2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Deň učiteľov

V zhone každodenných starostí by si každý z nás mal nájsť čas na svojich blízkych a priateľov. Možno ešte intenzívnejšie si to uvedomujú tí, ktorých dni sleduje zvonenie školského zvončeka. Práve preto sme sa už tradične rozhodli pri príležitosti DŇA UČITEĽOV usporiadať malé spoločenské posedenie v priestoroch reštaurácie Senátor.

Vždy sa veľmi tešíme na kolegov, ktorí sú už na dôchodku. Pevne veríme, že ani roky strávené na zaslúženom odpočinku nepretrhli nitky, ktoré ich viažu k našej škole a nájdu si čas, aby si mohli zaspomínať na všetky pekné chvíle, ktoré vďaka učiteľskému povolaniu a študentom za tie roky prežili. Pekné slová prednesené v mene žiakov školy a krátky program žiakov potešili každého z prítomných. Verme, že napriek hektickým časom pedagogický optimizmus a radosť z povolania ostane v našom pedagogickom zbore aj v budúcom období.

Ing. Judita Sakáčová

Network Academy Games 2010

4.3.2010 sa na FIIT STU v Bratislave uskutočnilo národné kolo súťaže NAG 2010, ktorého sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií na stredných aj vysokých školách sa naši študenti nestratili.

V kategórii UNI (SŠ a VŠ jednotlivci) obsadil Chomjak zo IV.E 7.miesto.

V kategórii HS3 (družstvá SŠ) obsadilo družstvo SPŠE v zložení. Chomjak, Vaško a Hasin všetci zo IV.E 4. miesto.

V kategórii PT (SŠ a VŠ jednotlivci) obsadil Chomjak zo IV.E 4.miesto.

Celkové výsledky súťaže NAG2010 sú uverejnené na webovej stránke http://www.netacad.sk/nag2010/vyhodnotenie-narodne-kolo

Príklady z národného kola spolu s riešeniami budú uverejnené v najnovšom čísle Netacad Newsletter.

Ing. Martin Vujčík

Boli sme na celopoľskej Olympiáde

Na moje prekvapenie škola dostala pozvanie na celopoľskú olympiádu elektrotechniky a elektroniky, ktorá sa konala v dňoch 25. – 26. 3. 2010 v poľskom Krosne. Poľskí súťažiaci postupujú na túto olympiádu cez dve postupové kolá: školské a oblastné. Tohto roku olympiáda prebiehala v štyroch tematických celkoch, ktoré sme všetky obsadili našimi študentmi: elektrotechnickom, elektronickom, teleinformatickom a mechatronickom.

V elektrickej súťažil Dávid Bortňák zo IV.A, v elektronickej Július Miháľ zo IV.C, v teleinformačnej Marek Hasin zo IV.E a v mechatronickej Martin Vyšňovský zo IV.C.

Elektrotechnická tematická skupina svojím obsahom korešponduje s našim školským vzdelávacím programom ELE – zameranie EEN, elektronická korešponduje so zameraním na TET, teleinformatická čiastočne korešponduje so zameraním na TET a čiastočne na POS a mechatronická tematická skupina svojim obsahom čiastočne korešponduje so zameraním na TET a čiastočne na PRI.

Ani jeden zo súťažiacich sa nestratil v súťažnom poli, pretože Bortňák a Miháľ skončili v polovici svojich skupín a Vyšňovský s Hasinom postúpili do ďalšieho kola, to znamená, že po 1. kole boli lepší ako na 16. mieste! Súťaž bola trojkolová. 1. kolo písomný test pozostávajúci z 50 otázok, na ktoré bol čas 150 minút. Prví 16-ti postúpili do 2. kola, ktoré bolo praktické a pozostávalo z dvoch úloh zameraných na problematiku tej ktorej tematickej skupiny, na ktoré bolo 120 min. čistého času. Prví 12-ti po dvoch kolách postúpili na ústny pohovor pred odbornú komisiu. Do tohto 3. kola, v ktorom bolo treba zodpovedať na tri losované otázky, sa dostal Marek Hasin a stal sa tak úspešným finalistom celopoľskej olympiády, čo mu otvorilo dvere do každej technickej vysokej školy v Poľsku!

Teoretické otázky a praktické úlohy boli veľmi náročné, konštatovali to samotní poliaci ale aj naši študenti. Pripravila ich Krakovská technická vysoká škola, ktorá v Poľsku má zvučné meno. Olympiády sa zúčastnilo 226 súťažiacich zo 75 škôl, alebo školských zariadení, ktoré zabezpečujú vzdelávanie v elektrotechnike, elektronike taleinformatike či mechatronike.

Clapci z našej školy vzbudili veľký rešpekt svojimi vedomosťami a zručnosťami, pretože bez akejkoľvek špeciálnej prípravy sa ako jedinci zaradili medzi úspešných a ak by sa spočítavali umiestnenia jednotlivcov do súťaže družstiev, určite by škola bola na popredných miestach!

Pre pedagógov školy, ako aj študentov školy, sú to skúsenosti, ktoré poslúžia pri porovnávaní obsahu školských vzdelávacích programov, odborných kompetencií študentov našej školy, možnosť ich uplatnenia sa na európskom trhu práce, či vysokých školách.

Ing. Slavomír Kožár

Externá časť maturitnej skúšky 2010

Slovenský jazyk a literatúra

Väčšina študentov, na základe ankety, hodnotila externú časť maturitnej skúšky – test 2010 ako náročný. Jednotlivé úlohy testu boli z hľadiska štylizácie nejednoznačné, ba až zavádzajúce, texty zložité, dlhé. Mnohí študenti uvádzali, že boli v časovej tiesni. Zadané témy, ktoré boli v rámci druhej časti písomnej maturitnej skúšky, hodnotila časť študentov ako bezproblémové alebo ako priemerné. Žiaci si vyberali všetky štyri témy. Najfrekventovanejšia bola štvrtá téma „Hovoria o mne... /charakteristika/“. Značné množstvo žiakov vyjadrilo sklamanie, že úvaha nebola všeobecne koncipovaná. V ankete žiaci neuviedli žiadne závažnejšie problémy.

Cudzie jazyky - anglický jazyk

Väčšina študentov hodnotila túto časť maturitnej skúšky ako náročnejšiu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

V poradí tretia nahrávka bola dosť náročná. Vyžadovala pozornosť, sústredenie a dobrú slovnú zásobu. Výrazy v zadaní neboli použité v nahrávke.

Gramatická časť: Primerane náročná. Prekvapilo zaradenie nového typu cvičenia – dopĺňanie slov. Chýbalo cvičenie na tvorbu slov, ktoré bolo doteraz každý rok.

Čítanie: Texty boli dlhé, slovná zásoba náročná. Najťažšie aj časovo najnáročnejšie bolo cvičenie na dopĺňanie chýbajúcich viet. Táto časť bola žiakmi najviac kritizovaná.

PFIČ: Téma eseje aj zadanie sa študentom zdalo primerané až ľahké. Viacerí napísali viac slov ako sa od nich žiadalo.

Cudzie jazyky - nemecký jazyk

Študenti neboli prekvapení. Výhrady boli najmä voči veľmi dlhým vetám v časti čítanie. Vety si museli aj niekoľkokrát prečítať, aby pochopili obsah. Strácali tým veľa času.

PFIČ: Téma eseje aj zadanie sa študentom zdalo primerané.

Matematika

Externá časť maturitnej skúšky z matematiky je pre našich študentov dobrovoľná. Napriek tomu je o ňu na našej škole veľký záujem. Aj v tomto školskom roku ju absolvovalo 106 študentov. Prvýkrát si mohli vyskúšať príklady, ktoré sú trochu iné ako na bežných hodinách matematiky. Napriek tomu sa toho po štvorročnej príprave, kde sa učili riešiť úlohy, ale aj hľadať logické súvislosti nebáli. Pre niektorých bude odmenou ich dobrá úspešnosť, ktorá sa udáva na maturitnom vysvedčení. Týmto výsledkom sa preukážu pri uchádzaní sa o prijatie na vysokú školu. Aj druhý ukazovateľ – percentil, ktorým sa žiak porovnáva so všetkými študentmi, ktorí sa testovania zúčastnili, je dobrou motiváciou na zistenie skutočného stavu logického myslenia v matematike.

Niektoré vysoké školy určia kritéria prijatia tak, že stačí dosiahnuť určitú vopred stanovenú percentuálnu úspešnosť na externej časti z matematiky, a študenti nemusia robiť prijímacie pohovory. Preto sa oplatí „zabojovať“ už tu, na pôde školy, a zabezpečiť si budúcnosť.

Mgr. Viktória Poliaková , Mgr. Emília Čulková, RNDr. Daniela Tekeľová

Počúvanie:

IT Valley

Škola je už tretí rok sympatizantom združenia právnických osôb Košice IT Valley. Stala sa členom tohto združenia za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu pre reálny IT trh práce, za účelom pomoci pri profilovaní absolventov školy, za účelom definovania potrebných odborných kompetencií študentov v odborných predmetov v jednotlivých študijných programov školy. Vhodným aplikovaním všetkých získaných informácií predpokladáme absolútnu uplatniteľnosť našich absolventov u všetkých našich sociálnych partnerov.

Profil združenia

Cieľom združenia, ktoré zatiaľ nemá na Slovensku obdobu, je vybudovať v regióne východného Slovenska Centrum excelencie informačných a komunikačných technológií a zatraktívniť jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých ľudí. Chce zároveň prispieť k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti na východe republiky, vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IT priemyslu v regióne. Združenie je otvorené pre každého, kto má ochotu prispieť k naplneniu týchto cieľov.

Vytvárame nielen podmienky pre sociálno-ekonomický rozvoj, vzdelávanie a zamestnanosť, ale aj pre rozvoj výskumu a vývoja informačných a komunikačných technológií na východe Slovenska.

Vízia združenia

Vytvorenie regionálneho partnerstva IT firiem, univerzít a samosprávy, ktoré prispeje k rozšíreniu a skvalitneniu ponuky vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu a vypracovaniu spoločnej stratégie nevyhnutnej pre dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska a postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov.

Misia združenia

  • priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou vďaka úzkej spolupráci IT firiem univerzít a samosprávy
  • poskytnúť možnosti vzdelávania potrebného pre tieto pracovné miesta
  • prispievať k vypracovaniu a realizácii stratégie rozvoja znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti s využitím konceptu „učiaceho sa regiónu” a implementácie digitálnych ekosystémov
  • vytvoriť v regióne východného Slovenska podnikateľsky priateľské prostredie stimulujúce všetky formy inovácie

Členovia združenia

BEST TU Košice, Cisco Systems Slovakia s.r.o., elfa s.r.o., Elcom s.r.o., Icos a.s., Ixonos Slovakia s.r.o., Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Microsoft Slovakia s.r.o., Ness KDC s.r.o., New Horizons, PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA A.S., RWE IT Slovakia s.r.o., Siemens PSE s.r.o., SORS Research a.s., SPŠE Košice, TU Košice, Telegrafia a.s., T-systems Slovakias.r.o., UPJŠ Košice, VSE IT služby s.r.o., VSL Software a.s.

Sypatizanti združenia

ESTEN s.r.o., Gymnázium Šrobárová Košice, SPŠE Prešov, SanEd consulting s.r.o.

Viac informácií o združení právnických osôb Košice IT Valley môžte získať na www.kosiceitvalley.sk

Ing. Slavomír Kožár

Školské digitálne hodiny

Dňa 19.2.2010 škola podala v rámci výzvy v celoživotnom vzdelávaní v oblasti partnerstvá v programe Leonardo Da Vinci projekt s názvom , v ktorom ako partneri vystupujú: priemyslovka SPŠE a Vyšší odborná škola, Pardubice, Česko; odborná škola Fenix Kunskapscentrum,Vaggeryd, Švédsko a odborná škola C.I.F.P. FENE, Barallobre-Fene, Španielsko.

Všeobecným cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu úroveň odbornej a jazykovej prípravy študentov, čo je veľmi dôležité pre ich budúcu kariéru. Bude to realizované formou výmeny skúseností z výučby odborných predmetov – elektroniky, automatizácie, digitálnych technológií a jazykov.

Ďalším cieľom je viesť študentov k zodpovednému, neformálnemu štúdiu odborných predmetov a využívaniu teoretických poznatkov v praxi a to vytvorením nasledujúcich produktov:

  1. Digitálnych školských hodín, ktoré budú oznamovať čas v 4 jazykoch.
  2. EN-CZ-ES -SK-SE elektronického slovníka

Školské digitálne hodiny

Obvodné kolo v plávaní

Dňa 2. marca 2010 sa uskutočnilo obvodné kolo v plávaní. Družstvo školy v zložení: Olejár IV.E, Semeš IV.F a Kolarčík III.A absolvovalo 50 m voľný spôsob, 100m voľný spôsob a v individuálnych pretekoch študent Olejár Ivan plával 100m prsia, kde obsadil pekné 2. miesto.

PaedDr. Eva Buzgová

Otvorenie nových učební

Dňa 2.3.2010 som bol pozvaný na otvorenie dvoch novozrekonštruovaných odborných učební a telocvične v Strednej odbornej škole automobilovej na Moldavskej ceste v Košiciach. Učebne budú slúžiť na výučbu elektrotechniky a autoelektroniky v študijných odboroch zameraných na dopravu. Otvorenie učební bolo príležitosťou si pozrieť produkciu výroby zameranú na nábytok s elektrotechnickými komponentami - zdroje, prepojovacie polia, rozvod sieťového napätia s istením a pod. firmy Diametral, ktoré boli dodané prostredníctvom košickej firmy SOS. Je to určite trend, ktorý by sa dal využiť v dielenských priestoroch v našej škole.

Ing. Slavomír Kožár

8. marec – MDŽ

Tento deň je vo svete uznávaný, no v našej spoločnosti v posledných rokoch dosť zanedbávaný. Aj preto pri tejto príležitosti výbor ZO OZ PŠaV v našej škole pripravil pre všetky ženy malé spoločenské posedenie. Prítomným sa prihovoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, ktorý slávnostným príhovorom a poďakovaním za prácu v rôznych oblastiach života školy vyjadril úctu všetkým ženám. Tie potom z rúk predsedu ZO OZ Ing. Martina Vujčíka prevzali krásne rozkvitnuté rôznofarebné kvetiny – azalky ako výraz vďaky za ich neľahkú prácu.

Zuzana Vaňová, člen ZO OZ

Trojstretnutie študenti – absolventi – učitelia vo futbale

Na tradíciu 24-hodinového futbalového non-stop turnaja, ktorý napísal na našej škole pätnásťročnú históriu, nadväzuje už štvrtým rokom trojstretnutie žiaci – absolventi – učitelia. V piatok 19. marca v telocvični odohrali tradiční účastníci tri zaujímavé stretnutia, po ktorých sa víťazom stalo družstvo absolventov v zložení: Sakáč, Tobiáš, Kicka a Oršuľák. Učitelia v zložení: Seňava, Vujčík, Dankovič, Rešovský obsadili, aj bez tradičných opôr Wagnera, Babinčáka, či Kollarčíka, 2.miesto, čo je potešiteľné minimálne z dvoch pohľadov: učiteľ má vždy radosť, keď ho predčí jeho bývalý žiak, no aj vtedy, keď zistí, že terajšieho má ešte čo naučiť. V poradí tretie družstvo, družstvo študentov, hralo v zostave Jendrichovský, Železník, Lukáč, Virba, Vojtek.

Za občerstvenie ďakujeme Nadácii úspešných absolventov a priateľov pri SPŠE a tešíme sa na budúcoročný, už 5. ročník!

Ľubomír Rešovský

Obvodné kolo vo volejbale

Dňa 23. marca 2010 sa na SPŠ stavebnej konalo obvodné kolo vo volejbale. V skupine sme mali študentov Hotelovej akadémie, Gymnázia na Konštantínovej ulici a Strednej odbornej školy podnikania. Dva zápasy sme vyhrali a s gymnáziom sme utrpeli prehru, ktorá nás pripravila o postup do semifinále. Družstvo školy tvorili: Olejár IV.E, Kožár II.D, Triščík II.D, Sopko II.D, Mesároš I.F, Nemergut I.S, Jenča, Figura a Lenko všetci z I.C.

Mgr. Vladimír Hudáček

Súťaž o olympizme

Dňa 23. marca 2010 sa konala vedomostná súťaž o olympizme. Bola to súťaž trojčlenných družstiev, v ktorej sme skončili na 14. mieste. Družstvo školy tvorili: Korbová III.D, Kozák III.F a Mrúzová II.F.

PaedDr. Eva Buzgová

Turnaj vo florbale

Dňa 31.03.2010 organizovala SOŠ obchodu a služieb turnaj vo florbale, ktorého sa zúčastnilo družstvo školy. Obsadili sme 2. miesto ku ktorému sme sa dopracovali víťazstvom nad ZŠ Lesnícka a Happy teachers. Jeden zápas s domácimi sme prehrali. Najlepší hráč turnaja bol Patrik Sopko, študent II.D triedy.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI