2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slovo na úvod

obrazok-slovo

Srdečne Vás vítam v novom školskom roku, ktorý práve začína písať pre túto školu 66. kapitolu v histórii školy. Verím, že čas prázdnin ste si užili naplno a teraz sa plní energie pustíte do práce.

Srdečne vítam našich prvákov, ktorí začínajú vo svojom živote ďalšiu novú etapu. Teší ma, že o štúdium na našej škole je stále veľký záujem, a preto dúfam, že sa budete snažiť obhájiť svoje výsledky zo základnej školy. Systém strednej školy je odlišný od toho, na čo ste boli zvyknutí v základnej škole. Naša škola sa umiestňuje na popredných priečkach a vyžaduje systematické, sústredené a vytrvalé štúdium, správanie hodné slušného a inteligentného človeka zaujímajúceho sa o elektrotechniku, informačné technológie či ekonomiku. Od vás, milí študenti, sa preto vyžaduje zodpovednosť voči sebe samému, svojim rodičom, škole a učiteľom.

Zapájame sa tiež do mnohých súťaží a projektov, ktoré sú veľmi zaujímavé a prínosné. Verím, že aj vy sa radi zapojíte do rôznych súťaží a aktivít, a tak získate veľké množstvo skúseností a verím, že aj úspechov, ktoré preukážu vaše talenty a vytrvalé úsilie. Prajem vám preto veľa síl, pekných zážitkov a úspechov vo vašom ďalšom štúdiu.

Výnimočný bude tento školský rok aj pre maturantov, ktorých čakajú všetky formy maturity, kde preukážete úroveň vašich vedomostí a zručností. Zároveň vás budú čakať prijímacie skúšky na vysoké školy či prijímacie pohovory do zamestnania. Podriaďte všetko vaše úsilie cieľu, ktorý je dôležitý a ktorý ste si stanovili. Želám aj vám, aby úsilie, ktoré vydáte pri každodennom učení bolo korunované úspechom.

Teraz by som chcel upriamiť svoju pozornosť na pedagógov, ktorí všetkým našim študentom venujú svoj čas a snažia sa im odovzdať svoje poznatky a vedomosti, ktorými vás obohacujú vo všetkých smeroch. Ďakujem im za ich každodennú prácu, neľahkú úlohu vychovávať a vzdelávať mladých ľudí a za ich trpezlivosť. Všetkým zamestnancom školy, rodičom, priateľom školy a firmám zároveň ďakujem za spoluprácu.

Milí študenti, využite každú chvíľku vo svojom živote na to, aby ste získali čo najviac vedomostí a zručností, ktoré budete aplikovať v každodennom živote a stanete sa tak vnútorne bohatými.

Na prahu školského roka 2018/2019 prajem všetkým pevné zdravie, veľa úspechov, radosť z dosiahnutých výsledkov, naplnenie vašich túžob a očakávaní spojených so štúdiom na tejto škole, ktorá bude pre vás nepochybne veľkým prínosom.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Striebro absolventov SPŠE v Číne

Naši bývalí absolventi Jakub Fecko a Sebastian Ivan sa v auguste zúčastnili v ďalekej Číne vedecko-technickej súťaže pre adolescentov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest). Ich projekt pod názvom Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici (Switching with disconnector in power station) ukázal svoje kvality a praktický prínos v oblasti výučby energetiky, ale aj pre riadenie toku elektrickej energie v energetických sieťach prostredníctvom riadenia cez Internet vecí. Po štyroch náročných dňoch prezentovania pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, v ktorom Jakub a Sebastian obsadili so svojím projektom krásne druhé miesto. Za týmto úspechom našich absolventov sa skrýva niekoľkoročná práca. Ako prezradil Sebastian Ivan, začiatky tohto projektu boli ešte v 2. ročníku, kedy so spolužiakom Jakubom Juraškom sa v rámci svojho voľného času s chuťou a zvedavosťou pustili do prípravy spomínaného výrobku. V 3. ročníku sa už zúčastnili súťaže VSD, kde obsadili pekné 3. miesto a neskôr Sebastian tento projekt spolu s Jakubom Feckom prezentovali verejnosti pri príležitosti Dňa otvorených dverí v SPŠE Prešov. V priebehu 4. ročníka chlapci tento výrobok zdokonaľovali s cieľom zúčastniť sa súťaže AMAVET. Chlapcov sme si po súťaži hneď odchytili a položili sme im zopár otázok:

.jpg

 

 • Aký bol váš postup na súťaž CASTIC ?

Postup na súťaž CASTIC sme získali po tom, ako sme vyhrali slovenské kolo súťaže Amavet, festival vedy a techniky. Náš projekt bol zaradený do kategórie elektrina a mechanika. Snažili sme sa o čo najlepšiu prezentáciu a asi sa nám to aj podarilo, pretože sa porotcom náš projekt zapáčil natoľko, že sme obsadili prvé miesto. Tým sa pred nami otvorila možnosť zúčastniť sa celosvetovej súťaže ISWEEEP, ktorá sa mala konať v americkom meste Houston, ale kvôli prírodným katastrofám bola tento rok zrušená.

 

 • V čom spočívala vaša príprava?

Zhromažďovali sme informácie k našej téme, triedili sme ich a analyzovali. Najdôležitejšie bolo otestovať sekundárny blokovací systém. Nesmeli sme zanedbať ani jazykovú prípravu, pretože sme projekt museli prezentovať v anglickom jazyku. Niekoľko dní pred odchodom sme si vytvárali rôzne modelové situácie, aby sme vedeli, čo budeme hovoriť alebo ako budeme odpovedať na otázky od poroty.

 

 • Ako ste využili vedomosti zo SPŠE vo svojom projekte?

Využívali sme skúsenosti z práce s Arduinom, keďže to bol kontrolný prvok celého projektu, či vedomosti o tom, ako postaviť napájací zdroj. Mnohé veci sme študovali z internetu alebo konzultáciou s odborníkmi. Najväčšou oporou nám bol pán Ján Haluška, učiteľ odborných predmetov na SPŠE v Prešove, ktorý poskytoval odbornú, ale aj materiálnu pomoc.

.jpg

 

 • Čo vám táto súťaž dala, ako vás obohatila?

Táto súťaž nám dala možnosť presadiť sa vo svete. Mali sme príležitosť dokázať, že patríme medzi najlepších, a taktiež sme získali veľa skúseností. Videli sme časť sveta, do ktorej by sme sa zrejme len tak nedostali a bol to zaujímavý zážitok.


 • Čo pre vás znamená takáto skúsenosť na medzinárodnej súťaži?

Je to vynikajúca skúsenosť. Konkurencia bola veľká, bolo tam mnoho krajín a veľa projektov na vysokej úrovni. Presadiť sa nebolo vôbec ľahké. Sme radi, že sme niečo také zažili a mohli získať inšpiráciu do budúcnosti.

 

Chlapcom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov!

Mgr. Lucia Liptáková

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 v SPŠE Prešov

fotka-slavnos

3. septembra 2018 sa pre všetkých žiakov a študentov otvorili školské brány. V tento deň  aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove privítala svojich 709 študentov.

V úvode slávnostného otvorenia 66. školského roka zaznela štátna hymna a hymna SPŠE. Peter Nemergut, predseda ŽŠR, vo svojom príhovore poprial všetkým úspešné zvládnutie školského roka. Záverečné slová patrili riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, ktorý sa prihovoril študentom a pedagógom.

Teší nás, že v škole sa z roka na rok rozrastá aj počet dievčat. Medzi množstvom chlapcov je v SPŠE Prešov v súčasnosti aj 39 dievčat, ktoré si vybrali štúdium jedného z ponúkaných odborov. Taktiež nás teší skutočnosť, že okrem nových tvárí prvákov budeme stretávať nových kolegov – pedagógov, ktorí sa spolu s nami v tomto školskom roku budú podieľať na vzdelávaní a výchove našich študentov – nového zástupcu riaditeľa Mgr. M. Sotáka,  Mgr. Z. Liščinskú, Mgr. J. Kollárovú a Mgr. L. Zgolu.

Veríme, že školský rok 2018/2019 bude pre nás všetkých opäť  úspešným rokom.

PaedDr. Lucia Ligusová

Grant z výzvy IROP

Riadiaci orgán pre integrovaný operačný program (IROP) na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok 3. 9. 2018 rozhodol v prospech našej žiadosti.  Výška nenávratného príspevku bola schválená maximálne do 571 666,59 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu s názvom „Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v Prešove na praktickom vyučovaní“ sú 601 754,31 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností študentov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce a to napĺňaním špecifických cieľov projektu:

 • skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia materiálno – technického vybavenia učební,
 • skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia priestorových podmienok školy stavebnými úpravami a rekonštrukciou vonkajších a vnútorných priestorov školy,
 • zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zvýšenia energetickej hospodárnosti budov školy,
 • vytvorenie podmienok pre uplatňovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Naplnením jednotlivých aktivít projektu bude zaručená úspešná realizácia zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností študentov školy a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Po úspešnej implementácií projektu sa vytvorí potenciál pre trvalú udržateľnosť kvality vo vzdelávaní.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Projekt ISTRA

obrazok-istra

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov v zastúpení - Ing. Slavomír Kožár, MBA, Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová, sa v mesiaci október 2016 stala súčasťou projektu bulharskej Burgas Free University, BFU.: International Standards training in VET for promotion of market relevant education - Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie.

V dňoch 02. – 05.  septembra 2018 sa Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová zúčastnili  4. záverečného  stretnutia daného projektu na pôde bulharskej Burgas Free University, BFU v Burgase.

Daného stretnutia sa zúčastnili všetci partneri projektu:

 • Burgas Free University (BFU) – Bulharsko, koordinátor projektu
 • Bulharský národný inštitút pre štandardizáciu (BDS)
 • Úrad pre štandardizáciu a metrológiu – Lotyšsko (SAMC)
 • Lotyšské umelecké kolégium Riga – Lotyšsko
 • Technická stredná škola George Bibescu, Craiova – Rumunsko
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov – Slovensko
 • Odborná škola obchodu Burgas – Bulharsko

Hlavné ciele našej dvojročnej spolupráce boli zamerané na vývoj a testovanie výučbových materiálov pre tréning OVP a celý projekt bol zameraný na oboznámenie sa s vývojom a pilotovaním dvoch široko použiteľných  radách  noriem (ISO / IEC 27000 - Štandardy pre systém riadenia bezpečnosti informácií a ISO 31000 Normy pre systémy riadenia rizík) a na detailnú prípravu ich školenia a výučby učiteľov a študentov. Projekt bol zameraný na získanie znalostí, vedomostí a zručností o využití a výhodách noriem, strategického významu štandardizácie pre podnikanie a konkurencieschopnosti Európy, ako aj implementácia štandardov v podnikoch a na školách.

Záverečná konferencia sa konala vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Program stretnutia bol zameraný na zhodnotenie cieľov, úloh, prác, činností a výsledkov jednotlivých partnerov v danom projekte, ktoré boli prezentované formou prezentácií a diskusií.

Naša škola prezentovala úspešne diseminačnú stratégiu celého projektu, ktorú mala po celý čas projektu pod „patronátom“, za čo bola hlavným organizátorom a partnermi projektu veľmi pozitívne ohodnotená.

Súčasťou stretnutia bolo aj slávnostné odovzdávanie certifikátov pre učiteľov a študentov, ktorí sa zúčastnili školenia v oblasti Noriem ISO 27 000 a ISO 31 000.

obrazok-istra

Certifikáty za úspešné absolvovanie daných e-kurzov zameraných na NORMY O MANAŽÉRSTVE RIZIKA - ISO 31 000  a NORMY  O INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI - ISO 27 000 si prevzali: Ing. Pastirová, Ing. Krišová a Ing. Popík, MBA a 28 študentov IV. F triedy: Babinčák, Dragoň, Drobňák, Dzivý, Džavoronok, Gurský, Hrabovecký, Janičová, Jarčuška, Kertés, Klučerovská, Kmec, Kocúrek, Kohanová, Maček, Makara, Mútňan, Nutár, Perecár, Rabušic, Sisay, Staneková, Šintaj, Tarasovič, Turák, Vaňo, Varga a Vavrek.

V mesiaci september 2018 sa táto spolupráca v danom projekte s  bulharskou Burgas Free University, BFU: International Standards training in VET for promotion of market relevant education - Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie ukončila.

Vízia budúcej ďalšej spolupráce s medzinárodnými partnermi však ostáva aj naďalej otvorená.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Miroslava Gajdošová

Stáž v T-Systems

Desať horúcich augustových dní som mala možnosť stráviť v klimatizovaných priestoroch firmy T-Systems Slovakia v Košiciach ako stážistka spolu s ďalšími 5 kolegami.

obrazok-sta

Počas stáže sme sa dozvedeli základné informácie o firme T-Systems Slovakia a vyskúšali sme si tri spôsoby riadenia projektov: projektový manažment – waterfall, agilný spôsob riadenia – SCRUM a Design Thinking – päťdňové hľadanie riešenia problémového stavu. Prácu v tíme metódou SCRUM sme si prakticky vyskúšali programovaním LEGO robota. Dva dni sme strávili v business centre Tesla, kde sídli telekomunikačná časť T-Systems Slovakia. Tu sme sa dozvedeli viac o projektoch v tejto oblasti a o budovaní, riadení a riešení incidentov telekomunikačných a počítačových sietí.

Som vďačná za možnosť absolvovať stáž vo firme T-Systems Slovakia, lebo v oblasti IT ide vývoj dopredu „míľovými krokmi“ a my – učitelia odborných predmetov musíme s vývojom držať krok. Potešilo by ma, keby táto stáž nebola pre mňa poslednou.

Ing. Mária Hedvigová

Európsky deň jazykov

obrazok-den

26. september sa každoročne spája s oslavou Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

V tento deň škola každoročne pripravuje pre študentov zaujímavé aktivity, ktoré prebiehajú v rámci hodín cudzieho jazyka. Vo vestibule školy zamestancov a študentov opäť čakala šálka lahodného čaju, ako aj vysielanie BBC správ na televíznej obrazovke, anglické výroky a citáty pre povzbudenie. Výstava cudzojazyčnej literatúry je takisto už neodmysliteľnou súčasťou Dňa jazykov.  Aj tento rok si študenti mohli vybrať a zakúpiť rôzne jazykové tituly.

Počas hodín cudzieho jazyka boli študentom ponúknuté viaceré aktivity:

 • Vyučujúci anglického jazyka – Mgr. Ján Bajúsz, Mgr. Jana Feňovčíková, Christopher John Gleaves a Mgr. Lukáš Zgola si pre študentov pripravili hodiny plné zábavných hier, kvízov, videí a jazykolamov, kde sa najaktívnejším a najúspešnejším žiakom ušla aj malá sladká odmena.
 • Náš stály host – P. Ondrej Feč oboznámil študentov so spôsobmi a pravidlami komunikácie v komunite nepočujúcich.
 • Prvýkrát sa uskutočnila beseda s Romanom Eštočákom, projektovým konzultantom z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý pútavo rozprával o rómskom jazyku, jeho histórii, pravidlách a zvláštnostiach, čo bolo pre študentov nepochybne veľmi zaujímavé a ochotne sa zapájali aj do diskusie.
 • Mária Badidová poukazovala na nevyhnutnosť učenia sa nemeckého a ruského jazyka pre Slovákov, kvôli firmám pôsobiacim na  Slovensku. Študenti sa dozvedeli o prepojení nemeckého jazyka so šarištinou a o ich spoločných znakoch.
 • Iveta Svítková zo Spojenej školy T. Ševčenka v Prešove rozprávala o vývine rusínskeho jazyka, jeho zvláštnostiach a zvykoch.
 • Nechýbala ani každoročná rozhlasová relácia s informáciou o význame a tradícii Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomína 48 štátov Rady Európy a ktorý vyzdvihuje dôležitosť učenia sa cudzích jazykov pre jednotlivca aj spoločnosť.

Dúfame, že Deň jazykov opäť splnil svoj účel a že sa stane neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho jazyka na našej škole.

Z reakcií študentov:

„ Bolo to veľmi náučné a zábavné, už sa všetci tešíme na ďalší rok. Hra v anglickom jazyku sa nám veľmi páčila, pretože sme si zlepšili slovnú zásobu.“ (Maroš a Jozef, I.SB)  

„ S aktivitou som bol veľmi spokojný, rád by som si ju zopakoval. Pán učiteľ bol veľmi sympatický, vedel aj žartovať, no bol aj  vážny. Aktivita bola napínavá, zaujímavá, ale hlavne zábavná. Spojením učiteľa a aktivity vznikla veľmi dobrá atmosféra.“(Marko, I.SB)

„ Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme robili zaujímavé testy, v ktorých sme sa dozvedeli informácie o rôznych svetových jazykoch, o sťahovaní národov, aj o najdlhších slovách. Na hodine bola dobrá atmosféra, zábavné boli jazykolamy. Na záver sme robili kvíz o zaujímavých faktoch v krajinách.“ (Dávid a Daniel, IV.A)                 

Mgr. Jana Feňovčíková

September v školskom internáte

obrazok-septe

Nadpriemerne teplé a slnečné lúče nám priniesli september, ktorý vyprevádza  letné prázdniny a víta začiatok školy. Budovy školy a školský internát sa opätovne naplnili smiechom a krikom študentov, ktorí začínajú písať svoje príbehy pod strechou SPŠE Prešov. Zvláštnu pozornosť venujeme najmä našim prvákom, ktorí opustili brány domova a svoju posteľ vymenili za tú internátnu. 

Tak ako býva zvykom, prváci absolvovali úvodné stretnutia a zoznamovacie hodiny, kde sa v krátkosti predstavili. 41 mladých ľudí si so sebou prinieslo svoje očakávania a vízie, ktoré  sa budú snažiť úspešne naplniť. Okrem náročných úloh a zadaní v škole si  budú musieť zvyknúť aj na režim dňa v školskom internáte. V rámci neho ich čaká pestrá výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú si pre nich, ale aj ostatných študentov pripravili skupinoví vychovávatelia.

Prváci absolvovali súťažné kvízy z oblasti IT a aktivity zamerané na prevenciu kyberšikanovania a alkoholizmu. U starších študentov dominoval futbal na školskom dvore, kde sa hľadali aj nové talenty spomedzi prvákov. Spoločnou aktivitou pre všetky skupiny bola IQlandia –  unikátna výstava vedy a výskumu, kde na nich čakalo 19 originálnych interaktívnych expozícii vedeckého centra.  Svoje brány otvorilo aj Divadlo Alexandra Duchnoviča, kde na našich študentov čakalo komediálne predstavenie srbského autora Miloša Nikoliča-Kováči. Ďalšie aktivity boli zamerané na rozvoj psychického zdravia a ekologického cítenia. V závere mesiaca dominovali športové aktivity. SOŠ technická privítala na svojej pôde futbalistov zo štyroch školských internátov. Okrem technikov a elektrikárov nechýbali lesníci, podnikatelia a študenti z internátu Mladosť. Keďže bolo pekné počasie, hralo sa na trávnatej ploche futbalového ihriska. Náš tím zložený z prvákov, druhákov a tretiakov potvrdil skvelú formu víťazstvom v turnaji, z ktorého si odniesol zlatú trofej.

Mgr. Tomáš Bosák

PROJEKT 3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN

Počas uplynulých dvoch rokov naša škola úspešne spolupracovala ako partner v projekte 3D Techniques v rámci programu Erasmus+ spolu s Českou SPŠE a VoŠ Pardubice a Švédskou školou FENIX kultur-och kunskapcentrum z mesta Vaggeryd. Naše partnerstvo sa osvedčilo a zrejme aj preto sa naskytla možnosť spolupracovať na novom projekte. Predchádzajúci projekt 3D Techniques bol zameraný na výrobu učebných pomôcok pomocou 3D tlače. Nový projekt bude pokračovať vo využívaní 3D tlače, ale tentokrát na výrobu pomôcok pre hendikepované deti. V prvej fáze projektu prebehnú konzultácie s rehabilitačným ústavom Hamzova léčebna v Českej republike. Na základe predstáv lekárov a zdravotných sestier by mali v ďalších fázach projektu vzniknúť pomocou 3D tlače prvé prototypy rehabilitačných pomôcok, ale aj rôznych iných predmetov uľahčujúcich život hendikepovaných detí.

Projekt 3D Aids for Handicapped Children v rámci programu Erasmus+ oficiálne začal 1. 9. 2018 a bude trvať dva roky, počas ktorých študenti aj profesori absolvujú mobility do partnerských krajín. Opäť našich študentov čakajú školiace a vzdelávacie aktivity vo Švédsku a v Česku, počas ktorých budú spolupracovať na návrhu a výrobe rehabilitačných pomôcok. V čase mimo hlavných projektových aktivít budú študenti spoznávať krásy a zaujímavosti hostiteľských krajín a zlepšovať svoje jazykové zručnosti. Jedno projektové stretnutie sa bude konať na pôde SPŠE Prešov. Bude pre nás cťou prezentovať partnerom našu školu, naše bohaté tradície, ukázať naše krásne mesto a jeho okolie.

Ing. Jozef Macej

Aktivity tried

Prechádzka mestom

obrazok-1-b-j

Dňa 27. 09. 2018 sme navštívili s našou pani triednou učiteľkou, Mgr. Miroslavou Gajdošovou, centrum mesta Prešov s jeho historickými budovami, poprechádzali sme sa po pešej zóne a pozreli si zvonku aj hlavnú dominantu mesta – Dóm sv. Mikuláša. Na konci našej prechádzky sme si posedeli v parku pri Neptúnovej fontáne. Keďže sa ako prváci ešte všetci navzájom stále len spoznávame, bola táto neformálna príležitosť možnosťou viac sa spolu porozprávať a bližšie sa spoznať. Myslím si, že naša spoločná triedna akcia splnila svoj účel a my sme tak mohli utužovať svoje nové kamarátstva nielen v škole, ale aj po vyučovaní.

Brian Izsóf, I. B

LEAR RUN 2018

obrazok-1-sa

V nedeľu 30. 9. 2018 sa študenti  našej školy pod vedením Mgr. Štefana Dankoviča zúčastnili charitatívneho zážitkového behu Lear Run. Pridala sa aj naša trieda a spoločne s triednym sme  si zabehli 7 km dlhú trasu. Niektorí  iba 4 km, no každý z nás bežal na hranici svojich síl a možností. Po odbehnutí sme si vyzdvihli balíčky s občerstvením a pamätné medaile. Všetci sme si to užili a dúfame, že nabudúce sa stretneme v ešte  väčšom počte.

Kolektív bežcov I. SA

Septembrová opekačka pod Obišovským hradom

obrazok-septe

Záver prvého mesiaca nášho stredoškolského pôsobenia  sme 27. 9. 2018  oslávili výstupom na zrúcaninu Obišovského hradu. Obišovský hrad patrí do zoskupenia hradov, ktoré sú združené pod názvom Prešovská hradná cesta. Cesta vlakom ubehla rýchlo a my sme sa mohli čoskoro zapojiť do aktivít spojených so zakladaním ohňa, pohybovými hrami v lese, výstupom po náučnom chodníku k Zámčisku, ako toto miesto nazývajú domáci.  V tomto nádhernom prostredí sme sa lepšie spoznali s našimi novými spolužiakmi a s triednou profesorkou – Zdenkou Liščinskou. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné výlety do prírody.

Kolektív I. SB

Výlet na Kalváriu

obrazok-2-b-j

Keďže tohtoročná jeseň priniesla nádherné slnečné počasie, vybrali sme sa 19. septembra 2018 na prešovskú Kalváriu, ktorá patrí k najkrajším kultúrnym pamiatkam Prešova.

Po zhruba polhodinovej prechádzke sme sa vyštverali na kopec, z ktorého sa nám naskytol prekrásny výhľad na Prešov a jeho okolie. Niektorí z nás boli na tomto mieste prvýkrát. A keby sme nepísali nasledujúci deň písomku z matematiky, posedeli by sme si na lavičkách pred kostolom aj dlhšie.

Kolektív II. B

II.F v Eperii

obrazok-2-png

Dňa 20. 9. 2018 sme sa zúčastnili výstavy vedy a techniky s názvom IQlandia, ktorá sa konala v Eperii. Naučili sme sa veľa nových vecí a potvrdili pár fyzikálnych zákonov či vlastností, ako napríklad, že v uzavretej miestnosti dokážeme pomocou dela vytvoriť vzduchovú vlnu, ktorá dokáže pohnúť s malými CD. Zistili sme, akú máme silu, keď ťaháme lano, zabavili sme sa na stene, kde sme si mohli odtláčať ruky alebo aj tvár a oklamali svoju myseľ pohybujúcimi sa obrázkami rozmiestnenými po celej budove.

Kolektív II. F

Naša jesenná zmrzlina

obrazok-4-f-j

Keďže nám počasie stále praje a teplé dni nás nechcú opustiť, rozhodli sme sa 19. 09. 2018 vybrať na jesennú zmrzlinu na Floriánovej ulici. Prešli sme sa spoločne mestom, cestou sme sa rozprávali o našich záľubách, aktivitách a čo plánujeme robiť v blízkej budúcnosti. Keďže zmrzlina bola veľmi lahodná a chutná,  niektorí si dali  aj repete. Vrelo odporúčame všetkým ochutnať túto lahôdku v týchto posledných jesenných a teplých dňoch!

Kolektív IV. F

Úspešný školský rok

plagat-ziac

Školenie odborníkov

obrazok-sko

Počas letných prázdnin, t. j. 2. – 13. júla 2018, sa profesori Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Peter Gašparík, Ing. Ondrej Kontura a Mgr. Ján Vavrek zúčastnili intenzívneho školenia s názvom  Úvod do počítačových sietí. Školenie realizovalo CNL TUKE pod záštitou projektu IT Akadémia 21. storočia. Účastníci školenia sa dozvedeli informácie o konceptoch sietí, fungovaní sieťových prvkov, adresovaní v sieťach a podobne. Teoretické vedomosti následne aplikovali pri riešení praktických úloh pomocou simulačných nástrojov, ale aj reálnych zariadení.
Nadobudnuté poznatky účastníci využili pri certifikačných testoch a následne aj pri prezentácii na zvolenú tému z preberaných oblastí.

Veríme, že čas a energia investovaná do vzdelávania profesorov pomôže študentom SPŠE na  ceste za úspechmi v najdynamickejšej sfére našej doby – sfére IT technológií.

Mgr. Ján Vavrek

Koncoročný výlet v Poráči

.jpg

Koniec školského roka už tradične patrí výletom. Ani v tomto školskom roku nebolo tomu inak a náš kolektív 3. – 4. júla 2018 absolvoval výlet v rekreačnom stredisku Poráč park relax & sport centrum.

Toto stredisko je situované v Poráčskej doline – nádhernej oblasti Slovenského raja a ponúka zábavu, relax počas celého roka. Okrem turistiky, cykloturistiky, wellnesu či minigolfu ponúka komplex športových ihrísk vrátane športovej haly. Počas nášho 2-dňového pobytu  si každý prišiel na svoje. Na krátky okamih sme tak pozabudli na každodenný zhon a pracovné povinnosti.

Mgr. Jana Pavlišáková

Hospodárske NEWS

picture1-png

Počas letných prázdnin SPŠE v Prešove nespala. Hospodárske aktivity školy sa realizovali podľa potreby a na základe pripraveného plánu.

Realizovala sa výmena, izolácia a tesnenie vonkajších parapiet,  následne došlo k oprave omietky z vnútornej strany telocvične. V miestnostiach manažmentu školy sa realizovala montáž klimatizačných jednotiek. Začali sme realizovať údržbu školskej posilňovne č. 2, kde sa vykonali opravy vnútorných stien vysprávkami, zníženie stropu, výmena elektroinštalácie a inštalácia LED svietidiel. Obnovou si prešiel sklad praxe, kde sa vykonalo  maľovanie stien, čistenie parketovej podlahy a nákup regálov. Pravidelnou údržbou si prešli aj priestory školy – maľovanie poškodených častí v triedach, maľovanie tabúľ, úprava a maľovanie šatní, drobná údržba v izbách školského internátu, oprava školských stoličiek, lavíc a žalúzií, vonkajšie úpravy jednotlivých priestranstiev školy. V neposlednom rade sa realizovali opravy po škodovej udalosti, ktorá sa stala na prelome júla a augusta.

Ing. Bohuš Popík, MBA

KOŽAZ

kozas-copy-pn

Hneď  prvý týždeň po nástupe do školy, študenti tretieho ročníka absolvovali v dňoch 5. – 7. 9. 2018 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pohybu v prírode a z preteku, ktorý zlučoval viac aktivít. Jeho program bol volený tak, aby sa ním rozšírili vedomosti študentov, precvičili ich požadované zručnosti a prehĺbili návyky z učiva ochrany života a zdravia. Priemerná dochádzka na triedu bola 83%. Najlepšiu dochádzku dosiahla trieda III.A – 97%.

 Zdravotnícku prípravu zabezpečovali inštruktori SČK, ktorí sa snažili študentov naučiť, ako postupovať pri záchrane ľudského života. Po teoretickej príprave si pomocou figurín a praktických ukážok vybraní študenti mohli vyskúšať resuscitáciu, stabilizovanú polohu, rôzne obväzové techniky a mnoho ďalších život zachraňujúcich situácií.

kozas2-png

V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod vo Vysokých Tatrách. Výstup smeroval zo Starého Smokovca cez Hrebienok na Zamkovského chatu. Prvý deň nás vo výstupe zastavil dážď, ale cieľ sme aj tak dosiahli. Nasledujúci deň nás cestou domov zdržala porucha električky. Pre niektorých výstup nerobil žiaden problém, niektorí sa dostali na hranicu svojich možností. Mnohí túto trasu práve objavili a vrátia sa tam s priateľmi alebo s rodinou.

Záverečný pretek preveril vedomosti a zručnosti získané absolvovaním účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch. Pretek bol zameraný na tímovú prácu družstva pri plnení úloh zo zdravotníckej prípravy, topografie, orientácie v teréne, prekonávaní prekážok a streľbe zo vzduchovky.

Počasie nám prialo, stanovené úlohy sme splnili, triedne kolektívy sa zase dali dohromady, aby sa pustili do práce v novom školskom roku.

Mgr. Vladimír Hudáček

Účelové cvičenie

.jpg

V utorok, 18. 9. 2018, sa uskutočnilo Účelové cvičenie č. 1 pre študentov prvého ročníka. Zamestnanie prebiehalo v Lanovom centre, kde sa študenti pod vedením inštruktorov  venovali topografii, zdravotníckej príprave, riešeniu mimoriadnych situácií a pohybu na vysokých prekážkach. Strávili sme deň, kedy sme si mohli niektoré veci zopakovať, niektoré naučiť a prekonať osobné limity.

Mgr. Vladimír Hudáček

Valné zhromaždenie IMPULZ, o. z.

impulz-png

Dňa 18. septembra 2018 (utorok) sa konalo valné zhromaždenie členov IMPULZ, o. z. Zúčastnilo sa ho 25 členov, čo predstavuje 66%, a preto valné zhromaždenie bolo uznášania schopné. Rokovalo sa o týchto bodoch programu:

 • Otvorenie a privítanie členov.
 • Schvaľovanie programu.
 • Voľba zapisovateľa.
 • Voľba predsedu a členov volebnej komisie.
 • Správa o činnosti za rok 2018.
 • Voľba členov dozornej rady občianskeho združenia.
 • Plán budúcich aktivít.
 • Výsledky volieb.
 • Záver.

Zapisovateľom vo verejnej voľbe bol Tibor Jackanin. Volebná komisia bola zvolená v zložení:

 • Predsedníčka: Ing. Vladimíra Pastirová
 • Členovia: Mgr. Emília Čulková, Ing. Mária Hedvigová.

Výsledky volieb členov do dozornej rady občianskeho združenia:

 • Predsedníčka: Ing. Vladimíra Pastirová
 • Členovia: Mgr. Ján Vavrek, Mgr. Marta Kožárová

Plánovaný program a ciele zasadnutia boli splnené v plnom rozsahu.

Ing. Ljuba Krišová

Biela pastelka

Žiacka školská rada SPŠE dňa 21. septembra 2018 (piatok) pomáhala organizovať verejnú zbierku Biela pastelka. V tento deň naši pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci pomohli podporiť už 17. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka – zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých.

obrazok-biela

Ambasádorom tohtoročnej verejnej zbierky bola moderátorka Adela Vinczeová. Zamestnanci školy mohli svoj príspevok venovať do zapečatenej pokladničky, ktorá bola umiestnená v zborovni školy. Za odmenu si prevzali spinku v tvare pastelky. Prejavili podporu nevidiacim a slabozrakým, a tak  pomohli zlepšiť životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ďakujeme všetkým zamestnancom školy, že v roku 2018 pomohli písať príbeh bielej pastelky.

Ing. Vladimíra Pastirová

OpenLAB – grand opening

Dňa 24. 9. 2018 za účasti rektora Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., prezidenta T-Systems, Daniela Giebela, predsedu Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislava Trnku a ďalších hostí a študentov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach slávnostne otvorili OpenLAB – otvorenú digitálnu platformu určenú primárne pre študentov informačných technológií. Architektonicky moderný a špičkovo vybavený priestor bude slúžiť pre vývoj a výskum moderných digitálnych technológií, ako sú internet vecí alebo umelá inteligencia.

 

picture1-png

Laboratórium nabité senzormi, projekčnými plochami, mikrofónmi, reproduktormi, umožňuje naozaj urobiť všetko, čo si človek môže predstaviť v oblasti IT. Študenti v rámci rôznych predmetov budú neustále implementovať projekty pre toto laboratórium, budú ho postupne rozvíjať, navzájom súťažiť a čeliť neustálym výzvam. Cez veľkoplošné obrazovky OpenLab umožňuje zobrazovať rôzne informácie, ale aj prezentovať výsledky študentských projektov. Okrem toho v ňom študenti môžu tráviť voľný čas, pri ktorom zužitkujú svoje vedomosti,  zasúťažia si v programovaní a dizajne vo virtuálnych arénach. OpenLab im umožňuje napríklad navrhnúť, vytvoriť a otestovať moderné klientske centrum telekomunikačného operátora, zamyslieť sa nad bankou či školou budúcnosti, alebo navrhnúť digitálny autosalón.

Projekt na podporu moderného vzdelávania vznikol v rámci spolupráce TUKE a spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá tak chce podporiť potenciál inovácií a rozvoja v regióne.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Pracovné stretnutie na Mestskom úrade v Prešove

25. septembra 2018 sa na Mestskom úrade (MsÚ) Prešov uskutočnilo stretnutie za prítomnosti Mgr. Igora Hodžiu, vedúceho Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu (OŠKaCR) MsÚ Prešov, PaedDr. Jitky Semivanovej, vedúcej Oddelenia školstva, mládeže a športu, MsÚ Prešov, Ing. Slavomíra Kožára, MBA, riaditeľa SPŠE Prešov a Mgr. Mareka Sotáka, zástupcu riaditeľa SPŠE Prešov. Cieľom stretnutia bolo nadviazať kontakt a predstaviť aktivity smerujúce ku prehĺbeniu spolupráce medzi SPŠE a základnými školami (ZŠ) v spoločnom školskom obvode mesta Prešov a zároveň motivovať žiakov ZŠ k štúdiu technických študijných odborov.

Medzi prezentovanými aktivitami boli napr. osvedčené projekty Junior akadémia a Súťaže pre ZŠ.  Tieto projekty ponúkajú zmysluplné voľnočasové vzdelávanie formou atraktívnych kurzov ako sú Programovateľné systémy, Programovanie, LEGO roboty, 3D tlač, Elektronika, ale tiež súťaže ako sú napr. ELEsparks - z anglického jazyka, ELEKTROmatik - z matematiky, Elektronika hrou - v oblasti aplikovanej elektroniky a LEGObot - v oblasti programovania LEGO robotov.

V záujme užšej spolupráce so základnými školami je SPŠE pripravená poskytovať podporu pri vzdelávaní učiteľov ZŠ v IKT, robotike, programovaní, pri realizácii  prednášok, tvorivých dielní, exkurzií, otvorených hodín a Dňa otvorených dverí. Okrem metodickej pomoci ponúka SPŠE aj materiálnu podporu napr. formou dlhodobého zapožičania učebných pomôcok alebo vecných odmien pre víťazov prírodovedných súťaží.

Účastníci stretnutia sa zhodli na výhodnosti spolupráce členov predmetových komisií pri  príprave žiakov ZŠ na prijímacie konanie na SPŠE, pri tvorbe ŠkVP, podpore projektov Ambasádor SPŠE na ZŠ a Klubu riaditeľov. Jedným z konkrétnych záverov stretnutia bola dohoda o zorganizovaní stretnutia pre pedagógov ZŠ na pôde SPŠE v októbri 2018.

Mgr. Marek Soták

Vzdelávanie pre riaditeľov o ľudských zdrojoch na škole

Dňa 26. 09. 2018 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil úvodný workshop vo vzdelávaní riaditeľov o ľudských zdrojoch na škole.

Samotné vzdelávanie bude prebiehať v projekte Akadémia pre riaditeľov ZŠ a SŠ, ktorú pripravuje spoločnosť Profesia.

picture12-copy

Prieskumy spoločnosti, cez portál www.edujobs.sk, potvrdzujú, že riaditelia škôl hľadajú kvalitné možnosti vzdelávania v personálnom manažmente. Zároveň platí, že vzťahy medzi vedením školy a profesormi školy majú veľký vplyv aj na vzťahy so študentmi a na ich profesijnú prípravu. Preto vznikol projektový tím popredných odborníkov z firiem, neziskového sektora a inovatívnych škôl, aby vytvorili pilotnú Akadémiu pre riaditeľov ZŠ a SŠ, ktorá ponúkne vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje školy v troch moduloch:

 1. sebapoznanie, manažérske a líderské zručnosti,
 2. vnútroškolská dynamika a vzťahy v kolektíve,
 3. škola, jej vízia a poslanie.
picture1-copy-p

Osobne sa teším a dúfam, že budem vybraný do cieľovej skupiny riaditeľov, ktorí túto akadémiu absolvujú. Vzdelávanie tohto formátu v novej ére ešte nikto na Slovensku neponúkal !!!

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Lear Run 2018

obrazok-lear

Lear Run po druhýkrát zabavil Prešov. Už druhý ročník tohto charitatívneho podujatia sa uskutočnil 30. 9. 2018 v našom meste. V krásnom jesennom počasí si milovníci behu prišli na svoje. Svojou aktívnou účasťou opäť prispelo aj vyše 40 študentov a pedagógov SPŠE, ktorí si odbehli štvorkilometrovú alebo sedemkilometrovú trať. Celkovo sa behu zúčastnilo vyše 650 bežcov a chodcov. Okrem tých, ktorí sa zapojili do behu či aspoň do prechádzky, lemovali cestu ďalšie desiatky povzbudzujúcich. Podarilo sa naplniť aj charitatívny rozmer akcie, keď sa pre občianské združenie MY MAMY vyzbieralo vyše 2400 eur. Výbornú atmosféru opäť dotváralo rozsvietené mesto a hudobníci na každom rohu, ktorí bežcom spríjemnili ich snahu o čo najlepší výkon. Veríme, že tradícia behu sa zachová a my sa zúčastníme ďalších športových podujatí.

Mgr. Štefan Dankovič

MEET AND CODE

obrazok-meet

Nadácia SPŠE Prešov uspela v grantovej schéme spoločnosti SAP, ktorá sa rozhodla podporiť digitálne vzdelávanie mládeže v 22 krajinách v rámci iniciatívy Meet and Code. Projekt Junior Akadémie získal v kategórii Inovácie podporu 400 EUR, ktoré budú určené pre kurzy Programovateľné systémy a Programovanie.

Mgr. Gabriela Mitrová

SPONZORI