2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Zhodnotenie maturitných skúšok

maturitne-skuAko môže škola zistiť svoju úroveň? Jednou z možností je aj maturitná skúška. Testy v rámci externej časti MS ponúkajú množstvo číselných údajov. Každoročne tieto výsledky analyzujeme. Zatiaľ nemáme údaje o celkovom umiestnení školy z jednotlivých predmetov v externej časti MS v rámci Slovenska, ale určité porovnania je možné urobiť aj v tomto období. Veľkú radosť máme z výsledkov dosiahnutých v testoch z anglického jazyka. Úspešnosť 65,9% prinieslo pre školu percentil 91 – to znamená, že 91% škôl dosiahlo horšie výsledky ako my. Samozrejme, pre budúce uplatnenie našich absolventov je znalosť anglického jazyka veľkou devízou. S predmetom slovenský jazyk a literatúra sme už menej spokojní. Desiati žiaci nevyhoveli v externých testoch a čakali ich ťažké chvíle v ústnej forme MS. Našťastie to dopadlo dobre a všetci nakoniec MS zo SJL vykonali úspešne. Percentil 58,4 znamená v porovnaní s vlaňajškom mierne zhoršenie. Až zverejnenie všetkých štatistických výsledkov od tvorcu testov firmy NÚCEM nám ukáže, ako sme obstáli v konkurencii odborných škôl. Bezpochyby ťažko možno porovnávať výsledky žiakov gymnázií s väčšou dotáciou hodín slovenského jazyka s výsledkami našich žiakov. To zhoršenie nás aj tak mrzí a bude na vyučujúcich, aby našli príčiny a aj „liek“ proti zlým výsledkom. Na dobrovoľnú skúšku z matematiky sa na externú časť prihlásilo 111 žiakov. Ústnej skúšky sa zúčastnilo už iba 51 žiakov. Aj v médiách odznelo veľa výhrad voči testom z MAT. Podľa vyučujúcich MAT aj žiakov boli niektoré riešenia časovo neprimerane náročné. Zastúpenie tematických celkov v testoch nezodpovedalo dôležitosti týchto celkov počas štúdia. Až 60 žiakov využilo možnosť odstúpiť od ústnej časti dobrovoľnej skúšky z MAT. Prečo? Možno to bolo rozhodnutie o prijatí na vysokú školu už pred maturitnou skúškou a možno to bolo znechutenie zo slabých výsledkov z externej časti. Tu by som chcela apelovať na žiakov tretieho ročníka, aby matematiku naozaj nezanedbávali, lebo práve úspešnosť štúdia na vysokej škole stroskotáva práve na vedomostiach z MAT. O priebehu ústnej formy si môžete urobiť názor podľa údajov z nasledujúcej tabuľky. Výsledky ústnej časti MS 2015: tabulka Až 147 žiakov obhajovalo v rámci praktickej časti svoj individuálny projekt. Bolo tam niekoľko veľmi pekných prác, no ukázali sa aj nedostatky. Na môj vkus sa príliš často vyskytovali typicky žiacke problémy: - zlé rozplánovanie práce – všetko na poslednú chvíľu, - „včera to ešte fungovalo“ – stačí pohnúť modelom a už to nefunguje, - sľuby „ešte by som urobil...“ – prečo to nie je urobené. Veľa úspechov v budúcom školskom roku prajem všetkým maturantom a samozrejme aj celej našej škole.

Ing. Judita Sakáčová

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2015/2016

.jpgV dňoch 11. a 14.5.2015 sa konalo prvé kolo prijímacích skúšok do prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2015/2016. V tomto prijímacom konaní sme zaznamenali rekordný záujem o štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Na skúšky sa prihlásilo celkom 482 žiakov 9. ročníkov ZŠ. Celkové poradie bolo ovplyvnené ziskom bodov za Monitor 9, za známky z profilujúcich predmetov zo ZŠ a za úspešnosť v prijímacích skúškach z matematiky a slovenského jazyka. Na základe plánu výkonov Odboru školstva PSK po uskutočnenom zápise a následnom odvolacom konaní otvárame v školskom roku 2015/2016 6 tried v nasledovnej štruktúre: • 3 triedy študijného odboru elektrotechnika – 90 študentov • 2 triedy študijného odboru informačné a sieťové technológie – 60 študentov • 1 trieda študijného odboru technické a informatické služby v elektrotechnike – 30 študentov Vzhľadom na to, že celkový počet prijatých a zapísaných uchádzačov do prvého ročníka je 180, druhé kolo prijímacích skúšok sa na našej škole konať nebude.

Mgr. Vladimír Hudáček

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

odovzdavanie-mTýždeň od 18. do 22. mája 2015 bol pre žiakov 4. ročníka SPŠE v Prešove veľmi náročný. V priebehu tohto týždňa absolvovali ústnu časť maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, matematiky a odborných predmetov. Tí, ktorí úspešne zvládli túto poslednú časť maturitnej skúšky, ukončili svoje štvorročné štúdium v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. V piatok, 22. mája 2015, im v popoludňajších hodinách v priestoroch telocvične školy bolo slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenie. Tejto významnej udalosti sa zúčastnil riaditeľ SPŠE Prešov – Ing. Slavomír Kožár, a jeho zástupcovia – Ing. Judita Sakáčová, Ing. Juraj Budiš a Mgr. Vladimír Hudáček. Medzi pozvaných hostí patril a Ing. Štefan Ploskoň, riaditeľ spoločnosti Ploskoň automatizačná technika Prešov, a Ing. Jozef Triščík – zástupca Rodičovskej rady. Hosťami boli aj rodičia, priatelia a blízki ľudia našich absolventov. Pri slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení nesmeli chýbať triedni učitelia štvrtákov a ostatní pedagógovia. Po slávnostnom nástupe žiakov zaznela štátna hymna Slovenska a hneď nasledovala Hymna SPŠE, ktorú si absolventi v tejto chvíli vypočuli na pôde školy už asi posledný krát. Po doznení posledných tónov a slov školskej hymny sa k pedagógom v mene všetkých absolventov prihovorili Adam Poperník zo IV.SB a Nikola Gogová zo IV.F, ktorí pedagógom poďakovali za štvorročnú snahu a úsilie pri odovzdávaní svojich vedomostí, poznatkov, skúseností a rád. Našim absolventom pár slov venovala RNDr. Anna Budišová, v ktorej príhovore bolo cítiť materinskú lásku, životné skúsenosti, optimizmus a radosť zo života. Absolventom SPŠE v Prešove slávnostne odovzdali maturitné vysvedčenia triedni učitelia jednotlivých tried spolu s riaditeľom školy, Ing. Slavomírom Kožárom. Zástupca Rodičovskej rady, Ing. Jozef Triščík, finančne ocenil študentov – Mareka Bujňáka (IV.B), Natáliu Triščíkovú (IV.F) a Tomáša Pavlišina (IV.SA), ktorí počas štvorročného štúdia dosahovali vynikajúce vzdelávacie výsledky. Rodičovská rada ocenila aj iných žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborný prospech – Marek Bujňák (IV.B), Marcel Mitra (IV.B), Pavol Tomko (IV.C), Ľuboš Kreheľ (IV.F), Natália Triščíková (IV.F), Marek Dlugoš (IV.SA), Jaroslav Kravec (IV.SA), Maroš Matisko (IV.SA), Michal Panik (IV.SA), Tomáš Pavlišin (IV.SA), Michal Solanik (IV.SA), Ján Bobot (IV.SB), Matej Dujava (IV.SB), Filip Majcher (IV.SB), Adam Poperník (IV.SB), Lukáš Vavrek (IV.SB). Finančnú odmenu za reprezentáciu školy a úspešné umiestnenie v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a v matematických súťažiach si zaslúžili Peter Škrepták (IV.SA), Matej Dujava (IV.SB) a Dávid Gmitro (IV.SB). Naši absolventi sa pravidelne zapájali aj do technických súťaží, v ktorých reprezentovali nielen školu, ale aj samých seba. Pochvala riaditeľa školy a finančné ohodnotenie boli udelené Patrikovi Kužilovi (IV.C) za celoštátne kolo súťaže SOČ a celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektrotechnike, Danielovi Gazdačkovi a Adriánovi Šurányimu (obaja zo IV.B) za úspešnú reprezentáciu v celoštátnom kole súťaže SYGA. Michal Porezaný, Matej Suchý a Pavol Tomko (všetci zo IV.C) okrem pochvaly riaditeľa školy a finančnej odmeny získali aj certifikáty IT VALLEY za účasť v súťaži Lezenie robotov na komín. Aj tento rok boli medzi štvrtákmi žiaci, ktorí počas štúdia úspešne reprezentovali našu školu v technických súťažiach a svojím úspechom šírili dobré meno školy, ocenení ďakovným listom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Tento ďakovný list z rúk riaditeľa školy si osobne prevzali Marek Dlugoš a Jaroslav Kravec (obaja zo IV.SA). Súčasťou tohto slávnostného okamihu bolo aj vyhlásenie víťaza súťaže o Naj tablo. Víťaznou triedou, ktorá v ankete zverejnenej na stránke školy získala najväčší počet hlasov, bola IV.B. Chlapci sa mohli tešiť z odmeny, ktorú predsedovi triedy odovzdal riaditeľ školy – poukaz na občerstvenie v hodnote 70 eur v reštaurácii Tulipán. Absolventom SPŠE Prešov sa prihovoril aj vzácny hosť tohto stretnutia – Ing. Štefan Ploskoň. Posledné slová adresované našim úspešným maturantom patrili riaditeľovi školy – Ing. Slavomírovi Kožárovi. V závere tohto slávnostného ceremoniálu zaznela hymna všetkých študentov – Gaudeamus igitur. Po ukončení tejto výnimočnej a vznešenej udalosti – odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, pozval riaditeľ školy všetkých pedagógov a hostí do zborovne na čašu vína.

Mgr. Ivana Kurtyová

Exkurzia v Technickom múzeu vo Viedni

exkurzia-vo-vieV dňoch 6.-7. mája 2015 sme sa my – žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov, zúčastnili exkurzie v Technickom múzeu vo Viedni. Z celkového počtu 55 účastníkov boli dvaja naši učitelia – Mgr. Ján Bajúsz, organizátor exkurzie, a Mgr. Ľubomír Rešovský. Cestu z Prešova do Bratislavy sme absolvovali vlakom. Využili sme možnosť bezplatného cestovania, ktoré však bolo poznačené zdĺhavým postupom pri vybavovaní miesteniek a preplneným vlakom na ceste späť, keďže bol pred nami predĺžený víkend. Ubytovanie v Bratislave sme mali zabezpečené v hoteli Turist, v bratislavskej časti – Ružinov. Bola to skôr taká ubytovňa, ako hotel, ale svoj účel splnila. Mali sme kde prespať a aj hokej sme si mohli pozrieť individuálne v izbách, keďže každá mala televízor. V deň príchodu sme absolvovali prehliadku hradného vrchu s obhliadkou budovy parlamentu a hradu. Pretože bolo zlé počasie, namiesto prechádzky po nábrežnej zóne sme navštívili nákupno-zábavné centrum Eurovea, kde žiaci dostali rozchod s možnosťou konečne si dať niečo teplé pod zub. Po príchode na ubytovňu sme si pozreli hokejový zápas Slovenska proti Nórsku. Žiaľ, okrem zlého počasia nám nedobrú náladu „vylepšili“ aj naši hokejisti, keďže sme prehrali 2:3. Nuž, z tej Eurovei sme sa nemuseli až tak ponáhľať do hotela! Na druhý deň sme mali budíček o 6:15, pretože autobus do Viedne nás čakal pred hotelom až o hodinu neskôr. Počasie nás v tento deň potešilo. Bolo krásne slnečno, a preto sa viacerí z nás tešili na cestu, počas ktorej sme mohli obdivovať dve hlavné mestá – Bratislavu a Viedeň. Vo Viedni na nás čakal hlavný cieľ našej exkurzie – prehliadka Technického múzea. V múzeu boli vystavené exponáty týkajúce sa vedy a techniky z minulosti a súčasnosti. Viaceré exponáty si bolo možné vyskúšať. Pri každom vystavenom exponáte sa nachádzal popis v nemčine a angličtine, takže sme mohli využiť naše jazykové schopnosti pri ich čítaní. Po návšteve sme sa presunuli pešo do areálu Schönbrunnu, kde sme mali rozchod. Viacerí z nás sme si komunikáciu v cudzom jazyku vyskúšali na vlastnej koži, pretože sme boli hladní a museli sme si kúpiť niečo na jedenie. Komunikácia s miestnymi predavačmi kebabov bola úsmevná pre obe strany, pretože tureckej nemčine sme dobre nerozumeli, tak sme sa snažili vypomôcť si angličtinou, ktorá zase spôsobovala problémy Turkom. V popoludňajších hodinách sme absolvovali ešte návštevu domu známeho architekta F. Hundertwassera a okružnú jazdu po najznámejších pamiatkach centra Viedne. O 15:55 sme v ten istý deň absolvovali cestu späť do Prešova, kam sme dorazili v neskorých večerných hodinách. Exkurziu v Bratislave a Viedni pre nás organizačne zabezpečila spoločnosť AMAVET na vysoko profesionálnej úrovni. Spokojní sme boli aj s výškou poplatku, ktorá bola pri počte 53 účastníkov 29 eur. Za takúto sumu a s takýmto zaujímavým programom sme pripravení zúčastniť sa podobných akcií aj častejšie. Exkurzia v nás zanechala dojem, že prekročiť hranicu všedných dní – hoci strávených aj na tak kvalitnej škole, ako je tá naša – má svoj veľký zmysel a rozširuje naše nielen odborné, ale najmä kultúrno-spoločenské poznanie.

Mgr. Ján Bajúsz a študenti

Práca s interaktívnou tabuľou

praca-s-interaV rámci projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce, do ktorého sa v minulom roku zapojila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, prebehlo v dňoch 26. – 28. mája 2015 v učebni LVT školenie pedagógov s názvom Digitálna príprava na vyučovaciu hodinu zamerané na prácu s interaktívnymi didaktickými pomôckami. Školiteľkou daného vzdelávacieho kurzu bola Ing. Henrieta Kollárová Struháriková. Tohto školenia sa zúčastnili 15 pedagógovia humanitných, všeobecno-vzdelávacích, reálnych a odborných predmetov. Prvá časť kurzu bola zameraná na oboznámenie sa s interaktívnou tabuľou a prácou s ňou. Učitelia si v rámci svojho predmetu mohli prostredníctvom programu Workspace vyskúšať rôzne modelové situácie. Súčasťou školenia bola aj práca s vizualizérom, ktorý slúži na snímanie obrazu vo fyzickej podobe a prenáša ho do digitálnej podoby. Ďalšou vynikajúcou interaktívnou pomôcku vzdelávacieho procesu, s ktorou sa učitelia oboznámili, bolo hlasovacie zariadenie, ktoré slúži na rýchle vyhodnotenie zadaných úloh. V záverečnej fáze tohto vzdelávacieho kurzu sa vyučujúci dozvedeli informácie o softvéri LanSchool, ktorý je určený pre počítačové učebne a umožňuje pedagógom monitorovanie týchto učební a prácu žiakov s počítačmi. V priebehu týchto 3 dní sme získali veľa nových informácií a poznatkov, ktoré sa budeme snažiť využiť a aplikovať vo výučbe jednotlivých predmetov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Májové obdobie v ŠI

skolsky-interRozkvitnutá príroda a všadeprítomný spev vtákov nám pripomenul, že život v internáte sa prehupol do mesiaca máj, ktorý už tradične nesie prívlastok „hokejový“. Počas trvania MS v hokeji 2015 chlapci pravidelne a poctivo sledovali každý jeden zápas Slovenska. Atmosféra bola naozaj výborná a zo spoločenskej miestnosti sa na krátky čas stala hokejová bašta plná odhodlaných fanúšikov. Po opadnutí hokejového ošiaľu sa všetko vrátilo do starých koľají a hlavný priestor dostali výchovno-vzdelávacie aktivity. V tomto smere majú silné zastúpenie náučné kvízy, ktoré sú u žiakov veľmi obľúbené. V súvislostí s oslavami Dňa víťazstva nad fašizmom bol zrealizovaný kvíz s tematikou 2. sv. vojny spojený s videoprojekciou. Žiaci si oprášili vedomosti z histórie a zamysleli sa nad krutosťou ľudského pokolenia. V rámci protidrogovej prevencie žiaci absolvovali náučno-súťažný kvíz spojený s tvorbou originálnych sloganov zameraných na boj proti návykovým látkam. Žiaci boli natoľko kreatívni a slogany originálne, že sme boli nútení vytvoriť nástenku zaoberajúcu sa touto problematikou. V súťažení sme pokračovali aj naďalej, a to obdobou televízneho kvízu 5 proti 5. Rivalita bola veľká, otázky zákerné, ale odmeny sladké. Nielen odmeny, ale predovšetkým šľachetnosť vystihuje našich žiakov, ktorí boli odovzdať ďalšie plné vrece vrchnákov na pomoc pre chorého chlapca. V zbieraní vrchnákov pokračujeme aj naďalej a dúfame, že malý Alexander sa nakoniec úplne vylieči. Keďže mesiac máj nám priniesol krásne letné počasie, chlapci nezaháľali a hrali na školskom ihrisku futbal, čo im nohy stačili. Iní si poctivo budovali svalovú hmotu v posilňovni. Samozrejme, nechýbali ani takí, ktorí si rozširovali svoje odborné vedomosti na prednáškach Webelement v kaviarni Wave, či na každoročnej konferencii spoločnosti Google v Košiciach. Estetický zážitok si odniesli žiaci z Výstavy kresleného humoru, ktorá sa uskutočnila dňa 13.05.2015 v priestoroch Šarišskej galérie. Do „Zlatého súdka“ 2015 sa prihlásilo celkovo 120 autorov z 34 štátov sveta, ktorí poslali spolu 318 prác, takže bolo sa na čo pozerať. Nechýbali ani konštruktívne besedy zamerané na rôzne témy. S využitím IKT prostriedkov sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o ľudských rasách, či zhubnom vplyve rasizmu. „Práca šľachtí“. O tom by vedeli rozprávať žiaci 1. ročníka, ktorí sa poriadne nadreli pri upratovacích činnostiach rôzneho druhu a charakteru. Najskôr to bolo upratovanie centra záujmového vzdelávania, odkiaľ povynášali nepotrebný starý inventár. Pokračovali prípravou telocvične pre odovzdávanie maturitných vysvedčení. Nakoniec sa popasovali aj so „školskou skládkou“, priestorom pri komíne, odkiaľ povynášali hádam aj tonu nakumulovaného nepotrebného materiálu. Záver mesiaca vniesol do našich sŕdc štipku nostalgie. Brány nášho internátu nadobro opustili žiaci 4. ročníka. Sme radi, že sa im všetkým podarilo zmaturovať, a prajeme im veľa študijných aj profesijných úspechov.

Mgr. Tomáš Bosák

Projekt podpory budovania COVP

SPŠE sa snaží byť technologickým lídrom v zavádzaní nových technológií do vzdelávania. Prirodzeným zavŕšením tejto snahy bolo aj zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, informačné technológie a podnikanie. Ďalšou výzvou bolo zapojenie sa do projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2015 a následne podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu, a to s názvom Výroba prototypových a malosériových DPS frézovaním.Spoluúčasť na realizácií a financovaní tohto rozvojového projektu majú aj firmy Presto Co, s.r.o., Prešov, CCT,s. r.o.,Prešov, NEKO, s. r. o., Prešov ELEN, s. r.o., Ľubotice, Nadácia SPŠE, Prešov a zriaďovateľ PSK. Cieľom projektu je zakúpenie vhodných jednotlivých komponentov na výrobu frézky, ktorá bude slúžiť na výrobu dosiek plošných spojov(DPS) v oblasti prototypov či malosériovej výroby. Práve návrhu a výrobe dosiek plošných spojov sa v študijných odboroch 26 elektrotechnika venuje veľká pozornosť. Študenti sa v rámci odborných predmetov a cvičení oboznamujú s jednotlivými súčiastkami, navrhujú jednotlivé zariadenia, navrhujú DPS, osadia ho reálnymi súčiastkami a oživia ich. V tomto reťazci je najkritickejšia práve činnosť výroby DPS. Kľúčom k úspešnosti výroby prototypu DPS je rýchle a ekologické zhotovenie DPS. Najideálnejším riešením pre školské účely je práve výroba DPS frézovaním.Spomínaná technológia by tak umožnila maximálne skrátenie vyhotovenia DPS, čiže jednoduchý a pohodlný spôsob výroby DPS, pričom študenti by sa tak mohli viac venovať overovaniu činnosti, testovaniu či meraniu. Keďže sme v podaní žiadosti boli úspešní a projekt bol schválený, v súčasnosti sa nachádzame vo fáze obstarávania.

Mgr. Jana Pavlišaková

SPŠE Prešov na stretnutí regionálnej SOPK

Dňa 14. mája 2015 sa niekoľko členov pedagogického zboru SPŠE Prešov, prevažne z MÚ PIT, zúčastnilo na klubovom stretnutí členov a sympatizantov obchodnej komory, v sídle Prešovskej regionálnej komory SOPK. Stretnutie bolo venované histórii a súčasnosti spoločnosti Ploskoň AT, ktorá sa zaoberá výrobou priemyselných snímačov. Riaditeľ spoločnosti, Ing. Štefan Ploskoň, sa ochotne podelil o svoje skúsenosti z čias zakladania firmy a vyrozprával nejeden zaujímavý príbeh z dlhoročnej praxe. Atmosféra na stretnutí bola uvoľnená, priateľská a vďaka humoru Ing. Ploskoňa bolo jeho rozprávanie príjemné a nezabudnuteľné. Zo stretnutia sme si odniesli množstvo informácií, či už zo sveta automatizácie, alebo podnikania. Vďaka tomu sme si vytvorili lepší obraz o tom, aké problémy trápia výrobcov automatizačnej techniky a aké sú súčasné trendy v oblasti automatizácie. V rozhovore s Ing. Štefanom Ploskoňom sme mu vyjadrili vďačnosť za doterajšiu podporu školy a diskutovali sme o možnostiach ďalšej spolupráce, či už vo forme materiálnej pomoci, exkurzií alebo odborných prednášok.

Ing. Jozef Macej

Aktivity tried

Deň hasičov v Prešove

den-hasicov-1Pri príležitosti oslavy sviatku svätého Floriána – patróna všetkých hasičov a záchranárov, sa v Prešove uskutočnil Deň hasičov a my, študenti I.SB, s našou triednou profesorkou sme boli pri tom. Bol štvrtok, 7. máj 2015, a niečo po 13:00 hodine sa na pešej zóne mesta začali ukážky činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany a zásahov Hasičského záchranného zboru v Prešove. Videli sme vyslobodzovanie zraneného z havarovaného auta, ktoré museli hasiči rozstrihať. To z nás reálne nevidel našťastie ešte nikto. Potom auto zapálili a predviedli jeho hasenie. To už nás ovalil poriadny mrak čierneho a smradľavého dymu. Ďalšie ukážky boli tiež zaujímavé. Zlaňovanie z kostolnej veže, vyslobodzovanie z fingovaného horiaceho domu rukávom. Pofotili sme sa pri parádnych hasičských autách. Počasie bolo príjemné, v teple nám dobre padla zmrzlina. Opäť to bola vydarená triedna akcia.

Kolektív I.SB

Poďakovanie za príprava Majálesu 2015

majales-podakDňa 05. 05. 2015, v utorok, o 14:10 hod. v triede I. B sa osobne poďakovala koordinátorka ŽŠR, Ing. Vladimíra Pastirová, všetkým účinkujúcim 10. ročníka školského plesu elektrikárov – Majáles 2015. Zakúpením pizze a nápoja pre každého sa tak poďakovala: Tímeí Balhovej – predseda ŽŠR, II. F, Branislavovi Pavlinskému – podpredseda ŽŠR, II. A, Natálii Triščíkovej – manažér ŽŠR, IV. F, Róbertovi Mihálikovi – asistent ŽŠR, II. SA, Marekovi Dlugošovi – tanečník, IV. SA, jeho tanečnej partnerke, skupine Spesh Floyd – Ing. Petrovi Vargovčíkovi, Rasťovi Kachmanovi – gitara, spev, III.SA, Tomášovi Bateškovi – basgitara, III.SB, Adamovi Hnatovi – spev, gitara, I.SA, Soni Varkondiovej – spev, II.F, Petrovi Štovkovi – klávesy, III.D, Danielovi Mesarčovi – klávesy, I.A, externe Štefanovi Korčákovi – gitara, V.F, externe Ondrejovi Vargovčíkovi – bicie, oktáva G-SB. Srdečná vďaka.

Ing. Vladimíra Pastirová

Majstrovstvá Slovenska v atletike

majstrovstva-sDňa 6.5.2015 sa náš študent Stanislav Soták z III.SB zúčastnil majstrovstiev Slovenska v atletike žiakov stredných škôl v rámci olympiády Gaudeamus igitur 2015. Právo štartu v skoku do výšky a v skoku do diaľky si vybojoval na krajskom kole v Prešove. Škoda, že ho v najhoršiu možnú chvíľu postretlo zranenie, ktoré ovplyvnilo jeho výkon. Napriek tomu so sebazaprením skočil do výšky 179 cm a obsadil pekné 5. miesto. V skoku do diaľky absolvoval len jeden pokus, ktorým zaletel na 579 cm, čo mu vynieslo 6. miesto. Veríme, že o rok bude Stano v poriadku a dosiahne opäť skvelé výsledky a výkony.

Mgr. Štefan Dankovič

Florbal Cup 2015

florbal-cup-201Naši florbalisti sa 7.5.2015 zúčastnili ďalšieho turnaja, tentokrát to bol Florbal Cup 2015 na SOŠ obchodu a služieb. Okrem domácich a našich sa ho zúčastnili aj florbalisti zo SPŠ strojníckej. Po víťazstve nad domácimi v pomere 4:1 sme nešťastne prehrali so strojármi v pomere 2:3, aj napriek našej jasnej prevahe. Nakoniec sme obsadili na turnaji druhé miesto o skóre za domácim výberom. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Jakub Piga z II.SB. Ďakujem chlapcom za reprezentáciu.

Mgr. Štefan Dankovič

Večerný beh Prešovom 2015

flash1-jpgNajstaršie atletické podujatie svojho druhu na Slovensku – 55. ročník Večerného behu Prešovom, štartovalo 8. mája 2015. Obľúbené športové podujatie, ktoré má stále mnoho priaznivcov, prilákalo do historického centra mesta Prešov množstvo bežcov a korčuliarov všetkých vekových kategórií. Organizátorom podujatia bolo mesto Prešov v spolupráci s TJ Slávia PU Prešov, Oblastným bežeckým spolkom Prešov a SŠG ELBA Prešov. Na tomto podujatí nechýbali ani naši študenti. V kategórii dorastencov Martin Bendík, II.SB, časom 10:42 min. skončil z 20 bežcov na 7. mieste a Michaela Ličáková, II.F, prekvapila 8. miestom, tiež medzi 20 súťažiacimi.

PaedDr. Eva Buzgová

Armwrestling Cup

flash-jpgStanislav Ševčík z III.A triedy sa 14. mája 2015 zúčastnil na 9. ročníku súťaže Armwrestling Cup v pretláčaní rukou, ktorá sa tentokrát konala na gymnáziu v Lipanoch. Z celkového počtu 50 pretekárov obsadil I. miesto v hmotnostnej kategórii 80 kg. Blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Telovýchovno-výcvikový kurz

telovychovno-vV dňoch od 18.5.2015 do 22.5.2015 sa uskutočnil pre žiakov I. ročníka formou dennej dochádzky telovýchovno-výcvikový kurz, počas ktorého sa žiaci striedali na športoviskách. Každý deň boli pre žiakov pripravené 2 športové aktivity: fitness – plávanie, sauna – masáž, spinning – squash, loptové hry – tenis, turistika. Zo 179 žiakov bolo na kurze 168 (93,3 %), 12 žiakov (7,14 %) bolo oslobodených a pracovali v škole. Priemerná denná účasť žiakov bola 26,88 (80 %). Priaznivé počasie umožnilo presúvať sa na jednotlivé športoviská peši a aj touto formou rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti vytrvalostné. Slušné správanie a dodržiavanie program kurzu umožnilo splniť ciele, ktoré boli stanovené: formovať u žiakov aktívny prístup k zdraviu a pripraviť ich na racionálne využívanie voľného času a rozvíjať osobnosť žiaka vzdelávacím obsahom a procesom jeho osvojovania. Dosiahnuté výsledky Dochádzka: 1. miesto I.SB 92,40 % účasť 2. miesto I. A 83,40 % účasť 3. miesto I. C 82,67 % účasť 4. miesto I. B 81,50 % účasť 5. miesto I.SA 70,37 % účasť 6. miesto I.F 69,29 % účasť Plávanie: Najlepším plavcom je Giňovský Ján, I.SA, ktorý 100 m voľným štýlom zaplával za 1:01min. 50 m voľným štýlom preplávalo 72 žiakov 25 m voľným štýlom preplávalo 69 žiakov nepreplávalo 27 žiakov Tenis: Najlepším sa ukázal Jakabčin František, I.SB.

PaedDr. Eva Buzgová

Školenie Samsung School

skolenie-samsuVrámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, naša škola získala moderné digitálne vybavenie s cieľom modernizácie výučby. Do odbornej učebne OUC bola nainštalovaná aplikácia Samsung School, ktorá umožní využívanie projektových tabletov pre prácu na hodinách. V dňoch 21.5.2015 a 29.5.2015 sa v učebni OUC konalo školenie pedagógov MÚ cudzích jazykov, slovenského jazyka, matematiky a odborných predmetov, ktoré bolo zamerané na predstavenie danej aplikácie. Učitelia sa oboznámili s tým, ako si vytvárať kurzy, testy, cvičenia a ankety, ako ich využívať na hodinách a takisto ako takýmto spôsobom testovať študentov a zároveň monitorovať ich prácu na hodinách. Veríme, že tablety sa stanú súčasťou vyučovacích hodín a že prinesú do výučby spestrenie.

Mgr. Jana Feňovčíková

Veľká cena Slovenska

Na medzinárodnom plaveckom mítingu Grand Prix Slovakia v Bratislave v dňoch 22.5.2015 až 24.5.2015 sa zúčastnil aj študent našej školy Ján Giňovský, I.SA, ktorý sa umiestnil na 13. mieste spomedzi 40 plavcov. Plával v 7 disciplínach. V šiestich disciplínach si zlepšil osobné rekordy. V disciplíne 50 m motýlik zaostal 0,4 sekundy za osobným rekordom. Blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Certifikáty E.I.C.

certifikaty-eiDňa 27. mája 2015 absolvovalo 21 študentov oblasti elektroenergetika overenie vedomostí a získali tak certifikáty odbornej spôsobilosti certifikačného orgánu pre osoby E.I.C., Engineering inspection company, s.r.o. v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov. Z toho 3 študenti, ktorí mali priemer známok na konci 2. polroka v 1. až 3. ročníku do 2,00, získali certifikáty na základe zmluvy o spolupráci s E.I.C., Engineering inspection company, s.r.o. zdarma.

Ing. Bohuslav Fendrych, Ing. Juraj Budiš

Hádzanári – majstri SR

majstri-jpgStarší dorast hádzanárov Tatrana Prešov, handball team, obhájili v máji titul Majster SR na rok 2014/2015. Študenti SPŠE Prešov – Martin Kalný, IV.C, Tomáš Franta, IV.C a Tibor Tribus, III.SA boli súčasťou tohto teamu. K dosiahnutému titulu im gratulujeme.

PaedDr. Eva Buzgová.

Školenie LEGO robotov

skolenie-legoDňa 28.5. až 31.5.2015 sme sa zúčastnili školenia LEGO robotov EV3 najnovšej generácie. Oboznámili sme sa s rôznymi spôsobmi programovania, no najmä s programovaním v grafickom prostredí pomocou funkčných blokov. Tento spôsob je vhodný najmä pre žiakov 1. ročníka vďaka svojej jednoduchosti, a preto by mohol byť použitý na vyučovaní programovania v prvom ročníku na našej škole, čo by malo žiakov viac motivovať, pretože ide o hravú formu programovania. Tak ako my, aj prváci by mohli postupovať od jednoduchších až po zložité úlohy a objavili by svoj potenciál, ktorý môžu následne uplatniť na viacerých súťažiach v kategórii LEGO. Školenie bolo prínosom nielen pre nás, ale veríme, že hlavne pre našich žiakov. S LEGOM je veľa zábavy, preto dúfame, že nadšencov pre túto stavebnicu bude čoraz viac.

Ing. Martin Ambrozy, Ing. Jozef Macej

Bezpečnejší priechod

Žiaľ, na základe zlých skúseností sme na Krajský dopravný inšpektorát a na oddelenie dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Prešove dali podnet na zvýšenie bezpečnosti na priechode medzi školskými budovami. Stretnutia 12. 5. 2015 sa zúčastnili všetky zložky, ktorých sa problematika týka. Bol prijatý konsenzus, ktorý sa bude týkať: Tlačidlovo dopytový trojfarebný semafor pre účastníkov cestnej prevádzky na Plzenskej ulici, zníženie rýchlosti na 40 km/h, zmena vodorovného značenia pred priechodom, aktívne zvislé značenie „Priechod pre chodcov“, zvislé označenie „Pozor škola“, intenzívne nasvietenie priechodu. Verím, že všetky tieto prvky zvyšujúce bezpečnosť prispejú k bezpečnosti priechodu.

Ing. Slavomír Kožár

Multifunkčné športové ihrisko

20. mája 2015 sme podali projekt s názvom Viacúčelové multifunkčné športové ihrisko, a to na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 Úradu vlády Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je výstavba ihriska 40x20 m, ktoré by obsahovalo futbalové, resp. florbalové, basketbalové, tenisové a volejbalové ihrisko. Jedným z podnetov podania projektu je skutočnosť, že jestvujúce asfaltové ihrisko je vplyvom veku a poveternosti značne zdegradované, a teda nevyhovujúce na športové účely. Výstavba multifunkčného ihriska by nám umožnila realizáciu nových športov, ktoré nie sme schopní realizovať v súčasných podmienkach (futsal, tenis, hádzaná) a taktiež organizovať aj medziškolské športové stretnutia. Vzhľadom na to, že nám záleží na zvyšovaní telesnej a duševnej zdatnosti študentov a na tom, aby sa pohyb stal každodennom súčasťou života našich študentov, bol pre nás tento projekt veľkou výzvou.

Mgr. Jana Pavlišaková

SPONZORI