2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Úspešný Deň otvorených dverí SPŠE Prešov

Každý z nás sa iste pamätá na obdobie, keď si ako ôsmak či deviatak mal vybrať strednú školu. Vždy to bolo a je veľké rozhodnutie. Považujeme preto za veľmi dôležité, aby žiaci základných škôl ešte pred definitívnym výberom strednej školy získali čo najviac informácií o škole, ktorej by sa upísali na ďalšie štyri roky svojho študentského života.

Už tradične v novembri organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove  pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Chceli by sme ukázať, že „dvere“ sú k nám naozaj pre každého otvorené a najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie na našej škole.

Aj preto v utorok 19.11.2019 otvorila svoje brány pre návštevníkov v rámci Dňa otvorených dverí (DOD). Počas neho školu navštívilo viac ako 500 žiakov základných škôl, čo si nesmierne vážime. Žiaci základných škôl v sprievode svojich učiteľov, resp. rodičov mali možnosť spoznať samotnú školu, jej laboratóriá, učiteľov, našich študentov a v neposlednom rade spoznať smerovanie a profiláciu školy. V tento deň sa uskutočnilo  aj stretnutie so zástupcami základných škôl, kde boli ponúknuté možnosti spolupráce a rôzne aktivity a súťaže pre základné školy, napr. Junior akadémia, ELEsparks, ELEKTROmatik alebo Odpoludnia s MAT a SJL.

Všetci návštevníci DOD získali širokú škálu poznatkov o škole. Organizátori vybrali 8 učební resp. laboratórií, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní. V každej z nich mali účastníci možnosť vypočuť si z úst vyučujúcich a aj študentov zaujímavý výklad o konkrétnom odbore. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sme sa presvedčili aj pri tejto príležitosti - najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov.

Škola ponúka 3 študijné odbory, a to ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE  a TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY v elektrotechnike (školský vzdelávací program IT manažment procesov).

 V študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA  boli prezentované jednotlivé zamerania, ktorými sa študenti profilujú počas tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Zameranie elektroenergetika ponúklo návštevníkom možnosť vyskúšať si model elektrickej stanice, inteligentný merací systém a Van de Graffov generátor. Oblasť počítačových systémov okrem predstavenia tohto zamerania, ponúkla virtuálne skladanie PC, kvíz IT znalostí pre žiakov základných škôl a tester kvality hesla. Výstava odboru elektrotechnika so zameraním na oblasť priemyselnej informatiky ponúkala návštevníkom ukážky produktov 3D tlače, rôznych elektronických zapojení, meracej techniky a rýchlokurzy programovania vývojovej dosky Arduino a Lego robotov. Návštevníkov nižších vekových kategórií tradične najviac zaujala hra, v ktorej si otestovali svoju šikovnosť a mohli získať kľúčenku, ale aj rôzne technické hračky vyrobené pomocou 3D tlače a humanoidný robot Poppy. Starších návštevníkov a rodičov zaujali hlavne aplikácie programovateľných logických kontrolérov (PLC) a učebné pomôcky využívané na cvičeniach z odborných predmetov. „Naši študenti a pedagógovia ochotne odpovedali na všetky otázky týkajúce sa hlavne obsahu  odborných  predmetov a uplatniteľnosti  absolventov na trhu práce,“  konštatoval  Ing. J. Macej.

Odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE sa návštevníkom predstavil zaujímavou prezentáciou našich študentov, ktorí popisovali svoje skúsenosti so štúdiom a jednotlivými predmetmi na škole. Záujemcom odprezentovali svoje projekty a aplikácie, s ktorými boli úspešní na mnohých odborných súťažiach. Návštevníci videli ukážky hardvérového vybavenia a IT zariadení, simulačný softvér Packet Tracer  či  virtuálnu  skladačku  PC.   V rámci odboru sa predstavil aj robot Nao a žiakom boli predstavené možnosti účasti na medzinárodných súťažiach v robotike. Tiež informovali o  Junior akadémii, prezentovali projekty našich študentov Solar System a DoggoCity.

 

„Naši študenti na prezentácii odboru IST počas DOD boli famózni,“ pochválila prácu všetkých Ing. M. Hedvigová.

Súčasťou prezentácie odboru bol aj kvíz, do ktorého sa zapojilo 70 respondentov s priemernou úspešnosťou 87%, čo hodnotíme vysoko pozitívne. A ktoré otázky najviac potrápili deviatakov? Napr. Čo považujeme za mozog počítača? Na ktoré médium sa vojde najmenej dát? Kde na obrázku nájdeme konektor?

Študenti prezentovali študijný program IT MANAŽMENT PROCESOV predstavením cieľov vzdelávania a oblastí, v ktorých získajú vedomosti a zručnosti – ekonomika, IKT a elektrotechnika. Podrobnejšie porozprávali o tom, čo odbor poskytuje študentom podľa štátneho vzdelávacieho programu a ako sa odlišujeme v školskom vzdelávacom programe, kde sa odbor zameriava na programovanie a základy objektovo orientovaného programovania, webové a databázové aplikácie, grafiku, projektový manažment, otvorený marketing, riadenie ľudských zdrojov, firemné procesy a dátová analytika.

Vysvetlili žiakom a rodičom, aké sú možnosti uplatnenia absolventa v praxi. Na reálnom projekte študentka 3.F Daniela Chovancová ukázala praktické využitie získaných vedomostí a zručností, pričom sa snažila zapojiť ich do diskusie a tým zistiť, aké sú ich predstavy o odbore.

Predstavili aj občianske združenie Impulz a poukázali na možnosť aktivizovať sa v združení počas štúdia a vyskúšať si podnikanie v praxi.

Naši študenti a pedagógovia ochotne a fundovane odpovedali na všetky otázky týkajúce sa hlavne obsahu odborných predmetov a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

V rámci DOD návštevníci mohli nielen vidieť prezentácie a naše učebné pomôcky, ale mnohé veci si mohli vyskúšať na vlastnej koži, a tak sa na chvíľu stať študentom školy. V novom IT Science labe si mohli naprogramovať  a zapojiť jednoduchý programovateľný obvod alebo si v dielňach praxe vyskúšať spájkovanie a používanie meracích prístrojov.

Počas DOD sa predstavila aj spoločnosť Východoslovenská distribučná, s ktorou škola spolupracuje už niekoľko rokov a zamestnáva aj viacerých absolventov našej školy. V rámci prezentácie vystúpil kúzelný fyzik, ktorý zaujímavou formou predstavil žiakom rôzne pokusy aj z oblasti elektrotechniky a tiež zamestnanci spoločnosti žiakom priblížili prácu s dronom, ktorý využívajú na kontrolu vonkajšieho vedenia alebo na diaľkovú inštaláciu prvkov.

Veríme, že mnohých z vás škola zaujala a že v ďalších školských rokoch sa už budeme s vami stretávať ako so študentmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Presvedčili sme návštevníkov tohtoročného DOD, že sme dobrou školou? Dúfame, že áno. Odchádzali s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov. Sme presvedčení, že sa nám podarilo splniť náš cieľ - ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom čo najviac informácií o štúdiu na našej škole.

Ing. Martin Broda, PhD., PaedDr. Lucia Ligusová 

Stretnutie so zástupcami ZŠ

19. novembra 2019 sa v rámci Dňa otvorených dverí na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove uskutočnilo ďalšie stretnutie riaditeľov, učiteľov, výchovných  poradcov základných škôl s vedením SPŠE a vedúcimi MÚ prírodovedných a humanitných predmetov. Cieľom bolo predstaviť školu, informovať prítomných o možnostiach štúdia na našej škole, zamerať sa na študijné odbory a ich aktuálny obsah vzdelávania, analyzovať výsledky prijímacích skúšok v šk. roku 2019/2020. Hlavným zámerom školy je aj naďalej rozvíjať a ešte viac prehlbovať spoluprácu nielen s prešovskými, ale i ďalšími základnými školami v našom regióne.

V úvodnej časti stretnutia Ing. Iveta Marcinčinová, poverená vedením školy, zdôvodnila hlavné zámery tohto stretnutia, ktoré vyplývajú z  požiadaviek a nárokov trhu práce a zvyšujú tak nároky na žiaka ako aj učiteľa vo vzdelávaní. Účastníkov stretnutia informovala o jednotlivých študijných odboroch a svoju pozornosť sústredila na školský vzdelávací program IT manažment procesov v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike, ktorý je verejnosťou vnímaný inak, ako je jeho hlavný strategický zámer. Boli to cenné informácie najmä pre výchovných poradcov.

V závere predstavila najúspešnejších študentov a absolventov SPŠE, ktorí získali popredné umiestnenie nielen v krajských a celonárodných kolách rôznych súťaží, ale ocenenia si priniesli aj z európskych a celosvetových súťaží.

Slovo dostali aj vedúce PK prírodovedných a humanitných predmetov, ktoré sa zamerali  na analýzu výsledkov prijímacích skúšok v šk. roku 2019/2020.  Mgr. Marta Kožárová  vo svojej prezentácii poukázala na klady, ale hlavne na nedostatky pri riešení príkladov z matematiky. Vysvetlila aj systém hodnotenia jednotlivých príkladov na prijímacích skúškach.

PaedDr. Lucia Ligusová (SJL) sa zamerala hlavne na analýzu pravopisného cvičenia, poukázala na nedostatky nielen pri aplikácii základných pravopisných javov, ale najmä v neporozumení textu, čo sa odrazilo aj pri vypracovaní testových úloh, pretože čítanie s porozumením patrilo medzi úlohy, s ktorými mali žiaci najviac problémov.  Obe vyučujúce skonštatovali, že používanie moderných technológií síce niekedy uľahčuje prácu, ale nepodporuje v žiakoch rozvoj logického myslenia, hľadanie vzájomných súvislostí medzi javmi a žiaci tak strácajú kontakt s realitou.

SPŠE ponúka veľmi zaujímavé aktivity, z ktorých si každá základná škola môže vybrať tie, ktoré sú pre žiakov, ale aj učiteľov realizovateľné. SPŠE veľmi rada uvíta aj iné návrhy vzájomnej spolupráce zo strany základných škôl.

Súčasťou stretnutia bola prehliadka školy s veľmi živou diskusiou na tému vzdelávania žiaka a jeho budúcnosti, ktorá zaujala, o čom svedčilo aj množstvo otázok, na ktoré fundovane odpovedali nielen učitelia SPŠE, ale najmä  študenti. Niektorí účastníci stretnutia si sami prakticky vyskúšali ponúkané aktivity. Najzaujímavejšou časťou prehliadky bola prezentovaná ukážka práce 3D tlačiarne.

Veríme, že v spolupráci so základnými školami budeme aj naďalej úspešne pokračovať.

PaedDr. Lucia Ligusová

Pamätný list Sv. Gorazda v rukách nášho úspešného absolventa

Žiaci a študenti, ktorí dosiahli významné úspechy na medzinárodných predmetových olympiádach, umeleckých či športových súťažiach v uplynulom roku, si v Bratislave 22.11. 2019 od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej prevzali Pamätný list sv. Gorazda. Ocenenie úspešným študentom každoročne udeľuje rezort školstva pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Ocenení študenti reprezentovali Slovensko na mnohých medzinárodných súťažiach v oblasti matematiky, informatiky, fyziky, športe a umení. Ministerka ocenila úspešných študentov, medzi ktorých patrí aj absolútny víťaz Európskej fyzikálnej olympiády Jonáš Dujava. Jonáš ako náš úspešný absolvent je prvým žiakom v ére samostatnosti Slovenskej republiky, ktorý sa stal absolútnym víťazom medzinárodnej predmetovej olympiády. Srdečne Jonášovi blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov v budúcnosti.

Mgr. Lucia Liptáková

Študenti SPŠE na súťaži Mladý tvorca 2019

Dňa 5.11.2019 sa študenti SPŠ Elektrotechnickej v Prešove zúčastnili súťaže Mladý tvorca 2019, ktorú každoročne organizuje Asociácia spoločností IT priemyslu (ASIT).

V konkurencii 28 projektov rozdelených do kategórií APP-ka – najinovatívnejšia aplikácia, GAMES-ka – akákoľvek platforma digitálnej hry a OpenLab “GURU“ sa študenti Erik Wittner, Branislav Bilý, Dominik Borbuliak, Sebastián Marcin (všetci 4.SB), Filip Olejčuk (3.SA), Martin Ragan a Matej Kandráč (obaja 3.SB) pokúsili presvedčiť odbornú porotu o kvalite svojich súťažných projektov.

Vyhodnocovanie projektov sprevádzalo aj množstvo súťaží pre publikum, ktoré mohlo získať hodnotné ceny od spoločnosti ASIT. Priebehom celej akcie nás sprevádzali PhDr. Slavomír Terezka (prezident spoločnosti ASIT) a moderátor RTVS Roman Bomboš.
Súčasťou sprievodného programu boli taktiež prednášky pracovníkov firiem, ktoré súťaž zastrešovali.

Vypočuli sme si tak výstup zameraný na prezentáciu projektu OpenLab, ktorý umožňuje študentom stredných škôl samovzdelávať sa v oblasti programovania a následne pretaviť svoje vedomosti do reálnych projektov v spolupráci so zapojenými IT firmami.
V ďalšej prezentácii nás marketér z herného štúdia Power Play Studio vtiahol do procesu vývoja športovo orientovaných hier pre rôzne platformy (Web, iOS, Android a Facebook), prostredníctvom ktorého poukázal na možnosti „recyklácie“ celkového konceptu hry pri riešení zamerania na rôzne športy, spoluprácu vývojárov s profesionálnymi športovcami a veľa ďalších zaujímavých informácií.

Ďalší prednáškový výstup bol venovaný v dnešnej dobe všadeprítomnej manipulácii ľudstva, hlavne prostredníctvom sociálnych sietí. Lektor na niekoľkých príkladoch v spolupráci s publikom ukázal, ako jednoduché je manipulovať s človekom pri cielenom „podhodení“ určitej informácie alebo vizuálneho vnemu. Taktiež spomenul rôzne manipulačné techniky a aj obranu pred nimi.

Nasledovala prezentácia zamestnanca spoločnosti Wezeo, ktorá sa zaoberá vývojom hlavne webových, no aj mobilných aplikácií a od svojho vzniku má za sebou už viac ako 500 úspešne zvládnutých projektov.

Aj napriek veľkej snahe našich študentov pri tvorbe a prezentovaní projektov sme tento rok ostali bez pódiového umiestnenia. Naši mladí vývojári si však určite vzali k srdcu slová odbornej poroty, ktoré si pri hodnotení projektov vypočuli, a ktoré následne pretavia do realizácie svojich ďalších súťažných, ale aj nesúťažných projektov. Neúspech v súťažnej časti ale neodradil študentov SPŠE v dosiahnutí stavu určitej výnimočnosti. Pri prezentácii o otvorenej platforme Open Lab bol prezentujúcou študentkou spomenutý „študent z Prešova“, ktorý ako jediný prejavil záujem o vzdelávanie sa pomocou danej platformy vzdialeným prístupom a komunikoval tak s lektormi pomocou technológií Slack a Skype. Nebol to nik iný, ako Martin Ragan z 3.SB triedy. Počas prednášky teda dostal jedinečnú možnosť sa z pódia prihovoriť publiku a podeliť sa o svoje pocity a skúsenosti s touto platformou.

Veríme, že našich študentov tohtoročný neúspech neodradí v ich vývojárskom snažení a že o rok, na 28. ročníku súťaže Mladý tvorca dosiahnu oni, alebo ich nasledovníci čo najlepšie výsledky.

Mgr. Ján Vavrek

Multifunkčné športové ihrisko

Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa môžu pochváliť novým  multifunkčným ihriskom. V priebehu októbra a novembra 2019 sa vedeniu školy v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom podarilo vybudovať multifunkčné športové ihrisko v priestoroch školského dvora.

Ihrisko, ktoré bolo financované z rozpočtu kapitálových výdavkov PSK pre rok 2019, ponúka pestré využitie. Rozmery 36m x 18m poskytujú možnosti na využitie širokej škály športov, ako sú volejbal, tenis, hádzaná, basketbal, futbal či frisbee. Samotná výstavba ihriska prebiehala v niekoľkých fázach, pričom povrch ihriska sa skladá z viacerých vrstiev. Po osadení obrubníkov a nasypaní štrkopiesku sa vyrovnala podkladová plocha. Následne sa položila asfaltová vrstva, na ktorú pribudla vrstva z SBR granulátu. 

Vrchná vrstva červenej farby vrátane čiar pre jednotlivé športy o hrúbke 8-13 mm je tvorená povrchom NOVOFLOOR EG s vrchnou vrstvou z EPDM granulátu. Po realizácií stavebných prác nasledovalo osadenie hádzanárskych bránok, volejbalových a tenisových stĺpov či nainštalovanie siete okolo celého ihriska.

Veríme, že našim študentom bude ihrisko dobre slúžiť a odohrá sa na ňom veľa pekných športových zápolení.

 

Mgr. Štefan Dankovič

22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku. Zástupcovia z radov študentov SPŠE na ňom už ako obvykle nesmeli chýbať.

Štyri úspešné projekty postúpili do celonárodného kola AMAVET a tri z nich v dňoch 7. - 9.11.2019 bojovali o medzinárodný postup. Matej Mazúr z II.SB predstavil projekt v kategórii Spoločenské vedy s názvom „Škola hrou v Power BI“. Projekt sa zaoberá vizualizáciou výsledkov dotazníkov z prostredia slovenského školstva  pomocou programu Power BI.

Študentky Barbora Horvátová a Lýdia Veselovská z II.SB prezentovali projekt v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo s názvom “Zostavte si vlastného robota s Arduinom”, ktorým chceli mladým ľuďom priblížiť svet informatiky. Cieľom práce bolo opísať proces zostavenia robota vo fotonávode. V tejto kategórii predstavovali svoj projekt aj študenti Daniela Chovancová z III.F a Samuel Farkaš zo IV.B s názvom “ecoCITY”. EcoCITY je mobilná aplikácia a webový portál, ktorého cieľom je poskytnúť informácie obyvateľom mesta, ktoré ich motivujú k ekologickejšiemu spôsobu života.

Už po príchode do Bratislavy sme boli pozvaní do Fablabu, ktorý sídli v univerzitnom vedeckom parku KU v Bratislave. Pod vedením Pavla Petroviča z Fablabu dievčatá do neskorých večerných hodín upravovali posledné zmeny v choreografii pohybov robotov. Ich práca a nadšenie sa vyplatili, dievčatá svojim projektom zaujali porotu a boli ocenené diplomom a čestným uznaním odbornej hodnotiacej komisie. Okrem toho získali nové skúsenosti, inšpirácie a povzbudenie od hodnotiteľov, ostatných učiteľov i súťažiacich. Pri našich stánkoch sa počas obidvoch dní zastavovali aj návštevníci Incheby a žiaci stredných a základných škôl, ktorým naši študenti ochotne prezentovali svoje projekty. Súťaž bola obohatená programom a prednáškami pre študentov a taktiež školeniami pre sprevádzajúcich učiteľov.

Mgr. Zdenka Liščinská

JUNIOR akadémia pre žiakov ZŠ

Myšlienka založenia JUNOR akadémie SPŠE vznikla ako reakcia na signály:                    

 • z priemyselnej praxe – nedostatok technicky vzdelaných odborníkov,
 • z uprednostňovania humanitného štúdia – nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce,
 • zo súťaží pre žiakov ZŠ - organizovaných elektropriemyslovkou.

JUNIOR akadémia SPŠE poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl nad rámec povinnej školskej dochádzky, a to prostredníctvom kurzov. Kurzy budú pozostávať z dvojhodinových stretnutí (celkom 16 vyučovacích hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom lektorov SPŠE v období november 2019 až jún 2020.

Ponúkané kurzy:

 1. Programovanie

    Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

 1. Elektronika

    Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodov.

 1. LEGOroboty

    Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3. Je to jednoduché!

 1. 3D tlač

    Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

Ak chcete vedieť viac o obsahu kurzov, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako to bude prebiehať, ako sa zaregistrovať, koho kontaktovať v prípade otázok, neváhajte navštíviť stránku  www.juniorakademia.spse-po.sk

Ing. Martin Broda, PhD.

Súťaž mladých elektronikov – Mladý tvorca

Bol to úvodný ročník súťaže Mladých elektronikov. 30 žiakov zo 17. stredných škôl najprv písalo odborný test. Všetci naši žiaci v ňom dosiahli najlepšie výsledky. Milan Kmecik maximum bodov 30 a Brian Izsof s Adamom Borovičkom o 2 body menej. Potom nasledovala stavba výrobku – hra reflexy. Pri hodnotení rozhodovala kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Najlepší súťažiaci si ešte spájkovali druhý výrobok – mini osciloskop, ktorý už nemal vplyv na umiestnenie. Výrobky si súťažiaci odniesli domov.  

Zvíťazil Tomáš Matuška zo SPŠ elektrotechnickej J. Murgaša v Banskej Bystrici, druhý bol Tobias Hrubjak zo Spojenej školy v Tvrdošíne a tretiu priečku obsadil Milan Kmecik zo SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Našu školu pekne reprezentovali aj Brian Izsof, ktorý osadil 5. miesto a Adam Borovička bol na 11. mieste. Úvodná súťaž mala veľa „detských chorôb“ v každej oblasti, ktoré boli doslova demotivačné. Niektoré školy sa ani nedostali na súťaž a niektoré školy museli obmedziť počet súťažiacich. Nabudúce sa to musí urobiť lepšie.   

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý bol hlavným garantom, sa predstavil v Nitre aj v ďalších aktivitách a sprievodných podujatiach.

https://siov.sk/skills-slovakia-interaktivne-prezentacie-a-sutaz-mladych-elektronikov-mlady-tvorca-2019/

 

Ján Haluška

SAP FI BASICS

Študenti tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA ukončili záverečným testovaním druhé vzdelávanie v oblasti školenia SAP ACADEMY - SAP FI BASICS. Študenti po absolvovaní školenia SAP Overview prešli na školenie v module FI (finančné účtovníctvo), kde nadobudli základné  vedomosti, zručnosti a znalosti  pri práci s konkrétnymi transakciami, pri nastavení parametrov pre účtovné doklady, pri nastavení parametrov užívateľa v transakciách, naučili sa ako nastaviť kontrolné súčty pre účtovanie, ako skontrolovať dobu otvorenia účtovných období,  ako založiť účty a analytické účty Hlavnej knihy, ako skontrolovať existenciu účtov v Hlavej knihe, ako založiť účty s predlohou, ako účty v Hlavnej knihe blokovať a zmazať. Nadobudli zručnosti v zaúčtovaní dodávateľských a odberateľských faktúr v prostredí SAP, v založení nového odberateľa a dodávateľa, v zobrazení zostatkov na účtoch Hlavnej knihy a ako zistiť, či prebehlo správne realizovanie zadaných účtovných dokladov v Hlavnej knihe a realizovanie založenia nových dodávateľov a odberateľov.

Mali tak možnosť záverečným testovaním z praktickej časti získať certifikát v danej oblasti. Certifikát SAP FI BASICS získavajú títo študenti III. F triedy (19): Baško, Borz, Budaiová, Centko, Dráč, Fedor, Guľaša, Herstek, Klimko, Koscelník, Kostkášová, Lejko, Machovec, Mihaľ, Pivovar, Rokošný, Staneková, Vaňo, Varga.

Srdečne blahoželáme!

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

VZDELÁVAME PRE PRAX!

Ing. Vladimíra Pastirová

SAP Overview

Študenti tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti  školenia SAP ACADEMY - SAP Overview. Tento softvér založený na systéme klient – server a v začlenení internetu do komunikačného systému je v súčasnosti najviac používaný na obchodovanie prostredníctvom internetu a riadene organizácií cez WAN siete. Študenti postupne prechádzali jednotlivými časťami daného školenia a nadobudli tak vedomosti, zručnosti a znalosti  v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu. Získali teoretické vedomosti o vzniku a dôležitosti SAP, o prehľade v systéme SAP a o SAP podnikových informačných systémoch a získali kompetencie v spustení klientskeho programu SAP EA, v prihlasovaní a odhlasovaní v SAP, kompetencie s  popisom obrazovky, prácou s kódmi transakcií, s pohybom zo SAP poľa na pole, s vkladaním dát, s vyhľadávaním dát pomocou match kódov, s prácou s kontextovým menu a s prácou v režimoch, v ovládaní používateľského nastavenia SAP, s možnosťami spracovania dát, s prácou s layoutami (zobrazeniami) v SAP, ako tlačiť v SAP a ako používať nápoveď. Mali tak možnosť záverečným testovaním získať certifikát v danej oblasti. Certifikát SAP Overview získavajú títo študenti III. F triedy (25): Baško, Borz, Budaiová, Centko, Cvengrosch, Guľaša, Herstek, Chovancová, Kamenický, Klimko, Koscelník, Kostkášová, Lejko, Mihaľ, Omachel, Onofrejová, Oreško, Pivovar, Rokošný, Staneková, Vagaský, Varga, Vyrostek, Zachar, Zacharský.

Srdečne blahoželáme!

VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,

VZDELÁVAME PRE PRAX!

Ing. Vladimíra Pastirová

Seminár pre kariérových poradcov PSK

Dňa 6.11.2019 som sa zúčastnila seminára pre kariérových poradcov PSK, ktorý sa konal v priestoroch hotela Lineas. Realizátorom projektu bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Privítal nás štátny tajomník MPSVaR Mgr. B. Ondruš, ktorý nás uviedol do problematiky trhu práce. Ďalší lektori v prezentáciách predstavili prognózy vývoja trhu práce z hľadiska dopytu a ponuky, t. j. koho bude trh práce v najbližších rokoch potrebovať, z hľadiska demografickej krivky na konkrétnych číslach a grafických závislostí, vysvetľovali celkový vývoj, ako sa bude meniť pomer dopytu a ponuky. V časti Správna voľba odboru – cesta k dobrému uplatneniu na základe súčasnosti a prognóz boli porovnávané jednotlivé odbory nielen z hľadiska uplatnenia v zamestnaní, ale aj mzdových podmienok a miery nezamestnanosti. V závere bola predstavená aplikácia www.trendypráce.sk, ktorá obsahuje množstvo informácií nielen pre študenta, ktorý hľadá správny odbor, či zamestnanie, ale aj nám učiteľom. Stretnutie hodnotím veľmi pozitívne, pretože prispeje k obohateniu mojej poradenskej činnosti.

V rámci konzultácii som mala možnosť nahliadnuť do pripravovanej aplikácie, ktorá sleduje nášho absolventa, od kedy ukončil školu až po súčasnosť – či je zamestnaný, na VŠ, na ÚP, rodičovskej dovolenke alebo je nezaradený. Je prekvapujúce, že zo 178 minuloročných našich absolventov až 20 je nezaradených, t.j. buď pracujú v zahraničí, alebo nie sú prihlásení na Úrade práce.

Uvádzam niekoľko zaujímavých čísel:

Podiel absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú v inom ako vyštudovanom odbore vzdelania podľa kraja do 5 rokov od ukončenia štúdia

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

Ing. Anna Dlugošová

SÚŤAŽE PRE ZŠ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove (SPŠE) organizuje v šk. roku 2019/2020 súťaže pre tímy žiakov zo 7., 8. a 9. ročníka základných škôl:

 • Elektronika hrou– v oblasti aplikovanej elektroniky
 • ELEsparks – z anglického jazyka
 • ELEKTROmatik– z matematiky
 • LEGObot 2020 – v oblasti programovania LEGO robotov.

Jednotlivé súťaže budú pozostávať z niekoľkých domácich kôl, z ktorých najlepšie tímy postupujú do finálového kola už v priestoroch SPŠE a pod dozorom pedagógov SPŠE.

Predpokladané termíny súťaží Elektronika hrou, ELEsparks, ELEKTROmatik: december 2019 - február 2020.

Predpokladané termíny súťaže LEGObot 2020: jún 2020.

Ak chcete vedieť viac o pravidlách súťaží, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako bude prebiehať súťaž, ako sa zaregistrovať, koho kontaktovať v prípade otázok, určite navštívte stránku súťaže: www.zssutaze.spse-po.sk

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Odborná diskusia za okrúhlym stolom

Dňa 28. novembra 2019 v Hoteli Dukla, a to od 14:00 do 16:30 hod., som sa zúčastnila odbornej diskusie formou okrúhleho stola na tému Prevencia v oblasti užívania drog a škodlivých návykových činností – perspektívy a limity.

Diskusia bola orientovaná na kontexty prevencie na jej jednotlivých úrovniach, jej dostupnosť, súčasný stav, možnosti i bariéry, aktuálne trendy a ich uplatnenie v našich podmienkach, a v neposlednom rade i na príklady dobrej praxe s poukázaním na efektívne spôsoby realizácie.  

Cieľom odbornej diskusie, organizovanej ako záverečná aktivita projektu Zdraví občania – zdravé rodiny – zdravé komunity II. (ktorý je orientovaný na posilnenie povedomia verejnosti o duševnom zdraví v jeho komplexnosti so zameraním na problematiku predchádzania závislostiam, ako významných bariér zdravého a plnohodnotného života), bolo najmä zmapovať a analyzovať expertné názory diskutujúcich odborníčok a odborníkov v predmetnej téme prevencie a hľadanie prienikov v aktuálnych potrebách a možnostiach praxe.

Diskutujúcimi boli:

 • Vladimír Stanislav, PhD. MPH (námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť, Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora)
 • Viera Hybenová (riaditeľka, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov)
 • Vladimír Feľbaba (1. zástupca primátorky, Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove)
 • Beáta Horváthová (členka Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
 • Iveta Tarabčáková (Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja, Oddelenie školstva, oddelenie metodických činností a športu)
 • et Bc. David Věchet (adiktológ, adiktologická ambulancia Remedis, s. r. o., Brno)
 • Peter Knapík (klinický psychológ, Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora)
 • Kristína Poláková (psychologička, Trojlístok, n.o., Prešov)
 • Michal Scheibel (študent IV. ročníka Gymnázia na Konštantínovej ul. v Prešove)

Celú diskusiu moderovala Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. - medializácia a propagácia IESP; organizácia sociálno-psychologických výcvikov (prevádzkové a procesné zabezpečenie) UNIPO Prešov

Diskusia bola veľmi zaujímavá vzhľadom na to, že diskutujúci boli nielen z rezortu školstva, ale hlavne z praxe. Dozvedela som sa, aké možnosti primárnej prevencie a jej formy sú k dispozícií a určite využijem poznatky, materiály a kontakty lektorov, ktorí sa tejto problematike venujú pre študentov našej školy.

Ing. Anna Dlugošová Školský poradca

Aktivity tried

Športová hodinka

V stredu 27.11.2019 nám nás spolužiak Filip Gurčík zorganizoval po škole športovú hodinku. Vybrali sme sa prevetrať bowlingové dráhy v hoteli Lineas. Najprv nesmelo, ale potom s o to väčším zápalom pre hru, sme obsadili všetky bowlingové dráhy. Zápal pre hru dokonca chytil aj tých, ktorí sa pôvodne chceli len pozerať. Vynikajúce hody sa striedali s tými slabšími. Ale víťazmi sme boli nakoniec všetci. Strávili sme príjemnú športovú hodinku v spoločnosti spolužiakov a triednej profesorky. Určite to nie je naša posledná návšteva bowlingu v hoteli Lineas.

Kolektív triedy 1.A

Bowling

19. novembra 2019 sme namiesto vyučovania z dôvodu Dňa otvorených dverí našej školy a imatrikulácie prvákov navštívili kino, pozreli si film „Who’s next“a spoločne s našou triednou profesorkou Miroslavou Gajdošovou sme navštívili bowlingové stredisko Koral. Aj keď niektorí z nás hrali bowling po prvýkrát, mali mnohokrát lepšie skóre ako „skúsení“ hráči. Niektorým šikovnejším z nás sa podarilo počas celej hry netrafiť nič, ale ako sa vraví, nikto nie je dokonalý a každému ide dobre niečo iné. Dráhu sme mali prenajatú na jednu hodinu, a to úplne stačilo na celú plnohodnotnú hru. Popri hraní sme mali kopu času na rozoberanie mnohých tém a jednou z nich bol práve spomínaný film slovenskej produkcie. Táto náhrada triednickej aktivity bola veľmi zaujímavou skúsenosťou a nielen podľa môjho názoru prispela k upevňovaniu vzájomných vzťahov v triede. Ak by sme takéto podujatia organizovali častejšie, našej triede by to len prospelo.

Teodor Kropuch a kolektív 2.B

Príjemné poobedie pri filmovom predstavení Rodina Addamsovcov

 Máte pocit, že vaša rodina je divná? Tak si pozrite animovanú rodinnú komédiu v Cinemax Prešov, na ktorú sme sa aj my spolu s našou triednou išli pozrieť dňa 13.11.2019.

Strávili sme spolu príjemné spoločné popoludnie a nachvíľu sme sa odpútali od každodenného študentského stereotypu. Popcorn, nachos a chutné nápoje nám nesmeli chýbať. Addamsovci sa nám snažili silou-mocou dokázať, že dobrí susedia a priatelia sú pre svoje okolie na nezaplatenie. A my sme presvedčení, že majú pravdu.

Kolektív triedy 1.F

Raňajky s predsedom PSK

Na pôde úradu PSK sa stretli členovia Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja s jeho predsedom PaedDr. Milanom Majerským, PhD.

Na spoločných raňajkách, konaných 21.11. 2019, som sa zúčastnil aj ja. V priateľskej atmosfére sme spoločne diskutovali o potrebách mládeže i o činnosti a aktivitách Rady mládeže Prešovského kraja za rok 2019, ktoré nám predstavila jej predsedníčka Marianna Potanovičová.

Toto stretnutie mi prinieslo veľa zaujímavých informácií, okrem iného aj  to, že v rámci PSK existuje SP PSK, do ktorého sú volení študenti, ktorých zaujíma dianie okolo seba a chceli by voľačo zmeniť. Taktiež som zistil, že táto aktivita sa koná raz do roka, kedy môžu študenti debatovať s predsedom PSK o novinkách, ktoré  sa udiali v našom meste či kraji.  Mal som možnosť spoznať veľa nových ľudí, porozprávať sa s nimi, vymeniť  si skúsenosti, ktoré som nadobudol ako člen ŽR. Ja som hovoril o aktivitách,  do ktorých sa zapájam, alebo ktoré organizujem vďaka programu Microsoft Student Partner, na ktorom spolupracujem  ako študent  SPŠE od prvého ročníka.

V priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Prešove sa neskôr konala konferencia Rady mládeže Prešovského kraja na tému Motivácia a propagácia žiackych školských rád a ich členov. Táto konferencia sa uskutočňuje každý rok a je určená pre členov a koordinátorov žiackych školských rád, ktorí sa chcú dozvedieť nové informácie, ako napr. zefektívniť vyučovacie hodiny, napr. pomocou aplikácie Kahoot! alebo Canvas.

Matej Mazúr, 2.SB

Opekačka pod Šidlovcom

Neskutočne teplá jeseň nám umožnila pokračovať v začatej tradícii a aj tento rok sme sa vybrali na opekačku do prírody v našom kraji. Tentoraz sme vymenili Obišovský hrad za vrch Šidlovec. Toto miesto navrhol náš spolužiak, ktorý v danej lokalite býva. V nádhernom prostredí sme sa popri vlastnoručne pripravenom pohostení rozprávali, prechádzali po lese a hrali rôzne hry. Veríme, že v našej triednej tradícii budeme pokračovať aj v ďalšom roku a už teraz hľadáme ďalšie krásne miesto v prešovskom okrese.

Kolektív 2.SB a triedna učiteľka Mgr. Zdenka Liščinská

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

Dňa 29.11.2019 sa študenti z II.F Diňová Jessica, Kaputová Natália, Potočňák Šimon zúčastnili 5. ročníka národnej súťaže HIV/AIDS prevencie v Bratislave. Na národné kolo postúpilo 10 škôl zo 78 zapojených v prvom online kole. Súťaž pozostávala z 5 kôl, 3 kolá boli testové a 2 kreatívne, v ktorých sme vytvorili plagát a model HIV vírusu. Príprava nebola jednoduchá, pretože sme sa ako jediná škola zúčastnili tejto súťaže bez pomoci odbornej prípravy koordinátora Červeného Kríža alebo vyučujúceho biológie. Úlohy boli pripravované na úrovni gymnázií, aj napriek tomu sme si dokázali poradiť s ich náročnosťou. Pripravovali sme sa síce samostatne, ale zvládli sme to bravúrne. Aj keď sme sa umiestnili na predposlednom mieste, bolo nám udelené špeciálne poďakovanie, že sme sa ako jediná odborná škola umiestnili v prvej desiatke súťažiacich, ktorí postúpili na národné kolo do Bratislavy.

Diňová Jessica, 2.F

Nežná 30

Vo štvrtok 14.11.2019 som sa s ďalšími 2 študentmi našej školy Timotejom Mariňákom (3.B) a Richardom Baškom (3.F) spolu s vedením školy zúčastnil na slávnostnom galaprograme „NEŽNÁ 30“, ktorý bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. Toto podujatie sa konalo na Veľkej scéne DJZ s podporou Prešovského samosprávneho kraja. Osudy ľudí a okamihy zo 17. novembra znovu ožili prostredníctvom úžasného programu v podaní vyše stovky talentovaných mladých študentov a umelcov  z celého Prešovského kraja. Prostredníctvom nich zazneli silné slová a dodnes šírené mottá či rebelantské odkazy. Nechýbali tiež známe piesne Karla Kryla, Roba Grigorova, Marty Kubišovej, Jara Filipa či skupiny Tublatanka. Ich originálne audiovizuálne spracovanie vyvolalo v každom z nás silný emocionálny zážitok, ba až zimomriavky, no najmä poukázalo na to, že sloboda a ľudské práva sú najväčšími hodnotami našej spoločnosti.

Samuel Franko, 3.A

Návšteva Múzea rusínskej kultúry

Keďže 19. novembra prebiehal na našej škole Deň otvorených dverí, okrem návštevy filmového predstavenia sme navštívili aj Múzeum rusínskej kultúry. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavého o živote Rusínov v minulosti. Veľmi nás zaujala výstava pod názvom „Drevené chrámy“, ktorá predstavuje jedinečnú ukážku umenia a zručnosti autora Ladislava Cidylu. Ten vyhotovil verné zmenšené kópie skutočných sakrálnych drevených stavieb (cerkvi), nachádzajúcich sa v regiónoch severovýchodného Slovenska v mierke 1:50. Páčili sa nám tiež obrazy insitného rusínskeho autora Michala Sirika, ktorý vo svojich dielach zobrazil život bežnej rusínskej dediny v medzivojnovom období.

Kolektív triedy 3.B  

Vzdelávací projekt Rozhoduj o Európe

Náš študent Richard Klimko (3.F) sa zúčastnil vzdelávacieho projektu Rozhoduj o Európe -  Staň sa na deň tvorcom európskej politiky. Jeho hlavným zámerom bolo vytvoriť pre účastníkov – súťažiacich modelovú situáciu zasadania Rady Európskej únie.

Nás veľmi teší, že na modelovom zasadnutí inštitúcií EÚ za účasti významných hostí a 35 najlepších Slovákov spolu s 35 Čechmi nebude v januári 2020 chýbať ani Richard, ktorému sa v silnej konkurencii podarilo v regionálnom kole obsadiť 3. miesto a postúpiť tak do finále v Bratislave.

Srdečne gratulujeme!

Richard Klimko, 3.F, PaedDr. Lucia Ligusová

Mini – Erasmus

V dňoch 17.11 až 21.11.2019 sa študenti našej strednej školy Sebastian Marcin, Viktória Ondrejová, Kevin Seman, Dominik Borbuliak, Oliver Bajus zo IV.SB a Peter Guľak z II.C zúčastnili projektu Mini-Erasmus, počas ktorého sa na týždeň stali vysokoškolákmi. Medzi navštívené školy patrili PEVŠ, STU a UK. S orientáciou v Bratislave a vo vysokoškolskom živote nám pomáhali naši tútori, ktorí nás sprevádzali rôznymi prednáškami. Okrem prednášok sme sa mali možnosť zapojiť do zaujímavých aktivít, medzi ktoré patrila aj návšteva spoločnosti ESET. 18.11 sa v aule STU FIT uskutočnila udalosť Networking Night, počas ktorej spoločnosti ako Junglee, TV JOJ, McDonalds, Nestlé, DM a mnoho ďalších pripravili rôzne workshopy. Počas udalosti sa uskutočnilo mnoho prednášok o IT, cestovaní, podnikaní a ochrane životného prostredia. Na hlavnej prednáške s témou HOAX nás prekvapili tajní hostia – administrátori ZOMRI. Počas projektu sme získali nielen skúsenosti, ale aj veľa nových kamarátov. Školy, vysokoškolský život a prostredie sa nám veľmi zapáčili, a preto tento projekt vrelo odporúčame aj nasledujúcim ročníkom.

Kevin Seman, 4.SB

ZENIT v elektronike – praktická časť školského kola

Dňa 29.10.2019 sa uskutočnila praktická časť školského kola súťaže Zenit v elektronike, kde súťažilo celkom 16 žiakov. V tomto ročníku realizovali spínaný regulovateľný zdroj napätia.

Po náročných šiestich hodinách bolo poradie nasledovné:

V kategórii A (žiaci 3.-4.ročníka) 

1.miesto - Andrej Tadeáš Bača z III.C,

2. miesto - Samuel Guľáš zo IV.C,

3.miesto - Patrik Brindza zo IV.C.

 

V kategórii B (žiaci 1.-2.ročníka) 

1.miesto - Adam Borovička z II.C,

2.miesto - Brian Izsóf z II.B,

3.miesto - Juraj Udič z II.A.

 

Víťazom blahoželáme a prajeme mnoho úspechov na krajskom kole súťaže dňa 28.11.2019, ktoré sa bude konať na pôde Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

Ing. Martin Ambrozy

Finále okresného kola vo futsale

Dňa 5.11.2019 (utorok) sa študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej zúčastnili  finálovej  fázy okresného kola vo futsale študentov stredných škôl pre školský rok 2019/2020, ktorá sa konala v Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove. V tomto kole sme si zmerali sily so školami, ktoré postúpili zo skupinovej fázy: Gymnázium sv. Moniky  Prešov, SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov, SPŠ strojnícka Prešov a SŠG ELBA. Naši študenti excelovali disciplínou, kombinačnou hrou a krásnymi gólovými akciami. Nesmieme opomenúť  ani zákroky nášho brankára, ktorý sa blysol v bráne a neraz nás podržal. Napokon sme posledným zápasom potvrdili naše ambície, čím sme vyhrali okresné kolo. Postup do krajského kola nás neminul. Bude sa konať 12.11.2019 v Športovej hale Hotelovej akadémie Baštová ul. Prešov / Telocvični SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov. Našim študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme  k senzačnému víťazstvu. Už teraz sa s nedočkavosťou tešíme na  finále krajského kola.

Mgr. Róbert Štefko

IT show v Košiciach

V piatok 8.11.2019 sa študenti tried I.B a I.SA spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili výstavnej akcie IT SHOW zameranej aj na školy a študentov, ktorá patrí k TOP výstavám svojho druhu na východnom Slovensku. Predstavitelia popredných svetových značiek zo sveta IT v spolupráci so spoločnosťou Datacomp a redakciou TOUCH IT predstavovali najnovšie informačné technológie a propagovali ich využitie pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu na školách. Od rána do 14.00 bol pripravený špeciálny program pre študentov, ktorí sa mohli zapojiť do súťaží a informačných kvízov o hodnotné ceny. Páčilo sa im, že si mohli každý jeden vystavovaný produkt vyskúšať, napr. microsoft surface – notebook (vypočíta zadaný príklad alebo rovnicu), tablet Samsung s interaktívnym perom, virtuálnu realitu, nový notebook Lenovo Yoga, ultraširoký zaoblený monitor so zaujímavou cenou (za 1300 €), nové Samsung mobily, jazdu na elektrickej kolobežke aj pútavé rozhovory s redaktormi odborných relácií STV. Na tejto akcii sa nám opäť raz potvrdilo, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Jana Kollárová

Súťaž ZENIT v programovaní, Webdeveloper, Grafik – Školské kolo 2019

Slovná skratka “Zenit“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 36 ročník súťaže “Zenit v programovaní“.

Súťaže sa na našej škole zúčastnilo 97 študentov v kategórii A, B a 27 študentov v kategórii Webdeveloper a Grafik.

Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 19.11.2019 – 20.11.2019 v Prešove.

Poradie

Grafik

Trieda

1

Daniela Chovancová

III.F

2

Wittner Erik

IV.SB

3

Matúš Juraj Kobyľan

IV.B

 

 

 

Poradie

Web developer

Trieda

1

Samuel Farkaš

IV.B

1

Patrik Mosorják

III.SA

3

Patrik Jakab

IV.B

 

 

 

Poradie

Programovanie B

Trieda

1

Marek Horváth

II.SA

2

Filip Greš

II.SA

3

Marek Hovančák

II.SA

 

 

 

Poradie

Programovanie A

Trieda

1

Tomáš Greš

III.SB

2

Matej Kandráč

III.SB

3

Juraj Brilla

III.SB

Ing. Gabriela Mitrová

Projekt Nie drogám pre študentov stredných škôl

ABC Centrum voľného času zorganizovalo pre študentov stredných škôl mesta Prešov už 20. ročník projektu Nie drogám. V tomto roku sa projekt niesol v znamení hesla: Život áno, drogu nie! Nie drogám, životu áno!

Súťažno-zábavné podujatie sa konalo 8. novembra 2019 na SOŠ lesníckej v Prešove, kedy sa uskutočnili tri obvodné kolá, v ktorých súťažilo 18 stredných škôl:

Gymnázium sv. Moniky, Obchodná akadémia, SSOŠ  Mladosť, ELBA, SOŠ technická, SSŠ EES, Solivarská, KSŠ sv. Mikuláša, Gymnázium K2, SZŠ Sládkovičova, SOŠ podnikania, SOŠ pedagogická, SPŠ elektrotechnická, Hotelová akadémia, SOŠ lesnícka, Škola umeleckého priemyslu, SOŠ gastronómie a služieb,  SOŠ služieb Košická a SZŠ sv. Bazila Veľkého.

Šesťčlenné miešané družstvá, 3 dievčatá a 3 chlapci za  každú školu, plnili tri netradičné pohybové disciplíny - Heslo, Cestovanie v čase a Hokejové majstrovstvá sveta. Do projektu sa zapojila aj naša škola v zložení:

Ing. Anna Dlugošová – koordinátor projektu

Ing. Vladimíra Pastirová – realizátor projektu, pedagogický dozor

6 členné družstvo – 3 chlapci a 3 dievčatá, študenti 1. F triedy: Adam Majdák , Leo Janiga, Marek Holub, Karin Kužmová , Henrieta Lupkovičová a SophiaMargita Lorenczová.

Podujatie končilo vyhodnotením a odovzdaním diplomov. SPŠE sa umiestnila na 6. mieste.

„Tento projekt sa nám páčil. Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili na prvých miestach, v daný okamih nás všetkých projekt veľmi zblížil. Nemusíme zdolať tie najvyššie hory sveta, malo by nám stačiť aj niečo menšie, pretože aj malé víťazstvá sú víťazstvami“, povedali študenti 1.F triedy.

Ing. Vladimíra Pastirová

Matematická súťaž Pišqworky 2019

V piatok 8.11.2019 sa v priestoroch Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého v Prešove konalo obvodné kolo súťaže PIŠQWORKY. Našu školu reprezentovali 3 tímy. Najlepšie sa umiestnil tím Matejova army (Matej Mikuš, Michal Piňko, Filip Kušnír, Maximilián Piroh, Tomáš Škoviera), ktorý obsadil 1. miesto a postúpil do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať 28.11.2019 v Košiciach. Z konkurencie 20 tímov sa našim chlapcom podarilo obsadiť krásne 4. a 11. miesto (tím B: Mário Spišák, Marián Popaďák, Oliver Babinský, Martin Jakab, Jozef Fejerčák a tím C: Šimon Čandik, Fabián Reďzepovič, Nikodém Šimoňak, Martin Derco, Ondrej Harviľák).

Vo štvrtok 28.11 2019 sa chlapci popasovali s ďalšími súťažiacimi na druhom kole súťaže PIŠQWORKY, tentoraz v Košiciach. Našu školu reprezentovali nakoniec dva tímy: Matejova army a tím B. Napätie sa dalo krájať, išlo o všetko. „Je na čase to vzdať!, Nemáte šancu!, Nemáte kam utiecť!, Brno je naše! Rozbijeme všetkých a všetko!“, to boli víťazné pokriky tímu Matejova army, ktorý ich do bodky dodržal a postúpil do finále, ktoré sa bude konať 6.12.2019 v Brne. Chlapcom držíme palce.

Mgr. Jana Kollárová Mgr. Zdenka Liščinská

Súťaž HIV/AIDS prevencie

Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje Súťaž HIV/AIDS prevencie pre študentov stredných škôl pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.
Online kolo súťaže HIV/AIDS prevencie bolo spustené 11.11.2019 od 10:00 do 11:00 hod. Na vyriešenie otázok online kola malo trojčlenné družstvo v zložení Diňová Jessica, Kaputová Natália a Potočňák Šimon z II.F časový limit 20 minút.
Do národného kola postupuje 10 najlepších družstiev, ktoré sa uskutoční v Bratislave už 29.11.2019.
Naši študenti sa umiestnili na 2. mieste s počtom bodov 82 a sme jediná odborná škola medzi gymnáziami, ktorá bola úspešná. Príprava bola náročná vďaka tomu, že študenti si vo svojom voľnom čase museli naštudovať obsiahlu problematiku podľa týchto syláb:
⦁ HIV, AIDS, rozdiel
⦁ Červený kríž
⦁ Čo sa stane, ak HIV prenikne do organizmu? Ako napáda HIV imunitný systém?
⦁ Priebeh/ fázy infekcie, imunologické okno
⦁ Oportúnne infekcie
⦁ Pôvod HIV, typy, história
⦁ Zloženie vírusu, jeho citlivosť
⦁ Prenos HIV
⦁ Sexuálny prenos
⦁ Krvou
⦁ Z matky na dieťa
⦁ Ako k prenosu HIV nedochádza?
⦁ Rizikové správanie sa
⦁ Prevencia, ochrana
⦁ Príznaky infekcie HIV/AIDS
⦁ Zdravotnícky personál a HIV
⦁ Testy na HIV – priame aj protilátkové, miesta testovania v SR, anonymné testovanie, poradenstvo
⦁ Liečba HIV/AIDS
⦁ Očkovanie
⦁ Rozšírenie HIV vo svete
⦁ Štatistika HIV v SR
⦁ Symbol boja proti HIV/AIDS – červená stužka
⦁ 1. December – Svetový deň boja proti AIDS
⦁ Pomoc osobám žijúcim s HIV
⦁ Ostatné pohlavne prenosné infekcie (STI)

Blahoželáme k úspechu a prajeme im, aby aj v národnom kole boli takto úspešní.

Ing. Krišová Ljuba

PSK Miniflorbal cup

Dňa 12.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili tradičného priateľského turnaja vo florbale, ktoré sa tento rok uskutočnilo pod záštitou PSK na Strojníckej priemyslovke. Tradičné súboje troch priemysloviek, ku ktorým sa pridalo GK2, opäť priniesli pekný florbal, krásne góly či efektné zákroky brankárov. Naši chlapci obsadili pekné druhé miesto. V prvom stretnutí sme zdolali SPŠ Strojnícku v pomere 7:2, nasledoval zápas s GK 2, v ktorom sme zvíťazili 4:3. V rozhodujúcom zápase s neskorším víťazom so Stavebnej priemyslovky sme po polčase viedli 2:1, bohužiaľ nezachytili sme úvod druhého polčasu a po dvoch rýchlych góloch súpera sme sa dostali pod tlak a ani zvýšená snaha a tlak nám nepomohli. Prehrali sme 2:4. V dobrom svetle sa ale ukázali prváci a druháci, čo je prísľubom pred obvodným kolom, ktoré sa bude konať v novom roku. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k peknému druhému miestu.

 

Mgr. Štefan Dankovič

Súťaž Najlepšia počítačová hra

SPŠE v Prešove vyhlasuje 6. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci, ktorí vo svojom voľnom čase radi programujú. Programovací jazyk, resp. prostredie tvorby hry si určuje každý sám.

Zapojte sa do súťaže a zmerajte si sily v nápaditosti, programovaní, dizajne, pričom vaša hra musí spĺňať tieto kritériá:

 • musí byť logická
 • musí byť naprogramovaná tebou
 • musí byť odovzdaná do 10.januára 2020

Vyhodnotenie súťaže bude riešené formou ankety žiakmi a učiteľmi našej školy.

Najúspešnejšie hry postúpia do súťaže IHRA organizovanej Ústavom informatiky PF UPJŠ v Košiciach.

Záujemcovia hláste sa u Ing. Šandrejovej (sandrejova@spse-po.sk), alebo Ing. Dlugošovej (dlugosova@spse-po.sk).

Ing. Mária Šandrejová, Ing. Anna Dlugošová

Deň PSK v ŠI

V rámci Dňa PSK sa v školskom internáte uskutočnili aktivity zamerané na prezentáciu regiónov a pripomenutie si Nežnej revolúcie. V duchu pesničky Karola Duchoňa Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší prezentovali študenti 1 .ročníka svoje regióny. Najvýraznejšie zastúpenie mal už tradične Vranov nad Topľou, Bardejov, Stropkov, Stará Ľubovňa a Svidník, no nenechal sa zahanbiť ani Čirč. Študenti 2. ročníka tentoraz vymenili „Marvelovky“ za dokument o Nežnej revolúcií, v ktorom boli zachytené významné spoločenské udalosti od novembra 1989 až po súčasnosť.

 

Mgr. Tomáš Bosák

Krajské kolo futsalu

Dňa 12.11.2019 sa naši študenti zúčastnili krajského kola vo futsale stredných škôl, ktorý sa organizoval na troch miestach: v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove, v telocvični Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove a v telocvični Základnej školy Sibírskej v Prešove. Družstvá boli vopred vyžrebované do skupín. Zápas našej skupiny sa odohral v telocvični Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove. V prvom  zápase sme  jednoznačne vyhrali 5:1  nad Gymnáziom J. Francisciho z Levoče. V druhom zápase so SOŠ Jarmočná zo Starej Ľubovne sme žiaľ nešťastnými vlastnými chybami prehrali 4:3, čo nás veľmi mrzelo a nakoniec aj rozhodlo, že sme nepostúpili zo skupiny. Posledný, ale už nepodstatný  zápas, sme so cťou remizovali 1:1 s  Obchodnou akadémiou C. Daxnera z Vranova nad Topľou. Napriek tomu naši chlapci odohrali skvelé zápasy s nasadením a bojovnosťou. Za to im patrí veľká vďaka a blahoželanie k tomuto peknému úspechu.

Mgr. Róbert Štefko

Študentská kvapka krvi

V piatok 15.11.2019 sa 10 študentov ŠI zúčastnilo  Študentskej kvapky krvi 2019, ktorú už po 25. krát organizovala NTS Bratislava vo všetkých svojich pobočkách. Darovaním krvi pomohli naši študenti tým, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Je to najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý nás nič nestojí, ale pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia.

Iveta Vinklerová

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V pondelok, 18. novembra 2019, sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 23 študentov prvého až štvrtého ročníka. Táto súťaž je už tradične zameraná na testovanie viacerých jazykových zručností.

V písomnej časti mali súťažiaci študenti zvládnuť gramaticko-lexikálny test a vypracovať úlohy na základe vypočutej nahrávky. V ústnej časti bolo ich úlohou vymyslieť súvislý príbeh na predložené obrázky.

Konečné bodové výsledky boli nielen na prvých troch pozíciách veľmi tesné, čo svedčí o dobrých jazykových schopnostiach všetkých zúčastnených.

 

Umiestnenie

Meno

Trieda

Počet bodov

1.

Branislav Bilý

4. SB

58

2.

Denis Redaj

4. B

57,5

3.

Peter Maník

3. SA

57

4.

Oliver Slivka

4. A

57

 

Víťazovi školského kola srdečne blahoželáme k postupu na obvodné kolo, ktoré sa uskutoční 16. 1. 2020 na Súkromnom gymnáziu DSA v Sabinove. Pajeme veľa šťastia a úspechov pri reprezentácii našej školy.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Stretnutie riaditeľov ZŠ a vedenia SPŠE

19.11.2019 sa v rámci DOD uskutočnilo stretnutie riaditeľov, učiteľov, ambasádorov a výchovných  poradcov ZŠ s vedením SPŠE a vedúcimi MÚ prírodovedných a humanitných predmetov. Cieľom bolo predstaviť školu, informovať prítomných o možnostiach štúdia na našej škole, zamerať sa na študijné odbory a ich aktuálny obsah vzdelávania a analyzovať výsledky prijímacích skúšok v šk. roku 2019/2020.  Súčasťou stretnutia bola prehliadka školy, ktorá zaujala, o čom svedčilo aj množstvo otázok, na ktoré fundovane odpovedali nielen učitelia SPŠE, ale najmä  študenti.

                                                              

Ing. Marta Kollárová, PhD.

Imatrikulácia prvákov 2019

Aj tento rok sa rady študentov SPSĚ v Prešove rozrástli. Do lavíc zasadli noví prváci. Tí boli prijatí medzi stredoškolákov slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa konala dňa 19.11.2019 v telocvični našej školy. Prvákov a ich triednych čakal v tento deň program, ktorý si pre nich pripravila Žiacka školská rada (ŽŠR) spolu so školskou kapelou Speshfloyd a ostatnými účinkujúcimi. Všetkých prítomných na začiatku privítal predseda ŽŠR Richard Klimko a následne Ing. Iveta Marcinčinová, poverená vedením školy. Imatrikulácia sa niesla v dobrej nálade. Prváci museli zvládnuť niekoľko úloh, aby boli prijatí medzi stredoškolákov. Počas plnenia týchto úloh sa prváci ukázali ako veľmi šikovní študenti, ktorých sme s radosťou prijali do radov SPŠE. Na záver slávnostnej imatrikulácie odovzdali členovia ŽŠR prvákom a ich triednym imatrikulačné listy, ktoré potvrdili ich prijatie k stredoškolákom.

Po skončení slávnostnej imatrikulácie sa všetci študenti našej školy stretli na filmovom predstavení v Cinemax, ktoré pre nich pri príležitosti konania Dňa otvorených dverí pripravila ŽŠR v spolupráci s vedením školy.

Mgr. Jana Kollárová

ZENIT v programovaní – výsledky krajského kola

Dňa 19.11.2019 sa na našej škole konalo krajské kolo súťaže ZENIT V PROGRAMOVANÍ, kategória A, B a 20.11.2019 žiaci súťažili v kategórii Grafik. Na celoštátne kolo do Košíc, ktoré sa bude konať 11.2 až 13.2.2020 postupujú prví dvaja v kategórii A a len víťazi vo zvyšných kategóriách. Výsledky nájdete nižšie v tabuľkách.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom prajeme mnoho úspechov na celoštátnom kole.

ZENIT V PROGRAMOVANÍ, kategória A

Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Dávid Pásztor

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

131

2.

Dávid Benko

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

99

3.

Richard Volčko

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

99

4.

Matej Pavlík

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

95

5.

Tomáš Greš

SPŠE Prešov

78

6.

Matej Kandráč

SPŠE Prešov

62

7.

Viliam Lipovský

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

62

8.

Daniel Dopiriak

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

45

9.

Martin Nálepka

SPŠE Prešov

42

10.

Anna Šmatková

Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov

36

11.

Juraj Brilla

SPŠE Prešov

36

12.

Adam Bobula

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

30

 

ZENIT V PROGRAMOVANÍ, kategória B

Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Samuel Koribanič

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

94

2.

Maroš Berdis

SPŠE Prešov

62

3.

Marek Horváth

SPŠE Prešov

48

4.

Filip Greš

SPŠE Prešov

48

5.

Marek Hovancak

SPŠE Prešov

42

6.

Martin Mandzák

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

42

7.

Matej Mazúr

SPŠE Prešov

42

8.

Matúš Záremský

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

39

9.

Emanuel Leco

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad

30

10.

Patrik Kunec

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

24

11.

Tomáš Štalmach

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

20

 

ZENIT V PROGRAMOVANÍ, kategória Grafik

Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Daniela Chovancová

SPŠE Prešov

255

2.

Erik Wittner

SPŠE Prešov

254

3.

Jakub Cingeľ

SPŠ Bardejov

242

4.

Matúš Juraj Kobyľan

SPŠE Prešov

241

5.

René Bukovina

SOŠ technická Poprad

232

6.

Gabriel Horyl

SOŠ technická Poprad

230

7.

Filip Olejčuk

SPŠE Prešov

219

8.

Tomáš Demjanovič

SPŠ Bardejov

218

9.

Filip Šuľa

SPŠ Bardejov

209

10.

Samuel Gvušč

SPŠ Bardejov

208

11.

Marcel Igor Bilanovič

SPŠE Prešov

191

12.

Jakub Kašprík

SPŠ Bardejov

129

13.

Juraj Cvaniga

SOŠ technická Poprad

123

Ing. Gabriela Mitrová

Krajské kolo v zrýchlenom šachu

Dňa 25.11.2019 sa Kristián Kapec z I.SB zúčastnil krajského kola v šachu v Humennom. V konkurencii 14 hráčov obsadil 7. miesto, keď mu tretie miesto a postup do celoslovenského finále uniklo len o pol bodu. Kristiánovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do budúcna.

Mgr. Štefan Dankovič

Futsalový turnaj SPŠE

Jubilejný piaty ročník futsalového medzi triedneho turnaja sa rozbehol v priebehu októbra a novembra na našej škole. Teší nás, že sa opäť zapojilo všetkých 24 tried. Aj v tomto roku máme možnosť vidieť niekoľko šikovných futsalistov, ktorí sa môžu presadiť do školského družstva. Výsledky prvého kola:

IV.A - IV.C    2:3p     II.A – III.A    1:3          

I.A - II.B        2:5       III.F – IV.SA 9:1

I.F - II.SA      3:11     II.SB – I.SB   4:2

I.C - III.C       2:9       III.SB – IV.F 4:2

III.B - III.SA 2:8       IV. B – I.SA   4:3p

IV.SB - I.B    4:2   

Mgr. Štefan Dankovič

Priateľský volejbal medzi internátmi

V stredu 20.11.2019 od 16:00  do  17:30  sa chlapci z nášho internátu zúčastnili priateľského  volejbalového zápasu pre školské internáty SPŠE PO a SOŠ technická. V rámci dobrých vzťahov si dievčatá a chlapci s radosťou zahrali volejbal. Teší nás, že mladí ľudia využívajú svoj voľný čas na športovú aktivitu a na odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania. Telocvičňu poskytla SOŠ technická na Volgogradskej ulici v Prešove. Oba internáty podporujú aktivity pre zdravý telesný i duševný vývoj študentov.

Ing. Henrieta Mihaliková

Volejbalový zápas študenti vs. profesori

V utorok 26.11.2019 sa odohral tradičný volejbalový zápas medzi výbermi profesorov a študentov školy. Tradičné volejbalové podujatie opäť raz nesklamalo svojou skvelou úrovňou, peknými výmenami a srdečnou atmosférou, kde sa zmazali pomyselné rozdiely medzi študentmi a profesormi. Po šiestich rokoch sa tentoraz priklonila volejbalová šťastena na stranu profesorov, ktorí zvíťazili pomerom 2:1 na sety. Tradičné  športové podujatie sa opäť vydarilo a tešíme sa na ďalšie volejbalové zápolenia na našej škole.

Mgr. Štefan Dankovič

Študentský ples na ŠI

26.11.2019 sa študenti ubytovaní v našom školskom internáte zúčastnili na 15. ročníku študentského plesu v školskom internáte SOŠ podnikania v Prešove. Tohto roku bola téma plesu: MAGIC FASHION. Zábava bola výborná, chlapci sa s dievčatami vytancovali k obojstrannej spokojnosti. Teší nás, že chlapci skvelo reprezentovali našu školu na tejto spoločenskej udalosti.

Ing. Henrieta Mihaliková

Krajské kolo ZENIT v elektronike

Vo štvrtok 28.11.2019 sa naši žiaci Andrej Tadeáš Bača z III.C a Adam Borovička z II.C zúčastnili na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike. Tradične sme boli hostení na pôde Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove, kde chlapci vyrábali modul k Arduinu. Po niekoľkohodinovom boji sme obsadili prvé miesta v oboch kategóriách, takže na nich môžeme byť právom hrdí! Prajeme im veľa úspechov na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 10. - 13.2.2020 v Košiciach na Strednej odbornej škole automobilovej. 

Ing. Martin Ambrozy

November v ŠI

Po jesenných prázdninách, prvé v tomto školskom roku, sa chlapci vrátili do ŠI, aby pokračovali vo svojich školských povinnostiach. V daždivom počasí, ktoré nás sprevádzalo začiatkom mesiaca, si chlapci našli čas na športové aktivity – kondičné posilňovanie, futsal, stolný tenis. V ŠI pri SOŠ technickej si zahrali priateľský volejbalový zápas, v ktorom naši chlapci znovu ukázali svoje kvality.

V poslednom novembrovom týždni sa odohral aj priateľský volejbalový zápas profesorov proti študentom. Za pedagógov nastúpila aj naša kolegyňa H. Mihaliková. V tomto roku sa z víťazstva tešili pedagógovia.

V rámci Dňa PSK sa v ŠI konali aktivity, ktoré boli zamerané na prezentáciu regiónov a pripomenutie Nežnej revolúcie a jej 30. výročia. Študenti 1. ročníka predstavili regióny, z ktorých pochádzajú. Najvýraznejšie zastúpenie mal už tradične Vranov nad Topľou a okolie,  potom Bardejov, Stropkov, Svidník ale aj Stará Ľubovňa, Snina, Humenné a Čirč. Dokument venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie, v ktorom boli zachytené významné spoločenské udalosti od novembra 1989 až po súčasnosť, si pozreli študenti 1 a 2. ročníka.

V piatok 15.11.2019 sa 10 študentov zúčastnilo Študentskej kvapky krvi 2019, ktorú už po 25. krát organizovala NTS Bratislava vo všetkých svojich pobočkách. Darovaním krvi pomohli naši chlapci tým, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Je to najšľachetnejší a najväčší dar, ktorí nás nič nestojí, ale pre obdarovaného znamená záchranu života.

Pri príležitosti DOD SPŠE sa aj do školského internátu prišli pozrieť žiaci ZŠ, ktorí by mali v budúcom školskom roku záujem študovať na našej škole. Prezreli si izby študentov, ale aj spoločné  priestory, ktoré chlapci využívajú či už vo voľnom čase alebo na štúdium.

Stretnutie s finančnými poradcami spoločnosti Prosight Slovensko absolvovali študenti z 3 a 4.S. Aj keď do dôchodku majú títo chlapci ešte ďaleko, dozvedieť sa o možnosti sporenia v 2.pilieri dôchodkového sporenia je pre nich užitočné už teraz. Najdôležitejšia je totiž účasť v ňom a potom samotné nastavenie. O tom všetkom a ešte o ďalších zaujímavých faktoch z oblasti financií sa študenti dozvedeli na tomto stretnutí.

Magic Fashion, tak nazvali 15. ročník Študentského plesu v ŠI SOŠP, ktorého sa zúčastnili aj chlapci z nášho ŠI. V tomto roku mali zastúpenie študenti z 1. a 4. ročníka.

Ďalšia zo série prednášok z oblasti IT bola zameraná na Microsoft Power BI. Študent Matej Mazúr, ktorý pôsobí v trénerskom centre Microsoft, priblížil svojim rovesníkom sadu analyzačných a vizualizačných nástrojov. Power BI je kolekcia softvérových služieb, aplikácií a konektorov, ktoré spolupracujú na premene nesúvisiacich zdrojov údajov na koherentné, vizuálne a interaktívne poznatky. Prednáška bola veľmi zaujímavá a rozšírila obzory študentom aj vychovávateľom.

Poslednou aktivitou v tomto mesiaci bola návšteva DAD v Prešove. Divadelné predstavenie s názvom Homo sapiens si pozrelo 21 študentov 1. a 2.S. V tejto divadelnej hre išlo o zamyslenie sa na otázky, či ten najsilnejší tvor na tejto planéte, ako sme sami seba nazvali, ju dokáže zachrániť, či zachránime sami seba a či sa nám podarí odstrániť násilie.

Iveta Vinklerová

SPONZORI