2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax a Vašu budúcu kariéru

Stredná priemyselná škola elektrotechnická patrí k jednej z dominantných stredných škôl východoslovenského regiónu. Od svojho založenia 1.9.1952, vychovala bezmála 8 000 absolventov v elektrotechnických a príbuzných odboroch, ktorí sa úspešne uplatňujú vo všetkých sférach hospodárstva V súčasnej dobe poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v troch študijných odboroch:

 • Elektrotechnika
 • Informačné a sieťové technológie
 • Technické a informatické služby v elektrotechnike
Všetci absolventi majú veľmi dobre predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na technických vysokých školách.

ELEKTROTECHNIKA - 2675 6

Učivo prvých dvoch ročníkov je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z elektrotechniky, elektroniky, strojníctva a na praktické cvičenia v dielňach. Veľký dôraz sa kladie na štvorročný predmet výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci s aplikačným softvérom, v programovaní v jazyku C a vo využívaní možností INTERNETU. Voliteľné predmety dávajú žiakovi možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v jednej z nasledujúcich oblastí:

a) oblasť ELEKTROENERGETIKY
Žiaci nadobudnú vedomosti o spôsobe získavania elektrickej energie, problematike prenosu a rozvodu elektrickej energie a problematike využitia elektrickej energie. Konkrétne ide o elektrárne, vedenia, rozvodne, dispečingy, elektrická inštalácia a rozvádzače. Absolventi sa uplatnia v technických, projekčných, investičných, montážnych a prevádzkových útvaroch elektrární, v rozvodných podnikoch, energetických dispečingoch a v závodoch. Ďalej sa uplatnia ako energetici v najrozmanitejších podnikoch a inštitúciách v hospodárstve.

b) oblasť PRIEMYSELNEJ INFORMATIKY
Komplexná mechanizácia, automatizácia a robotizácia sú novodobé smery vývoja techniky. Cieľom je pripraviť absolventov na tento vývoj a osvojiť si princípy automatizovaného riadenia, aby potom tieto správne využili v rôznych oblastiach priemyslu a bežného života. Žiaci sa bližšie venujú štúdiu najmä prvkov, modulov, prístrojov a systémov priemyselnej informatiky a softvérových produktov riešenia problémov automatizácie. Absolventi sa uplatnia hlavne ako stredné technické kádre v oblasti výroby, prevádzkovania, údržby a softvérovej údržby moderných zariadení priemyselnej informatiky.

c) oblasť POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV
Učivo poskytuje žiakom vedomosti o funkcii a konštrukcii PC systémov s dôrazom na spoluprácu v PC sieťach. Žiaci získavajú schopnosti a zručnosti pri technickej obsluhe a konfigurácii PC systémov a pri prispôsobovaní PC rozhraní. Žiak získa zručnosti v obsluhe, testovaní a diagnostikovaní PC systémov. Počnúc tretím ročníkom sa od študentov vyžaduje schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi sa môžu uplatniť v servisných a obchodných organizáciách alebo ako správcovia počítačových sietí a programátori.

d) oblasť TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY
Cieľom výučby je získať prehľad o základných zariadeniach používaných v telekomunikačnej technike, princípoch digitálných prenosových systémov. Pozornosť sa venuje aj telekomunikačným systémom: telefón, rozhlas, televízia, satelitné systémy a moderné informačné technológie. Žiaci navrhujú, realizujú, merajú a hodnotia vlastné elektronické zariadenia a spracovávajú technickú dokumentáciu so silnou podporou výpočtovej techniky. Absolventi sa uplatnia v konštrukčných, výrobných, servisných, prevádzkových a obchodných organizáciách.

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – 2694 6

Študijný odbor IST vznikol na podnet subjektov, ktoré podnikajú na Slovensku v oblasti informačných technológií. Odbor IST je riešením problému nedostatku absolventov s odbornými vedomosťami a zručnosťami v oblasti operačných systémov, serverových a sieťových technológií, databáz, ale aj v PC architektúrach, programovaní a softvérových aplikáciách, práve preto je tento študijný odbor určený pre tých, ktorí sa v budúcnosti chcú venovať moderným informačným technológiám. Zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas štúdia môžu byť overené priemyselnými certifikátmi. Už od 1. ročníka sa kladie dôraz na schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi nájdu uplatnenie v servisných a obchodných spoločnostiach ako PC analytici, správcovia počítačových sietí, PC serverov a dôležitých PC uzlov, či ako programátori databáz, web aplikácií alebo softvérových aplikácií v jazyku C, JAVA a podobne.

TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE – 39176 03

Študijný odbor TIS je zameraný na zvládnutie učiva ekonomiky, účtovníctva, manažérstva, strojopisu, práce s PC. Okrem ekonomickej orientácie, ktorá vychádza z podobných základov ako obchodné akadémie, získava žiak orientáciu aj v slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechnike. Dôraz sa kladie na štvorročný predmet informatika a výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci so softvérovými produktmi kancelárskeho balíka OFFICE pracujúcimi pod OS WINDOWS a ekonomického softvéru. Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce asistenta technickohospodárskych zamestnancov v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva v súkromnom i štátnom sektore.


Ing. Slavomír Kožár

Pozvánka na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov, výchovných poradcov a širokú verejnosť na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SPŠ elektrotechnickej Prešov, ktorý sa bude konať 16. novembra 2009 od 08.00 do 13.00 hod. /príchod poslednej skupiny o 12.00 hod./.
Čo ponúkame ?

 • prehliadku laboratórií a odborných učební (cca 1 hodina)
 • informácie o možnostiach prijatia na štúdium
 • informácie o podmienkach štúdia a študijných odboroch
  • ELEKTROTECHNIKA
  • INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
  • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE
 • informácie o odborných krúžkoch pre žiakov základných škôl

Vážení rodičia!
Využite možnosť požiadať o uvoľnenie Vášho dieťaťa z vyučovania a príďte sa osobne presvedčiť o podmienkach štúdia na našej škole.
Tešíme sa na Vašu návštevu !

Ing. Judita Sakáčová

Vstupné testy prvákov

Každoročne sa žiaci prvého ročníka v mesiaci september podrobujú vstupným testom. Chceme zistiť, či vedomosti zo základnej školy majú dobre upevnené, či budú môcť vyučujúci stavať na želaných pevných základoch. Pri učení odborných predmetov sa vyžaduje najmä logické myslenie a schopnosť aplikovať teoretické vedomosti aj s časovým odstupom v iných predmetoch. Práve túto schopnosť, schopnosť „vydolovať“ po dlhšom čase niečo z pamäte chceme overovať vstupnými testmi. Zverejnením percentuálnej úspešnosti v testoch z matematiky, pravopisu, cudzieho jazyka, fyziky (časť elektrotechnika) a telesnej zdatnosti chceme dať rodičom informáciu o tom, ako veľmi sa líšia naše požiadavky od skutočných vedomostí a pohybových zručností žiakov prvého ročníka.

triedamatematikafyzika - elektrotechnikacudzí jazykslovenský jazyk
I.A40,32%51,49%39,86%55,79%
I.B55,16%58,37%34,34%74,76%
I.C52,57%50,82%33,38%59,96%
I.S55,59%52,68%52,01%69,71%
I.F35,60%47,25%40,75%67,59%
PRIEMER47,85%52,12%40,07%65,56%
V tabuľke sú uvedené priemerné výsledky tried z jednotlivých predmetov. S výsledkami naozaj nemôžeme byť spokojní. Najzarážajúcejšie boli výsledky z matematiky, ktorá je základom väčšiny odborných predmetov. Výrazne slabé výsledky boli dosiahnuté v týchto príkladoch:
 • úprava výrazu – 17,95%
 • slovná úloha na sústavu rovníc – 28,32%
 • slovná úloha s premennou – 28,51%
Iba traja žiaci z celého prvého ročníka dosiahli výsledok lepší ako 85% (úroveň veľmi dobrá) a naopak až 28 žiakov dosiahlo úspešnosť nižšiu ako 30% (úroveň nepostačujúca). V testoch z fyziky sme zistili, že žiaci nevedia premieňať jednotky a do výpočtov sa často ani nepúšťali. Skôr mali tendenciu výsledky tipovať. Pravopisný diktát poukázal na nevedomosti pri písaní veľkých písmen, čiarok a používania prvého pádu množného čísla. V cudzích jazykoch možno konštatovať veľké rozdiely medzi žiakmi. V testovaní pohybovej výkonnosti dosiahli žiaci iba priemernú úroveň. Z celkového počtu 36 bodov bol ročníkový priemer iba 19 bodov. Ani jeden žiak nedosiahol vynikajúcu úroveň pohybovej výkonnosti. V porovnaní s minulým rokom sú výsledky slabšie. My si samozrejme uvedomujeme, že nie je ľahké hneď v prvých dňoch školského roka podať výborné výkony. Určite nám nejde o to, aby sme žiakov zdeptali a znechutili. Naopak chceme, aby sa v prvom rade žiaci a samozrejme aj rodičia zamysleli nad príčinou prípadného neúspechu a aby čím skôr našli tú správnu cestu k úspešnému štúdiu na našej škole. Všetci pedagógovia našej školy sú samozrejme pripravení pomôcť preklenúť to neľahké obdobie adaptácie prvákov na stredoškolské štúdium.

Ing. Judita Sakáčová

KIA 2009

V dňoch 5. – 6. októbra 2009 sa žiaci štvrtých ročníkov SPŠE zúčastnili na exkurzii v automobilovej spoločnosti KIA Motors Slovensko a PVE Čierny Váh. V spoločnosti KIA sme mali možnosť vidieť tri z piatich výrobných hál spoločnosti:

 • lisovňa
 • karosáreň
 • montážna hala
Ďalšie dve haly - lakovňa a motoráreň nie sú prístupné verejnosti, platia tam prísne bezpečnostné opatrenia. Pre dobrú počuteľnosť výkladu sprievodcom vo výrobných halách dostal každý slúchadlá. Proces výroby automobilu sa začína v lisovni, kde sa vyrábajú z 21 tonových zvitkov plechu dovezených z Ázie alebo Francúzska vonkajšie a niektoré vnútorné diely karosérie automobilu. Procesy výroby karosérie boli plne automatizované. V karosárni je najmenej pracovníkov, lebo celý proces zvárania bol 100 % automatizovaný. Tu sme mali možnosť vidieť presnú prácu desiatok robotov. Celé karosérie áut potom postupovali cez sklenený tunel do lakovne. V lakovni platia špeciálne opatrenia, pre ktoré nie je možný prístup exkurzií. Ďalej sme pokračovali do montážnej haly, ktorá je najväčšou spomedzi všetkých prevádzok. Pracuje v nej najväčší počet operátorov, ktorým prácu uľahčujú plne automatizované linky a roboty. Na montážnych linkách prebieha skompletizovanie rôznych modelov vozidla podľa požiadaviek zákazníkov v takom poradí ako boli prijímané objednávky z celého sveta. Na konci celého procesu sme videli dokonalú súhru strojov a pracovníkov v podobe finálneho výrobku - automobilu. Dozvedeli sme sa, že auto nenaštartuje hneď na prvý, ale na tretí až piaty krát. Je to spôsobené tým, že všetky „žily“ auta sa musia naplniť tou správnou kvapalinou. Po exkurzii v poobedňajších hodinách sme absolvovali prehliadku vnútorných častí hradu Strečno. Hrad dominuje nad riekou Váh, ako symbol feudalnej moci na strednom Považí. Aj keď je už tri storočia ruinou jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Na druhý deň, 6.10.2009, sme navštívili vodnú elektráreň Čierny Váh, ktorá bola uvedená do prevádzky v rokoch 1980 – 1982. Účinnosť prečerpávacieho cyklu je 74,5 %. Elektráreň poskytuje podporné služby na vyriešenie problémov a mimoriadnych stavov v ES. Môže vyrobiť 660 MWh elektrickej energie na 5,5 hodinový okamžitý odber. Obohatením exkurzie bolo absolvovanie opičej dráhy Tarzania v lyžiarskom stredisku Jasná. Študentom sa dráha natoľko zapáčila, že ju absolvovali aj viackrát. Všetci zúčastnení si exkurziu, ktorá bola zároveň výletom aj vzdelávacím procesom veľmi pochvaľujú. Veríme, že táto exkurzia prispela nielen k obohateniu odborných vedomostí žiakov, ale že im pomôže aj pri ich budúcej profesnej orientácii.

Ing. Gabriela Mitrová

ELOSYS 2009

Dňa 14.10.2009 sa žiaci z tretieho ročníka zúčastnili prehliadky výstavy ELOSYS, zameranej na elektrotechnický priemysel. Napriek problémom s dopravou a poveternostným podmienkam, ktoré spôsobili neskorší návrat ako bol pôvodne plánovaný, akciu hodnotíme veľmi kladne, pretože pre zúčastnených žiakov splnila svoj účel. Žiaci mohli vidieť novinky zavádzané v elektrotechnickom a elektronickom priemysle, oboznámiť sa s najnovšími technológiami, ktoré sú dostupné na našom trhu, vytvoriť si obraz o konkurenčnom prostredí jednotlivých firiem a osobne sa presvedčiť o spôsobe zavádzania teórie do praxe. Účasť hodnotíme tiež veľmi kladne vzhľadom na odborný rast našich žiakov. Myslíme si, že účasť na výstavách elektrotechnického zamerania je pre žiakov motivujúca a inšpirujúca pre neustále získavanie informácií už počas štúdia. Akcie tohto typu sa majú organizovať pravidelne pre žiakov ako aj učiteľov. Týmto spôsobom odborné školy môžu skĺbiť teóriu s praxou.

Ing. Vladimír Vook

Cezpoľný beh

Dňa 1. októbra 2009 sa zúčastnilo družstvo chlapcov v zložení Gondžúr, Kravec a Jacko Patrik súťaže v cezpoľnom behu. Za účasti 8 škôl a 30 pretekárov sa študenti umiestnili nasledovne: Jacko na 16. mieste, Gondžúr na 17. mieste a Kravec na 22. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

Krúžková činnosť začala

Dňa 5.10.2009 sa začala na škole krúžková činnosť. V školskom roku 2009/2010 bolo otvorených 19 krúžkov: VYT plus, internetový klub, Klub Bitland, krúžok praktickej elektroniky, krúžok elektroniky 1, krúžok elektroniky 2, CISCO – sieťové technológie, krúžok riadenia pomocou PLC, krúžok digitálneho fotografovania, krúžok účtovníctva, krúžok personalistiky a korešpondencie, SJL pre pokročilých, ANJ pre začiatočníkov, volejbalový krúžok, futbalový krúžok, krúžok kondičného posilňovania, krúžok stolného tenisu, krúžok šachu, krúžok florbalu.

Ing. Slavomír Kožár

Deň zdravej výživy

Dňa 6.10.2009 sa uskutočnilo ďalšie tradičné podujatie vrámci projektu Zdravá škola – „Deň zdravej výživy“. Pani vychovávateľka PhDr. V. Capeková v úvode vysvetlila dôvod organizovania aktivít súvisiacich so zdravým životným štýlom. Každý si musí uvedomiť, že za svoje zdravie zodpovedá predovšetkým každý sám za seba. Žiakom ozrejmila zásady, ktoré majú dodržiavať, aby sa udržiavali v dobrej fyzickej a duševnej kondícii. Kedže táto aktivita je spojená s ochutnávkou, je o ňu zo strany žiakov veľký záujem.

Mgr. Štefan Dankovič

Tak chutí Európa, tak chutí Prešovský kraj

So žiakmi prvého ročníka sme dňa 8.10.2009 navštívili netradičné podujatie „Tak chutí Európa, tak chutí Prešovský kraj“, ktoré zorganizovala Hotelová akadémia. Žiaci veľmi originálnym a kreatívnym spôsobom prezentovali svoju odbornosť širokej verejnosti. Už pri vstupe na nás čakali dve sympatické hostesky – žiačky školy. Tie nás sprevádzali a zaujímavo odprezentovali všetko, čo na pôde ich školy prebiehalo. Hostesky nám ukázali jednotlivé miestnosti, ktoré boli krásne vyzdobené a každá niesla inú pečať jednotlivých krajín Európy. Bolo tam množstvo informačných tabúl, fotografií, vlajok, typické jedlá, recepty a iné zaujímavosti o danej krajine. Chlapci mali možnosť pozrieť si úpravu stola, jedlá od doby kamennej (paródia na film Flinstonovci) až po súčasnosť. Efekt dotvárali aj nevšedné dobové kostýmy a doplnky. Navštívili sme aj miestnosť, ktorá predstavovala Európsky parlament – každý žiak zastupoval jednu krajinu EÚ a na požiadanie poskytol informácie o danej krajine. Chlapci si fotili netradičné, originálne vyrezávane kusy rôzneho ovocia. Zaujímavou bodkou na záver prehliadky bola barmanská show, kde žiaci Hotelovej akadémie predviedli svoje majstrovstvo v príprave miešaných nealkoholických nápojov. Ešte zaujímavejšie bolo hotové nápoje ochutnať pri skutočnom bare. Do malého priestoru sa zmestila celá EÚ, ktorej sme súčasťou a dobré jedlo ľudí zbližuje, čo bolo aj hlavným motívom tohto podujatia. Odchádzali sme spokojní, plní zážitkov a rôznych chutí.

PhDr. Valéria Capeková

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Dňa 12.10.2009 sa v Poprade v hoteli Satel uskutočnilo Valné zhromaždenie ASOŠS. Programom zhromaždenia boli správa o činnosti ASOŠS a jej hospodárení, najzaujímavejšie však boli informácie, ktoré predniesli minister školstva SR, zástupcovia MŠ SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania MŠ SR a to v oblasti nových legislatívnych zmien týkajúcich sa odborného školstva a ďalšieho smerovania odborného školstva. Riaditeľ školy na tomto stretnutí v mene školy podal prihlášku za riadneho člena asociácie.

Ing. Slavomír Kožár

Záverečné stretnutie projektu ELECT2EAT

Dňa 14.10.2009 sa v maďarskom Miškolci uskutočnilo záverečné stretnutie projektu ELECT2EAT, viac na www.elect2eat.eu. Hlavnými témami stretnutia boli konečný návrh správy, stav webstránky projektu: obsah, audio, video, virtuálne továrne, preklady, akreditácia, skúsenosti z obdobia máj – september 2009, riadenie kvality, hodnotenie, odozva zo škôl, priemyselný prieskum, analýzy vplyvov, certifikáty, prepojenie s úradmi práce (pracovnými agentúrami) a školami, prepojenie s EÚ aktivitami a požiadavkami a záverečné opatrenia. Za SPŠE sa stretnutia zúčastnili Ing. Slavomír Kožár a Mgr. Emília Čulková.

Ing. Slavomír Kožár

Centrum odborného vzdelávania

Dňa 23.10.2009 sa zástupcovia školy Ing. Judita Sakáčová a Mgr. Václav Vystavěl zúčastnili na slávnostnom otvorení Centra odborného vzdelávania na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach. Priestory centra budú využívané na vzdelávanie v oblasti informatiky, automatizácie a elektroniky. Bude využívané žiakmi školy, iných škôl a odbornej verejnosti. Je to piate centrum v Košickom kraji. Centrum podobného druhu v Prešovskom kraji žiaľ zatiaľ zriadené nebolo.

Mgr. Václav Vystavěl

Zasadnutie Rady školy

V utorok 27.10.2009 sa uskutočnilo zasadnutie RŠ SPŠE Prešov. RŠ bola riaditeľom školy oboznámená s:

 • hodnotiacou správou za školský rok 2008/2009, plánom práce na tento školský rok
 • školským vzdelávacím programom pre 2. ročník študijných odborov ELE a TIS
 • školským vzdelávacím programom pre 1. ročník študijného odboru IST
 • výchovným programom pre školský internát pre prvý ročník
Všetky dokumenty RŠ vzala na vedomie. V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. §25 ods. 6 ukončil členstvo v RŠ Ing. Peter Vargovčík. Ďakujeme mu za doterajšiu spoluprácu. Na základe výsledkov volieb bola do RŠ kooptovaná Ing. Eva Fritzová ako zástupca rodičov. Želáme jej úspešné pôsobenie v RŠ.

Ing. Martin Vujčík

Využitie kultúrnych poukazov

V mesiaci október boli od žiakov školy a pedagogických zamestnancov vyzbierané kultúrne poukazy. Tieto poukazy sa odovzdali Divadlu Jonáša Záborského v Prešove a budú použité na divadelné predstavenie v jarných mesiacoch roku 2010.

Ing. Judita Sakáčová

SPONZORI