2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Ocenenie sv. Gorazda pre PaedDr. Evu Buzgovú

ocenenie-sv-go Dňa 25. 3. 2013 si prevzali pedagógovia z celého Slovenska od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá medaila a ďakovný list - sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Medzi ocenenými, čomu sa veľmi tešíme, bola aj naša kolegyňa PaedDr. Eva Buzgová. Získala Veľkú medailu sv. Gorazda za úspešnú pedagogickú prácu a za mimoriadnu starostlivosť o športovo nadaných mladých ľudí. Touto cestou jej SPŠE srdečne blahoželá a ďakuje za jej vytrvalú a zmysluplnú prácu.

Mgr. Lucia Liptáková

Úspech v Olympiáde z anglického jazyka

uspech-v-olym Už sme vás informovali o tom, že na našej škole študuje víťaz celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii študentov stredných odborných škôl. Kým minulý školský rok skončil na druhom mieste, tento rok mu prvenstvo neušlo a domov priniesol „zlato“. Tu je rozhovor s _**Viktorom Varcholom**_ zo IV. S, ktorý odpovedal na otázky svojich spolužiakov. ***Pamätáš sa na tvoje prvé hodiny anglického jazyka?*** Cudzie jazyky ma fascinovali už v rannom veku. Prvýkrát som sa s anglickým jazykom stretol už ako škôlkar. Dá sa povedať, že základ som získal práve tu. Neskôr som väčšinu svojej hyperaktivity venoval rozvíjaniu tohto základu. ***Na našu školu si prestúpil si z gymnázia. Prečo taká zmena?*** Aj keď gymnázium ponúka široké spektrum vedomostí, pre mňa to nebola žiadna výzva. Už ako malý chlapec som sa neustále potreboval zdokonaľovať a zlepšovať. Na gymnáziu som mal pocit, že stagnujem. Dúfal som, že vo mne nová škola vzbudí nový záujem a nájdem to, čo ma skutočne napĺňa. Myslím, že som objavil veľký kúsok seba a svojich schopností, ktoré by mi gymnázium nedovolilo, keďže gymnázia ponúkajú všeobecné vzdelanie. ***Ako tráviš svoj voľný čas?*** Milujem svoj voľný čas, tak ako každý. Ako som spomínal, už v detstve som musel niečo skúmať, objavovať, zlepšovať. Nedokázal by som voľný čas zabíjať pri televízii alebo znudene sedieť doma. Obľubujem rôzne športy, medzi ktoré zaraďujem aj turistiku s priateľmi. V príliš horúcich letných dňoch sa zas rád prevetrám na bicykli. No snažím sa venovať aj práci s grafikou a programovaniu. Verím, že ak budem poctivo „makať“, tak to dotiahnem ďaleko. ***V angličtine si celoštátnou jednotkou, si rovnako dobrý aj v iných predmetoch?*** Som rád, že som si nakoniec vybral technickú školu. Začal som rozvíjať nielen anglický jazyk, ale taktiež svoju logiku. Problém mi nerobia iba cudzie jazyky, ale aj predmety, ktoré mnohí z vás nenávidia. Áno, hovorím o matematike a fyzike. Fascinuje ma ľudský mozog, to, ako človek dokáže odhaliť pravú príčinu veci, „vypočítať“ javy, ktoré nás deň čo deň obklopujú. Rád nachádzam riešenia, ktoré dokážem podložiť faktami. Predmety, ktoré si vyžadujú bifľovanie nepreferujem. Je to nezáživné a nič nové sa nedozviem ***Čo ti najviac pomáha v zdokonaľovaní cudzieho jazyka?*** Ak sa chcete dobre naučiť po anglicky, nemôžete to večne skúšať doma. Myslím si, že kontakt s človekom, pre ktorého je angličtina materinským jazykom, je nevyhnutná. Našťastie mám veľa kamarátov, ktorí mi v zlepšovaní angličtiny pomohli práve tým, že nepochádzajú zo Slovenka. Vždy sa rád porozprávam po anglicky s „native speakers“. ***Pripravoval si na súťaž?*** Ani nie. Išiel som von ... Keďže moji blízki priatelia ovládajú angličtinu, stačilo sa ich spýtať, ako sa im darí, venovať rozhovoru pár hodín a potom si doma pozrieť dobrý seriál v angličtine. ***Reprezentoval si školu, dá sa povedať aj naše mesto. Mal si trému pred súťažou?*** Pred súťažou sa rád odreagujem už spomenutými vtipnými seriálmi, ktoré pozerám v anglickom jazyku, samozrejme. Ale nenazval by som to trémou. Nemám ju rád a preto sa na nej nepodieľam. Je to len stav mysle, proti ktorej sa dá bojovať. S angličtinou nemám problém, no občas mám strach z prehry. ***V čom vidíš najväčšie pozitíva štúdia na SPŠE pre tvoju budúcnosť?*** Väčšina mladých ľudí dnes nevie s určitosťou povedať, čomu sa v živote bude venovať. Vedomosti, ktoré moja škola ponúka viem využiť v praxi už dnes. Viem, čo ma baví a čo mi ide. Vďaka tomu všetkému sa vieme lepšie prispôsobiť zmenám, pretože vieme, čo od budúcnosti očakávať. Prakticky aj teoreticky využívam svoje zručnosti a schopnosti, čo je obrovským pozitívom pre moju budúcu kariéru. Je mi však ľúto, že viac ako polovica mladých ľudí konči školy bez toho, aby vôbec vedeli, čo ďalej. No som rád, že sa nájdu jednotlivci, ktorí pochopia tento princíp a svoje teoretické vedomosti prenesú do praxe. Ja to mám, našťastie, už dávno za sebou. ***Tento rok budeš maturovať. Aké sú tvoje plány po skončení štúdia?*** So všetkým tým, čo mi bolo poskytnuté a so svojou priebojnou povahou by bol hriech nevyužiť možnosť študovať v zahraničí. Mám zručnosti a vedomosti, ktoré v zahraničí ocenia. Zahraničie ponúka vyššiu kvalitu vzdelania, lepšie možnosti do budúcna, lepšie finančné zabezpečenie. Zvažujem štúdium v Kanade alebo v Írsku. Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. ***Aké sú podľa teba najúčinnejšie spôsoby na dobré zvládnutie cudzieho jazyka?*** Pravidlá ľudí obmedzujú. Myslím, že kreativita, motivácia, usilovnosť a využívanie príležitostí naučí človeka správne používať jazyk. Študenti by sa mali voľne rozprávať, konverzovať, vymieňať si názory – vtedy by našli svoje nedostatky, ktoré by následne odstránili. Pozeranie filmov či seriálov v cudzom jazyku je podľa mňa omnoho účinnejšie, ako skrývanie sa v lavici, aby ma „náhodou profesorka nevyvolala odpovedať.“ ***Ako si sa cítil, keď ti oznámili, že si vo svojej kategórii najlepší angličtinár na Slovensku?*** Keď vyhlásili mená siedmich ľudí predo mnou, bolo mi jasné, že som to vyhral. Moja učiteľka angličtiny mi povedala, aby som bez výhry ani domov nešiel. Z víťazstva som mal dobrý pocit na duši, no necítim sa nijak výnimočne. Aj ja mám kopu medzier, ktoré chcem doplniť. Samozrejme, gratulovalo mi aj mnoho iných ľudí, ale nerobím z toho vedu. Stačí si veriť, študovať a ísť za tým, čo nás napĺňa. Ostatné príde samo... Víťazovi ešte raz blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce na „skúške dospelosti“.

Mgr. Emília Čulková

Maturitná skúška

## Slovenský jazyk Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa konala dňa 12. marca 2013. Externá časť pozostávala z testu so 64 úlohami. Podľa nášho názoru boli primerane náročné. V písomnej forme internej časti maturitnej skúšky mali študenti na výber jednu zo štyroch tém. Väčšina si zvolila prvú tému – úvahu o sociálnej internetovej sieti. Nevyskytli sa žiadne problémy ani rušivé momenty, ktoré by narušili priebeh skúšky. Výsledky budú známe desať dní pred začatím ústnej formy maturity. Veríme, že všetci štvrtáci úspešne zmaturujú. Držíme palce!

Mgr. Viktória Poliaková

## Cudzie jazyky 13.marca 2013 naši štvrtáci absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a my učitelia veríme, že to zvládli úspešne. Jednotné testy zodpovedali obsahom a úrovňou náročnosti úrovne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. **Externá časť** maturitnej skúšky z cudzieho jazyka mala tri rovnocenné časti: Cieľom časti **Počúvanie s porozumením** bolo preveriť schopnosť študenta presne a efektívne počúvať hovorený prejav, porozumieť mu ako celku, hlavnej myšlienke, dôležitým detailom a pochopiť vzťahy a súvislosti, ktoré boli potrebné na splnenie úlohy. V porovnaní s minulým školským rokom bola táto časť testu v ANJ aj v NEJ rovnako náročná. Témy boli aktuálne a zaujímavé. Časť **Gramatika a lexika** preverila ako študent zvládol osnovami predpísaný rozsah gramatických štruktúr a slovnej zásoby. Študenti mali do ukážok dopĺňať adekvátne gramatické tvary na základe výberu z viacerých možností a tiež bez možnosti výberu. Úloha s možnosťou výberu ide študentom ľahšie, hoci mnohokrát ich štyri slovesá s podobným významom zneistia a zvolia nesprávnu odpoveď. Cieľom časti **Čítanie s porozumením** bolo zistiť, ako študenti rozumejú textu a ako sa vedia v ňom orientovať tak, aby pochopili hlavné myšlienky, základné súvislosti a vyriešili úlohy: dopĺňanie chýbajúcich informácií, výber z viacerých možností a určenie správnosti alebo nesprávnosti výpovede. **Písomná časť** maturitnej skúšky bola tento školský rok na prvý pohľad ťažká, keďže vieme, že väčšina našich žiakov knihy nečíta. Téme „Moja obľúbená kniha“ sa potešilo naozaj iba niekoľko študentov. Nakoniec sa však rozpísali a mnohí odchádzali so spokojným úsmevom skôr ako dovoľoval maturitný poriadok. Dúfame, že dodržali všetky pokyny pri písaní esejí, ktoré sme cvičili na hodinách jazyka. V ich prácach budeme hodnotiť obsah a členenie textu, gramatiku a lexiku. Maturita je o príprave. Každá vyučujúca cudzieho jazyka poskytuje svojej skupine všetky bežné aj nadštandardné materiály, ktoré pomôžu maturantovi úspešne zvládnuť skúšku dospelosti. Je len na ňom, či to využije a potom v máji za zeleným stolom zúročí.

Mgr. Emília Čulková

## Matematika Študenti našej školy v minulom školskom roku dosiahli na Slovensku najlepšie výsledky v kategórii stredných odborných škôl. Aj tento vynikajúci výsledok bol pre tohoročných štvrtákov motiváciou na porovnanie si svojich schopnosti s ostatnými maturantmi nielen v našej škole, ale aj v štáte. Externá časť maturitnej skúšky z matematiky je dobrovoľná. Napriek tomu je o ňu v našej škole veľký záujem. Vďaka tomu, že študentom boli na našej škole počas nového študijného plánu pridané 4 disponibilné hodiny matematiky v rámci štvorročného štúdia, mohli sa na ňu na hodinách matematiky, v porovnaní s inými strednými odbornými školami, dobre pripraviť. V tomto školskom roku ju absolvovalo 99 študentov. Vyskúšali si príklady, ktoré sú trochu iné ako na bežných hodinách. Pre niektorých bude odmenou ich dobrá úspešnosť, ktorá sa udáva na maturitnom vysvedčení. Aj druhý ukazovateľ – percentil, ktorým sa študent porovnáva so všetkými študentmi, ktorí sa testovania zúčastnili je dobrou motiváciou na zistenie ich skutočného stavu logického myslenia v matematike. Na základe ankety, ktorú sme urobili so študentmi, ktorí túto skúšku absolvovali, možno konštatovať, že tohoročná externá maturitná skúška nebola jednoduchá. Niektoré príklady boli pekné a vtiahli študenta do práce, iné dali poriadne zabrať. Bolo potrebné venovať maximálnu pozornosť zadaniu úloh. Svojim spolužiakom z nižších ročníkoch odporúčajú riešiť poctivo domáce úlohy, aby mali lepšiu rutinu v počtových výkonoch a boli samostatní v logických úvahách. Niektoré vysoké školy určia kritéria prijatia tak, že stačí dosiahnuť určitú vopred stanovenú percentuálnu úspešnosť na externej časti z matematiky a študenti nemusia robiť prijímacie pohovory. Preto sa oplatí sledovať kritéria prijatia na vysokých školách a zabezpečiť si pohodovejšie zvládnutie prijímacieho konania pomocou externej alebo internej maturitnej skúšky z matematiky.

RNDr. Daniela Tekeľová

SOPK udelila čestné uznanie SPŠE v Prešove

.jpg Na valnom zhromaždení Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktoré sa konalo 6.3.2013 v kongresovej sále hotela Dukla, odovzdal prezident svetovej komorovej federácie a predseda predstavenstva SOPK doc. Ing. Peter Mihók CSc. čestné uznanie Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Ocenenie prevzal riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár. .jpg Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove oslávila v roku 2012 významné jubileum, keď od jej začiatku uplynulo 60. rokov. Od svojho vzniku sa venuje výchove stredoškolskej mládeže v elektrotechnických odboroch a za dobu existencie školy prešlo jej bránami viac ako 6 400 absolventov, ktorí sa uplatnili v elektrotechnických povolaniach nielen na východe Slovenska. Navyše riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, ktorý je členom Predstavenstva PRK SOPK, participuje na komorových aktivitách a prispieva ku šíreniu jej dobrého mena. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove je školou, ktorá systematicky hľadá a nachádza riešenia pre sústavné zvyšovanie svojej prestíže. Dobré meno SPŠ elektrotechnickej v Prešove je odvodené od kvality učiteľov, metód vyučovania, moderného vybavenia a úrovne absolventov.

Ing. Slavomír Kožár

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

olymp-png V dňoch 21.3. a 22.3.2013 študenti našej školy v zložení – Stanislav Starec (IV. C), Filip Hendrichovský (IV. C), Peter Dzivák (IV. B) a Damián Feťko (IV. B) reprezentovali nielen našu školu, ale aj Slovensko, na prestížnej súťaži z elektroniky s názvom Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej v Poľskom Jaroslawe. Okrem našich reprezentantov a domácich súťažiacich sa do olympiády zapojili aj študenti z Ukrajinského Ľvova, čím poľská súťaž nadobudla medzinárodný charakter. Cesta do Jaroslawu začala už v stredu, 20.3. popoludní v tieni našej školy, kedy sme plní očakávaní, ale aj obáv, nasadli do auta. Cestou zmorení a navigáciou nasmerovaní sme dorazili vo večerných hodinách k bránam Jaroslawu. Po krátkom blúdení večernými ulicami mesta sme našli náš hotel, v ktorom nás srdečne privítali miestni. Vďaka pohostinnosti našich susedov sme mali pocit, ako keby sme boli doma. Nasledujúci deň, po pútavej prednáške o aerodynamike a otváracom ceremoniáli súťaže, čakali na súťažiacich najprv neľahké otázky, ktoré nekompromisne overili ich teoretickú zdatnosť a po ich prekonaní nasledovala praktická časť súťaže, kde súťažiaci museli riešiť konkrétny problém prakticky. Tí najšikovnejší z praktickej časti postúpili k ústnej časti súťaže, v ktorej sa rozhodovalo o víťazoch. Čakanie na výsledky z teoretickej časti bolo nekonečné a aj napriek bojovnosti a snahe sa našim reprezentantom nepodarilo postúpiť do praktickej časti. Vzhľadom k dosiahnutým výsledkom a náročnosti súťaže im patrí naše uznanie a poďakovanie. Ráno 22.3., v deň odchodu domov, nás Jaroslaw prekvapil poriadnou snehovou nádielkou, no napriek nepriazni počasia a zasneženým cestám sa celej výprave podarilo šťastne doraziť domov. Účasť na súťaži nám priniesla množstvo skúseností a aj keď sme neobsadili popredné miesta, mali sme dobrý pocit z toho, že vďaka našej výprave o nás vedia aj v Poľsku. Ostáva len veriť, že v budúcich rokoch sa nájdu ďalší zapálení študenti, ktorí budú reprezentovať našu školu tak, aby meno našej školy odznievalo aj na zahraničnej pôde.

Ing. Jozef Macej

Školské kolo NAG2013

skolske-kol 25.3.2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže NAG2013. Zúčastnilo sa ho 20 študentov našej školy. V priebehu 3 hodín riešili zadanie v simulátore Packet Tracer a vypracovali teoretický test. Víťazom sa stal Miroslav Kravec zo IV. S. Na základe výsledkov bude nominované reprezentačné družstvo na národné kolo NAG2013 do Košíc. ## Výsledková listina PC |Priezvisko |Meno |Trieda |celkovo --------|---------------|-------|-------|------- 1 |Kravec |Miroslav|IV.S |74,7% 2 |Sekera |Jakub |III.SB |63,1% 3 |Čech |Štefan |IV.S |56,8% 4 |Sakala |Peter |IV.S |49,7% 5 |Grejták |Matej |IV.S |46,4% 6 |Kamenický |Miloš |IV.S |41,8% 7 |Varchola |Viktor |IV.S |39,5% 8 |Hudák |Filip |III.SB |33,5% 9 |Polčan |Patrik |III.SB |32,5% 10 |Nemčík |Daniel |III.SB |31,9% 11 |Sroka |Radovan|III.SB |30,6% 12 |Štofaňák |Peter |III.SB |29,7% 13 |Štoffa |Imrich |III.SB |26,0% 14 |Dujava |Matej |II.SB |25,2% 15 |Vavrek |Lukáš |II.SB |24,8% 16 |Pirchala |Michal |II.SB |24,6% 17 |Šidlovský |Marko |III.SA |23,2% 18 |Bartko |Maroš |III.SB |20,7% 19 |Seman |Patrik |III.SB |18,7% 20 |Kostelník |Samuel |II.SB |15,3%

​Ing. Martin Vujčík

Matematická olympiáda PANGEA

moly2-png V novej matematickej olympiáde PANGEA v tomto školskom roku súťažilo 200 stredných škôl z celého Slovenska, bolo prihlásených viac ako 21 000 študentov. Je to aj celoeurópska olympiáda, ktorá je pre študentov zadarmo. Najlepší študenti dostanú okrem vecných cien aj možnosť dostať sa na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky bez prijímacích pohovorov a postúpiť do celoeurópskeho finále v Berlíne, kde už budú reprezentovať nie len svoje školy, ale aj Slovensko. moly-png Druhé kolo sa bude konať v Bratislave a celoeurópske finále v Berlíne pre najlepších študentov z každého ročníka. Túto súťaž podporili aj študenti našej školy. V dňoch 21. marca až 25. marca riešilo úlohy v 1. ročníku 107 študentov, v 2. ročníku 100 študentov a v 3. ročníku 72 študentov. Prihlásili sa tí najlepší, ale aj takí, ktorí radi súťažia a majú o matematiku záujem. Výsledky budú zverejnené na stránke danej matematickej súťaži. ​

RNDr. Daniela Tekeľová

Výstava k 60. výročiu SPŠE v Krajskom múzeu

dscf0240-jpg Počas celého školského roku škola uskutočňuje aktivity súvisiace s jej 60 výročím založenia. Jednou z nich, bola výstava v Krajskom múzeu v Prešove. V dňoch od 31.1.2013 do 3.3.2013 si mohli návštevníci zadarmo prezrieť expozíciu. Na začiatku bola myšlienka, ktorú sme počas niekoľkých týždňov príprav zhmotnili. S výstavou v múzeu sme nemali skúsenosti a nikoho sme nenapodobňovali. Urobili sme to po svojom a bolo to vidieť už počas príprav. Pomohli nám učitelia školy aj žiaci, bývalí absolventi, pracovníci múzea aj ľudia mimo školy. Samotná inštalácia musela byť hotová behom štyroch dní. Aj po otvorení výstavy prebiehalo dolaďovanie. V posledný deň to bolo najkrajšie J. Po skončení výstavy práca ešte pokračovala demontážou a odvozom exponátov. Prostredníctvom textových a obrazových panelov, videoprojekcie, a vystavených ocenení sa mohli návštevníci dozvedieť o histórii školy. Od vzniku SPŠE po súčasnosť. Dodnes zachované tablo jednej z troch tried prvých absolventov z roku 1956 budilo záujem a obdiv. Niektorí z prítomných absolventov žartovali, že sú už históriou. Zaujímavá bola interaktívna časť, kde si mohli návštevníci pozrieť aj vyskúšať elektrinu v akcii. Výboje zvlášť vysokého napätia - Teslov transformátor. Laserové a iné svetelné efekty. Tancujúceho robota Jana, a malého pásového robota. Dalo sa zahrať na bezdotykovom hudobnom nástroji – Theremine. Stará audio technika hrala lepšie a krajšie ako súčasná digitálna. dscf5722-jpg Vlastné žiacke práce zapožičali: najväčší VTTC Teslov transformátor na slovensku - Jakub Tejiščák, bezdotykový hudobný nástroj Theremin - Adam Varga, digitrónové hodiny s budíkom - Jakub Červeňák, tancujúci robot Jano, Hanka, a iné roboty - Stanislav Starec a Damián Feťko, meracie prístroje - Patrik Kužila, LED kocka - Tomáš Kmec, rôzne svetelné efekty - Peter Kaščák a Tomáš Bednár. Práce žiakov boli v určených dňoch predvádzané návštevníkom spolu s výkladom. Ďakujeme bývalým a súčasným žiakom za zapožičanie týchto funkčných exponátov. Vďaka aj za ochotu iným žiakom, ktorí pomáhali s inštaláciou a predvádzaním. Súčasťou výstavy boli aj elektrotechnické exponáty z obdobia od roku 1890 po súčasnosť. Časopisy, knihy, katalógy, návody, šelakové aj vinylové gramofónové platne, gramofónové ihly a prenosky, rádioprijímače, anténa, slúchadlá, mikrofóny, reproduktory, zosilňovače, Výpočtová technika bola zastúpená počítačom PMD85 a PP01, magnetickým diskom, disketami, diernou páskou z počítača ADT4100. Na týchto exponátoch sa niekedy vyučovalo. Vákuová technika – mnoho elektrónok a obrazoviek. Magnetofóny, magnetofónové pásy, videomagnetofón, elektrónkové kamery a televízny prijímač. Dozimetre, rontgenová technika a rôzne iné zaujímavé exponáty. Mnoho návštevníkov sa pri jednotlivých exponátoch vrátilo do minulosti a rozprávali svoje zážitky. dscf5671-jpg Historická elektrotechnika bola iba symbolicky zastúpená niekoľkými exponátmi. Behom výstavy prišli aj zberatelia takejto techniky a rozhovory o nej nemali konca. Nadviazali sa kontakty a bude sa pracovať na spoločnej výstave. Ideálna by bola stála výstava v Prešove -Elektrotechnické múzeum. V ňom by bola história aj súčasnosť elektrotechniky v meste a okolí. Historické elektrotechnické exponáty. Zdokumentovali by sa bývalé a súčasné elektrotechnické závody a firmy. Prezentovalo by sa elektrotechnické školstvo, krúžky, mimoškolská činnosť, rádioamatérstvo, výstavy. Výstava by bola čiastočne interaktívna – audiovizuálne prezentácie, náučné a vzdelávacie programy, fungujúce zariadenia, praktická ukážka elektrického javu, pracovisko na zhotovenie a vyskúšanie jednoduchého elektrického obvodu. Máme už trochu histórie, ktorá nás inšpiruje a dá sa na nej budovať.

Ján Haluška

Tekuté bohatstvo, alebo obohacujeme sa navzájom

tekute-bohats Na našej škole SPŠE v Prešove organizujeme už tradične v marci aktivitu „Deň vody“, ktorá má vždy neopakovateľný priebeh. Málokto asi vie, že Slovensko je krajina, ktorá a radí množstvom, výdatnosťou a chemickým zložením minerálnych vôd medzi najbohatšie štáty sveta. Hoci rozloženie minerálnych vôd je na území našej republiky nerovnomerné, najviac prameňov je práve v pásme tiahnucom sa od Bardejova a Prešova, cez Popradskú kotlinu, Liptov, Turiec, Strážovské vrchy až po Trenčín. Tohto roku vítala študentov prechádzajúcich vestibulom školy „bystrá voda“ z nášho regiónu, ktorá ovlažuje nielen telo, ale aj myseľ. Osobitne nás však potešili referáty študentov, ktoré sa zamerali na skúmanie rôznych aspektov a dôkazov o nevšedných vlastnostiach a pamäti vody. Stále viac autorov píše o vode a jej kvalite, znečistení vody chemikáliami a rádionuklidmi, o jeho dopade na naše zdravie. A robia dobre, pretože voda zohráva v našom živote veľmi dôležitú úlohu. Anatolij Malovitchko vo svojej knihe píše: „...naša planéta je obrovský tekutý vodný kryštál. Voda zjednocuje všetky predmety – živé aj neživé na našej planéte do jednotného systému regulovaného samotnou prírodou. Náš život a stav nášho zdravia alebo choroby závisí od typu vody, ktorá obieha v našich krvných a lymfatických cestách.“ Dnes sa mnohí pracovníci starostlivosti o zdravie, výskumníci a vedci snažia úspešne riešiť problémy súvisiace s vodou. Medzinárodne známe sú najmä výskumy japonského vedca Masaru Emota, ktorého kniha Posolstvo vody vyvolala značnú pozornosť. Na nespočetných fotografiách kryštálov vody, ktoré pripomínajú snehové vločky Emoto ukazuje, že voda reaguje na najrôznejšie podnety a dlho ich uchováva. Voda sa mení pôsobením rôznych roztokov, energetických vplyvov, tónov, hudby, slov, myšlienok a nálad a v neposlednom rade aj vedomím bytostí s ktorými sa stretáva. V referátoch študentov odzneli veľmi zaujímavé informácie o magnetickej, postriebrenej aj aktivovanej vode, (vraví sa jej aj: živá, mŕtva, ionizovaná, alkalická, acidická, katolyt, anolyt, zásaditá, kyslá) ktorej sa momentálne venuje špeciálna pozornosť v Lotyšsku. Je to zlepšená a očistená voda, ktorá je efektívnou a lacnou medicínou a obzvlášť účinným prostriedkom prevencie proti chorobám. Najviac nás však zaujal opis postupu ako si pripraviť zdraviu veľmi prospešnú rozmrazenú vodu. Obyčajná pitná voda sa zamrazí a potom roztopí. Takáto voda sa očistí od chemikálií, rádionuklidov a čo je najdôležitejšie, jej molekulová štruktúra sa mení a molekuly sa stávajú adekvátnymi pre molekuly organizmu, majú rovnakú rezonanciu a odovzdávajú viac energie v porovnaní s chaotickým pohybom. Rozmrazená voda znižuje únavu, pomáha liečiť mnohé choroby a takáto liečba nestojí nič lebo každý je schopný pripraviť takúto vodu aj doma. Nalejte trochu vody do smaltovanej nádoby a vložte ju do mrazničky (v zime ju môžete dať na balkón). O štyri až päť hodín vyberte vodu z mrazničky, prelomte ľad na povrchu a vylejte vodu do druhej nádoby. Tento „prvý ľad“ musí byť vyhodený, lebo absorboval molekuly ťažkej vody (deuterium), keďže mrzne rýchlejšie. Ďalej vodu, ktorú ste preliali do druhej nádoby opäť umiestnite do mrazničky. Tu ju nechajte kým sa asi 2/3 obsahu vody nezmenia na ľad. Potom vyberte nádobu a zbavte sa vody, ktorá nezamrzla, lebo obsahuje všetku chémiu. Takže zvyšný ľad je zdrojom rozmrazenej vody, ktorú sme hľadali. Takýto ľad by sa mal roztopiť pri izbovej teplote (neohrievajte na sporáku) a vypite túto vodu jednu hodinu pred jedlom. Odporúča sa vypiť dva až tri poháre denne. Rozmrazenú vodu uchovávajte v chladničke v sklenenej fľaši. Takýto pokus na obnovu nášho zdravia sa určite oplatí vyskúšať.

Zdravá škola

Post scriptum

Dodatok k historickému cyklu pri príležitosti 60. výročia existencie SPŠE v Prešove som sa rozhodla napísať, aby vo víre spomienok nepadli do zabudnutia rozhodnutia a obetavá práca tých, ktorí už nie sú medzi nami alebo sú už na dôchodku. V poradí tretím riaditeľom školy, jednou z najvýznamnejších osobností v jej histórii bol PhDr. Imrich Šarišský. S ním je spätá existencia školy, lebo v druhej polovici 50-tych rokov minulého storočia bola rozhodnutím vtedajšieho Povereníctva školstva vážne ohrozená pre nízku vedomostnú úroveň absolventov. Práve PhDr. Šarišský dokázal tento stav zmeniť. Pod jeho vedením sa postupne situácia zlepšovala. Záujem o štúdium sa zvyšoval natoľko, že škola začala mať svoje opodstatnenie aj kvôli rozvíjajúcemu sa elektrotechnickému priemyslu v našom meste i regióne. Temer štvrť storočie bol riaditeľom školy Ing. Štefan Lyócsa, ktorý sa zapísal do jej histórie najmä tým, že vytvoril tím nadšencov, ktorí prispeli k potrebnej modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, budovaním odborných učební, laboratórií, dielní. Spolu so zástupcom riaditeľa školy Ing. Jozefom Guttlerom, 23 rokov pôsobil v tejto funkcii, pripravili aj odborné učebnice, ktoré sa používali na odborných školách nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Položili tak základy, na ktorých sa v súčasnosti úspešne rozvíja a stavia ďalej, pod vedením bývalého študenta, absolventa tejto školy, Ing. Slavomíra Kožára.

Mgr. Viktória Poliaková

Marec v znamení úspechov

si-2-copy-pngVždy máme veľkú radosť, keď sa komukoľvek z našich žiakov podarí dosiahnuť úspech v nejakej záujmovej činnosti a zviditeľnia tak pozitívne svoju alma mater. Kickboxer Števo Filčko boduje v súťažiach kade chodí. V treťom kole celoslovenskej ligy v Trnave v kategórii K1 do 63,5 kg s prehľadom zvíťazil. Nemá síce na čele napísané, že je víťaz, ale na školských chodbách ho ľahko spoznáte podľa osobitného švihu a imidžovej modriny pod ľavým okom, ktorú nemá z pouličnej šarvátky, ale údajne s tréningu. Veľkolepo sa darilo aj Marekovi Dlugošovi. Bol vybraný z množstva uchádzačov do národného kola súťažnej konferencie Junior internet. Postup mu zrejme zabezpečilo víťazstvo v tejto súťaži, ktorú vyhral ešte ako žiak ZŠ. Prikladám aj citáciu z článku, ktorý dokumentoval celú [atmosféru](http://www.websalon.sk/2013/03/piatkovy-junior-internet-nove-priestory-a-pohodova-atmosfera/) v Bratislave: najlepšie odprezentovaným projektom tohto ročníka Junior internetu bol podľa nás projekt M. Dlugoša [http://www.hostmeinca.com/](http://www.hostmeinca.com/). si-3-jpg Je to jeho osobná webová vizitka, prostredníctvom ktorej prezentuje veci, ktoré má rád a veci o ktorých sníva. Jeho veľkým snom je štúdium v USA a práve touto cestou hľadá rodinu, ktorá by mu zabezpečila počas budúceho štúdia v San Francisku bývanie. Veľmi sa tešíme z Marekovho úspechu a dúfame, že bude aj naďalej pozitívne zviditeľňovať školu svojimi aktivitami. Úspech v Bratislave otvoril Marekovi priateľskú náruč stovežatej Prahy, kde sa stretli víťazi národných kôl. Školu reprezentoval v medzinárodnej súťaži v Poľsku aj Stano Starec. Prváci boli 7. 3. utužovať vzájomné vzťahy medzi sebou a svojou novou vychovávateľkou Mgr. T. Imrichovou na bowlingu na sídlisku III. V našom ŠI je to nevídaná vec, lebo na túto aktivitu museli z vlastného vrecka vytiahnuť 2,25 E. Marec bol pretkaný aj futbalovými zápasmi 4. a 11. III. a Veľkonočným futbalovým turnajom, ktorý sa uskutočnil 25. 3. Každý hráč bol obdarený veľkonočným vajíčkom a strelci smelým zajacom. Veľkej obľube sa teší aj hádzanie šípok v spoločenskej miestnosti. Chlapci v hlbokom sústredení pripomínajú šamanov ovládajúcich umenie woodoo, ale ich by našťastie takéto praktiky nikdy nenapadli. 19. 1. sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti pri príležitosti Dní srdca beseda s pracovníčkou útvaru regionálneho zdravotníctva o fyziologických srdcových záležitostiach a cholesterole, ktorý oni zadarmo merajú v záujme ochrany nášho zdravia. Keď to myslíte so svojím srdcom a cholesterolom vážne ohláste sa na čísle 051/7580333, kde vám stanovia dátum návštevy. Besedy sa zúčastnili aj dievčatá zo ZŠP, ale o ponúkanú službu merania telesného tuku neprejavili v silnej presile zvedavých chlapcov záujem. Aj z našich chlapcov sa odvážili merať tuk len tí štíhlejší. U nás na Slovensku je situácia taká, že v dôsledku plurifaktoriálnosti príčin ohrozujú srdcové ochorenia až 80% ľudí. Je preto potrebné vyvíjať veľké úsilie, aby sme do tejto smutnej štatistiky nepatrili a naša Zdravá škola vytvorila ostrov s 20% zdravých ľudí. A kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa sú vedomosti. Ľudia často pociťujú zmätok z protichodných informácií, ale na konci tunela sú poznatky o homocysteine ktoré potvrdilo cca 14 000 nezávislých svetových štúdií. Vedecké výskumy potvrdzujú, že aj cholesterol je závislý na hladine homocysteínu a po jeho znížení klesá bez prísnej diéty a liekov. Neúnavným propagátorom informácií o homocysteine je český lekár MUdr. Karel Erben, ktorý bol predsedom českého zväzu pacientov a teraz je primárom pre civilizačné choroby v Prahe s bohatou klinickou praxou. Homocystein je vedľajším produktom látkovej výmeny, a hoci predstavuje len malý úsek biochemických procesov v bunkách, poruchy v jeho metabolizácii spôsobujú ľuďom mnoho závažných problémov. Pozoruhodné je zistenie, ako ľahko porucha vzniká, u akého veľkého počtu ľudí sa vyskytuje a aké závažné následky má pre zdravie. U látkovej premeny homocysteinu ide v celom rozsahu o poznanie prírodných zákonitosti, ktorých nedodržiavanie je príčinou enormného rozšírenia civilizačných ochorení. O mimoriadnom význame tohto objavu svedčí aj to, že sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadne ďalšie biochemické procesy v živých tkanivách, ktoré by mali tak zásadný význam pre existenciu života a súčasne odliehali tak sile negatívnym vonkajším vplyvom, akým pôsobia civilizačné zmeny v skladbe potravy na metabolizáciu homocysteínu. Všetky potrebné informácie môžete získať na adrese www.karelerben. cz. Oplatí sa im venovať svoj čas. Marec sa niesol v internáte aj v znamení kníh. Vychovávateľka 3. VS Iveta Vinklerová bola so svojimi žiakmi v príjemnej študentskej kaviarni spojenej s kníhkupectvom, kde ľudia môžu tráviť príjemne voľný čas pri zaujímavých kultúrnych podujatiach, ktoré Christiania pre svojich návštevníkov usporadúva. Spustili sme aj projekt čítania zaujímavých kníh, ale o jeho vyhodnotení vám napíšeme až na budúce. [http://www.youtube.com/watch?v=4j-VY_KHhI4](http://www.youtube.com/watch?v=4j-VY_KHhI4)

Aktivity tried

Bowling - Lineas hotel

triedna-akcia-b Pred pár dňami sa na našej škole ako aj na ostatných stredných školách konali písomné maturitné skúšky. Pre vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre našich maturantov, sme opustili priestory školy a zúčastnili sme sa na triednej športovo-zábavnej akcie. V ten deň sme sa stretli pred areálom školy a naším cieľom bol Hotel Lineas na Budovateľskej ulici. Myslím si, že na tomto bowlingu sme boli všetci po prvý krát a prvý dojem z týchto priestorov bol pozitívny. Po prevzatí inštrukcií sme sa rozdelili na 3 dráhy a zábava sa mohla začať. Niektorým sa zadarilo niektorým zas trocha pomenej. Keďže nás táto hra zaujala, čas nám rýchlo plynul. Hlavne, že sme sa zabavili a nezabíjali čas doma nečinnosťou. Verím, že sa nám všetkým táto akcia páčila a veríme, že nebola posledná.

Tomáš Bednár, I. C

Exkurzia v Solivarskom múzeu

spolutypek-png Keď študenti štvrtého ročníka sa 13. marca trápili na externej maturitnej skúške nad úlohami z cudzieho jazyka mali sme možnosť využiť vhodne čas na obohatenia sa po kultúrnej stránke. Mnohí z nás pochádzajú z Prešova alebo blízkeho okolia a ani nevedia, že sa tu blízko nachádza národná kultúrna pamiatka – Solivar pri Prešove. Patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. V Solivare sa ťažila soľ už v dávnej minulosti. Soľná baňa bola založená v roku 1288. Samotná exkurzia pozostávala z návštevy niekoľkých budov. Prvá budova „gípľa“ zastrešovala šachtu hlbokú 155 metrov, kde sa v minulosti ťažila soľ. V ďalšej budove boli záchytné nádrže, kde sa odparovala soľanka. Boli tam varné vane a odparovacie panvy. Nasledujúce budovy boli sušiarne soli a sklady na soľ pripravenú na export. Sklad soli bol architektonicky najimpozantnejším objektom celého areálu. Vyhorel dňa 18. mája 1986. Sprievodca nám podal podrobný výklad o histórii tohto unikátneho diela. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého. Všetkým spolužiakom odporúčame využiť takto vhodne kultúrne poukazy, ktoré sme nedávno dostali. Že to s tou exkurziou sme mysleli vážne svedčí aj fakt, že náš spolužiak sa dal na miesto exkurzie doviesť taxíkom, len aby nezmeškal čas vstupu na obhliadku. Bola z toho pekná zábava.

​študenti I.SA triedy

Výstava prác nášho spolužiaka Števa Štefančíka

vystava-pra Naša posledná triednická akcia prebehla v stredu 13. marca 2013. Počas tohto dňa sme navštívili výstavu amatérskych umelcov v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde boli vystavované nádherné práce, medzi ktorými boli aj diela nášho spolužiaka Števa Štefančíka. Po tejto výstave sme si spravili zopár spoločných fotiek do albumu triedy a pobrali sa do neďalekej kaviarne, kde sme si posedeli pri teplom čaji a horúcej káve. Takto sme sa trocha odreagovali a pospomínali sme na prvé školské dni.

Matúš Čičvara, I. SB

Aktivity II.B v marci

13.03.2013 sme sa zúčastnili Bowlingového turnaja II. B verzus I. C. Medzi sebou súperilo 6 dráh. Zahrali sme si v dobrej atmosfére s prijateľným výsledkom pre obe triedy – remíza. 25.03.2013 sme odohrali priateľský futbalový zápas s II. F triedou. Stretli sme sa skoro ráno v šatni plní očakávania. Už po niekoľkých minútach hry sme zistili, že zápas bude ťažký, máme proti sebe silného partnera. Hráči oboch mužstiev sa veľmi snažili o čom svedčí aj výsledok 8 : 8. Tešíme sa na ďalší zápas.

študenti II.B

Neprofesionálni umelci nášho kraja - výstava

neprofesional Útvar osvetovej činnosti v Prešove je jedným z útvarov Divadla J. Záborského v Prešove sídliaci v priestoroch DJZ v Prešove. Svojim pôsobením vytvára priestor na rozvoj a prezentáciu dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti, podporuje zachovávanie a popularizáciu tradičnej regionálnej kultúry, zvyšuje kultúrnu a vzdelanostnú úroveň občanov širokospektrálnym pôsobením na rôzne vekové kategórie účastníkov osvetových aktivít bez rozdielu ich profesijného zamerania. Dňa 15.3.2013 sme sa boli pozrieť na výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Výtvarný Prešov. Boli tam vystavené diela v najrôznejších štýloch a smeroch. Študentom našej triedy sa to veľmi páčilo. Bolo fajn opustiť na chvíľu školu a pozrieť sa na niečo nové a podnetné, čo obohatilo naše umelecké cítenie. Výstavou nás sprevádzal hrou na klavíry náš spolužiak Adam Poperník.

Filip Majcher, II. SB

Paintball

paintball-jpg Kým štvrtáci prežívali krušné chvíle, morili sa s maturitnými testami, my sme využili jeden deň voľna. Mali sme na výber návštevu múzea, koncertu, či inej kultúrnej inštitúcie. Podarilo sa nám vybaviť si paintball, čo našu triednu veľmi nenadchlo, ale rešpektovala to. Je to predsa len skôr zábava aj relax pre chlapov. Počasie nám neprialo, ešte deň predtým svietilo slniečko, v danú stredu 13.3.2013 ráno sprchlo, bolo sychravo. Na Cemjate, tam sa to konalo, nás prekvapili pozostatky snehu. Bolo o to chladnejšie. Nás to neodradilo. Zamaskovali sme sa šatkami, kuklami, vyfasovali montérky, guličky ako náboje a zbrane. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Po krátkej inštruktáži sa do boja pustila prvá skupina. Bojovali proti sebe, skrývali sa za steny z paliet a strieľali hlava, nehlava. Hlavne že sme zo seba dostali von zlý adrenalín, prišli na iné myšlienky a aspoň na chvíľu boli hrdinami. Potom sme sa vymenili. To, že sme aj premrzli, nevadilo nikomu. Všetci zdraví sme vo štvrtok opäť zasadli do školských lavíc. Veľmi radi by sme si to zopakovali, ale počkáme si na leto.

študenti III. B

Bowlingový turnaj III. F

Dňa 13. marca 2013 zorganizovala trieda III.F triednu akciu v hoteli Lineas na bowlingovom turnaji, ktorého sa zúčastnila väčšina triedy s pani učiteľkou Mgr. Šmičekovou. Vytvorili sme dve družstvá na dvoch bowlingových dráhach po 8 súťažiacich v každom tíme. Turnaj bol vyrovnaný, pretože v našej triede sú výborní hráči a to Dávid Prexta, Daniel Demjanovič a Anička Smetanová. Objednali sme si kofolu a spoločnú pizzu. Bez úrazu a s dobrým športovým zážitkom sme sa rozišli domov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

Michal Višňovský, III. F

Microsoft TechDays 2013

microsoft-techd Dňa 14.3.2013 sa v Košiciach uskutočnilo najväčšie odborné podujatie spoločnosti Microsoft a jej partnerov. Keďže sme možno budúci informatici, zúčastnili sme sa aj my, III. SA. Ráno sme si museli privstať, aby sme do Košíc dorazili čo najskôr. Po príchode na stanicu nás prekvapil silný vietor a sneh, presunuli sme sa tak v rýchlosti na TUKE. V univerzitnej knižnici nás už čakala mrkva a jablká. Väčšina z nás si zasúťažila v rôznych hrách. Každý, kto sa zúčastnil, mal šancu vyhrať nejakú maličkosť. Všetci sme si to užili a tešíme sa na Microsoft TechDays 2014.

Maroš Cocuľa, III. SA

Obvodné kolo vo florbale

Dňa 1.3.2013 sa študenti SPŠE zúčastnili obvodného kola vo florbale. Po výsledkoch 2:6 s Elbou, víťazstvách nad SOŠ Košickou 10:0 a SPŠ Strojníckou 10:5 sme v poslednom zápase remizovali s Gymnáziom Sv. Mikuláša 3:3 a obsadili sme v skupine druhé miesto. Do finále postupoval iba víťaz skupiny. Všetkým hráčom ďakujem za predvedený výkon.

Mgr. Štefan Dankovič

Vyhodnotenie súťaže v silovom dvojboji

vyhodnotenie-su 4.marca 2013 sa v školskej posilňovni uskutočnil ďalší ročník súťaže v silovom dvojboji. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: prvý a druhý ročník tvorili I. kategóriu a tretí a štvrtý ročník II. kategóriu. V prvej kategórii súťažili 3 študenti. Na prvom mieste skončili Maroš Slimák, I. A, a Samo Perháč, II. A, rovnakým počtom bodov. Tretí skončil Jozef Klorus, II. A. V druhej kategórii obhájil prvenstvo Dominik Fabrici, IV. C, druhý skončil Patrik Šimčík, IV. C, a na treťom mieste sa umiestnil Patrik Polčan, III.SB, štvrté miesto obsadil Dominik Polčan, IV.F. Súčasťou súťaže bol aj absolútny tlak. O rekord školy sa pokúsili dvaja študenti: Víťazom sa stal Dominik Polčan, IV.C – na prvý pokus nezdvihol 118 kg v druhom pokuse vzoprel 115 kg a vyhral nad študentom Jánom Birkom, IV.C. Novinkou súťaže bol mrtvý ťah. Z troch uchádzačov si najlepšie počínal študent Birka, IV.C. Séria jeho výkonov je 140 kg, 150 kg a 180 kg. I. kategoria 1. Maroš Slimák, II. A 2. Samuel Perháč, II. A 3. Jozef Klorus, II. A II. kategoria 1. Dominik Fabrici, IV. C 2. Patrik Šimčík, IV. C 3. Patrik Polčan, III. SB

PaedDr. Eva Buzgová

O majstra Stredných škôl pre rok 2013

o-majstra-stredSúťaž v stolnom tenise jednotlivcov organizovalo ABC Centrum voľného času na ZŠ Sibírska v Prešove, dňa 6. marca 2013. 40 študentov a študentiek z 10 SŠ si zmeralo svoje sily za zelenými stolmi. Školu reprezentovali študenti: Kočiš Juraj IV.C, Dujava Marián II.B, Čorej a Tomčo. Hralo sa systémom na 3 víťazné sety. Zo základného kola postúpili všetci. Čorej vypadol hneď aj keď sa mu darilo. Po ňom vypadol Tomčo, v ďalšom kole Dujava a pred bránami finále sa zastavil Kočiš, ktorý sa dostal do semifinále bez straty bodu. Posledný zápas prehral 1:3 a skončil na nepopulárnom mieste. Napriek tomu konštatujeme vzornú reprezentáciu našich študentov.

PaedDr. Eva Buzgová

Medzinárodný deň žien na SPŠE

.jpg Možno mnohí z vás vedia, že 8. marec je deň, ktorý patrí ženám, ale možno neviete, aká je história tohto dňa. Tá hovorí, že impulzom k vzniku Medzinárodného dňa žien sa stal ôsmy marcový deň roku 1908, kedy štrajkovali newyorské krajčírky. Tieto ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. O dva roky neskôr sa na slávení tohto dňa dohodli zástupkyne ľavicových strán a organizácií na konferencii v Kodani. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený a posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol Medzinárodný deň žien znovu obnovený, čomu sa teší práve nežnejšie pohlavie. Na tento deň sa nezabudlo ani na našej škole. V piatok 8. marca počas veľkej prestávky čakalo na ženy v zborovni milé a sladké prekvapenie v podobe kvetu, kávy a chutného jahodového koláča, ktorému sa potešila každá z nás. Toto stretnutie nám spríjemnili svojou prítomnosťou a príhovorom predseda odborového zväzu Ing. Martin Vujčík a riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár. Ďakujeme za prekvapenie, ktoré pre nás pripravili a veríme, že túto tradíciu si zachovajú aj do ďalších rokov.

Mgr. Lucia Liptáková

Futsalový zápas absolventi - študenti

.jpg Dňa 14.3.2013 sa uskutočnil na SPŠE tradičný futsalový zápas medzi absolventmi školy a terajšími študentmi. Družstvo učiteľov tentoraz nebolo schopné postaviť družstvo. Napriek veľkej snahe našich chlapcov zvíťazili skúsenosti a lepšia zohratosť absolventov. Zápas sa skončil celkom jednoznačne v pomere 33:10 pre absolventov. Družstvo školy tvorili: Lukáš Darák, Vladimír Dufala, Samuel Kostelník, Michal Koco, Matúš Haborák, Tomáš Haborák. Verím že sa v podobnom priateľskom duchu stretneme aj o rok aj so želaním opätovnej účasti družstva učiteľov.

Mgr. Štefan Dankovič

Florbalový turnaj SPŠE

florbalovy-tu Na Jozefa 19.3.2013 sa na SPŠE uskutočnil v poradí už tretí ročník tradičného florbalového turnaja. Tentoraz sme hlavne z časového hľadiska zvolili ročníkový formát súťaže. Mali sme možnosť vidieť veľa kvalitných zápasov a hlavne férového správania sa chlapcov. Správnym vyvrcholením bol posledný zápas medzi študentmi tretieho a štvrtého ročníka, v ktorom sa rozhodovalo o celkovom víťazovi. V dramatickom stretnutí plnom zvratov sa zrodila remíza 5:5, čo rozhodlo vďaka lepšiemu skóre v prospech tretiakov. Na treťom mieste sa umiestnili študenti prvého ročníka a na štvrtom druháci. Verím, že tradícia zostane zachovaná a stretneme sa takto aj budúci rok.

Mgr. Štefan Dankovič

Matematická súťaž KLOKAN

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej matematickej súťaže na svete -MATEMATICKY KLOKAN. V tomto školskom roku, 25. marca 2013, riešili úlohy 25 študenti z 1. a 2. ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet a 10 študenti z 3. a 4. ročníka, ktorí podporili skupinu s názvom Junior. Výsledky ešte nie sú známe, ale všetci sa na nich tešia. Ak bude pekné umiestnenie, budú aj malé prezenty a pekné diplomy, ktoré im budú pripomínať, že matematika nie je im ľahostajná a vedomosti si zmerajú radi aj so zahraničnými študentmi.

Mgr. Anna Pašenová

SPONZORI