2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Burza príležitostí

Posledný novembrový deň SPŠE Prešov zorganizovala aktivitu s názvom Burza príležitostí. Partnerské vysoké školy, firmy aj inštitúcie prezentovali žiakom tretieho a štvrtého ročníka možnosti ich uplatnenia po skončení strednej školy. Záujem o žiakov SPŠE Prešov je veľký. Vysoké školy chcú talentovaných a úspešných študentov a na druhej strane firmy hľadajú zručných, inovatívnych či ambicióznych pracovníkov. Štátne inštitúcie majú za cieľ zabezpečiť bezpečné fungovanie štátu, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť vzdelávanie a služby pre občanov.


Na jednej ploche spolu bolo vidieť robotov, virtuálnu realitu, webové aplikácie, informačné a reklamné materiály. Bolo počuť žiakov, ako sa pýtajú rôzne otázky o študijných odboroch, profesiách, technológiách a skúsenostiach z praxe. Atmosféra nabitá energiou podporovala individuálne i skupinové rozhovory. Viacerí prezentujúci sa pochválili, že sú absolventmi SPŠE Prešov a chcú pomôcť žiakom, našej škole, no zároveň aj svojmu pracovisku.

Najbližšia vysoká škola, FVT TUKE so sídlom v Prešove, má študijný program, ktorý nadväzuje na zameranie SPŠE Prešov napríklad v robotike a virtuálnej realite. Technické vysoké školy ako FEI TUKE, FEI STU BA, FIIT STU BA, FEIT UNIZA a FEKT VUT Brno ponúkajú štúdium v odboroch, ktoré sú pokračovaním a rozšírením odborov našej školy. PHF EUBA Košice dopĺňa ponuku vysokých škôl o ekonómiu a manažment. FHPV UNIPO sa zameriava na učiteľstvo a prírodné vedy, z ktorých fyzika je najbližšie k elektrotechnike. InterStudy sa venuje jazykovým kurzom.

Spolupráca SPŠE Prešov s firmami je prínosná pre všetkých zúčastnených. Žiaci získavajú kvalitnejší obsah vzdelávania, učitelia môžu odborne rásť, škola má prístup k novým technológiám, firma nájde novú kvalifikovanú pracovnú silu, región vytvára inovácie a zlepšuje život občanom. Firmy, ktoré nás navštívili majú všestranné zameranie – VSD prevádzkuje distribučnú elektrickú sieť, Garrett Motion Slovakia produkuje presné strojárske výrobky pomocou robotov, REGADA má vo svojom produktovom portfóliu elektromagnetické a pneumatické regulátory, akčné členy, ATS Industrial Automation navrhuje automatizáciu výroby, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je významný predstaviteľ IT priemyslu východného Slovenska,  Unicorn a ďalšie firmy poskytujú IT riešenia.

Ľahké bolo rozoznať predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky vďaka uniformám, ktorí vysvetľovali, prečo sú technici  dôležití pre bezpečnosť štátu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poradí a pomôže, keď absolvent školy hľadá nové uplatnenie.

Burza príležitostí na pôde našej školy efektívne prináša cenné a koncentrované informácie pre žiakov aj učiteľov. Tešíme sa na budúci ročník tejto akcie.

RNDr. Martin Šechný, PhD.

DOD - Úspešný Deň otvorených dverí

Každoročne sa v novembri otvárajú dvere našej školy pre záujemcov a budúcich žiakov našej školy.  Platilo to aj pre tento školský rok, pričom 21. novembra sme zaznamenali vysoký záujem a našu školu si prišlo pozrieť skoro 500 záujemcov.

Nielen ôsmaci, ale najmä deviataci v tomto období navštevujú rôzne typy stredných škôl, kde by mohli pokračovať v štúdiu a naďalej zdokonaľovať svoje vedomosti a poznatky nadobudnuté na základnej škole. Je to pre nich veľké a zodpovedné rozhodnutie a aj preto by si pred konečným výberom strednej školy mali zistiť čo najviac informácií o škole, ktorej by sa upísali na ďalšie štyri roky svojho študentského života.

Počas Dňa otvorených dverí (DOD) naša škola umožnila svojim potenciálnym študentom nahliadnuť do svojich útrob, zažiť prehliadku klasických tried i odborných učební, zasúťažiť si vo všeobecných i reálnych predmetoch, vyskúšať si prácu v laboratóriách či priestoroch praxe s veľkým množstvom aktivít.

Organizátori vybrali 10 učební resp. laboratórií, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní. V každej z nich mali účastníci možnosť vypočuť si z úst vyučujúcich a aj žiakov zaujímavý výklad o konkrétnom odbore. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. O tom sme sa presvedčili aj pri tejto príležitosti - najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov.

 V budúcom školskom roku bude škola otvárať dva študijné odbory,  2675M ELEKTROTECHNIKA a 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE.

 V študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA  učitelia i žiaci prezentovali jednotlivé zamerania, ktorými sa študenti profilujú počas tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Zameranie elektroenergetika ponúklo návštevníkom možnosť vyskúšať si napríklad modely elektrickej stanice, veternej i slnečnej elektrárne, zobrazenie hysteréznej slučky pomocou osciloskopu či prácu Van de Graffovho generátora.

Vedúci predmetovej komisie priemyselnej informatiky Ing. Jozef Macej nám ponúkol svoj pohľad na tento deň: „Zameranie na oblasť priemyselnej informatiky ponúka žiakov široké spektrum vedomosti a zručností z oblastí ako elektronika, programovanie, automatizácia, CAD programy a riadiace systémy. Pri prezentácii odboru elektrotechnika so zameraním na oblasť priemyselnej informatiky boli predvádzané učebné pomôcky a modely používané na cvičeniach z odborných predmetov. Jednalo sa o rôzne zapojenia elektrických a pneumatických pohonov, ktoré boli ovládané buď manuálne, riadiacimi systémami na báze PLC, alebo mikrokontrolérmi. Pre spestrenie dňa otvorených dverí bola pre návštevníkov prichystaná hra, ktorá otestovala pevnú ruku súťažiaceho, mnoho elektronických zapojení a výrobkov našich žiakov. Nechýbali ani výrobky vyrobené pomocou 3D tlače a ukážky z robotiky.“

A ako prezentovali tento odbor samotní žiaci? Žiak Michal Kolesár z triedy IV.C nám povedal: „Na DOD sme ukázali záujemcom maturitné projekty, napr. kávovar, motokáru či priemyselný manipulátor, elektrotechnické merania, 3D tlač , návrh plošných spojov a programovanie dosky Arduino. Samotní žiaci základných škôl mali potom možnosť vyskúšať si programovanie Arduina, navrhnúť plošný spoj či vyskúšať odolnosť 3D tlačených objektov a súčiastok.“

Podobne to bolo aj v odbore INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE.

„Učebňa LIT1 bola od rána plná žiakov zo ZŠ, ktorí sa chceli dozvedieť všetko o programovaní v odbore IST. Žiaci sa zaujímali najmä o možnosť navštevovať kurzy Junior Akadémie na našej škole. V poobedňajších hodinách prichádzalo menej žiakov, no v sprievode  rodičov, čo možno pokladať za vážny záujem o štúdium na našej škole,“ prezradila  Ing. Mária Šandrejová - vyučujúca predmetu programovanie. V ďalších miestnostiach sa návštevníkom predstavili zaujímavou prezentáciou naši študenti, ktorí popisovali svoje skúsenosti so štúdiom a jednotlivými predmetmi na škole. Záujemcom odprezentovali svoje projekty a aplikácie, s ktorými boli úspešní na mnohých odborných súťažiach. 

Skutočnosť alebo virtuálna realita? Aj to bol jeden z nevídaných zážitkov budúcich nádejných žiakov, ktorí uvažujú o štúdiu na SPŠE.  

Prváci Gregor Hybel, Pavol Emanuel Laban a druháčka Ema Karabinošová sa podelili o svoje dojmy a prácu počas DOD v oblasti robotiky. „V učebni robotiky sme návštevníkom priblížili prácu s robotmi a oboznámili sme ich tiež so súťažami, ktorých sa môžu počas štúdia zúčastniť. Predstavili sme im súťaže FLL, rôzne disciplíny ROBOCUP-u. Takisto si viacerí mali možnosť vyskúšať si prácu s modelom robotickej ruky, pomocou ktorej vyberali súčiastky z vyhradeného poľa a tiež si mohli zasúťažiť vo vedení robota svetlom na čas. Tí, ktorí dosiahli dobrý čas, si odniesli aj ceny.“

 Mgr. Martina Gogová, PhD. - vyučujúca anglického jazyka a koordinátorka programu Erasmus+ nám povedala: „V odbornej učebni A sme mali pre uchádzačov pripravené informácie o matematike, slovenskom a anglickom jazyku, programe ERASMUS+ a programe DofE. Na záver mali budúci študenti možnosť zúčastniť sa KAHOOT kvízu a traja s najvyšším počtom bodov získali aj drobné ceny.“ 

„Po prvý raz PK TSV otvorila svoje telovýchovné priestory pre všetkých športových nadšencov na DOD. Rodičia, učitelia aj žiaci veľmi ocenili možnosť aktívne sa zapojiť do rôznych športových činností a prevetrať si hlavu. V telocvični na nich čakal bedminton a stolný tenis, v ostatných priestoroch si mohli precvičiť svoje telo. Najviac ocenili dobré vybavenú posilňovňu a širokú paletu ponúkaných športových aktivít na našej škole,“ povedal Mgr. Tomáš Bosák - vyučujúci telesnej výchovy.

Veríme, že mnohých návštevníkov škola zaujala a že v ďalších školských rokoch sa už budeme s mnohými  stretávať ako so žiakmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. 

Vysoký záujem žiakov o našu školu nás teší a naším cieľom bude aj naďalej ponúkať atraktívne odbory a kvalitné vzdelávanie na najvyššej úrovni.

PaedDr. Lucia Ligusová a Ing. Ljuba Krišová

26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 a krásna Banská Štiavnica

V dňoch 8. až 10. 11. 2023 sme sa my kolegovia – Ing. Gabriela Mitrová, Mgr. Lucia Liptáková a Mgr. Ján Vavrek  a trieda III.B, zúčastnili Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave. No naša exkurzia začala už v banskom meste na strednom Slovensku, v Banskej Štiavnici. Navštívili sme Starý a Nový zámok, poprechádzali sa po Námestí Svätej Trojice, obdivovali sme kostol Nanebovzatia Panny Márie a túlali sa krásnymi uličkami tohto mesta, ktoré je známe ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou.

Nasledujúci deň nás už čakala Incheba Expo aréna v Bratislave a Festival vedy a techniky Amavet – celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov. Našou hlavnou úlohou bolo podporiť šikovnosť a nápaditosť nášho žiaka Marka Čelovského s projektom Yazda. Marko reprezentoval našu školu výborne a jeho projekt – riadiaci systém pre autoškoly, na ktorom pracoval aj s Jakubom Špakom, si všimla aj porota a odmenila postupom na súťaž Expo-Sciences Europe 2024, ktorá sa bude konať v Sarajeve.

Našli sme si čas aj na ostatných súťažiach základných a stredných škôl, ktorí prezentovali svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty boli zaujímavé a inšpiratívne. Okrem iného sme navštívili aj výstavu Minerály Bratislava – výstavu minerálov, drahých kameňov a fosílií a medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka Pedagogika, ktoré prebiehali taktiež v Incheba Expo aréne. Celú exkurziu hodnotíme ako pozitívnu, lebo sme sa obohatili o nové vedomosti, zážitky a hlavne sme podporili šikovnosť nášho žiaka Marka Čelovského, ktorému ešte raz srdečne blahoželáme a držíme palce v Sarajeve.

Mgr. Lucia Liptáková, Ing. Gabriela Mitrová a Mgr. Ján Vavrek

Exkurzia v CERN-e

Vďaka projektu ESF 40 žiakov z 3. a 4. ročníka a štyria pedagógovia absolvovali návštevu vo Švajčiarsku, kde sa zúčastnili exkurzie v areáli Európskej organizácie pre jadrový výskum, tiež známej pod skratkou CERN. Táto organizácia sa zaoberá výskumom v oblasti časticovej fyziky. Svetoznámy urýchľovač častíc síce na vlastné oči nevideli, ale čakalo ich množstvo interaktívnych ukážok zo sveta kvantovej fyziky a vesmíru. Vedu cítili na každom kroku. Exkurzia sa realizovala v dňoch od 08. 11. – 12. 11. 2023. Odchodom v stredu, 08. 11. 2023 v dopoludňajších hodinách, po dlhej ceste cez Rakúsko a Nemecko, skupina docestovala ráno do Švajčiarskeho hlavného mesta Bern. Absolvovali prehliadku historickej časti mesta, kde navštívili aj Dom Alberta Einsteina. Tu kedysi slávny vedec býval počas svojho pôsobenia vo Švajčiarsku. V piatok realizovali hlavný cieľ cesty -  prehliadku Európskej organizácie pre jadrový výskum - CERN. V popoludňajších hodinách sa presunuli do centra Ženevy.

V sobotu 11. 11. nazreli do vedeckého centra Technorama v mestečku Winterthur. Po návšteve nasledoval návrat domov.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Študenti do praxe!

Dňa 22. 11. 2023 sa žiaci IV.C triedy, zameraní na oblasť priemyselnej informatiky, zúčastnili akcie s názvom Študenti do praxe! Akcia sa konala na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Organizátormi akcie bola firma ATS Industrial automation a Strojnícka fakulta TUKE. Cieľom aktivity bolo rozvíjať spoluprácu medzi firmami pôsobiacimi v oblasti automatizácie, strednými a vysokými odbornými školami.

Pre zúčastnených žiakov škôl Košického a Prešovského kraja boli pripravené prezentácie firiem ATS a Phoenix conctact, Strojníckej fakulty a Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. 

Počas prestávky si mohli žiaci vyskúšať programovanie priemyselných robotov. Na záver bola pripravená prehliadka laboratórií Strojníckej fakulty. S príchodom nových zamestnávateľov ako Volvo a Bosch vzniká dopyt po absolventoch škôl s technickým zameraním. Pre budúcnosť priemyslu na Slovensku budú potrební šikovní elektrotechnici, mechatronici, programátori PLC a po odbornej stránke všestranne vzdelaní ľudia. 

Aby boli školy úspešné v snahe produkovať kvalitných absolventov, je potrebná spolupráca s firmami. Preto sme vďační, že zo strany firiem ako ATS Industrial automation prichádza iniciatíva a pomocná ruka pre školy v podobe školení, organizovania akcií pre žiakov stredných škôl a vo viacerých prípadoch aj poskytnutia priemyselných robotov na vzdelávacie účely.

Ing. Jozef Macej, PhD. a Ing. Martin Broda, PhD.

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní 2023

Kategória Grafický dizajn

Súťaž sa konala 22. 11. 2023 prezenčnou formou a zúčastnilo sa na nej 20 súťažiacich. Súťažiaci mali v rámci zadania počas 4 hodín splniť 2 hlavné praktické úlohy, vytvoriť plagát a skladaciu brožúru. Skladacia brožúra však mala mať originálnu prednú a zadnú stranu po 3 sekcie. Produkty mali byť zamerané na prezentáciu firemnej značky Qugrey. Firmu založili dve sestry, a to so zameraním na ekologický štýl, precíznosť a netradičnosť v oblečení, čo sa malo pretaviť do žiakmi vytváraných marketingových tlačovín. 

Celý proces tvorby sa sústredil na kreatívnu stránku, konečný dizajn a počítačovú zručnosť. Tieto kategórie boli aj hodnotené.

Na základe výsledkov z hodnotenia sa ukázalo, že súťažiaci dosahovali najviac percent v počítačových zručnostiach 30%, potom vo finálnom dizajne 29,5% a najmenej v kreatívnom procese 25,4%. Súťažiaci pracovali vo vybraných programoch z balíka Adobe CC (Photoshop, Ilustrátor, In Design). Víťazom sa stala: 

Eva Gubáňová - Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad, postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční: 19.3.–21.3.2024, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica.

Celkové umiestnenie súťažiacich:

Kategória WebDeveloper

Súťaž v tejto kategórii sa konala 22. 11. 2023 prezenčnou formou. Zúčastnilo sa jej 11 súťažiacich. Súťažiaci mali v rámci zadania počas 4 hodín vytvoriť dynamickú webovú stránku pre firmu ZenSki, ktorá prevádzkuje sieť lyžiarskych stredísk. Firma vyžaduje v základnom balíčku responzívnu one-page stránku a administračnú časť, pomocou ktorej budú môcť upravovať stránku. Spracovanie prebiehalo v troch oblastiach. Jednalo sa o oblasti pri spracovaní grafických podkladov, obsahom a dizajnom jednotlivých sekcií webu a implementáciou interaktívnej časti webu – programovanie.

Študenti využívali na obsahovú a dizajnovú časť webovej stránky HTML a CSS jazyk. Na implementáciu dynamických prvkov programovali v Frameworkovým JavaScripte a skriptovacom jazyku PHP v spojení s databázou.

Na základe finálnych výsledkov z hodnotenia možno konštatovať, že študenti vo valnej väčšine splnili zadanie na úrovni statického spracovania webu s dizajnom a v interaktívnej časti tvorby webu. V hodnotení bol kladený dôraz na PHP jazyk, ktorý bol určený zo zadania, pričom niektorí študenti mali zabezpečenú funkcionalitu Javascriptu a PHP jazyka s databázou. Pár študentov pracovalo na tvorbe svojich webstránok v open-source PHP Frameworku Laravel a open-source Framework Node.js, ktorí mali tiež zabezpečenú funkcionalitu s databázou.

Pre odovzdávanie jednotlivých zadaní plne využili O365, kde študenti v predpísanom formáte nahrali svoje súbory. Z časového hľadiska študenti nestihli mať výslednú webovú stránku so všetkým čo sa od nich vyžadovalo. Prejavilo sa to v hlavne v oblasti bonusových úloh dynamického spracovania webu.

Víťazom sa stal:

Samuel Brinko - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční: 19.3.–21.3.2024, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica.

Celkové umiestnenie súťažiacich:

Kategória A, B

Dňa 23. 11. 2023 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní – kategórie A (starší žiaci SŠ) a B (mladší žiaci SŠ). Súťaže v Prešovskom kraji sa zúčastnilo 102 študentov v kategórii A, a 44 študentov v kategórii B. Súťažilo sa online, úlohy boli zverejnené o 9 hodine ráno. Hneď od začiatku nastali problémy so zahltením servera, a tak súťažiaci mali problém odovzdávať svoje riešenia. Spätná väzba prichádzala aj s dvojhodinovým oneskorením, čo celú súťaž znehodnotilo. Organizátori síce predĺžili čas na odovzdávanie o hodinu, no počas celých piatich hodín sa situácia nezlepšila. Zadania úloh boli zaujímavé, niekedy zdanlivo jednoduché, no spätná väzba zo servera často odhaľovala problém s časovým limitom riešení.

Víťazom  v kategórii A sa stal:

Martin Madzin- Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov, postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční: 19.3.–21.3.2024, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica.

Celkové umiestnenie súťažiacich v kategórii A :

Víťazom  v kategórii B sa stal:

Tomáš Neupauer- Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční: 19.3.–21.3.2024, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica.

Celkové umiestnenie súťažiacich v kategórii B :

Všetkým výhercom a súťažiacim gratulujeme!

Ing. Gabriela Mitrová

Krajské kolo Zenit v elektronike

30. 11. 2023 sa na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike, kde naši žiaci Martin Modranský zo IV.C a Jakub Mašlonka z II.C získali prvé miesta. Blahoželáme víťazom a prajeme im mnoho ďalších úspechov nielen na celoštátnom kole súťaže.

Ing. Martin Ambrozy

Zapojili sme sa do projektu Krókus

Projekt Krókus je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín.

Na Slovensku ho organizuje Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland – HETI) poskytuje cibuľky žltých krókusov, ktoré majú byť na jeseň vysadené na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev. Žlté cibuľky pripomínajú žlté Dávidove hviezdy, ktoré boli Židia prinútení nosiť za nacistickej vlády.

Krókusy kvitnú na konci januára alebo začiatkom februára v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára).

Do projektu sa zapojila II.B trieda, ktorá vysadila krókusy 3. novembra 2023. Projekt môže pomôcť pri výučbe holokaustu a bude slúžiť žiakom ako podnet pre rozširovanie ich vedomostí o tejto problematike. Účasť v projekte Krókus je hmatateľný spôsob, ako mladých ľudí uviesť do problematiky holokaustu a ako zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie. Naučia sa, aké dôležité je začlenenie a rešpekt voči všetkým ľuďom bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie.

Na záver treba spomenúť, že existuje medzinárodná facebooková komunita Crocus Club, do tejto skupiny sa môžu žiaci prihlásiť a zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti s účastníkmi z celého sveta, ktorí sú do projektu zapojení.

Ema Karabinošová, II.B a Mgr. Iveta Kovaľová

Volejbalový turnaj „O pohár riaditeľky SPŠE PO“

15. 11. 2023 sa uskutočnil  XXVII. ročník volejbalového turnaja  „O pohár riaditeľky SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ technickej Prešov, SSOŠ Mladosť a SZŠ Prešov. Víťazný pohár si tohto roku odnieslo družstvo SSOŠ Mladosť, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

Ďakujeme!

RNDr. Anna Budišová

iBobor

iBobor je informatická online súťaž, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede, ďalšie sú interaktívne, v ktorých je potrebné presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

Žiak, ktorý sa zapája do tejto súťaže, získava schopnosť logicky uvažovať, systematicky analyzovať informácie, vyvodzovať závery, riešiť úlohy prostredníctvom algoritmov, schopnosť nezávisle porozumieť a hodnotiť informácie a ich relevanciu, identifikovať problémy, vyhľadať možnosti pre ich efektívne vyriešenie. V tomto školskom roku prebehla táto súťaž minulý týždeň a podobne ako v Klokanovi sa tešíme veľkému záujmu našich žiakov o účasť.
V  utorok 7. 11. 2023 sa zapojilo do kategórie  Senior  z našej školy 56 žiakov, z toho 22   boli úspešní riešitelia (dosiahli aspoň polovicu možných bodov), 14 z nich dosiahli percentil nad 90 %. Najlepší z nich Adam Humaňanský z IV.F  skončil v konkurencii 4885 riešiteľov na veľmi peknom 17. – 28. mieste s percentilom 99,48.

Vo štvrtok 9. 11. 2023 sa zapojilo do kategórie  Junior  z našej školy 94 žiakov, z toho 34

 boli úspešní riešitelia, 15 z nich dosiahli percentil nad 90 %. Najlepší z nich Tomáš Hanák a Miroslav Troščák z II.SB, Tomáš Kuhlöffel a Daniel Stavač z I.C  skončili v konkurencii 9983 riešiteľov na veľmi peknom 304. – 366. mieste s percentilom 96,96

Gratulujeme všetkým úspešným aj menej úspešným riešiteľom, prajeme im veľa úspechov aj v ďalších matematických či informatických súťažiach a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 

Mgr. Marta Kožárová

Príbehy do kameňa odeté

Dňa 9. 11. 2023 sme sa spolu s triedou II. SC zúčastnili divadelného predstavenia v divadle VIOLA. Odkryl sa pred nami príbeh sochárky Oleny Mandičovej, ktorá žila v rokoch 1902 – 1975 a ktorá vytvorila sochu T.G.Masaryka, ako aj sochy viacerých rusínskych dejateľov, z ktorých socha Alexandra Duchnoviča stojí dodnes v Prešove.

Socha nášho prvého československého prezidenta T. G. Masaryka putovala z Užhorodu, cez Michalovce, Bratislavu až do bavorského Pasova a potom do Hranice na Moravě. Z príbehu tejto sochárky vidno, aké čudné a smutné boli osudy mnohých ľudí v 20.storočí, ktoré zrodilo dve svetové vojny a komunizmus. Cez smutný ľudský príbeh sochárky Mandičovej sme mali sprostredkované zážitkové poznávanie histórie 20. storočia a hlavne význam historických míľnikov našej ČSR a jej významných osobností ako T. G. Masaryka, E. Beneša, M. R. Štefánika či A. Dubčeka.

Študentom sa predstavenie páčilo, lebo si uvedomili, že dejiny tvoria aj jednotlivci, boli zapájaní do deja, vedeli sa svojimi názormi a vedomosťami zapojiť do besedy. ktorá nasledovala po predstavení a zistili, že história má často aj svoju ľudskú tvár.

Mgr. Iveta Kovaľová

Návšteva divadelného predstavenia Peter a Lucia

Žiaci III.SC triedy sa dňa 10. 11. 2023 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove zúčastnili divadelného predstavenia Peter a Lucia, v ktorom si mali možnosť zahrať žiaci stredných škôl východného Slovenska.

Peter a Lucia je divadelná hra, ktorej dej sa odohráva v Paríži počas 1. svetovej vojny v roku 1918. Lásku hlavných protagonistov, Petra  a Lucie, ukončí tragédia. Tieto, ale aj vedľajšie postavy, si zahrali stredoškoláci najmä z Popradu, Prešova a Bardejova. Žiadni herci, žiadne potrebné štúdium divadelníctva, iba žiaci z rôznych škôl so záujmom a šikovnosťou. 

Pripomenuli sme si, ako milióny ľudí stratili svoje domovy, rodiny, blízkych a samozrejme, svoje životy. Zaujímavá téma, edukačný proces, kultúrny zážitok - to sú všetko plusy, ktoré nám divadelné predstavenie poskytlo.

Je skvelé, že sa takéto predstavenia konajú aj v našom okolí a obdivujem žiakov, ktorí sa do toho vrhli a ukázali svoje herecké schopnosti. Nie je vôbec ľahké zahrať si v divadelnej hre. Sám som už v jednej hral a verte mi, je za tým kopec driny, no aj srandy a zábavy.

O diele: Srdcervúci príbeh mladučkej lásky Petra a Lucie odohrávajúci sa v posledný rok svetovej vojny, v Paríži roku 1918. Práve v deň, keď Peter dostane povolávací rozkaz, zamiluje sa do Lucie. Ich láska uprostred vojnového šialenstva nemá šancu a končí tragicky. Hra je nabitá emóciami, podmanivou hudbou, poéziou Jacquesa Préverta aj autentickými zábermi prvej svetovej vojny – ničivého konfliktu v dejinách ľudstva. Hra „Peter a Lucia – mladí proti vojne“ je živým mementom súčasnej mladej generácie s odkazom celému svetu: „Nechceme vojnu! Už nikdy viac!“

Mgr. Lukáš Zgola

Futsal

15. 11. 2023  dohrali naši žiaci finále okresného kola vo futsale. Prvý zápas bol z našej  strany trochu opatrný a proti Strednej zdravotníckej škole sme uhrali remízu. Ďalších  dvoch súperov, Gymnázium svätej Moniky a Spojenú školu svätého Mikuláša sme jednoznačne porazili. V zápase o postup proti favoritovi skupiny Športovému gymnáziu ELBA sme, žiaľ, zaváhali a prehrali 2:0. 

Dosiahnuté výsledky nám vyniesli krásne druhé miesto vo finále okresného kola. Žiakom, ktorí nás reprezentovali blahoželáme!

Mgr. Jozef Gmitro

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku tohto roku oslávila celkovo už svoj 34. ročník. Ide o postupovú súťaž, ktorej cieľom je prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v cudzom jazyku a tiež rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť.

Tohtoročné školské kolo sa v SPŠE uskutočnilo v pondelok 20. 11. 2023.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, 2C2 – anglofónni žiaci a 2D – žiaci stredných odborných škôl, hotelových a obchodných akadémií. Možnosť porovnať si vedomosti a zručnosti dostalo 33 žiakov. Písomná časť, pozostávajúca z testu, obsahovala úlohy zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a čítanie s porozumením. Ústna časť zase preverila schopnosť viesť voľný rozhovor a prácu s obrázkom.

V kategórii anglofónnych žiakov sa na prvom mieste umiestnil Samuel Kovaľ z III. C a na druhom mieste skončil Martin Zayonc z III. B. 

V kategórii 2D, ktorej sa zúčastnilo 31 žiakov, zvíťazil Dávid Maník zo IV. SB, na druhom mieste sa umiestnil Michael Alexander Bodnár zo IV. B a tretie miesto obsadil Marko Čelovský z III. SB. 

Víťazi jednotlivých kategórií – Samuel a Dávid – budú našu školu reprezentovať na okresných kolách v januári. Obom držíme palce a dúfame, že aj touto súťažou predmetová komisia cudzích jazykov prispela k zvyšovaniu záujmu o štúdium jazykov a umožnila porovnanie vedomostí a zručností žiakov našej školy, ktorým týmto ďakujeme za účasť a skvelé výkony.

Mgr. Katarína Kopčák

Imatrikulácia žiakov I. ročníka

Dňa 21. 11. 2023 o 8.00 hod. sa  v telocvični našej školy konala Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, ktorú tradične organizuje Školský parlament SPŠE. Prváci po prečítaní a vyzvaní, svojou prísahou zložili slávnostný sľub a následne zdolávali úlohy, ktoré si pre nich organizátori pripravili. Odovzdaním imatrikulačných listov triednym učiteľom sa tak žiaci 1. ročníka stali  neoddeliteľnou časťou najlepšej a najkvalitnejšej NAŠEJ ŠKOLY - Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Po skončení Imatrikulácie sa všetci presunuli do Cinemax Novum na filmové predstavenie – Hry o život.

Jakub Kočiš, IV. C

Silná ruka stredných škôl - FINÁLE

Dňa 24. 11. 2023 slovenská asociácia pretláčania rukou zorganizovala už v poradí 28. ročník súťaže o najsilnejšieho žiaka a žiačku v pretláčaní rukou pod názvom SILNÁ RUKA. Po predošlých postupových umiestneniach našich štyroch žiakov (J.Jurčo, P.Baranovský, A.Rakáš, S.Ľaš) sa vo finále na celoslovenskej úrovni opäť postavili na stupeň víťazov. Samuel Ľaš zo IV.B triedy získal 2. miesto vo váhovej kategórii do 70kg a Adrián Rakáš z II.SB triedy si tentokrát vybojoval 3. miesto v kategórii do 80kg. Súťažiacim blahoželáme a veríme v úspešnú reprezentáciu našej školy aj na budúci rok.

Mgr. Viktor Mačák

Beseda „Živá kniha“

Dňa 28. 11. 2023 sa trieda II.A a 29. 11. 2023 sa trieda I.C zúčastnili besedy s netradičným názvom „Živá kniha“. Názov v sebe ukrýval 120 minút jedinečnej besedy a diskusie, ktorej cieľom bolo odstraňovanie predsudkov a negatívnych stereotypov. Živé knihy sú ľudia so silnými osobnými príbehmi a skúsenosťami, ktorí boli ochotní podeliť sa o nich so žiakmi našej školy. V „Živých knihách“ vyrozprávali hostia svoj osobný príbeh a životné skúsenosti, ktoré prebiehali v troch malých skupinkách. Svoje životné príbehy žiakom vyrozprávali PhDr. Roman Eštočák, Mgr. Ladislav Godla, Mgr. Adriána Drugová, Mgr. Matej Andričík  a Mgr. Monika Duždová. Po každom príbehu žiaci svojho hosťa v rámci neformálnej diskusie zahrnuli otázkami, ktoré ich po vypočutí príbehu zaujímali. Na záver celá trieda spoločne diskutovala s hosťami na danú tému. 

„Mali sme šancu spoznať ako každý človek inak vníma rómsku komunitu a počúvať príbehy ľudí, ktorí pomáhajú alebo sa aspoň snažia pomáhať Rómom.“ To je jeden z názorov, s akým   odchádzali žiaci z besedy. 

Na tejto netradičnej besede mali tak žiaci možnosť priameho kontaktu s ľuďmi, s ktorými by sa nikdy nestretli a nemali možnosť spoznať sa navzájom. Takéto stretnutie určite v sebe nesie potenciál ovplyvniť formovanie hodnôt prijímania inakostí v spoločnosti a pochopenie problémov iných ľudí.

Ďakujeme pánovi PhDr. Romanovi Eštočákovi z Karpatskej nadácie za zaujímavú a netradičnú besedu pre žiakov a tešíme sa na nových hostí zasa o rok. 

Mgr. Mária Solarová

ROPPE SKIPPING

V priebehu novembra sa uskutočnili dve kolá školskej súťaže ROPE SKIPPING (skákanie cez švihadlo). Súťažilo sa v disciplínach preskoky znožmo a preskoky striedavo nožne. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí boli odmenení jednotkou z TSV. Súťažiaci na prvých troch miestach dostali sladké odmeny. 

Výsledky jednotlivých disciplín:

Preskoky striedavo nožne 

  1. M. Duranik   I. SB
  2. T. Stašík       III. B
  3. A. Sabol       III. SB

Preskoky znožne

  1. M. Duranik   I. SB
  2. D. Dankovič I. B
  3. F. Mihok       I. SA

Všetkým zúčastneným blahoželáme, zvlášť víťazom.

Mgr. Jozef Gmitro

English section - Earthquakes

Earthquakes are natural phenomena characterized by the sudden release of accumulated energy in the Earth's crust and upper mantle. This sudden release of energy can have disastrous consequences, causing widespread damage, loss of life, and significant economic impacts. Earthquakes are primarily caused by tectonic plate movements, where the Earth's lithosphere is divided into several large plates that constantly shift and collide with each other. The release of accumulated stress along fault lines leads to the generation of seismic waves, resulting in ground shaking.

In addition to the physical impacts, earthquakes can also have long-lasting psychological effects on affected communities. The process of recovery and rebuilding after a major earthquake can take years or even decades.

Efforts to understand and mitigate the effects of earthquakes have led to advancements in seismological monitoring, building design, and disaster preparedness. Seismologists use instruments called seismometers to record and analyze seismic waves, providing valuable data for research and hazard assessment. Building codes and engineering practices have been developed to construct structures capable of withstanding seismic forces.

It's important to note that earthquakes can vary in magnitude, depth, and location. Shallow earthquakes, occurring within 70 kilometers (43 miles) of the Earth's surface, are more likely to cause significant damage compared to deeper earthquakes. The largest recorded earthquake in history was the 1960 Valdivia earthquake in Chile, with a magnitude of 9.5 on the moment magnitude scale.

In conclusion, earthquakes are natural phenomena that can have devastating consequences. Through ongoing research, monitoring, and preparedness measures, we can better understand earthquakes, mitigate their effects, and enhance the safety of communities at risk. Public education and international cooperation are key elements in minimizing the impact of earthquakes and building a more resilient future.

Samuel Baláž, III.SA

"My perfect Christmas: snow and family"

For my dream Christmas, I wish for lots of snow outside and for my grandma, who lives alone, to join us. It’d be super special with her around. 

Just imagine waking up to a snowy scene, where we can all play outside, make snowmen, and have fun snowball fights. Our house would look pretty with lights, a warm fireplace, and the smell of cookies baking. My mom with my dad would cook, in the kitchen. My grandmas would sit with me and my sister in the living room and we would most likely watch some Christmas movies like „Perinbaba”, Home Alone or any other Christmas movie.

During the day, we’d all gather at the table sharing stories, laughing, and eating a big, yummy meal. Christmas songs would play, making us feel happy and closer together. 

Having my grandma with us would mean everything to me and for my family as well. Her love would make our Christmas so special, giving us memories to treasure forever.

Samuel Anderko, III.SA

Napísali o nás

SPONZORI