2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Školský rok 2012/2013 – 60. rok školy

Ani sme sa nenazdali a dva krásne letné mesiace zbehli ako voda. Verím, že ste za ten čas prežili mnoho krásneho a zaujímavého, a že ste načerpali dostatok energie a elánu na úspešné vstúpenie do nového školského roka 2012/2013, ktorý pre našu školu píše 60. kapitolu v jej histórii.

Úprimne sa teším z toho, že sme sa všetci v zdraví zišli a že sa môžeme začať venovať svojej práci. Človek je na svete kvôli tomu, aby pracoval, zveľaďoval a vytváral podmienky pre príjemný život pre seba a pre svojich blízkych.

Nemáme dôvod byť nešťastní z toho, že sa prázdniny skončili. Veď oni prídu ďalšie. Ono je to ako s jedlom, ak by sme nepoznali pocit hladu, ťažko by sme dokázali oceniť chuť jedla. Tak isto je to aj s prácou a oddychom.

Milí študenti, splnenie vašich ako aj našich cieľov, či ambícií, bude závislé od úrovne každej jednej vyučovacej hodiny a od motivácie každého z vás. Neuznávam odôvodnenie slabého výkonu “ mne sa nechce“. Štúdium v tejto škole je značne náročné pre spoločnosť aj pre vaše rodiny a nemôžme si dovoliť luxus nečinného čakania na zázrak. Najskôr by to dopadlo tak, že by sa žiaden nestal. Budeme sa namiesto toho každodenným snažením blížiť k cieľu, ktorým je vaše bezproblémové štúdium na vysokých školách, či uplatnenie sa na trhu práce.

Milé kolegyne a kolegovia, na Vás stojí a padá celá škola. Môžem si to dovoliť povedať, pretože profesorovi sa ďakuje, keď má študent úspech, ale len profesor je na vine, keď študent neprospieva. Vy svojou každodennou prácou meníte púšť na zasľúbenú zem. Výsledky našej práce vidíme po mnohých rokoch, ale predsa ich vidíme. Dôležitá je pre nás viera, že naša trpezlivá, systematická a kreatívna práca je pre študentov najhodnotnejšia.

Veľké ďakujem smeruje aj k firmám s ktorými naša škola kratšie, či dlhšie aktívne spolupracuje.

Na prahu šk. roka 2012/2013 nám všetkým prajem pevné zdravie, guráž a veľa úspechov!


Ing. Slavomír Kožár

História školy

V tomto školskom roku 2012/2013 si pripomíname 60. výročie vzniku našej školy – Strednejpriemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Bola založená 1.9.1952 pod názvom Vyššia priemyselná škola elektrotechnická. Otvorené boli tri triedy prvého ročníka, odbor stavba elektrických strojov a prístrojov. Štúdium bolo štvorročné. Prijatých bolo 120 žiakov, učiteľský zbor tvorilo 7 učiteľov.

Súčasťou histórie školy bola od jej vzniku aj Večerná škola pre pracujúcich v Prešove s elokovanými triedami v Snine, Strážskom, Stropkove, Michalovciach, Podolinci, Hencovciach, Humennom, Veľkých Kapušanoch, s rôznymi odbormi. V osemdesiatych rokoch táto forma štúdia zanikla.

V roku 1957 sa otvorila ďalšia trieda denného štúdia odboru strojárska technológia, čo sa odrazilo aj v zmene názvu školy na Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická.

Záujem o štúdium bol spočiatku malý, no neskôr sa zvýšil natoľko, že k pôvodnej budove bola pristavená a v školskom roku 1964-65 daná do užívania nová časť budovy – roh Plzenskej a Masarykovej ulice. Rozdelili sa aj učiteľské zbory pre elektrotechnický a strojnícky odbor. V tom čase bolo už 17 tried odboru strojníckeho a 13 tried elektrotechnického odboru štúdia. Začiatkom šk. roka 1966-67 sa Stredná priemyselná škola elektrotechnická a strojnícka rozdelila na dve samostatné odborné školy Strednú priemyselnú školu strojnícku a Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú so sídlom v jednej budove na Plzenskej ulici. Vyučovalo sa na dve zmeny. Priestorové ťažkosti brzdili rozvoj oboch škôl.

V školskom roku 1973-74 sa Stredná priemyselná škola strojnícka odsťahovala do novej budovy na Sabinovskej ulici, kde sídli dodnes.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická začala novú kapitolu vo svojom vývoji - budovanie odborných učební a laboratórií. Významným medzníkom v modernizácii vyučovacieho procesu bolo zriadenie laboratória výpočtovej techniky v roku 1975. Bolo to prvé školské laboratórium tohto druhu na Slovensku. Začala sa éra štúdia výpočtovej techniky.

Mgr. Viktória Poliaková

Tancujúce roboty na Festivale folklóru Rusínov a Ukrajincov

Dňa 2.9.2012 sa v obci Bajerovce uskutočnil 17. ročník Festivalu folklóru Rusínov a Ukrajincov, ktorý bol obnovený po 20tich rokoch. Rodákom tejto obce je aj študent našej školy Stanislav Starec IV.C, ktorého oslovil starosta obce so žiadosťou o predstavenie tancujúceho robota slávneho PINKIE-ho ako atrakciu festivalu.

Myšlienka tak zaujala Stanislava Starca IV.C a Damiána Feťka IV. B, že celé prázdniny pracovali na dvojici tancujúcich robotov, aby čo najlepšej reprezentovali seba a našu školu.

Výsledkom ich dvojmesačnej práce bola dvojica tancujúcich robotov v ľudovom odeve typickým pre obec Bajerovce. Počas svojho 15 minútového predstavenia dvojica robotov tancovala na štyri ľudové rusínske pesničky. Ich tanec sa vyznačoval hlavne pohybom po javisku, u dievčaťa hlavne točením, ďalej boli schopní pohybovať rukami v dvoch osiach pohybu a kývať hlavou. Najväčší trhák bola zmena výšky robotov počas tanca, čo najviac ľudí prijemne prekvapilo.

Toto predstavenie malo u laickej verejnosti veľký úspech. Ľudia boli prekvapení ako napreduje dnešná robotika a ako sú roboty schopne tancovať na ľudovú hudbu.

Roboty najviac zaujali hlavne mládež, ktorej sa to veľmi páčilo. Dlhotrvajúci záverečný potlesk od všetkých návštevníkov patril týmto dvom študentom, ktorý si to samozrejme za svoje úsilie zaslúžilí.

Stanislav Starec IV. C
Damián Feťko IV. B

Septembrová úvaha o výchove, alebo malá inšpirácia z indiánskej rozprávky

Starý indián rozprával svojmu vnukovi o boji, ktorý prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, že taký boj sa dá prirovnať ku krutému súboju dvoch vlkov. Jeden z nich je zlý – je to závisť, žiarlivosť, smútok, sebectvo, nenávisť, hrubosť, sebaľútosť, domýšľavosť a ego. Ten druh je dobrý – je to radosť ,láska, pokoj, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera. A ktorý z nich vyhrá, spýtal sa po chvíľke vnúčik. No predsa ten, ktorého kŕmiš, odpovedal starý indián. Možno povedať, že divú zver vlastne urážame, keď jej pripisujeme negatívne vlastnosti človeka. Lebo zviera koristí len v čase núdze, ale mnohí ľudia vždy, keď sa im naskytne príležitosť . Preto reálne hrozí, že svet zvierat sa stane ohrozeným vtedy, keď sa vlk vlkovi stane človekom..

A ešte sa s vami chceme podeliť so všetkým, čo priniesol do ŠI september. Boli to najmä dojmy z  prázdnin. M. Kamenický a T. Haborák sa podelili so zážitkami z odbornej praxe v Turecku. V. Timaník a D. Fabrici úspešne vystupovali so súborom Makovica na folklórnom festivale so širokou medzinárodnou účasťou v Holandsku. Patrili medzi najžiadanejších umelcov, ktorí museli opakovanie pridávať, lebo tanec a hudba odjakživa vytvárajú najsilnejšie mosty od srdca k srdcu. Náš zbrojnoš M. Vrábeľ opäť pomáhal s organizáciou obľúbených hradných hier vo V. Šariši. 25. 9. sa uskutočnilo tradičné stretnutie ubytovaných žiakov s riaditeľom školy Ing. S. Kožarom. Na nápojovom lístku bolo Švédske horké, ako hovoria študenti. Najprv chutí trpko ale po prehltnutí je už dobre. Kiež by bolo po týchto kvapkách dobre po celý rok. S radostným očakávaním sme prijali medzi seba novú skupinu prvákov Môžeme s predstihom povedať, že sú to sami lepší chlapi, slušní, ústretoví, zdvorilí. Za elektrikárov boli pasovaní na imatrikulácii 26. 9. 2012, a nielen oni, ale aj nový vychovávateľ Ing. M. Straka, a nový zástupca pre mimoškolskú výchovu Mgr. V. Hudáček. V skúškach pedagogickej spôsobilosti síce neuspeli, ale vo voľnej disciplíne si počínali veľmi dobre. Ich úlohou bolo zhodiť len pomocou mimiky na tvár prilepené drobné mince. Išlo im to tak dobre a rýchlo, že sme sa ani nenasmiali. Pozvanie opäť prijali dievčatá zo ZŠ, takže boli zaradené aj aktivity s mierne erotickým podtextom v medziach školských predpisov. Na imatrikulácii nás najviac zaujal nevšedný tanečný výkon M. Regeca. Prítomná dievčina ukázala prstom na troch „dobrovoľníkov,“ ktorí mali zatancovať voľnú zostavu na pustenú hudbu, pričom výkony hodnotilo publikum. Martinov tanec pripomínal jazdu na divom koni v šírej mongolskej stepi, ktorý sa snaží počas jazdy skrotiť lasom iného divého koňa za výdatnej pomoci mimiky. Mal nevšedný úspech. Potleskom boli odmenení za spevácky výkon aj A. Kmec a T. Štelmach, ktorí mali možnosť zaspievať si s renomovanými umelcami V. Timaníkom a D. Fabricim. V septembri sme ešte stihli i zahrievacie zápasy vo futbale a volejbale. Prváci navštívili 4. 9. a 19. 9. Divadelné predstavenia Havaj a Čudné popoludnie doktora Burkeho, ktoré boli recenzované už v predchádzajúcich príspevkoch. Kultúrnou bodkou za septembrom bola dňa 27.9. Gastronomická cesta po EU, kde dostali priestor na zviditeľnenie hudobný a výtvarný odbor prešovskej ZUŠ. Mesto pozvalo tiež veľa zaujímavých skupín, ktoré lahodia každému mladému uchu.

 PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Študujeme na 49. rovnobežke

I. C trieda je komunitou žiakov, ktorí k nám prišli zo základných škôl prešovských aj mimoprešovských. Všetci si postupne zvykáme na nových ľudí, prostredie, pravidlá,... Snažíme sa zorientovať v nových skutočnostiach.

Aby sme uľahčili hlavne tým, ktorí v Prešove doteraz nepobývali veľmi často, a ich dočasným domovom sa stal internát, zorientovať sa v našom meste a vidieť jeho zaujímavosti, vyrazili sme do ulíc. Slnko podporilo túto našu aktivitu a osvetlilo dominanty Hlavnej ulice. Doprialo nám, aby sme ich videli v plnom svetle. Pripomenuli sme si tiež, že študujeme
na 49. rovnobežke. Tak si vzájomne zaželajme veľa šťastia!

Ing. Tatiana Varadyová

Prvé dni v školskom roku 2012/2013

Už je to náš v poradí 2. školský rok na tejto škole. 3.9.2012 sme sa stretli na školskom dvore a zúčastnili sa uvítacej ceremónie, na ktorej nás pán riaditeľ, Ing. Slavomír Kožár, privítal v novom školskom roku.

Na druhý deň bolo pekné slnečné počasie a tak sme sa vyberali na prechádzku do mesta. Cestou sme sa schladili zmrzlinou a potom sme si posadali v parku v centre mesta, kde sme si vyrozprávali zážitky z prázdnin. Tak sme príjemne strávili naše prvé dni nového školského roku a už sa tešíme, čo na nás v ňom ďalej čaká.


Ján Bobot, II. SB

Návšteva Britského centra

Tento školský rok sme už štvrtáci a preto sme sa pre nás trochu netradične rozhodli, že začneme k štúdiu pristupovať zodpovednejšie než doteraz. Vo štvrtok, dňa 27. 9. 2012 sme navštívili Britské centrum, kde sa nachádza odborná literatúra a beletria písaná v anglickom jazyku. Cieľom našej návštevy bolo získanie informácií, ktoré by nám mohli pomôcť pri príprave na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Z odborného výkladu milej pani knihovníčky sme sa dozvedeli množstvo informácii o ponúkanej literatúre, ktorú môžeme využiť aj v budúcnosti po štúdiu na strednej škole.

kolektív IV. A

KOŽAZ

V dňoch 5.9.2012 – 7.9.2012 sa uskutočnil Kurz ochrany zdravia a života (KOŽAZ) v spolupráci s Colným úradom v Prešove. Zo 130 študentov 3. ročníka absolvovalo kurz 115 študentov (88,5 %) formou dennej dochádzky. Študenti pracovali v 2 skupinách (I. skupina – III. A, B, ½ F a II. skupina – III. SA, SB, ½ F) . Zamestnanec colnej správy Mgr. Novák priblížil vznik a históriu a informoval v krátkej prednáške o možnostiach a úlohách Colnej správy SR.

Študenti potom začali pracovať v skupinách. Prvý deň I. skupina absolvovala turistický pochod na Kendický kríž, spojený s čistením okolia. II. skupina mala kinológiu, pašovaný tovar, skener, prácu so zbraňami a sebaobranu. Druhý deň I. skupina pracovala s colníkmi a II. skupina vďaka p. Rešovskej z dispečingu rýchlej pomoci mohla vyhodnocovať resuscitáciu modernou metódou spracovania pomocou PC. Tretí deň si II. skupina zabsolvovala turistický pochod. Prvá skupina bola na zdravotníckej prvej pomoci.. Po vzájomnom rozhovore konštatujeme, že vybraný program študentov zaujal. Priaznivé prírodné podmienky vytvorili príjemnú atmosféru a splnenie úloh, daných v úvode. Zo 130 študentov sa kurzu zúčastnilo 115 študentov.

PaedDr. Eva Buzgová

Účelové cvičenie pre 1. ročník

Dňa 19.9.2012 sa študenti prvého ročníka zúčastnili účelového cvičenia. Náplňou cvičenia boli aktivity v lanovom centre na Sídlisku III. Študenti si vyskúšali viazanie uzlov, prácu s buzolou, prešli základmi zdravotnej prípravy a vyskúšali si rôzne prekážky. Druhá časť študentov absolvovala výstup na Šarišský hrad.

Mgr. Štefan Dankovič

Pracovné stretnutie

Dňa 13.9.2012 sa uskutočnilo v priestoroch školy stretnutie s riaditeľom kancelárie Slovenska firmy DEHN + SÖHNE p. Jiřím Kroupom a konateľom E.I.C. Enginiring inspection company s.r.o. Ing. Bohuslavom Fendrychom. 

Obsah stretnutia bol zameraný na participáciu školy na školeniach pre spoločenstvo odborníkov Slovenska v oblasti ochrany pred bleskom a prepätím, pričom sa nevylučuje prípadná implementácia skúseností zo školení do školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore elektrotechnika.

Ing. Slavomír Kožár

Zahraničné návštevy

Počas prázdnin v spolupráci s personálnou agentúrou sme prijali na škole dve zahraničné návštevy. 9.8.2012 zavítala k nám delegácia zo Sýrie a 14.8.2012 sme privítali návštevu z Nigérie.

Obsahom stretnutí bola prezentácia školy, školských vzdelávacích projektov a možností spolupráce v oblasti vzdelávania.

Pri obidvoch zahraničných návštevách škola so svojimi vzdelávacími programami vzbudila rešpekt ale aj veľký záujem.

Ing. Slavomír Kožár

Predĺženie spolupráce s VSE a.s.

Dňa 20.9.2012 sa v priestoroch školy uskutočnilo stretnutie so zamestnancami VSE, a.s. ako člena medzinárodného koncernu RWE.

Stretnutie bolo zamerané na predĺženie spolupráce. VSE aj naďalej bude podporovať školu v organizovaní súťaži pre 2. ročník a 3. a 4. ročníky, umožní exkurzie a stáže pre študentov a učiteľov na svojich pracoviskách, umožní praxovať študentom 2. a 3. ročníka v rámci súvislej odbornej praxe, vykoná prednášky na aktuálne témy a v neposlednom rade podporí školu aj finančne

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI