída zverejnil 29. júna 2020 počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie. Celoslovenské výsledky zúčastnených škôl v tomto školskom roku nezverejnil. Na diplomy a darčeky sa zúčastnení študenti môžu tešiť v septembri 2020.

 

V kategórii Kadet O12 sa z našej školy najlepšie umiestnili Martin Baluďanský z I.C a Samuel Drobný z II.SA, ktorí počtom bodov 114 (percentil 99,6) obsadili 5. – 11. miesto na Slovensku vo svojej kategórii.

 

V kategórii Junior O34 sa najlepšie umiestnili Andrej Pavúk, Martin Nálepka a Erik Partila, všetci z III.SA, ktorí počtom bodov 103 (percentil 99,2)  obsadili 6.- 9. miesto na Slovensku.

 

Z celkového počtu 147 súťažiacich v oboch kategóriách až 56 študentov našej školy malo percentil lepší ako 90.

 

Všetkým zapojeným študentom blahoželáme.

Mgr. Mária Solarová

Netradičné ukončenie školského roka 2019/2020

Dištančná forma vzdelávania počas pandémie COVID-19 bola plná nezvyčajností. Prázdne školy, poloprázdne dopravné prostriedky a ulice. Viacerí z nás ostali doma, len aby zabránili šíreniu vírusu.

V rámci mimoriadnych vládnych opatrení prebiehala výučba prostredníctvom on-line komunikácie. Na tú v takejto miere neboli zvyknutí pedagógovia, rodičia a ani deti. Museli sme sa prispôsobiť vzdelávaniu na diaľku, novým formám prezentovania učiva. Snažili sme sa vykonávať spätnú kontrolu študentov, ktorá sa, samozrejme, nemohla zaobísť bez participácie rodičov.

V duchu tejto nezvyčajnosti sa nieslo aj ukončenie školského roka spojené s odovzdávaním vysvedčení. Boli sme zvyknutí na plný školský dvor či telocvičňu, kde sme sa všetci stretli poslednýkrát pred zaslúženým letným oddychom. Tento školský rok však kvôli bezpečnosti prebiehal posledný deň trošku ináč.

Študentom bola hneď po príchode do školy odmeraná teplota, jednotlivé triedy sa stretli vo svojich učebniach, kde sa stretli so svojimi triednymi učiteľmi. Neboli sme však ukrátení o spoločné chvíle a skutočnosť, že sme sa videli po dlhom čase spôsobila, že sme si všetci boli akísi cennejší.

V úvode sme si vypočuli aj príhovor riaditeľky prostredníctvom školského rozhlasu. V triedach boli ocenení študenti, ktorí našu školu úspešne reprezentovali v rôznych súťažiach a vykazovali výborné študijné výsledky.

Po slávnostnom odovzdaní vysvedčení sa študenti rozlúčili s triednymi učiteľmi, spolužiakmi, kamarátmi a vydali sa smerom k vytúženému letnému oddychu.

Všetkým učiteľom a študentom ďakujeme za všetko, čo v tomto ťažkom období vykonávali. Nebolo to vôbec jednoduché, ale spoločnými silami sme to zvládli. Prajeme krásne letné prázdniny a tešíme sa na najbližšie stretnutie v septembri.

Mgr. Lukáš Zgola

Žiacka školská rada v školskom roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 Žiacka školská rada SPŠE v Prešove zorganizovala viacero akcií, ktoré žiakom spríjemnili školské chvíle.

 

V novembri, pri príležitosti Dňa študentov, ŽŠR pripravila Imatrikuláciu prvákov, ktorou jej členovia privítali všetkých žiakov prvých ročníkov za spolupráce školskej kapely Spesh Floyd do cechu elektrikárov. Po imatrikulácii sa prváci pridali k ostatným žiakom školy a zúčastnili sa filmového predstavenia v ZOC MAX.

 

V decembri ŽŠR zorganizovala dve veľké akcie. Mikuláš spolu s anjelmi a čertmi so sladkou odmenou navštívil všetkých žiakov a zamestnancov školy. Vianočná kvapka krvi pomohla Národnej transfúznej službe SR v Prešove doplniť zásoby najvzácnejšej tekutiny.

 

Vo februári čakala na vrátnici školy poštová schránka, z ktorej v Deň sv. Valentína členovia ŽŠR roznášali milé „valentínky“. V tento mesiac ŽŠR zorganizovala ešte dve akcie. V rámci DOD pripravili členovia Popoludnie so ŽŠR, na ktorom sa študenti, ale aj uchádzači o štúdium na SPŠE v Prešove, mohli dozvedieť informácie o činnosti ŽŠR. Priebeh volieb si študenti všetkých ročníkov našej školy mohli vyskúšať na Simulovaných voľbách do NRSR.

 

V marci, v rámci Medzinárodného dňa žien, členovia ŽŠR obdarovali a potešili všetky študentky kvietkom.

 

Najväčšia a obľúbená akcia nielen medzi študentmi Majáles sa bohužiaľ tento školský rok neuskutočnila, ale veríme, že v šk. roku 2020/2021 sa budeme tešiť vysokej účasti.

 

V mene ŽŠR želáme všetkým žiakom a zamestnancom SPŠE krásne prežitie letných prázdnin.

Mgr. Jana Kollárová, koordinátorka ŽŠR

ELEsparks – súťaž družstiev ZŠ v anglickom jazyku

Jednou z podmienok plynulého prechodu žiakov zo základnej školy na strednú je aj ich zmysluplná spolupráca. Naša SPŠE je v tom príkladom pre iné stredné školy.

Predmetová komisia cudzích jazykov pripravila už 6. ročník súťaže družstiev v anglickom jazyku pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ - ELEsparks.

V školskom roku 2019/2020 sa zaregistrovalo 37 trojčlenných družstiev z Prešova, Sabinova, Lipian a Žiliny. Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých žiaci absolvovali on-line testy. Obidva domáce kolá úspešne vypracovalo 26 družstiev. Sedem  tímov s najvyšším počtom bodov bolo pozvaných k nám, kde v príjemnom prostredí pripravených učební prebiehalo školské kolo súťaže. Ich úlohou bolo spoločnými silami úspešne zvládnuť počúvanie a čítanie s porozumením, pár gramatických cvičení, porozprávať príbeh podľa obrázka a napísať esej na zadanú tému.

Súťažné tímy ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny, žiaci boli v riešení jednotlivých úloh sebavedomí, tvoriví a vynaliezaví.

Tí najlepší boli odmenení hodnotnými cenami, ktoré do súťaže venovala Nadácia SPŠE a vydavateľstvo MacMillan. A ktorí to boli?

 

  1. miesto: Rychlikcejo ZŠ Bajkalská, Prešov
  2. miesto: Dank Engines ZŠ Bajkalská, Prešov
  3. miesto: Hot Hogs ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

 

Ako samotní účastníci poznamenali, takáto súťaž na pôde strednej školy bola pre nich novou skúsenosťou, umožnila im porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Akcia sa konala v rámci Dňa otvorených dverí, takže prítomní si mali možnosť prezrieť školu, vnímať jej atmosféru a zoznámiť sa s možnosťami štúdia.

Veríme, že aj v ďalšom ročníku ELEsparks privítame mladých, šikovných angličtinárov, ktorí prídu ukázať svoju jazykovú pohotovosť, tvorivosť, hravosť a zmysel pre prácu v tíme.

Mgr. Emília Čulková

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka

V školskom roku 2019/2020 vykonalo ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 27 študentov štvrtého ročníka. Teší nás, že si ju daní študenti zvolili dobrovoľne aj napriek okolnostiam súvisiacimi s dištančným vzdelávaním.

Maturitná skúška prebiehala v uvoľnenej atmosfére. Študenti boli na maturitné témy pripravení, o čom svedčia výsledné známky, ktoré si za svoje odpovede zaslúžili. Preukázali brilantné vedomosti, plynule rozprávali na dané témy a na položené otázky reagovali promptne, bez váhania. 26 študentov ukončilo MS z AJ s výslednou známkou „výborný“ a dvaja študenti so známkou „chválitebný“.

Mgr. Miroslava Gajdošová

E-testovanie Máj 2020

Koncom mája sa vybraní študenti tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove mali možnosť zúčastniť e-testovania,  ktoré pripravila organizácia NÚCEM. Napriek prebiehajúcej pandémii COVID-19 bola nájdená možnosť ako toto testovanie uskutočniť. Študenti sa z pohodlia svojho domova prihlasovali prostredníctvom elektronických testov. Tie mohli využiť na overenie, opakovanie a prehlbovanie učiva z troch oblastí – čitateľská gramotnosť, matematika a anglický jazyk na úrovni B1.

 

Výhodou testovania bolo, že študenti dostali predbežné výsledky hneď po absolvovaní testov. Zároveň pre školy zapojené do druhého cyklu testovania boli sprístupnené znenia úloh a kľúče správnych odpovedí. Učitelia tak budú môcť aj na diaľku so svojimi študentmi vyhodnotiť a analyzovať správne aj nesprávne odpovede na jednotlivé úlohy.

 

Veríme, že táto moderná a atraktívna forma výučby on-line vzdelávania prispela k tomu, aby si študenti aj napriek náročnému obdobiu mohli zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v daných oblastiach.

 

Tabuľka výsledkov:

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Zgola

Matematický klokan

Aj tento školský rok sa študenti našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Súťaž sa však uskutočnila v netradičnom júnovom čase a netradičnou on-line formou. V kategórii Junior O34, v pondelok 8. júna 2020, sa z 86 prihlásených zapojilo 49 študentov našej školy. Z prihlásených 115 študentov prvého a druhého ročníka v kategórii Kadet O12 si vo štvrtok 11. júna 2020 nakoniec zasúťažili všetci. Výsledky súťaže pre jednotlivé kategórie budú zverejnené 29. júna 2020 na stránke organizátora súťaže www.matematickyklokan.sk.

Mgr. Mária Solarová

Slávnostné ukončenie školského roka

2.7. 2020 sa v priestoroch zariadenia Mladosť uskutočnilo posedenie pri príležitosti ukončenia školského roka.

Po úprimných slovách riaditeľky školy, Ing. Ivety Marcinčinovej, ktorá mala krátky príhovor, sa pozornosť presunula na kolegov a kolegyne, ktorí si prevzali z rúk vedenia ďakovné listy za 35 - ročnú prácu na našej škole.

Po tomto milom akte sa gratulovalo oslávencom, ktorí v tomto školskom roku dosiahli krásne životné jubileum.

Slávnostné posedenie sa nieslo v príjemnom duchu a po náročnom období padlo naozaj vhod. Rozhovory plné smiechu striedal spev a tanec a všetko, samozrejme, sprevádzala dobrá nálada.

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa na príprave podieľali a už teraz sa tešíme na ďalšie takéto posedenie.

Mgr. Jana Pavlišáková

SPONZORI