2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

TI Analog System Lab Kit Pro

ti-analog-syste downloads22-jpgTexas Instruments Company je firma, ktorá vyrába elektronické komponenty rôzneho druhu. Vo svojich newslettroch okrem iného ponúka aj edukačné kity. Jedným z týchto kitov je aj TI ASLK PRO, ktorý je určený výhradne pre univerzity na výučbu analógovej elektroniky. Riaditeľ školy nás na takúto možnosť upozornil, oslovil nás a vytvoril tím učiteľov odborných predmetov, ktorý sa začal o tento kit zaujímať s možnosťou získať ho zdarma v rámci projektu Texas Instruments University Programe. Na začiatku si bolo potrebné uvedomiť, či je tento kit využiteľný a v rámci ktorých predmetov ho môžeme zaradiť do výučby. Tieto myšlienky boli kolektívne tímom sformulované, riaditeľom školy doplnené, preložené do ANJ a spolu so žiadosťou zaslané na Texas Instruments University Programe, odkiaľ nám prišla odpoveď, že tento program je určený iba pre univerzity. Zaujala ich však kvalita našej školy, úspešnosť našich študentov v štúdiu na univerzitách, na súťažiach a trhu práce, ako aj certifikát kvality riadenia ISO 9001. Na základe toho všetkého Texas Instruments University Programe nám udelili výnimku a zdarma nám zaslali celkovo 10 kitov TI ASLK PRO v celkovej cene 990 USD. TI Analog System Lab Kit Pro obsahuje: • ASLK PRO dosku: - moduly na prácu s operačnými zosilňovačmi, - modul analógových násobičov, - modul DAC prevodníka, - moduly integrovaných súčiastok, - modul napájania, LDO regulátora a DC – DC meniča, - kontaktné pole, • diskrétne elektronické súčiastky: - diódy, - tranzistory NPN, PNP a MOSFET, • prepojovacie vodiče: - 60 prepojovacích vodičov rôznych druhov, • používateľskú príručku spolu so schémami zapojenia ASLK PRO dosky, • prázdny zošit s predtlačenou mriežkou. Kity dostali na oboznámenie a testovanie učitelia odborných predmetov. Plánované zaradenie do výučby bude v nasledujúcom školskom roku 2015/2016. Na tomto projekte pracovali: tím líder Ing. Slavomír Kožár a členovia tímu: Ing. Martin Ambrozy, Ing. Peter Gašparik, Ing. Jozef Macej, Ing. Martin Riško a Ing. František Rusinko. Preklad a komunikáciu s Texas Instruments Company zabezpečil Ing. Martin Riško. ASLK PRO: http://e2e.ti.com/group/universityprogram/educators/w/wiki/2047.analog-system-lab-kit-pro.aspx?DCMP=univ-aslkpro-en&HQS=univ-aslkpro-bunivportal-en

Ing. Peter Gašparik

EduScrum vo výučbe SPŠE Prešov

eduscrum-vo-vy eduscrum-vo-vyV utorok 13. januára 2015 sa v SPŠE Prešov konala pracovná porada pedagogických zamestnancov, ktorej hosťom bol Ing. Ján Majoroš z firmy Siemens, ktorý predstavil pedagógom revolučnú vzdelávaciu metódu zvanú eduScrum. Scrum je efektívny nástroj, ktorý sa využíva v dnešných firmách na zvýšenie výkonu zamestnancov. Jedná sa o usporiadanie zamestnancov do menších tímov, ktoré sú správne motivované a samoorganizované. Tímom sú podané jasné požiadavky a očakávania zo strany nadriadeného. Zodpovednosť za dosiahnutie cieľov je tak na strane jednotlivých tímov, ktorých členovia využívajú svoje soft skills, teda schopnosti spolupráce navzájom. Nakoľko dnešný trh práce požaduje absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí nie sú len obohatení informáciami, ale aj schopnosťami tímovej spolupráce, vedenie SPŠE Prešov sa rozhodlo experimentovať s metódou výučby eduScrum, t.j. Scrum prispôsobený pre výučbu na stredných školách. Doposiaľ bola táto metóda implementovaná len v Holandsku, kde žiaci stredných škôl získavali vďaka nej výrazne lepšie výsledky. Ako prvá škola na Slovensku sa tak Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove pripravuje nahradiť zastaralé spôsoby výučby novými, ktoré lepšie pripravia študentov na život. Prvé pokusy zavádzania metódy eduScrum do vyučovania sa začali v SPŠE Prešov realizovať už pred začiatkom 2. polroka školského roka 2014/2015, a to 28. januára 2015. Žiaci, ktorí začínajú vo výučbe využívať metódy eduScrum, sú žiaci 2. ročníka odboru informačné a sieťové technológie v predmete programovanie.

Ing. Martin Riško

Darujte 2% z vašej dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov, získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na SPŠE Prešov, vyplňte v príslušnej časti daňového priznania, resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje: IČO/SID: 17077532 právna forma: nadácia obchodné meno: Nadácia SPŠE Prešov ulica, číslo: Plzenská 1 PSČ, mesto: 080 47 Prešov Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávanie na SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku. Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov. Ďakujeme!

Ing. Slavomír Kožár

SPŠE je členom mestského mládežníckeho zastupiteľstva Prešov

mestske-mladeMladí z viacerých organizácií v meste Prešov sa v utorok, dňa 27. 01. 2015, o 10:00 hod. stretli v priestoroch Mestské úradu Prešov na konferencii Mladí a mesto. Zástupcom SPŠE Prešov bola predsedníčka ŽŠR, Tímea Balhová. Spoločne podpísali memorandum o spolupráci a založili mestské mládežnícke zastupiteľstvo. Ide o vytvorenie skupiny, respektíve orgánu, ktorý bude komunikovať spolu s mladými, prednášať ich návrhy a potreby primátorke mesta, Ing. Andrei Turčanovej, prípadne mestskému zastupiteľstvu. Bude poskytovať priestor mladým ľuďom na vyjadrenie ich podnetov a návrhov na zlepšenie života v meste Prešov, informovať mladých ľudí o aktuálnom dianí v súvislosti s mládežou a o aktuálnych ponukách na rozvoj, iniciovať a realizovať stretnutia so zástupcami orgánov mesta Prešov na prípravu dokumentov súvisiacich s mládežou v meste, kde je potrebný aj názor mladého človeka. Druhým cieľom tohto nového zastupiteľstva je spájanie organizácií venujúcich sa tejto skupine obyvateľstva. "Takto chceme zvýšiť povedomie mladých o dianí v meste a taktiež zvýšiť povedomie mesta o tom, čo mladí potrebujú, a teda zvýšiť participáciu mladých na verejnom dianí," povedal predseda Mládežníckeho parlamentu Prešova, Miroslav Karahuta. Zástupcovia z 33 organizácií sa budú stretávať každý mesiac približne týždeň pred zasadaním mestského zastupiteľstva. Model zasadnutí by mal byť podobný, ako je u mestského zastupiteľstva. Na prvom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť 11. februára, si zvolia svojho predsedu, ktorý bude rokovanie viesť a zvolávať, a tiež podpredsedu. Tomuto zastupiteľstvu bude každý rok predsedať iná organizácia na základe voľby na prvom zasadnutí v danom školskom roku. Každý člen bude mať v hlasovaní rovnaké postavenie ako ostatní. Mladých na utorkovom stretnutí povzbudila samotná primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová. Povedala, že mesto je pripravené na participáciu s týmto orgánom a považuje túto snahu za chvályhodnú.

Ing. Vladimíra Pastirová

Naši víťazi v obvodnom kole olympiády v cudzích jazykoch

V dňoch 13. a 15. januára 2015 sa uskutočnili obvodné kolá predmetovej olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať záujem žiakov o cudzie jazyky, poskytnúť talentovaným žiakom možnosť porovnať úroveň svojich jazykových znalostí s ostatnými a získať tým motiváciu k ďalšiemu štúdiu. V obvodnom kole si svoje „sily“ zmerali víťazi školských kôl zo stredných odborných škôl Prešovského kraja – z okresov Sabinov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Svidník, Humenné, Snina, Medzilaborce. Naši favoriti opäť nesklamali a úspešne reprezentovali seba aj našu školu. Víťazom obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku sa stal už druhýkrát Martin Sekera z II.F triedy, vlaňajší víťaz celoslovenského kola, a v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku zvíťazil Peter Škrepták zo IV.SA triedy. Obaja sa zúčastnia krajského kola olympiády, ktoré sa uskutoční vo februári v Poprade. Držíme im palce a veríme, že ich výsledky v krajskom kole budú rovnako vynikajúce ako výsledky v školskom a obvodnom kole.

Mgr. Miriam Pribišová

Olympiáda v informatike – krajské kolo

Dňa 20. januára 2015 sa po druhýkrát na našej škole konalo krajské kolo súťaže Olympiáda v informatike. Výnimočné na tejto programátorskej súťaži je, že najlepší z následného celoslovenského kola reprezentujú vlasť na stredoeurópskom a tiež celosvetovom vyvrcholení olympiády. Mali sme tento rok česť privítať medailistu z celosvetového kola tejto súťaže Eduarda Batmendijna, ktorý študuje v Starej Ľubovni. Súpermi mu tentokrát boli aj dvaja naši študenti – Jaroslav Kravec zo IV.SA a Matej Dujava zo IV.SB. Spolu sa súťaže zúčastnilo 9 súťažiacich zo 4 škôl Prešovského kraja. Súťaž prebiehala v 2 vekových kategóriách. Výsledky doposiaľ nie sú známe, no veríme, že naši študenti Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove reprezentovali čo najlepšie.

Ing. Peter Vargovčík

Burza informácií – kam po skončení ZŠ?

burza-informacZákladná škola na Ul. 17. novembra v Sabinove v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove usporiadali BURZU INFORMÁCIÍ – KAM PO SKONČENÍ ZŠ?, ktorá sa konala dňa 12. januára 2015 v čase od 15.00 do 17.00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Prezentácie sa zúčastnili vybrané stredné školy v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, medzi ktorými bola aj naša škola – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov. Ukážkami prác našich študentov, informáciami o študijných odboroch a odborným poradenstvom uplatnenia sa našich absolventov po skončení štúdia na trhu práce sme sa snažili – Ing. Anna Dlugošová a študenti Martin Olejár z 3. ročníka a Dominik Tkáčik z 2. ročníka, poskytnúť potenciálnym uchádzačom, ich rodičom a výchovným poradcom čo najviac informácií o štúdiu na našej škole. My túto akciu hodnotíme veľmi pozitívne, pretože zo strany zúčastnených bol veľký záujem o informácie týkajúce sa štúdia na SPŠE Prešov.

Ing. Anna Dlugošová

KINO CINEMAX: Vatikánske múzeá

vatikanske-muNa návrh Žiackej školskej rady a schválením návrhu vedením školy vyše 80% žiakov a pedagógov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Prešov strávili 30. január 2015, deň odovzdávania výpisov polročného vysvedčenia, netradičným spôsobom – v kine Cinemax. Spoločne tak mohli byť súčasťou exkluzívnej návštevy v samom srdci Vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky v 3D alebo 2D formáte. Sprievodcom tohto jedinečného dokumentu bol ich riaditeľ – profesor Antonio Paolucci, ktorý všetkých odborne (v anglickom znení s titulkami) previedol ich minulosťou, súčasnosťou aj budúcnosťou. Jedinečný, očarujúci a fascinujúci dokument nám odhalil storočia starú ukrytú krásu Vatikánskych múzeí. Fascinujúce na tomto dokumente bolo, že sme prechádzali umeleckými majstrovstvami človeka v absolútnom pokoji, mohli sme mať pocit, že sme vstúpili na skutočne zázračné a pútavé miesto veľmi reálnym spôsobom, v ktorom je osud a príbeh ľudstva. Presne o tom boli Vatikánske múzeá. Zúčastneným sa dokument veľmi páčil, čo vyjadrili v niektorých miestnostiach po skončení potleskom a poďakovaním koordinátorke ŽŠR. Hovorí sa: „Všetky cesty vedú do Ríma!“ Nech všetkých, ktorých cesty do Ríma ešte nezaviedli, určite raz dovedú.

Ing. Vladimíra Pastirová

Polrok je už za nami

skolsky-interVianočné prázdniny ubehli ako voda a život v ŠI sa nenápadne prehupol do nového roka. Chlapci sa oddýchnutí a plní zážitkov vrátili späť do kolobehu života v internáte. Hneď po príchode a vybalení sa vrhli do tradičných aktivít, akými sú veľmi obľúbené kondičné posilňovanie a, samozrejme, nechýbal ani halový futbal. O deň neskôr sa na našom internáte uskutočnil rodičovský aktív, na ktorom boli rodičia informovaní o správaní a celkovom pôsobení ich chlapcov na internáte. Aj vychovávatelia mali plné ruky práce, keďže sa venovali inventarizácii a vyradzovaniu nefunkčného a zastaraného inventára, ktorý bol nahradený novým. Chlapci sa môžu tešiť na nové pohodlné vankúše, nástenné zrkadlá, či elektrické zásuvky. Taktiež nám nie je ľahostajné ani okolie ŠI, preto sa chlapci podieľajú aj na skrášľovaní prostredia v okolí. Nedá mi nespomenúť ani J. Töröka a L. Prusáka, ktorí sa snažia spojazdniť internátny rozhlas. To všetko prispieva k zlepšeniu a skvalitneniu života v našom internáte. Spolupráca a veľmi dobré vzťahy so SOŠ podnikania sa premietli do novoročného futbalového zápasu v halovom futbale. Tentokrát hral v domácom prostredí náš tým, aj napriek tejto výhode sa nám nepodarilo zvíťaziť. Okrem športových aktivít nechýbajú ani tie výchovné. Žiaci I. ročníka sa zúčastnili na besede o kyberšikanovaní, ktoré trápi čoraz vyšší počet mladých ľudí. S neustálym rozvojom inteligentných komunikačných zariadení stúpa aj hrozba elektronického šikanovania, preto je potrebné, aby žiaci vedeli, čo je to kyberšikanovanie a ako sa proti nemu brániť. Ďalšou výchovnou aktivitou bola exkurzia do Univerzitnej knižnice, kde žiaci mohli vidieť výstavu kresleného humoru na tému korupcia. Okrem zaujímavých kresieb sa žiaci mohli zoznámiť aj s priestormi Prešovskej univerzity, kde možno budú v budúcnosti študovať. Zbieranie vrchnákov prebieha aj naďalej. Žiaci boli odovzdať ďalšie plné vrece plastových vrchnákov v pobočke 101 Drogérie. Z tejto dobročinnej udalosti prikladáme aj fotku k nášmu článku. Ani v mesiaci január nechýbala tradičná návšteva DAD. Žiaci mali možnosť vidieť boj ženy o udržanie rozpadávajúcej sa rodiny v hre Vassa. Medzi prvákmi nám robí radosť J. Frindt, ktorý vyniká v programovaní a v budúcnosti by mohol byť ťahúňom triedy aj školy v tomto smere. V závere mesiaca sme opäť navštívili SOŠ podnikania, tentokrát si športoví nadšenci z oboch internátov zmerali sily v basketbale. Najväčšie zastúpenie nášho družstva tvorili štvrtáci, ktorým vypomáhali prváci a druháci. Táto spolupráca priniesla svoje ovocie v podobe výhry 46:38. A máme tu koniec januára, ktorý sa niesol v duchu športových aktivít a poctivého štúdia. Nie je náhoda, že žiaci sa učili oveľa viac ako obvykle. Polrok sa nezadržateľne blíži a s ním spojená posledná možnosť opravy známok. Dúfame, že všetkým našim internatistom sa podarilo opraviť si známky a že rodičia aj učitelia budú s ich výsledkami spokojní.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Dobre sme si zahrali

triednicke-akcNa triednickej hodine sme sa s triednou učiteľkou dohodli, že v stredu (28. 1. 2015) pôjdeme celá trieda na bowling. Zavolali sme na bowling Lagúna a rezervovali sme si na 2 hodiny 5 dráh. O 13:30 sme vyrazili od našej školy a dorazili sme tam okolo 13:45. Na dráhy sme sa rozdelili, ako sme chceli, a hrať sme začali o 14:00. V prvej hre to až tak dobre nešlo, ale to sa každý rozbiehal. Michal Palenčár, ktorému to až tak dobre zo začiatku nešlo, tak nakoniec mal druhé najvyššie skóre 122. Pričom najvyššie skóre mal Fero Jakabčin, a to 149. Neskôr začali tímy proti sebe súťažiť. Bolo to vyrovnané. Raz jeden tím mal skóre 331, potom 375, neskôr tím, v ktorom Martin Olšavský nazbieral skóre 100, mali skóre 413, a to sme si už mysleli, že to nikto nepredbehne, ale tím, v ktorom bol najlepší hráč Fero Jakabčin, získal skóre 548, a to už nikto nepredbehol. Triedna učiteľka, ktorá mimochodom vie veľmi dobre hrať bowling, bola v tíme s našimi dvoma dievčatami, ktorým to išlo tiež veľmi dobre. Ku koncu, keď už sme odohrali veľa hier, sme skúšali triky ako napríklad hodiť guľou popod nohy. A prekvapivo nám to vychádzalo. Najprv sme si mysleli, že 2 hodiny budú veľmi dlho, ale zbehlo to rýchlo a dobre sme si zahrali. I keď bolí aj takí, ktorí nechceli hrať, aspoň tam s nami boli. Takéto akcie sú na to, aby sme náš kolektív zjednotili. Ale ten náš kolektív je už aj tak super.

kolektív I.SB

Návšteva kina

navsteva-kinaDňa 19. 1. 2015 sme sa my, žiaci II.A triedy a naša pani profesorka, stretli po škole, aby sme spolu strávili trošku času aj mimo školy. Išli sme si pozrieť do kina Cinemaxu film. V piatok sme sa dohodli, o koľkej tam prídeme a na aký film pôjdeme. Vybrali sme si film Dokonalý svedok. Bola to veľmi zaujímavá komédia o jednom chlapovi, ktorý sa išiel ženiť a nemal žiadneho kamaráta, aby mu išiel za svedka. Po jeho vyvolávaniach známym mu jeden z nich poradil, aby zavolal na telefónne číslo a svedka si objednal. On zavolal a dohodol si s ním stretnutie. Dohodli sa, ako sa bude volať a kde sa prvýkrát stretli, a tak potom ten objednaný svedok zavolal ešte niekoľko svojich kamarátov. Svadba prebehla normálne, no nakoniec sa ženích ku všetkému priznal a utiekol so svedkami preč. Bol to zábavný film so zaujímavým koncom. Pri filme sme sa veľa nasmiali a bolo nám fajn.

Jozef Pašeň, II.A

Výstava Michala Bosáka a návšteva Knižnice P. O. Hviezdoslava

.jpgDňa 22. 01. 2015 sme sa spolu s našou triednou profesorkou vybrali navštíviť Komunálnu poisťovňu, a. s., Vienna Insurance Group, Prešov, kde sa nachádza výstava pri príležitosti nadchádzajúceho 145. výročia narodenia filantropa a bankára Michala Bosáka a 90. výročia darovania prvej novostavby Štátnej ľudovej školy na území Československa po I. svetovej vojne štátu filantropom a bankárom Michalom Bosákom v jeho rodnej obci Okrúhle. Mohli sme tak vidieť a prečítať si zaujímavé informácie o Michalovi Bosákovi – americko-európskom filantropovi a bankárovi, dozvedeli sme zaujímavé informácie o významných bankároch zo Slovenska a videli sme výherné perokresby Michala Bosáka z roku 2008 a 2013/2014. Viacerí z nás ani len netušili, že v Prešove pôsobil tak významný človek. Po obhliadnutí danej výstavy nás triedna profesorka zaviedla do Knižnice P. O. Hviezdoslava, kde sa nás ujala milá pani a poskytla nám informácie o danej knižnici, jej priestoroch, oddeleniach, spôsobe registrácie a poskytujúcich službách. Návštevu knižnice sme uvítali, pretože potreba odbornej literatúry pri vypracovávaní individuálnych maturitných tém a pri ďalšom štúdiu na VŠ a celoživotnom vzdelávaní je veľká a informácie, ktoré sú na internete sú veľakrát nepostačujúce. Určite viacerí z nás sa stanú jej návštevníkmi.

Natália Triščíková, IV. F

Naša stužková slávnosť

downloads23-jpgBolo nám fajn, bolo nám skvelo, každý sa bavil ako veľké delo. Kapela Atletic nám skvelo zahrala, každá žienka na parkete odpadávala. Každý by to chcel zažiť znova, nezabudnuteľná tá naša stužková. Ďakujeme všetkým za skvelú zábavu, dúfame, že nikomu neroztrhlo hlavu.

kolektív IV.B

Ďalšia spolupráca s firmami

Koniec roka 2014 bol pre školu zaujímavý ďalšími písomne deklarovanými spoluprácami s firmami. Zmluvy o spolupráci riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, podpísal s Ing. Gabrielou Ješkovou, prokuristkou firmy BWG, k.s., Ing. Danielom Tomkom, generálnym riaditeľom firmy Tomark, Ing. Miloslavom Karaffom, výkonným riaditeľom firmy Elcom. Uzavreté zmluvy deklarujú spoluprácu firmy so školou, ktorá prispeje k skvalitneniu vzdelávacieho procesu prepojením teoretickej a praktickej časti štúdia. Spoločné aktivity budú zamerané na rozvoj odborných znalostí a praktických zručností študentov a pedagógov školy.

Ing. Slavomír Kožár

Bosákova škola Prešova 2014/2015

V čase od 10. decembra 2014 do 31. januára 2015 prebehlo školské kolo súťaže Bosákova škola Prešova. Podmienkou súťaže bolo napísať pútavý, kreatívny a zaujímavý článok o svojej škole s rôznymi prílohami. Školské kolo vyhral Stanislav Zajonc, žiak II.SA. Jeho prácu posúdi komisia s predsedom Ing. Rudolfom Bosákom, prezidentom Spoločnosti M. Bosáka, ktorý určí poradie. Traja najlepší študenti sekcie základných aj stredných škôl dostanú USB kľúče a spolu so svojimi vedúcimi učiteľmi budú pozvaní dňa 17. 2. 2015 o 9.00 hod. na VIP prehliadku Bosákovho domu v Prešove. Víťazovi školského kola srdečne blahoželáme.

Mgr. Jana Pavlišaková

Merania na osciloskope

osciloskop-jpgDňa 13. 1. 2015 o 16:00 sa v miestnosti AUT uskutočnil workshop s názvom Jednoduché merania na digitálnom osciloskope. Priebeh a náplň stretnutia zastrešoval Ing. Ladislav Štamborský. Workshopu sa zúčastnili členovia metodických útvarov PXA, ELE a EEN, ktorí sa oboznámili s funkciami digitálnych osciloskopov, ktoré uľahčujú analýzu nameraných priebehov, ich ďalšie spracovanie a export na externé pamäťové médiá. Účastníci pracovali v tímoch a mohli sa tak učiť nielen z dodaných návodov, ale aj jeden od druhého. Veríme, že toto stretnutie prispeje k efektívnejšiemu využívaniu digitálnej meracej techniky a podnieti záujem nielen medzi vyučujúcimi, ale aj medzi študentmi.

Mgr. Ján Vavrek

Besedy o vysokých školách

Sme štvrtáci a okrem toho, že nás čaká maturitná skúška, mnohí z nás uvažujú o štúdiu na vysokej škole. Preto sme uvítali možnosť zúčastniť sa na viacerých besedách o vysokých školách, ktoré pre nás zorganizovalo vedenie školy spolu s výchovným poradcom. Jednou z nich bola 19. 1. 2015 prezentácia Vysokej vojenskej školy v Liptovskom Mikuláši. Dozvedeli sme sa, že treba v prvom rade čo najlepší priemer, vynikajúcu kondíciu a bezchybné zdravie. No a keďže sú to technické odbory, tak aj výborné znalosti z matematiky. Možno táto ponuka niekoho aj oslovila, ale treba si dobre premyslieť, čo chceme v živote dokázať.

Kolektív IV.C

Obvodné kolo v stolnom tenise

stolny-tenis-jDňa 20. 01. 2015 sa na ZŠ Sibírska konalo obvodné kolo súťaže v stolnom tenise. Zúčastnených bolo 13 škôl a 52 pretekárov – žiakov SŠ. Tím školy v zložení: Dujava, IV.B, Fiľo, I.B, Bučko, I.A, Pirožek, II.B bol nasadený v skupine s Gymnáziom sv. Moniky, SZŠ a SŠ na Petrovanskej ulici. Študenti podali vyrovnané výsledky a postúpili zo skupiny do semifinále. Najlepšie si viedol Marián Dujava, ktorý vyhral takmer všetky zápasy. Výsledky ďalších členov boli tiež výborné tak v dvojhrách ako aj v štvorhrách. Naše celkové umiestnenie v OK v stolnom tenise bolo II. miesto.

PaedDr. Eva Buzgová

Exkurzia v Applied Meters

applied-metersApplied Meters, a.s. je dynamickou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom elektronických elektromerov a zariadení na kalibráciu a overovanie elektromerov. V piatok 23.1.2015 sa zúčastnili odbornej exkurzie a prednášky tejto spoločnosti pedagógovia SPŠE, Prešov: Ing. J. Harangozo, p. J. Haluška, Ing. I. Marcinčinová a Ing. A. Varga. Predstavitelia firmy uviedli a popísali svoje výrobky – jednofázové a trojfázové statické elektromery, presné zdroje napätia a prúdu, presné etalónové elektromery, ktoré ponúkajú v spolupráci so sesterskou spoločnosťou Applied Precision, s.r.o., Bratislava. Pre potreby školy sú zaujímavé elektromery, ktoré sú určené na meranie činnej alebo jalovej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD, s meraním okamžitej hodnoty napätia, prúdu a účinníka cosφ. Umožňujú záznam udalostí, ako sú napr. výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice, ovplyvňovanie magnetickým poľom a obrátený tok energie. Sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré sa používajú na prepínanie maximálne 4 sadzieb. Po zakúpení týchto elektromerov sa merania, záznamy a spracovania vybraných registrov energií vhodne zaradia do vzdelávacích programov odborných predmetov elektroenergetiky.

Ing. Iveta Marcinčinová

English Test Competition

anglicka-sutSúťaž English Test Competition je založená na originálnych testoch z anglického jazyka, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci. V súťaži English Test Competition nie sú vekové kategórie súťažiacich. Vyhodnocuje sa iba dosiahnutý bodový výsledok a v prípade zhodných bodov rozhoduje čas. Dňa 26. 1. 2015 sa do tohto online testovania zapojilo 11 našich študentov, ktorí boli vybraní z prvého ročníka. Ich úlohou bolo odpovedať na 65 otázok z gramatických okruhov, ktoré boli zaradené do testu na základe výberu vyučujúcich. Ďalšia časť testovania sa uskutoční pravdepodobne v marci, kde budú rovnakí žiaci riešiť druhú časť úloh. Týmto spôsobom majú možnosť porovnať si svoje vedomosti z anglického jazyka s inými žiakmi pomocou populárnej online formy. Každý žiak zapojený do súťaže ETC dostane na konci školského roka diplom s vyznačením umiestnenia. Dúfame, že žiaci dosiahnu výborné výsledky a umiestnia sa vysoko.

Mgr. Jana Feňovčíková

Implementácia myDAQ

Dňa 27. 1. 2015 sa uskutočnil workshop pre záujemcov z rady učiteľov elektrotechnikov o meracom systéme myDAQ. Vyučujúci boli oboznámení so systémom a jednotlivými meracími prístrojmi, ktoré obsahuje, pomocou krátkej prezentácie. Potom nasledovala praktická ukážka jednotlivých meracích prístrojov. Ukážka obsahovala možnosti použitia, ovládania a nastavovania jednotlivých prístrojov. V súčasnosti s meracím systémom pracujú žiaci na predmete ELE v treťom ročníku a prácu s ním si vyskúšajú aj v druhom ročníku.

Ing. Ľubomír Blichár

Memoriál Štefana Stanislaya

flash-jpgV hale Prešovskej univerzity sa 29. 01. 2015 konal XXIII. ročník v skoku do výšky na počesť majstra Európy v tejto disciplíne. V kategórii juniorov si veľmi dobre viedol náš najlepší skokan Stanislav Soták, študent III.SB, ktorý výkonom 185 cm na prvý pokus skončil na I. mieste. K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI