2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Absolventi SPŠE Prešov ocenení ministrom školstva

pamatny-list

Pri príležitosti Dňa študentov sa každoročne na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje Pamätný list svätého Gorazda výnimočným študentom. Toto slávnostné odovzdávanie ocenení sa tento rok uskutočnilo 14. novembra v Bratislave. Medzi výnimočných študentov jednoznačne patria aj absolventi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík. Počas štúdia v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove absolvovali mnoho významných súťaží, v ktorých boli veľmi úspešní. Za zmienku stoja súťaže – ZENIT, v ktorej sa umiestnili chlapci na popredných miestach niekoľkokrát, súťaž Junior Internet a súťaž Mladý tvorca.

pamatny-list

Za úspechy v informatických a matematických súťažiach získali Lejko a Štefančík Čestné uznanie od IT Valley Košice. V uplynulom školskom roku dosiahli významné úspechy v súťaži AMAVET – Festival vedy a techniky, kde získali 1. miesto v celoštátnom kole so svojím projektom Cloudový informačný systém. Tento projekt im priniesol postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, kde sa chlapci prezentovali na medzinárodnej úrovni, a tým úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj Slovenskú republiku. Ich úsilie a nadanie počas štyroch rokov bolo ministrom školstva Ing. Petrom Plavčanom, CSc. ocenené Pamätným listom svätého Gorazda. Jergušovi a Štefanovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v budúcnosti.

Mgr. Lucia Liptáková

Festival vedy a techniky AMAVET

festival-vedy-a

Študenti SPŠE prezentovali v Bratislave svoje projekty na celoštátnom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET v dňoch 10. – 12. novembra 2016. Aj tento rok máme víťaza. Je ním Filip Farkaš zo IV.C so svojím projektom Kvadrokoptéra v kategórii elektrina a mechanika a postupuje na medzinárodnú súťaž EXPO SCIENCES 2017 do Bruselu.

Aké boli jeho dojmy?

„Súťaž bola náročná, pretože pri stánku sa zastavovalo veľmi veľa ľudí. Projekty súťažiacich boli naozaj zaujímavé, hlavne v kategóriách biológie a chémie. Navštívil nás aj minister školstva Slovenskej republiky a francúzsky veľvyslanec, takže angličtiny bolo dosť. Keby som nebol v maturitnom ročníku, tak by som sa určite súťaže zúčastnil znova. Atmosféra bola vynikajúca.“

Svoj zenit predstavili aj Marek Gogoľ a Juraj Miščík zo IV.B s projektom: Automatická webová administrácia, Lukáš Purdeš a Radovan Škop z III.SA a projekt: Odpoludnie s matematikou, Dávid Brilla zo IV.SB s projektom Evikon. Gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR na východe

statny-tajomn

V piatok, 4. novembra 2016, poctil prešovskú SPŠE svojou návštevou Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorého sprevádzal Miroslav Osifčin, vedúci sekretariátu štátneho tajomníka, a Ing. Lenka Holubová, z odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja.

Po privítaní riaditeľom školy, Ing. Slavomírom Kožárom, MBA nasledovala elektronická prezentácia, v ktorej sa návšteva dozvedela zaujímavé fakty o škole, o jej úspechoch, víziách, projektoch či spolupráci s firmami.

Neskôr nasledovala prehliadka školy. Na jej začiatku štátny tajomník symbolickým prestrihnutím pásky „skolaudoval“ telocvičňu, ktorá bola zrekonštruovaná z finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

Potom sa návšteva nakrátko zastavila v niekoľkých odborných učebniach. Súčasťou prehliadky bola aj kolaudácia dielní, ktoré prešli rekonštrukciou v rámci projektu Revitalizácia nevyužitých dielní podnikateľskej činnosti.

Svoju návštevu štátny tajomník ukončil stretnutím s pedagógmi, ktorým sa prihovoril, a povzbudil ich do ďalšej pedagogickej práce.

Mgr. Jana Pavlišaková

Úspešný Deň otvorených dverí

dod-jpg

Ôsmaci premýšľajú, deviataci sa rozhodujú, ktorú strednú školu si majú vybrať. Aj preto sa stalo v našej škole tradíciou organizovať v novembri Deň otvorených dverí – DOD. Tohtoročný sa konal 15.11.2016. A že bol naozaj úspešný, svedčí aj počet účastníkov – 360 z 53 škôl nielen z Prešova a Prešovského okresu, ale aj z ďalších okresov Prešovského samosprávneho kraja.

Záujemcom o štúdium, ich rodičom, učiteľom, výchovným poradcom i ďalším hosťom boli od skorého rána sprístupnené priestory školy a v nich fundovaní pedagógovia spolu s p. zástupkyňou, Ing. J. Sakáčovou, poskytovali množstvo informácií o študijných odboroch, vybavení školy a predpokladaných kritériách prijatia na štúdium pre nasledujúci školský rok. Vo vybraných učebniach, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní, mali návštevníci možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o konkrétnom odbore z úst vyučujúcich i samotných študentov. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – sa presvedčili aj pri tejto príležitosti – najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov.

Veľkým lákadlom pre záujemcov o štúdium je určite aj možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže v niektorej z európskych krajín.

Pri predstavovaní jednotlivých študijných odborov bol najväčší záujem o odbor Informačné a sieťové technológie, ktorý je v posledných rokoch mimoriadne populárny. Škola sa môže popýšiť spoluprácou s poprednými IT firmami, čo zaručuje úzku prepojenosť vzdelávania s praxou. Odprezentované videofilmy, ukážky konkrétnych softvérov a hardvérov používaných vo výučbe urobili veľmi dobrý dojem nielen na žiakov, ale aj na ich rodičov. Odbor Elektrotechnika ponúka ďalšie vzdelávanie v oblasti priemyselná informatika, elektroenergetika, počítačové systémy.

Pri propagácii odboru Technické a informačné služby v elektrotechnike sa účastníci dozvedeli o veľkých zmenách, ktoré tento odbor nielen zatraktívnia, ale posunú ho na oveľa vyššiu a kvalitnejšiu úroveň.

V ankete mnohí deviataci konštatovali, že získali predstavu o obsahu štúdia v jednotlivých odboroch, čo im určite pomôže pri výbere strednej školy a na vlastné oči sa presvedčili, že sme kvalitnou školou s dobrým menom. Aj preto odchádzali domov s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov s presvedčením, že sa chcú stať žiakmi práve tejto školy.

Na záver slová p. zástupkyne, Ing. J. Sakáčovej: „Samozrejme, veľmi nám záleží na tom, aby sme pre našu školu získali čo najlepších žiakov. Chceme získať žiakov, ktorí majú záujem o elektrotechniku a o informačné technológie, ktorí sú tvoriví a vnímaví. Som presvedčená, že osobná návšteva našej školy im uľahčí ich rozhodnutie a verím, že svoje pozitívne dojmy budú šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi.“

PaedDr. Lucia Ligusová

Zenit v programovaní a web – krajské kolo

zenit-v-program

Slovná skratka Zenit v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. V školskom roku 2016/2017 sa v dňoch 29. – 30.11.2016 uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní, v ktorom sa zúčastnili víťazi školských kôl prebiehajúcich v školách v rámci Prešovského kraja. Súťažilo sa v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka a v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka, kde žiaci preukazovali svoje programátorské zručnosti. V kategórii C – Web dizajnér, súťažili dvojčlenné tímy – programátor a grafik. Programátor – programuje návrh webových stránok, ich optimalizáciu pre dva rôzne prehliadače s rôznymi rozlíšeniami a programovanie na strane servera. Grafik – vytvára koncepciu dizajnu, digitálne spracovanie, typografiu, prezentáciu konečného návrhu.

Súťaže sa zúčastnilo 25 študentov. Výsledky sú uvedené na stránke www.spse-po.sk. Súťaž ma postupový charakter, víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.2. – 9.2.2017, SPŠ Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Víťazom gratulujeme a prajeme Jonášovi Dujavovi, Marekovi Gogoľovi, Norbertovi Kundrákovi úspech aj na celoštátnom kole.

Ing. Gabriela Mitrová

Burgas Free University

burgas-jpg

Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová sa 15. – 17. novembra 2016 zúčastnili 1. úvodného stretnutia projektu s bulharskou Burgas Free University (BFU) v hlavnom meste Bulharska – v Sofii. Daného stretnutia sa zúčastnili všetci partneri projektu – okrem nás aj partneri z Bulharska, Lotyšska a Rumunska.

Hlavný cieľ rokovania daného ISTRA projektu bol zameraný na oboznámenie sa s vývojom a pilotovaním dvoch široko použiteľných radách noriem (ISO/IEC 27000 – Štandardy pre systém riadenia bezpečnosti informácií a ISO 31000 – Normy pre systémy riadenia rizík) a na detailnú prípravu ich školenia a výučby.

Európska komisia prejavila svoj záujem o zvýšenie povedomia o normalizáciu. Vo svojom oznámení o strategickej vízii pre európske normy požiadala EK európske normalizačné organizácie, členské štáty a ďalšie normalizačné orgány zapojiť sa do projektu a zlepšiť vzdelávania informovanosťou o normách.

Daný projekt v reakcii na zjavnú potrebu zlepšiť vedomosti a zručnosti o normách vo vzdelávacích programoch a akademických osnovách sa zameriava na OVP a C-VET tréningy, ktoré sú založené na štandardoch.

Projekt je navrhnutý pre systém odborného vzdelávania a prípravy a jeho cieľom je nadobudnúť odborné a praktické znalosti o normách. Vybrané súbory noriem budú týmto projektom široko použiteľné, takže dané osnovy bude možno ľahko začleniť do nášho vzdelávacieho systému.

Vyškolení študenti, učitelia a externé organizácie získajú dostatočné základné znalosti o normách a normalizácii s cieľom pokračovať v štúdiu na vyššej úrovni v záležitostiach týkajúcich sa normalizácie. Okrem toho budú vyškolení, aby získali vedomosti a zručnosti v prostredí založenom na informačných a komunikačných technológiách. Myšlienka projektu a očakávané výsledky sú tiež podporované Národnou agentúrou pre odborné vzdelávanie. Odborná príprava, ktorá sa zaoberá spracovávanou tréningovou cestou a poskytnuté materiály môžu byť ďalej akreditované a použité v systéme odborného vzdelávania na národnej i európskej úrovni.

Na danom stretnutí boli vytvorené stratégie na riadenie projektov, kontrolu kvality a monitorovanie, internú komunikáciu, šírenie, vnútorný výkonný plán, šablóny a formuláre, ktoré majú byť používané a ktoré boli na danom stretnutí prerokované a schválené partnermi. Tri odborné školy – School of Commerce Burgas Bulharsko, SPŠE Prešov Slovensko a Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova Rumunsko sa budú podieľať na vývoji a testovaní všetkých výstupov. VET tréneri a testovacie skupiny študentov z týchto škôl budú testovať tréningové prostredie a výcvikové osnovy. SPŠE bude realizovať stratégiu šírenia projektu medzi partnerstvami.

Ing. Vladimíra Pastirová

Stretnutie s podnikateľmi na pôde SPŠE v Prešove

7-jpg

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove má dlhoročné kontakty s firmami a potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov, čím sa flexibilnejšie prispôsobuje požiadavkám trhu práce.

Vzhľadom na skutočnosť, že nás spolupráca s firmami posúva vpred a otvára nám nové možnosti, sme nesmierne radi, že sa aj v tomto školskom roku uskutočnilo tradičné stretnutie vedenia a pedagógov našej školy s podnikateľmi a konateľmi firiem, ktoré pripadlo na 22. novembra 2016. Naše pozvanie prijalo množstvo vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia firiem ABB, s.r.o., PLOSKON AT, CPPPaP Prešov, Applied Meters, Košice IT VALLEY, VSD, a.s., EIC, s.r.o., Regada, Tomark, s.r.o., LEAR Prešov, TOWERCOM, BWG, k.s., MAVEX Junior a zástupcovia SOPK, OŠ PSK, MsÚ Prešov a ÚPSVaR Prešov. Tohtoročné stretnutie sa nieslo v duchu inovatívnosti. Formálna časť stretnutia prebehla v konferenčnej miestnosti a úlohy moderátorky sa zhostila zástupkyňa školy, Ing. Judita Sakáčová. Po jej uvítacom príhovore sa všetkým zúčastneným predstavil nový člen našej školy – robot Nao. Následne na to sa slova ujal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý oficiálne otvoril stretnutie a formou prezentácie predstavil našu školu. K slovu sa dostali aj ostatní členovia vedenia školy, ktorí prítomným predstavili naše úspechy, projekty a novinky. Nechýbali ani ukážky učebných pomôcok, ktoré v krátkosti predstavil Ing. Jozef Macej, vyučujúci odborných predmetov.

Keďže nám záleží aj na názore a spokojnosti našich potenciálnych zamestnávateľov, súčasťou stretnutia bola aj diskusia, počas ktorej zaznelo množstvo zaujímavých podnetov. Ako prvý sa tejto výzvy ujal Ing. Štefan Ploskoň, podľa ktorého študentom/absolventom chýba tzv. „chcelosť“, zručnosť a praktickosť, a preto odporúča dávať väčší priestor stredoškolskej odbornej činnosti či technickým súťažiam.

Pozitívne ohlasy a inšpiratívne podnety zazneli na adresu nového vzdelávacieho programu, ktorý sa zaviedol v tomto školskom roku v rámci odboru technické a informatické služby. Na potrebu dobrých manažérov zareagovala PhDr. Ľubomíra Gallová, podľa ktorej správny manažér musí vedieť komunikovať, správne motivovať a usmerňovať svoj tím, no v neposlednom rade musí byť dobrý psychológ.

Po ukončení formálnej časti stretnutia sa hostia presunuli do priestorov zborovne, kde sa pokračovalo v priateľských rozhovoroch. Veríme, že tohtoročné stretnutie s podnikateľmi splnilo svoj cieľ, ktorým bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov a prehlbovanie spolupráce, ale aj podpora a rozvíjanie iniciatív, zlepšenie kvality vzdelávania, motivácia študentov a podpora inovácií vo vzdelávacom procese.

Mgr. Jana Pavlišaková

Stretnutie s riaditeľmi základných škôl

8-jpg

Dňa 10.11.2016 sa v dopoludňajších hodinách na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove uskutočnilo stretnutie riaditeľov základných škôl prešovského okresu. Pozvanie prijali riaditelia a zástupcovia 11 základných škôl. Účastníkov privítal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. Hosťami tohto pracovného stretnutia boli aj Ing. Lenka Holubová z odboru školstva PSK a PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ Prešov.

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce so základnými školami, ktorých žiaci môžu v budúcnosti byť študentmi SPŠE v Prešove a svojimi výchovno-vzdelávacími výsledkami môžu prispieť ku kvalite SPŠE a šíriť dobré meno svojim základným školám.

V úvodnej časti stretnutia boli podané základné informácie o našej škole a ponúkaných študijných odboroch. Ing. Slavomír Kožár, MBA ponúkol riaditeľom a zástupcom základných škôl množstvo pripravovaných aktivít, ktoré môžu u žiakov vzbudiť záujem a motivovať ich k štúdiu jedného z odborov, ktoré SPŠE Prešov ponúka. Z plánovaných aktivít možno spomenúť krúžkovú činnosť, Letnú školu IT, Letnú školu elektroniky, JUNIOR akadémiu SPŠE a mnoho zaujímavých súťaží, v ktorých môžu žiaci základných škôl prezentovať svoje vedomosti, zručnosti a kreativitu – LEGObot, ELEKTRONIKA hrou, ELEKTROmatik, ELEsparks.

Po úvodných informáciách o škole sa konala krátka obhliadka školy, kde si hostia mohli pozrieť niektoré odborné učebne a laboratória SPŠE a priamo nahliadnuť do vyučovacieho procesu.

V závere stretnutia prebehla diskusia, v ktorej riaditelia a zástupcovia ZŠ mohli vyjadriť svoje názory k prezentovaným aktivitám a prejaviť záujem o vzájomnú spoluprácu so SPŠE Prešov.

Veríme, že stretnutie s riaditeľmi a zástupcami základných škôl prešovského okresu bolo prínosným pre obe strany.

Mgr. Ivana Kurtyová

Junior Freshhh

Je to prírodovedná súťaž, ktorú organizuje nadnárodná Skupina MOL. Na Slovensku je vyhlasovateľom a zároveň organizátorom hry spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a uskutočňuje sa prostredníctvom webovej stránky www.junior.freshhh.sk.

V dňoch 24.10. – 16.11.2016 prebehla online časť štvrtého ročníka súťaže. Hry sa zúčastnilo aj päť trojčlenných tímov študentov III.SB triedy našej školy. Pri riešení úloh si precvičili a prehĺbili vedomosti z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a zemepis. Počas toho počítali, programovali, vyhľadávali na internete, pýtali sa. Využívali všetky možné spôsoby, ako sa dostať k informáciám. Úlohy boli veľmi zaujímavé, netradičné a obohatili ich nielen po obsahovej stránke. Veľmi dôležitá bola tímová práca, správne rozdelenie úloh a dochvíľnosť. Ich snaha priniesla úspechy. Štyri zo zapojených tímov ~/.ssh (Daniel Košč, Benedikt Feťko a Ľubomír Druga), (Jozef Cipa, Viktor Hriseňko a Peter Nižník), Banana Team (Michal Hamrák, Dávid Kokoška a Jozef Škovrán) a High Ping (Martin Baran, Patrik Huba a Tomáš Stankovič) skončili medzi 5 najúspešnejšími tímami spomedzi tímov v kategórii stredných a odborných škôl a postúpili tak do prezenčného finále súťaže pre SOŠ/SPŠ, ktoré sa uskutoční v Bratislave v priestoroch spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dňa 7.12.2016. Tam budú hrať nielen o uznanie, ale aj o super ceny. Okrem toho vďaka ich aktivite vyhrala naša škola súťaž o najaktívnejšiu školu v tejto hre a šek na 1000 €.

Tešíme sa z aktivity našich študentov a prajeme im veľa úspechov vo finále.

Mgr. Marta Kožárová

Zenit v elektronike – školské kolo

10-jpg

Stálo sa už pravidlom, že v mesiaci november sa koná školské kolo súťaže Zenit v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich žiakov v oblasti elektroniky. V tomto školskom roku je to už XXXIII. ročník tejto súťaže.

Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s určenou komisiou, má postupový charakter – školské, krajské a celoštátne kolo – a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

V dňoch 4.11.2016 sa konala teoretická časť a 15.11.2016 praktická časť školského kola. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2016 v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove postupujú za kategóriu „A“ Pončák Matej, žiak IV.C, a Kmecík Tadeáš, žiak III.C triedy. Za kategóriu „B“ Nemergut Peter, žiak II.C, a Jusko Miroslav, žiak II.B triedy. Poprajme im teda veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na krajskom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik

Školské kolo olympiády v cudzích jazykoch

11-jpg

V dňoch 22. a 23. novembra 2016 sa v našej škole konali školské kolá olympiád v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Súťaž bola zameraná na viaceré jazykové zručnosti. V písomnej časti súťažiaci študenti mali zvládnuť gramaticko-lexikálny test a vypracovať úlohy na základe vypočutej nahrávky. V ústnej časti ich úlohou bolo opísať situáciu na predloženom obrázku.

Svoje znalosti si v anglickom jazyku preverilo 28 študentov 1. až 3. ročníka. Víťazom sa stal Pavol Baran z II.SA.

Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnilo 8 študentov 2. až 4. ročníka. Na prvom mieste sa umiestnil Martin Sekera zo IV.F, ktorý je víťazom školského kola už štvrtý rok po sebe.

V ruskom jazyku súťažilo 13 študentov 2. až 4. ročníka. Prvenstvo z minulého roka si obhájil Marko Barník-Krivánek z III.C.

Víťazom školských kôl srdečne blahoželáme k víťazstvu a postupu na obvodné kolá olympiád v jednotlivých cudzích jazykoch. Výnimkou v tomto školskom roku je Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktoré postupujú prví dvaja víťazi školského kola. Výsledky najúspešnejších súťažiacich nájdete v prílohe.

Výsledky

Mgr. Miroslava Gajdošová

Maratón aerobik v SPŠE

122-jpg

Dňa 28.11.2016 sa v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove stretli priaznivci aerobiku na súťaži s názvom Maratón aerobik, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva SR. Usporiadateľmi tohto už 25. ročníka bolo Krajské športové centrum v Prešove, Fakulta športu v Prešove, a v neposlednom rade aj naša škola. Teší nás, že medzi 38 súťažiacimi, mali svoje zastúpenie aj študentky našej školy.

Úvodné slovo patrilo riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, ktorý privítal všetky súťažiace a poprial im hlavne veľa síl. Niet divu, keďže na všetky prihlásené dievčatá čakal 4-hodinový maratón rozdelený do 4 kôl. Súťažiace museli zvládnuť Dance aerobik, Kondičný aerobik, Taebo, Zumbu a udržať tempo s precvičovateľkami, ktorými boli Mgr. Ružbarská a Mgr. Tomková z Fakulty športu v Prešove. Novinkou tohto ročníka bola možnosť vyskúšať si cvičenie s použitím hrudného pásu či hodiniek na meranie pulzu.

122-jpg

Porota v zložení PaedDr. Evy Buzgovej, PaedDr. Nadeždy Balogovej a Mgr. Libuše Laputkovej mala mimoriadne ťažkú úlohu, keďže všetky súťažiace boli naozaj výborné, no iba päť dievčat mohlo postúpiť do celoslovenského finále. 1. miesto nakoniec získala Kizáková Ivana, študentka Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Na 2. mieste sa umiestnila Minárová Patrícia zo Súkromného bilingválneho gymnázia, Prešov a 3. miesto obsadila Toďorová Dominika z Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Je pre nás potešením, že medzi postupujúcimi bola aj študentka našej školy, Balhová Tímea, ktorá sa umiestnila na 4. mieste. Posledné postupujúce miesto získala Perečínska Simona z Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov.

Všetkým prítomným ďakujeme za účasť, víťazkám srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

Mgr. Jana Pavlišaková

SAP Overview

V dňoch 2. až 3.11.2016 žiaci tretieho ročníka odboru TIS v rámci predmetu PXA pod vedením vyučujúcej odborných ekonomických predmetov – Ing. Vladimíry Pastirovej, ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti školenia SAP ACADEMY – SAP Overview. Postupne prechádzali jednotlivými časťami daného kurzu v priebehu 3 mesiacov tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu a aby sa im umožnila možnosť získavania certifikátov v danej oblasti na konci tohto kurzu v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania. Žiaci absolvovali záverečné testovanie z teoretickej aj praktickej časti. Certifikát SAP Overview získavajú títo žiaci: Simona Fignárová, Maroš Futo, Jakub Imrich, Miroslav Jackanin, René Janický, Jozef Jarčuška, Tomáš Krišanda, Adam Maňko, Lukáš Mikolaj, Nina Oľhová, Michal Pacinda, Dávid Paločko, Adam Propper, Richard Sabol, Patrik Smetana, Mário Tomkó, Kristián Verešpej a Matej Žid. Srdečne blahoželáme!

Ing. Vladimíra Pastirová

Imatrikulácia prvákov

14-jpg

Je už tradíciou, že v novembri spoločne s Dňom študentstva a Dňom otvorených dverí prebieha v našej škole aj imatrikulácia žiakov 1. ročníka. Bolo tomu tak aj tento rok.

Dňa 15.11.2016 o 08:00 hod. sa v telocvični školy konala imatrikulácia žiakov. Táto študentská slávnosť, pri ktorej sú žiaci 1. ročníka prijímaní medzi žiakov strednej školy, je pre nich prvým krokom do života dospelých. Čakajú ich 4 roky tvrdej práce a ustavičného boja medzi tým, čo by chceli a medzi tým, čo budú musieť. Preto im ŽŠR spolu so skupinou Ing. Vladislava Bajusa prvé kroky v našej škole spríjemnila slávnostnou imatrikuláciou. Daná slávnosť začala príhovorom Tímei Balhovej (predseda ŽŠR) a Branislava Pavlinského (podpredseda ŽŠR), ktorí celú imatrikuláciu dopĺňali vhodným slovom.

Pán riaditeľ sa ujal slova a slávnostným príhovorom otvoril akt imatrikulácie. Predsedovia tried 4. ročníka si pripravili úlohy pre náhodne vybraných žiakov z jednotlivých tried. Žiaci I.A, B, C mali zvládnuť kvíz a v ňom odpovedať na otázky, ktoré sa týkali života v škole. Žiaci I.SA, SB museli v časovom limite 2 minút zložiť klávesnicu, a to len písmenkovú časť, tak ako má byť rozloženie kláves. 6 dievčat a 6 chlapcov z I.F triedy museli vzájomným pôsobením svojich tiel a bez pomoci rúk prasknúť balón, ktorý bol vložený medzi nich v časovom limite 2 minút. Na záver úspešne zvládnutých úloh si pre žiakov pripravila naša kapela „SpeshFloyd“ pieseň To zvládnem.

Jednotlivé úlohy sa zvládali v príjemnej atmosfére a za povzbudenia ostatných žiakov a triednych učiteľov. Prváci si vypočuli DESATORO SPŠE a následne svojou prísahou zložili slávnostný sľub. Týmto ŽŠR milých prvákov prijala do radov žiakov SPŠE v Prešove. Prevzatím imatrikulačného listu sa tak triedni učitelia aj žiaci 1. ročníka stali neoddeliteľnou časťou a súčasťou najlepšej a najkvalitnejšej školy.

Po skončení na všetkých čakalo pekné divadelné predstavenie na veľkej scéne DJZ „Revízor“, ktoré zorganizovala ŽŠR pre všetkých žiakov a pedagógov školy.

Martina Krausová

Novembrové aktivity v ŠI

15-png

Hromady opadaného lístia a náznaky sneženia nám nenápadne pripomínajú, že na lavičke ročných období nám jeseň vystriedala zima. Študenti sa chytili roboty a všetko opadané lístie v okolí školy a školského internátu hravo pohrabali. Matematické a logické myslenie si necibria študenti len v škole, ale aj návštevou rôznych podujatí. Tento mesiac sa zúčastnili akcie Prešovskej univerzity, kde na nich čakali rôzne matematické hlavolamy a demonštrácia princípu funkčných miniatúr obrábacích strojov ovládaných počítačom.

Naši prváci sa v novembri rozhodne nenudili. Absolvovali množstvo odborných prednášok s pozvanou psychologičkou Mgr. Zuzanou Bočkayovou, ktorá im v týždenných intervaloch priblížila problematiku lásky, sexu, dospievania a rôznych drogových závislosti. Všetci študenti ŠI absolvovali povinné stretnutia týkajúce sa požívania alkoholických nápojov počas pobytu v ŠI. Týmito aj ďalšími preventívnymi aktivitami chceme predchádzať nežiaducim sociálno-patologickým javom.

Cesty za kultúrou nás tento mesiac priviedli do divadla a na ples, ktorý organizovala Stredná odborná škola podnikania Prešov. Ples oslovil najviac našich prvákov, ktorí sa chceli skvelo zabaviť a nadviazať nové známosti s opačným pohlavím. Ani internát neobišli rodičovské aktívy. Rodičia sa prišli informovať, ako sa správajú ich ratolesti mimo domova. Môžeme skonštatovať, že odchádzali s úsmevom na tvári, lebo sme pre nich mali pozitívne správy.

Športové podujatia sa tešia veľkej obľube. V tomto mesiaci stihli chlapci volejbalový turnaj, florbalový turnaj v SOŠ podnikania, stolný futbal, šípky a samozrejme nechýbal ani futsal. Potešujúcou správou pre našich „bodybuilderov“ je inovácia školskej posilňovne v podobe nových činiek a závaží.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Pravda o drogách

pravda-o-droga

Dňa 21.11.2016 na triednickej hodine v II.F triede sme mali veľmi zaujímavú a v dnešnej dobe aktuálnu prednášku o škodlivom vplyve drog na ľudský organizmus. Prednášajúci trocha zvláštnym spôsobom urobil prieskum o drogách v našej triede a zároveň nám priblížil pravdivé a desivé fakty o tom, ako drogy dokážu v človeku prebudiť falošný pocit šťastia a človek pod ich vplyvom nakoniec prepadne na samé dno. Verím, že v našej triede sme rozumní a uvedomelí študenti a nikto teraz a ani v budúcnosti neprepadne tomuto „falošnému opojeniu“. Takže buďme šťastní a drogám hovorme: „NIE!“

Martina Staneková, II.F

Deň otvorených dverí v TUKE

tuke-4-b-jpg

Dňa 7.11.2016 sme navštívili Deň otvorených dverí v Technickej univerzite v Košiciach. Absolvovali sme zaujímavé prednášky na fakulte elektrotechniky a informatiky. Študenti získali širší prehľad o VŠ, ktorý im určite pomôže v rozhodovaní sa pri výbere študijného odboru.

Kolektív IV.B

Webelement a Eastcubator Prešov

Dňa 2.11.2016 prebehlo stretnutie vyvolané konferenciou ENTERsession, ktorá sa uskutočnila 27.10. 2016 v priestoroch Inovačného partnerského centra.

as

Webelement zabezpečuje stretnutie odborníkov z oblasti webového vývoja, ktoré prebiehajú formou prednášok a networkingu v neformálnych priestoroch (viac na webelement.sk alebo na Facebooku).

1-png

Eastcubator Prešov poskytuje co-working, zdieľaná kancelária združujúca hlavne ľudí z IT sektoru so zameraním na vytváranie nových kontaktov, spolupráce a príležitostí (viac na coworkingpresov.sk alebo Facebooku).

1-1-jpg

Za týmito dvoma aktivitami stojí IT startupista a nadšenec IT – Martin Rázus. Dávam práve jeho osobu a projekty, za ktorými stojí, do pozornosti všetkým IT-chtivým.

Snahou školy je nadviazať spoluprácu práve s takýmito nadšencami a ľuďmi v pozadí, ochotnými podieľať sa na spolupráci pri profilovaní odborných kompetencií našich absolventov.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Školský network

skolsky-network

Dňa 3.11.2016 sa uskutočnilo stretnutie na pôde školy s metodikom vzdelávacích a rozvojových projektov Školský network – Mgr. Ladislavom Baranyai, PhD. Téma stretnutia bola zameraná na „Vitalizovanie školy od jej koreňov“. Téma v sebe zahŕňala odpovede na otázky:

 • Akú školu hľadá rodič pre svoje dieťa?
 • Ako sa rozvíja plnohodnotná škola?
 • V akom prostredí pôsobia školy na Slovensku?
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy
 • Rozdiely medzi školami
 • Energia pedagógov
 • Cesty vo vzdelávaní
2-jpg

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Miniflorbal Cup 2016

3-jpg

Aj tento rok sa 4. novembra naši študenti zúčastnili tradičného florbalového turnaja Miniflorbal Cup 2016. Tento rok sa nám výsledkovo až tak nedarilo, aj keď herne to nebolo najhoršie. Po prehre so SPŠ stavebnou 2:3 sme zvíťazili nad SOŠ obchodu a služieb vysoko 11:4. V dueli s domácim družstvom zo SPŠ strojníckej sme, bohužiaľ, opäť prehrali 2:3 a obsadili tak konečné tretie miesto. Družstvo SPŠE tvorili: Kristián Aštary (IV.C), Lukáš Bača (IV.SA), Roman Čech a Martin Kovalčik (III.B), Jakub Škarupa a Juraj Paluba (II.SA), Patrik Pustý a Peter Kertys z II.C, Sebastián Kolarčík z I.SA, Jozef Frivaldský zo IV.F.

Mgr. Štefan Dankovič

Open Technology Day 2016

unicorn

Dňa 7.11.2016 o 19:00 som sa spolu s Ing. Tatianou Varadyovou, PhD. a Ing. Gabrielou Mitrovou zúčastnil na pokračovaní workshopu Open Technology Day v spoločnosti Unicorn Systems. Prednáška bola venovaná téme Dátové pumpy – konsolidácia dát z bankových back-end systémov. Workshop považujem za užitočný, keďže sme mohli vidieť reálne nasadený systém, ktorý sa využíva v rámci konkrétnej komerčnej banky a oboznámiť sa s novinkami v oblasti spracovania dát a databázových technológií. Získali sme informácie o fungovaní dátového skladu v praxi.

4-jpg

Informácie z tohto workshopu sú prínosom a budú zahrnuté aj v rámci predmetu DAA v 4. ročníku, kde tematický plán bude obohatený o vysvetlenie a princíp dátových púmp a dátových skladov. Na stretnutí boli preberané aj možnosti spolupráce s našou školou vo forme organizácie prednášok pre študentov alebo učiteľov na vybrané témy, či už v rámci predmetu alebo samotného workshopu v našej škole. Hlavne, čo sa týka priblíženia potrieb trhu práce a samotnej výučby a namotivovať študentov na reálnych príkladoch z praxe. Spoločnosť Unicorn Systems realizovala už aj recenziu našich tematických plánov, na základe ktorých budú vybrané aj témy na prípadne konzultácie a workshopy pre študentov a učiteľov.

Ing. Martin Broda, PhD.

Valné zhromaždenie ASOŠS

5-jpg

V dňoch 8. – 9.11.2016 v hoteli Sitnovo Vyhniach sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, ktorej členom je aj naša škola.

Počas dvoch rokovacích dní vystúpili pozvaní hostia s aktuálnymi problémami stredných odborných škôl regionálneho školstva:

 • Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., poradca ministra ŠVVaŠ SR – programové vyhlásenie vlády SR v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania,
 • Ing. Marián Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR – zákon o odbornom vzdelávaní,
 • JUDr. Ing. Michal Bartók, riaditeľ ŠIOV-u – transformácia odborného vzdelávania a prípravy.

Veľmi dôležitou časťou zhromaždenia bola práca v sekciách, konkrétne v sekcii priemyselných škôl, ktorá spracovala program smerujúci k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v priemyslovkách a k viditeľnému odlíšeniu priemysloviek na Slovensku.

Program je rozdelený do etáp a zhrnutý v bodoch. Niektoré body nie je možné plniť bez zmeny legislatívy, či iných podporných krokov, ktoré riaditelia SPŠ nemôžu ovplyvniť. Sú ale body, ktoré je možné plniť okamžite, prípadne vychádzajú z praxe niektorých škôl.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Tradícia pokračuje – prváci vynikajúci

stolny-tenis-j

V stredu, 9.11.2016, sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise v ZŠ Sibírska. Družstvo školy v zložení: Fiľo (III.B), Stekla (IV.SA), Vodička, Dujava D., Macko – všetci I.C, Mikuš (I.F) zvíťazilo a postúpilo do krajského kola. 11 družstiev bolo rozdelených do 3 skupín. V skupine sme mali SPŠS, SOŠ obchodu a služieb a SOŠ, Košická 20. Všetky zápasy chlapci hladko vyhrali 4:0. Semifinále bolo opäť našou záležitosťou a bez prehry sme sa dostali do finále. V troch zápasoch sme stratili 1 bod v poslednom zápase s SPŠS. Konečne sme sa dostali z večne druhého miesta na prvú priečku. Chlapcom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

PaedDr. Eva Buzgová

Rope skipping

rope-skipping-1

Vo štvrtok, 10.11.2016, zorganizoval MU TEV súťaž v preskokoch cez švihadlo (rope skipping), ktorej sa zúčastnilo vyše 100 študentov. Nominovaní boli štyria najlepší študenti z každej triedy, ktorí dosiahli požadované počty preskokov v kvalifikácii triednych kôl. Súťaž začala štafetou, v ktorej študenti mali po sčítaní spraviť čo najväčší počet preskokov striedavo nôž za 30 sekúnd. V tejto disciplíne vyhrala s veľkým náskokom trieda III.A (268 preskokov). Okrem štafety boli dve súťaže jednotlivcov. Vo vytrvalostnej disciplíne dominoval Ľudovít Sčensný (II.C), ktorému sa podarilo prekonať hranicu 500 znožných preskokov za 3 minúty. Súťaž jednotlivcov vyhral Filip Matija z III.A s počtom 101 preskokov striedavo nožne za 60 sekúnd. Do súťaže sa zapojili aj naše študentky, z ktorých si prvenstvo vybojovali žiačky prvého ročníka. V súťaži jednotlivkýň bezkonkurenčne vyhrala Nina Oľhová (III.F) vo vytrvalostnej (380 preskokov) aj rýchlostnej (90 preskokov) disciplíne. Súťažiaci na popredných priečkach boli odmenení diplomom a sladkými odmenami.

rope-skipping-2

V rámci projektu „Škola podporujúca zdravie“ si mohli študenti nechať zmerať tlak a pulz pred začiatkom vytrvalostného skákania a po skončení. Tlak a pulz merali študentky Strednej zdravotníckej školy v Prešove, ktoré zabezpečila koordinátorka projektu – Mgr. Lucia Liptáková. Súťaživá atmosféra s vysokým počtom účastníkov nabudila študentov k výborným výkonom a predpokladáme, že rope skipping sa stane každoročnou tradíciou našej školy. Preskoky na švihadle sú výborným prostriedkom na rozvoj kondične-koordinačných schopností. Už teraz sa študenti môžu tešiť na ďalší ročník tejto súťaže, ktorú sa pokúsime ešte viac skvalitniť.

Mgr. Jozef Gmitro

Výzva 2017 – Erasmus+

Dňa 10.11.2016 sa v Košiciach konal seminár ohľadom výzvy Erasmus+ na rok 2017. Na seminári boli deklarované ciele agentúry na roky 2014 – 2020. Ukazovali na úlohu väčšej prepojenosti medzi programom a politickými cieľmi, možnosti prepájania sveta vzdelávania so svetom práce, kládli dôraz na celoživotné vzdelávanie. Taktiež rozoberali podporu nových foriem spolupráce a silný dôraz kládli na pridanú hodnotu EÚ.

V rámci seminára sa rozoberali dôležité prvky Erasmu+ ako rovnosť a inklúzia, medzinárodný rozmer, či viacjazyčnosť. Bola vysvetlená aj štruktúra projektov, ktorá pozostáva z troch akcií v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Na záver seminára bola predstavená národná agentúra Iuventa programu Erasmus+ pre mládež a šport. Možnosti národnej agentúry v novej výzve EÚ sú bohaté. Všetky informácie je možné nájsť na stránke www.erasmusplus.sk/.

Ing. Mária Šandrejová

East Room – Inovačné fórum 2016

aasd

V priestoroch Inovačného partnerského centra, ktorého zriaďovateľ je PSK, sa v dňoch 15. – 16.11.2016 uskutočnilo Inovačné fórum 2016 pod názvom East Room. Bolo to zaujímavé stretnutie motivátorov, ktorí dávajú budúcnosť tomuto kraju a ľuďom, ktorí tu žijú. Fórum spojilo ľudí z biznisu, vedy, výskumu, vzdelávania, športu a kultúry. Prebiehalo v štyroch diskusných paneloch:

 • biznis,
 • EÚ, eurofondy a podpora podnikania,
 • vzdelávanie, veda výskum,
 • I (inovatívne) riešenia.
9-1-jpg

V treťom paneli vystúpil aj riaditeľ školy, ktorý diskutoval na tému Inovácie v stredoškolskom odbornom vzdelávaní.

9-2-jpg

Počas fóra bola slávnostne podpísaná partnerská zmluva, na základe ktorej sa bude niekoľko rokov implementovať projekt Svetlo z východu – Svätomariánska púť a firma VSD člen Inogy si prevzala ocenenie ZLATÉ I za firmu plnú inovácií 2016.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Vývoj mobilných aplikácií pre Android

ness

V priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa uskutočnilo dňa 15.11.2016 prvé stretnutie kurzu zameraného na vývoj mobilných aplikácií pre platformu Android od spoločnosti NESS. Kurz je určený pre záujemcov z radov študentov a učiteľov, pričom na 8 stretnutiach budú poskytnuté informácie o samotnej platforme Android až po finálne vytvorenie konkrétnej mobilnej aplikácie. Cieľom kurzu je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako diár/TODO list. Na aplikácii bude demonštrovaná práca s UI komponentami, správa dát v inn-appSQLitedatabase.

vyvoj-mobilny

Prvé stretnutie bolo zamerané na zaujímavosti o platforme Android a jej históriu. Stretnutia sa zúčastnilo približne 40 záujemcov z radov študentov a učiteľov. Účastníci boli oboznámení s vývojovým prostredím Android Studio a s možnosťami jeho nastavenia. Tiež bola vysvetlená základná štruktúra súborov pri vytváraní projektu novej mobilnej aplikácie, pričom účastníci si spoločne vytvorili prvý jednoduchý projekt spoločne s prednášajúcim.

Účastníci seminára sa tešia na ďalšie stretnutie a tiež na nové informácie z oblasti vývoja mobilných aplikácií.

Ing. Martin Broda, PhD.

Silná ruka stredoškolákov 2016

11-jpg

Silná ruka stredoškolákov sa na východe Slovenska konala 16.11.2016 v telocvični Fakulty výrobných technológií TU v Prešove.

Do súťaže sa zapojilo 103 študentov, z toho 19 dievčat a 84 chlapcov. Účasť prijali mestá Snina, Humenné, Poprad, Prešov, Košice, Lipany, Sabinov. Výkonnostne bola súťaž na veľmi dobrej úrovni, keďže sa predstavili aj pretekári, ktorí sa pravidelne zúčastňujú v kolách.

Školu reprezentovali 5 chlapci: Luterančík (IV.SB), Ličák, Matija a Hrušecký (III.A) a Škapura (II.SA). Matej Luterančík v kategórii do 65 kg skončil na II. mieste a postúpil na slovenské finále, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici.

PaedDr. Eva Buzgová

O pohár riaditeľa SPŠE

volejbalovy-tu

Dňa 18.11.2016 sa konal v priestoroch SPŠE Prešov XX. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľa SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ technickej Prešov, SSOŠ Mladosť a družstvo SOŠ obchodu a služieb Prešov. Putovný pohár si odnieslo družstvo SSOŠ Mladosť, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

RNDr. Anna Budišová

Marketingové trendy na rok 2017

itvalley

IT Valley zorganizovala dňa 23.11.2016 marketingový workshop, na ktorom sa zúčastnili Ing. Ljuba Krišová a Ing. Slavomír Kožár, MBA, pod názvom „Marketingové trendy na rok 2017“. Trendy prezentovali tri úspešné slovenské firmy zaoberajúce sa marketingovou činnosťou v oblasti IT.

13-jpg

Bart.sk, ktorá sa zaoberá tvorbou inovatívneho webdizajnu, ktorý uplatňuje pri svojej obchodnej činnosti, ukázala trendy webových aplikácií na rok 2017.

Creative Pro sa zaoberá organizovaním eventov, reklamných kampaní a riadených udalostí pre svojich klientov. Venovala sa aktuálnym live marketingovým okruhom, ktoré budú trendy v roku 2017 s hlavným odkazom – Nebojte sa neznámeho!

Promiseo predstavila využitie otvoreného marketingu na fenoméne súčasnej doby – sociálnych sieťach.

Ing. Ljuba Krišová

ICETA 2016

iceta

V dňoch 24. – 25.11.2016 sa v Grand Hoteli v Starom Smokovci uskutočnila 14. medzinárodná konferencia o eLearningových technológiách a aplikáciách (viac na www.iceta.sk).

14-jpg

Súčasťou konferencie bol vo večerných hodinách 24.11.2016 aj okrúhly stôl na tému „Reforma vzdelávacieho systému na Slovensku“, ktorého som sa zúčastnil. Bola to diskusia nie veľmi zhodných názorov ohlásených téz reformy. Za stolom sedeli dvaja z autorov téz – Juraj Vantuch (ŠIOV) a Libor Vozár (dekan FPV UKF v Nitre), zástupcovia vysokoškolskej, stredoškolskej komunity, ale hlavne podnikatelia. Z debaty vyplynulo, že podnikateľov nezaujímajú tézy reformy, ale počet kvalifikovaných absolventov schopných pracovať v ich firmách. Do diskusie som sa zapojil aj ja príbehom spolupráce našej školy s členmi profesijných zoskupení, ktorých sme členovia, s príbehom spolupráce so ZŠ a s príbehom úspešnosti školy. Ponúkol som reformátorom možnosť spolupráce a kooperácie, ale aj ponuku našej školy ako pilotnej pre konfrontáciu našich úspešných riešení v odbornom vzdelávaní s teoretickými tézami reformy odborného školstva. Uvidíme, či nás pozvú...

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Živnostenské podnikanie

zivnostenske

Jednotlivé triedy 4. ročníka sa v piatok, dňa 25.11.2016, zúčastnili workshopu – Živnostenské podnikanie, ktorý prebiehal v škole v miestnosti OUE. Daný workshop organizoval MÚ EKO pod vedením Ing. Vladimíry Pastirovej, vyučujúcej predmetu EKO vo 4. ročníku, a v spolupráci so Živnostenským úradom Prešov, Ing. Jánom Ferencom.

Štvrtáci sú dospelí ľudia, ktorí práve po skončení školy majú záujem o živnostenské podnikanie. Workshop bol teda zameraný na informácie, ktoré sú pre študentov 4. ročníka v praktickom živote veľmi využiteľné:

1. Čo je živnosť a v akých živnostiach (predmetoch) môžu študenti podnikať?

2. Čo je potrebné na založenie živnosti?

3. Aké doklady sú potrebné a pod.?

4. Na čo si majú pri zakladaní dávať obzvlášť pozor?

5. Aké výdavky sú s tým spojené? Platby, poplatky, dane už v podnikaní?

6. Je možné požiadať o nejaký príspevok, pomoc? Ak áno, čo je k tomu potrebné?

7. Aké sú riziká živnostenského podnikania?

8. Je lepšie byť dobrovoľným platcom alebo nie?


Ing. Ján Ferenc sa snažil tieto informácie podať v čo najväčšom rozsahu a čo najzaujímavejšou formou a taktiež nechával na konci priestor na otázky zo strany študentov.

Užitočnými radami a informáciami ukončil daný workshop.

Ing. Vladimíra Pastirová

PRO EDUCO

a

V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa v dňoch 29.11. – 1.12.2016 uskutočnil medzinárodný veľtrh vzdelávania – PRO EDUCO 2016. Veľtrh sa primárne zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov na trhu práce.

17-jpg

Súčasťou je aj bohatý sprievodný program, v rámci ktorého 30.11.2016 Ing. Ján Majoroš, zakladateľ a koordinátor projektu EduScrum na Slovensku, zo spoločnosti Siemens Healthcare a Ing. Slavomír Kožár, MBA, riaditeľ SPŠE Prešov, mali spoločnú prednášku pre riaditeľov a učiteľov základných a stredných škôl na tému „EduScrum revolúcia vo vzdelávaní?“.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Volejbalový turnaj SPŠE

volejbal-zamest

V stredu, 30.11.2016, sme sa aj my – zamestnanci a priatelia SPŠE zišli už na treťom ročníku volejbalového turnaja dvojíc. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 16 hráčov, ktorí medzi sebou v zmiešaných dvojiciach odohrali množstvo skvelých výmen a zápasov. Z víťazstva sa napokon mohli radovať Ing. Martin Vujčík a Mgr. Jana Feňovčíková. Víťazom blahoželáme a ostatným prajeme veľa úspechov na budúci rok. Už teraz sa tešíme na ďalšie športové zápolenia.

Mgr. Štefan Dankovič

10 rokov SŠG ELBA

15-jpg

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Súkromného športového gymnázia ELBA naša škola dostala pozvanie na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila 24.11.2016 v priestoroch PKO Čierny orol. Hlavným poslaním akadémie bolo retrospektívne prezentovanie úspechov, možností, konkrétnych športov a predstáv do budúcnosti, ktorým sa v gymnáziu venujú.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Notebooky MPC v LVT2

Naším cieľom bolo využiť notebooky MPC, ktoré boli používaním na školiace účely, z hľadiska operačného systému a softwaru v dezolátnom stave. Bolo inštalovaných 15 ks NB pre učebňu LVT2, 1 ks NB ako tzv. „Master“ pre Windows 7 a Windows 10, 1 ks ako administrátorský notebook a 1 ks pre kariérneho poradcu.

Vykonaním update a upgrade s využitím dostupných komponentov pre HW, inštalovaním 4GB RAM, reinštaláciou OS a softwaru je možné na zariadení testovanie ECDL, využitie HW systému CuBox, pripojenie na server a možnosť plne využívať učebňu LVT2 pre kvalitnú výučbu IST podľa rozvrhu za daných podmienok..

Ing. Tibor Roland

SPONZORI