2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

OCENENIE INEKO – prvenstvo medzi odbornými školami na Slovensku

Najlepšie hodnotenou strednou odbornou školou (SOŠ) na Slovensku je Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove, informoval Matej Tunega z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. Hodnotenie škôl tak odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom pri SOŠ nahradzujú testovanie písomné maturity (40%). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50%) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %, pričom novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.

 

Naša škola tak získala v rebríčku hodnotenia základných škôl, stredných škôl a gymnázií po školských rokoch 2011/2012, 2018/2019, 2019/2020 po štvrtý raz prvé miesto, a to aj za školský rok 2020/2021.

 

Napriek tomu, že počas roku 2021 bolo naďalej obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania – Testovanie 5, 9 či písomné maturity, podarilo sa tejto organizácii zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov a vďaka tomu bolo zverejnené aktuálne poradie škôl. Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berie do úvahy veľa ukazovateľov. „Aktuálne sme doplnili nové údaje o uplatnení absolventov a o mimoriadnych výsledkoch žiakov v súťažiach,“ spresnil analytik INEKO Matej Tunega.

 

Súčasná aktualizácia portálu INEKO prináša najnovšie údaje, ktoré vychádzajú z týchto prioritných oblastí, ktoré sa stali základom hodnotenia škôl:

 

1. uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),

2. počet učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného

    prostredia,

3. využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní,

4. mimoriadne výsledky žiakov (umiestnenia v súťažiach),

5. finančné zdroje škôl.

 

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

 

 

Aj za týmto úspechom SPŠE stojí obetavá práca učiteľov a žiakov. Cieľom školy je prinášať pridanú hodnotu svojim žiakom, aby ich uplatnenie v praxi a ich ďalšom živote bolo nielen na vysokej odbornej, ale aj morálnej úrovni. V minulom školskom roku sa žiakom školy podarilo dosiahnuť mnohé cenné úspechy v odborných súťažiach z oblasti elektrotechniky a IT, a to nielen na krajskej, ale aj celoslovenskej, ba aj medzinárodnej úrovni. Vysoké percento našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí. Veľké plus je, že pokračujú v štúdiu technických smerov, kde je veľká potreba nových zamestnancov a predpoklad uplatnenia.

 

Spýtali sme sa riaditeľky školy Ing. Ivety Marcinčinovej, ktoré sú podľa nej silné stránky školy?

 

„Školu tvoria štyri základné piliere, a to učitelia, žiaci, rodičia a firmy, s ktorými spolupracujeme. Tieto zložky musia spolu kooperovať, dopĺňať sa a navzájom sa počúvať. Až potom je možné dosiahnuť kvalitné vzdelanie, ktoré bude reagovať na aktuálne trendy v tomto rýchlo meniacom sa prostredí IT a elektrotechniky. Silnou stránkou školy sú motivovaní žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať a byť neustále lepší, čo je zásluhou mojich kolegov, učiteľov, za čo im patrí veľká vďaka. O tejto motivácii žiakov a učiteľov hovoria aj mnohé úspechy na odborných súťažiach, a to aj v medzinárodnej oblasti, kde sa naši žiaci napr. stali majstrami sveta v robotike na súťaži RoboCup v minulom školskom roku. Medzi výhody našej školy by som zaradila aj moderné vybavenie učební a laboratórií, ktoré vytvárajú príjemné prostredie pre žiakov, pričom v trende modernizácie priestorov chceme aj naďalej pokračovať.“

 

Čo je podľa Vás za tým, že absolventi vašej školy sa dokážu uplatniť na trhu práce?

 

„Snažíme sa im ukázať firemné prostredie a jeho fungovanie už počas štúdia na škole. Spolupracujeme s viacerými firmami na rôznych workshopoch a prednáškach, niektoré predmety na škole vyučujú priamo lektori z firiem, čo považujeme za veľký benefit pre študentov. Keďže oblasť IT a elektrotechniky je veľmi rozsiahla, cieľom nie je žiakov naučiť všetko, ale dať im plnohodnotný základ pre ich ďalšiu špecializáciu a rozvoj, a to či už vo firme alebo na vysokej škole. Ako veľmi potrebné vnímame rozvíjať u žiakov mäkké zručnosti, preto sa snažíme využívať na predmetoch aj bádateľské vyučovanie alebo metódu Eduscrum, kde si žiaci osvoja prácu v tímoch, kooperáciu a vzájomnú komunikáciu.“

 

Táto skvelá správa o úspechu v týchto náročných covidových časoch potešila tak vedenie školy, ako aj všetkých pedagógov SPŠE a je zároveň záväzkom do budúcnosti, aby sme sa svojou prácou snažili znovu obhájiť skvelé umiestnenie.

Ing. Martin Broda, PhD., zástupca riaditeľky pre odborné predmety

Slávnostné otvorenie nového moderného laboratória pre elektrotechnické meranie

Na SPŠ elektrotechnickej v Prešove sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu dôležitej odbornej špecializovanej učebne pre rozvoj vzdelávania v odbore Elektrotechnika.

 

Pri tejto krásnej príležitosti odovzdávania modernej učebne do užívania sa aktu zúčastnili aj vzácni hostia, a to za zriaďovateľa delegácia, na čele ktorej bol predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD., s vedúcimi pracovníkmi z odboru školstva PSK a primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Na školu zavítali aj viacerí poslanci PSK, čo nás milo potešilo.

 

 

V tomto laboratóriu sa budú vzdelávať žiaci v predmete elektrické merania v 3. ročníku, a tak sa na moderných prístrojoch naučia základy merania napätia, prúdu, merania spotrebičov, transformátorov, polovodičových diód, tranzistorov a neskôr vo 4. ročníku špeciálne meranie na všetkých točivých elektrických strojoch, ako skonštatovala riaditeľka školy Ing. Iveta Marcinčinová vo svojom príhovore.

 

 

Veľkú radosť z moderného vybavenia budú určite mať aj naši odborní učitelia Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga, ktorí sa poctivo denne venujú žiakom, aby im pomohli nadobudnúť potrebné vedomosti a praktické zručnosti na moderných prístrojoch.

 

 

Celá táto oprava bola financovaná z rôznych zdrojov, do ktorých prispel aj zriaďovateľ školy sumou 40 tisíc eur na nákup laboratórnych stolov a skúšobných zariadení pre meranie jednosmerných a synchrónnych strojov.

 

Uvedomujeme si, že naša škola má obrovský záväzok v Prešovskom kraji. SPŠ elektrotechnická v Prešove sa každoročne snaží o kvalitnú výchovu a vzdelávanie vysoko kvalifikovaných absolventov, a to nielen v odbore Elektrotechnika, ale hlavne v odbore Informačných a sieťových technológií.

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, aby sa nám krôčik po krôčiku darilo napĺňať vízie modernej školy pre 21. storočie.

Ing. Marta Kollárová, PhD.

Online Deň otvorených dverí 2022

Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Nestihli ste náš online DOD v decembri 2021? Pripravili sme pre vás opäť ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a vedením školy. Vytvorili sme pre Vás online miestnosť, prostredníctvom ktorej Vám poskytneme odpovede na otázky napísané do chatu počas videokonferencie a predstavíme Vám jednotlivé študijné odbory.

 

Adresu na videokonferenciu Vám zašleme na mail uvedený v registrácii v pondelok 14.2.2022.

 

REGISTRUJTE SA TU !

 

Videokonferencia bude spustená v utorok 15. 2. 2022 od 16:00 h.

 

Program online DOD:
16.00 - 17.30 -   Online   predstavenie   školy   a   študijných   odborov Elektrotechnika  a  Informačné  a sieťové technológie

Ing. Martin Broda, PhD.

Podpísanie zmluvy o spolupráci s firmou FECUPRAL, spol. s r.o.

Dňa 17. 12. 2021 Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy a Ing. Štefan Hanigovský, konateľ firmy FECUPRAL, spol. s r.o. podpísali Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení praktického vyučovania. Zmluva bola uzatvorená na základe Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových batérií, tvorby systémov manažmentu batérie a rozvoj spolupráce so SPŠ elektrotechnickou v Prešove pre účely zvýšenia odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Hlavným cieľom projektu je v súlade s cieľmi výzvy – zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FECUPRAL, spol. s r.o., udržanie jej ekonomického rozvoja a rozvoj spolupráce so SPŠ elektrotechnickou v Prešove formou praktického vzdelávania, prostredníctvom inovácie procesu recyklácie odpadov zo spracovania odpadových batérií a odpadov z výroby batérií. Projekt bude realizovaný 9 mesiacov a pozostáva z hlavnej aktivity projektu – Podpora zapájania MSP do spolupráce so strednými odbornými školami. Miestom realizácie projektu je prevádzková budova vo výrobnom areáli spoločnosti v meste Prešov.

Ing. Juraj Budiš

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. 1. 2022 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, opäť online formou. Do obvodného kola sa zapojil aj náš žiak, víťaz školského kola, Richard Kuzmišin z III. SA, ktorý znovu preukázal svoje vedomosti a spomedzi 11 zúčastnených žiakov súťažiacich v kategórii 2D sa umiestnil na 1. mieste. Richardovi srdečne blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole, ktoré sa uskutoční o mesiac.

Mgr. Elena Kožlejová

English section - School Ski Trip

Last week our class II.SB along with two other classes II.A and II.SA went on a school ski trip. Upon arriving we saw the big and steep slope and immediately started thinking about not being able to successfully ski down it. After unpacking the instructors split us up into 5 groups (4 groups of skiers and 1 group of snowboarders). On the first day of skiing we started to learn new things and slowly got familiar with the slope. The worst experience was the first night, since we had a tough time falling asleep and getting up the next day. Our next day started with a morning warm-up which consisted of light exercise and running. Every day after breakfast we had our morning ski session starting at 9 o’clock and lasting until about 11 o’clock. The afternoon session begun right after our lunch. Below the restaurant there was a ski room to store all of our skis so we didn’t have to bring them all the way to our apartment. The food was great, but sometimes it wasn’t enough so in the evening we ordered some pizza. The dinners were served very close to our apartments, the food there was nice as well. There also was a bowling alley, pool table, table football and a dartboard for entertainment which we got to try out on Wednesday. On Friday after the morning ski session we started to pack our luggage and ski equipment. We didn’t have to wait very long for the bus to arrive and got home safely.

 

At the end we think it was a good experience and a great way to spend the weekdays. Everyone improved their skiing or snowboarding skills, made new friends or solidified a good friendship.

Juraj Pištej, Marko Olejník, II.SB

English section - OLS language assessment – “Be ready for digital skills”

I have passed the test successfully, but I see that I have many gaps in my skills, that I can improve. The test was divided into main four categories such as grammar, vocabulary, listening and comprehension. There were a lot of various questions, but the most difficult part for me were tasks where we had to fill in with one or two words. I am glad that I could try this test, because now I know where I should be more prudent. In the end I would mention that I have achieved a rating B2 from each section. I am really looking forward to another opportunity to revise my English skills with this OLS platform.

 

The Online Linguistic Support (OLS) is designed to assist Erasmus+ and European Solidarity Corps participants in improving their knowledge of the language in which they will work, study or volunteer abroad so that they can make the most out of this experience.

Filip Gurčík, III.A

Napísali o nás

SPONZORI