2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

maturitne-vysv

V maturitnom týždni, ktorý trval od 23.5.2016 do 27.5.2016, profesori a predsedovia jednotlivých komisií preverili vedomosti našich študentov 4. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika a odborné predmety. Všetci, ktorí túto ústnu časť maturitnej skúšky zvládli, sa mohli hrdo postaviť v piatok 27.5.2016 pred svojich rodičov, priateľov a svojich profesorov, aby im boli odovzdané maturitné vysvedčenia.

Tohto slávnostného piatkového popoludnia sa okrem riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára MBA, zástupcov riaditeľa – Ing. Judity Sakáčovej, Ing. Juraja Budiša, zúčastnili aj hostia, a to Ing. Pavel Klučerovský, zástupca Rodičovskej rady, a Ing. Miloslav Karaffa, riaditeľ spoločnosti Elcom Prešov, ktorý sa absolventom prihovoril a povzbudil ich do ďalšieho života. Za pedagógov milé slová študentom adresoval aj Ing. Jozef Macej.

Absolventom SPŠE v Prešove slávnostne odovzdali maturitné vysvedčenia triedni učitelia – Ing. Jozef Harangozo, Ing. Ján Seňava, Ing. Tatiana Varadyová, PhD., Mgr. Ivana Kurtyová, RNDr. Daniela Tekeľová a Mgr. Lucia Liptáková, spolu s riaditeľom školy, Ing. Slavomírom Kožárom, MBA. Okrem vysvedčení sa udeľovali aj finančné odmeny Rodičovskou radou tým študentom, ktorí počas celého štúdia prospeli s vyznamenaním. Boli to Marek Galovič a Pavol Nazarej obaja zo IV.SB, Patrik Jurašek, Dominik Jurečko, Matúš Liščinský a Vladimír Marcin zo IV.SA.

Ďakovný list, ktorý je vyšším ocenením za mimoriadne výsledky v súťažiach a vzornú reprezentáciu školy, si tento rok odniesli Peter Katuščák IV.C, Dominik Jurečko IV.SA, Štefan Štefančík IV.SB a Stanislav Soták zo IV.SB.

Najvyššie ocenenie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove si z rúk riaditeľa školy tento rok odniesli traja študenti zo IV.SB triedy, Martin Olejár za mimoriadne študijné výsledky a vzornú reprezentáciu školy v súťažiach Robocup Junior, Mladý tvorca, Stredoškolská odborná činnosť, Zenit v elektronike, Zenit v programovaní, Matematický klokan, Pangea, Amavet a mnohé ďalšie; Marek Galovič za mimoriadne študijné výsledky a vzornú reprezentáciu školy v súťažiach Zenit, Stredoškolská odborná činnosť, Festival vedy a techniky Amavet s postupom na Vernadsky National Contest v Moskve, Junior Internet a súťaž v programovaní mobilných aplikácií ASIT; Jerguš Lejko za mimoriadne študijné výsledky a vzornú reprezentáciu školy v súťažiach Zenit, Matematický klokan, Olympiáda v anglickom jazyku, Junior Internet, Festival vedy a techniky Amavet s postupom na Vernadsky National Contest v Moskve a mnoho ďalších súťaží.

Zaujímavosťou tohtoročného odovzdávania maturitných vysvedčení bolo, že prvýkrát v histórii školy ukončilo odbor informačné a sieťové technológie dievča, Eva Sabovíková zo IV.SB. Nielen Eve, ale aj všetkým absolventom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove želáme veľa úspechov a aby všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti využili čo najlepšie.

Mgr. Lucia Liptáková

Nadnárodné stretnutie projektu Flash Elektro

flash-elektro-p

Dňa 4.5.2016 v Liptovskom Hrádku prebehla konferencia projektu Flash Elektro, ktorého koordinátorom je Centre for Modern Education – e-learningová a vzdelávacia spoločnosť zaoberajúca sa rozvojom nových metód vzdelávania a efektívnym využívaním technológií v jeho procese.

Cieľom projektu Flash Elektro, ktorý je financovaný z európskych fondov Erasmus +, je vytvoriť učebnicu anglického jazyka pre elektroodbory stredných škôl, zameranú na odbornú angličtinu atraktívne obohatenú o e-learningové cvičenia s dôrazom hlavne na komunikačnú funkciu jazyka.

Do projektu sú zapojené školy zo Slovenska, Čiech a Fínska v spolupráci s firmou ATT Training so sídlom v Londýne. Práve fínsky model, keďže fínsky vzdelávací systém je považovaný za jeden z najkvalitnejších vzdelávacích systémov vôbec, sa stal predlohou pri tvorbe učebnice Flash Elektro. Učebnica tiež reaguje na potreby a dopyt trhu po kvalitne vzdelanom a jazykovo-odborne vybavenom pracovníkovi, čo zároveň zvyšuje šance študentov v období silnejúcich globalizačných tendencií pri uplatnení sa na trhu práce. Po dokončení anglickej učebnice je plánovaná taktiež nemecká verzia. Konferenciu uzatvoril workshop so simuláciou práce s učebnicou na hodine a následnou diskusiou. Projekt oceňujeme najmä z hľadiska vytvorenia doposiaľ absentujúcej učebnice, ktorá spája jazyk, konkrétne špecificky zameranú slovnú zásobu, a pokrýva odborné témy z elektrikárskeho prostredia.

Mgr. Vladimír Hudáček

Matematický klokan

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Táto jednorazová súťaž prebehla 21. marca 2016 na štyroch svetadieloch v približne šesťdesiatich krajinách. Z našej školy sa do súťaže tento rok zapojilo 44 študentov prvého a druhého ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet. Z nich je 21 úspešných riešiteľov (percentil vyšší ako 80%). V kategórii Junior súťažilo 35 študentov tretieho a štvrtého ročníka, z nich je 18 úspešných riešiteľov (percentil vyšší ako 80%).

Zo 179 škôl súťažiacich v kategórii Kadet je naša škola na 2. mieste v štáte a zo 167 škôl súťažiacich v kategórii Junior je naša škola tiež na 2. mieste v štáte. Titul školský šampión (najlepší z celej školy) získal Jonáš Dujava z I.SA, ktorý v kategórii Junior obsadil na Slovensku 1. miesto.


Najlepší riešitelia v kategórii KADET sú: | Poradie | Priezvisko a meno | Trieda | Body | Úspešnosť (%) | Poradie | Percentil (%) | |----------------|--------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------| | 1. | DUJAVA Jonáš | I.SA | 120 | 100 | 1. - 10. | 99,9 | | 2. | HANUŠOVSKÝ Henrich | II.SA | 114 | 95 | 26. - 38. | 99 | | | KOKOŠKA Dávid | II.SB | 114 | 95 | 26. - 38. | 99 | | | FEŤKO Benedikt | II.SB | 114 | 95 | 26. - 38. | 99 | | 3. | KOŠČ Daniel | II.SB | 111 | 92,5 | 39. - 44. | 98,6 | | 4. | NEHILA Peter | II.SA | 110 | 91,7 | 45. - 55. | 98,4 | | 5. | FRINDT Ján | II.SA | 109 | 90,8 | 56. - 69. | 97,9 | | 6. | KARNIŠ Filip | II.SA | 108 | 90 | 70. - 79. | 97,5 | | | HAMRÁK Michal | II.SB | 108 | 90 | 70. - 79. | 97,5 | | 7. | IMRICH Juraj | I.C | 107 | 89,2 | 80. - 82. | 97,3 |

Najlepší riešitelia v kategórii JUNIOR sú:

| Poradie | Priezvisko a meno | Trieda | Body | Úspešnosť (%) | Poradie | Percentil (%) | |----------------|--------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------| | 1. | OLEJÁR Martin | IV.SB | 101 | 84,2 | 5. | 99,8 | | 2. | JUREČKO Dominik | IV.SA | 99 | 82,5 | 6. - 7. | 99,7 | | 3. | SLIVKO Lukáš | IV.SA | 93 | 77,5 | 23. - 31. | 98,4 | | 4. | BANDURA Lukáš | IV.SA | 92 | 76,7 | 32. - 33. | 98,1 | | 5. | LIŠČINSKÝ Matúš | IV.SA | 91 | 75,8 | 34. - 39. | 97,9 | | 6. | SOTÁK Stanislav | IV.SB | 90 | 75 | 40. - 47. | 97,4 |

Mgr. Mária Solárová

Elektrotechnika hrou

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zorganizovala v tomto školskom roku súťaž s názvom ELEKTROTECHNIKA hrou, a to pre žiakov 7., 8.a 9. ročníka základných škôl.

Jej hlavným poslaním bola propagácia a popularizácia elektrotechniky, motivácia žiakov k výučbe elektrotechniky, porovnávanie vedomostí s rovesníkmi či vyhľadávanie talentovaných žiakov.

Súťaž pozostávala z troch domácich kôl, ktoré prebehli v čase od 15. apríla 2016 do 31. mája 2016 a jedného školského škola, ktoré by sa malo uskutočniť do 15. júna 2016 na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Do spomínaného školského kola postupujú tímy s najväčším počtom bodov z domácich kôl v tom istom zložení ako v domácich kolách. Úlohou tímov bude v časovom limite odsimulovať zadania, zospájkovať a urobiť niekoľko jednoduchých meraní na potvrdenie odsimulovaných hodnôt. Najlepšie družstvá budú odmenené vecnými cenami, ktoré spolu s našou školou financuje aj Združenie elektrotechnického priemyslu.

Mgr. Jana Pavlišaková

Prijímacie skúšky pre školský rok 2016/2017

.jpg

V dňoch 9. a 12.5.2016 sa konalo prvé kolo prijímacích skúšok do prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2016/2017. Aj tento školský rok bol veľký záujem o štúdium v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Na skúšky sa prihlásilo celkom 444 žiakov deviatych ročníkov ZŠ. Celkové poradie po prijímacích skúškach bolo ovplyvnené ziskom bodov za Monitor 9, za známky z profilujúcich predmetov zo ZŠ a za úspešnosť v prijímacích skúškach z matematiky a slovenského jazyka. Na základe plánu výkonov Odboru školstva PSK po uskutočnenom zápise a následnom odvolacom konaní otvárame v školskom roku 2016/2017 6 tried v nasledovnej štruktúre:

 • 3 triedy študijného odboru elektrotechnika – 90 študentov
 • 2 triedy študijného odboru informačné a sieťové technológie – 60 študentov
 • 1 trieda študijného odboru technické a informatické služby v elektrotechnike – 25
 • študentov

Celkový počet zapísaných žiakov na štúdium v našej škole je pre nasledujúci školský rok 175 žiakov.

Mgr. Vladimír Hudáček

Výsledky súťaže Genius Matematicus

Do obľúbenej medzinárodnej matematickej súťaže Genius Matematicus je zapojených vyše 200 000 súťažiacich rôznych krajín. Účastníci súťaže si svoje vedomosti porovnávajú s inými študentmi na počítači modernou a populárnou formou – online. Počítačovou formou je možné spojiť mnohých nadšencov matematiky. Ani jazykové bariéry tu nie sú prekážkou, pretože úlohy boli preložené do úradného jazyka každej súťažiacej krajiny. Aj v našej škole sa uskutočnila táto súťaž a bolo v nej zapojených 70 študentov. Výsledky najlepších študentov sú v nasledujúcej tabuľke.

Kategória: starší žiaci
PoradiePriezviskoMenoTriedaPočet bodov
1.JUREČKODominik36IV.SA
2.SLIVKOLukáš33IV.SA
3.BRINKOMarek31IV.D
4.KOCANKristián22IV.SB
LUKÁČDaniel22IV.D
5.TIMKODaniel21III.A
Kategória: mladší žiaci
PoradiePriezviskoMenoTriedaPočet bodov
1.FEŤKOBenediktII.SB53
2.KOŠČDanielII.SB45
MIKLÁŠMartinI.B45
3.KUNDLAMarekI.B44
4.NEHILAPeterII.SA42
5.BUCHLÁKFrederikII.SA41
6.BADIDOVÁBiancaII.SA40
HANUŠOVSKÝHenrichII.SA40
7.DUJAVAJonášI.SA38
8.BOHÁČTomášII.B34
LIČÁKGabrielII.A34

RNDr. Daniela Tekeľová

Matematická súťaž Pangea

V matematickej súťaži PANGEA v tomto školskom roku súťažilo 142 študentov 3. ročníka. Je to celoeurópska súťaž, do ktorej sa prihlásilo viac ako 400 škôl zo Slovenska. V tabuľke sú uverejnené mená najúspešnejších riešiteľov SPŠE Prešov.

| Poradie | Priezvisko | Meno | Trieda | Správne/Nesprávne | Úspešnosť ( %) | |----------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------| | 1. | MEĽUCH | Patrik | III.C | 19/5 | 76 | | 2. | MATIK | Martin | III.A | 17/8 | 68 | | | DVOROŽŇÁK | Jozef | III.A | 16/8 | 64 | | | NOVOTNÝ | Roman | III.SA | 16/9 | 64 | | | KRIVDA | Marek | III.SA | 16/9 | 64 | | | VIAZANKO | Michal | III.SB | 16/9 | 64 | | 3. | BALHOVÁ | Tímea | III.F | 15/10 | 60 | | 4. | PAVLINSKÝ | Branislav | III.A | 15/10 | 60 |

Mgr. Marta Kožárová

Štvrtáci zvyšovali svoju ekonomickú gramotnosť

Prostredníctvom Ja Učebnice ekonómie a podnikania mali študenti IV.A, B, C, D, SA a SB triedy možnosť na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk pod vedením tútorov – Ing. Vladimíry Pastirovej a Ing. Ljuby Krišovej, vzdelávať sa online v pohodlí domova počas celého školského roka 2015/2016 a mali tak možnosť:

 • získať rozsiahlejší ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia s pomocou učiteľa,
 • využiť samo štúdium prostredníctvom internetu doma,
 • získať po splnení podmienok do 29. apríla 2016 (vstupný centrálny test, absolvovanie 18 kapitol, výstupný centrálny test) certifikát o úspešnom absolvovaní podporovaný mnohými známymi firmami na Slovensku (zoznam podporovateľov je uvedený na stránke jasr).
Študenti študovali postupne 18 kapitol: 1. O ekonomických princípoch a myslení 2. Dopyt a ponuka, alebo ako funguje trh 3. Správanie firmy a organizácia odvetvia 4. Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike 5. Základné trhy v ekonomike a kto hrá kde akú rolu 6. Politika peňazí – ako to funguje? 7. Politika vlády – ako to funguje? 8. Otvorená ekonomika 9. Európska menová únia 10. Podnikanie ako hnací motor fungovania ekonomiky 11. Ako riadiť podnikové financie 12. Riadenie štruktúry majetku a kapitálu 13. Prečo je dôležitá stratégia a plánovanie 14. Ako sa efektívne riadi výroba a zvyšuje produktivita 15. Ľudia – na čom stojí a padá úspech každého 16. Marketingové aktivity 17. Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom? 18. Ako si rozbehnúť vlastný startup?

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 21 študentov IV.B, 16 študentov IV.D, 25 študentov IV.SA a 18 študentov IV.SB triedy. Blahoželáme.

Ing. Vladimíra Pastirová

Telovýchovný kurz študentov I. ročníka

telovychovny

Aj v tomto školskom roku absolvovali študenti 1. ročníka v termíne od 23.5.2016 – 27.5.2016 telovýchovný kurz. Obsahom kurzu boli tradičné športové aktivity ako tenis, bedminton, squash, turistika, plávanie, funkčný tréning, spinnig, loptové hry, lezecká stena, sauna a masáž. Študenti absolvovali po dve športové aktivity každý deň, pričom na športoviská sa presúvali pešo. V rámci kurzu sa trieda I.SB a I.F zapojili aj do charitatívnej akcie s názvom City Run. Zamerali sme sa hlavne na aktivity, ktoré študenti bežne nenavštevujú. U študentov mali tieto športy väčšinou pozitívny ohlas. Vyskúšali si športy, ktoré možno dovtedy ani nevideli. V rámci plávania sme sa venovali základnému a zdokonaľovaciemu výcviku. Študenti boli testovaní aj v plávaní na čas. Na 50 m v.s. boli najlepší Matej Gonda z I.B časom 31,24 s pred Marcom Mrúzom z I.SB s časom 32,98 s. a Jakubom Tarasovičom z I.F s časom 35,14 s. Na 25 m v.s. bol najlepší Michal Michňak z I.SA za 16,16 s. Úroveň študentov v plávaní bola mierne lepšia ako v minulom roku, ale stále je veľké množstvo neplavcov. Celková dochádzka študentov počas kurzu bola 76,37%. Najlepšiu dochádzku dosiahli triedy I.F a to 91,04% pred I.SA s dochádzkou 84,64% . Naopak svojím nezáujmom a slabou dochádzkou sklamali študenti I.C s len 61,3% v priebehu celého týždňa. Veríme, že aj v budúcom roku pripravíme podobne zaujímavé aktivity, ktorými zaujmeme našich študentov a privedieme ich k novým športom a pravidelnejšiemu pohybu.

Mgr. Štefan Dankovič

Časť z nás odišla

skolsky-inter

Stále teplejšie počasie nám pripomína blížiaci sa koniec školského roka. O tom by nám vedeli povedať aj naši maturanti, ktorí po úspešnom zložení maturitných skúšok opustili brány školy a školského internátu. Pri pohľade na prázdne štvrtácke izby sa nám tisnú slzy do očí a vynárajú spomienky na všetky krásne chvíle, ktoré sme počas štyroch rokov prežili s našimi štvrtákmi. Tento pocit v nás znásobuje fakt, že sem prišli ako ustráchaní prváci a odchádzajú ako vyzretí dospelí ľudia, s vlastným názorom na svet.

Aj keď už naši štvrtáci odišli, život pokračuje ďalej. Študenti 1. ročníka si zmerali sily vo verbálnych zručnostiach, ktoré sú dôležité pri rozvoji komunikačnej stránky každej osobnosti. Súťažiaci vytvárali a dopĺňali správne slová do logických radov. Najúspešnejší boli odmenení.

Vyznávači dobrej hudby navštívili festival Unipofest, kde sa pri skvelej hudobnej produkcii veľmi dobre zabávali na pôde Prešovskej univerzity. Vypočuli si najznámejšie hity od známych skupín, akými sú Iné Kafe a Horkýže Slíže.

Opäť sa nám podarilo nazbierať plné vrece vrchnákov z pet fliaš, ktoré boli odovzdané v 101Drogérie, ktorá zastrešuje túto charitatívnu pomoc.

Študenti 2.VS si zmerali svoje odborné vedomosti v ďalšom kvíze z oblasti IT, ktorý so sebou priniesol aj nečakané rébusy.

Krčma pod zeleným stromom, divadelné predstavenie v DAD, si študenti mohli netradične pozrieť v predpremiére. Hra prináša nečakane aktuálne témy: nezamestnanosť, vysťahovalectvo, či zvlčilosť medziľudských vzťahov v odľudštenom spoločenskom prostredí. Hra v sebe nesie aj nádej na lepší život, vieru v pozitívne hodnoty človeka a nabáda diváka k životnej aktivite, aby uchopil svoj osud do vlastných rúk.

Okrem tohto predstavenia sa študenti z chuti zasmiali na komédii Moskva – Petušky, ktorá je javiskovou metaforou delíria našej spoločnosti.

V ŠI máme aj skvelých bežcov, ktorí sa zúčastnili VSE CITY RUN 2016 a prispeli tak k pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách.

V záujme neustáleho zlepšovania kvality stravovania v školskej jedálni je k dispozícií Zošit pochvál a pripomienok k strave, do ktorého môžu všetci stravníci napísať svoje pripomienky a postrehy k strave a službám v školskej jedálni.

Mgr. Tomáš Bosák

Ako správne vykročiť za kariérou

Pred tým, než školy na dva mesiace definitívne zatvoria svoje brány, sa všetci ešte poriadne natrápime. Učitelia, rodičia a najmä študenti. Obdobie záverečných skúšok je v plnom prúde. Napriek tomu je vo vzduchu cítiť závan slobody a zábavy. Dovolenky, koncerty, nekonečné párty s kamarátmi – skvelé zážitky, ktoré samozrejme nie sú zadarmo. Letné spomienky niečo stoja a Murphyho zákon sa uplatňuje v najväčšej možnej miere. Práve v období, keď človek potrebuje peniaze na letné aktivity, zívajú účty a peňaženky prázdnotou. Jediné, čo ostáva, je vyriešiť otázku – kde vziať peniaze? Človek nemusí byť géniom, aby poznal odpoveď. Bez práce, nie sú koláče!


Prvý krok

Hovorí sa, že kto chce, hľadá spôsoby a kto nechce, hľadá dôvody. V prípade letných brigád nemusí ísť len o krátkodobý cieľ v podobe zvýšenia „letných“ príjmov. Benefity sú značné. Rodičom a okoliu vyšlete jasný signál o svojej zrelosti. Samozrejme, nepopierateľnou výhodou sú referencie, ktoré pred nástupom do prvého zamestnania budete potrebovať ako soľ. Nehovoriac o tom, že taká letná brigáda môže byť prvým stupienkom na vašej ceste za kariérou.


Sústreďte sa na svoje okolie

Surfovať po internete a hľadať na pracovných portáloch vie byť niekedy pekná otrava. Nehovoriac o tom, že to zaberá kopu času a mnohokrát bez výsledkov. Ak si chcete nájsť serióznu brigádu, vždy sa sústreďte na svoje okolie. Informujte sa u rodičov, kamarátov a známych, kde pracujú a či sa náhodou na chodbách nepošuškáva niečo o možnostiach letných brigád. Ak nie, nevadí. Prejdite si zoznam firiem, ktoré sa nachádzajú vo vašom meste. Informácie o tom, či niekoho zháňajú budú vyvesené na webovej stránke, väčšinou v kategórii nazvanej Kariéra alebo na sociálnych sieťach. Prípadne, ak máte záujem pracovať v nejakej konkrétnej firme a nikde ste nenašli informáciu o ponúkaných letných brigádach, kontaktujte personálne oddelenie. Určite vám poriadia a zároveň dostanete informácie z prvej ruky. Nemusíte sa báť, že vás odbijú. Na personálnom sa takmer stále stretnete s ústretovosťou a ochotou pomôcť.

„Tip: V Prešove sa na spolupráci alebo brigáde môžete dohodnúť napr. vo firme Elcom. Pre študentov a absolventov sú dvere vždy otvorené.“


Mladí sú pre Elcom „motorom“

Spoločnosť Elcom je jedna z mála firiem v regióne, ktorá ponúka príležitosť pre snaživých študentov a čerstvých absolventov. Najčastejšou požiadavkou na pohovoroch je prax (v ideálnom prípade aspoň niekoľkoročná). Kde ju však má študent (absolvent) nadobudnúť? To už kompetentných veľmi nezaujíma. Bez skúsenosti musí absolvent čeliť všeobecne panujúcej „nálade,“ že je akoby nepotrebnou príťažou, bez pracovných návykov a pod. Pritom opak je pravdou. V mladých ľuďoch drieme toľko zatiaľ neobjaveného potenciálu. Majú plnú hlavu nápadov, niekedy aj bláznivých, ale každopádne obohacujúcich. Spolupráca s mladými, posúva Elcom na iný level. Chcete byť súčasťou tohto progresu a zistiť čo vo vás skutočne je? Kontaktujte nás na adrese: kariera@elcom.eu. Proaktivitu vieme oceniť.


Zaujímavá pracovná ponuka

Mgr. Klára Baranová

Aktivity tried

Turistika na Kapušiansky hrad

V jedno krásne slnečné májové ráno sme sa skoro celá trieda spolu s ostatnými prvákmi vybrali „celí natešení“ na 2. účelové cvičenie, ktorého cieľom bol Kapušiansky hrad.

Ráno o ôsmej sme sa všetci stretli na železničnej stanici a nastúpili do vlaku plného študentov z našej školy. Cesta bola rýchla a rozhodne pohodlnejšia ako cesta naspäť. Trasa na hrad po turistických značkách bola zaujímavá. Cestou so spolužiakmi sme sa o všeličom rozprávali. Viac sme sa spoznali a aj naše vzťahy sa viac upevnili. Keď sme vyšli na hrad, výhľad nás očaril. Vďaka peknému počasiu bolo vidieť veľmi ďaleko. Spravili sme si zopár fotiek, najedli sme sa a aj schuti zasmiali na vtipných hláškach spolužiakov.

Domov sme sa vrátili pešo. Šli sme neustále cez les, kde sme mohli vidieť aj mnoho zaujímavých vecí. Keby sa niekto chcel započúvať do krásneho spevu vtáčikov, mal by to pri I.A veľmi ťažké. Skôr by počul známe, ale aj menej známe hudobné skladby z mobilného telefónu. Čo už, bola aspoň sranda.

Neustále vládla dobrá nálada a optimizmus nechýbal ani vtedy, keď nejeden žiak sa pošmykol a skončil špinavý v blate. Z lesa sme vyšli v mestskej časti Šidlovec, kde sme si počkali na autobus MHD. Viete si predstaviť malú 22-ku plnú prvákov? Na to si môžete odpovedať sami. Bolo to „minimálne zaujímavé.“ Bol to krásny výlet a veríme, že čoskoro bude ďalší.

Marek Palko, I.A

V Šarišskej galérii

Študenti III.B triedy sa 4.5.2016 zúčastnili umeleckých výstav v Šarišskej galérii mesta Prešov. Výstavu kresleného humoru „Zlatý súdok“ reprezentovali karikaturisti z celého sveta. Boli to obrázky na zamyslenie sa, ale hlavne na zasmiatie. Pozreli sme si aj výstavu ikon zo 17. – 19. storočia, vyrezávané do dreva, tepané z kovu, modelované z hliny. Nahliadli sme aj do stálej expozície maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý žil a tvoril na Zemplíne v 19. storočí.

Kolektív III.B

Poďakovanie za spoluprácu

podakovanie-za

Každý mesiac vám prinášame nové číslo Newslettra, ktoré informuje o dianí v SPŠE Prešov. Na jeho príprave sa podieľa niekoľko šikovných ľudí, ktorí sa snažia o to, aby výsledok ich práce bol čo najlepší.

Dovoľte mi touto formou poďakovať sa dvom študentom – Eve Sabovíkovej a Jergušovi Lejkovi zo IV.SB triedy, ktorí počas svojho štúdia aktívne pracovali na príprave nových vydaní Newslettra.

Meno Jerguš Lejko sa na stránkach Newslettra v priebehu štyroch rokov objavovalo veľmi často, pretože dosahoval vynikajúce výsledky v programátorských súťažiach na Slovensku, ale jeho šikovnosť ho zaviedla aj za hranice našej krajiny.

jergus-lejko-j

Veľkú prácu pri príprave Newslettra odviedla Eva Sabovíková, ktorá k svojim úlohám pristupovala veľmi zodpovedne a vždy s ochotou. Pri svojej práci využívala programátorské zručnosti, ktoré získavala počas svojho štúdia. Zároveň je výnimočným dievčaťom, ktoré je prvou absolventkou odboru informačné a sieťové technológie SPŠE Prešov.

Eva a Jerguš, ďakujeme za niekoľkoročnú spoluprácu a v ďalšom vašom živote prajeme veľa úspechov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Reprezentácia Stanislava Sotáka

stanislav-sota

V školskom roku 2015/2016 študent IV.SB triedy, Stanislav Soták, úspešne reprezentoval SPŠE Prešov na súťažiach v atletike s výbornými výsledkami. Za jeho reprezentáciu školy ďakujeme.

30.04.2016 – III. kolo ligy dorastencov

 • Výška – 185 cm
 • Oštep – 6,24 m

08.05.2016 – Majstrovstvá atletického zväzu – muži

 • Výška – 185 cm – II. miesto
 • Oštep – 8,39 m – II. miesto

PaedDr. Eva Buzgová

Večerný beh Prešovom 2016

vecerny-beh-p

Dňa 7. mája 2016 sa konal Večerný beh Prešovom, ktorého sa zúčastnilo 5 študentov školy. Dvaja v kategórii mužov absolvovali trať dlhú 8760 m a traja v kategórii dorastencov trať dlhú 3000 m. Najlepšie sa umiestnil študent z I.A – Palko Marek, ktorý skončil na V. mieste. Bendík Martin z III.SB triedy súťažil v kategórii mužov a skončil na IX. mieste. Výsledky ostatných sú uvedené vo výsledkovej listine. Blahoželáme k vzornej reprezentácii školy.

PaedDr. Eva Buzgová

Účelové cvičenie

.jpg

Účelové cvičenie študentov sa uskutočnilo dňa 9. mája 2016 formou turistického pochodu s cieľom oboznámenia sa s historickými pamiatkami Prešovskej hradnej cesty – Kapušiansky hrad, rozvíjaním fyzickej zdatnosti a poznávaním flóry v lesoch. Akcie sa zúčastnilo 109 študentov (57,98%) z celkového počtu 188 študentov. Pochod sa začal vlakom do Kapušian na hrad, lesom cez Kikapu na Fintice, lesom ďalej na Šidlovec a do Prešova. Počasie a schodnosť terénu až na posledný úsek boli vyhovujúce.

PaedDr. Eva Buzgová

Florbal Cup 2016

florbal-cup-201

Naši florbalisti sa 11.5.2016 zúčastnili druhého ročníka Outdoor Florbal Cup v SOŠ obchodu a služieb. Okrem domácich a našich sa ho zúčastnili aj chlapci zo SPŠ strojníckej a SPŠ stavebnej. Po víťazstve nad domácimi v pomere 7:2 sme v náročnom súboji dvoch najlepších družstiev porazili strojárov v pomere 4:3. Nakoniec sme už ako istí víťazi vyhrali nad SPŠ stavebnou v pomere 7:3 a obsadili sme skvelé prvé miesto na turnaji. Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený Kristián Aštary z II.C so siedmimi gólmi. Ďakujem chlapcom za peknú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Štefan Dankovič

Súťaž v pretláčaní rukou

pretlacanie-r

Gymnázium Lipany usporiadalo 12.5.2016 už 10. ročník súťaže v pretláčaní rukou. Na Armwrestling cupe nechýbal ani Stanislav Ševčík zo IV.A, ktorý súťažil v kategórii do 80 kg. Obsadil III. miesto. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a ďakujeme za štvorročnú reprezentáciu školy.

PaedDr. Eva Buzgová

Stretnutie silnoprúdarov

Dňa 18.5.2016 sa uskutočnilo 6. stretnutie majstrov odborného výcviku a učiteľov silnoprúdových predmetov, ktoré organizovala Východoslovenská distribučná a.s. Košice. Na stretnutí sa za SPŠE zúčastnili Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga. Prvá časť stretnutia sa uskutočnila v priestoroch elektrickej stanice Lemešany, kde sa účastníci oboznámili so spínaním v elektrických staniciach a s bezpečnostnými požiadavkami pri práci. Druhá časť stretnutia sa konala v Dispečingu VSD na Staničnom námestí v Košiciach.

Ing. Jozef Harangozo

Obvodné kolo v atletike 2015/2016

atletika-obvodn

Zúčastnených škôl: 16

Počet pretekárov: 154

Dňa 19. mája 2016 sa zúčastnilo 17 žiakov školy na obvodnom kole dorastencov SŠ v atletike s dosiahnutými výsledkami v tabuľke. Víťazi jednotlivých disciplín postupujú na kraj. K ich výsledkom všetkým blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Workshop Elektrické zariadenia

workshop-jpg

Vo štvrtok 19.5.2016 sa študenti triedy III.A a III.F zúčastnili workshopu na tému Elektrické zariadenia, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s firmou ABB Krompachy. Ing. Rudolf Petruš vo svojej prezentácii a pomocou názorných ukážok predstavil sortiment produktov vyrábaných firmou ABB so zameraním na prúdové chrániče a ističe. Pomocou grafov, charakteristík a tabuliek vysvetlil rôznorodosť vlastností a použitie týchto zariadení. Rozšíril tak poznatky a vedomosti našich študentov.

Ing. František Moyzes

Natural CUP Prešov

natural-cup-jpe

Fitnesscentrum UNIVERSAL Prešov organizovalo v TATRAN Handball aréne 21. mája 2016 kvalifikáciu na ME v naturálnej kulturistike mužov a žien. Zo školy sa tejto akcie veľmi úspešne zúčastnil študent III.A, Nikodém Kovaľ. Stal sa vicemajstrom a z II. miesta postupuje ďalej. Držíme palce a blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Krajské kolo v atletike

atletika-krajsk

Študent IV.D triedy, Oliver Schichman, sa dňa 24. mája 2016 zúčastnil krajského kola dorastencov SŠ v atletike. Vo vrhu guľou prekonal svoj osobný rekord, keď sa dostal na hranicu 11,04 m. Celkovo skončil na VII. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

VSE City Run

charitativna-a

Už 9. ročník tejto charitatívnej akcie sa uskutočnil dňa 25.5.2016 v Prešove. 35 študentov školy behali na bežiacom páse a zúčastnili sa behu na 4,5 km. Každý študent daroval 1,-euro. Vyzbierané peniaze poputujú do prešovského Centra pre obnovu rodiny Dorka, zriadeného združením Úsmev ako dar, ktoré pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách. Podujatie aj v tomto roku podporili významní zamestnávatelia, športové osobnosti, ako aj vedenie mesta na čele s pani primátorkou, ktorá prebrala záštitu. Náš študent Palko Marek z I.A skončil v behu na 4,5 km na 4. mieste zo 400 účastníkov a Michalov Erik (I.A) skončil na 13. mieste. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich humánnu pomoc.

PaedDr. Eva Buzgová

Bežci-vytrvalci bodovali

andritz-cup-jpg

Uplynulý víkend, 29. 5. 2016, reprezentovali naši študenti Palko Marek, Michalov Erik z I.A, Bendík Martin z III.SB školu na Andritz Cupe v Humennom.

V behu na 5000 m skončil Palko Marek na I. mieste časom 18:44,91 min. a Michalov Erik bol II. časom 19:46,59 min.

V kategórii juniorov Bendík Martin obsadil I. miesto časom 17:52,51 min. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Pivovarsko-hradná sedemtisícovka

beh-jpg

Dňa 29.5.2016 sa študent Marek Palko z I.A zúčastnil 18. ročníka bežeckej súťaže Pivovarsko-hradná sedemtisícovka, kde úspešne absolvoval 7-kilometrovú trať a v kategórii dorastencov (2000, 1999) získal 2. miesto. K dosiahnutému výsledku blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI