2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Exkurzia KIA

Už tradične sa všetci študenti štvrtého ročníka, ktorí o to prejavili záujem, mohli zúčastniť prínosnej akcie, spojenej so získavaním nových odborných skúseností a zážitkov. V minulosti to bola návšteva výstavy Invex v Brne. Už druhý rok ju však nahrádza vydarená akcia s názvom „Exkurzia KIA“. Opäť sa nám totiž podarilo úspešne získať povolenie na exkurziudo závodu Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline, a tak umožniť študentom, aby na vlastné oči videli podstatnú časť z procesu výroby osobných automobilov, ktoré sa vyrábajú v tomto slovenskom závode. Ide o typy radu Kia cee’d, nová Kia Sportage, a model Hyundai ix35.

Prezreli si výrobný proces v troch z piatich výrobných hál, ktoré sú prístupné pri exkurziách. Je to lisovňa, kde prebieha proces lisovania niektorých dielov karosérie zo zvitkového plechu, karosáreň – tu sa karosérie zvárajú, pričom túto prácu zabezpečujú plne robotizované pracoviská, kde ľudia vykonávajú iba kontrolu a údržbu robotov. Treťou je montážna hala, kde prebieha kompletizovanie automobilov. Jednotlivé autá sú tu na montážnych linkách v poradí, ako boli objednané do výroby – bez ohľadu na ich typ, farbu a požadovanú výbavu a koncového odberateľa, čo pri dennom objeme vyrobených áut až 900 kusov je laicky priam nepredstaviteľný proces. Výrobné haly lakovňa a motoráreň nie sú verejnosti prístupné, preto ukážku činností z nich sme mohli vidieť na prezentačnom videu. Možnosť zažiť fascinujúce divadlo spolupráce robotov, či priamo atmosféru tohto závodu je naozaj inšpirujúca.

Druhou odbornou exkurziou bola prehliadka prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Dolná, horná nádrž a zariadenia na výrobu elektrickej energie z energie vody. Študenti si mohli konfrontovať svoje teoretické vedomosti z oblasti výroby elektrickej energie so skutočnosťou. Prešli okolo celého zariadenia, ktoré pozostáva z generátora, turbíny a čerpadla. Mohli vidieť jeho rozmery a keďže jeden z turboagregátov bol práve v prevádzke, získali autentické zážitky z výroby elektrickej energie.

Program exkurzie však nebol iba technicko-odborný, mal aj kultúrno-poznávaciu časť, v rámci ktorej si študenti prezreli Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Verejnosti je toto múzeum sprístupnené od roku 1991. Bolo vybudované v súvislosti s výstavbou vodného diela Liptovská Mara. Okrem drevenej ľudovej architektúry (roľnícke a remeselnícke domy, dedinská škola, kováčska vyhňa, požiarna zbrojnica, zvonica a hospodárske stavby), sú tu postavené kópie dvoch najcennejších pamiatkových objektov zátopového územia ranogotický kostol z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, najstaršie zemianske sídlo Liptova. Súčasťou expozície je aj depozitár vozidiel Považskej lesnej železnice, ktorá slúžila svojmu účelu v období rokov 1912 až 1972. Kompenzáciou poznávacej časti exkurzie bola pre záujemcov praktická skúsenosť z lanového parku Preles v lesoparku Chrasť v Žiline, kde si preverili svoju fyzickú kondíciu, ale aj psychickú zdatnosť. Mať možnosť získať skúsenosť „na vlastnej koži“ nie je nahraditeľnou žiadnymi multimediálnymi prezentáciami vo virtuálnom svete. A preto táto akcia v dňoch 4. až 5. októbra 2010 bola prínosným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Ing. Tatiana Varadyová

Výstava Elosys

Dňa 7. 10. 2010 sa žiaci z tretieho ročníka zúčastnili prehliadky výstavy Elosys, zameraného na elektrotechnický priemysel.

Žiaci mohli vidieť novinky zavádzané v elektrotechnickom a elektronickom priemysle, oboznámiť sa s najnovšími technológiami, ktoré sú dostupné na našom trhu, vytvoriť si obraz o konkurenčnom prostredí jednotlivých firiem a osobne sa presvedčiť o spôsobe zavádzania teórie do praxe.

Účasť na výstave bola pre žiakov inšpirujúca a motivujúca pre získavanie množstva informácií už počas štúdia.

Akcie takéhoto typu sa majú organizovať pravidelne pre žiakov ako aj učiteľov. Týmto spôsobom odborné školy môžu skĺbiť teóriu s praxou.

Ing. Vladimír Vook

Finančný príspevok spoločnosti SIEMENS

Centrum pre filantropiu, n. o. podpísalo v máji tohto roku s našou školou zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na vzdelávacie aktivity v celkovej sume 660 €.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore spoločnosti Siemens.

Mali sme v pláne využiť darovanú sumu na nákup stavebníc od firmy fischertechnik. Stavebnice boli už aj doposiaľ využívané na hodinách výpočtovej techniky a priemyselnej informatiky, kde sa študenti učia navrhovať riadenie rôznych zariadení na báze obvodov 8051 a PLC SIMATIC. Snahou vyučujúcich je urobiť vyučovaciu hodinu zaujímavejšou, čo sa darí stavbou rôznych manipulátorov, výťahov a dopravných liniek z tejto stavebnice. Žiaľ počet stavebníc (hoci jednotlivé komponenty stavebnice umožňujú veľkú variabilnosť výučby) doposiaľ nebol postačujúci. Študenti boli často nútení pracovať vo viacčlenných týmoch a v prípade zložitejších zariadení sa na jednom zapojení stavebnice musí vystriedať celá skupina, teda 11 študenov. Zakúpením nových stavebníc sme chceli zvýšiť efektivitu výučby a rozšíriť škálu problémových úloh.

S radosťou môžeme informovať študentov školy, že naše zámery sa stali v týchto dňoch skutočnosťou. Keďže firma FISCHERTECHNIK nemá na Slovensku zastúpenie, museli sme do „akcie“ nákup zapojiť aj pána Albrechta Dieztela z priateľskej školy v Nemecku. Zlúčením darovaných a školských finančných prostriedkov sa nám podarilo kúpiť 5 kusov stavebníc – Stanzmaschine – Punching Machine (model dierovacieho stroja), ktoré sú do výučby začlenené v učebni automatizačných cvičení (horný skleník).

Možno sa pýtate, že prečo spoločnosť Siemens obdarovala práve našu školu? Vďaka patrí pánovi Jozefovi Kubicovi, ktorý je pracovníkom tejto spoločnosti a svoj zamestnanecký firemný grant ako rodič jedného z našich žiakov ponúkol nám. Myslím si, že zásluhu na tom má aj dobré meno našej školy. Pedagógovia sa snažia o to, aby čo najskôr reagovali na trendy vývoja v danom odbore. Žiaci sa aktívne zapájajú do odborných súťaží ako sú ZENIT a SOČ. Keď vznikla súťaž SYGA organizovaná firmou Siemens, škola okamžite reagovala na ponuku zapojiť sa do súťaže. Odvtedy sa každoročne do súťaže zapájajú žiaci školy niekoľkými súťažnými prácami a boli pozývaní na prehliadku najlepších prác. Tieto fakty sú zárukou toho, že škola aktívne využíva všetky možnosti na skvalitnenie vyučovacieho procesu a teda aj poskytnutý dar nebude zapadať prachom a bude účelne využitý.

Aj touto cestou chceme spoločnosti Siemens za jej dar poďakovať.

Ing. Judita Sakáčová

Prezentácia o rodnom kraji

Pri kontaktných rozhovoroch so žiakmi nás zaujalo s akou láskou a hrdosťou hovoria naši žiaci o kraji z ktorého pochádzajú. Preto spontánne skrsla myšlienka, aby doniesli nejaké fotografie, prezentácie, porozprávali príbehy zo svojho rodiska. Žiak prvého ročníka Rado Strenk priniesol nevšedný filmový dokument z rodnej obce svojho otca – Jarabiny, ktorý natočila jeho sesternica žijúca v USA pri svojej návšteve v roku 1959.

Prvá zmienka o obci Jarabina pochádza z roku 1329, ale archeologický nie je dodnes dostatočné preskúmaná. Medzníkom v jej živote bol príchod Rusínov v prvej polovici 16. storočia, ktorí so sebou priniesli osobitý spôsob hospodárenia – chov valašského dobytka a valašské právo. Dnes v obci svorne nažívajú Rusíni, Šarišania i Rómovia a ctia tradície svojich predkov, ktoré si každý rok pripomínajú. Obec Jarabina sa preslávila tým, že odoberala z Viedne od roku 1850 noviny v rodnej reči – Vistník, čo bolo historické prvenstvo. Vyzdvihol to aj rusinský buditeľ A. Duchnovič, ktorý chválil chlapov z Jarabiny, že netrávia voľný čas v krčme, ale čítajú noviny. Filmový dokument zachytáva pôvodné drevenice v lone nádhernej prírody, ktoré dnes nahradili moderné štokovce, stavanie prvej školy v obci a prácu doma i na poli celej dynastie Strenkovcov. Radov otec mal vtedy len 3 roky, ale sú tam zachytení aj starí a prastarí rodičia, ktorí už nežijú. Tento dokument ma pre rodinu Strenkovcov nielen historický, ale aj citový význam, ktorý posilňuje a oživuje puto s príbuznými za veľkou mlákou. Dá sa povedať, že nielen my objavujeme Ameriku, ale aj Amerika objavuje nás. Veselo pôsobia zábery, kde ženy odložili svoje kroje a obliekli si americké svetríky a muži vymenili tradičné košele za tie americké. Dodnes ich uchovávajú. Chlapci pri pozeraní komentovali jednotlivé zábery a dávali Radovi zvedavé otázky. Vyzvali sme ich, aby nás obdarili podobným spôsobom a doniesli prezentáciu zo svojho mesta, či dediny.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity ku zdravému životnému štýlu

Dňa 14.10.2010 sa uskutočnila v rámci projektu Zdravá škola v našom ŠI séria aktivít ku zdravému životnému štýlu, ktorá bola voľným pokračovaním školskej výstavy „Vitamíny máme radi“. Žiaci dostali formou nástenných panelov a krátkej vstupnej prednášky najdôležitejšie informácie o aspektoch zdravého životného štýlu, ktorý tvorí nielen zdravé stravovanie, ale aj psychohygienu všedného dňa a telovýchovné aktivity. Všetko bolo cielene usporiadané tak, aby sa tým mohli riadiť žiaci v bežnom internátnom živote. Žiaci boli vnímavými poslucháčmi a v rámci voľnej besedy sa pýtali na veľa vecí, ktoré ich z tejto oblasti zaujali. Dozvedeli sa, že zdravie je vzácny drahokam, o ktorý je potrebné sa po celý život starať. Elektrikári o to viac, že si za svoje poslanie vybrali prácu s PC, ktorá pri nerozumnom životnom štýle môže predstavovať nebezpečenstvo vo forme voľných radikálov. Veda ešte pred sto rokmi nepripúšťala možnosť existencie nespárených elektrónov. Pôvod voľných radikálov v našom tele síce môže byť rôzny, ale rôzne druhy žiarenia patria k najvýznamnejším zdrojom. Agresivita voľných radikálov spočíva v reaktivite, ktorou sa vyznačujú. Elektróny sú veľmi priateľské tvory, ktoré si vyžadujú spoločnosť iného elektrónu, a ten si zoberú kde sa im zachce. V zlomku sekundy prebehne ľudským telom elektronická smršť, ktorej populárne hovoríme oxidačný stres. Môže poškodiť, cievy, srdce, oči. Pre nás je však dôležité vedieť, že okrem jedinečnej samoregulačnej schopnosti nášho organizmu odolať tejto záťaži, môžeme aktívne prispieť k zlepšovaniu svojho zdravia zdravým životným štýlom. K účinným ochrancom patria najmä rastlinné látky, ktoré v hojnej miere poskytuje prostredie, v ktorom žijeme. A nemusia to byť tropické plody a zahraničné produkty, dôležité je, aby sme tieto prírodné látky konzumovali v surovej , tepelne neupravenej podobe. Vtedy majú najväčšiu vitálnu silu. V závere sme hovorili o dôležitosti pitného režimu, kde najväčší zázrak predstavuje čistá pramenitá voda a nevyhnutné sú aj telovýchovne aktivity. Napokon sme žiakov pohostili tradičnými pochúťkami medzi ktoré patria najmä obľúbené ovsené vločky a zhodli sme sa na tom, že v tomto dialógu je potrebné pokračovať.

PaedDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Nemáte čo v piatok poobede robiť? Tak poďte na tanky!

Málokedy sa takáto príležitosť vyskytne, a my sme ju využili.

Jeden piatkový deň zavítali tanky priamo do mesta Prešova. Ani sme nevedeli, čo sa deje. Akcia bola málo spropagovaná. Postupne sme sa dozvedeli, o čo ide. Priestor pred divadlom bol uzavretý, slávnostne vyzdobený, pripravená veľká tribúna. Na priľahlých cestách a v priestore za Justičným palácom sa objavili „ťažké“ vojenské vozidla. Nielen tanky, ale aj transportéry a vo vnútri dvora aj „Božena“, samopale a iné zaujímavé zbrane.

Ten deň – 1. október 2010, bol pre Prešovskú divíziu významný. Prešovský prápor preberal putovnú vojenskú zástavu, ktorá je v štáte len jedna. Na slávnostnom odovzdávaní v dopoludňajších hodinách zaznela štátna hymna, prebehol akt odovzdania. Súčasne na priľahlých uliciach sa vojaci usilovali záujemcom predviesť bojovú techniku. A medzi nimi sme v popoludňajších hodinách boli aj my – žiaci III. F triedy. Každého žiaka z technickej školy vojenská technika niečím zaujme. Či už len samotné riadenie, alebo nejaká elektronika skrytá vo vnútri obrovského tanku. Nielen vliezť do tanku, ale aj poťažkať si ozajstný samopal v ruke, siahnuť priamo na jeho spúšť je zážitok. Službukonajúci vojaci na prehliadke boli veľmi ochotní, na naše zvedavé otázky nám radi odpovedali.

Počasie sa nám vydarilo, nálada bola výborná, a keď už nie pre tanky, tak aspoň pre tieto krásne fotky, ktoré nám v budúcnosti pripomenú našu spolupatričnosť v III. F triede a chvíle strávené spolu mimo triedy to stálo za to. Veď posúďte sami!

Prešov z výšky

13.10.2010 sme spolu s triednou profesorkou. Emíliou Čulkovou oživili triednickú hodinu zaujímavým spôsobom.

V popoludňajších hodinách sme sa rozhodli pozrieť si Prešov v jeho plnej kráse z kostolnej veže sv. Mikuláša. Predtým ako sme mohli užívať toľkú krásu, sme však museli zdolať stovky schodov, z čoho mnohí neboli dvakrát nadšení. Nakoniec nikto neľutoval. Cestou nahor sme si mohli prečítať informácie o histórii kostola, histórii samotného mesta, ale aj obdivovať veľkosť tejto stavby.

Výsledný efekt stal za to.

Triedny kolektív posilnil svojho ducha, študenti sa odreagovali od školy a iste budú raz môcť spomínať na super zážitky aj z tejto akcie.

Jordan Motýľ, III.D

Návšteva Vlastivedného múzea v Prešove

Dňa 26.10.2010 si naša trieda II.A spolu s našou triednou pani profesorkou Kovaľovou zorganizovala vychádzku jesenným Prešovom a návštevu Vlastivedného múzea. Zúčastnilo sa nás všetkých 27 žiakov a keďže väčšina v našej triede sú dochádzajúci študenti a v múzeu ešte neboli, spojili sme tak príjemné s užitočným.

Krajské múzeum v Prešove, sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých stredovekých meštianskych domov v renesančnom slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho. Múzeum uchováva a prezentuje mnohé archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické a prírodovedné zbierky.

Prehliadku múzea sme začali expozíciou Prešova v období praveku a dobe dejinnej. Vďaka dnešnej archeológii sme si mohli pozrieť ako žili, pracovali, bojovali a ozdobovali sa ľudia v tomto období. Bolo veľmi zaujímavé, ako dokázali títo ľudia bez akýchkoľvek zložitých nástrojov opracovať kovy a iné materiály. Ďalej sme pokračovali expozíciou historických zbraní, kde bol odprezentovaný vývoj rôznych druhov zbraní od najstarších čias až po 20. storočie. Táto expozícia zaujala väčšinu asi najviac. Potom sme prešli na expozíciu historických hodín, kde sme mohli vidieť remeselno-umelecké stvárnenie hodín z tohto obdobia. Ďalej sme prešli k expozícii s názvom Prešov v dejinách od 9. – 19. storočia, kde sme si objasnili vznik, rozvoj a postavenie mesta, historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru. Pomocou modelu a opisu sprievodkyne sme si mohli život v Prešove počas tohto obdobia veľmi dobre predstaviť. Neskôr sme prešli okolo veľkej expozície s názvom 100 rokov korunovej meny, v ktorej sme si mohli pozrieť vývoj platidla na našom území od čias starého Prešova až po súčasnosť. Po tomto objasnení používania platidla na našom území sme prešli k expozícii historického nábytku a bytových doplnkov, ktorá dokumentuje úroveň bývania mestskej vrstvy. Nábytok bol spravený poctivou prácou remeselníkov, a preto sa všetkým páčil. Po ďalšej expozícii dejín čipkárstva v Soľnej bani, ktorá bola venované histórii výrobe čipiek v tomto regióne sme prešli najkrajšej expozícii s názvom Z pokolenia na pokolenie, v ktorej sme videli národopisnú expozíciu, prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša, mnohé fotografie dedín z tohto obdobia a tabuľky východniarskeho pravopisu od pána Jozefa Lazoríka z Krivian. Našu prehliadku sme ukončili expozíciou salašníctva na Šariši, ktorá zobrazovala obraz tradičného spôsobu chovu oviec v tomto krásnom regióne.

Táto prechádzka jesenným Prešovom a návšteva Vlastivedného múzea nám pomohla príjemne stráviť čas. Odreagovať sa a zamyslieť sa nad bohatou históriou mesta, v ktorom študujeme a stretávame sa s radosťou každý nový školský týždeň.

ĎAKUJEME pani triednej profesorke Kovaľovej za nádherné popoludnie plné zážitkov a škole za umožnenie tejto triednej akcie.

Roman Kazimír, II.A

Deň štatistiky

Bol to deň s nezvyčajným dátumom, ktorému dali prívlastok magický. Deň s dátumom 20.10.2010. V ten deň sa ľudia sobášili, prekonávali rôzne rekordy, iba na našej škole sa nič výnimočné nestalo. Bohužiaľ, alebo chvála bohu?

Okrem iného bol tento deň vyhlásený za Deň štatistiky.

Na štatistickom úrade v Prešove zorganizovali Deň otvorených dverí a my, študenti III.C, sme sa tam boli pozrieť.Už pri vchode nás vítali ich pracovníci a sprevádzali nás ich pracoviskom. Na prvý pohľad kancelárske priestory ako každé iné. Steny obložené šanónnmi a stoly haldami papiera. Čím sa asi zaoberajú nám priblížili formou prezentácií. Dozvedeli sme sa, ako sa robia prieskumy medzi obyvateľstvom a v akých oblastiach. Nás zaujímala spotreba elektrickej energie v domácnostiach, či stav rodinného rozpočtu. Prezentovali nám obsah ich webovej stránky, na ktorej sú dostupné všetky informácie z prieskumov. Taktiež nám sľúbili pomoc pri zhromažďovaní údajov, keď budeme na hodinách matematiky v 4. ročníku aplikovať učivo štatistiky v praxi. Neodišli sme naprázdno. Okrem nových informácií nám darovali drobné reklamné predmety.

Študenti III.C

II.C v saune

Po dobre vykonanej práci dobre padne chvíľka oddychu v saune. Žiaci II. C triedy takto využili voľný čas na stretnutie mimo školy.

Mgr. Vladimír Hudáček, II.C

Robotizované pracovisko

Dňa 1.10.2010 sa riaditeľ školy spolu s Ing. Vargovčíkom zúčastnili na otvorení robotizovaného pracoviska v Centre odborného vzdelávania informatiky, automatizácie a elektrotechniky, ktoré je súčasťou Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. Pracovisko bude slúžiť pre výučbu v oblasti automatizácie, robotiky, či programovania pre študentov, ale môže slúžiť aj ako školiace stredisko pre firmy.

Ing. Slavomír Kožár

Účelové cvičenie – 1. ročník

Dňa 5. 10. 2010 sa v Borkute pri Prešove uskutočnilo účelové cvičenie č. 1 študentov 1. ročníka. Cieľom cvičenia bol turistický pochod s poznaním okolia mesta, návšteva pamätníka básnika Petöfiho a vyčistenie okolia pamätníka. Lesnou cestou došli študenti až na Borkut, kde mali súťažiť v hode granátom na cieľ a na výkon. Nepriaznivé poveternostné podmienky spôsobili, že sme sa museli vrátiť do školy a robiť náhradný program. Kombinovali sme zdravotnícku prípravu so športovými hrami. Z celkového počtu 140 žiakov bolo prítomných 111 (79,29% účasť).

PaedDr. Eva Buzgová

Svetový kozmický týždeň

Planetárium pripravilo v rámci svetového kozmického týždňa od 4. do 10. 10. 2010 dynamický sled podujatí, ktoré navštívili najmä tí, ktorých fascinuje tajomný svet vesmíru. Svetový kozmický týždeň ohraničujú dva historické míľniky – vypustenie prvej umelej družice do kozmu 4. 10. 1957 a podpísanie dohody o mierovom využití vesmíru medzi východom a západom 10. 10. 1967. Podujatia začali audiovizuálnym programom o historickom dobíjaní kozmu. Upútal nás bájny mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi a odvekej túžbe ľudí po lietaní. Je veľmi príznačný najmä pre vekové obdobie našich zverencov. Otec zhotovil pre seba a syna krídla z pier vtákov a zlepil ich voskom. Vystríhal syna, aby nelietal príliš vysoko, lebo žeravé slnko roztopí vosk. Ikarus neuposlúchol a zrútil sa strmhlav do morských vĺn. Nebol jediný, ktorý zaplatil za svoju túžbu po lietaní životom. Hranice poznania sa v tejto oblasti posúvali za cenu veľkých obetí i straty životov. Počas podujatí dostali žiaci v hutnej podobe množstvo fyzikálnych informácií i základnú orientáciu v problematike. Pootvorila im dvere do nevšedného sveta osobitného druhu ľudskej tvorivosti, ktorá je príznačná pre hĺbavých ľudí. Podujatia sa zúčastnilo 18 chlapcov 1. a 2. ročníka a chovali sa perfektne.

PaedDr. Valéria Capeková

Účelové cvičenie – 2. ročník

Dňa 7. 10. 2010 sa uskutočnilo účelové cvičenie č. 3 pre študentov druhého ročníka. Činnosť prebehla podľa plánu. Cvičenia sa zúčastnilo 118 študentov, čo je 85,5 % z celkového počtu študentov druhého ročníka. V hode granátom na cieľ bol vyhodnocovaný priemerný počet zásahov za triedu. Poradie: II. A – 1,38, II. B – 1,33, II. C – 1,24, II. S – 1,22, II. F – 1.

PeadDr. Eva buzgová

Súťaž v rope skippingu

ABC voľného času organizovalo dňa 14.10.2010 súťaž jednotlivcov a družstiev v rope skippingu. Z ôsmych stredných škôl sa prezentovalo 16 študentov a 17 študentiek v preskoku švihadla znožmo za jednu minútu. Hodnotil sa počet dosiahnutých preskokov. Za školu tvorili družstvo: Vojtko z III. B, Mišenko zo IV. A, Tidíková z II. F a Pavlišáková z I. F. Najlepšie si viedol Lukáš Vojtko, ktorý skončil v poradí na druhom mieste. Družstvá súťažili v preskoku znožmo štafetovým spôsobom. Každý pretekár skákal 30 sekúnd znožmo a po doskákaní naviazal ďalší pretekár. Opäť sa spočítavali dosiahnuté preskoky. Ako družstvo sme skončili na 5. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

Biela pastelka

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorou sme pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Vyzbierali sme peknú sumu 71,05 €. Prispejeme ňou na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých.

Ing. Judita Sakáčová

Volejbalový turnaj

15. 10. 2010 sa uskutočnil XIV. ročník volejbalového turnaja „ pohár riaditeľa SPŠE“ Turnaja sa okrem domáceho družstva zúčastnili: SSOŠ Mladosť, SOŠ technická a SOŠ obchodu a služieb. Víťaznú trofej si napokon odniesla SOŠ obchodu a služieb, ale zvíťazili všetci, ktorí si prišli zahrať. Vydarené podujatie prispelo veľkou mierou k upevneniu a prehĺbeniu družobných vzťahov s inými školami i k upevneniu domáceho kolektívu.

RNDr. Anna Budišová

Spolupráca s firmou ZyXEL

Firma ZyXEL si v spolupráci s IT školou, o. z. vytipovala dve školy na Slovensku, našu a SOŠ v Kysuckom Novom Meste, ktoré chce materiálne podporiť svojimi produktmi určenými na výučbu sieťových technológií. Študenti budú môcť používať na budovanie PC sietí aj komponenty od iného výrobcu ako CISCO. Práve 25.10.2010 sa uskutočnilo úvodné stretnutie zástupcov obidvoch škôl a firmy, na ktorom sa vytýčila ďalšia stratégia spolupráce, t. j. vzdelávanie učiteľov, využívanie komponentov vo výučbe, tvorba e-learningových materiálov a ďalšie.

Ing. Slavomír Kožár

Tanečný kurz

Do víru tanca sa toto roku ponorilo len deväť prvákov. Je na zváženie, či prváci sú dostatočne zrelí na takýto vážny krok, ale dnešná mládež je stále akcelerovanejšia a svoje plesy majú aj škôlkari. Máme skúsenosť, že neskôr na takúto ponuku nereagujú, lebo škola im naloží taký batoh povinností že mnohým nie je do spevu ani do tanca. Faktom je, že je to historicky najmenší počet prihlásených, lebo informačné šumy od starších z minulého roku, kedy nebol dodaný potrebný počet dievčat a chlapci museli tancovať sami, odradil prípadných záujemcov. Naši tanečníci sú však nadšení a svoje umenie budú môcť vyskúšať už čoskoro na tanečnom plese Združenej školy pri príležitosti Dňa študentstva.

PhDr. Valéria Capeková

SPONZORI