2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Zábavné popoludnie „MYSLÍ TI TO?“

Každoročne sa zamýšľame nad tým, ako vzbudiť v radoch deviatakov záujem o štúdium na našej škole. Tesne pred termínom podávania prihlášok na strednú školu sme zvolili netradičnú formu propagácie školy prostredníctvom zábavného popoludnia.

Záujemcovia sa mohli zapojiť do súťaže v štyroch kategóriách – logické hlavolamy, PC hry, jazykové hlavolamy a elektronika zábavne. V dňoch pred súťažou sme v napätom očakávaní sledovali na internetovej stránke školy počet prihlásených. Mali sme veľkú radosť, že naša práca nevyšla nazmar. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 80 hráčov a mnohí z nich boli naozaj šikovní. Chceli sme navodiť príjemnú atmosféru zábavy a súťaže. Naším cieľom nebolo skúšanie školských vedomostí. Oceňovali sme pohotovosť riešiť nečakané úlohy, logické myslenie a rýchlosť riešenia problémov. Sklamaním boli výsledky v kategórii zábavné zapojenia. Iba dvaja žiaci zvládli za vymedzený čas správne zapojiť 2 zapojenia a iba 20 žiakov dokázalo oživiť aspoň jedno zapojenie. Pátrali sme po príčinách. Boli zadania príliš obtiažne? Zistili sme, že zmeny v učebných plánoch základných škôl sú pre nás veľmi nepriaznivé. Na základných školách nie je žiadna ponuka technických krúžkov. Fyzika a základy techniky, ale aj matematika už neponúkajú žiakom dostatočné impulzy na vzbudenie záujmu o vzdelávanie v oblasti techniky. A to je naozaj alarmujúce.

Na druhej strane nás potešilo, že sme mali možnosť spoznať veľa šikovných deviatakov. Boli by sme radi, keby netradičný súťažný deň otvorených dverí v nich zanechal dobrý pocit a upevnil ich rozhodnutie prísť študovať na našu školu. Šiesti najúspešnejší súťažiaci dostali od riaditeľa školy veľkorysú ponuku na prijatie, ak sa rozhodnú podať svoju prihlášku na štúdium na našu školu. Myslím, že prví traja v jednotlivých kategóriách a aj v celkovom poradí boli pri preberaní cien príjemne prekvapení. Nadácia SPŠE Prešov im pripravila školské tričká a zošity, spájkovačky, meracie prístroje, poukážky na bezplatné používanie školskej skrinky na 4 roky v hodnote 35€, flash disk, balíčky DVD a reklamné predmety. Víťazom blahoželáme.

Ing. Judita Sakáčová

Trenčiansky robotický deň

V dňoch 15. a 16. februára 2012 sa v Trenčíne uskutočnil 7. ročník Trenčianskeho robotického dňa, ktorého bohatý program pozostával zo

  • súťaže mobilných robotov (prejdenie členitej trate s prekážkou, ktorou bol piesočnatý povrch v krátkom úseku trate)
  • prehliadky robotických modelov
  • výstavy umeleckých prác na tému robotika
  • workshopov, prednášok, prezentácií na témy robotické a robotike príbuzné

Dostali sme ako škola pozvánku aktívne sa zúčastniť tejto akcie spolu s naším úspešným robotickým tanečníkom z Robocupu 2011 v Istanbule. Trojicu študentov Slavomír Kožár IV.D, Pavol Vargovčík IV.C, Stanislav Starec III.C, ktorí po náročnej ceste pripravili a odprezentovali približne 15 vystúpení robota Pinkieho, doplnil Damián Feťko z III.B, ktorý súťažil so svojím Arduino pásovým multifunkčným robotom na prekážkovej dráhe.

Damián síce cenu nezískal, ale jeho robot na tretí pokus náročný piesčitý terén zdolal, k čomu dopomohla tímová obetavosť. Paľo totiž venoval časť svojho pestovaného účesu na výrobu metličky, ktorá čistila pásy od piesku. Chlapci absolvovali celý rad rozhovorov s médiami a moderovaných vstupov, kde okrem prezentácie svojej práce robili dobré meno aj našej škole.

Ing. František Moyzes

Školské kolo SOČ 2012 na SPŠE Prešov

Tohtoročný február sa na našej škole niesol v duchu finišovania a príprav študentov, ich konzultantov a organizovania školské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Vyhlasovateľom súťaže je MŠ SR. V tomto školskom roku sa žiaci mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 63 žiakov, ktorí prihlásili do súťaže 48 súťažných prác v štyroch súťažných odboroch. Je potešiteľné, že zapojenosť žiakov bola omnoho väčšia oproti minulým rokom a že celková úroveň súťažných prác bola vysoká.

Súťažilo sa v dvoch dňoch 13. a 14. 2. 2012.

Najväčší počet súťažiacich bol v súťažnom odbore č. 12 - Elektrotechnika, elektronika a energetika, kde súťažilo 36 žiakov s 23 súťažnými prácami.

Z prvých dvoch miest súťažné práce postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa bude konať na Strednej odbornej škole St. Ľubovňa v dňoch 28. a 29. 3. 2012

Potešiteľné je, že sa do súťaže zapojili aj žiaci z nižších ročníkov. Väčšina súťažiacich však boli žiaci štvrtého ročníka, ktorí majú motiváciu v tom, že tieto súťažné práce môžu byť použité ako individuálne témy na praktickú časť maturitnej skúšky.

Celkovo tento ročník školského kola SOČ je možné hodnotiť ako úspešný po všetkých stránkach, kvality spracovania aj vypracovania exponátov aj písomných častí a úspešných prezentácii súťažiacich. Niektoré prihlásené práce neboli obhajované, žiaci sa nedostavili na súťaž.

Zo všetkých súťažných prác a exponátov bola 16. 2. 2012 inštalovaná výstava, na ktorej riešitelia informovali všetkých prítomných žiakov a učiteľov školy o prednostiach svojich prác, prečo a ako ich riešili.

Počas trvania výstavy bolo vykonané aj vyhodnotenie súťaženia v jednotlivých súťažných odboroch a víťazom boli odovzdané diplomy a peňažné ocenenia, ktoré im odovzdal riaditeľ SPŠE Prešov Ing. Kožár. Na výstave sa mohli inšpirovať do budúceho ročníka SOČ všetci študenti našej školy.

Kompletné umiestnenie súťažiacich - tabuľka

Ing. Slavomír Kožár

Ponuka pre základné školy

Po nie dobrých skúsenostiach zo stretnutí na triednych aktívoch 9. ročníkov základných škôl, na ktorých sme sa snažili zlepšiť informovanosť o možnostiach štúdia na našej škole, sme zmenili taktiku marketingu.

Vytipovali sme spomedzi 13 základných škôl v Prešove 7, z ktorých prichádza študovať k nám najviac žiakov. Sú to: ZŠ Májové námestie, ZŠ Československej armády, ZŠ Šrobárova, ZŠ Sibírska, ZŠ Kúpeľná, ZŠ Prostejovská a ZŠ Lesnícka.

Na týchto školách sme predstavili možnosť užšej spolupráce v oblastiach školskej spolupráce – ukážky experimentov či pokusov, exkurzie, komunikácie so žiakmi a učiteľmi cez Newsletter Impulz, umiestnenia linku na webové sídlo SPŠE, spoluprácu s vedením, či vychovávateľmi škôl.

V oblastiach mimoškolskej činnosti sú to predovšetkým voľnočasové aktivity v krúžkovej činnosti na pôde SPŠE alebo ZŠ.

Všetky tieto aktivity majú jeden účel a to vzbudiť záujem o štúdium techniky. My budeme len radi, ak to bude elektrotechnika.

S týmto naším názorom sa stotožnil aj manažment ZŠ, ktorý naše aktivity privítal s otvorenou náručou.

Ing. Judita Sakáčová

Na návšteve u deviatakov.

O pravdivosti porekadla RAZ VIDIEŤ JE VIAC AKO TRIKRÁT POČUŤ sme hlboko presvedčení a to bolo dôvodom nášho rozhodnutia vybrať sa medzi deviatakov osobne. Chceli sme spoznať situáciu na základných školách, porozprávať sa s vyučujúcimi fyziky a matematiky o vzdelávacích programoch a hovoriť aj so žiakmi – záujemcami o štúdium na našej škole. Na druhej strane sme chceli v žiakoch základných škôl vzbudiť záujem o elektrotechniku.

Absolvovali sme už tri takéto návštevy a myslím, že boli úspešné. Po krátkej prezentácii školy a ponúkaných študijných odborov sa slova ujali zástupcovia našich žiakov. Názorne predviedli svoje vlastné projekty a úspešné projekty z minulých rokov. Naprogramované „ LEGO autíčko“ dokázalo behať po stole a nespadnúť, pred prekážkou menilo smer pohybu, dokázalo chodiť aj po vymedzenej dráhe a zastavilo na určenom mieste. Predviedli aj autíčko, ktoré bolo po programovej aj po konštrukčnej stránke výsledkom práce našich žiakov. Zlatým klincom „predvádzačky“ bolo autíčko transportér. Dá sa ovládať diaľkovým ovládačom od televízora a dokáže zdolávať aj rôzne prevýšenia. Veľmi dobrý dojem sme mali z vystupovania našich žiakov, ktorí dokázali svojím sympatickým a odborným výkladom prítomných poslucháčov zaujať. Z následných rozhovorov s učiteľmi základných škôl sme si opäť potvrdili, že zmeny v učebných plánoch základných škôl sú pre nás veľmi nepriaznivé. Učivo je ochudobnené o také vedomosti a zručnosti, ktoré boli doposiaľ východiskom pre štúdium odborných predmetov na našej škole. Na tento fakt sa musíme v budúcich školských rokoch pripraviť. Jednou z možností je aktívna spolupráca so základnými školami. V tejto oblasti už boli urobené prvé kroky napríklad formou ponuky na zabezpečenie pokusov z elektrotechniky v priestoroch našej školy a formou ponuky krúžkov elektroniky a výpočtovej techniky.

Ing. František Kollarčik

Celoslovenské kolo ZENIT v elektronike

V dňoch 9. až 11.februára 2012 sa v priestoroch Strednej odbornej školy, Učňovská 5, Košice - Šaca uskutočnil XXVIII ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike, kde Prešovský samosprávny kraj reprezentoval aj žiak našej školy Slavomír Kožár žiak IV. D triedy ako postupujúci z krajského kola tejto súťaže.

Vo svojej kategórii, žiakov SOŠ s praxou a gymnázií obsadil 8. miesto z celkového počtu sedemnástich súťažiacich – blahoželáme.

Pri porovnaní výsledkov je možné konštatovať:

  • žiak našej školy sa v konkurencii študentov iných SOŠ nestratil a nebyť zaváhania pri oživovaní výrobku mohol pomýšľať na to najvyššie umiestnenie vo svojej kategórii, pretože po teoretickej časti sa delil o prvé miesto zrovna tiež so súťažiacim z Prešovského samosprávneho kraja
  • iba polovica súťažiacich spĺňa tie najprísnejšie kritéria tak v teoretickej ako aj v praktickej časti súťaže, čo nás len môže tešiť, že náš študent do tejto kategórie patrí
  • je len dobré, že takáto súťaž existuje, pretože len takéto súťaže môžu dávať pravdivý obraz o teoretickej a odbornej zručnosti žiakov v daných regiónov Slovenska a zároveň nútia tých najlepších stále napredovať vo svojom odbore

Ing. Gabriela Mitrová

Celoslovenské kolo ZENIT v programovaní

ZENIT = Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Iniciatíva, Tvorivosť- dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov stredných škôl realizovaná formou školských, krajských kôl a celoslovenskej súťaže v oblasti programovania.

Svoj úspešný ZENIT dosiahli vo februári aj študenti SPŠE Prešov na celoslovenskom kole v Košiciach. Jaroslav Kravec I. SA sa v kategórii B umiestnil na 3. mieste a Miroslav Kravec III. S v kategórii A na 9. mieste. Srdečne im gratulujeme.

Ing. Slavomír Kožár

2 % zo zaplatenej dane – asignácia dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov vyplňte v príslušnej časti daňového priznania resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje:

IČO/SID:17077532
právna forma:nadácia
obchodné meno:Nadácia SPŠE Prešov
ulica, číslo:Plzenská 1
PSČ, mesto:080 01 Prešov

Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku.

Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov.

Ďakujeme!

PhDr. Valéria Capeková

Akčný február

Február bol naozaj akčný, lebo začal gorilím pochodom aj v našom meste. Paralizovaných občanov privalených balvanom altruizmu politikov zdvihli na nohy mladí ľudia, aby spoločne a nahlas vyslovili znepokojenie nad stavom veci verejných. Ukazuje sa, že nie je pravda, že mladých zaujíma len ich súkromný blahobyt. Aktívny záujem o veci verejné im neprijesie úspech v štúdiu, nevzbudí záujem dievčat, ani nevyrysuje postavu, ale samotné spoločenské dobro prináša zadosťučinenie zo skutkov, ktoré je správne konať. Medzi chlapcami rezonovala aj téma hnutia za slobodu internetu. Dvaja si dokonca stiahli z internetu masku v ktorej prišli na karneval. Pamätáme sa ešte na apel našich rodičov: „Uč sa, lebo vedomoti sú jediné bohatstvo, ktoré ti nikto nemôže zobrať.“ Zdá sa, že dnes to už neplatí. Postoje študentov, ktorí majú často hlboko do vrecka sa prikláňajú k ničím neobmedzenému, slobodnému prístupu k informáciám. Je síce pravda, že veľké filmové a nahrávacie štúdiá si to spôsobili z časti sami, pretože nedokážu svoje produkty dostať k ľuďom jednoducho a lacno. Lenže mladí ľudia by si mali uvedomiť skutočnosť, že boj za slobodu internetu je v skutočnosti aj bojom za duchovné vlastníctvo, ktoré je súkromným bohatstvom každého človeka.

8.2.2012 prijala pozvanie do oprášeného kresla pre hosťa Mgr. Kožárová. Tak ako pedagóg potrebuje mať potrebné informácie o žiakoch z ktorých si potom poskladá mozaiku ich osobností, rovnako žiakov zaujíma pedagóg nielen ako odborník na problematiku, ktorú vyučuje, ale zaujíma ich aj jeho osobný a ľudský profil. Pri neformálnom rozhovore prevetrali chlapci všetky nematematické a nefyzikálne zákutia duše pani profesorky. Trúfalo sa pýtali aj na okolnosti vzniku partnerského vzťahu a zaujímalo ich aj či má svetonázor so širokým ä. Mgr. Kožárová v odpovediach neuhýbala, zodpovedala na každú otázku a počas rozhovoru vládla v spoločenskej miestnosti príjemná atmosféra. Chlapci o takéto stretnutia majú záujem. Príjmete pozvanie aj Vy, milí kolegovia?

Presne na Valentína 14.2.2012 dostali chlapci nečakané pohladenie od certifikovanej mačacej dámy s čípom, ktorá vbehla do otvorených dverí nášho internátu. Milo sa obtrela o každého zvedavca, ktorý nakukol do našej miestnosti.Určite to nebola náhoda lebo mačka je veľmi intuitívne zvieratko a tĺkot 115 chlapčenských sŕdc musela počuť aj z opačného konca mesta. Chlapci jej ponúkli makovníky, zaujímalo ich či nie je dehydrovaná, skrátka oplácali jej pozornosť a nehu. Valentínske šantenie našej milej návštevníčky skončilo celkom neromanticky. Po nahlasení udalosti na polícii odchádzala od nás – k našej ľútosti – domov v sprievode policajnej eskorty. Musíme uznať psychológom, že majú pravdu, keď radia rodičom, že keď chcú mať dobré vychované a citlivé dieťa, nech mu zaobstarajú zvieratko.

16.2.2012 sme sa zúčastnili tradičného karnevalu na ZŠP. Zo záberov na prý pohľad vidno, že dievčatá boli zamaskovanejšie, ale oni majú kreativitu v každom študíjnom odbore. Našim zase bolo viac do spevu a do tanca, takže sa to v celku vyrovnalo. Jakub Kalman, ináč syn Palyho z Drišľaku, doniesol z domu slávne otcove čižmy, klobúk i ozembuch a ostatní doplnili zostavu Drišlaka do funkčnej skupiny, ktorá hneď na úvod zaspievala známe hity: „Kedz še pejcero zejdu“ a „Za rana še dobre koši“. Domáci nacvičili zaujímavé divadelné predstavenie – po jednom dejstve zo známej Shakespearovej hry Rómeo a Júlia v historizujúcej i aktuálnej súčasnej podobe, ktorá vyvolávala u divákov salvy smiechu. Za mixažný pult si sadol náš Peter Tarasovič a poriadne to roztočil. Opäť sa nám tažko odchádzalo a lúčilo.

V ten istý deň 16.2.2012 sa konal medziinternátny volejbalový turnaj na SOŠ Lesníckej, kde nás reprezentovalo družstvo v zložení Fečo, Ivanisko, Jenča, Pichanič, Tinath, Stempak a Cocuľa. Umiestnili sa na 3. mieste a my im sŕdečne blahoželáme.

V rámci výchovy k zdravému životnému štýlu sme náhodným výberom zo všetkých VS vybrali anketárov na testovanie stravovacích zvyklostí našich žiakov. Aj keď vieme, že sa dopúšťajú mnohých prehreškov najmä v pitnom režime, ktorý nahrádzajú pitím nezdravých a presladených bublinkových nápojov a namiesto odporúčaných piatich dávok ovocia a zeleniny konzumujú sotva jednu, v závere ankety 19 z 20 opýtaných vyslovilo presvedčenie, že ich stravovacie návyky sú v poriadku a zabezpečia im život v plnom zdraví.

Polovica ubytovaných štvrtákov (11) sa prihlásila do školského kola SOČ, ktorého úspešné absolvovanie nahrádza odbornú časť maturitnej skúšky. Často som obďaleč pozorovala s akým nasadením sa venujú zvolenému problému, testujú svoje výrobky a predvádzajú ich svojim spolubývajúcim. Aj keď mnohí mali aj vyššiu ambíciu ako účasť na školskom kole a napokon postup vyšiel len Hučkovi a Jarošovi, pociťovala som voči všetkým neformálny obdiv, rešpekt a úctu. Je to vynikajúca cesta k rozvoju technickej kreativity a rozvoju odbornosti.

študenti I. B

Aktivity tried

Guľovačka

Zobudili sme sa do bieleho februárového rána. Cestári nestíhali odpratávať sneh na viacerých miestach, keďže aj počas dňa husto snežilo. My sme sa vybrali urobiť poriadok so snehom na ihrisku školy. Cieľom hry bolo zguľovať čo najviac spolužiakov v určenom časovom limite. Dobre sme si prekrvili skrehnuté ruky a nohy, niektorí museli vydržať aj umývanie tváre v snehu či telový snežný kúpeľ. Vodičom mrzol úsmev a nás hrial pocit dobrej guľovačky. Konečne sme si so snehom zašpásovali.

Futbalový zápas I.SB

Dňa 22.2.2012 si žiaci I.SB zmerali svoje sily vo futbalovom zápase. Zúčastniť sa mohol každý z triedy, kto nabral odvahu. Boli zostavené štyri tímy po štyroch hráčoch, medzi nimi stáli aj "futbaloví veteráni" ktorí futbal hrajú profesionálne vo voľnom čase. Na zápase všetci hráči vydali zo seba maximum aby posunuli svoj tím na víťaznú pozíciu. Na konci však len jeden tím mohol zvíťaziť. Po veľa strelených góloch a niekoľkých pádoch sa víťazným tímom v zdrvujúcom finále stáli Samuel Kostelník, Lukáš Vavrek, Dušan Vravec a Lukáš Gajdoš, ktorým gratulujeme. Hráči si hru užili a verím, že aj diváci a teším sa na ďalšie športové podujatia či už v rámci triedy, alebo si zmeriame sily v športe s nejakou inou triedou. Sme zvedaví či si niekto na nás trúfne.

Galéria

Dňa 24. marca sme sa v rámci triednej akcii rozhodli navštíviť mestskú galériu. V galérii sa konala výstava vynikajúceho umelca Dušana Pončáka, rodáka z Považskej Bystrice a dlhé roky žijúceho v Prešove.

Do galérie sme vchádzali s očakávaním nudnej a nezaujímavej exkurzie. Začali sme si prezerať obrazy tohto známeho umelca, a na naše prekvapenie nás niektoré diela zaujali natoľko, že sme hodnú chvíľu pri nich stáli a snažili sme sa pochopiť ich význam, alebo čo tým chcel pán Pončák povedať.

Postupne sme prešli všetky miesta galérie vrátane podzemnej chodby. Bolo tam veľa nádherných obrazov, ktoré nám boli hneď jasné alebo sme si ich chvíľu museli prezerať aby sme pochopili ich význam, ako som už spomínal, ale najviac nás asi zaujali jeho diela v podobe sôch, ktoré znázorňovali napríklad dvojicu tvárí či sediacu ženu a iné. Po skončení exkurzie sme išli domov so zaujímavým zážitkom hneď na začiatku prázdnin.

Patrik Iľo, I. SB

II.SA v Divadle Jonáša Záborského

Dňa 21.2.2012 sa kolektív našej triedy zúčastnil divadelného predstavenia Všetko najlepšie v historickej budove divadla. Ray Cooney patrí medzi najúspešnejších súčasných autorov bláznivých komédií. Jeho hry sa vyznačujú až matematicky presnou konštrukciou absurdných situácií. Pri večernom vystúpení sme si dobre oddýchli a skvele sa pobavili.

Marko Šidlovský II.SA

Pokrový turnaj III. A

Naša posledná triedna akcia sa uskutočnila tento mesiac trochu netradične v našej triede. Využili sme možnosť zahrať si hru poker, pri ktorej sme trochu pozabudli na školské povinnosti a zabavili sa. Tí, ktorí nehrali, radili hráčom a ďalší sa za ten čas učili pravidlá hry. Karta išla raz jednému, potom zase druhému, ale jednoznačným víťazom sa nakoniec stal Jožo. Škoda len, že čas ubiehal rýchlo a museli sme po hodine hry končiť. Dúfame, že ešte budeme mať niekedy príležitosť, zopakovať si to.

kolektív III. A

Obvodné kolo v stolnom tenise

1. februára 2012 organizoval KŠÚ obvodné kolo v stolnom tenise. Školu reprezentovali žiaci: Kočiš III. C, Dujava I. B, Lukáč I. F, Šebest III. F. 13 družstiev súťažilo v 3 skupinách po 3 a v jednej po 4 družstvá. Hrali sme v skupine proti SPŠ strojníckej víťazne 4:0 a proti SOŠ obchodu a služieb sme vyhrali 4:1. Postúpili sme zo skupiny do štvrťfinále, kde sme skončili prehrou 1:4 s OA. Najlepším hráčom družstva bol žiak I. B Dujava.

PaedDr. Eva Buzgová

Priateľský zápas vo florbale

Dňa 1.2.2012 sa uskutočnil priateľský zápas vo florbale proti SPŠ strojníckej. Družstvo školy v zložení: Zboran III. B, Pribula II. B, Košč II. B, Čakurda III. S, Sopko IV. D a Hudák I. A zdolalo súpera v pomere 4:2.

PaedDr. Eva Buzgová

Obvodné kolo v basketbale

Dňa 2. februára 2012 sa uskutočnilo z poverenia KŠÚ obvodné kolo v basketbale. 13 prihlásených stredných škôl bolo rozdelených do 3 skupín. V skupine „C“ boli naši partneri Gymnázium Konštantínova, Gymnázium sv. Moniky, Obchodná akadémia a SOŠ obchodu a služieb. Basketbalistom školy sa tentokrát veľmi nedarilo. Nepostúpili zo skupiny.

PaedDr. Eva Buzgová

Silový dvojboj

Ľubomír Rešovský

NAG2012

V utorok 21.2.2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže NAG2012. Zúčastnilo sa 8 žiakov prevažne z odboru IST. Podľa predpokladov sa na najlepších miestach umiestnili žiaci III. S. Aj napriek veľkému počtu úloh a celkovej náročnosti príkladu sa o druhé miesto delia dvaja súťažiaci.

Poradie na medailových pozíciách.
1.Čech ŠtefanIII. S110b
2.Sakala PeterIII. S90b
2.Kožár SlavomírIV. D90b

Do národného kola 26.3.2012 na TU v Košiciach boli nominovaní:

Kategória HS3 – družstvo III. S a II. SB

Kategória UNI – Štefan Čech III. S, Slavomír Kožár IV. D

Kategória PT - Štefan Čech III. S, Peter Sakala III. S

Víťazom blahoželáme a prajeme úspech na národnom kole.

Ing. Martin Vujčík

SPONZORI