2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Deň otvorených dverí v SPŠE Prešov

den-otvorenycV stredu dňa 19. novembra 2014 boli dokorán otvorené dvere pre žiakov základných škôl, ich učiteľov, rodičov a všetkých, ktorí mali záujem pozrieť si, aké aktivity vyvíja naša škola a jednoducho všetko, čím škola žije. Viac ako 400 návštevníkov zareagovalo na informácie na webovej stránke školy, reklamné pútače, ale aj odporúčania firiem, výchovných poradcov, bývalých i súčasných študentov SPŠE. Prišli sa na vlastné oči presvedčiť, čo im SPŠE ponúka. Po privítaní pani zástupkyňou, Ing. J. Sakáčovou, vo vestibule školy, zaregistrovaní, rozdaní informačných materiálov o škole, návštevníci mohli začať s prehliadkou. Na prízemí v spolupráci s firmou PREDOPS boli pripravené ukážky výroby plošných spojov. Návštevníci mali možnosť naživo vidieť prácu tých najšikovnejších žiakov v rámci praktickej časti školského kola Zenit. Veľký záujem vzbudila prezentácia študijného odboru elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku v priestoroch odbornej učebne číslicovej techniky. Slogan „Jazyky otvárajú brány do sveta“ viedol záujemcov k prezentácii študentov o skúsenostiach zo zahraničnej stáže v Portugalsku. Prezentácia firmy ELEN a možnosť skúsiť svoje prvé elektronické zapojenie na stavebnici MEZ elektronik bolo vítaným spestrením prehliadky. Odbor elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku mal svoj stánok v laboratóriu základných meraní. Potešilo nás, že aj v tomto prípade k propagácii odboru prispela firma, s ktorou škola už dlhodobo spolupracuje – VSE, a.s. Na druhom poschodí bola možnosť dozvedieť sa niečo o odbore informačné a sieťové technológie a počítačové systémy. Firma AT&T pripravila prezentáciu Zaujímavý svet informatiky a touto formou chcela motivovať návštevníkov pre štúdium informačných technológií. Počítačovou podporou IT manažmentu bol prezentovaný odbor technické a informatické služby v elektrotechnike. Tu sa mohli deviataci dozvedieť aj o horúcej novinke – SAP akadémii, ktorá bude do výučby v odbore TIS zavedená už v tomto školskom roku. Otvorené dvere školy sa zavreli o 17,00 hodine. Nastal čas spätnej väzby od návštevníkov. V superlatívoch sa vyjadrovali o komplexnej pripravenosti podujatia. Ocenili prepojenie s praxou, aktuálne odbory kopírujúce potreby trhu práce. Zaujali ich výborné prezentácie, podrobné a zaujímavé výklady jednotlivých odborov. Kladne hodnotili prítomnosť a prezentáciu firiem. Zapôsobila najmä prezentácia firmy AT&T, praktické ukážky manažéra IT firmy, počítačová podpora IT manažmentu i stáž v Portugalsku. Páčili sa aj ukážky práce žiakov a súťaže. Zvlášť zaujalo predstavenie programu elektroenergetika, programovanie hier, roboty, skladanie notebooku. Osobitne nás teší, že škola dostala od návštevníkov prívlastok úžasná /interiér, vybavenie učební /. Nemožno nespomenúť pochvalné vyjadrovanie na adresu prezentujúcich učiteľov. Mnohí návštevníci konštatovali, že získali predstavu o obsahu štúdia v jednotlivých odboroch a pomôže im to pri výbere strednej školy. Želáme si, aby uvedené dojmy a postrehy priviedli v nastávajúcom školskom roku žiakov, ktorí budú mať záujem rozšíriť rady úspešných študentov SPŠE.

Mgr.Viktória Poliaková

Pamätný list sv. Gorazda opäť v SPŠE Prešov

top1-jpg Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Pellegrini, viac ako 80 žiakom a študentom z celého Slovenska Pamätný list svätého Gorazda. Toto ocenenie dostávajú mladí ľudia za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo-umeleckej a športovej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispeli k rozvoju školstva Slovenskej republiky. Nás teší, že toto významné ocenenie získal aj študent prvého ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Marko Barník Krivánek, za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku a získanie diplomu 1. kategórie. Treba však povedať, že ocenenie získal za svoju školskú a mimoškolskú činnosť ešte počas plnenia školskej dochádzky na ZŠ Kúpeľná 2 v Prešove. My všetci mu k dosiahnutiu významného ocenenia srdečne blahoželáme a sme pevne presvedčení, že aj naďalej bude rozvíjať svoje schopnosti, nadanie a talent a že aj SPŠE v Prešove bude úspešne reprezentovať v rôznych súťažiach a dosahovať v nich čo najlepšie výsledky.

PaedDr. Lucia Ligusová

SAP USER FI

V dňoch 11. 11. 2014 – 13. 11. 2014 sa vyučujúca odborných ekonomických predmetov, Ing. Vladimíra Pastirová, zúčastnila ďalšieho veľkého školenia SAP ACADEMY pri Košice IT Valley – SAP USER FI. Daný modul bol zameraný na FINANCIAL ACCOUNTING. Poskytoval prehľad o podnikových procesov a úloh finančného účtovníctva (FI) v SAP, bol zameraný na pochopenie základnej štruktúry a postupov FI a na vykonávanie základných funkcií v FI. Školenie bolo realizované týmito lekciami: doplnok-jpgUnit 1: FI Overview Unit 2: General Ledger Unit 3: Accounts Payable Unit 4: Accounts Receivable Unit 5: Bank Accounting Unit 6: Asset Accounting Unit 7: Closing Operations and Reporting Po každej lekcii a na záver školenia museli účastníci školenia vypracovávať v anglickom jazyku cvičenia a záverečný test. Po skončení školenia sa vyučujúca zúčastnila školenia s RNDr. Štefanom Perom, ktorého úlohou bolo získať zručnosti v aplikovaní softvéru SAP na SPŠE Prešov do odborných učební (inštalácia softvéru, prístupové kódy, heslá), aby následne mohol byť daný softvér SAP ACADEMY nainštalovaný do odborných učební SPŠE Prešov a mohlo dôjsť ku plánovanej výučbe prvého modulu SAP OVERVIEW v druhom polroku školského roku 2014/2015. Firma SAP je tretím najväčším dodávateľom softvéru na svete a sídlo má v Nemecku. Jej produkt – softvér, je u veľkých organizácií a zahraničných podnikoch na Slovensku najviac rozšírený (SPP, ŽSR, Alianz, MO SR, Istrobanka, Biotika, Molex). Tento softvér založený na systéme klient – server a začlenení internetu do komunikačného systému je v súčasnosti najviac používaný na obchodovanie prostredníctvom internetu a riadenie organizácií cez WAN siete. O to viac by sa mu malo venovať vo vzdelávacích inštitúciách a publikáciách, ktorých je nedostatok. Daný modul SAP USER FI bude adekvátnym a odborným spôsobom zakomponovaný MÚ ekonomiky do výučby SAP v odborných ekonomických predmetoch odboru TIS na požadovanej úrovni a umožní tak žiakom školy odboru TIS získať vedomosti a zručnosti v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu a poskytnúť tak žiakom možnosť získavania certifikátov v danej oblasti. Jeho realizáciou vo výchovnom vzdelávacom procese vytvorí škola vysoký potenciál a možnosť pre žiakov uplatniť sa v praxi.

Ing. Vladimíra Pastirová

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

imatrikulaciaJe už tradíciou, že v novembri spoločne s Dňom študentstva a Dňom otvorených dverí prebieha na našej škole aj imatrikulácia žiakov 1. ročníka. Bolo tomu tak aj tento rok. Dňa 19. 11. 2014 o 08:00 hod. sa v telocvični školy konala imatrikulácia daných žiakov. Táto študentská slávnosť, pri ktorej sú žiaci 1. ročníka prijímaní medzi žiakov strednej školy, je pre nich prvým krokom do života dospelých. Čakajú ich 4 roky tvrdej práce a ustavičného boja medzi tým, čo by chceli a medzi tým, čo budú musieť. Preto im ŽŠR spolu so skupinou Ing. Petra Vargovčíka prvé kroky na našej škole spríjemnila slávnostnou imatrikuláciou. Daná slávnosť začala príhovorom Tímei Balhovej (predseda ŽŠR) a Branislava Pavlinského (podpredseda ŽŠR), ktorí celú imatrikuláciu dopĺňali vhodným slovom. Po úvodných slovách zaznela pesnička v podaní skupiny Ing. Petra Vargovčíka „To zvládnem“. Pán riaditeľ sa ujal slova a slávnostným príhovorom otvoril akt imatrikulácie. Predsedovia tried 4. ročníka si pripravili úlohy pre náhodne vybraných žiakov z jednotlivých tried. Žiaci 1. A, B, C mali v časovom limite 5 minút správne roztriediť rezistory, keďže úlohu nesplnili v časovom limite, za trest museli urobiť kliky. Žiaci 1. SA, SB museli v časovom limite 5 minút vykonať krimplovanie kábla a zistiť jeho funkčnosť, úlohu nesplnili a museli tak zodpovedať na doplňujúce „chytáky“. 3 dievčatá a 3 chlapci z 1. F triedy museli vzájomným pôsobením svojich tiel a bez pomoci rúk prasknúť balón, ktorý bol vložený medzi nich a získať tak 1 cent, ktorý bol schovaný v balóne v časovom limite 2 minút. Úlohu splnili za pomoci asistentov, ktorí im špendlíkom pomohli balóny prasknúť. Jednotlivé úlohy sa zvládali v príjemnej atmosfére a za povzbudenia ostatných žiakov a triednych učiteľov. Prváci si vypočuli DESATORO SPŠE a následne svojou prísahou zložili slávnostný sľub. Týmto ŽŠR milých prvákov prijala do radov žiakov SPŠE v Prešove. Prejdením cez vyrobenú svetelnú vstupnú bránu počas hudobnej časti vošli do stredoškolského života a prevzatím imatrikulačného listu sa tak triedni učitelia aj žiaci 1. ročníka stali neoddeliteľnou časťou a súčasťou najlepšej a najkvalitnejšej školy. Po skončení na všetkých čakalo pekné divadelné predstavenie na veľkej scéne DJZ „Pokrvní bratia“, ktoré zorganizovala ŽŠR pre všetkých žiakov a pedagógov školy.

Ing. Vladimíra Pastirová a Róbert Mihálik

Zenit v elektronike – školské kolo

zenit-v-elektroStálo sa už pravidlom, že v mesiaci november sa koná školské kolo súťaže Zenit v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich žiakov v oblasti elektroniky. V tomto školskom roku je to už XXXI. ročník tejto súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s určenou komisiou. Súťaž má postupový charakter, školské, krajské a celoštátne kolo a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V dňoch 6.11.2014 sa konala teoretická časť a 19.11.2014 praktická časť školského kola. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2014 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove postupujú za kategóriu „A“ Katuščák Peter, žiak III.C a Olejár Martin, žiak III.SB triedy a za kategóriu „B“ Pončák Matej, žiak II.C a Popovič Jozef, žiak II.A triedy. Poprajme im teda veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike.

Ing. František Kollarčik

Zenit v programovaní – školské kolo

zenit-v-programSlovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo XXXI. ročník súťaže Zenit v programovaní. Súťaže sa na našej škole zúčastnilo 56 žiakov. Súťažilo sa v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka, v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka. V týchto kategóriách sa programuje v programovacích jazykoch Pascal, C/C++, Python, podľa vlastného výberu súťažiaceho. V kategórii C – Webdizajn, o prvenstvo bojovalo 5 tímov. Každý tím mal svojho grafika a programátora. Školské kolo kategória A: 1. Jaroslav Kravec IV.SA 2. Lukáš Vavrek IV.SB 3. Oskar Hladký IV.SA 4. Michal Pirchala IV.SB Školské kolokategória B: 1. Matej Pončák II.C 2. Tomáš Dzurenda II.C 3. Martin Mušinka II.C Školské kolo kategória C: 1. Jerguš Lejko a Štefan Štefančík III.SB 2. Marek Dlugoš a Marek Galovič IV.SA, III.SB 3. Adam Poperník a Filip Farkaš IV.SB, II.C Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže 3.12.2014 v Prešove. Srdečne im gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Stretnutie s podnikateľmi

stretnutie-s-poStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove má dlhoročné kontakty s firmami a potenciálnymi zamestnancami našich absolventov, čím sa flexibilnejšie prispôsobuje požiadavkám trhu práce. Dôkazom toho je aj tradičné stretnutie vedenia a pedagógov našej školy s podnikateľmi, konateľmi firiem a priateľov školy, ktoré v tomto školskom roku pripadlo na 25. novembra. Teší nás, že naše pozvanie prijali doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. z TUKE, Ing. Štefan Ploskoň z firmy Ploskoň AT, Ing. Daniel Tomko z firmy Tomark, Ing. Miloslav Karaffa, riaditeľ firmy Elcom, s.r.o., Prešov, Ing. František Marcinčin z Odboru školstva PSK a mnoho ďalších. Cieľom tohtoročného stretnutia bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov a prehlbovanie spolupráce, ale aj podpora a rozvíjanie iniciatív, zlepšenie kvality vzdelávania, motivácia študentov a podpora inovácií vo vzdelávacom procese. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Úvodné slovo ako tradične patrilo riaditeľovi školy SPŠE, Ing. Slavomírovi Kožárovi. Krátkou prezentáciou oboznámil prítomných s víziami a politikou školy a následne krátkou retrospektívou zhodnotil priebeh minulého školského roka. K slovu sa dostali aj pedagógovia našej školy. Ing. Jozef Macej predviedol prítomným tzv. MPS (model priemyselného systému), Ing. Martin Riško sa v krátkosti vyjadril o FPGA- hradlových poliach a Ing. Peter Vargovčík predviedol demonštračné modely z lega a stavebnice Arduino. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia, v ktorej zaznelo množstvo zaujímavých podnetov. Podnikatelia, resp. potenciálni zamestnanci našich absolventov, apelujú na prepojenie teoretickej a praktickej roviny vo vyučovacom procese a zdôrazňujú rozvíjanie tzv. soft skills. Tieto atribúty kladú na akýsi piedestál. Ak sa teda chceme čo najviac prispôsobiť požiadavkám trhu práce, mali by sme naďalej pokračovať v naplnení našich vízií a nezabúdať na to, že absolventom našej školy by mal byť mladý, sebavedomý, no kriticky mysliaci človek, ktorý má kultivovaný verbálny prejav, vie pracovať v tíme, kooperovať na riešení problémov a v neposlednom rade dokáže aplikovať svoje poznatky v praktickej rovine. Dúfame, že takýchto podnetných stretnutí bude v budúcnosti čo najviac a tradícia stretnutia s podnikateľmi bude zachovaná.

Mgr. Jana Pavlišaková

Spolupráca SPŠE Prešov s Keňou

kena-jpg V rámci spolupráce s nadáciou Pontis, ktorá sa začala tento rok venovať aj rozvoju programovania a robotiky na školách, dňa 27.11.2014 našu školu navštívilo 6 učiteľov z Kene. Tento spoločný projekt je zameraný na školenie pre kenských učiteľov v oblasti využívania moderných technológií a projektového vzdelávania vo výučbe. Návšteva sa niesla v znamení prehliadky školy, jej odborných miestností a nahliadnutia do procesu výučby. Nadácia Pontis tento rok vybavila kenské školy stavebnicami Merkúr, programovacími zariadeniami Arduino a Rasperry Pi, ako aj dvomi robotmi Lego Mindstorms. Preto sa v druhej časti dňa učitelia oboznámili s prácou našich študentov, kde sa do prezentácie aj traja z nich aktívne zapojili. Učitelia z Kene tak získali obraz o tom, aké úlohy žiaci riešia na vyučovaní, ale aj mimo neho – na najrôznejších súťažiach a pri práci na zaujímavých projektoch. Počas tohto školského roka tak naši študenti a študenti z Mwambiti budú organizovať spoločné videokonferencie, pripravovať videoeseje, webináre a vedecké súťaže, kde si budú môcť navzájom vymeniť poznatky o programovaní, riešení praktických úloh a takisto zdokonaliť konverzáciu v anglickom jazyku. Veríme, že táto spolupráca, na ktorú sa tešíme, nás posunie všetkých vpred.

Mgr. Jana Feňovčíková a Ing. Martin Ambrozy

SPŠE Prešov – Digi školou

spse-digi-sko Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa v minulom školskom roku prihlásila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digi škola. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Vďaka tomuto projektu dostala škola v tomto školskom roku k dispozícii interaktívnu tabuľu, notebook, Wifi Router a 20 tabletov. Motiváciou školy k zapojeniu sa do projektu ja snaha všetkých zamestnancov školy vychovávať a vzdelávať s využitím najnovších technológií adaptabilných absolventov uplatniteľných na trhu práce. Dňa 11. novembra 2014 sa v odbornej učebni SPŠE konalo prvé stretnutie pedagógov, ktorí sú do tohto projektu zapojení a v priebehu tohto školského roka budú vo vyučovacom procese využívať tieto moderné technológie. Úvodné stretnutie bolo zamerané na využívanie interaktívnej tabule na hodinách humanitných predmetov a cudzích jazykov. Pedagógovia sa oboznámili s obsluhou interaktívnej tabule a spôsobmi jej efektívneho využitia vo výučbe pri získavaní nových vedomostí a overovaní nadobudnutých zručností žiakov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Internát plný akcií

skolsky-interKrásnu jeseň nám pripomína príroda opadaným lístím, ktoré naši žiaci poctivo a pravidelne odpratávajú. Skrášľovanie prostredia v okolí školy a školského internátu patrí medzi veľmi časté činnosti našich žiakov, veď komu by už len nezáležalo na kráse prostredia, v ktorom žije. Začiatok mesiaca so sebou priniesol aj veľké upratovanie priestorov kotolne, z ktorých žiaci prvého ročníka povynášali hádam aj tonu železného a dreveného odpadu. Za túto ťažkú a namáhavú prácu dostali pochvalu a taktiež aj ďalšie plusové body do zbierky. Bodovací systém, v ktorom žiaci prvého ročníka zbierajú plusové body za aktivity a mínusové body za porušovanie internátneho poriadku, sa zdá byť aj naďalej veľmi efektívny. To, že naša škola patrí medzi elitu, to už žiaci dávno vedia, no ako zvládať stres v určitých životných situáciách až tak dobre nevedia. Preto bola pre nich zrealizovaná beseda s Mgr. Tatianou Imrichovou, na ktorej sa dozvedeli stratégie zvládania stresu a záťažových situácií. Ďalšou známou skutočnosťou je aj to, že alkohol a fajčenie má na našom internáte nulovú toleranciu. Ako vhodná prevencia proti požívaniu alkoholu poslúžila beseda s Mgr. Tomášom Bosákom na tému „Alkohol – tichý zabijak“, v ktorej sa žiaci aj prostredníctvom interaktívnej tabule dozvedeli všetky negatívne dôsledky požívania alkoholu, od porúch činností centrálnej nervovej sústavy až po stratu identity osobnosti. V mesiaci november prebiehal tiež tanečný kurz na SOŠ podnikania, kde sa každý utorok žiaci 1. a 3. ročníka zdokonaľujú v spoločenských tancoch. Kultúrne zážitky naši žiaci nadobúdajú už tradične v DAD, v ktorom videli tento mesiac až dve predstavenia, ktoré sa im veľmi páčili a ja osobne som rád, že divadlo sa teší takej veľkej obľube u mladých ľudí. Niektorí chodia do divadla, iní majú plné ruky práce s prípravou programu na stužkovú slávnosť. Mám na mysli našich štvrtákov, ktorí sa zodpovedne a svedomito pripravujú na svoju pamätnú udalosť. Azda najdominantnejšou internátnou aktivitou za mesiac november bol jubilejný 10. ročník plesu na SOŠ podnikania, ktorý niesol názov „Čokoládový ples“. Žiaci si obliekli to najlepšie, čo doma mali a čestne išli reprezentovať náš internát v tanci a zábave. Ples bol na vysokej úrovni, čomu odpovedala aj prítomnosť vedenia SOŠ podnikania, vrátane všetkých vychovávateľov. Netrvalo dlho a na SOŠP sa naši žiaci opäť vrátili, no tentokrát to bolo v športovom duchu. Silný výber volejbalistov z nášho internátu výhrou potvrdil fakt, že volejbal je na našej škole na vysokej úrovni. Tento mesiac sa však nesúťažilo len vo volejbale, ale aj vo florbale, kde v medziinternátnej súťaži obsadili naši žiaci skvelé tretie miesto a priniesli cenný pohár. Medzi naše každoročné internátne aktivity patrí aj „Kreslo pre hosťa“, v ktorom sme tentokrát privítali Ing. Martina Ambrozyho, ktorý sa podelil so žiakmi o svoje zážitky počas štúdia na tejto škole. Záujem o cenné rady a tipy ako zvládnuť túto školu, prilákali do spoločenskej miestnosti takmer všetkých prvákov. Náš internát sa tiež zapojil do projektu „Zbieraj vrchnáky a pomôž Alexovi postaviť sa na vlastné nôžky“. Chlapci poctivo zbierajú vrchnáky z plastových fliaš, ktoré pomôžu získať finančné prostriedky na operáciu pre ťažko chorého chlapčeka, ktorého jediným prianím je to, aby mohol chodiť. Dúfame, že sa nám podarí vyzbierať čo najviac vrchnákov a že Alex sa nakoniec na vlastné nôžky naozaj postaví. Ďalšou skvelou správou je aj umiestnenie našich žiakov v súťaži Zenit, kde žiaci Galovič, Dlugoš, Pirchala, Poperník, Štovka, Ferko a Kmec získali popredné miesta. Teší nás skutočnosť, že na internáte máme veľa šikovných žiakov, ktorí popri svojich školských povinnostiach stíhajú aj mnoho iných aktivít. O týchto žiakov nemáme na internáte núdzu, no o to viac si ceníme, ak svojou činnosťou prispievajú k zlepšeniu podmienok na našom internáte. Preto by sme radi vyzdvihli prácu žiakov Galoviča, Štovku a Haninčika, ktorí sa zodpovedne starajú o kvalitu internátnej siete. No nedá mi nespomenúť aj talentovaného žiaka Rasťa Kachmana, ktorý so svojou hudobnou skupinou žne jeden úspech za druhým.

Mgr. Tomáš Bosák

Model priemyselného systému na SPŠE Prešov

model-priemyselMožno ste nedávno zaregistrovali, že dňa 7.11.2014 dodala firma Didactic Martin, s.r.o. škole model priemyselného systému, ktorý je určený na vyučovanie odborných predmetov.Časť tohto systému bola oživená a predvádzaná na Dni otvorených dverí SPŠE Prešov a na stretnutí pedagógov s podnikateľmi. Tento model priemyselného systému predstavuje zmenšenú podobu skutočnej výrobnej linky, ktorá sa skladá z dopravníkových pásov, po ktorých sa pohybujú palety s obrobkami a troch hlavných subsystémov pre dávkovanie obrobkov, kontrolu obrobkov a manipuláciu s nimi. Subsystémy je možné riadiť cez priemyselnú zbernicu Profibus, alebo priamo, priamym pripojením riadiaceho automatu k danému subsystému. Študenti majú možnosť riadiť priemyselný systém rôznymi spôsobmi, s využitím PLC, FPGA, alebo Arduina, programovať cez kontaktné riadkové schémy, jazyk C, alebo grafické prostredie LabVIEW. Model priemyselného systému ponúka študentom príležitosť aplikovať teoretické poznatky nadobudnuté na odborných predmetoch veľmi názorným, praktickým a moderným spôsobom, ktorý ako veríme, bude pre študentov zaujímavý.

Ing. Jozef Macej

Aktivity tried

Návšteva Divadla A. Duchnoviča

triednicke-akcPostavy inscenácie prekračujú pomyselnú čiaru medzi skutočnosťou a výmyslom. A to spôsobom nanajvýš lákavým – nadnesenou fantáziou. Vánkom výmyslu, ironickej imaginácie, nežného nadhľadu. Diváka privítajú v útulnej izbičke dvoch penzionovaných generálov vo výslužbe. S patričnou dávkou mužskej ufrflanosti, vzájomným doberaním sa. S vlastnými snami, neobyčajnými predstavami. Generáli sa nečakane ocitnú na opustenom ostrove uprostred šírošíreho mora. Ich jediným partnerom je veľký jedálenský stôl a divák. To je niekoľko myšlienok o predstavení O dvoch generáloch autora Michaila Jevgrafoviča Saltykov-Ščedrina, ktorým sme my, študenti I.SB triedy, spolu s našou triednou profesorkou otvorili divadelnú sezónu. Stále aktuálnu tému sa podarilo podať hercom formou, ktorá nás pobavila, úsmev divákov bol takmer nepretržitý a záverečný aplauz hovoril za všetko. Prajeme Divadlu A. Duchnoviča ešte veľa úspešných predstavení, aby jeho hercom neubudlo nič z nadšenia, ktoré sme videli. Tešíme sa na ďalšie predstavenia.

Študenti I.SB

V Krajskom múzeu

ii-sb-jpgJednu z posledných triednických hodín sme sa rozhodli využiť na to, aby sme spoznali niečo z histórie nášho regiónu. Vybrali sme sa do Krajského múzea, kde sme si pôvodne chceli pozrieť výstavu s názvom "65 rokov parašutizmu v Prešove". Keďže v tomto čase bolo na programe niekoľko expozícií zároveň, mali sme možnosť vidieť aj tieto. A tak sme popri fotografiách prešovských letcov a parašutistov s veľkým záujmom obdivovali aj staré zbrane, rôzne druhy vojenských oblekov, rádiovú vysielačku, nástroje potrebné na prežitie a mnohé iné veci, ktoré dokumentovali ťažké boje 2. svetovej vojny, presnejšie pripomínali 40. výročie duklianskej operácie. Tieto predmety sú nám známe iba zo starých filmov, počítačových hier a kníh. Videli sme aj kúsok prírody v rámci expozície približujúcej tradíciu včelárstva v našom regióne. Každý si určite prišiel na svoje a sme radi, že sme sa za tak krátky čas mohli nahliadnuť do dejín i rôznych aktivít obyvateľov regiónu.

Dávid Ondruš, II.SB

Návšteva Matričného úradu v Prešove

matricny-uraDňa 6. novembra 2014 trieda IV. F navštívila Matričný úrad v Prešove. Dozvedeli sme sa, že sa tu nachádzajú záznamy až z roku 1907. Sú to záznamy o sobášoch, narodení detí a úmrtiach. Jednotlivé Matričné úrady uchovávajú podľa zákona matričné knihy 100 rokov. Na Matričnom úrade si môžete pridať 2. a 3. meno, môžete požiadať o zmenu mena alebo priezviska a pod. Jedno je isté, že každý z nás má tu svoj záznam.

Matej Kažimír, IV. F

Stužková slávnosť IV.SB triedy

stuzkova-4-sbDňa 14. 11. 2014 prišiel náš deň D. Bola to naša stužková slávnosť, ktorá sa konala v reštaurácii ŠPORT na Solivare. Dlho sme sa na tento deň pripravovali. Pre nás už začala stužková od skorých ranných hodín. Keď prišla 18-sta hodina, všetci boli pripravení na nezabudnuteľný večer. Chlapci vyparádení v krásnych oblekoch a ich partnerky v krásnych šatách, ktoré skrášľovali ešte viac tento večer. Na začiatku nás dekorovali stužkami a neskôr sme mali tú česť dekorovať našu pani triednu profesorku a pána riaditeľa školy. O chvíľu nasledovali tanečné kreácie, kde sme mohli vytancovať svoje partnerky, učiteľov a naše mamky. O 21-ej hodine začal program, ktorý bol veľmi zábavný. O polnoci prišla na rad čierna kronika, kde sme si mohli vypočuť verše, ktoré vytvorili spolužiaci a nasledoval krčahový tanec, kde sme poriadne vytancovali našu triednu profesorku a po tom všetkom nasledovala voľná zábava, kde sme sa zabávali až do rána.

Marek Havira, IV.SB

Dozorný audit ISO

Interni-auditori7.11.2014 uskutočnila AIB-Vinçotte INTERNATIONAL nv Brussels – Belgium certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 druhým dozorným auditom. Cieľom auditu bolo vyhodnotenie efektívnosti zavedenia certifikovaného systému manažérstva kvality, overenie trvalej zhody systému manažérstva kvality s požiadavkami referenčnej normy, vyhodnotenie schopnosti systému manažérstva zabezpečiť organizácii zhodu s príslušnými zákonnými, regulačnými a zmluvnými požiadavkami. Celkové hodnotenie systému manažérstva: zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality je v súlade s aplikovateľnými požiadavkami referenčnej normy, vedúci audítor odporúča certifikačnej komisii pokračovať v platnosti certifikátu ISO 9001:2008 auditovanej organizácii.

Ing. Juraj Budiš

Workshop FPGA v SPŠE Prešov

workshop-fpga-jDňa 12.11.2014 sa uskutočnilo základné školenie FPGA pre pedagógov odborných predmetov SPŠE v Prešove. Cieľom tohto školenia bolo oboznámiť učiteľov s technológiou programovateľných hradlových polí (FPGA). Keďže sa na škole v súčasnosti používajú zastarané technológie hradlových polí (pre výučbu v predmetoch elektronika a elektrotechnika), ktoré neudržujú krok s dobou, prvé školenie bolo zároveň aj prvým krokom k modernizácii výučby. V dnešnom svete praktickej elektroniky sa v rámci integrovaných vložených systémov využívajú mikroprocesory a programovateľné hradlové polia (FPGA). Nakoľko sa už dnes vyučujú mikroprocesory na predmetoch programovanie, zavedenie výučby FPGA od nového školského roka 2015/2016 umožní študentom získať úplný základ v oblasti vložených technológií. Študenti sa tak môžu tešiť na nový školský rok plný nových poznatkov z oblasti návrhu moderných číslicových systémov.

Ing. Martin Riško

Online nástroje pre elektronické obvody

Dňa 13. 11. 2014 sa v priebehu vyučovania v odbornej učebni SPŠE Prešov uskutočnila krátka prezentácia na tému online nástrojov pre návrh a simuláciu elektronických obvodov. Zúčastnení, ktorých zaujímala daná problematika, sa mali možnosť oboznámiť s dnešnými možnosťami a ich použití v praktickom živote. Veríme, že v blízkej dobe sa uskutoční na túto témou aj workshop, aby mohli byť tieto prostriedky použité aj vo vyučovacom procese a prispeli tak k rýchlejšiemu riešeniu praktických úloh.

Ing. Martin Ambrozy

Prezentácia o ČVUT v Prahe

logo-cvut-jpg Dňa 14.11.2014 sa v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove uskutočnila prezentácia pre študentov 3. a 4. ročníka, ktorej cieľom bolo priblížiť budúcim absolventom študijné odbory na ČVUT v Prahe. Autorom tejto zaujímavej prezentácie bol absolvent SPŠE Prešov a v súčasnosti študent 3. ročníka Fakulty informačných technológií Českého vysokého učení technického v Prahe, Slavomír Kožár. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií, ktoré nám v budúcnosti určite pomôžu pri výbere vysokej školy. Zaujímavým faktom bolo, že ČVUT v Prahe spolupracuje s firmami ako Google, Cisco, Samsung, Porsche a mnoho ďalších. Viacerí z nás sa chystajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 28.11.2014. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za možnosť zúčastniť sa na tejto prezentácii.

Vladimír Marcin, III.SA

Silná ruka stredoškolákov 2014

silna-ruka-jpg Prvýkrát sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo 20.11.2014 východoslovenské oblastné kolo v pretláčaní pravou rukou. Celkový počet súťažiacich bol 160. V každej kategórii súťažilo 38 stredoškolákov. Školu reprezentovali: Stanislav Ševčík, III.A v kategórii 65 kg, Kristián Sedlák, IV.B v kategórii 80+ kg, Matej Luterančík, II.SB v kategórii 70 kg a Natália Triščíková, IV.F v kategórii 60 kg. Stanislav Ševčík obsadil I. miesto a Natália Triščíková skončila na III. mieste. Obidvaja študenti postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy.

PaedDr. Eva Buzgová

Volejbalový turnaj zamestnancov SPŠE Prešov

volejbalovy-tuVo štvrtok 20. 11. 2014 sme sa aj my, zamestnanci a priatelia SPŠE Prešov, zišli, aby sme zmerali svoje sily v niektorom zo športov. Tentoraz sme súťažili vo volejbale dvojíc. Turnaja sa zúčastnilo celkovo dvanásť hráčov, ktorí medzi sebou odohrali množstvo skvelých výmen a zápasov. Z víťazstva sa radovali favoriti turnaja pán Mgr. Vladimír Hudáček a pán Ing. Ján Baloga. Všetci sme sa ale hlavne dobre zabavili a už sa tešíme na ďalšie športové zápolenia.

Mgr. Štefan Dankovič

Obvodné kolo vo futsale

obvodne-kolo-vDňa 26.11.2014 sa žiaci SPŠE zúčastnili obvodného kola vo futsale. V konkurencii ďalších štyroch družstiev sme po dvoch výhrach a dvoch prehrách obsadili tretie miesto a nepostúpili do finále obvodného kola. Družstvo školy tvorili Samuel Kostelník, Dušan Vravec, Damián Pribula, Ján Bednár, Peter Šuťak, Vladimír Dufala, Matúš Haborák, Daniel Varga, Dávid Hovanec a Albín Kmec. Všetkým študentom ďakujem za reprezentáciu školy.

Mgr. Štefan Dankovič

Volejbalový turnaj učitelia versus študenti

volejbal-ucite Aj tento rok sa koncom novembra 26.11.2014 uskutočnil tradičný volejbalový zápas ku Dňu študentstva. Zmeral si v ňom svoje sily výber učiteľov SPŠE a študentov školy. Ako už v posledných rokoch býva zvykom, videli sme krásny volejbal plný skvelých výmen a obetavých zákrokov. Ako v minulom roku, aj teraz dominovala mladosť a dravosť nad skúsenosťou a z víťazstva sa tešili študenti v pomere 2:1 na sety. Už teraz sa tešíme na budúci školský rok a ďalšie pokračovanie tejto peknej volejbalovej tradície.

Mgr. Štefan Dankovič

Maratón aerobik 2014 – obvodné kolo

maraton-aerobiKaždoročne Krajské športové centrum Prešov v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity organizuje obvodné kolo súťaže s názvom Maratón aerobik, v ktorom si súťažiace správnym dýchaním v sprievode hudby testujú svoju kondíciu a vytrvalosť. Tento rok sa súťaž Maratón aerobik 2014 konala 28. novembra v školskej telocvični Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, ktorá tentokrát bola aj jedným z organizátorov tejto súťaže. Úvodné slovo patrilo zástupcovi riaditeľa školy, Mgr. Vladimírovi Hudáčkovi, ktorý privítaním všetkých účastníkov slávnostne otvoril tento maratón v aerobiku a súťažiacim poprial veľa úspechu pri cvičení. Na maratóne sa zúčastnilo 49 žiačok zo 6 stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja – Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov, Obchodná akadémia, Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa a SPŠ elektrotechnická, Prešov. Tento štvorhodinový maratón prebiehal v príjemnej atmosfére nielen vďaka milým cvičiteľkám, ale aj vďaka vľúdnej porote a povzbudzovaniu divákov, ktorými boli mladí elektrotechnici. Počas štyroch hodín maratónu sa vystriedali 4 cvičiteľky, ktoré v priebehu jednej hodiny precvičovali rôzne druhy dynamického cvičenia s prvkami gymnastiky a tanca. Nízkemu a vysokému aerobiku sa venovala Mgr. Ružbarská, kondičný aerobik patril Mgr. Segedyovej, pri zumbe sa dievčatá vyšantili s cvičiteľkou Bc. Jurčákovou a poslednú hodinu maratónu odcvičila taebo aerobik Bc. Tomková. Dievčatá v súťaži bojovali do posledných síl. Najlepších 5 súťažiacich postupuje na majstrovstvá Slovenska do Žiaru nad Hronom. Uznanie a obdiv však patrí všetkým dievčatám, ktoré sa rozhodli spríjemniť si piatkové dopoludnie aerobikom. Vyhodnotenie súťaže: 1. miesto: Priesterová Laura, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 2. miesto: Britaňáková Simona, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa 3. miesto: Skubanová Petra, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 4. miesto: Adamová Jana, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov 5. miesto: Petrová Miriam, SPŠ elektrotechnická, Prešov

Mgr. Ivana Kurtyová

Mladí a Európa

mladi-a-europ Dňa 26. novembra 2014 mali niektorí žiaci štvrtého ročníka možnosť navštíviť výstavu Mladí a Európa, ktorá sa konala v priestoroch Čierneho orla. Po veľmi milom privítaní sa im venovala pani, od ktorej sa dozvedeli, že samotná výstava predstavuje burzu práce, čiže je to prezentácia ponuky voľných pracovných miest viacerých zamestnávateľov a ďalších inštitúcií, ktorí majú nahlásené voľné pracovné miesta a majú záujem zamestnávať viac zamestnancov. Všetky zúčastnené firmy pôsobia v oblasti elektrotechniky, čo bolo pre našich chlapcov pozitívne zistenie. Aj keď ešte nepatria do kategórie ľudí hľadajúcich prácu, na vlastnej koži sa presvedčili, aké dôležité je vzdelanie pri uplatnení sa na trhu práce. V neformálnych rozhovoroch s majiteľmi firiem či ich zástupcami zisťovali, na akých pracovných pozíciách by mohli pracovať po absolvovaní strednej, resp. vysokej školy. Ako študentov – maturantov, ich najviac oslovila prezentácia FOŠ v Prešove so svojou 3D tlačiarňou. Niektorí si odniesli aj drobné spomienkové predmety vyrobené pomocou najnovších technológií. Toto stretnutie bolo zaujímavé a poučné pre všetkých. Pochopili, že trh práce je otvorený pre mladých, ktorým nechýba entuziazmus, túžba po vzdelaní, pevná vôľa a chuť presadiť sa v živote.

PaedDr. Lucia Ligusová

SPONZORI