2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rozhovor mesiaca s Ing. Máriom Lelovským

foto-rozhovor-m

Ing. Mário Lelovský vyštudoval Elektrotechnickú fakultu, odbor kybernetika a riadiaca technika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po roku 1989 založil a dve desaťročia viedol firmy skupiny BaSys. Viac ako 15 rokov podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov  a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie a samotnú komplexnú realizáciu, ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom projektu 1. Demonštračný inteligentný nízkoenergetický dom – iDOM. Od roku 2014 pôsobí vo funkciách prezidenta a 1. viceprezidenta IT Asociácie Slovenska. V septembri 2017 bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Digitálnej koalície SR. Je certifikovaným námorným kapitánom kategórie „B“, ktorý má za 18 rokov naplávaných viac ako 8000 námorných míľ na moriach celého sveta.

Pán Lelovský, ste 1. viceprezidentom IT Asociácie Slovenska (ITAS). V poslednom období vnímame intenzívne komunikačné aktivity ITAS v médiách, vyjadrujete sa ku dôležitým otázkam, ktoré hýbu slovenským IT sektorom, vrátane odborného školstva. Priblížte nám poslanie a ciele IT Asociácie Slovenska.

IT Asociácia Slovenska (ITAS) je najväčším slovenským profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Asociácia bola založená v septembri 1999, v súčasnosti združuje viac ako 100 členských spoločností, ktoré spolu zamestnávajú takmer 30-tisíc ľudí. ITAS je najväčším kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov, členom Združenia podnikateľov Slovenska a zastupuje Slovenskú republiku v nadnárodnej asociácii, ktorá združuje všetky významné svetové IT firmy a profesijné organizácie z IT oblasti v Európe. Funkcie a ciele IT Asociácie Slovenska sú nasledovné – aktívne prispievať k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou informačno-komunikačných technológií do života, aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti, podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa  informačných a komunikačných technológií, podporovať slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy, vysvetľovať možnosti informačných a komunikačných technológií pre sproduktívnenie fungovania  verejného a súkromného sektora, hájiť záujmy informačno-komunikačného priemyslu na Slovensku, prinášať digitálne technológie do všetkých oblastí spoločnosti a ekonomiky a umožniť všetkým ľuďom ich čo najlepšie využívať a podporovať kvalitné vzdelávanie aj pomocou digitálnych technológií

Aké aktivity realizuje ITAS aby sa uvedené ciele podarilo naplniť?

Zástupcovia ITASu sú zastúpení a aktívni vo všetkých zmysluplných združeniach, organizáciách a radách, cez ktoré môžu zabezpečovať plnenie cieľov ITASu, alebo aspoň ovplyvňovať procesy a legislatívu v prospech jej cieľov. Veľmi dôležitá je práca v legislatívnej oblasti vedúca k zavádzaniu nových, alebo úprave už existujúcich zákonov smerom k modernej spoločnosti a k podpore digitálnej ekonomiky.

foto-rozhovor-m

Čo vnímate ako najväčšiu výzvu v súčasnosti vo vzťahu k IT?

Za najväčšiu výzvu považujem nedostatočné digitálne zručnosti a kompetencie u väčšiny obyvateľstva, zamestnancov a mládeže, bez ktorých Slovensko nezvládne digitálnu transformáciu a prechod na znalostnú ekonomiku. Rovnako je však obrovským problémom neschopnosť vzdelávacieho systému reagovať na požiadavky trhu práce – jednoducho povedané, väčšina škôl nevzdeláva študentov k tomu, čo budú potrebovať v práci či v živote a nevedie ich ku kreativite a samostatnosti. Nemôžem nespomenúť tiež nedostatok IT špecialistov, ktorí už dnes chýbajú vo všetkých odvetviach ekonomiky, veď bez IT-čkára nenarastú ani paradajky, nezaplatíte, a teda nepredáte žiadny výrobok.

Ste mimoriadne činorodý človek. Okrem pracovných povinností vyplývajúcich z pozície 1. viceprezidenta ITAS sa angažujete v širokej škále ďalších spoločností a inštitúcií, vrátane manažovania vlastných firiem. Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň?

Vstanem, otvorím maily a aktualizujem kalendár na aktuálny deň, aby som sa uistil, že všetko, čo mám naplánované stíham a čo sa prípadne zmenilo. Potom si zacvičím, zaplávam a výdatne sa naraňajkujem. Vyrazím na rokovania – firemné alebo za inštitúcie, ktoré reprezentujem, niekedy na konferencie alebo porady. Domov sa zriedka dostanem pred šiestou večer. Nasleduje večera a debaty v kruhu rodiny – čo, kto, ako zažil v tento deň. Po desiatej, keď syn ide spať, sadám k počítaču a asi do pol jednej sa pripravujem na ďalší pracovný deň, odpovedám na maily, píšem správy, reporty, analýzy, tvorím prezentácie a podobne. Bez každodennej prípravy nie je možné byť úspešný na druhý deň.

Čo rozhodlo o Vašom smerovaní po skončení strednej, resp. vysokej školy?

Navštevoval som matematicko-informatické gymnázium, bavila ma matematika, fyzika  a programovanie, a teda moja cesta vedúca k štúdiu na fakulte elektrotechniky a informatiky bola prirodzená.  Vyštudoval som kybernetiku, čo znamená v dnešnom ponímaní informatiku.

foto-rozhovor-m

Ako si spomínate na začiatky Vašej profesionálnej kariéry?

Po ukončení štúdia som zostal na vysokej škole pôsobiť ako asistent, ale súčasne aj ako študent doktorandského štúdia. Asi po roku ma však zlákala prax a začal som sa venovať vývoju digitálnych aplikácií, konkrétne vývoju nových, na vtedajšiu dobu, veľmi moderných digitálnych dochádzkových systémov na magnetické karty. Neskôr som sa tiež priblížil k manažmentu a predaju audio, video a digitálnej techniky.

Prezradíte nám, čo stojí za Vašimi dosiahnutými úspechmi? Ktorý z nich si ceníte najviac?

Aj keď to bude znieť staromódne, tak je to odhodlanie, tvrdá práca a dobrá medziľudská komunikácia. Za najväčší úspech považujem to, že popri mnohých pracovných úspechoch a vyťažení mám výborné rodinné zázemie, manželku a tri super deti, ktorým vďačím za to, čo som. 

Akým smerom by sa podľa Vás malo uberať odborné školstvo na Slovensku?

Odborné školstvo by malo pripravovať absolventov stredných škôl na to, čo potrebujú a budú od nich potrebovať firmy a zamestnávatelia hneď po ukončení strednej školy, alebo výborne pripraviť na štúdium na vysokej škole v danom odbore.

SPŠE Prešov sa snaží byť aktívnou školou. Je slovenským lídrom vo vzdelávaní v oblasti IT a elektrotechniky. Popri členstve v iných organizáciách je škola zároveň  členom ITASu či Digitálnej koalície. Ako hodnotíte spoluprácu so SPŠE?

Spolupráca so SPŠE Prešov je mojou osobnou veľmi pozitívnou skúsenosťou. Som veľmi rád, že je na Slovensku škola, ktorá sa nielen nebojí púšťať sa do neprebádaných oblastí, obsadzovať aj medzinárodné súťaže, ale hlavne som rád, že je  práve v najperspektívnejšom odbor, akým sú  práve IT a digitálne technológie.

Aké znalosti a zručnosti by podľa Vás mali spĺňať absolventi našej školy, aby sa úspešne uplatnili v živote?

Prvoradé je byť výborne pripraveným po odbornej stránke, a teda  perfektne ovládať svoj odbor. Na úspech to však nestačí. V zamestnaní človek pracuje s ostatnými kolegami z domova, ale aj zo zahraničia a musí sa s nimi vedieť dohovoriť = jazyky, a tiež zladiť sa = práca v tíme a na projektoch. Bez spoločenského rozhľadu zostane človek sám a bez znalosti matematiky a kritického pohľadu zasa zostane chudobným. Takže asi toto všetko by mal vedieť budúci úspešný mladý človek.

Čo by ste odkázali našim študentom v začiatkoch budovania ich vlastnej kariéry?

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku! Dôležitá je príprava – počas štúdia ako aj v začiatkoch kariéry. Asi najdôležitejšie je mať konkrétny cieľ, naštudovať si ho detailne, ísť za ním, presvedčiť zopár ďalších a nevzdávať sa. Aj keď to nie vždy vyjde, ale vždy to človeka buď posilní úspechom, alebo obdarí skúsenosťou.

Ďakujeme za rozhovor a želáme Vám, aby sa Vám darilo napĺňať svoje vízie.

Mgr. Marek Soták

Výstava Hravá technika so SPŠE Prešov

V utorok 22. januára 2019 sa v rámci výstavy Hravá technika v nákupnom centre EPERIA Shopping Mall v Prešove predstavila Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov. Hravá technika je výstava interaktívnych exponátov a tematických stanovísk, ktoré zábavnou formou zoznamujú záujemcov s modernými technológiami.

foto-hrava-te

Keďže téma výstavy korešponduje so zameraním našej školy a ako jediná škola sme dostali pozvanie predstaviť sa na nej, radi sme sa jej zúčastnili. Návštevníci tak mali príležitosť zoznámiť sa s technickými hračkami, robotmi a rôznymi technickými zaujímavosťami. Najmenších návštevníkov pobavili humanoidní roboti NAO a Poppy svojimi pohybmi i rečou, tým starším s  radosťou porozprávali zaujímavosti  o škole, alebo len tak  okoloidúcim zakývali a pozvali ich bližšie sa s nimi zoznámiť.

foto-hrava-tech

 „Keďže celá výstava sa niesla v duchu interaktívnosti, pre záujemcov sme mali  nachystané súťažné úlohy, pomocou ktorých si mohli zvedavci vyskúšať svoj postreh i pevnú ruku.  Odmenou za ich snahu bola kľúčenka vytlačená na 3D tlačiarni. Pre tých najmenších sme mali pripravené prekážkové dráhy, po ktorých uháňali diaľkovo ovládaní LEGO roboti a nezvyčajného robota „Míčkofľusa,“ ktorý vystreľoval stolnotenisové loptičky. Hlasné povzbudzovanie a nefalšovaná radosť v detských očiach boli pre nás tou najkrajšou odmenou,“ zhrnula vystúpenie našich študentov tretiačka Katka.

Aj takýmto spôsobom sa SPŠE snaží napĺňať svoju filozofiu vyhľadávať talenty už medzi žiakmi ZŠ. Jednou z najúspešnejších aktivít je JUNIOR akadémia, ktorá poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky v podobe kurzov – Programovateľné systémy, Programovanie, LEGO roboty, 3D tlač či Elektronika. Ďalšou sú súťaže pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ v oblasti aplikovanej elektroniky – Elektronika hrou, z anglického jazyka – ELEsparks, matematiky – ELEKTROmatik, alebo v oblasti robotiky LEGObot.

PaedDr. Lucia Ligusová, Ing. Jozef Macej

Lyžiarsky výcvikový kurz - Levočská dolina

foto-lyziarsky

Na konci prvého polroka v termíne 28. 1. 2019 – 1. 2. 2019 sa naši študenti zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Vďaka štátnemu príspevku absolvovali študenti lyžiarsky kurz takmer zadarmo. Tento rok absolvovali prvý kurz študenti  II.C, II.A a II.F, ktorí boli ubytovaní v štyroch pekných penziónoch v resorte Levočská dolina.

Kurzu sa zúčastnilo spolu 81 študentov a dozeralo na nich šesť pedagógov spolu so zdravotníkom a externým inštruktorom snowboardu. Zdravotník našťastie nemusel riešiť veľké úrazy, aj keď jeden študent opustil kurz kvôli chorobe.

Hlavnou aktivitou bol lyžiarsky výcvik. Dve družstvá pokročilých lyžiarov sa zdokonaľovali, vychutnávali si upravenú zjazdovku od prvého dňa, predvádzali štýlovú jazdu. Najviac obdivu si zaslúžili dve družstvá začiatočníkov. Nevzdávali sa ani po množstve pádov. Na slovo počúvali pokyny svojich inštruktorov, preukázali obrovskú snahu, niekedy bojovali aj sami so sebou. Niektorí z nich sa ku koncu odhodlali aj na prudšie zjazdovky. Tento rok sme mali 21 snowboardistov rozdelených na  družstvo pokročilých aj začiatočníkov. Hlavne tí preukázali obrovskú snahu a odolnosť voči množstvu pádov v začiatkoch svojho snaženia.

foto-lyziarsk

LVK nebol však  iba o lyžovaní.Popoludnie v stredu patrilo oddychu, využili sme ho na zoznámenie sa s priľahlým okolím a doplnili súťažou v stavaní snehuliakov medzi jednotlivými triedami. Svahy boli upravené, počasie nám taktiež veľmi prialo. Všetci po výcviku oddychovali v bazéne. Po večeri študenti absolvovali prednášky o metodike lyžovania, lyžiarskom kódexe, najčastejších úrazoch pri lyžovaní a poskytovaní prvej pomoci. Kto večer vládal, a bolo ich dosť, pokračoval pri bowlingu alebo biliarde. Skvelú atmosféru dotvárali každý večer chlapci z II.C hrou na harmoniku a gitaru doplnenú tancom a spevom. Postupne sa k nim pridali aj zástupcovia ostatných tried a prázdna  neostala ani posilňovňa.

Veríme, že lyžiarsky kurz splnil svoj účel, študenti sa zdokonalili v tejto peknej zimnej aktivite a tešíme sa na ďalšie vydarené kurzy.

Mgr. Štefan Dankovič

Zima v plnom prúde v ŠI

foto-zima-v-p

Po minuloročných slabších zimách bez snehu, sme sa konečne dočkali tej pravej zimy. Teplota pod bodom mrazu a všade plno snehu, ktorý rozjasní aj tú najtemnejšiu noc. Študenti pochádzajúci zo severných okresov Slovenska dobre vedia, ako si poradiť so snehom. Svoje zručnosti naplno preukázali pri pravidelnom čistení chodníkov v okolí ŠI.

Vianočné prázdniny dobre padli každému študentovi. Oddýchnutí a plní  sily sa vrhli do opravovania známok pred polrokom. Okrem psychickej stránky je potrebné „zamakať“ aj na tej fyzickej, najmä teraz po sviatkoch. Kondičné posilňovanie, volejbal, halový futbal či stolný tenis patria medzi obľúbené kardio aktivity v našom internáte.

Študenti 1. ročníka v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít diskutovali o závažných témach, ako je zamorenie planéty plastami. Študenti sa  dozvedeli o „siedmom kontinente" z plastu, ktorý pláva v Tichom oceáne. Obrovský plávajúci ostrov, ktorý znepríjemňuje život najmä morským živočíchom je oveľa väčší, ako si všetci mysleli. Stále sa zväčšuje a momentálne jeho plocha presahuje rozlohu troch európskych štátov - Nemecka, Francúzska a Španielska dohromady.

Prípravy na lyžiarsky výcvik prebiehali v plnom prúde u našich druhákov. Zážitky z vianočných prázdnin sa niesli  hlavne v duchu dobrých lyžovačiek v prírode. Tí, ktorí neboli na svahu, si pozreli aspoň inštruktážne videá a naštudovali si  teóriu zjazdového lyžovania či snowboardingu.

Naši tretiaci dostali lekciu spoločenskej etikety zameranej na správanie sa v divadle a v kine. Divadelné a filmové predstavenia patria medzi dominantné kultúrne aktivity našich študentov hlavne teraz v zimnom období.

Študenti 4. ročníka sa pomaly pripravujú na maturitné skúšky, ktoré ich v 2. polroku čakajú. Okrem toho majú plnú hlavu otázok, kam na vysokú školu, alebo ako sa uplatniť v práci. V tomto smere nás  veľmi tešia pravidelné návštevy našich absolventov, ktorí nám porozprávajú, ako sa im v živote darí či aký je život na vysokej škole.

Mgr. Tomáš Bosák

Absolvent školy ocenený prezidentom SR

foto-obvodne

Prezident SR Andrej Kiska, udelil 8. 1. 2019 štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy, Radoslavovi Danilákovi, ktorý je absolventom SPŠE Prešov z r. 1987.

Radoslav Danilák stál pri zrode zásadných inovácií v IT priemysle – pri spracúvaní a ukladaní dát, pri zvyšovaní výkonnosti a znižovaní energetickej spotreby počítačových čipov a úložných diskov. Na svojom konte má viac než dvesto patentov, kariéru v kľúčových korporáciách čipového biznisu a tiež vlastné mimoriadne úspešné start-upy.  Jeho spoločnosť Tachyum pracuje na novom procesore Prodigy pre dátové centrá, HPC (high performance computing) a umelú inteligenciu. Momentálne žije a pracuje v USA, v Silicon Valley.

Vyznamenanie mu prezident udelil za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky v oblasti podnikania a informačných technológií. K oceneniu Radoslavovi Danilákovi srdečne blahoželáme a veríme, že bude vynikajúcou inšpiráciou pre našich študentov a zamestnancov.

Mgr. Marek Soták

Aktivity tried

Stužková slávnosť IV. F triedy

foto-stuzkova

V piatok, dňa 25. 01. 2019 sa konala stužková slávnosť 4. F triedy v čarovnom prostredí PKO Čierny Orol. Pred začatím sme si všetko pripravili, privítali pedagógov a usadili našich rodičov a partnerov. Naša stužková slávnosť začala krátko po 18. hodine slávnostným nástupom našej triednej profesorky a nás - študentov. V okamihu, keď nám naša pani triedna profesorka Ing. Vladimíra Pastirová pripínala zelené stužky, sme pociťovali nemiernu radosť, že aj my môžeme nosiť tento symbol dospelosti. Po krásnych príhovoroch a úvodných tancoch, sme sa o 21. hodine netradične zahrali a vžili do role komikov. Program, ktorého sme sa tak báli, skončil nad naše očakávania a ohlasy naň boli veľmi pozitívne, čo nás nesmierne potešilo. Poslednými časťami oficiálneho programu našej slávnosti, boli Čierna kronika a Džbánový tanec, ktoré nás nie len rozveselili, ale aj priviali spomienky na prežité roky na našej škole - roky plné zábavy, smiechu, ale aj menších sporov. V tento výnimočný večer sme sa všetci zúčastnení dali dokopy a pomáhali sme si navzájom, a to všetko za jedným účelom, mať tú najlepšiu stužkovú. A aj napriek menším hádkam a veľkému stresu sa nám niečo úžasné a krásne predsa len vydarilo. Pohľad na nás vzbudzoval pocity, aké sa našim učiteľom a rodičom ešte nenaskytli. Boli sme najkrajší a najdospelejší, a preto veríme, že na tento pohľad na nás nikdy nezabudnú ani učitelia, ani rodičia. Nezabudnuteľný večer bol plný zážitkov a spomienok nielen vďaka nám, ale predovšetkým vďaka našim rodičom, učiteľom a partnerom. Ďakujeme!!!

Kolektív IV. F

Pilotné testovanie

nucem_logo

V stredu 30. januára 2019 sa študenti IV.A, IV.SB a IV.F zúčastnili pilotného overovania maturitných úloh na úrovni ISCED 3, ktoré bolo určené pre študentov maturitného ročníka z predmetov anglický jazyk B1 a slovenský jazyk a literatúra.

Pilotné testovanie sa realizovalo na vybraných stredných školách v SR a administrovali ho spolupracovníci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Pilotné testovanie sa uskutočnilo klasickou papierovou formou. Po spracovaní výsledkov budú tieto zaslané zúčastneným školám.

Mgr. Marek Soták

Krajské kolo matematickej olympiády- kategória A

Dňa 15. 1. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády kategórie A. Našu školu úspešne reprezentoval študent IV. SA triedy Jonáš Dujava, ktorý sa umiestnil na krásnom druhom mieste. Toto umiestnenie je o to cennejšie, že spomedzi 39 účastníkov bolo úspešných iba 9. Srdečne blahoželáme.

RNDr. Anna Budišová

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

aj-olymp-png

Dňa 16. 1. 2019 sa na Súkromnom gymnáziu DSA v Sabinove uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Táto súťaž je určená tým študentom, ktorí dosahujú v anglickom jazyku nadpriemerné výsledky.

Našu školu na tejto olympiáde reprezentoval študent Peter ManíkII. SA. V  kategórii 2D, určenej pre žiakov stredných odborných škôl, obchodných a hotelových akadémií, sa umiestnil na prvom mieste. Z celkového počtu 70 bodov získal Peter 63 bodov a s výrazným náskokom 12 bodov pred druhým umiestneným súťažiacim si tak zabezpečil postup na krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 13. 2. 2019 na Gymnáziu Konštantínova 2 v Prešove.

K samotnému výbornému umiestneniu na súťaži prispel Peter okrem zodpovednej prípravy na vyučovacie hodiny aj samoštúdiom anglického jazyka vo svojom voľnom čase. 

Víťazovi blahoželáme a tešíme sa spolu s ním z tohto dosiahnutého úspechu.

Mgr. Miroslava Gajdošová

EXKURZIA NA KATEDRE ELEKTROENERGETIKY FEI TUKE

screenshot-2019

Dňa 11. 1. 2019 sa zástupcovia našej školy v zložení Ing. Martin Broda PhD., Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga zúčastnili stretnutia na Katedre elektroenergetiky FEI TUKE v Košiciach na Mäsiarskej ulici.

Najprv sme navštívili laboratórium VSD SmartIndustryLab, ktoré je vybudované v priestoroch KEE TUKE. Ing. Jozef Potoček, špecialista pre oblasť sieťové výpočty z Východoslovenskej distribučnej, a.s. nás informoval o technike a technologických možnostiach laboratória.

Okrem toho sme so zástupcom vedúceho KEE doc. Ing. Jaroslavom Džmurom, PhD. prerokovali možnosti spolupráce SPŠE Prešov a katedry elektroenergetiky, FEI TUKE v budúcnosti. Boli dohodnuté možnosti exkurzie našich študentov v priestoroch SmartIndustryLab-u, kde by mohli vykonať zaujímavé praktické merania. Cieľom je rozbehnúť aj spoluprácu v rámci ročníkových projektov našich študentov, kde by sa mohli zapájať do riešenia inovatívnych projektov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujeme zástupcom katedry a spoločnosti VSD za zaujímavé stretnutie.

Ing. Jozef Harangozo

6. ročník súťaže Junior Freshhh 2018

2018-juniorfres

6. ročník súťaže Junior Freshhh 2018, ktorý organizuje spoločnosť Slovnaft Bratislava, sa konal 15. 1. 2019. Ide o vedomostnú súťaž pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo je formou odovzdania riešených zadaní online na internete pre jednotlivé prihlásené tímy. Druhé kolo je organizované priamo v priestoroch firmy Slovnaft Bratislava, kde je pozvaných päť najlepších tímov z prvého kola.

2018-juniorfres

Z prihlásených 273 tímov v online kole bol po vyhodnotení prvého kola pozvaný aj tím „Musclesaury“ III.SA triedy – Ľubomír Hoffman, Štefan Horváth a Adam Juriš. Slovenské finále prinieslo našim chlapcom 5. miesto.

Týmto by som sa chcel poďakovať všetkých učiteľom SPŠE Prešov, ktorí pomáhali nezištne pri riešení online kola. Gratulujeme!

Ing. Tibor Roland

Testovanie ECDL v rámci projektu IT akadémia

15 študentov z II.C triedy a 15 študentov z II.F triedy sa zúčastnilo 15. a 16. januára 2019  testovania ECDL v rámci projektu IT akadémia, kde majú možnosť získať daný certifikát zdarma. European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce, ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

Naši študenti absolvovali moduly M3 Spracovanie textu / Word Processing, M4 Tabuľkový kalkulátor / Spreadsheets, M6 Prezentácia / Presentation a M12 Bezpečnosť pri práci s IKT / IT Security. Testovania sa zúčastnilo aj 6 našich zamestnancov, ktorí absolvovali ďalšie moduly, a tým si rozšírili svoje kompetencie. Veríme, že aj tento certifikát ECDL bude pridanou hodnotou pre našich študentov v ich ďalšom rozvoji.

Ing. Martin Broda, PhD.

Školenie SOČ

V stredu 23. 1. 2019 v čase od 15.05 do 16.15 sa v miestnosti OUF uskutočnilo školenie k súťaži Stredoškolská odborná činnosť. Cieľom bolo poukázať na hlavné požiadavky pri písaní dokumentácie. V druhej časti boli študenti oboznámení s portálom pre odosielanie súťažných prác a s približnými termínmi odovzdania prác.

soc-png soc2-png

Ing. Ondrej Kontura

Obvodné kolo v bedmintone

foto-obvodne

Bedmintonisti našej školy Juraj Brilla a Boris Karpjak dosiahli veľmi pekný výsledok na obvodnom kole v bedmintone. Po výborných výkonoch postúpili až do finále. Vo finále rozhodla štvorhra, ktorú naši reprezentanti tesne prehrali. Nad ich sily boli iba favorizovaní reprezentanti GJAR.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI