2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Imatrikulácia 2010 - Uchaľák

Dňa 30.9.2010 sa uskutočnilo tradičné a najobľubenejšie podujatie v našom internáte – prijatie prvákov do cechu eletrikarského. Tohtoroční štvrtáci pristúpili k imatrikulácií tvorivo. Zmenili doteraz zabehnutý kolobeh a oživili program vlastnou hudobnou produkciou aj prizvanou speváčkou – gymnazistkou Martinou. Tá zožala potlesk nielen za vynikajúci spev ale aj pohotové a vtipné konferovanie so svojím partnerom Jožom Tkáčom. Internátna hudobná kupina, ktorá pravidelné pílila uši nácvikom skladieb v spoločenskej miestnosti sa nakoniec dočkala spontánneho ocenenia svojej činosti. Prváci ochotne a s radosťou plnili pokyny starších, lebo pozvanie prijali aj dievčatá zo SOŠ podnikania a väčšina vtipných aktivít prebiehala v pároch. Na záver zaspievali prváci s rukou na srdci vzletný text školskej hymny na nápev Beethovenovej Ódy na radosť. Spev miestami pripomínal vŕzganie starých súčiastok, ale spievali ju naozaj všetci od srdca. Naši štvrtáci a noví prváci si zaslúžia za túto ozaj vydarenú akciu našu pochvalu.

Mgr. Viera Barjaková

Školský rok 2010/2011 – 58. rok školy

Ani sme sa nenazdali a dva krásne letné mesiace zbehli ako voda. Verím, že ste za ten čas prežili mnoho krásneho a zaujímavého, a že ste načerpali dostatok energie a elánu na úspešné vstúpenie do nového školského roka 2010/2011, ktorý pre našu školu znamená 58. kapitolu v jej histórii. Úprimne s teším z toho, že sme sa všetci v zdraví zišli a že sa môžeme začať venovať svojej práci. Človek je na svete kvôli tomu, aby pracoval, zveľaďoval a vytváral podmienky pre príjemný život pre seba, pre svojich blízkych a pre všetko živé. Nemáme dôvod byť nešťastní z toho, že sa prázdniny skončili. Veď oni prídu ďalšie. Ono je to ako s jedlom, ak by sme nepoznali pocit hladu, ťažko by sme dokázali oceniť chuť jedla. Tak isto je to aj s prácou a oddychom. Na Vás, žiakov našej školy čakajú náročné ciele s náročnejším učivom. Očakávam od Vás aktívny prístup vo vyučovaní, ale aj mimo neho a tiež veľkú dávku zvedavosti a túžby po poznaní. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať pedagógom za ich každodennú prácu, keď si za svoje celoživotné povolanie a poslanie zvolili vyučovanie a vychovávanie mladých ľudí, ale aj nepedagogickým zamestnancom, rodičom a priateľom školy. Veľké ďakujem smeruje aj k firmám a podnikom, s ktorými naša škola kratšie, či dlhšie aktívne spolupracuje a ja verím, že táto úspešná spolupráca bude trvať ešte mnohé roky. Na prahu nového školského roka všetkým nám prajem pevné zdravie, odvahu, veľa úspechov, radosť z dosiahnutých výsledkov a verím, že spoločnými silami sa nám podarí splniť všetky vytýčené ciele.

Ing. Slavomír Kožár

Projekt Business Schoolgames

Projekt Business Schoolgames predstavuje inovatívny, hravý prístup k vzdelávaciemu procesu. Cieľom projektu je zážitkovou formou vzbudiť záujem o vzdelávanie, rozvíjať podnikateľské myslenie a ekonomické zručnosti. Projekt Business Schoolgames pozostáva z dvoch častí:

1. Spoločenská hra

Business Master je moderná vzdelávacia pomôcka, vytvorená špeciálne pre potreby vyučovania ekonomických predmetov a podnikateľského vzdelávania. Hra Business Master je spojením princípov hier Monopoly a Milionár. Študenti zakladajú známe firmy (ako napr.: Wustenrot, Trenkwalder, Eset, Danone, TNT,...), do ktorých investujú a vstupujú s nimi na burzu. To všetko je možné, iba v prípade, ak má hráč dostatočné vedomosti: pred každým krokom (kúpa firmy, transformácia na s. r. o., či a. s.) musí správne zodpovedať otázky z učiva.Úspešnejší je ten, kto vie viac. Študenti sa zároveň na základe príkladov zúčastnených firiem stretávajú s aktuálnymi ekonomickými témami, ktoré by inak možno neboli súčasťou vyučovania alebo by sa im na hodinách nevenovalo dostatok pozornosti. Najväčšou pridanou hodnotou pre študentov je, že vidia problém v súvislostiach reálneho sveta okolo seba a nielen v teoretickej rovine.

2. Turnaje

Aby bola hra Business Master pre študentov ešte zaujímavejšia, pravidelne sa organizujú turnaje. Najlepší študenti vytvoria školský tím, ktorý súťaží spolu s najlepšími študentmi ostatných stredných škôl v rámci celoslovenského finále.

V našej škole sa uskutočnil školský turnaj v dňoch 21. a 23. septembra 2010, na ktorom sa zúčastnilo spolu 30 žiakov z II. F a III. F triedy. Najúspešnejšími žiakmi, ktorí získali najviac bodov, boli :

Michal Mazák, III. F16 190
Michal Hriňák, III. F16 010
Tomáš Harčár, II. F14 430
Ľuboslav Červenický, III. F5 560
Filip Sisák, III. F5 260
Juraj Cunder, II. F5 250

Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že našu školu budú reprezentovať aj vo vyšších turnajoch.

Ing. Ljuba Krišová

Istambul

V dňoch 21.9.2010 – 26.9.2010 sa konalo už 5. stretnutia partnerov projektu EEWT ( European Electronics Workshop Team), v ktorom Slovensko reprezentuje naša škola. Projekt EEWT je zameraný na medzinárodnú spoluprácu učiteľov a študentov elektroniky na stredných školách. Podporuje národné a medzinárodné súťaže a usiluje sa zjednotiť učebné osnovy z elektroniky, v ktorých sa nezabúda na požiadavky firiem a ich nároky na budúceho odborníka v elektronike.

Predchádzajúce stretnutie sa konalo v Prešove, tentoraz bolo hostiteľskou krajinou Turecko a jeho veľkomesto Istanbul.

Cieľom stretnutia bolo pripraviť konečnú verziu zadania úloh na medzinárodnú súťaž EuroSkills 2010 v odbore elektronika, ktorá sa bude konať v decembri v Lisabone. Slovensko a našu školu budú reprezentovať 2 študenti, ktorých pripravuje Ing. Vargovčík v rámci krúžku Bitland.

Názornú ukážku možného súťažného zadania a jeho realizáciu nám predstavili študenti z tureckého tímu.

V rámci stretnutia sme navštívili pobočku firmy Nokia, kde sme nahliadli do moderných pracovných priestorov v ktorých sa vykonáva pozáručný servis mobilov pre Áziu a dozvedeli sme sa čo to o histórii vývoja a výroby mobilných telefónov.

Návšteva dvoch odborných škôl nám dala možnosť porovnať školský systém a vybavenie škôl v Turecku a u nás.

Veľmi zaujímavá bola aj prehliadka mesta a jeho pamätihodností.

Ďalšie stretnutie partnerov projektu bude v Lisabone v rámci medzinárodnej súťaže EuroSkills.


Ing. Slavomír Kožár

Praktická maturitná skúška

Podľa vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky môže byť pre študentov školy v podobe:

  1. praktickej realizácie a prevedenia komplexnej úlohy
  2. obhajoby vlastného projektu
  3. obhajoby úspešných súťažných prác

Práve obhajobe vlastného projektu ako formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa bude aj v tomto školskom roku venovať zvláštna pozornosť. Maturanti si môžu vybrať jednu z tém, ktorú zadajú vyučujúci odborných predmetov, alebo prídu s vlastným návrhom témy.

Predpokladom pridelenia témy vlastného projektu je kladné hodnotenie od vyučujúcich profilujúcich predmetoch.

Ďalším predpokladom je, že sa študent s danou témou zúčastní na súťažných prehliadkach ako napr. SOČ, SYGA a pod.

Študent v určenom termíne obháji pred maturitnou komisiou svoj projekt podľa povahy projektu na funkčnom zariadení, funkčnom prototype, funkčnom softvéri alebo prostredníctvom PC prezentácie a pod. Komisia autorovi práce kladie otázky súvisiace s teoretickými východiskami práce a s realizáciou práce.

Počet tém na vlastný projekt nie je konečný. Ak niekoho z Vás daná forma oslovila, je tu možnosť po konzultácii s vyučujúcim profilujúcich predmetov do konca októbra 2010 rozšíriť počet tém o vašu tému.

Viac informácií získate na stránke školy v sekcii: Štúdium / Pre maturantov.

Ing. Judita Sakáčová

Krúžková činnosť

Aj v tomto školskom roku si prevzali študenti vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý študent mohol vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať niektorej škole alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole bude pre žiakov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

Škola v školskom roku 2010/2011 vydala 542 vzdelávacích poukazov, z toho 532 ich prijala. Za prejavenú dôveru ďakujeme študentom aj ich rodičom. V tomto školskom roku je ponuka na 30 krúžkov, z toho 2 krúžky pre žiakov ubytovaných v školskom internáte:

Odborné krúžky: VYT plus, Klub internetový, Klub Robo-Bitland, Klub C-Bitland, Príprava na testovanie ECDL, Databázové aplikácie v jazyku SQL, UNIX/Linux, Krúžok praktickej elektroniky, Krúžok elektroniky, CISCO, Krúžok riadenia pomocou PLC, Krúžok GRS plus, Krúžok digitálneho fotografovania.

Ekonomické krúžky: Krúžok účtovníctva.

Humanitné krúžky: Krúžok histórie, Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk pre začiatočníkov, Konverzačný krúžok ANJ pre pokročilých, Konverzačný krúžok NEJ pre pokročilých.

Športové krúžky: Basketbalový krúžok, Volejbalový krúžok, Futbalový krúžok, Krúžok kondičného posilňovania, Krúžok stolného tenisu, Krúžok šachu, Krúžok florbalu, Bedmintonový krúžok, Gymnastický krúžok.

Krúžky pre žiakov SPŠE Prešov ubytovaných v školskom internáte: Krúžok posilňovania, Futbalový krúžok.

Krúžková činnosť začína od 27.9.2010.

Ing. Juraj Budiš

KOŽAZ -kurz ochrany života a zdravia žiakov

V dňoch 6. 9. 2010 – 8. 9. 2010 organizoval metodický útvar telesnej výchovy Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. ročníka. Zo 143 žiakov absolvovalo kurz 123 žiakov (86,53%). Žiaci absolvovali turistický pochod spojený s pomocou pri rekonštrukcii Šarišského hradu a pomáhali osvetovému zariadeniu vo Veľkom Šariši s rušením a odvozom kulís počas hradných slávností. Nasledujúce dva dni absolvovali súťaže v streľbe zo vzduchovky, riešili problémové úlohy v topografii. Oboznámili sa s novou technikou vyhodnocovania resuscitácie, ktorú dalo k dispozície dispečerské stredisko rýchlej pomoci.

Dosiahnuté výsledky:
1. miesto – Vanca, III. B58 bodov
2. miesto - Hmeľár, III. D57 bodov
3. miesto – Švec, III.D56 bodov

PaedDr. Eva Buzgová

Celointernátny aktív

Dňa 7.9.2010 sa uskutočnil celointernátny aktív. V úvode riaditeľ školy privítal všetkých prvákov do rodiny elektrikárov a zaželal im šťastný štart na našej škole. Počas aktívu sa riešili základné otázky práv a povinností žiakov a oboznámenie sa s internátnym poriadkom. Riaditeľ školy oznámil nulovú toleranciu voči fajčeniu, požívaniu alkoholických nápojov, všetkým sociálne patalogickým javom vrátanie šikanovania, šírenia rasizmu, xenofóbie a rozličným formám diskriminácie. Všetci prítomní boli taktiež informovaní o pravidlách využívania internetového pripojenia v priestoroch školského internátu, platobnej zodpovednosti a šetrení energiami. Pripomenuli sa aj úspechy absolventov Marka Hasina, Júliusa Mihaľa, Martina Vyšňovského, ale aj štvrtáka Števa Hedviga, ktorí reprezentovali našu školu aj v zahraničí. Na záver aktívu bol vytvorený priestor aj pre otázky ubytovaných študentov.

Mgr. Viera Barjaková

Návšteva Rusínskeho múzea

Dňa 20. 9. 2010 si bolo 14 žiakov druhej výchovnej skupiny zo ŠI prezrieť expozíciu najmladšieho múzea v sieti slovenských múzeí – rusínskeho. Tento nápad skrsol preto, že máme veľa žiakov, ktorí sa hrdo hlásia ku svojím koreňom a vo voľnom čase žijú folklórom a oživovaním tradícií rodného kraja. Riaditeľka múzea PhDr. Oľga Glosíková, DrSc. žiakom poskytla pútavý výklad v materčine o šírke záberu tejto kultúrnej inštitúcie, ale najmä o možnej spolupráci v budúcnosti. V úvode žiakov oboznámila s nevšednými krásami a originalitou krojov, ktoré ani v dnešnej dobe nezapadajú na dedinách prachom. Poukázala aj na tradičný spôsob života Rusínov a typické remeslá, ktorými sa živili. Zaujímavým spôsobom priblížila cez veľkých dejateľov históriu Rusínov a ich pôsobenie v rôznych oblastiach spoločenského života. Žiaci si pozreli fotografie drevených kostolíkov vytvorených originálnou technológiou bez použitia jediného klinca, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie kultúrne pamiatky na východnom Slovensku aj zo strany svetovej verejnosti. Žiaci mali možnosť vidieť vzácne zbierky religióznych kníh pochádzajúcich z darov občanov, ktoré vo vitrínach trpezlivo čakajú na pomoc reštaurátorov. PhDr. Glosíková závere ocenila záujem študentov o tradície svojho kraja a uviedla, že svoj voľný čas môžu odteraz užitočne stráviť aj v priestoroch múzea, ktoré im poskytne priestor na voľnočasové aktivity pri príprave zvykoslovných pásiem v tanečnej alebo hudobnej zložke. A keďže celoročná ponuka aktivít múzea pre verejnosť je naozaj bohatá, vyslovila presvedčenie, že sa nestretávame poslednýkrát.

PhDr. Valéria Capeková

SPONZORI