2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Víťaz celoslovenskej súťaže LaBáK

celoslovensUž od roku 1990 pôsobí na Slovensku nezisková organizácia AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Vedie ich k rozvoju a aplikovaniu dosiahnutých vedomostí a zručností v živote prostredníctvom neformálneho vzdelávania, klubovej činnosti a organizovania podujatí na celom území SR. V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia organizovala AMAVET v školskom roku 2014/2015 už tretí ročník online vedomostnej súťaže LaBáK. Je to súťaž pre mladých vedátorov. Tento internetový seminár pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí niekoľko úloh, ktoré sú zamerané na prebraté učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úlohy riešené na hodinách v škole. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci od 5. ročníka ZŠ a všetci žiaci SOŠ, SPŠ a gymnázií, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Do tohto ročníka LaBáKu sa zapojilo množstvo študentov z celého Slovenska, ktorí vedomosťami súťažili o skvelé ceny. Jedným z nich bol aj náš veľmi ambiciózny študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Kristián Kocan, ktorý vyskúšal svoje vedomosti a svoj rozhľad aj zúžitkoval. Vo svojej kategórii stredné odborné a priemyselné školy bol najúspešnejší. Patrí mu čestné 1. miesto. Týmto mu blahoželáme k cene a ďakujeme za reprezentovanie SPŠE Prešov.

Ing. Slavomír Kožár

Čestné uznania za dosiahnuté úspechy

cestne-uznaniDňa 12. 6. 2015 v priestoroch spoločnosti GlobalLogic v Košiciach prebiehalo slávnostné odovzdávanie Čestných uznaní za dosiahnuté úspechy v informatických a matematických súťažiach pre žiakov stredných škôl a gymnázií v rámci Slovenska. Úspešných žiakov na toto slávnostné odovzdávanie ocenení pozval Ivan Hruška, predseda správnej rady IT Valley Košice. K týmto úspešným žiakom stredných škôl patrili aj žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – Jerguš Lejko a Štefan Štefančík (obaja žiaci 3. ročníka, študijný odbor IST) a Jaroslav Kravec (4. ročník, absolvent študijného odboru IST), ktorí popri svojom štúdiu dosiahli a dosahujú úspechy v rôznych informatických súťažiach. Ako prezradili chlapci, zapájanie sa do týchto súťaží nevnímajú len ako súčasť ich štúdia, ale je to aj oblasť, ktorá ich zaujíma a venujú sa jej aj vo svojom voľnom čase. Práca v oblasti IT im ponúka možnosť rozvíjať svoje zručnosti a viac sa zdokonaľovať. Problémy a prekážky, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú, prijímajú ako výzvy. Medzi pozvaných hostí patril aj riaditeľ SPŠE Prešov – Ing. Slavomír Kožár, ktorý právom bol hrdý na týchto žiakov, ktorí reprezentujú nielen seba, ale aj našu školu. Program prebiehal za prítomnosti významných osobností oblasti IT a predstaviteľov mesta, korporátnych firiem a zástupcov univerzít. Úvodné slová patrili Ivanovi Hruškovi, predsedovi združenia IT Valley Košice. Po príhovore osobne odovzdal ocenenia a darčekové balíčky všetkým pozvaným žiakom. Nasledovala prezentácia spoločnosti GlobalLogic. Po prezentácii tejto IT spoločnosti bolo pripravené pre hostí občerstvenie, pri ktorom mohli s prítomnými osobnosťami prehodiť zopár slov alebo sa spoločne odfotografovať. Všetci, ktorí sa tohto slávnostného odovzdávania ocenení zúčastnili, odchádzali nielen so svojimi dosiahnutými pracovnými úspechmi, ale aj s príjemnými pocitmi.

Mgr. Ivana Kurtyová

Bronz z robotickej súťaže

do-nlll-png Dňa 4.6.2015 sa naši študenti – Matej Pončák a Filip Farkaš z II.C triedy, zúčastnili súťaže Robotický battle, ktorá sa konala na Gymnáziu Alejová v Košiciach. Medzi súťažiacimi bolo viac ako 40 tímov z celého Slovenska, medzi ktorými sa naši študenti rozhodne nestratili. Vybojovali si skvelé 3. miesto v kategórii Vlastný model. Prajeme im, aby ich tento úspech naštartoval k ďalším tvorivým aktivitám.

Ing. Peter Vargovčík

Vyhodnotenie 2. polroku šk. roku 2014/2015

V utorok, 23. júna 2015, sa konala klasifikačná porada za druhé klasifikačné obdobie školského roka 2014/2015. Výsledná štatistika ukázala nasledujúce skutočnosti. V tomto školskom roku školu navštevovalo celkom 668 žiakov (z toho 19 dievčat), ktorí tvorili 24 tried. S vyznamenaním prospelo 110 žiakov, t.j. 16,46 %, prospelo veľmi dobre 180 žiakov, t.j. 26,94 %, prospelo 362 žiakov, t.j. 54,19 % a neprospelo 10 žiakov, t.j. 1,49 %. 6 žiakov bolo neklasifikovaných. Oproti minulému šk. roku je to mierne zlepšenie. Polovica prepadajúcich je z druhého ročníka. Priemerný prospech školy je 2,16, čo je o 5 stotín lepší priemer ako pred rokom. Najlepšie priemery dosiahli triedy : I.SA–1,59, II.SB–1,64, I.SB–1,67, III.SA–1,68, III.SB–1,7. Najhoršie priemery dosiahli triedy : IV.A–2,72, IV.F–2,71, III.C–2,63, IV.C–2,61, IV.B–2,55. Nepriaznivým javom je zvýšený počet zameškaných hodín, ktorý predstavuje 31 999 hodín. Z toho na žiaka pripadá 48,34 hodín. Počet neospravedlnených hodín je 103, čo predstavuje 0,16 hodín na žiaka. Porušenie vnútorného školského poriadku sa prejavilo zníženými známkami zo správania na 2. stupeň v počte 8 a na 3. stupeň v počte 9. V hodnotení externej časti maturitných skúšok došlo v porovnaní s minulým rokom k zhoršeniu. Výsledky boli nasledovné: SJL 51,8 % percentil 58,4 MAT 37,4 % percentil 44,4 ANJ B1 65,9 % percentil 91 Ústnej časti sa maturitných skúšok zúčastnilo 153 žiakov. Žiaľ, 6 žiakov si zopakuje maturitnú skúšku v septembri. Čo na záver k uvedeným číslam? Úspešným absolventom prajeme všetko najlepšie v ich ďalšom živote, či už pôjdu študovať, alebo budú zamestnaní. Tí menej úspešní sa určite poučia z chýb a v septembri sa im všetko vydarí. A tým, ktorí sa posúvajú do vyšších ročníkov, prajeme veľa síl a odhodlania, aby ich výsledky o rok boli len lepšie.

Mgr. Vladimír Hudáček

Network Academy Games 2015

Dňa 15.6.2015 sa na pôde FEI TU v Košiciach uskutočnilo národné kolo súťaže NAG 2015, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií naši študenti – už absolventi, nesklamali a vykonfigurovali si medailové umiestnenie. Tohtoročná príprava bola menej intenzívna, čo sa prejavilo hlavne v slabších výsledkoch teoretického testu. Ale určite poteší výborná úroveň praktických zručností, kde nazbierali druhý najvyšší počet bodov. Tretiacke družstvo získavalo skúsenosti a na budúci rok očakávame obhajobu pozícií. V kategórii HS3 (družstvá SŠ) obsadilo družstvo SPŠE Prešov v zložení Maroš Matisko, Tomáš Pavlišin, Oskar Hladký 3. miesto a Jerguš Lejko, Lukáš Bandura Michal Matija 15. miesto (z 23 družstiev). V kategórii UNI (VŠ a SŠ jednotlivci) obsadil z 29 súťažiacich Maroš Matisko IV.SA 11. miesto (iba SŠ 7. miesto), Tomáš Pavlišin IV.SA 13. miesto (9. miesto). Celkové výsledky súťaže NAG 2015 sú uverejnené na webovej stránke http://www.netacad.sk/nag2015/vysledky-nag2015 Ďakujem týmto kolegom za ústretovosť pri uvoľňovaní študentov z vyučovania. .

Ing. Martin Vujčík

Ukončenie projektu Digi škola

Projekt Digi škola – Elektronizácia vzdelávacieho systému, do ktorého sme sa zapojili ešte v šk. r. 2013/14, sme dotiahli do úspešného konca. Očakávaným výstupom bolo vytvorenie videa a metodického materiálu na tému Máme radi Slovensko a videa s metodickým materiálom na tému Učím sa, učím ťa. Cieľom témy Máme radi Slovensko bolo vytvoriť max. 5-minútové video, v ktorom sme sa mali zamerať na krásy nášho mesta. Podklady pre video mali poskytnúť žiaci, ktorí si školskými tabletmi nasnímali a nafotili to, čo je podľa nich to najkrajšie v Prešove a čo by mal každý turista určite vidieť. K hotovému videu sme ešte doplnili multimediálnu prezentáciu a metodický list, ktorý slúži ako návod pre turistu. Cieľom témy Učím sa, učím ťa bolo taktiež vytvoriť max. 5-minútové video, ktoré malo zachytiť použitie IKT vo vyučovacom procese, pričom v pozícii učiteľa bol žiak, ktorý mal viesť vyučovaciu hodinu. K hotovému videu sme taktiež doplnili metodický list, ktorý okrem iného obsahoval aj doplňujúci text pre učiteľa. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tvorbe projektu podieľali.

Mgr. Jana Pavlišaková

Školenie PLC

Vzdelávanie na stredných školách neustále naráža na problém ako udržať krok s praxou. Finančná náročnosť rôznych zariadení a softvérového vybavenia prehlbuje priepasť medzi poznatkami žiaka zo školy a realitou po jeho zaradení do pracovného procesu. Projekt „ Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce“ umožňuje našim učiteľom túto priepasť premostiť. Mala som možnosť s kolegami Ing. Šandrejovou, Ing. Macejom, Ing. Ambrozym, Ing. Dlugošovou a Ing. Rusinkom zúčastniť sa školení v oblasti práce s riadiacimi systémami na báze PLC Simatic 1200. Spolu s nami zasadli do lavíc aj zamestnanci rôznych firiem, ktorí s týmito zariadeniami reálne v praxi pracujú, respektíve ich firmy plánujú tieto zariadenia využívať. Myslím, že sme vykročili tou správnou nohou na tú správnu cestu. Dobrou správou pre našich žiakov je, že neostaneme iba pri teórii. Od septembra bude výučba v oblasti PLC inovovaná, a tak budú nové zariadenia učebne využívané na hodinách výpočtovej techniky v treťom ročníku a na hodinách riadiacich systémov v triedach priemyselnej informatiky vo štvrtom ročníku. Doposiaľ s PLC Simatic 1200 pracovali iba vybraní žiaci v rámci svojich individuálnych maturitných projektov. Následne reprezentovali školu v súťaži SYGA, ktorú každoročne vyhlasuje firma Siemens. Dúfam, že sa nám podarí touto novou technológiou žiakov zaujať a že nadviažeme v súťaži SYGA na úspechy posledných dvoch rokov.

Ing. Judita Sakáčová

Súťaž VSD

sutaz-vsd-jp Jún už tradične patril súťaži pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Ôsmy ročník súťaže VSD priniesol rekordných 152 súťažiacich, ktorí súťažili o atraktívne ceny. Prvá časť súťaže formou testu preverila ich teoretické vedomosti z elektrotechniky a 10 najlepších postúpilo do druhej časti súťaže, ktorá bola praktická. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že dominovali prváci, keďže až 8 postupujúci boli práve študenti 1. ročníka. Prvé miesto obsadil druhák Matej Pončák a druhé a tretie miesto obsadili naši prváci – Benedikt Feťko a Dávid Kokoška. Matej Pončák získal aj celkovo najvyššie bodové skóre v tohtoročnom teste spomedzi 250 súťažiacich na 5 partnerských školách VSD. Odmenou pre víťazov boli atraktívne ceny – tablet, mobil a multifunkčné zariadenie.

Ing. Juraj Budiš

Multisim – súťaž pre žiakov 2. a 3. ročníka

downloads-jpgV priebehu prvého júnového týždňa prebehli v našej škole v rámci II. a III. ročníka triedne kolá súťaže Multisim, ktorých cieľom bolo vytipovať troch najlepších žiakov z každej triedy, ktorí sa následne stretli v 11. a 12. júna 2015 v školskom kole súťaže Multisim, kde reprezentovali svoju triedu, no predovšetkým sami seba. Z druhého ročníka sa na 1. mieste umiestnil Jozef Ferko z II.SB, na 2. mieste sa umiestnili dvaja žiaci, a to Roman Novotný z II.SA a Tomáš Kožár z II.SB. Na 3. mieste sa umiestnil Jakub Piga z II.SB. Z tretieho ročníka boli úspešní títo žiaci: 1. miesto – Martin Olejár (III.SB) a traja žiaci s rovnakým počtom bodov obsadili 2. miesto: Michal Matija (III.SA), Vladimír Marcin (III.SA), Matúš Liščinský (III.SA). Víťazom blahoželáme a veríme, že pre ostatných zúčastnených to bola výzva, aby v budúcnosti boli úspešní aj oni. Uvedení žiaci zo školského kola boli v piatok, 19. júna 2015, počas oficiálneho vyhodnotenia v zborovni školy odmenení. Na vyhodnotení sa zúčastnili všetci súťažiaci II. aj III. ročníka, riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, ako aj kolegovia z MÚ ELS. Cieľom súťaže bolo zistiť, do akej miery si žiaci vedia svoje odborné vedomosti a znalosti získané na hodinách elektroniky počas školského roka 2014/2015 preveriť a zároveň do akej miery sa k správnym výsledkom v jednotlivých úlohách vedia dopracovať v prostredí sofistikovaného simulačného programu Multisim.

Ing. Peter Fritz, Ing. Martin Ambrozy

Rýchlopisec 2015

rychlopisec-20SPŠ elektrotechnická v Prešove – MÚ IKT a MÚ EKO, dňa 03. júna 2015 (streda) o 15:00 hod. v učebni ĽP organizovala súťaž „Rýchlopisec 2015“. Do súťaže sa prihlásilo 10 žiakov odboru TIS a 5 žiakov odboru ELE a IST. Žiaci súťažili v odpise textu na PC v dĺžke trvania 10 minút v aplikácii ATF. Predložený text sa vyhodnocoval v závislosti od presnosti a rýchlosti písania. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Ing. Vladimíra Pastirová, Ing. Tatiana Varadyová, PhD., Ing. Gabriela Mitrová. Žiaci súťažili v 2 kategóriách: - ES - žiaci študijných odborov ELE a IST - T - žiaci študijného odboru TIS V študijnom odbore ELE a IST (ES) sa výhercami stávajú: 1.miesto: ONDRIA Martin, II. SA 2.miesto: NEMEC Rastislav, I. SB 3.miesto: PALENČÁR Michal, I. SB V študijnom odbore TIS (T) sa výhercami stávajú: 1.miesto: MATEJOV Matej, II. F 2.miesto: IĽAŠČÍK Boris, I. F 3.miesto: FRIVALDSKÝ Jozef, II. F Víťazom srdečne blahoželáme.

Ing. Vladimíra Pastirová

Súťaž „Format 2015“

format-2015-jpgVo štvrtok 4. júna 2015 sa uskutočnila v našej škole súťaž vo formátovaní textu, ktorú organizoval MÚ IKT. Cieľom tejto aktivity bolo preukázať schopnosť vytvoriť a správne upraviť dokument, ktorý pozostáva z textu, doplneného o informácie v inej forme (obrázky, grafy, a pod.). Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť a formátovaním upraviť dokument podľa predlohy. Hodnotiaca komisia v zložení: Ing. Anna Dlugošová, Ing. Gabriela Mitrová a Ing. Tatiana Varadyová, PhD. posudzovali vypracovanie dokumentov z hľadiska efektivity spracovania, úpravy a úplnosti. Po vyhodnotení výsledkov boli oceňované pozície obsadené nasledovne: 1.miesto: Rastislav Nemec, I. SB 2.miesto: Henrich Hanušovský, I. SA 3.miesto: Adrián Vasilišin, II. F Vyhlásenie výsledkov prebehlo spoločne pre súťaže „Format 2015“ aj „Rýchlopisec 2015“. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku súťaží.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Sophista pro regione 2015

V pondelok, 15. júna 2015, o 11:00 hod. na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove udeľoval predseda Prešovského samosprávneho kraja, Peter Chudík, ocenenia: Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región, a Lux Mentium – Svetlo poznania. Slávnostným príhovorom poďakoval všetkým školám a pedagógom za ich neoceniteľnú prácu. Tohto udeľovanie sa zúčastnili rôzni pedagógovia SŠ Prešovského samosprávneho kraja, ktorý má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 80 stredných škôl, na ktorých študuje 29 317 žiakov. SPŠE Prešov zastupovali: Ing. Ljuba Krišová, Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Viktória Poliaková, Ing. Tatiana Varadyová, PhD. a Ing. František Moyzes. Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov stredných škôl – plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región, v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za školský rok 2014/2015 získalo 20 pedagógov. Najúspešnejších 20 žiakov bolo ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. O ich ocenení rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK.

Ing. Vladimíra Pastirová

Športom nabitý jún v ŠI

skolskyHovorí sa, že jún je mesiacom ochrany prírody. Bez prírody by sme tu neboli ani my, preto sa k nej musíme správať s úctou a zodpovednosťou. To si dobre uvedomujú aj naši žiaci, ktorí pravidelne separujú odpad, zbierajú vrchnáky z plastových fliaš a podieľajú sa na skrášľovaní okolia školy. Teplé júnové počasie k nám prinieslo veľké množstvo športových aktivít, veď komu by sa už len chcelo sedieť vo vnútri, keď je vonku krásne. Chlapci si poprinášali kolieskové korčule, bicykle či skateboardy, ktoré pravidelne testovali na cyklistickom chodníku okolo Torysy. Často sa k nim pridala aj Mgr. Tatiana Imrichová, ktorej korčuľovanie tiež nie je cudzie. Po absolvovaní namáhavej etapy od ŠI až do Veľkého Šariša si žiaci vychutnali s p. vychovávateľkou kofolu a išlo sa späť. Žiaci, ktorí uprednostňujú silové športy pred tými kondičnými, navštívili Rebelsgym, kde si pre nich kondičný tréner pripravil na mieru ušité cviky. Po absolvovaní náročného crossfitového tréningu boli žiaci súci do postele, čo značí, že cvičili naozaj poctivo. Vrcholným športovým podujatím bol paintballový zápas vo Vyšnej Šebastovej, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov zo ŠI. Chlapci sa aspoň na chvíľu odpútali od virtuálnej reality a išli si zahrať „ConterStrike“ reálne do prírody. Po zápase neskrývali nadšenie a záujem takúto akciu opätovne zopakovať. Možno trochu netypickou, ale o to zaujímavejšou športovou aktivitou, bol beh po schodoch. Behalo sa z prízemia školy až po telocvičňu. Z celkového počtu 18 žiakov sa umiestnil na 1. mieste J. Frivaldský, na 2. mieste J. Adamica a tretí boli L. Haninčík a O. Kost. Spálené kalórie doplnili žiaci na prvých troch miestach pizzou, no ani ostatní nezostali bez odmeny. Nechýbal ani futbalový zápas medzi tretiakmi v školskej telocvični. Víťazný tím bol odmenený zmrzlinou, ostatní účastníci dostali osviežujúce nanuky. Cesty za kultúrou a poznaním tentokrát viedli na jubilejný desiaty ročník Dni mesta Prešov. Ich súčasťou bol aj Prešovský trojičný jarmok, ktorý tento rok napísal svoju šestnástu kapitolu. Viac ako sedemnásť hudobných skupín, historický šerm, dobová remeselná výroba či sokoliari, to všetko sa podpísalo pod výbornú atmosféru, ktorú si žiaci plnými dúškami vychutnávali. Tým, ktorým to nestačilo, si uspokojili svoj esteticko-kultúrny apetít dávkou humoru pri premiére komédie Kováči v DAD. Presne v polovici mesiaca sa všetci žiaci zo ŠI zúčastnili na prednáške zameranej na prevenciu drogových závislostí mladistvých v rysovni školy, ktorú viedla mjr. JUDr. Katarína Šmelková. Prednáška bola zmesou skutočných príbehov prelínajúcich sa so zhubnými následkami užívania návykových látok. Ďakujeme KR PZ v Prešove za realizáciu tejto prednášky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri predchádzaní nežiaducich patologických javov. Žiaci tretieho a prvého ročníka absolvovali veľmi zaujímavú besedu na tému Kulty a sekty, ktorá bola pripravená a prezentovaná rovesníckou skupinou. Žiaci si takto zlepšujú komunikačné a prezentačné schopnosti a zároveň utvrdzujú vzťahy v rovesníckych skupinách. V tomto trende chceme pokračovať aj naďalej a ponúknuť žiakom širokú paletu zaujímavých tém, z ktorých si budú môcť vybrať. Pre lepšiu identifikáciu vzájomných vzťahov a spoločného koexistovania medzi rovesníckymi skupinami a vychovávateľmi bol zrealizovaný dotazník spätnej väzby. Žiaci v ňom anonymne mohli vyjadriť svoj názor a poukázať na to, čo sa im páči a čo naopak nie. Dúfame, že tieto informácie zúročíme a premietneme do kvalitnejších vzájomných vzťahov. Naši žiaci nezaháľali ani v rôznych súťažiach. Rýchlopisec 2015 potvrdil, že synchronizáciu prstov a klávesnice najlepšie ovláda M. Matejov, ktorý skončil na 1. mieste. Formátovanie textu ide najlepšie R. Nemcovi, ktorý skončil taktiež na 1. mieste v súťaži Format 2015. O šikovných a pracovitých chlapcoch nemáme núdzu, preto by som chcel vyzdvihnúť prácu A. Kmeca, T. Horváta, P. Potočeka a M. Matejova, ktorí sa podieľajú na rôznych rekonštrukčných činnostiach v ŠI, ktoré prispievajú k skrášľovaniu interiéru a harmonizácii života v ŠI. Na záver chcem popriať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príjemnú dovolenku a našim študentom krásne prázdniny plné zážitkov a oddychu.

Mgr. Tomáš Bosák

Spolupráca so základnými školami

V mesiaci jún sme ponúkli žiakom ZŠ ukážky pokusov, simulácií a možnosti zapájania elektronických obvodov s cieľom propagácie a zviditeľnenia SPŠE. Dňa 10. 6. 2015 nás navštívili žiaci 8. ročníka zo ZŠ Chminianska Nová Ves. Žiaci mali možnosť vidieť pokusy z elektrotechniky a funkčné zapojenia z elektroniky, prenos po optickom vlákne a robota v akcii. Zo strany vyučujúcich sa na akcii podieľali Ing. Ľubomír Blichár a p. Ján Haluška. Na záver mali žiaci prehliadku školy s p. zástupcom Mgr. Vladimírom Hudáčkom. Žiakom boli taktiež poskytnuté informácie o škole a študijných odboroch. Zo strany žiakov a vyučujúcich bol pripravený program hodnotený kladne. Keďže išlo o žiakov ôsmeho ročníka, dúfame, že touto formou sme sa v ich očiach zviditeľnili, čo sa môže prejaviť pri ich rozhodovaní a výbere strednej školy.

Ing. Ľubomír Blichár

Aktivity tried

Piatkové popoludnie na Kalvárii

piatkove-popolKeďže sa nám vonku krásne oteplilo, dňa 5. júna 2015 sa trieda I.B vybrala po vyučovaní na prechádzku. Vrámci spoznávania Prešova sme sa rozhodli pre výlet na Kalváriu, keďže niektorí z nás tam nikdy predtým neboli. Počasie nám prialo a počas cesty sme si užívali slnečné lúče. Mali sme so sebou aj projektové tablety, ktorými sme po príchode na Kalváriu fotili a natáčali okolité prostredie a krásny výhľad, ktorý toto miesto ponúka. Na záver, samozrejme, nesmela chýbať spoločná fotografia. Kvôli nepredvídaným udalostiam sme sa tam nemohli zdržať veľmi dlho, ale veríme, že podobné výjazdy sa stanú pravidelnou súčasťou nášho kolektívu.

Kolektív I.B

Výstup na Vodárenskú vežu

vodarenska-veŠkolský rok sa pomaly blíži ku koncu a my sme ešte posledné dni využili na návštevu Vodárenskej veže. Niektorí sa vyviezli hore výťahom, ostatní poctivo vyšli hore po 135 schodoch. Odmenou bol prekrásny výhľad na Prešov i okolité dediny, ba videli sme aj vrtuľník záchrannej služby v akcii. Výstup na Vodárenskú vežu sa nám veľmi páčil.

Kolektív I. C

Naše koncoročné aktivity

do-nll-pngNastal čas, kedy sme sa nemuseli len učiť, ale sme spolu mohli robiť aktivity aj mimo učebne. Boli sme sa pozrieť na mesto Prešov z vtáčej perspektívy. Konečne sa nám po niekoľkých pokusoch podarilo ísť na Vodárenskú vežu v Prešove. Mali sme pekné počasie, a tak výhľad bol perfektný. Ďalšia naša aktivita bola náročnejšia na pohyb. Boli sme na paintbolle. Bolo dosť kriku aj srandy. A to nás už naladilo na prázdniny, na ktoré sa tešíme.

Kolektív I.F

Výlet na Sigord

Vo štvrtok, 25. 6. 2015, po vyučovaní sme sa vybrali na školsky výlet. Mali sme to namierené tu blízko na Sigord. Výletu sa zúčastnilo 22 žiakov triedy II.A. Po škole sme sa všetci stretli na autobusovej stanici v Prešove, kde sme nastúpili na autobus. Cesta autobusom bola krátka, ale zato zaujímavá. Po príchode sme sa ubytovali a hneď sme išli hrať futbal. Večer sme mali spoločnú opekačku a rozprávali sme si vtipy pri ohni do neskorého večera. Bol to večer dobrej nálady. Na druhý deň sme vstávali o 8:00 hod. a naraňajkovali sme sa. Po raňajkách sme išli na krátku túru a po návrate sme hrali zase futbal. Po dobrom obede sme sa vrátili plní zážitkov domov. Bolo to super. Tešíme sa na náš ďalší spoločný výlet.

Nikodém Kovaľ, II.A

Do mesta s tabletmi

do-mesta-s-tablDňa 3. júna 2015 nás slnečné lúče vylákali von. V rámci triednickej hodiny sme sa vybrali do centra nášho krásneho mesta. Cieľ bol jasný. Oddýchnuť si od školských lavíc, doplniť si vitamín D a urobiť niečo užitočné pre školu. Naša trieda sa totiž podieľala na tvorbe videa v rámci projektu Digi škola – Máme radi Slovensko. Našou úlohou bolo prostredníctvom tabletov, ktoré naša škola dostala v rámci projektu, nasnímať a nafotiť historické monumenty a krásy Prešova. Keďže v tom čase práve prebiehali Dni mesta Prešov, v centre mesta bolo naozaj rušno. Ako sa neskôr ukázalo, na našich snímkach a záberoch nechýbal Kostol sv. Mikuláša, Neptúnova fontána, socha Ježiša Krista a ďalšie krásy nášho mesta. Túto akciu hodnotíme na výbornú a veľmi nás teší, že sme spojili príjemné s užitočným.

Kolektív II.SA

Koncoročný výlet – II.SB

Dvojdňový výlet II.SB triedy v peknom prírodnom prostredí v stredisku Renčišov-Buče mal úspešný priebeh a splnil svoj cieľ. Prvý deň pobytu žiaci strávili pri táboráku, zabávali sa spevom za sprievodu gitary a pri opekaní tradičných dobrôt. Medzitým si v skupinkách zahrali loptové aj spoločenské hry. V dobrej nálade sa mali možnosť navzájom lepšie spoznať, prehĺbiť svoje vzťahy a utužiť kolektív. Druhý deň výletu dopoludnia podnikli kratšiu túru do bližšieho okolia – na kopec Bachureň, kde si žiaci podebatovali, povedali o svojich prázdninových plánoch i o dojmoch z výletu. Zároveň mali možnosť spoznať prírodnú scenériu tejto oblasti a kochať sa výhľadom na okolie Prešova, keďže počasie bolo priaznivé počas celého pobytu.

PhDr. Darina Trojáková

Možnosti a krásy Prešova

Žiaci III.C triedy sa v deň koncoročného výletu, 26. 6. 2015, rozhodli znova spoznať možnosti a krásy Prešova. Z výšky si pozreli realitu mesta po výstupe na vežu kostola. Možnosti techniky potom zhliadli v 5D kine v obchodnom centre Max. Spoločné dopoludnie ubehlo rýchlo, niekoľko spomienok však zostalo.

Kolektív III. C

Ideme do Kysaku .....

do-nl-pngPosledné dni v treťom ročníku sme strávili v prírode. Na výlet sme sa vybrali do letného strediska Kysak-Brezie. V lete sú tu pobyty v prírode pre žiakov. Pomerne veľké stredisko je dobre vybavené pre všetky druhy športov. Niekoľko ihrísk poskytuje veľké možnosti na športovanie, ohniská na večerné opekanie jedla na ohni a veľká jedáleň sa večer mení na sálu pre diskotéku. Ak je počasie dobré a obsadenosť chatiek veľká, môžete sa tu stretnúť so žiakmi iných škôl. Iba cesta zo stanice do strediska je trochu únavná, ale koncoročné odviazanie sa od učenia a všetkých povinnosti padlo dobre.

Kolektív III.SA

Schválenie projektu NI myRIO

Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol schválený grant pre projekt, ktorý bol podaný v rámci výzvy rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015. Projekt má názov NI myRIO – navrhujte reálne systémy rýchlo. Jeho cieľom je zaviesť pre študentov skupiny študijných odborov 26 elektrotechnika do výučby odborných elektrotechnických predmetov, napr. elektronika, grafické systémy, priemyselná informatika a iné, progresívne využívania nových vložených technológií (embedded technológie) prostredníctvom návrhového systému – NI myRIO. Nasadenie NI myRIO do výučby určite predstavuje nový trend v technickom vzdelávaní, ktorý potvrdzujú najlepší pedagógovia technických odborov z celého sveta. Veríme, že tento projekt sa bude v SPŠE Prešov úspešne realizovať a prinesie očakávané výsledky.

Mgr. Ivana Kurtyová

Školenie firmy MikroTik

skolenie-mikro V dňoch 1.-10. júna 2015 sa v rámci prebiehajúceho projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce uskutočnilo školenie o sieťových zariadeniach firmy MikroTik. Zo SPŠE Prešov sa školenia zúčastnili Mgr. Michal Kuľbaga a Mgr. Ján Vavrek. Počas 10 dní nasali množstvo informácií a praktických skúseností, ktoré sú pripravení ďalej odovzdávať kolegom a študentom. Postupným nasadením daných zariadení do vyučovania získame zaujímavú alternatívu k doteraz využívaným prvkom firmy CISCO a rozšírime tak vedomostný záber, ktorý dokážeme ako škola ponúknuť. Veríme, že tak pomôžeme naplniť ciele projektu a študentom otvoríme dvere k novým poznatkom, ktoré využijú v ďalšej púti svetom sieťových technológií.

Mgr. Ján Vavrek

Majstrovstvá Európy – Armwrestling

armwrestling-soV dňoch od 1.6. do 7.6.2015 sa 800 športovcov z 27 krajín Európy zúčastnilo na 25. európskom šampionáte v Sofii. Študent 3. ročníka SPŠE Prešov, Stanislav Ševčík, prvýkrát súťažil medzi 21-ročnými súťažiacimi v hmotnostnej kategórii do 65 kg. Nezískal prvenstvo, ale naberal skúsenosti v novej vekovej kategórii.

PaedDr. Eva Buzgová

Medzinárodný deň detí

medzinarodnyPo dlhých rokoch sme sa v SPŠE pokúsili obnoviť tradíciu organizácie MDD pre deti a vnúčatá našich zamestnancov. Spoluprácou odborov školy a MÚ telesnej výchovy sa nám podarilo zorganizovať pekné popoludnie s našimi ratolesťami. Zúčastnilo sa ho bezmála dvadsať detí rôzneho veku, ktoré si prišli trocha zašportovať, zabaviť sa a možno aj spoznať nových kamarátov. Pre deti bolo pripravených mnoho stanovíšť, ktoré preverili ich šikovnosť, obratnosť, rýchlosť, ale aj um. Pri absolvovaní jednotlivých aktivít, samozrejme, vyhladli a vysmädli, preto im pripravené občerstvenie prišlo náramne vhod. Čerešničkou na torte bolo ocenenie medailami, z ktorých mali hlavne tí najmenší veľkú radosť. Myslím, že akcia sa veľmi pekne podarila a už teraz sa tešíme na jej pokračovanie v budúcom roku. Za spoluprácu pri organizácii by som chcel poďakovať Ing. Judite Sakáčovej, PaedDr. Lucii Ligusovej a Ing. Martinovi Vujčíkovi.

Mgr. Štefan Dankovič

English Test Competition

english-test-coDňa 5.6.2015 sa konala druhá časť testovania English Test Competition, do ktorej sa zapojilo 11 žiakov prvých ročníkov. V januári absolvovali študenti prvú časť súťaže, kde ich úlohou bolo odpovedať na 65 otázok z gramatických okruhov, ktoré boli zaradené do testu na základe výberu vyučujúcich. Tentoraz žiaci absolvovali druhú časť, ktorá pozostávala z rovnakého počtu úloh. Študenti sa následne mohli oboznámiť s percentom úspešnosti a na konci školského roka dostanú všetci zúčastnení diplom s vyznačením umiestnenia. Tešíme sa na ďalšie podobné online testovania.

Mgr. Jana Feňovčíková

VoIP prezentácia AT&T

Vo štvrtok 6.6.2015 sa na pôde školy uskutočnila odborná prednáška pre tretiakov odboru IST na tému VoIP. Hlavným prednášajúcim bol p. Vaľa z firmy AT&T Košice. Prednáška bola zameraná na oboznámenie s touto technológiou a jej využitím v súčasnom komunikačnom svete. Informácie o prenose hlasu pomocou dátových sietí, ktorá nie je súčasťou CCNA a o ktorej sa študenti neučia, boli podané zaujímavo a jednoducho bez komplikovaných technických podrobností. Spestrením prednášky boli príklady reálnych svetových firiem, v ktorých AT&T zabezpečuje sieťovú prevádzku. O motivačný záver sa tradične postaral druhý zástupca firmy AT&T p. Milko. Spolupráca aspoň v takejto forme bude pokračovať aj v budúcom školskom roku, v ktorom sme sa predbežne dohodli na prednáškach zameraných na informácie z praxe a novinky v sieťovom svete v oblasti konfigurácie a realizácie sieťového prostredia.

Ing. Martin Vujčík

Návšteva z Poľska

Riaditeľ školy privítal dňa 17.6. 2015 na pôde našej školy riaditeľa Mgr. Ryszarda Gruszku a zástupcu riaditeľa Mgr., Ing. Tomasza Misiura zo ZESPÓL SZKÓL TECHNICZNYCH z Nového Targu v Poľsku. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom potenciálnej projektovej spolupráce medzi školami, študentmi či učiteľmi škôl v školských projektoch, projektoch v rámci mikroregiónu Tatry, či projektoch vyhlásených EÚ. Hostia boli oboznámení so vzdelávacími programami našej školy, s víziami do budúcna, ale aj materiálnym a priestorovým vybavením školy. Na recipročnú návštevu sme boli pozvaní v druhej polovici septembra 2015. Viac informácií o poľskej škole na linke http://www.zst.nowotarski.pl

Ing. Slavomír Kožár

Volejbalový turnaj o putovný pohár SPŠE

volejbalovy-tuPrvým ročníkom otvoril 17.6.2015 svoju kapitolu volejbalový turnaj o putovný pohár SPŠE. Tento rok sme zvolili formu turnaja jednotlivých ročníkov doplnených o družstvo absolventov školy. Turnaj mal peknú športovú úroveň doplnenú o dobrú atmosféru a zábavu. Kostru jednotlivých tímov tvorili aj tohtoroční úspešní reprezentanti školy, čo turnaju dodalo aj potrebný náboj a vzájomné hecovanie sa. Víťazom turnaja sa stalo družstvo II. ročníka s kapitánom Dávidom Brillom, ktorý bol aj najlepším hráčom turnaja. Až druhé miesto obsadili tretiaci, ktorí mali vo svojom strede trio úspešných reprezentantov. Tretí skončili absolventi školy a štvrtí žiaci prvého ročníka, ktorí ale preukázali veľkú snahu a bojovnosť. Dúfame, že ďalší ročník prinesie opäť skvelý volejbal a výbornú zábavu.

Mgr. Štefan Dankovič

Beh olympijského dňa

Olympijský klub Prešov usporiadal v pondelok 22.6.2015 v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity a atletickým klubom TJ Slávia PU Beh olympijského dňa. Tradičné a obľúbené podujatie otvorila podpredsedníčka Olympijského klubu Prešov, Viera Bebčáková. Zvýraznila, že podujatie je narodeninovou oslavou vzniku Medzinárodného olympijského výboru 23. júna 1894, myšlienok kalokagatie a ekecheirie. V peknej atmosfére v areáli atletického štadióna TJ Slávia PU zápolilo 193 chlapcov a dievčat od predškolákov po juniorky. Víťazom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. dorastenci (3000 m): 1.Varga 9:55 (SPŠE Prešov) 2.Bendík 10:05 (SPŠE Prešov) 3.Tomáš 11:05 (ZŠ Prešov, Mukačevská ul.) dorastenky (1500 m): 1.Gorejová 8:18 (ZŠ Prešov, Májové nám.) 2.Javorská 8:33 (ZŠ Prešov, Májové nám.) 3.Ličáková 8:44 (SPŠE Prešov)

PaedDr. Eva Buzgová

Energetický deň v Prešovskom kraji

energeticky-deDňa 23. júna 2015 sa uskutočnil Energetický deň v budove PSK. Žiaci SPŠE Prešov pripravili a ukázali svoje výrobky. Ukázali návštevníkom model priemyselnej linky, LEGO robotov, PC aplikáciu, mobilnú hru, 3D kocku, model garážovej brány, nekonečné zrkadlo, akumulátor z nehrdzavejúcej ocele a zo sódy bikarbóny, malú veternú elektráreň, model SMART merania s prepojením na zariadenia, ktoré reálne znižujú spotrebu, model SMART GRIDU a Teslov transformátor. Výstava trvala iba niekoľko hodín, ale za ten krátky čas zanechala stopu u návštevníkov. Niektorí prišli aj viackrát a chceli vidieť Teslov transformátor v akcii. Pohľad na ľudí s otvorenými ústami a s vyvalenými očami je nezabudnuteľný. Ďakujeme za záujem a zvedavé otázky.

Ján Haluška

Komici v komikse

Dňa 25. júna 2015 bola uzávierka 6. ročníka literárno-výtvarnej súťaže Komici v komikse. Do tejto súťaže sa z našej školy zapojili Martin Prečuch, žiak I.A triedy, a Soňa Varkondiová, žiačka II.F. Podmienkou súťaže bolo spracovať ľubovoľné dielo od Jozefa Gregora Tajovského, a to formou komiksu. Vyhodnotenie súťaže bude 19. septembra 2015. Našim žiakom držíme palce.

Mgr. Jana Pavlišaková

Pracovné stretnutie VSD

vsd-logo-jpg foto-do-nl-pngJúnové stretnutie na SOŠT v Humennom uzavrelo sériu návštev partnerských škôl VSD, ktoré malo za cieľ zozbierať inšpirácie pre praktické vyučovanie a porovnať si vybavenie laboratórií. Nosnou témou stretnutia boli novinky a zmeny v energetike. Praktická časť bola zameraná na vyskúšanie si úkonov spojených so zaistením pracoviska ako je odskúšanie, uzemnenie a skratovanie v trafostanici. Zároveň vyučujúci dostali výklad a informácie o doplňovaní koncoviek pri kábloch s papierovou izoláciou, ktoré sú ešte v prevádzke v distribučnej sústave VSD.

Ing. Juraj Budiš

Stolnotenisový turnaj zamestnancov

stolnotenisovyAj ku koncu školského roka sme si opäť dobre zašportovali, tentokrát v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho celkovo 10 zamestnancov školy. Turnaj mal veľmi peknú športovú aj spoločenskú úroveň a dúfam, že na budúci rok prilákame aj ďalších kolegov.

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI