2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Deň otvorených dverí

SPŠ elektrotechnická Prešov v spolupráci s firmou Microsoft a IT školou pozývajú žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a ich rodičov, výchovných poradcov a širokú verejnosť v utorok 23. 2. 2010 od 13.00 hod. na:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

od 13.00 hod.
 • turnaj v počítačových hrách FORZA 3, SOUL CALIBUR a GUITAR HERO s ocenením najlepších. Zaregistruj sa čo najskôr, pretože počet hráčov je obmedzený
od 15.00 hod.
 • vyhodnotenie turnaja s ocenením najlepších
 • možnosť nahliadnutia do sveta vývoja hier
 • prezentácia IT firiem Microsoft, T Systems, IT Škola
  • minikvíz s možnosťou získať zaujímavé ceny
 • prehliadka laboratórií a odborných učební školy
 • informácie o možnostiach prijatia na štúdium a podmienkach štúdia v študijných odboroch:
  • Elektrotechnika
  • Informačné a sieťové technológie
  • Technické a informatické služby v elektrotechnike

Ing. Slavomír Kožár

Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax

Trh si pýta informatikov aj ekonómov, alebo Zlá voľba = veľké straty. To sú nadpisy článkov v médiách, ktoré sa snažia informovať verejnosť a tým uľahčiť rozhodovanie pre mladých ľudí pri výbere ďalšieho štúdia na stredných, či vysokých školách. Riešením pre Vás môže byť štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie práve v elektrotechnike, informatike a v ekonómií viac ako 57 rokov, prostredníctvom školských vzdelávacích programov:

 • 2675 6 Elektrotechnika
 • 2694 6 Informačné a sieťové technológie
 • 3917 6 03 Technické a informatické služby v elektrotechnike

1. ELEKTROTECHNIKA

Učivo prvých dvoch ročníkov je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z elektrotechniky, elektroniky, strojníctva a na praktické cvičenia v dielňach. Veľký dôraz sa kladie na štvorročný predmet výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci s aplikačným softvérom, v programovaní v jazyku C a vo využívaní možností INTERNETU. Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku dávajú žiakovi možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v jednej z nasledujúcich oblastí:

a) oblasť ELEKTROENERGETIKY
Žiaci nadobudnú vedomosti o spôsobe získavania elektrickej energie, prenosu, rozvodu a vyžitia elektrickej energie. Konkrétne ide o elektrárne, vedenia, rozvodne, dispečingy, elektrické inštalácie a rozvádzače. Absolventi sa uplatnia v technických, projekčných, investičných, montážnych, rozvodných a prevádzkových firmách, alebo v energetických dispečingoch. Ďalej sa uplatnia ako energetici vo firmách a inštitúciách.

b) oblasť PRIEMYSELNEJ INFORMATIKY
Komplexná mechanizácia, automatizácia a robotizácia sú novodobé smery vývoja techniky. Cieľom je pripraviť absolventov na tento vývoj a osvojiť si princípy automatizovaného riadenia, aby potom tieto správne využili v rôznych oblastiach priemyslu a bežného života. Žiaci sa bližšie venujú štúdiu najmä prvkov, modulov, prístrojov a systémov priemyselnej informatiky a softvérových riešení problémov automatizácie. Absolventi sa uplatnia hlavne ako stredné technické kádre v oblasti výroby, prevádzkovania, údržby a softvérovej údržby moderných zariadení priemyselnej informatiky.

c) oblasť POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV
Učivo poskytuje žiakom vedomosti o funkcii a konštrukcii PC systémov s dôrazom na spoluprácu v PC sieťach. Žiaci získavajú schopnosti a zručnosti pri technickej obsluhe, hardvérovej a softvérovej a konfigurácii PC systémov. Žiak získa zručnosti v obsluhe, testovaní a diagnostikovaní PC systémov. Počnúc tretím ročníkom sa od študentov vyžaduje schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi sa môžu uplatniť ako správcovia PC systémov a programátori, alebo v servisných a obchodných firmách.

d) oblasť TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY
Cieľom výučby je získať prehľad o základných zariadeniach používaných v IKT. Pozornosť sa venuje aj telekomunikačným systémom: telefón, rozhlas, televízia, satelitné systémy. Žiaci navrhujú, realizujú, merajú a hodnotia základné elektronické zariadenia z IKT a spracovávajú technickú dokumentáciu so silnou podporou výpočtovej techniky. Absolventi sa uplatnia v konštrukčných, výrobných, servisných, prevádzkových a obchodných firmách.

2. INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Študijný odbor IST vznikol na podnet subjektov, ktoré podnikajú na Slovensku v oblasti IT. Odbor IST je riešením problému nedostatku absolventov s odbornými vedomosťami a zručnosťami v oblasti operačných systémov, serverových a sieťových technológií, databáz, ale aj v PC architektúrach, programovaní a softvérových aplikáciách. Práve preto je tento študijný odbor určený pre tých, ktorí sa v budúcnosti chcú venovať moderným IT. Zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas štúdia môžu byť overené priemyselnými certifikátmi. Už od 1. ročníka sa kladie dôraz na schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi nájdu uplatnenie v servisných a obchodných spoločnostiach ako PC analytici, správcovia PC systémov, PC serverov a dôležitých PC uzlov, či ako programátori databáz, web aplikácií alebo softvérových aplikácií v jazyku C, JAVA a podobne.

3. TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE

Študijný odbor TIS je zameraný na zvládnutie učiva ekonomiky, účtovníctva, manažérstva, strojopisu a práce s PC. Okrem ekonomickej orientácie, ktorá vychádza z podobných základov ako obchodné akadémie, získava žiak orientáciu aj v slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechnike. Dôraz sa kladie na štvorročný predmet informatika a výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci so softvérovými produktmi kancelárskeho balíka OFFICE pracujúcimi pod OS WINDOWS a ekonomického softvéru. Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce asistenta technickohospodárskych zamestnancov v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva v súkromnom i štátnom sektore.


Ing. Slavomír Kožár

Najlepší elektronik na Slovensku - Maximilían Tydor

V dňoch 28. až 30.januára 2010 sa na SOŠ technickej a SSOŠ EDUCO v Námestove uskutočnil XXVI ročník celoslovenského kola súťaže Zenit v elektronike, kde Prešovský samosprávny kraj reprezentovali dvaja žiaci našej školy Maximilián Tydor IV.C a Marek Hasin IV.E ako postupujúci z krajského kola tejto súťaže.

Súťaž pozostávala z troch častí:
 1. zo 40 teoretických otázok z elektrotechniky a elektroniky - každá správna odpoveď pridelený 1 bod
 2. zo vstupného testu do praktickej časti, v ktorom bolo 10 úmyselne zakomponovaných chýb v schéme, pričom každá odhalená chyba priniesla súťažiacemu 2 body
 3. z praktickej časti, kde v časovom limite bolo treba podľa schémy navrhnúť plošný spoj LC metra, osadiť a oživiť ho, pričom sa hodnotili:
  • návrh plošného spoja – max. 15 bodov
  • funkcia zhotoveného zapojenia – max. 50 bodov
  • kvalita spájkovania – max. 5 bodov
  • čistota vyhotovenia – max. 5 bodov
Vo svojej kategórii, žiakov SOŠ Maximilián Tydor obsadil 1. miesto s počtom bodov 126 a Marek Hasin pekné 5. miesto s počtom bodov 105 z celkového počtu šestnástich súťažiacich – blahoželáme ! Pri porovnaní výsledkov je možné konštatovať, že žiaci SPŠE v Prešove sa v konkurencii žiakov iných SOŠ nestratili, práve naopak, predčili ich tak po teoretickej ako aj praktickej stránke.

Ing. František Kollarčik

Klasifikačná porada

26. januára 2010 sa uskutočnila klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka 2009/2010. Pojem „KLASIFIKAČNÁ PORADA“ je pre mnohých žiakov veľkým otáznikom. To naozaj hovoria učitelia o každej triede a každom žiakovi? Každý triedny učiteľ by sa rád pochválil peknými výsledkami svojej triedy. Verte, že výborné študijné výsledky, slušné správanie ako aj úspechy v rôznych súťažiach potešia nielen rodičov, ale aj každého učiteľa. Žiaľ 80% porady sme museli opäť riešiť vzniknuté negatívne javy. Konštatovali sme, že medzi najväčšie problémy zo strany žiakov v poslednom období možno zaradiť:

 • zlý prospech vyplývajúci z vysokej absencie
 • minimálnu prípravu ( často nulovú ) na vyučovanie
 • nezáujem o čokoľvek, čo sa týka školy
Samozrejme vidíme aj problémy, ktorých odstránenie je v moci pedagógov. Musíme hľadať také formy práce, ktoré by zefektívnili výučbu a najmä také, ktoré by vzbudili v žiakoch záujem o daný predmet a študovaný odbor. Mali by sme viac komunikovať so žiakmi, byť otvorení k ich problémom. Pozitívnym hodnotením hoci aj malých pokrokov v práci žiaka dosiahneme určite viac ako sústavným vytýkaním nedostatkov. Pevne veríme, že v druhom polroku budeme môcť konštatovať vo výchovno-vyučovacom procese pozitívne trendy. Prinášame aj niekoľko čísel:
Počet študentov: 571
Priemerný prospech: 2,29
Prospeli s vyznamenaním: 49
Prospeli veľmi dobre: 157
Prospeli: 321
Neprospeli: 43
Neklasifikovaní: 1
Najlepší prospech: I.B-1,97 II.C-2,00 I.S-2,01
Najhorší prospech: III.B-2,89 III.A-2,71 III.C-2,68
Počet všetkých ospravedlnených hodín : 23 999
Počet všetkých neospravedlnených hodín : 176
Najlepšia dochádzka: IV.E-27,93 hod. I.C-30,04 hod. IV.C-31,31 hod.
Najhoršia dochádzka: IV.A-58,40 hod. IV.B-51,30 hod. II.F-50,15 hod.
Dvojky zo správania: 6
Trojky zo správania: 2

Ing. Judita Sakáčová

2 % zo zaplatenej dane – asignácia dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia úspešných absolventov a priateľov SPŠE v Prešove. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov vyplňte v príslušnej časti daňového priznania resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje:

IČO/SID:17077532
právna forma:nadácia
obchodné meno:Nadácia úspešných absolventov a priateľov SPŠE v Prešove
ulica, číslo:Plzenská 1
PSČ, mesto:080 01 Prešov

Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku.

Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovnovzdelávací proces SPŠE Prešov.

Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Ďakujeme!

Ing. Slavomír Kožár, predseda správnej rady nadácie

Medziškolská výmena žiakov tretieho ročníka

Dňa 24.11.2009 sa uskutočnila výmena tretiakov medzi strednými školami v Prešove. Na tejto výmene sa dohromady zúčastnilo 18 žiakov z troch stredných škôl. Konkrétne z SPŠ strojníckej, SPŠ elektrotechnickej a z Gymnázia J.A. Raymana, ktorí sa medzi sebou vymenili na vyučovaní.

Študenti sa vymenili na jeden deň, za účelom porovnania úrovne štúdia a zlepšenia študentského života.

Účelom tohto projektu bolo nahliadnuť do diania iných stredných škôl, či už ide o odborné školy alebo gymnáziá. Študenti mali porovnať život na svojej škole a na škole v ktorej strávia deň a tým budú môcť navrhnúť vylepšenie pre svoju školu.

Cieľom projektu bolo spoznať školský život v inej škole, nadviazať partnerské vzťahy medzi školami ale aj kamarátske vzťahy medzi žiakmi. Absolvovanie výmeny by malo byť motivujúcim prvkom vzdelávania.

Študentom z SPŠ strojníckej sa páčil exteriér, ale aj interiér našej školy.

Ďalej citujem vyjadrenie jedného zo žiakov z SPŠ strojníckej: „Učivo, ktoré tam preberajú, je veľmi náročné. Takmer ničomu som nerozumel. Ich škola je modernejšia po výzorovej stránke. Je pekná zvonku, majú pekné chodby. Odborné učebne však nemajú vybavené modernými strojmi, počítače sú staré s Windowsom 95. V našej škole je to opačne. Máme plne vybavené odborné učebne, nové počítače s novými programami. Hoci budova našej školy nie je pekná ako ich, pomaly sa to začína meniť aj u nás. Učitelia v tejto škole sú vysoko kvalifikovaní, ako aj v našej. Keď vysvetľujú učivo, chcú mať v triede maximálne ticho, je im to jedno, keď si niekto nepíše poznámky, alebo nedáva pozor, ale potom na druhú hodinu si to učiteľka pamätá, a keď sa žiak ospravedlňuje, že nie je pripravený, učiteľka ho neospravedlní a hneď ho vyvolá odpovedať.

Žiaci z triedy za mnou chodili a pýtali sa ma, či sa mi v ich škole páči a ktorá zo škôl je lepšia, či naša alebo ich. Ja som im s úsmevom povedal, že podľa mňa je naša oveľa lepšia. A preto som rád, že navštevujem SPŠ strojnícku a nie nejakú inú.“

Naši žiaci sú s výmenou na SPŠ strojníckej taktiež spokojní. Veľmi ich zaujali strojárenské dielne so širokým rozsahom výučby a tiež obrovská telocvičňa a bazén. Výmenu hodnotia ako získanie nových skúseností z najväčšej strednej školy v Prešovskom kraji a ako utvrdenie sa v tom, že aj napriek lepšie vybaveným počítačovým učebniam je naša škola lepšia hlavne čo sa týka snahy žiakov, aj napriek tomu, že máme horšie známky.

Študentka Viktória z Gymnázia J.A. Raymana, sa o výmene vyjadrila takto:

„Na SPŠE sa nám veľmi nepáčilo a som veľmi rada, že chodím na GJAR. Po príchode ma hneď zaskočili šatne, v ktorých som sa ráno cítila zle a stiesnene. Je tam aj nedostatok svetla. Učitelia sa nám zdali veľmi neprístupní. Ich vzťah k žiakom sa nedal porovnať s našou školou, nehovoriac o tom, že po nahliadnutí do triednej knihy sme u jedného žiaka videli 10 pätiek z jedného predmetu. Výklad bol nezáživný a nudný. Žiaci sa báli takmer na každú hodinu, čo určite neprospieva ich psychike. Ak by som sa mala opätovne rozhodnúť na akú školu pôjdem určite by to nebola SPŠE. Okrem toho celé vyučovanie je ako jedna dlhá hodina fyziky.“

Asi aj preto naši žiaci, ktorí boli na gymnáziu, žiarili ako hviezdy na hodinách fyziky a matematiky. Hodiny biológie a chémie zhodnotili ako samé „bifľovačky“. Keby nechodili na SPŠE ale na gymnázium, tak by mali iste lepšie známky ako teraz. Veď ako nám vravia naši profesori - trojkár na SPŠE je ako jednotkár na gymnáziu. Gymnázium naši žiaci hodnotili ako školu, ktorá má tiež svoje čaro, profesori sa k žiakom správajú milšie a podľa našich žiakov je zo zapríčinené tým, že je tam viac dievčat.

Ak výmenu žiakov v školách hodnotíme celkovo, môžeme konštatovať, že podľa slov žiakov im výmena pomohla zistiť, že škola, ktorú si vybrali pred pár rokmi im vyhovuje a sú s ňou spokojní.

Pri porovnávaní úrovne a náročnosti štúdia sa žiaci zhodli, že SPŠ elektrotechnická je právom zaradená medzi školy s najvyšším kreditom v rámci škôl nielen Prešovského kraja.

Aj napriek všetkým kladom iných škôl a náročnosti našej školy, študenti by SPŠE nevymenili, lebo táto škola z pomedzi iných im dá najkvalitnejšie vzdelanie nielen po stránke odbornosti.

Miroslava Čechová, predsedníčka ŽŠR

Zasadnutie rodičovskej rady a triedne aktívy

Dňa 15.1.2010 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rodičovskej rady (RR) v roku 2010. Členovia RR boli oboznámení s čerpaním finančných prostriedkov za rok 2009 a o zasadnutí revíznej komisie, ktorá vzala na vedomie výsledok hospodárenia za rok 2009. Predseda RR Ing. M. Tydor predniesol návrh na čerpanie finančných prostriedkov na rok 2010. Jednohlasne bolo odsúhlasené čerpanie finančných prostriedkov rozpočtu za rok 2009 a jednohlasne bol odsúhlasený aj nový rozpočet na rok 2010. V tento deň sa taktiež uskutočnili konzultačné triedne aktívy, ktoré vo veľkom počte využili rodičia žiakov na konzultácie s vyučujúcimi pri blížiacom sa ukončení 1. polroku.

Mgr. František Babinčák

Podanie projektu

V rámci výzvy Agentúry MŠ SR pre Operačný program - Vzdelávanie, škola 20.1.2010 podala projekt s názvom Tvorba a implementácia inovatívneho programu informačné a sieťové technológie s predpokladanými oprávnenými výdavkami na celý projekt 500 000 Eur.

Strategickým cieľ projektu je inovatívnym IT vzdelávaním prispieť k zvýšeniu adaptability, konkurencieschopnosti a uplatnenia absolventov školy na trhu práce v procese ďalšieho vzdelávania.

Teda aktivitami zameranými na odborné vzdelávanie lektorov (pedagógov) a vypracovanie školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie, jeho následnú implementáciu vychovať IT špecialistov na stredoškolskej úrovni (profesijne špecializovaných). Tí nájdu uplatnenie vo výrobe, IT firmách, školstve, správe a samospráve, ale aj v ostatných oblastiach kde sa využívajú IT. Záujem o takých absolventov je veľký, no v súčasnosti žiadna zo škôl komplexne nepripravuje žiakov pre potreby IT trhu.

Ing. Slavomír Kožár

Jazykové olympiády

18. januára a 21. januára 2010 sa konali obvodné kolá olympiád v cudzom jazyku. Je to súťaž pre talentovaných žiakov, ktorých vedomosti sú nad rámec učebných osnov. Za našu školu sa na olympiáde v anglickom jazyku zúčastnil Jakub Čech z III.D, ktorý získal 1. miesto a bude nás reprezentovať v krajskom kole vo februári. V olympiáde z nemeckého jazyka žiak z I.A Martin Vrábeľ obsadil v obvodovom kole pekné 2. miesto. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa elánu do ďalšieho štúdia.

Mgr. Emília Čulková

Stolný tenis – obvodné kolo

Dňa 21.1.2010 sa zúčastnilo družstvo školy v zložení: Svoboda IV.E, Bajus III.C, Gladiš III.F, Kočiš I.C a Sopko III.F obvodného kola v stolnom tenise. V základnom kole chlapci vyhrali svoje zápasy a postúpili do finále, kde sa stretli s odvekými rivalmi zo SPŠ strojníckej. Tentoraz sme im podľahli a prvenstvo si odniesli strojári.

PeadDr. Eva Buzgová

Basketbal - okresné kolo

Dňa 28.1.2010 družstvo chlapcov školy obsadilo 3. miesto na okresnom kole súťaže v basketbale. Školu reprezentovali: Marton IV.B, Kohan IV.D, Novotný III.C, Madzin III.C, Vavrek III.C, Fedorčák IV.D, Sičák IV.C, Vaľuš I.S, Jusko I.S

PeadDr. Eva Buzgová

Návrh na vyznamenanie

VÚC Prešov, odbor školstva bude prvýkrát v tomto roku vyznamenávať žiakov - športovcov, ktorí v uplynulom roku dosiahli dobré umiestnenie v medzinárodných športový súťažiach a v športových súťažiach v rámci kraja. Za školu boli nominovaní žiaci Hrečko IV.C – niekoľkonásobný víťaz v atletických bežeckých disciplínách a Lelák IV.B – víťaz krajského kola v armwrestlingu pravou a ľavou rukou a desiaty v rámci Európy.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI