2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SPŠE Prešov prezentovala svoje aktivity v Bruseli

brusel-jpg

Podujatie Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré sa každoročne koná v Bruseli, je najväčším verejným podujatím svojho druhu v Európe. Pre zástupcov regionálnych a miestnych administratív, ako aj expertov a členov akademickej obce, prináša možnosť vymieňať si osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja.

V dňoch 10. – 13. októbra 2016 sa konal ďalší ročník tohto podujatia, na ktorom sa asi 6000 účastníkov a 600 rečníkov z celej Európy a mimo nej stretlo na mnohých seminároch, diskusiách, výstavách a podujatiach.

V utorok, 11. októbra sa konal workshop s názvom Podnikanie mladých: kľúč k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch, ktorý poukazoval aj na dôležitosť odborného vzdelávania mládeže pre pracovný trh. V rámci neho Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov, ako jediná zo slovenských škôl a jedna z mála európskych škôl, dostala možnosť predstaviť svoje úspešné aktivity. Prezentácia zameraná na predstavenie odborov, úspechov školy, odborného vzdelávania študentov a spolupráce so súkromným sektorom priniesla veľmi pozitívne ohlasy a nepochybne prispela aj k propagácii prešovského samosprávneho kraja. Následná diskusia s moderátorkou priblížila ešte podrobnejšie problematiku možností a motivácie podnikania mladých a vyvolala záujem publika, čo zrejme prinesie možnosti ďalšej spolupráce do budúcnosti.

Konferencia bola prínosná z pohľadu nadviazania spolupráce s inými školami v zahraničí a tiež z hľadiska oboznámenia sa s možnosťami čerpania finančných prostriedkov na rôzne projekty v oblasti mobilitných projektov a projektov na podporu odborného vzdelávania mladých.

Mgr. Jana Feňovčíková

SPŠE Prešov na konferencii eSkills for Jobs 2016

eskills-jpg

V dňoch 17. a 18.10.2016 sa v Bratislave konala konferencia eSkills for Jobs, ktorá bola vyvrcholením kampane Európskej komisie eSkills, zameranej na vyzdvihnutie významu digitálnych zručností obyvateľstva Európy pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Na konferencii sa zišlo približne dvesto politikov a expertov, aby spoločne zhodnotili súčasné potreby trhu práce a vyvíjali stratégie na odstránenie priepasti medzi potrebami zamestnávateľov a zručnosťami potencionálnych zamestnancov, hlavne v IT sektore.

Pri tejto príležitosti bola naša škola vyhodnotená ako najaktívnejšia stredná škola zapojená do testovania digitálnych zručností, ktorej študenti v hojnom počte absolvovali IT Fitness Test. Ocenenie za túto snahu prevzal počas slávnostného galavečera riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. SPŠE Prešov, ako jediná stredná škola na Slovensku, mala možnosť sa prezentovať počas konferencie. Ukážky našich technológií, pomôcok, výrobkov a žiackych projektov ponúkali zúčastneným potrebné rozptýlenie počas prestávok. Bola to pre nás jedinečná príležitosť ako sa dostať do povedomia významných osobností z politického, akademického, ekonomického a podnikateľského sveta v rámci EÚ. Myslíme si, že sme pre to urobili všetko, čo bolo v našich silách. Bolo by na mieste poďakovať našim študentom – Marekovi Gogoľovi, Matejovi Pončákovi a Dávidovi Alexovičovi, ktorí na konferencii prezentovali svoje projekty a pomáhali šíriť dobré meno školy. Samozrejme, že najväčší podiel na našom úspechu nesú pedagógovia, ktorí zabezpečovali testovanie študentov na IT Fitness Test a samotní študenti SPŠE, ktorí test absolvovali, lebo len vďaka nim sme mali možnosť zúčastniť sa na tejto významnej udalosti.

Ing. Jozef Macej

Festival vedy a techniky AMAVET

amavet-logo

Dňa 13.10.2016 sa naša škola zúčastnila podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Festivalu vedy a techniky AMAVET – FVAT .

Súťaž sa konala na UPJŠ Košice v čase od 9:00 do 16:30 hod.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 70 projektov za Košický a Prešovský kraj. Našu školu reprezentovalo 5 projektov. Hodnotiaca komisia vybrala 10 najlepších projektov zvlášť za Košický a Prešovský kraj, ktoré postúpili na celoslovenské kolo 10.11. – 12.11.2016 do Bratislavy.

Cenu GlobalLogic Košice získal projekt Evikon – Dávid Brilla, IV.SB


Cenu AMAVETu získali a zároveň postúpili na celoštátne kolo:

Automatická webová administrácia – Marek Gogoľ a Juraj Miščík, IV.B

Odpoludnie s matematikou – Lukáš Purdeš a Radovan Škop, III.SA

Kvadrokoptéra – Filip Farkaš, IV.C

Evikon – Dávid Brilla, IV.SB

amavet-edit-jpg

Veľmi dobre prezentoval našu školu aj projekt Inteligentné zrkadlo, ktorého autorom je Matej Pončák zo IV.C.

Zúčastnili sme sa aj zaujímavých odborných prednášok z matematiky, biofyziky, internetu vecí, modernej geografie v praxi.

Účasť na tejto akcii považujem za prínosnú, pretože sme sa presvedčili, že sledujeme nové trendy, ktoré naši študenti implementujú do svojich projektov.

Ing. Gabriela Mitrová

Spolupráca so Žilinskou univerzitou

zilinska-univerzita-logo

Výborné meno školy a výborné študijné výsledky našich absolventov na univerzite boli dôvodom, že dňa 21.10.2016 ako prvú školu na Slovensku navštívili dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU, prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., a vedúci katedry elektrického merania a aplikovanej elektroniky, doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD., za účelom nadviazania úzkej spolupráce medzi ŽU a SPŠE.

zilinska-univer

Po vzájomnom predstavení škôl, študijných programov a krátkej vizite našej školy sme hľadali spoločné prieniky možnej spolupráce. Našli sme spoločné témy, v ktorých prieniky spolupráce môžu byť významné:

 • participácia na vzdelávacích programoch SPŠE,
 • vzdelávanie ľudských zdrojov SPŠE,
 • vzdelávacie workshopy a videokonferencie pre študentov SPŠE,
 • partcipácia na ročníkových projektoch študentov SPŠE,
 • súťaže, spoločné projekty,
 • iné.

Vedenie SPŠE dostalo pozvanie na recipročnú návštevu ŽU, ktorá by sa mala uskutočniť v krátkom čase.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Zenit v programovaní, web – školské kolo

zenit-v-program

Slovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo XXXIII. ročník súťaže Zenit v programovaní.

Súťaže sa na našej škole zúčastnilo 103 študentov. Súťažilo sa v kategórii A – študenti 3. a 4. ročníka v počte 40, v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka v počte 25. V týchto kategóriách programovali súťažiaci v programovacích jazykoch Java, C/C++, Python podľa vlastného výberu. V kategórii C – Webdizajn o prvenstvo bojovalo 19 tímov. Každý tím mal svojho grafika a programátora.

Školské kolo kategória A:

Jozef Ferko IV.SB

Henrich Hanušovský III.SA

Jozef Cipa III.SB

Školské kolo kategória B:

Daniel Timko II.SA

Jonáš Dujava II.SA

Erik Petra II.SB

Školské kolo kategória C:

Marek Gogoľ a Norbert Kundrák IV.B

Lukáš Purdeš a Radovan Škop III.SA

Jozef Cipa a Rastislav Nemec III.SB

Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 29.11.2016 – 30.11.2016 v Prešove. Srdečne gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

SPŠE má rada vitamíny

vitaminy-mame

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove podporuje každý rok akciou „Vitamíny máme radi“ zdravý životný štýl. Táto aktivita, ktorá sa konala 3.10.2016, je spojená s bohatou jesennou úrodou. Úlohou študentov je priniesť čo najviac ovocia a zeleniny, ktoré zaujímavým spôsobom naaranžujú, a tým poukážu na svoju kreativitu. Mnohí preukázali svoju schopnosť aj ochotu súťažiť, preverili si svoje aranžérske schopnosti a v mnohých prípadoch tým naozaj aj prekvapili. Môžeme zhodnotiť, že ani tento rok nesklamali a ich výstava vitamínov bola naozaj zaujímavá. Prvé miesto získali triedy: I.SA, II.B, III.SB, IV.SA. Druhým miesto sa mohli pochváliť triedy: I.SB, II.SA, III.A, IV.F. Špeciálne ocenenie za kreativitu získali triedy II.A, IV.SB. Cieľom akcie je teda podporiť zdravý spôsob stravovania, formovať a utužovať triedne kolektívy a poukázať na to, že študenti našej školy nie sú iba technické typy, ale je v nich ukryté aj estetické cítenie.

Mgr. Lucia Liptáková

Zasadnutie Rady školy pri SPŠE Prešov

Dňa 25.10.2016 o 15:05 hod. v zasadačke školy sa konalo zasadnutie Rady školy pri SPŠE Prešov. Zasadnutie sa začalo prezentáciou humanoidného robota NAO a následne Ing. Slavomír Kožár, MBA vyzval zástupcov školy, aby prostredníctvom ich vytvorenej prezentácie informovali o hodnotiacich výsledkoch VVČ za školský rok 2015/2016. Jednotliví zástupcovia a pán riaditeľ informovali členov Rady školy o školskom vzdelávacom programe a pláne práce školy za rok 2015/2016, podali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016. Zároveň poukázali na najdôležitejšie body zo školského vzdelávacieho programu. Rada školy zobrala na vedomie výsledky hodnotenia VVČ za školský rok 2015/2016 a ciele a úlohy SPŠE Prešov na školský rok 2016/2017. V diskusii prítomní prezentovali svoje názory, postrehy, pripomienky k jednotlivým bodom programu. Na danom zasadnutí na uzneseniach sa prítomní dohodli vždy kolektívne a jednomyseľne. Zasadnutia sa zúčastnili:

Riaditeľ školy: Ing. Slavomír Kožár, MBA

Vedenie školy: Ing. Judita Sakáčová, Ing. Juraj Budiš, Mgr. Vladimír Hudáček

Predseda Rady školy: Ing. Vladimíra Pastirová

Podpredseda Rady školy: Ing. Peter Gašparik

Za rodičov: Ing. Róbert Varga, pplk. Ing. Pavel Klučerovský, Jana Lejková

Za zriaďovateľa: Ing. Štefan Kužma

Za žiakov: Peter Nemergut, I.C

Ing. Vladimíra Pastirová

Zaujímavý, ale chladný, ba aj zasnežený október

skolsky-inter

Začiatkom októbra, po krásnom septembri, sa nám za oknami rozhostilo nepriaznivé počasie. Na Chopku a Lomnickom štíte dokonca už 3. októbra napadol sneh. Takéto sychravé a daždivé počasie nemáme veľmi v láske, ale v živote školského internátu to prinieslo väčší priestor na učenie.

O tom, že internátni chlapci sú športovo zdatní, svedčí aj získanie prvého miesta v malom futbale, ktorý organizoval školský internát pri Strednej odbornej školetechnickej, Volgogradská 1. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo päť družstiev. Náš internát zastupovali P. Veľký (IV.SB), V. Vašák (IV.SB), M. Čižmár (III.B), J. Pavlovský (III.SA) a P. Brindza (I.C) a vo vitríne školského internátu svieti nový víťazný pohár.

Dňa 4.10.2016 v popoludňajších hodinách sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila beseda so psychologičkou p. Bočkayovou z občianskeho združenia v Košiciach na tému Rodina, sexualita, vzťahy a láska, ktorej sa v dvoch etapách zúčastnili študenti prvého ročníka. Chlapci boli na stretnutí aktívni a po skončení sa tešili na ďalšie stretnutie.

Opäť po roku sa dňa 11.10.2016 konalo celointernátne stretnutie študentov s vedením školy a školského internátu za účelom oboznámiť študentov s Vnútorným poriadkom školského internátu a vypočuť si návrhy žiakov na zlepšenie činnosti školského internátu. Žiaci boli vyzvaní k empatii, slušnosti, vzájomnej tolerancii a rešpektovaniu práv a povinností Vnútorného poriadku školského internátu. Pán riaditeľ ich vyzval k účasti na súťažiach, či iných možnostiach sebaprezentácie, či už vo svojom odbore alebo v športe, taktiež pripomenul študentom možnosť spolupráce s ním v oblasti nápadov na skvalitnenie života v školskom internáte a v škole. Oboznámil žiakov s možnosťou e-mailovej komunikácie s ním v prípade výskytu problémov, či vyššie spomínaných nápadov. Rovnako zdôraznil nutnosť komunikácie žiakov so svojimi vychovávateľmi a oznamovanie akéhokoľvek pohybu mimo školského internátu. Pripomenul, že študenti tejto školy sú šikovní a kreatívni, ale vyzval ich, aby nerobili zakázané veci a dodržiavali etické stránky požívania počítačovej siete. Zároveň upozornil na web aplikáciu hodnotiaceho programu STAFFINO, ktorý je moderným nástrojom na vyjadrovanie konkrétnych pozitívnych aj negatívnych názorov a konštruktívnych nápadov. V rámci posledného kola otázok padla otázka, či sa nemôže začínať vyučovanie skôr, aby žiaci ubytovaní v školskom internáte nemuseli od 7:30 čakať na vyučovanie – čo bolo zamietnuté hneď zo strany ubytovaných študentov. Ďalšia otázka sa týkala možnosti vrátiť sa po raňajkách do školského internátu a posledná otázka bola zameraná na to, aké nové projekty môžu žiaci očakávať v tomto školskom roku. Riaditeľ školy oznámil, že táto škola je veľmi projektovo orientovaná a je tiež na žiakoch, na akých projektoch by chceli participovať. Na záver stretnutia riaditeľ oboznámil o pripravovanom projekte v rámci ERASMU na jún až september 2017, v rámci ktorého bude môcť 15 študentov tretieho ročníka absolvovať stáže do zahraničia (Írsko, Portugalsko, Španielsko, Bulharsko.)

Na stredu, 12.10.2016, prijal pozvanie do „Kresla pre hosťa“ Ing. Anton Varga. Chlapci pripravili anonymné otázky, ktoré deň vopred vhodili do urny v miestnosti vychovávateľov. Otázky boli zamerané na štúdium pána inžiniera, na dôvod prečo sa stal učiteľom, prečo je taký prísny, či by dal svoje deti študovať na túto školu, ale aj na jeho rodinné pomery a záľuby. Veľkým prekvapením pre zúčastnených bol veľký záujem hosťa o históriu. Okrem vopred pripravených otázok sa dosť pýtali aj k tejto jeho záľube. Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére. O účasti zaujímavého hosťa svedčí naplnená spoločenská miestnosť nielen prvákmi, ale aj žiakmi z iných ročníkov.

ABC centrum voľného času usporiadalo pre študentov školských internátov volejbalový turnaj, ktorý sa konal 13.10.2016 v telocvični SOŠ technickej. Do uvedenej súťaže sa zapojilo aj jedno 6-členné družstvo za náš školský internát. Naši žiaci obsadili pekné druhé miesto. Úsmevné bolo, že za víťazné družstvo hrali žiaci našej školy, ktorí tohto roku už nie sú ubytovaní v našom školskom internáte, takže naši chlapci oznámili, že sme vyhrali vlastne aj prvé aj druhé miesto.

Psychologička školského internátu pripravila na 17.10.2016 stretnutie so zameraním na adaptačný proces pre študentov 1. ročníka, aby sa čím skôr a bezproblémovo začlenili do chodu SPŠE. Pre ľahké zvládnutie učiva prebrali aj metódy učenia.

Medzi zaujímavé akcie v školskom internáte patrí aj návšteva plavárne. Našťastie, že je nejaký priestor v Prešove, kde sa aj v zimných mesiacoch dá zaplávať. Dňa 18.10. si zašli na Delňu niekoľkí žiaci nášho ŠI. Zúčastneným sa uvedené športové popoludnie veľmi páčilo.

Nielen chlebom je človek živý. Toho sa pridŕžali aj niekoľkí žiaci ubytovaní v ŠI a dňa 19.10. sa zúčastnili divadelného predstavenia Faraóni v Divadle Alexandra Duchnoviča. Dej zobrazoval chod družstva, v ktorom vládnu klasické stereotypy o deľbe práce na mužskú a ženskú rolu. To v jedno ráno naruší správa o výmene pozícií. Tam, kde stáli muži, budú ženy a naopak. Čo sa stane, keď sa manželia - funkcionári zrazu stanú ženami v domácnosti? Komédia prináša humornú zápletku a trefnú modelovú situáciu na tému „obrátenie spoločenských úloh“.

Už na 13. október nacvičovali prváci s harmonikármi hymnu SPŠE, aby sa nezahanbili na pripravovanej imatrikulácii. Všetci očakávali, kedy a ako sa stanú členmi našej veľkej internátnej rodiny a cechu elektrikárov. Taktiež štvrtáci statočne a zanietene pripravovali program na toto podujatie. Dátum konania imatrikulácie sa z dôvodu vyhlásenia štátneho smútku v deň konania pohrebu bývalého prezidenta SR, pána Kováča, preložil na 20.10.2016. Žiaci sa so spevom a v sprievode harmoniky a vychovávateľov presunuli do jedálne školy, kde ich očakávali študenti štvrtého ročníka. Svojou prítomnosťou potešili našich chlapcov dievčatá zo školského internátu pri SOŠ podnikania, ktoré tiež boli účastníčkami súťaží. Priebeh popoludnia mal úsmevný charakter, o čom svedčia priložené fotografie. Deň pred odchodom na jesenné prázdniny niekoľko žiakov navštívilo divadelné predstavenie Kováči v DAD. Hra srbského autora je absurdnou, miestami trpkou komédiou plnou zápletiek a rozuzlení. Hra sa žiakom veľmi páčila, ocenili výborné herecké výkony a humor.

Na záver mesiaca, nakoľko bolo na zemi dosť napadaného lístia, prváci skultúrnili okolie internátu a hrabali lístie

Ing. Viera Kuchárová

Elektrotechnická priemyslovka má ďalší úspešný projekt!

erasmus

V minulom školskom roku, vo februári 2016, triedni profesori niektorých tried II. ročníka, profesori školy, technická asistentka a riaditeľ školy vytvorili spolu projektový tím, ktorý v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, vytvoril, na slovenské pomery, jedinečný projekt, ktorý pri konečnom hodnotení bol úspešný.

Projekt s názvom „Educating for life, educate for practice“ (ELEP) je orientovaný na overenie odborných kompetencií študentov všetkých študijných odborov a zameraní v nich. Vzhľadom na tieto skutočnosti je celý projekt rozdelený až na 5 turnusov, ktoré budú uskutočnené v mesiacoch jún až september 2017, ktorých sa zúčastnia študenti školy z piatich tried terajšieho III. ročníka.

 • 1. turnus pre triedu III.C bude zameraný na ELE so zameraním na priemyselnú informatiku, uskutoční sa v Brage (Portugalsko),
 • 2. turnus pre triedu III.B bude zameraný na ELE so zameraním na počítačové systémy, uskutoční sa v Malage (Španielsko),
 • 3. turnus pre triedu III.A bude zameraný na ELE so zameraním na elektroenergetiku, uskutoční sa v Dubline (Írsko),
 • 4. turnus pre triedu III.SB bude zameraný na IST, uskutoční sa v Portsmouthe (Spojené kráľovstvo),
 • 5. turnus pre triedu III.F bude zameraný na TIS v elektrotechnike a uskutoční sa v Sofii (Bulharsko).

Tento projekt je jedinečný, pretože:

 • každého z týchto turnusov sa zúčastnia vybraní 15 študenti z danej triedy s dvoma profesormi školy, ktorí zabezpečujú výučbu v daných triedach. Spolu teda 75 študentov a 10 pedagógov,
 • synergiou 5 turnusov umožní všetkým študentom školy spoznať životný štýl a kultúru pracovných činností mimo Slovenska nielen v jednej krajine, ale v 5 krajinách – skutočná EÚ bez hraníc,
 • umožní študentom uplatniť odborné kompetencie na globálnom trhu – konkurenčná výhoda,
 • pripraví študentov na plynulý prechod zo školy do praxe,
 • rozšíri možnosť uplatnenia sa študentov na trhu práce,
 • preverí schopnosť adaptability študentov na nové podmienky,
 • preverí networking študentov,
 • škola získa „feed back“ o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • zdokonalí jazykové kompetencie študentov,
 • zabezpečí u študentov minimálne zodpovednosť, samostatnosť a kreativitu,
 • zúčastnení študenti spoznajú kultúru, zvyky a mentalitu iných národov EÚ, u študentov sa prehĺbi informovanosť o EÚ a jej hodnotách,
 • motivuje k ďalšiemu štúdiu a odbornej príprave,
 • študenti získajú jedinečnú skúsenosť využiteľnú v celoživotnom vzdelávaní,
 • motivuje a inšpiruje študentov v nižších ročníkoch k potrebe sa celoživotne vzdelávať.

EÚ poskytne finančné krytie na projekt v sume 206 698,- €, ktoré pokryje cestovné náklady vo výške 26 265,- €, podporu jednotlivcov vo výške 154 183,- € a podporu organizácie 26 250,- €.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Celoslovenské finále TSME 2016

Cieľom Technickej súťaže mladých elektronikov je rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí. Okrem toho všetci účastníci zažívajú HAM SPIRIT. Organizátorom súťaže je Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava (SSE), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, EXPOCENTER, a.s. Trenčín a SOU, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Na celoslovenskú súťaž postúpili siedmi úspešní súťažiaci z našej školskej súťaže TSME. Mali sme kategóriu SPŠE a žiaci do 15 rokov. Víťaz školského kola kategória SPŠE, Martin Fujda z I.SA, sa súťaže nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Deň vopred sa súťažiaci spolu s dozorom presunuli vlakom do Trenčína. Ubytovanie sme mali na chate Kubrica v lese pri Trenčíne. Na chate prebiehala príprava pred súťažou. Na nasledujúci deň, 12.10.2016, sme mali v SOU Pod Sokolicami odborný test, stavbu súťažného výrobku a výstavku prinesených výrobkov s anketou. Test obsahoval 15 otázok. Súťažný výrobok bol regulátor otáčok vŕtačky pomocou mikrokontroléru. Body hodnotenia – funkčnosť: max. 50, kvalita spájkovania: max. 70, vzhľad výrobku: max. 30. Pri rovnakých bodoch rozhodoval čas odovzdania. Po súťaži si mohli účastníci prezrieť neďaleko školy výstavu EloSys.

Vo štvrtok, 13.10., v priestoroch medzinárodného veľtrhu EloSys bola obhajoba najlepších prinesených výrobkov a slávnostné vyhodnotenie súťaže. Naša skupina bola vyhodnotená ako najúspešnejšie družstvo. 1. miesto: Andrej Tadeáš Bača, ZŠ Čsl. armády, Prešov. 3. miesto: Adam Borovička, ZŠ, Hanušovce nad Topľou. 4. miesto: Filip Barna, SOŠ techniká, Humenné, 5. miesto: Štefan Olenočin, SPŠE, Prešov, 8. miesto: Tinotej Holoďák, SPŠE, Košice, 14. miesto: Samuel Guláš, SPŠE, Prešov a 22. miesto: Šimon Peter Hrúz, SPŠE, Prešov. Celkovo súťažilo 38 žiakov. V podstate na súťaži bolo 38 víťazov – každý, kto sa tejto súťaže zúčastnil. Organizátorom aj súťažiacim patrí vďaka.

S víťazom súťaže Andrejom Tadeášom Bačom bol urobený rozhovor pre časopis DPS.

Ján Haluška

Aktivity tried

Návšteva knižnice POH v Prešove

kniznica-poh-2

Dňa 18. októbra 2016, utorok, sme sa počas triednickej hodiny vybrali my, trieda II. F, a naša triedna pani profesorka, Ing. Vladimíra Pastirová, do verejnej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove. V daný deň mala knižnica zatvorenú prevádzku, ale po dohovore s našou triednou profesorkou nám návštevu umožnili. Knižnica nás zaujala svojím novým dizajnom interiéru budovy, prehľadným výberom kníh, ktoré boli zoradené podľa abecedy, a hlavne tým, že knižnica dokáže poskytnúť všetky možnosti pre kvalitné využitie voľného času a pomoc pri štúdiu dospelým a študujúcej mládeži, ale taktiež deťom. Knižnicou nás sprevádzala veľmi milá pracovníčka, ktorá nám podala veľmi zaujímavé informácie a rady ako postupovať, ak by sme sa rozhodli stať členmi tejto knižnice. A my vieme, že raz nimi budeme. Nakoniec sme sa tejto pani odvďačili za pútavý výklad, prostredníctvom našej predsedníčky triedy – Lívii Klučerovskej, sladkou pozornosťou za nás všetkých.

Annamária Kohanová, II.F

Naše športové popoludnie

sportove-popo

Dňa 21.10.2016 sme mali triednu aktivitu v školskej telocvični. Zahrali sme si futsal a stolný tenis. Výborne sme sa zabavili a naša skvelá pani triedna profesorka Anička nám upiekla fajné koláče a uvarila teplý čaj.

Daniel Huraj, III. C

Czech Press Photo v Prešove

czech-press-pho

V rámci Mesiaca českej kultúry na Slovensku bola v prešovskej galérii v Caraffovej väznici uskutočnená výstava fotografií. Išlo o výber z úspešných diel, prezentovaných v ostatných dvadsiatich ročníkoch prestížnej novinárskej súťaže Czech Press Photo. V utorok, 25.10.2016, sme si inštalované fotografie prezreli. Viaceré nás zaujali, pripomenuli nám rôznorodosť životných situácií.

Kolektív III.F

Vitamíny máme radi

vitaminy-mame

Jeseň je obdobie, ktoré prírode uštedrí najviac farieb, na korunách stromov, v dozrievajúcich plodoch, v kobercoch z lístia pod nohami. Úroda zo záhrad a polí sa sčasti preniesla aj k nám do školy na súťažnú výstavu Vitamíny máme radi, ktorá sa konala v pondelok, 3.10.2016. Zúčastnili sa jej všetky triedy školy, vrátane našej. Každý z nášho kolektívu niečo priniesol, výsledkom bola kopa ovocia a zeleniny. Z nej sme s chuťou aj kopou fantázie vytvorili výsledný produkt, loďku na mori s majákom nádeje. Vytvorili ho naše dve dievčatá, Lenka a Zuzka, za výdatnej pomoci chlapcov. Výsledok prekvapil nielen ostatných, ale aj nás, spolužiakov. Vydarilo sa im veľké dielo, ktorým sme obájili víťazstvo z minulého roku. Po skončení akcie sme si ovocie a zeleninu odložili do nasledujúceho dňa. Na triednickej hodine nám dievčatá s našou pomocou pripravili ovocný šalát s jogurtom, ktorý sme si všetci vychutnali.

Stanislav Mitra, III.SB

Windows Roadshow 2016

windows-roadsho

Dňa 15.10.2016 (sobota) sa v Košiciach uskutočnila Windows Roadshow, na ktorej sa zúčastnili aj študenti našej triedy. Našu partiu doplňovali aj naši súrodenci, celkovo sme boli slušná partia. Ráno o 7:42 nám išiel vlak z Prešova. Do Košíc sme prišli okolo pol 9-tej a keďže do začiatku akcie sme mali dosť času, tak sme sa prešli po námestí, navštívili sme Aupark a pred 10-tou sme sa presunuli do hotela DoubleTree by Hilton. Na Windows Roadshow sme si mohli pozrieť a vyskúšať najnovšie novinky od známych výrobcov, vyskúšať si najnovší Xbox, na ktorom sme si zahrali Fifu, a traja dobrí tanečníci z triedy si zatancovali zasa pri Kinecte. Zúčastnili sme sa prednášok o novom XBOXE ONE S, o novom tablete Lenovo Yoga book a o herných PC od Lenova. Na všetkých prednáškach sme sa dozvedeli zaujímavé veci. Dostali sme zadarmo powerbanky. Na konci akcie sme traja mali možnosť povoziť sa na aute TESLA. Po jazde plnej zážitkov sme pomaly išli na vlak a tak domov. Na spiatočnej ceste vlakom sme si zahrali karty a všetci sme zhodnotili, že bol to pekný výlet plný srandy a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalší takýto výlet, lebo je lepšie zúčastniť sa napríklad takejto akcie, ako sedieť doma na zadku a hrať hry na PC alebo pozerať TV.

Kristián Sokol, III.SB

Bowlingové popoludnie

bowling-4-a-jpg

Dňa 16.10.2016 sa konala školská akcia, ako tradične to bol bowling. V našej triede veľmi obľúbený od 1. ročníka. Trate sme si rezervovali v reštaurácii Šport. Po príchode do reštaurácie sme zistili, že sa bowling konať nebude, pretože rekonštruujú trať, o čom nás aj napriek rezervácii neinformovali. Aj napriek tejto smutnej správe sme si pohodové pondelkové poobedie užili pri príjemnom posedení pri pizze a kofole.

Jozef Dvorožňák, IV.A

Stužková slávnosť IV.B

stuzkova-sla

Naša stužková slávnosť veľkým krokom prekročila rámec našich očakávaní. Spätne spomínajúc, sa už len s úsmevom pozastavujeme nad našim nezmyselným strachom, pocitom neistoty a trémy. Všetky tieto naše pocity boli vzápätí pohltené kúzelnou a neopakovateľnou atmosférou, ktorej prítomnosť sa dala ľahko vyčítať z tvárí našich hostí, rovnako ako aj z tých našich. Sme vďační všetkým, ktorí s nami zdieľali tento, pre nás nezabudnuteľný, moment.

Patrik Bašista, IV.B

Telocvičňa včera a dnes

telocvicna-jp

Estetizácia a revitalizácia školských priestorov sa dotkla v tomto školskom roku aj telocvične. Vďaka úspešnému projektu Telocvične 2016 sa nám podarilo zrekonštruovať takmer celú telocvičňu. Všetko sa začalo ihneď po skončení šk. roka 2015/2016 a práce boli dokončené začiatkom októbra. Odstránila sa stará podlaha, kryty na radiátory, basketbalové koše, volejbalové stĺpy a rebriny. Následne bola položená nová športová podlaha a hydroizolácia. Došlo k vyrovnaniu podlahy pomocou gumených podložiek a prvotného roštu a hneď nasledovala druhá vrstva roštu a slepá podlaha a následne aj posledná vrstva dubových parkiet o hrúbke 21 mm. Podlaha bola prebrúsená a nalakovaná protišmykovým lakom. Namaľovali sa čiary na jednotlivé športy a logo školy. V ďalšej fáze boli pripevnené nové rebriny a laná na šplh. Taktiež namontované nové basketbalové koše a volejbalové stĺpy. V poslednej fáze sa zhotovovali nové kryty na radiátory, robili sa vysprávky. Tím pracovníkov sa postaral o maľovanie priestorov, umývanie náradia, okien a podlahy. Veríme, že takto zrekonštruovaná telocvičňa bude ďalším zaujímavým lákadlom pre našich uchádzačov o štúdium a odohrá sa v nej mnoho zaujímavých športových momentov.

Mgr. Štefan Dankovič

Vyhodnotenie Bielej pastelky

Žiacka školská rada SPŠE dňa 23. septembra 2016 pomáhala organizovať verejnú zbierku Biela pastelka. Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska zaslala po vyhodnotení zbierky tento ďakovný mail:

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milí žiaci, študenti!

Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka 2016, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Peňažné prostriedky budú použité na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých (výcvik čítania a písania braillovho písma, výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou, tréningové programy pre prácu so špeciálne upraveným počítačom, nákup modernejších kompenzačných pomôcok, kultúrno-spoločenské podujatia, a pod.) Sme radi, že ste vašich kolegov a študentov zapojili do tejto zbierky, a tým pomohli pestovať ich sociálne cítenie.

Poďakovanie patrí aj vám, milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe, rozhodli podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou, nech je vám dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým nebolo nedožičené vidieť svet vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s vašou podporou a pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky.

V mene všetkých zrakovo postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní. Aj vďaka Vašej ústretovosti a ochote sa nám podarilo v Prešovskom kraji vyzbierať sumu 20 247,29 €. Táto suma bude použitá na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých. Vo vašej škole sa vyzbierala suma 56,13 €.

Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do tmy! (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

Ing. Vladimíra Pastirová

Microsoft Roadshow 2016

microsoft-road-show

Dňa 3. 10. 2016 sa konala v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach akcia Microsoft Roadshow 2016 | Vzdelávame pre budúcnosť, ktorej som sa zúčastnil. Cieľom tejto roadshow bolo ukázať možnosti zahrnutia moderných technológií do vyučovacieho procesu. Na tejto akcii boli predstavené nové softvérové produkty od firmy Microsoft a od partnerských firiem, ktoré možno využiť vo vzdelávacom procese. Účastníci boli oboznámení s možnosťou nasadenia aplikácie Office 365 v rámci svojich škôl a tiež s ďalšími aplikáciami pre zatraktívnenie výučby v školách.

Zúčastnil som sa nasledujúcich prednášok:

 • Výhody použitia Office 365 a vysvetlenie postupu jeho nasadenia na škole,
 • Microsoft Planner – aplikácia pre riadenie a správu,
 • Toglic – softvérový nástroj pre zatraktívnenie výučby predmetov pomocou modernej techniky,
 • Predstavenie produktov spoločnosti BenQ.

Účasť na tejto akcii považujem za prínosnú, pretože sledovať aktuálne trendy v oblasti nových aplikácií je veľmi dôležité, či už z hľadiska motivácie študentov alebo z dôvodu implementácie týchto technológií v našej škole.

Ing. Martin Broda

Seminár Erasmus +

erasmus+

Dňa 6.10.2016 sa konal vo Zvolene inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá 2016“ pre sektory školského vzdelávania, na ktorom sa zúčastnili Ing. Jozef Macej a Ing. Juraj Budiš.

Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o obsahovom a finančnom manažmente schválenia projektov. Na seminári boli prezentované informácie o výsledkoch Výzvy 2016, o manažmente projektu a základných zmluvných dokumentov a o finančnom manažmente projektov. Získané informácie budú implementované v rámci schváleného projektu 3D Techniques, na ktorom sa budú podieľať aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov a Vyššia odborná škola Pardubice, Fenixkultur-och kunskapscentrum Švédsko a CFAI duDauphiné Francúzsko.

Ing. Juraj Budiš

RUSOS – Robotika pre učiteľov SOŠ

rusos-jpg

Dňa 6.10.2016 sa členovia našej školy (Ing. Slavomír Kožár, MBA a Ing. Martin Broda, PhD.) zúčastnili na diseminačnom seminári v rámci projektu RUSOS – Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl, ktorý sa konal v priestoroch Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove. Cieľom tohto seminára bolo získať aktuálne poznatky z oblasti robotiky a oboznámiť sa s trendami v tejto oblasti, ktoré udávajú popredné firmy ako MANEX, UniversalRobots, ABB, ktoré prezentovali svoje produkty na tomto seminári.

Prezentácie boli zamerané na nasledovné témy:

 • Vývoj a vízia rozvoja robotiky – mládež a robotika,
 • Servisná a priemyselná robotika,
 • Reálne ukážky robotov od firmy UniversalRobots a možnosť individuálneho programovania robota,
 • Možnosti začlenenia výuky robotiky do pedagogického procesu na stredných školách. Virtuálne modely robotov vo výuke.

Seminár bol prínosný z pohľadu nadviazania možnej spolupráce s firmami z tejto oblasti. Tiež za prínos považujem oboznámenie sa s e-learningovými lekciami a virtuálnymi modelmi robotov, ktoré môžu byť využité aj v našej školy pri výučbe Robotiky.

Ing. Martin Broda, PhD.

Tretí v cezpoľnom behu

cezpolny-beh

Novoutvorené družstvo v zložení M. Bendík (IV.SB), J. Hrabovecký (II.F) a T. Duhaň (I.F), reprezentovalo školu dňa 11.10.2016 na OK v cezpoľnom behu. V sychravom počasí za účasti 16 družstiev SŠ sme skončili na III. mieste. Študent M. Bendík, celkovo druhý, postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 13.10.2016, v Starej Ľubovni. Blahoželáme. V dievčenskej kategórii reprezentovala školu Michaela Ličáková (IV.F), ktorá sa umiestnila na 23. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

SOMI Roadshow 2016

somi-roadshow-2

Dňa 12.10.2016 som sa zúčastnil seminára firmy SOMI Systém, Banská Bystrica, Coop Jednota, veľká zasadačka Prešov. Firma sa zaoberá bezpečnostnými projektami v rámci Zákon Z122 O ochrane osobných údajov. Prednáška obsahovala informácie o základných zákonoch, vykonávacích predpisoch, vyhláškach platných v súčasnosti. Prezentovala normy riadenia informačnej bezpečnosti, najčastejšie problémy pri dodržiavaní uvedeného zákona a možnosti ich riešenia.

V rámci nových bezpečnostných hrozieb „ransomware“ – aktuálny typ hrozby hackerov – na konkrétnych príkladoch a prezentačnom videu boli popísané dôsledky hrozby útoku hackerov, informácie o najčastejších chybách používania IS a správania sa užívateľov.

Bola nám predstavená nová verzia riešenia systému pre ochranu a zálohovanie údajov Kerber 3 – komplexné riešenie bezpečnosti, antivirus, antispam, Mail server, Backup server a konkrétne realizácie projektov v praxi.

Prednáška informovala o zariadeniach firmy UniFi pre riešenie WiFi sieti – bezpečný a variabilný systém pripojenia, informácia o možnosti nasadenia zariadení do praxe, možnosti správy a konfigurácie zariadení. Zariadenia sú nasadené a spravované na internáte SPŠE Prešov.

Záverom je treba povedať, že používanie systému slabých hesiel, rovnaké heslá do rôznych systémov a emailov, používanie firemného emailu na súkromné účely alebo naopak, preposielanie emailov medzi súkromným a firemným emailom, používanie výpočtovej techniky na súkromné účely a naopak, neexistujúci alebo nefunkčný antivírusový software boli najčastejšie zaznamenávané prípady zneužitia útokmi hackerov.

Ďalším problémom je odchod pracovníkov z firmy a neexistujúci systém odovzdávania elektronických údajov, emailov a proces pridelenia týchto údajov existujúcemu zamestnancovi a výmaz užívateľov a emailových účtov (v našom prípade pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ale hlavne študenti).

Ing. Tibor Roland

Krajské kolo v cezpoľnom behu

cezpolny-beh

Dňa 13.10.2016 sa uskutočnilo Krajské kolo v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni. Našu školu reprezentoval študent IV.SB, Martin Bendík, ktorý skončil na IV. mieste medzi 30 študentmi SŠ. K dosiahnutému výsledku mu blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Extrapolácie 2016

extrapolacie-2

Dňa 19. 10. 2016 sa Ing. Anna Dlugošová a Ing. Tatiana Varadyová, PhD. zúčastnili v rámci akcie Extrapolácie 2016 podujatia Budúcnosť IT v Košiciach: TOP technológie a trendy na dosah! Jeho cieľom bolo predstaviť úspešné TOP slovenské IT firmy pôsobiace v Košiciach. Zúčastnené subjekty ponúkajú zaujímavé pracovné príležitosti na projektoch, ktoré sú dodávané do celého sveta. Prezentovali sa firmy: Bart Sk, fpt Slovakia, GlobalLogic Slovakia,

IBM Slovensko, Matsuko, Ness KDC, SolidServision, T-Systems Slovakia.

Akcia sprostredkovala príležitosť získať predstavu o aktuálne riešených projektoch v IT sektore v rozsahu od webových aplikácií z rôznych oblastí (biznis, medicína, servis rôzneho zamerania) až po počítačové hry. Prezentované aplikačné riešenia sú predmetom vývoja zúčastnených firiem.

Ústrednou myšlienkou od všetkých prezentujúcich bolo konštatovanie, že nie je nutné odchádzať za zaujímavými projektami z IT oblasti do zahraničia, pretože po všetkých stránkach zaujímavé príležitosti zamestnania sa v IT sektore sú dostupné aj v Košiciach.

Extrapolácie sú sériou podujatí na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní a sú podnetným stretnutím ľudí z akademickej sféry s odborníkmi z praxe.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Obvodné kolo vo futsale

futsal-ok-jpg

Dňa 20.10.2016 sa naši študenti zúčastnili Obvodného kola vo futsale, ktoré bolo rozdelené do štyroch skupín. V našej skupine sme najskôr zvíťazili 1:0 nad SOŠ dopravnou a následne sme smolne prehrali s neskorším víťazom skupiny – Hotelovou akadémiou, v pomere 2:3. V semifinále sme tak narazili na Obchodnú akadémiu, ktorej sme podľahli 0:2. V súboji o tretie miesto sme zdolali SZŠ Sládkovičovu 4:0, ale na postup zo skupiny to, bohužiaľ, nestačilo. Študentom aj tak ďakujem za vzornú reprezentáciu školy. Družstvo školy tvorili: Marek Varga, Peter Kertys, Samuel Falat, Radoslav Berdis, Michal Michňak, Maroš Fabián, Tomáš Duháň, Šimon Migaš, Peter Kendra a Adrián Staš.

Mgr. Štefan Dankovič

Dozorný audit ISO 9001 a IQNet SR 10

isosr
VINCOTTE International SK & CZ s.r.o., Košice uskutočnila dňa 21.10.2016 dozorný audit systémov riadenia kvality (ISO 9001) a spoločenskej zodpovednosti (IQNet SR 10).

Cieľom auditu bolo vyhodnotenie efektívnosti zavedenia certifikovaného systému manažérstva, overenie trvalej zhody systému manažérstva s požiadavkami referenčnej normy a vyhodnotenie schopnosti systému manažérstva kvality zabezpečiť organizácii zhodu s príslušnými zákonnými, legislatívnymi a zmluvnými požiadavkami.

Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody a vedúci audítor odporučil certifikačnej komisii pokračovať v platnej certifikácii ISO 9001:2008 a IQNet SR 10.

Ing. Juraj Budiš

Obvodné kolo v šachu

obvodne-kolo-v

Dňa 21.10.2016 študent II.SA triedy, Jonáš Dujava, reprezentoval školu v Obvodnom kole v šachu. Z 10 súťažiacich sa umiestnil na I. mieste a postupuje na krajské kolo. Blahoželáme. V prílohe nájdete výsledkovú listinu.

PaedDr. Eva Buzgová

Grand Prix Prešov 2016

grand-prix-2016

Študent Nikodém Kovaľ zo IV.A sa dňa 23.10.2016 zúčastnil na akcii Grand Prix Prešov 2016, kde v kategórii kulturistika-junior obsadil 2. miesto a v kategórii MisterPhysique pekné 3. miesto. Blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Záložka do knihy

zalozka-do-kn

Dňa 31. októbra 2016 došlo k ukončeniu projektu Záložka do knihy, ktorého cieľom je podpora čítania a nadväzovanie priateľských vzťahov. Žiaci, ktorí sa do projektu zapojili, vytvorili záložky rôznych druhov a tvarov. Ich fantázia a kreativita bola naozaj rôznorodá a pestrá. Na záložkách častokrát nechýbali citáty či postavičky z obľúbených filmových a literárnych diel. Vytvorené záložky poputovali študentom Strednej odbornej školy v Nitre. V rámci projektu to bola naša partnerská škola, s ktorou sme si záložky vymenili. Okrem záložiek sme im poslali aj malé prekvapenie v podobe darčekových predmetov.

Do 5. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sa zapojilo množstvo škôl a sme veľmi radi, že sa na ňom podieľala aj naša škola. Všetkým zúčastnením veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Jana Pavlišaková

Florbalový turnaj I. ročník

florbalovy-tur

V októbri sa uskutočnil florbalový turnaj žiakov I. ročníka. Zúčastnilo sa ho všetkých 6 tried a 34 žiakov. Chlapci ukázali, že sú pre tento šport zapálení a aj keď niekedy chýbala väčšia kvalita a pokoj pri riešení herných situácií, nahrádzali ho veľkou bojovnosťou a zápalom do hry. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách, z ktorých vzišli finalisti I.F a I.C. V bojovnom stretnutí sa z víťazstva 5:2 tešila I.F. Už teraz sa tešíme na ďalšie florbalové zápolenia.

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI