2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Novoročenka

60. výročie našej školy

60-vyrocie-1Šesťdesiat rokov v dejinách ľudstva je len zlomkom času, šesťdesiat rokov v spoločnosti môže byt‘ významným obdobím, šesťdesiat rokov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – to je vyše polstoročie činorodej a zmysluplnej výchovno-vzdelávacej práce pri príprave študentov do ďalšieho štúdiaa života.

Pri tejto príležitosti sa na našej škole konali rôzne zaujímavé podujatia ako volejbalový turnaj „O pohár riaditeľa SPŠE“, súťaž telesnej zdatnosti, florbalový turnaj k 60. výročiu a mnohé iné. No dňa 6. 12. 2012 sa uskutočnilo slávnostné  podujatie, ktoré bolo venované našej oslávenkyni. 

60-vyrocie-2V tento príjemný večer sa v historickej budove Divadla Jonáša Záborského stretli pedagogickí, nepedagogickí i bývalí zamestnanci školy, zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja,  zástupcovia mesta Prešov, členovia Rady čkoly, členovia Rodičovskej rady, členovia Žiackej rady a mnohí ďalší významní hostia.

60-vyrocie-3-jStretnutie sa začalo srdečným privítaním riaditeľa školy Ing. Slavomíra Kožára, neskôr pokračovali príhovory, ocenenia a  priania k  60. výročiu. Po tejto oficiálnej časti nasledovalo divadelné predstavenie od Carla Goldoniho „Námestíčko“, komediálny príbeh o večných hádkach a udobrovaní klebetných susedov jedného námestia, na ktorom si všetci jeho obyvatelia spokojne nažívajú... 

Po skončení predstavenia bolo pre všetkých hostí pripravené občerstvenie formou rautu. Večer sa niesol v duchu  príjemnej zábavy. Na záver možno dodať, že cieľom stretnutia bolo osláviť 60. výročie našej školy,  stretnúť príjemných ľudí a pospomínať si,  čo sa určite podarilo.

Mgr. Lucia Liptáková

Vianočná besiedka

besiedka-1-jpgKaždoročne sa pred vianočnými prázdninami u nás v škole koná Vianočná besiedka. Ani tento rok to nebolo inak. V piatok, 21. decembra, sa v telocvični a v priestoroch našej školy šírila predvianočná nálada, smiech a radosť. Koniec tohto roka sme ukončili spomínanou Vianočnou besiedkou.

Tento rok však táto Vianočná besiedka mala svoje zvláštne čaro. Niesla sa v duchu 60.výročia založenia našej školy – Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Do programu sa zapojili nielen študenti našej školy, ale výnimočne svojimi číslami prispeli aj profesori. Celým programom nás sprevádzala dvojica – RNDr. Anna Budišová a jej študent, Marko Šidlovský. 

besiedka-16-jpgV programe sme mohli vidieť rôzne príspevky študentov, ktoré nám vyčarili úsmev na tvári, ako aj príspevky profesorov, ktorí si zaspomínali na svoje študentské časy v školských laviciach.besiedka-11-jpg V príspevku Takí sme boli sme prostredníctvom fotografií nazreli do stredoškolského obdobia našich profesorov. Pri pohľade na tieto fotografie sme si s nostalgiou pripomenuli krásne spomienky z našej mladosti. Na záver sme si spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň – Tichá noc, ktorej melódia a slová nám ešte dlho zneli v ušiach.

Vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa zapojili do programu a priniesli v tento deň do našich sŕdc a duší dobrú náladu a pekné zážitky. Ďakujeme. 

Mgr. Ivana Kurtyová

Školské roky 1996/1997 – 2006/2007

Významnou udalosťou v ďalšom desaťročí  histórie školy bolo prebudovanie a zariadenie jazykových učební, učebne elektroniky, elektroenergetiky, číslicovej techniky, elektrických strojov a prístrojov, administratívnej korešpondencie. Škola sa r. 1997 zúčastnila na výstave ELOSYS s výrobkom  podnikateľskej činnosti, vysokonapäťovou skúšačkou VNS 496 a získala Čestné uznanie. Úspechy  boli dosiahnuté  v súťaži Zenit v mikroelektronike v celoslovenských kolách, kde školu reprezentovali J. Maník – 2. miesto, M. Pavličko-1.miesto, P. Cisko – 2. miesto, M. Beliško -2. miesto, M. Gombár – 2.miesto, M. Haško obsadil 3.miesto a bol vyhodnotený ako najlepší konštruktér  plošného spoja. V celoslovenských súťažiach Zenit v elektronike v uvedených rokoch  získali 1.miesto M. Ambrózy, 2. miesto P.Kollár a  3.miesto R .Okoš . Veľmi dobré výsledky naši študenti dosiahli aj v SOČ. Na celoslovenskej prehliadke v odbore mikroprocesorová a  výpočtová technika obsadil 2. miesto M. Pavličko. Zapojili sme sa do projektu Mládež – Veda – Európa, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Gymnáziom Carla Zeisa v Jene a Europa Gymnáziom vo Worthe pri Karsruhe. Prezentovali ho naši študenti  M. Adam a T. Mišák na prijatí u prezidenta Spolkovej republiky Nemecko pána Johannesa Raucha.

Prostredníctvom projektu INFOVEK bola otvorená nová učebňa vybavená výpočtovou technikou. Využíva sa  na hodinách  CISCO, ELE, ale aj SJL, ANJ, EKN. Na projekte VOTEC sa realizovala spolupráca s Belgickom. Prostredníctvom ďalšieho projektu bola zriadená Lokálna Cisco Network  Academy. V škole bolo akreditované testovacie centrum v rámci programu ECDL.

V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove a Rodičovským združením pri SPŠE Prešov, bolo zriadené v škole Centrum záujmového vzdelávania. Jeho hlavným cieľom od jeho  vzniku a v súčasnosti je záujmové vzdelávanie žiakov, výpožičný servis odbornej literatúry a beletrie. Súčasťou histórie školy sú aj športoví  reprezentanti D. Rybanský získal 1. miesto na Slovensku v šachu, J. Srokovský bol majstrom Slovenska v plávaní, J. Soták reprezentant v kick-boxe a získal titul majster Slovenska, Ľ. Žilka a J. Černický boli reprezentanti národného mužstva vo volejbale. Udalosti nasledujúceho desaťročia budú publikované v ďalšom čísle .

Mgr.Viktória Poliaková

Krajské kolo ZENIT v programovaní

Slovná skratka „ZENIT“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje každý rok súťaž „ZENIT v programovaní“. V školskom roku 2012/2013, dňa 6.12.2012, sa uskutočnil už 29. ročník krajského kola.

Súťaž ponúka študentom stredných odborných škôl a gymnázií možnosť overiť si svoje získané vedomosti a prezentovať sa na školských, krajských a celoštátnych súťažiach v programovaní. Súťaží sa v kategórii A – študenti 3. a 4. ročníka, v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka. Programuje sa v programovacích jazykoch Borland Pascal, Dev Pascal alebo Borland C/C++, Dev C++  podľa vlastného výberu súťažiaceho. Súťaž má postupový charakter, od školských kôl cez krajské a vyvrcholením je celoštátna súťaž, ktorej sa zúčastňujú za každý kraj prví dvaja študenti – víťazi krajskej súťaže z kategórie A, B. Súťaže sa zúčastnilo 26 študentov.

Svoj úspešný ZENIT dosiahli bratia Jaroslav a Miroslav Kravcovci a Lukáš Vavrek, ktorí postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať vo februári v Senici. 

Naši úspešní riešitelia na  krajskom kole:

kategória A:

 1. Miroslav Kravec, SPŠE Prešov
 2. Marián Opiela, GJAR Prešov
 3. Jakub Adam, SPŠE Prešov

kategória B:

 1. Jaroslav Kravec, SPŠE Prešov
 2. Lukáš Vavrek, SPŠE Prešov
 3. Samuel Marcin, GLS Bardejov

Víťazom gratulujeme!

Ing. Gabriela Mitrová

Krajské kolo ZENIT v elektronike

Dňa 4.12.2012 sa na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, v Prešove uskutočnilo krajské kolo XXIX ročníka súťaže Zenit v elektronike, kde našu školu  reprezentovali Stanislav Starec, študent IV. C triedy, a Imrich Štoffa, študent III. SB triedy, ako postupujúci zo školského kola tejto súťaže.

Vo svojej kategórii, študentov SOŠ Stanislav Starec obsadil 1. miesto a Imrich Štoffa pekné 4. miesto z celkového počtu osemnástich súťažiacich – blahoželáme.

Je treba veriť, že Stanislavovi Starecovi ako víťazovi krajského kola sa tak úspešne bude dariť aj v celoštátnom kole tejto súťaže, kde bude reprezentovať nielen našu školu ale aj Prešovský samosprávny kraj. 

Ing. František Kollarčik

Olympiády v cudzích jazykoch

11. decembra 2012 sa na našej škole v rámci Dní jazykov uskutočnili Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

Ich úlohou nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov, ale je to súťaž pre talentovaných žiakov, ktorých vedomosti sú nad rámec učebných osnov.

Naši žiaci súťažia v kategórii 2D – žiaci stredných odborných škôl. Kategórie boli vytvorené na základe dokumentu Rady Európy „Spoločný európsky referenčný rámec pre cudzie jazyky“.

Súťaž pozostáva z písomnej časti kde sa preverujú jazykové kompetencie súťažiacich  (počúvanie a čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka v kontexte) a z ústnej časti, v ktorej sa hodnotí komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň, rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Olympiáda má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne). Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie na najvyššom mieste. 

Poslaním olympiády v cudzom jazyku je:

 • vyhľadávanie a výchova jazykových talentov
 • rozširovanie, prehlbovanie a upevňovanie vedomostí, zručnosti a návykov v komunikácii
 • motivovanie  žiakov k ďalšiemu štúdiu cudzích jazykov
 • umožňovanie spätného využivania poznatkov z jazykových súťaží pre skvalitnenie vyučovania na škole

V školskom kole Olympiády v anglickom jazyku zvíťazil Viktor Varchola zo IV.S triedy a v Olympiáde v nemeckom jazyku zvíťazil Martin Vrábeľ zo IV.B triedy.

Obaja budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole v januári.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Emília Čulková

Súťaž VSE

sutaz-vse-2-jpg2. miesto v súťaži VSE s projektom na tému Virtuálny blok z troch elektrární získali naši študenti Stanislav Starec IV. C, Damián Feťko IV. B, Ján Goga IV. B.

Súťaž sa konala v piatok 7.12.2012 v Košiciach v školiacom centre VSE.

Do súťaže na túto náročnú tému sa prihlásilo 10 tímov z 5 škôl východoslovenského regiónu.

Tento rok bola úloha veľmi náročná. Cieľom bolo demonštrovať súčinnosť troch druhov elektrární, ich vzájomnú spoluprácu pri dodávke elektrickej energie do rozvodnej siete, ktorá neustále mení svoje požiadavky. Súťažiaci mali na spracovanie úlohy 6 týždňov od vyhlásenia témy. Náš tím sa zameral na postavenie funkčných modelov 3 elektrární a to

 • solárnej
 • veternej
 • vodnej prečerpávacej

sutaz-vse-1-jpgŠtudenti zúročili skúsenosti z minuloročného projektu solárnej elektrárne, poznatky z exkurzie do Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a v prípade veternej elektrárne poslúžil ako zdroj informácií internet. Podobne ako po minulé roky pracovalo sa intenzívne až do poslednej možnej minúty v duchu hesla deň má 24 hodín, týždeň 7 dní a keď nestačí, dá sa robiť aj v noci. Nakoniec to ale stálo za to.

Zážitkom aj pre hodnotiacu komisiu bolo sledovať ako izbový ventilátor roztočí veternú elektráreň, ako sa solárny panel natáča za svetlom a tiež ako vodná prečerpávacia elektráreň naplní hornú nádrž a následne pri jej vyprázdňovaní sa roztočí koleso vodnej turbíny. Pre všetky tri druhy elektrárne počítač aktivoval ich pripojenie do siete a indikoval množstvo vyrobenej elektrickej energie. 

Hlavným nedostatkom práce nášho tímu bol výsledný dizajn. Napokon však body získané v ostatných ukazovateľoch priniesli chlapcom 2. miesto a zisk hodnotných cien v podobe Apple iPod touch 8GB.

G r a t u l u j e m e !

Ing. Peter Vargovčík

Učme sa cudzie jazyky

Každý sa môže naučiť cudzí jazyk. Učiť sa cudzí jazyk je niečo, čo môže počas svojho života urobiť každý človek. Nikdy nie ste pristarí na to, aby ste sa učili cudzí jazyk!

„Učiť sa nový jazyk predstavuje vždy náročnú úlohu, avšak pri správnom prístupe je to zábavné a získate praktickú znalosť, ktorá vám umožní hlbšie spoznať a pochopiť ľudí z iných kultúr, ich zvyky a tradície a samozrejme zlepšia sa aj vaše pracovné vyhliadky.“

Tieto slová sme mali na pamäti pri organizovaní Dni jazykov na našej škole od 10.  do 12. decembra  2012. V týchto dňoch boli hodiny cudzích jazykov netradičné a zábavné. Študenti riešili rôzne  úlohy, krížovky, osemsmerovky, hádanky, zahrali si bingo, súťažili v kvízoch, bol tu však priestor aj na spev, dobrý film, výstavku zahraničnej literatúry a na besedy so zaujímavými hosťami. Čím viac úloh sa im podarilo vyriešiť, tým sladšia bola odmena – za nazbieraný počet bodov si na „jazykovom trhu“ mohli vyzdvihnúť malé darčeky alebo sladkosti.

V rámci hodín sa študentom predstavili naše „jazykové esá“:

Janko Haluška (bývalý študent), ktorý sa počas prázdnin zúčastnil dobrovoľníckych prác v Nemecku, spoznal veľa zaujímavých ľudí a videl mnoho krásnych miest.  Zárobok si síce nepriniesol, ale ako zdôraznil, zážitky nám nikto nevezme a priateľstvo a kontakty s ľuďmi sú cennejšie ako peniaze.

Dva týždne strávil v Nemecku aj Tomáš Harčár (študent IV.F), držiteľ Goetheho certifikátu, ktorý sa uznáva ako náhrada maturitnej skúšky z nemeckého jazyka. Podarilo sa mu získať štipendium z Goetheho inštitútu a zúčastnil sa jazykového pobytu v Drážďanoch. Pripravil si prezentáciu o svojom pobyte a o zaujímavých miestach, ktoré navštívil.

Peter Tomaščík (študent IV.C) strávil jeden školský rok na americkej strednej škole a jeho rozprávanie upútalo najmä mladších študentov, ktorí by chceli zažiť niečo podobné. Peter porovnával systém štúdia u nás a v Amerike, životné štýly mladých ľudí, ich záujmy, hodnoty a vzťahy. 

Maroš Bartko (študent III.SB), držiteľ jazykového certifikátu z anglického jazyka City and Guilds, ktorý sa uznáva ako náhrada maturitnej skúšky, strávil leto v Londýne a porozprával o živote v tomto unikátnom veľkomeste, predstavil jeho pamätihodnosti a zaujímavé miesta, ktoré sa oplatí navštíviť.

Veľmi cenné informácie o príprave na jazykové skúšky, po ktorých môžu študenti získať certifikáty, ktoré sa uznávajú na vysokých školách aj mimo Slovenska, poskytla pani Magáčová, vedúca oddelenia British Council v Prešove. Ocenila záujem, rozhľadenosť a disciplinovanosť našich študentov.

Zaujímavým hosťom Dní jazykov bola pani McKinley, Slovenka, ktorá pred 16 rokmi odišla do Veľkej Británie ako au-pair len s veľmi chabou znalosťou angličtiny. Vďaka svojej snaživosti a pevnej vôli sa stala účtovníčkou, urobila si vodičský preukaz a nakoniec sa tam aj vydala. Veľmi pútavo rozprávala o spôsobe života Angličanov, o krajine, aj o tom, ako jej chýbali jej najbližší. Teraz spolu s manželom a deťmi žijú v Prešove a sú tu veľmi spokojní. 

Pre záujemcov o ruský jazyk sme pozvali lektora z Katedry ruského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Andrej Jurijevič je rodákom mesta Irkutsk. Vyštudoval anglickú a francúzsku filológiu a napriek mladému veku sa stihol naučiť výborne poľsky a počas svojho dva a polročného pobytu tu v Prešove aj náš jazyk. Po slovensky hovorí plynulo a bez ruského akcentu. Študentom porozprával o svojom rodnom kraji pri Bajkale v ďalekej Sibíri, o veľkých vzdialenostiach, ktoré si my v našej malej krajine ani nedokážeme predstaviť, o klimatických extrémoch, o rozdieloch životného rytmu slovenskej a ruskej rodiny, o stravovaní, o voľnom čase a ambíciách ruských mladých ľudí. Študenti sondovali jeho politické postoje, osobné záujmy, vzťah k športu, názory na naše dievčatá – večná to téma našich elektrikárov...

Žiaci, ktorí sa učia ruštinu si mali možnosť vychutnať plynulú ruskú reč bez obáv, že nakoniec budú musieť prerozprávať – o čom to celé bolo...

Na podporu záujmu o nemecký jazyk prijal naše pozvanie Ľudovít Petraško, docent Katedry germanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Náš hosť nám porozprával o histórii a tradíciách nemeckého jazyka v našom regióne, o okolnostiach príchodu nemeckých kolonistov v stredoveku a počas vlády Márie Terézie, o ich prínose pre vtedajšiu spoločnosť pre ich remeselnú zručnosť a pracovitosť. Po druhej svetovej vojne ich tu zostala len hŕstka. Svoje kultúrne tradície si udržiavajú v Spolku karpatských Nemcov a to najmä pri príležitosti cirkevných sviatkov.  Prednáška Dr.Petraška žiakov zaujala a podnietila k poznávaniu Nemecka aj osobne.

Vydarenou akciou v rámci Dní jazykov bola prednáška doc. Bartka,  jazykovedca Prešovskej univerzity. Zaujímavým spôsobom priblížil našim študentom život a dielo A. Bernoláka. Zdôraznil najmä jeho zásluhy na prvej kodifikácii spisovnej slovenčiny. Táto téma je aktuálna v roku, keď si pripomíname 250. výročie jeho narodenia. 

Pán docent študentov zaujal aj znalosťou a porovnávaním jednotlivých nárečí východného Slovenska. Jeho prednáškou sme sa vrátili naspäť k jazyku našich predkov, ktorý je nám najmilší.

Veríme, že Dni jazykov splnili svoj účel, že sa nám podarilo nielen zabaviť a zaujať študentov neformálnymi hodinami, ale že si uvedomujú potrebu štúdia cudzieho jazyka, či už kvôli práci alebo pri objavovaní sveta okolo seba.

Mgr. Emília Čulková

Exkurzia – získavanie nových pohľadov

Dňa 17. 12. 2012 sme sa my, študenti 3.F triedy zúčastnili exkurzie v rámci predmetu ekonomickej praxe vo firme GLUNZ&JENSEN, s. r. o.,  na Košickej ulici v Prešove. V tento predvianočný čas nám exkurziu sprostredkovala naša pani profesorka Ing. Pastirová. 

Na úvod exkurzie nás Ing. Fabian oboznámil s históriou a výrobným procesom podniku formou veľmi zaujímavej prezentácie. Po prezentácii nás počas celej exkurzie sprevádzal majster výroby celým podnikom, vysvetľoval a komentoval nám jednotlivé procesy. Veľký dôraz kládol na bezpečnosť či už zamestnancov, alebo našu počas celej prehliadky. A čo sme sa vlastne dozvedeli?

Firma GLUNZ&JENSEN, s. r. o.,  je dánska spoločnosť vyrábajúca stroje pre polygrafický priemysel. Založili ju dvaja kamaráti, ktorí už nechceli byť len radovými zamestnancami. Vznikla v roku 1973 v Dánsku. V roku 2005 vznikla jej jediná pobočka na Slovensku, a to práve v Prešove. 

Spoločnosť Glunz & Jensen má sídlo v Ringstede a výrobné pobočky ešte v USA, Veľkej Británii a Nemecku. Svoje výrobky dodáva globálnym firmám ako Agfa, Creo, Fuji, Heidelberg a Kodak.

V Prešove má táto firma približne 125 zamestnancov a dokopy vo všetkých výrobných závodoch v Dánsku, USA, Taliansku a v Číne cca 300 zamestnancov.

exkurzia-1-jpgHlavným produktom tejto firmy sú matrice, procesory pre ofsetovú a flexotlač polygrafického priemyslu, ICTP doska a automatizačné zariadenia. Poskytujú tiež expozičné jednotky, sušičky, ľahké finišéry, montážne stoly, dopravníkové zariadenia, nakladače a softvér pre sledovanie a kontrolu kompletných predtlačových procesov.

Dozvedeli sme sa niečo o ,,Flexo“ tlači, ktorá je a bude veľmi výhodná v budúcnosti. Flexo má výhodu v tom, že môže používať širšiu škálu farieb na vodnej báze, skôr než atramenty na báze ropných olejov. Využíva sa pri tlači na širokú škálu rôznych materiálov, ako je plast, fólia, acetát filmu, baliaci papier, a ďalších materiálov používajúcich v obaloch.

Medzi typické výrobky vytlačené pomocou flexotlače patrí hnedé vlnité krabice, flexibilné obaly, nákupné tašky, obaly na jedlo a hygienické tašky a vrecia, mlieka a nápojové kartóny, pružné plasty, samolepiace etikety, jednorazové tégliky a obaly, obálky a tapety. So všetkými týmito výrobkami sa bežne stretávame aj my. 

exkurzia-jpgMali sme možnosť vidieť celý proces výroby od prijatia tovaru až po finálnu kontrolu. Zdôraznili nám, že každá súčiastka, každý tovar musia byť presne označené tzv. visačkou, na ktorej je identifikačné číslo a názov. Bolo nám čudné, že všetko majú v anglickom jazyku, ale dozvedeli sme sa, že je to pre lepšiu komunikáciu s ďalšími pobočkami vo svete. 

Táto exkurzia nás veľmi zaujala a potešila, pretože sme videli ako sa naozaj pracuje vo výrobnom podniku. Už na začiatku nás milo prekvapilo prostredie, v ktorom sa zamestnanci pohybujú a pracujú. 

Pre nás, ako pre budúcich absolventov priemyselnej školy to bolo veľmi prínosné a pre niektorých možno až tak, že si vedia predstaviť svoje budúce zamestnanie v takomto priemysle. Presvedčili sme sa, že aj v dnešnej krízou skúšanej dobe prosperuje firma po celom svete, a to vďaka svojim vysoko profesionálnym personálom. Priebeh celej exkurzie sa nám veľmi páčil a preto by sme boli radi, ak by sme ešte niekedy mali možnosť zúčastniť sa podobnej akcie.  

Anna Smetanová, 3.F

December v ŠI

si-3-jpgA opäť je tu december, a opäť mikulášska nádielka s plnou nôšou dobrôt. Keďže mikulášska tradícia u nás už zdomácnela, chlapci sa sami hlásili, kto chce byť čert a kto Mikuláš. Čertov sa hlásilo podstatne viac, čo zruba zodpovedá pomeru síl v našom internáte. 

December sa niesol najmä v znamení 60. výročia školy. Súčasťou osláv bolo aj divadelné predstavenie Námestíčko, ktoré z bidielka druhého balkóna zhliadlo aj 30 našich chlapcov. Frivolná komédia Goldoniho o večných hádkach a nevyplieniteľnej burine medziľudských vzťahov – ohováraní – priniesla chlapcom plnú náruč južanského temperamentu, zakázaného ovocia a podmanivých talianskych hitov. 

si-2-jpg8.12. som si zo záujmom pozrela kultúrny program stužkovej IV. C, najmä vrcholné číslo – spartakiádnu skladbu internatistov. Nacvičovali ju veľmi zodpovedne, a podľa ohlušujúcich dopadov v spoločenskej miestnosti aj tvrdo. Výsledný efekt skladby cvičencov všetkých hmotnostných a výškových kategórií zacvičenej na radostnú skladbu Poupatá rozjasnil tváre všetkých prítomných. Profesionálny výkon podal aj V. Timaník so svojim folklórnym súborom Makovica a rovnako dobrí boli aj ostatní chlapci v scénkach a speve. Takže s radosťou konštatujem, že sa mýlime, keď si myslíme, že naši chlapci sa vedia zabávať už len virtuálne. Bolo zrejmé, že do programu vložili kus srdca a zaslúžili si náš obdiv a potlesk. 

Tradičný beh po schodoch opäť s prehľadom vyhral štvrták Vlado Hovanec a za ním v tesnom závese Timaník a Tarasovič. Keďže je reálny predpoklad, že táto trojica v budúcom polroku šťastne zmaturuje, mladšie vekové kategórie majú konečne šancu. 

si-1-jpgVeľkú radosť nám v internáte robí aj posledný člen hviezdneho tímu z Istanbulu S. Starec. 21.11. získal prvé miesto v školskom kole ZENITu, 3.12. ho obhájil aj na krajskom kole a 7.12. sa zúčastnil na súťaži organizovanej VSE, kde získal krásne 2. miesto a najhodnotnejšiu cenu súťaže – iPod za 400 Eur. Stano Starec svojím priebežne vynakladaným úsilím a účelným využitím voľného času môže slúžiť ako vzor všetkým ubytovaným žiakom. Osobitne nás potešil svojim vkladom do vianočného programu, kde odprezentoval krásu ľudových tradícií svojej rodnej obce. 

Na sklonku roka končí aj tohtoročný veľmi vydarený cyklus tanečnej prípravy, ktorý chlapci navštevovali s radosťou. Veríme, že bude mať veľa nasledovníkov.

si-4-jpgSpoločnú večeru sme si navarili už 17.12.2012. Pod vianočným stromčekom chlapci zaspievali koledy a vinše podľa krajových zvyklostí. Dostali sme aj napoly rozbalený darček – novú študovňu. Nová omietka prekryla staré vzdychy a študovňa bude vybavená aj novým nábytkom. 

Na edukačnom nebi nášho internátu zažiarila nová jasná hviezda – je to nový kolega Ing. Miro Straka, lebo doučuje žiakov zo všetkých technických predmetov. Konzultačné hodiny predbežne vypísané nemá, kto si ho skôr odchytí, ten ho má. My internatisti sa s vami lúčime so želaním všetkého dobrého v novom roku.

PhDr. Valéria Capeková

Triedne aktivity

Angličtina trochu inak

anglictina-troV pondelok 10. 12. 2012 sa študenti I. C zúčastnili na prednáške THE BRITISH LIBRARY. Viedla ju pani profesorka Mgr. Čulková pri príležitosti Dní jazykov na našej škole, ktoré trvali v čase od 10. 12. do 12. 12. 2012. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí o tejto knižnici: je to národná knižnica Veľkej Británie a je jednou z najvýznamnejších vedeckých knižníc na svete s počtom viac než 150 miliónov kníh. Jej história je veľmi krátka. Knižnica vznikla v roku 1973. Pobočka tejto knižnice je aj v Prešove na adrese Stará mestská škola, Hlavná 139. Pani profesorke ďakujeme za peknú a poučnú prednášku a hor sa do študovania angličtiny. 

J. M. Ceperko, D. Fecko, I. C

Výstava v prešovskej knižnici

.jpgDňa 17.12.2012 sa trieda I. C zúčastnila výstavy pod názvom Biblia včera, dnes a zajtra v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Hneď po vstupe nás ohromila rozmanitosť týchto kníh či už z hľadiska počtu, ale aj jazykov. Videli sme rôzne publikácie od známych aj neznámych autorov, rôznych časových období a rozmerov. Okrem iného sme si všimli aj najmenšiu bibliu, ktorá by sa nám bez problémov zmestila do dlahe, biblie odolné voči vode a tak staré, spred čias našich starých rodičov. Hneď po prehliadke exponátov sa nás ujal lektor výstavy a svojím rozprávaním nás uviedol do tajov týchto kníh. Vďaka tejto menšej prednáške sme získali množstvo nových informácií z tejto, pre nás doposiaľ neznámej oblasti. Pred odchodom z knižnice sme si ešte zasúťažili a niektorí z nás si domov odniesli aj niečo navyše, a to konkrétne knihy. Veľmi pekne ďakujeme našej pani triednej profesorke za sprostredkovanie tejto príležitosti a možnosti nazerať na knižné publikácie s celkom iného, pre nás pozitívneho a doposiaľ neznámeho pohľadu. 

Marek Adam, I. C

Predvianočný čas na trhoch

predvianocnyVianočné trhy, ktoré sa každý rok konajú v našom meste sme si nemohli nechať ujsť. Teda zhodli sme sa, že najbližšia triednická akcia sa uskutoční na pešej zóne, na trhoch. Vybrali sme si "magický" dátum 12.12.2012. Spoločnosť nám robila okrem našej triednej učiteľky aj pani učiteľka Mgr. Feňovčíková. Cesta do mesta bola samozrejme po vlastných a využili sme čerstvo napadnutý sneh na malú guľovačku. Po príchode na pešiu zónu sme prešli okolo stánkov, kde rozvoniavali grilované, pečené a varené dobroty. Aby sme mali na tento čas pamiatku, tak sme si urobili zopár nezabudnuteľných fotografií. Už sa všetci tešíme, ako sa o niekoľko rokov stretneme pri teplom varenom víne či medovine. Samozrejme, až keď budeme mať všetci osemnásť.

Matúš Čičvara, I. SB

Predvianočný čas

vianocne-trhy-2Posledné dni v škole sú náročné. Učitelia chcú od nás dostať ešte čo najviac, ale my sme schopní myslieť čím ďalej, tým menej. Vianočná atmosféra ovládne aj naše myslenie. Posledné dni v škole pred sviatkami sú tie najdlhšie. O niekoľko hodín sa rozídeme každý do svojho domova. Preto sme aspoň jedno popoludnie strávili ako trieda s našou triednou profesorkou Mgr. Martou Kožárovou spolu. Navštívili sme vianočné trhy v meste. Vonku poriadne mrzlo, ale nás to neodradilo. Atmosféru Vianoc bolo cítiť z ľudí, stánkov s vianočným tovarom, vianočných ozdôb aj dobrôt, čaro Betlehema pod kostolným múrom. Chýbali iba vianočné koledy, éterom sa niesla moderná hudba, ktorá k takejto atmosfére veľmi nejde. Bolo to príjemné popoludnie. Dotkli sa nás Vianoce. . 

študenti III.B

Biblia včera, dnes a zajtra

vystava-bibliaBiblia si na svetovom trhu kníh sústavne drží popredné miesto medzi všetkými knihami. A hoci je preložená do viac ako 1000 jazykov, stále pribúdajú nové preklady. Ale práve jej obsah jej dáva cenu, príťažlivosť i budúcnosť, v čom nemá konkurenta. Vie povzbudiť a vzpružiť vyčerpaného, potešiť zarmúteného a dať aj nádej. Má čo povedať jednotlivcovi ale aj spoločnosti. Kto berie život vážne, ten aj vážne siahne po posolstve uloženom pre nás v Biblii. 

V predvianočnom čase sme si boli my, študenti III.B  s našou triednou profesorkou, pozrieť  výstavu tejto jedinečnej knihy. Videli sme najstaršie aj najzaujímavejšie exempláre jej prekladov v rôznych jazykoch aj prevedeniach. Od veľkých formátov A3 až po mikroskopické, písané na tabakový papier, alebo papier odolný vode. Pracovníci okresnej knižnice P.O.Hviezdoslava pripravili pre nás zaujímavú prednášku , aj kvíz, z ktorého si 10 z nás odnieslo odmeny  formou knižných publikácií. Bol to príjemne strávený čas a priblížil nám ducha Vianoc.

študenti  III.B

Dni jazykov v III. F

dnni-jazykov-vNa Dňoch jazykov, ktoré sa konali v škole, sme sa dozvedeli, že cieľom Britského centra je:

 • podpora vzdelávania v anglickom jazyku
 • poskytovanie informácií o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a podpora vytvárania vzájomných kontaktov
 • sprístupňovanie všeobecných informácií o aktivitách British Council na Slovensku
 • poradenstvo pri príprave na jazykové skúšky
 • pomoc pri získavaní informácií o možnostiach rôznych foriem vzdelávania v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska
 • organizovanie besied, prednášok, literárnych podujatí a pod.

Nevedeli sme, kde Britské centrum sídli. Spoločne sme prešli centrom mesta, ktoré už dýcha predvianočnou atmosférou, vianočnými trhmi, vianočnou výzdobou… Prechádzku sme zakončili pred Knižnicou P. O. Hviezdoslava, bývalou Starou mestskou školou, Hlavná 139, kde sídli Britské centrum. Okrem iného sme sa dozvedeli, že v knižnici je jedinečná výstava biblií, Biblia včera, dnes a zajtra.

študenti III. F

Stužková IV. B

stuzkova-ivDňa 16.11.2012 sa uskutočnila stužková slávnosť IV. B triedy v reštaurácii Top gastro na Sídlisku III.

Po stužkovaní a slávnostnom prípitku sme zábavu spestrili programom, ktorý mal pozitívny ohlas.

Pokračovali sme zábavou.  Hrala nám živá hudba a neskôr sa pripojil aj DJ.

M. Hovančík, Ľ. Šima  IV. B

Mikulášska nádielka

Všetci určite viete, že 6. december je sviatok Svätého Mikuláša. Aj do našej školy zavítal Mikuláš so svojim pomocníkom a anjelikom. Počas 1. a 2. vyučovacej hodiny chodili po triedach a odmeňovali študentov, ktorí boli celý rok dobrí a niečo pekné zaspievali, zarecitovali alebo ukázali Mikulášovi, čo nové sa naučili.

Študentom sa to páčilo, keďže našu trojicu vítali vždy s úsmevom na tvári. Niektoré triedy využili príležitosť a odfotili sa spolu s Mikulášom.
Sme radi, že sme mohli spríjemniť študentom deň a odmeniť ich sladkou odmenou.

Filip Majcher, člen Žiackej rady SPŠE

VSE, a.s., Košice – SPŠE Prešov

zmluva-s-vse1-jDňa 7.12.2012 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi školou a Východoslovenskou energetikou, a.s. na obdobie školských rokov 2012/2013 a 2013/2014.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú medzi sebou spolupracovať na báze dobrovoľnosti a vzájomnej prospešnosti, pričom cieľom spolupráce bude najmä podpora vzdelávacieho procesu na škole, vývoj a realizácia spoločných aktivít a návrh a realizácia spoločných projektov, ktoré prispejú k rozvoju odborných vedomostí a praktických zručností študentov školy, napr. súťaže, exkurzie, praxe, odborné prezentácie pre študentov a pedagógov školy.

Ing. Juraj Budiš

Predvianočná Budapešť

hu-1-jpgKoniec roka už tradične patrí najvyhľadávanejšej udalosti a tou sú práve vianočné trhy. Na budapeštianskom Vörösmartyho námestí sa tento rok koná už 14. Ročníktradičných vianočných trhov, ktoré patria medzi desať najkrajších v Európe. Jeho atmosféru sme 15. decembra 2012 zažili aj my, niekoľko zamestnancov našej školy  a ich rodinných príslušníkov.  Aj keď cesta autobusom začala skoro ráno, zvedavosť a družné debaty zvíťazili nad spánkom. V cieli sme boli niečo po desiatej hodine a Budapešť nás privítala prekvapivo po tuhých mrazoch daždivým počasím. Prehliadka najznámejších pamiatok mesta začala na Námestí hu-2-jpghrdinov s budapeštianskym sprievodcom, ktorý sa nepriazeň počasia snažil potlačiť kvalifikovaným výkladom slovensko-moravsko-maďarským dialektom, obohateným humornými historkami. Videli sme Operu, Parlament, interiér Baziliky sv. Štefana, Reťazový most, Hradnú štvrť s Rybárskou baštou a Kostolom Mateja Korvína. Zastavili sme sa na marcipán v marcipánovom múzeu. Nádherný výhľad  na mesto z pahorku Gellért s Citadelou nám  sčasti prekazilo počasie.  Popoludní sme sa presunuli na vianočné trhy na Vörösmártyho námestí, kde sme mohli porovnať širokú ponuku hu-3-jpgtradicnýchmaďarských gurmánskych špecialít, vareného vína a umeleckých predmetov so sortimentom u nás. Odtiaľ sme sa autobusompresunuli do nákupného centra Campona neďaleko Budapešti. V rámci nákupného voľna v Campone sme navštívili najväčšie stredoeurópske morské akvárium – Tropikárium, kdesme obdivovali život v hlbočine moría oceánov, podmorský svet plný rôznorodých rýb a žralokov, farebných koralov aj kúsokdažďového pralesa. Do Prešova sme sa vrátili v neskorých nočných hodinách unavení, niektorí aj premočení, ale spokojní a vnútorne bohatší.

Mgr. Marta Kožárová

Vianočný futsal

vianocny-futsDňa 18.12.2012 sa na SPŠE uskutočnil Vianočný turnaj vo futsale družstiev za jednotlivé ročníky. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 22 chlapcov takmer zo všetkých tried. Víťazom turnaja sa stalo družstvo študentov štvrtého ročníka pred tretiakmi a druhákmi. Na štvrtom mieste sa umiestnilo družstvo prvého ročníka.

Družstvo víťazov tvorili: Dárius Čakurda a Tomáš Haborák  zo IV.S, Jakub Popovec a Pavol Birčák zo IV.A, Peter Tarasovič zo IV. F a Dominik Zboran zo IV.B triedy.

Mgr. Štefan Dankovič

Zelená robotike je zelenou budúcnosti

S radosťou Vás informujeme, že dňa 19.12.2012 v rámci grantového programu Stredné školy a technika Nadácie spoločnosti Volkswagen bol medzi siedmimi podporenými spomedzi 71 prihlásených aj náš projekt Zelená robotike je zelenou budúcnosti. V rámci projektu získa škola robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT, ktoré budú zaradené do výučby. Súčasťou projektu sú aj robotické súťaže na našej škole, ktorých prvé kolo bude vyhlásené už čoskoro. Záujemcom odporúčame sledovať stránku školy, bližšie informácie podá Ing. Vargovčík. Aj touto cestou ďakujeme Nadácii Volkwagen Slovakia za prejavenú dôveru.

Ing. Peter Vargovčík

Výstava fotografií k 60. výročiu založenia SPŠE Prešov

vystava-2-jpgPri príležitosti 60. výročia založenia SPŠE Prešov bola inštalovaná výstava fotografií, ktorú 20.12.2012 slávnostne otvoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár. Fotografie sú umiestnené na paneloch pred riaditeľstvom školy. Zachytávajú premeny školy v čase. Premeny jej budovy, odborných učební a laboratórií, učiteľského zboru. Fotografie zobrazujú absolventov v minulosti a súčasnosti, úspešných reprezentantov školy, spoluprácu so zahraničnými partnermi a firmami v našom teritóriu, výsledky výrobno-hospodárskej činnosti.

vystava-3-jpgĎalej sú zobrazené aktivity školy ako imatrikulácie, deň otvorených dverí, priebeh súťaží SOČ, Zenit, jazykové a matematické olympiády a rôzne odvetvia športových a kultúrno-spoločenských aktivít.

Výstava vzbudila záujem medzi študentmi, ktorých oslovili hlavne staršie fotografie.

Ing. František Moyzes

Vianočná kapustnica

Blížili sa Vianoce. Pokoj, radosť. V takom duchu sa nieslo spoločné posedenie učiteľov a zamestnancov našej školy vo štvrtok dňa 20. decembra 2012 v školskej jedálni. Slávnostne prestreté stoly s krásnou vianočnou dekoráciou vďaka pani Katke Mihokovej umocnili atmosféru. Po krátkom príhovore predsedu odborového zväzu Ing. Martina Vujčíka a dlhšom prípitku riaditeľa školy Ing. Slavomíra Kožára sme si štrngli už tradičným hriatym. Pochutnali sme si na výbornej domácej vianočnej klobáse . Po tomto predjedle nasledovala neodmysliteľná vianočná kapustnica, ktorú pre nás uvarili naši kolegovia Ing. Kollarčík, Ing. Vujčík a Ing. Kožár. Ďalšie chvíle posedenia nám spríjemnili sponzori - narodeninoví oslávenci chutnými zákuskami a inými dobrotami. Spievali sa pesničky za sprievodu gitár, bolo príjemné pozorovať priateľské rozhovory kolegov, ktorých neobmedzuje čas ani povinnosti. Dobrá nálada trvala do neskorých večerných hodín, veď na ďalší deň nás čakala “iba” Vianočná besiedka v telocvični školy. Vianočná kapustnica splnila svoj účel, priblížila nás k sebe navzájom aj k Vianociam.

Mgr. Marta Kožárová

Footour

footour-jpgUž sedem rokov sa tesne pred Vianocami, tento rok dňa 20.12.2012, družstvo školy zúčastňuje futsalového turnaja štyroch škôl FOOTOUR. Tento ročník sa konal pod záštitou riaditeľa SPŠE Ing. Slavomíra Kožára pri príležitosti 60. výročia založenia školy.

Turnaja v hale Prešovskej univerzity sa zúčastnili družstvá Fakulty športu PU, SOŠ obchodu a služieb, SPŠ stavebnej a naši chlapci. Po otvorení turnaja a slávnostnom výkope v prevedení Ing. S. Kožára sa začali športové zápolenia, z ktorých ako víťazi vzišli futsalisti SOŠ obchodu a služieb, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo FŠ PU, na treťom SPŠE a na štvrtom SPŠS. Najlepším hráčom turnaja sa stal náš Dárius Čakurda zo IV. S triedy.

Bodku za vydareným podujatím dalo vyhlásenie výsledkov a chutný guláš, hradený zo zdrojov Nadácie SPŠE, pri ktorom sme sa zhodli na tom, že 7. ročník turnaja FOOTOUR sa vydaril, a že sa o rok určite všetci stretneme znova.

Mgr. Ľubomír Rešovský

SPŠE je na facebooku

Od 21.12.2012 je škola na Facebooku.

Aj napriek rizikám, ktoré vo všeobecnosti sociálne siete ponúkajú, je škola od 21.12.2012 na Facebooku. Pozorne budeme sledovať, čo to prinesie škole v oblasti public relation.

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI