2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Humanoidný robot POPPY

downloads20-jpgNaša škola určite patrí medzi najkvalitnejšie odborné školy na Slovensku, ktorej študenti získali v robotických súťažiach už dve svetové prvenstvá. Na základe zverejnenej tlačovej správy dňa 28.10.2014 Európskou komisiou „Robot popy aj vďaka otvoreným zdrojom a 3D tlači môže priniesť viac atraktivity do vyučovania“ som vytvoril projektový tím s kolegami Mgr. Janou Feňovčíkovou a Ing. Martinom Ambrozym, ktorý mal za úlohu naštudovať technické informácie, zabezpečiť komunikáciu s francúzskym inštitútom, vytvoriť štúdiu realizovateľnosti a v konečnom dôsledku získať finančnú podporu pre nákup potrebných technológií pre vytvorenie humanoidného robota. Veľkú pomoc sme získali priamo v Brusseli, a to prostredníctvom vedúcej kancelárie Prešovského regiónu, Natálie Tarasovovej, za čo jej patrí srdečná vďaka. Poppy bol vyvinutý vo Francúzsku tímom Flowers v inštitúte Inria, ktorý vytvára počítačové a robotické modely slúžiace na pochopenie vývojových procesov u ľudí. Pre spoznanie prínosov 3D tlače a jej interakcie s výpočtovou technikou sa v školách urobilo zatiaľ veľmi málo. S platformou Poppy teraz pre učiteľov je ponúkaná možnosť rozvíjať kreativitu, invenciu a experimentovanie študentov v odborných predmetoch s obsahom vzdelávania, akými sú mechanika, mechatronika, elektronika, programovanie, riadiace systémy a iné. Poppy je humanoidný robot, ktorý môže zostrojiť a naprogramovať každý. Znamená to, že nie je len nástrojom v rukách vedcov a inžinierov. Jeho vývojový tím sa usiluje o to, aby sa stal bežnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v školách. Poppyho telo sa tlačí na 3D tlačiarni a jeho správanie sa riadi voľne prístupným softvérom, čo znamená, že používatelia sami môžu jednotlivé časti tela svojho robota rýchlo a ľahko navrhnúť a jeho správanie naprogramovať. Veľká výhoda je, že hardvér, ako aj softvér, sú z otvorených zdrojov. Neexistuje teda jediný humanoidný robot Poppy, ale je ich toľko, koľko je používateľov. Tým je veľmi atraktívny, keďže sa čisto z technického nástroja vyvinul na skutočnú sociálnu platformu. Poppy je ovládaný mikrokontrolérom na platforme Arduino, ktorá sa vyučuje v škole a umožňuje interakciu s ďalšími elektronickými zariadeniami. Rozvíja v robotike schopnosť riešenia problémov a kritického myslenia. Študenti budú mať príležitosť precvičovať s Poppym svoje zručnosti a neskôr sa možno v sektore robotiky zamestnať. Poppy používateľom takisto umožní, aby sa o svoje názory a výsledky delili prostredníctvom otvorenej a na spolupráci založenej špeciálnej webovej platforme, ktorá bez ohľadu na hranice spája ľudí pôsobiacich vo vzdelávaní, vede a priemysle. A ako to všetko dopadlo? Všetky ciele, ktoré boli definované v štúdii realizovateľnosti, boli dosiahnuté. Župana PSK náš projekt oslovil. Škola dostala 6 634 € od Prešovského samosprávneho kraja na komponenty robota Poppy a 3D tlačiarne. V najbližších dvoch mesiacoch by sme chceli robota vytlačiť, poskladať a začať ho programovať. Viac informácií o projekte nájde na http://www.poppy-project.org/

Ing. Slavomír Kožár

Krajské kolo ZENIT v programovaní

Slovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. V školskom roku 2014/2015 sa dňa 03.12.2014 uskutočnil už 31. ročník krajského kola súťaže Zenit v programovaní. Súťaž ponúka žiakom overiť si svoje získané vedomosti a prezentovať sa na školských, krajských a celoštátnych súťažiach v programovaní. Súťaží sa v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka, v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka. Programuje sa v programovacích jazykoch Pascal, C/C++, Python, podľa vlastného výberu súťažiaceho. V kategórii C – Webdizajner súťažia dvojčlenné tímy – programátor a grafik. Programátor – programuje návrh webových stránok, ich optimalizáciu pre dva rôzne prehliadače s rôznymi rozlíšeniami a programovanie na strane servera. Grafik – vytvára koncepciu dizajnu, digitálne spracovanie, typografiu, prezentáciu konečného návrhu. Súťaž má postupový charakter, od školských kôl cez krajské a vyvrcholením je celoštátna súťaž, ktorá sa v tomto školskom roku bude konať 03.-05.02.2015 na SOŠ v Trenčíne. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov. Celková výsledková listina je zverejnená na www.spse-po.sk. V Trenčíne sa stretnú favoriti krajov Slovenska, ktorých poradie v kraji je č.1. Víťazom súťaže gratulujeme. Kategória A: | Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Body | |---------------|-------------------------|----------------------|------------| | 1 | Jaroslav Kravec | SPŠE Prešov | 147 | | 2 | Lukáš Vavrek | SPŠE Prešov | 72 | | 3 | Kristián Leško | GJAR, Prešov | 62 | Kategória B: | Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Body | |---------------|:-----------------------:|:---------------------------:|------------| | 1 | Peter Belcák | G.L. Svobodu, Humenné | 76 | | 2 | Dávid Gulyás | G.L. Svobodu, Humenné | 64 | | 3 | Samuel Novák | GJAR, Prešov | 53 | Kategória C: | Poradie | Meno a Priezvisko | Škola | Body | |---------------|:-----------------------:|:--------------------:|------------| | 1 | Jerguš Lejko | SPŠE Prešov | 212 | | 1 | Štefan Štefančík | SPŠE Prešov | 212 | | 2 | Adam Popernik | SPŠE Prešov | 186 | | 2 | Filip Farkaš | SPŠE Prešov | 186 | | 3 | Dominik Gmiterko | SPŠ Bardejov | 179 | | 3 | Adam Buffa | SPŠ Bardejov | 179 |

Ing. Gabriela Mitrová

Krajské kolo ZENIT v elektronike

Dňa 4. 12. 2014 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove uskutočnilo krajské kolo XXXI. ročníka súťaže ZENIT v elektronike, kde našu školu reprezentovali Peter Katuščák, študent III.C triedy, Martin Olejár, študent III.SB triedy, Matej Pončák, študent II.C triedy a Jozef Popovič, študent II.A triedy ako postupujúci vo svojich kategóriách zo školského kola tejto súťaže. Vo svojej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka SOŠ Peter Katuščák obsadil 1. miesto a Martin Olejár 3. miesto. V kategórii študentov 1. a 2. ročníka SOŠ Matej Pončák obsadil 1. miesto a Jozef Popovič 4. miesto. Všetkým blahoželáme. Poprajme Matejovi Pončákovi a Petrovi Katuščákovi úspešnú reprezentáciu našej školy v celoštátnom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik

Ocenenie školy IT asociáciou Slovenska

downloads12-jpgEurópska komisia inicializovala aj v tomto roku rozsiahlu kampaň „e-Skilsforjobs“, zameranú na podporu zamestnanosti, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie občanov EÚ o potrebe zlepšiť ich zručnosti v oblasti využívania IKT. Kampaň je reakciou na rastúci dopyt po kvalifikovaných odborníkoch v oblasti IKT, ktorých v súčasnej dobe nie je dostatok, a to aj napriek vysokej miere nezamestnanosti v EÚ. V období mája až júla 2014 ako hlavná aktivita kampane na Slovensku bolo organizované celonárodné testovanie IT zručnosti – IT fitness test 2014. Jeho cieľom bolo zistiť úroveň základných IT zručností a schopnosť ich efektívneho využitia pri štúdiu, v práci i v každodennom živote mladých ľudí, študentov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj zamestnancov malých a stredných podnikov a širokej verejnosti. Naša škola bola v rámci tejto kampane vyhodnotená ako najaktívnejšia medzi strednými školami Slovenska s 287 respondentmi s priemernou úspešnosťou 46,617 %. Na základe tohto bola škola ocenená od IT asociácie Slovenska (ITAS) IT technikou s príslušenstvom v hodnote 1500,- €. Cenu odovzdali riaditeľovi školy dňa 18.12.2014 výkonný manažér ITAS-u, Gustáv Budinský, a riaditeľ Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva TU Košice, Doc. Ing. František Jakab, PhD.

Ing. Slavomír Kožár

Beseda s Damiánom Svitom

downloads18-jpgČlen europarlamentu – Damián Svit, dňa 12. decembra 2014 v triedach 4. ročníka na vyučovacích hodinách predmetov EKO a MAN, v rámci projektu "Späť do školy – Back to school" a na základe osobnej skúsenosti, predstavil fungovanie EÚ a jednotlivých európskych inštitúcií formou prezentácie, besedy, diskusie a kvízu. Beseda sa konala v anglickom alebo slovenskom jazyku, podľa výberu zúčastnenej triedy. Začiatok sa niesol pútavou prezentáciou, ktorá symbolizovala spoluprácu, lásku, priateľstvo, štúdium, rodinu, slobodu v celej EÚ. Následne pán Svit zaujímavým spôsobom priblížil žiakom svoje študentské pôsobenie v našej škole, priblížil štúdium na VŠ, jeho motívy a stimuly, vízie, ciele, rozhodnutia, pády aj úspechy v škole a v zamestnaní, jeho momentálne pôsobenie v EP na finančnom oddelení a pripomenul žiakom, že sa vzdelávať budú po celý život. Zdôraznil potrebu dosahovať svoje ciele a kládol dôraz na to, aby si každý našiel vo svojom živote cieľ, želanie, potrebu – motív, a aby sa ho snažil dosiahnuť. Damián Svit ovláda niekoľko svetových jazykov a celú svoju besedu obohacoval o diskusné otázky a kvízy spolu so žiakmi, ktoré odmenil prezentmi EP. Ohlasy žiakov boli veľmi pozitívne a jediné, čo im chýbalo, bol nedostatok času strávený s Damiánom Svitom. Žiaci diskutovali aj počas prestávok a plnohodnotne chceli diskutovať ešte viac.

Ing. Vladimíra Pastirová

Genius Matematicus 2014

downloads9-jpgPortál GENIUS LOGICUS organizuje súťaže v logickom myslení, riešení hlavolamov a SUDOKU už od roku 2000. Za tento čas sa do týchto súťaží zapojilo už vyše 300 000 účastníkov zo 16 krajín. GENIUS MATEMATICUS – je najnovšia medzinárodná matematická online súťaž, pri ktorej žiaci a študenti môžu zábavnou formou riešiť veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného života. Úlohy sú koncipované tak, aby bez zložitých počtových operácií mohli súťažiaci vyriešiť za 10 sekúnd až 2 minúty matematické problémy, s ktorými sa denne stretávajú. Je stanovený časový limit 40 minút, ktorý vytvára správne napätie a podporuje súťaživosť žiakov. Účastníci súťaže si svoje vedomosti porovnávajú s inými žiakmi na počítači modernou a populárnou formou – online. Len počítačovou formou je možné takto spojiť mnohých nadšencom matematiky. Ani jazykové bariéry tu nie sú prekážkou, pretože úlohy boli preložené do úradného jazyka viacerých súťažiacich krajín. V našej škole súťažilo dňa 10. 12. 2014 z rôznych tried 45 žiakov. Úlohy z prípravného kola boli pre nich náročné, preto sme vymysleli Matematickú konferenciu, kde sa žiaci spoločne pripravovali. Potom súťaž bola pre nich už len záležitosťou dobrej koncentrácie a rýchlych odpovedí. Dúfame, že účastníci školu dobre reprezentovali a aj pre seba zabezpečili výborné výsledky.

RNDr. Daniela Tekeľová

FPGA vo výučbe odborných predmetov

fpga-jpgV snahe prispôsobiť vzdelávanie požiadavkám praxe a zaviesť do SPŠE výučbu programovateľných hradlových polí FPGA, sa v škole opäť konal workshop pre domácich ale aj externých pedagógov. Tentokrát workshop netrval len jeden deň, ale celý týždeň, a to od 8. do 12. decembra. Akcie sa zúčastnili štyria externí učitelia z Michaloviec, Tvrdošína, Banskej Bystrice a Starej Ľubovne a šiesti učitelia zo SPŠE Prešov. Prvá časť bola teoretická. V rámci oboznámenia sa s FPGA diskutovali účastníci o súčasnom rozsahu výučby digitálnej elektroniky a o možnostiach zvýšenia schopnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Účastníci získali prehľad o technológiách návrhu číslicových systémov v minulosti aj v súčasnosti a zároveň sa zoznámili s rozsahom uplatnenia programovateľných hradlových polí v praxi v rámci návrhu vložených systémov. Po úvodnom dni plnom teórie prešli učitelia na praktickú časť. Po názornej ukážke návrhu obvodov pomocou FPGA a po prevzatí zbierky príkladov a vlastnej vývojovej dosky DE1-SoC firmy Terasic s čipom Cyclone V od Altery si každý účastník mohol navrhnúť číslicový obvod pomocou schematického editora Quartus II. Ambicióznejší účastníci, ktorí rýchlo prešli zbierku príkladov, mali možnosť realizovať vlastné zadania. Účastníci boli taktiež oboznámení s jazykom VHDL a mali možnosť konfigurovať FPGA obvod aj pomocou tohto jazyka. Na záver si prevzali účastníci osvedčenia o absolvovaní kurzu a podujali sa debaty o akútnosti zavedenia FPGA do výučby na stredných školách. Po úspešnom absolvovaní štyridsiatich hodín získali účastníci teoretické aj praktické znalosti postačujúce na návrh jednoduchých číslicových obvodov pomocou FPGA a tiež chuť aj vôľu zaviesť výučbu tejto technológie vo svojej škole.

Ing. Martin Riško

Prvá matematická konferencia

downloads19-jpgKedysi v minulosti fungoval v našej škole projekt „Nadaní študenti“, ktorý umožňoval talentovaným žiakom v nejakej oblasti pripravovať sa na súťaž v čase vyučovania. Samozrejme, pod dohľadom vyučujúceho, ktorý za danú súťaž bol zodpovedný. Talentovaní žiaci túto možnosť veľmi vítali, pretože mohli navzájom komunikovať medzi sebou a vzájomne sa obohatiť získanými poznatkami. Napadlo nám zaviesť túto myšlienku znovu, aby sa nadšenci matematiky aspoň vzájomne poznali. V novej online matematickej súťaži Matematicus logicus, do ktorej sa prihlásilo 45 žiakov, boli žiaci 2.- 4. ročníka zaradení do jednej kategórie. V prípravnom kole si mohli vyriešiť príklady a pripraviť sa na súťaž. Mladší žiaci však niektoré úlohy kvôli nedostatku teórie, ktorá na nich čaká ešte vo vyšších ročníkoch, nezvládali. A tak starší žiaci sa ujali úlohy „učiteľov“ a formou prezentácií priblížili problematiku riešenia príkladov mladším žiakom. Mali sme veľkú radosť z toho, že v škole sú mnohí schopní žiaci, ktorí si dali námahu s vytvorením názorného riešenia a pripravili pre nás všetkých krásne prezentácie. A účastníci konferencie ocenili 15 výstupov žiakov nielen potleskom, ale nešetrili ani chválou na úroveň spracovania pomocou IT prostriedkov. Vyučujúce matematiky koordinovali diskusie a predniesli ďalšie otázky ku príkladom, prípadne doplnili zaujímavé úlohy. Vedomosti získané v konferencii boli využité pri riešení hlavolamov na druhý deň v konkrétnej súťaži. Snáď sa na budúci rok stretneme znovu.

RNDr. Daniela Tekeľová

Olympiády v cudzích jazykoch

olympiady-v-cuDňa 11. decembra 2014 sa v našej škole uskutočnili Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Ich úlohou nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov, ale je to súťaž pre talentovaných žiakov, ktorých vedomosti sú nad rámec učebných osnov. Naši žiaci súťažia v kategórii 2D – žiaci stredných odborných škôl. Kategórie boli vytvorené na základe dokumentu Rady Európy „Spoločný európsky referenčný rámec pre cudzie jazyky“. Súťaž pozostáva z písomnej časti, kde sa preverujú jazykové kompetencie súťažiacich (počúvanie a čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka v kontexte) a z ústnej časti, v ktorej sa hodnotí komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň, rozsah slovnej zásoby a jej použitie. Olympiáda má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne). Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie na najvyššom mieste. V školskom kole Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 32 žiakov. Zvíťazil Peter Škrepták zo IV.SA triedy. V Olympiáde v nemeckom jazyku súťažilo 19 žiakov. Najlepšie výsledky dosiahol aj tento rok Martin Sekera z II. F triedy. Víťazom srdečne blahoželáme. Obaja budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole v januári.

Mgr. Emília Čulková

Súťaž „Propaguj svoj študijný odbor“

.jpgJedným z bodov programu tohtoročnej Vianočnej besiedky bolo aj vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien výhercom školskej súťaže „Propaguj svoj študijný odbor“. Jej cieľom bolo podnietiť žiakov našej školy ku kreatívnemu vyjadreniu svojho pohľadu na propagáciu študijných odborov SPŠE v Prešove pomocou plagátu formátu A3. Študenti vytvorili zaujímavé grafické výstupy, ktoré sú vystavené v priestoroch prvého poschodia hlavnej budovy. Hodnotiaca komisia, ktorej predsedal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, autorom prác prihlásených do súťaže, udelila nasledujúce poradie: 1. miesto: Marek Dlugoš, IV. SA, 2. miesto: Štefan Štefančík, III. SB, 3. miesto: Tomáš Harčár, II. F, Marcel Žec, II. F. Jeden plagát z kolekcie, ktorú vytvoril víťaz tejto súťaže, Marek Dlugoš, sa stal novým reklamným „symbolom“ tradičného Dňa otvorených dverí SPŠE Prešov. Nadácia pri SPŠE odmenila súťažiacich zaujímavými cenami – tablet, flash disk a dotykové pero. MÚ EKO a IKT dúfajú, že v budúcnosti sa do takejto súťaže zapojí viac študentov s kreatívnym myslením a tohtoroční víťazi budú ich inšpiráciou.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD. a Ing. Ljuba Krišová

Výstava Michala Bosáka

downloads17-jpgDňa 9. decembra 2014 sa vedenie školy v zastúpení Ing. Judity Sakáčovej, Ing. Juraja Budiša a MÚ ekonomiky v zastúpení Ing. Ljuby Krišovej a Ing. Vladimíry Pastirovej zúčastnili vernisáže výstav: 1.Michal Bosák – americko-európsky filantrop a bankár z EuroCentralRegion, trvalá expozícia, 2.Významní bankári zo Slovenska, 3.Perokresba Michala Bosáka z roku 2008, 4.Perokresba školy Michala Bosáka 2013/2014, premiérovo prezentovaná výstava. Vernisáž výstav bola realizovaná Spoločnosťou Michala Bosáka, Prešov a Komunálnou poisťovňou, a. s., Vienna Insurance Group, Prešov v spolupráci s Ing. Rudolfom Bosákom, prezidentom Společnosti Michala Bosáka, Praha pri príležitosti nadchádzajúceho 145. výročia narodenia filantropa a bankára Michala Bosáka a 90. výročia darovania prvej novostavby Štátnej ľudovej školy na území Československa po I. svetovej vojne štátu filantropom a bankárom Michalom Bosákom v jeho rodnej obci Okrúhle. Po vernisáži sa pozvaní hostia zúčastnili otvorenia BOSAK SALOON Time4Coffee- LOUNGE na ulici Jarková 16, Prešov, kde boli poskytnuté ďalšie informácie zo života a činnosti Michala Bosáka, súčasné aktivity a činnosti Ing. Rudolfa Bosáka. MÚ ekonomiky bude spolupracovať so spoločnosťou Ing. Rudolfa Bosáka v realizovaní projektov, súťaží s ekonomickým zameraním a zrealizuje zriadenie „Bosákovho kútika“ na našej škole a v spolupráci s MÚ humanitných predmetov sa zapojí do súťaže: Bosákova škola Prešova 2014.

Ing. Vladimíra Pastirová

Návšteva svätého Mikuláša

navsteva-sv-mAj tento rok sa v SPŠE 5. decembra 2014 uskutočnila akcia – Deň sv. Mikuláša. Mikuláš, čert a anjel obchádzali triedy a obdarovávali dobré „detičky“ SPŠE sladkými salónkami. Akcia začala hneď ráno. Ako prvé bolo navštívené a obdarované riaditeľstvo SPŠE, ktoré prijalo netradičnú návštevu ako príjemné ozvláštnenie dňa. Následne Mikuláš a jeho dvaja spolupracovníci začali navštevovať jednotlivé triedy. Mikuláš vchádza do triedy a žiaci tíchnu. Aké prekvapivé. Mikuláš všetkých zdraví a zadáva prostú úlohu. „ Kto mi niečo zarecituje alebo zaspieva?“ Z triedy sa ozýva tichý hlások, ktorý začína spievať. Jednotliví žiaci sa otáčajú a neveriacky pozerajú, čo sa vlastne deje. Neskôr sa odváži pridať ďalší žiak a takto to pokračuje ďalej až spieva celá trieda. Krásna predstava čo? Takto to však nebolo. Žiaci sa tvária, že nepoznajú žiadne pesničky ani básničky. Ale nájdu sa aj výnimky, ktoré nám krásne zaspievali a aj zarecitovali, či ukázali tanečné náročné skoky. Dokonca sme boli svedkami aj tanca v podaní troch žiakov a pani profesorky Ing. G. Mitrovej. Títo žiaci, ktorí našli odvahu, boli sladko odmenení. Tí, ktorí však nesplnili úlohu, boli pomaľovaní čiernym uhlím. A Mikuláš ako prišiel, tak aj odišiel. A tak pokračoval ďalší zvláštny deň v SPŠE.

Róbert Mihálik, II.SA

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 9. decembra 2014 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom znení Peter Black 2 "a new beginning". Cieľom takýchto predstavení je atraktívnou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej reakcie. Herci vtipne i vážne rozohrali tému, ktorá sa dotýka najmä stredoškolákov a je i súčasťou maturitných otázok – hľadanie správneho zamestnania. Jazyková úroveň hry bola nastavená svojou jazykovou a komunikačnou náročnosťou tak, aby žiaci úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelná hra v anglickom jazyku určite je. Dialógy medzi jednotlivými postavami boli založené na zrozumiteľných zápletkách a tomu primerane zodpovedala aj náročnosť anglického jazyka. Výborné výkony hercov, angličtina, variabilná scéna, dynamická hudba, to všetko našich žiakov zaujalo a veríme, že aj posilnilo ich jazykové sebavedomie. Z reakcií našich žiakov Nečakal som niečo tak zábavné, dobre spracované a zahrané. Veľmi sa mi páčil scenár a aj to, ako vtipne zamiešali slovenčinu do anglických dialógov. Myslím si, že niektoré časti boli aj skvelo improvizované. Každú postava, ktorá sa tam objavila, bola vynikajúco zahraná. Dialógy boli vtipné a počas vystúpenia som sa bavil. Postava Petra Blacka sa mi tiež páčila a aj keď sa mu nedarilo nájsť si prácu, predsa len v závere bol úspešný, dokonca sa mu podarilo nájsť aj frajerku. Jediným mínusom bolo to, že to bolo krátke. Bruno Široký, II.C Spočiatku som si myslel, že to bude nudné a nezaujímavé predstavenie. Po posadení sa do starých kresiel som zistil, že to až také nudné nebude. Po upozornení o správaní sa v divadle som sa bavil od začiatku do konca. Celé predstavenie zbehlo veľmi rýchlo. Zdanlivo nudná akcia sa zmenila na zábavný príbeh, ktorý ma zaujal a pobavil. Tí, čo neboli, môžu ľutovať, lebo prišli o hodinu plnú smiechu. Matej Matejov, II.F

Mgr. E. Čulková

Vianočná besiedka 2014

vianocna-besiŽŠR v spolupráci s krúžkom Spešadlo & Spesh Floyd organizovali tohto roku pre SPŠE Prešov v posledný deň vyučovania (19. 12. 2014) pred vianočnými sviatkami akciu – Vianočná besiedka, ktorá bola predzvesťou blížiaceho sa dňa, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Nechali sme sa zlákať magickým čarom Vianočnej besiedky SPŠE. K vianočnej nálade všetkým prítomným prispeli scenáristi divadelno-hudobného programu, Ing. Ljuba Krišová a Ing. Peter Vargovčík. Že sa im to podarilo, svedčil o tom búrlivý potlesk a úsmevy našich žiakov, učiteľov a hostí. Chceli sme si všetci spoločne pripomenúť význam nastávajúcich vianočných sviatkov – sviatkov lásky, pokoja, radosti a dobra. Sviatkov, ktoré nám pripomínajú, že sme tu jeden pre druhého, že tvoríme jeden celok. Dlho očakávané Vianoce sú tie najkrajšie sviatky počas roka. Bývajú plné nezabudnuteľných okamihov, na ktoré spomíname ešte dlhé roky. Pre každého tieto sviatky znamenajú niečo iné a každý si z nich vezme to, čo je pre neho vzácne. Vône a chute, tradície a zvyky, žiarivé detské oči, či hrejivý pocit pri srdci z možnosti robiť radosť niekomu inému, sú neklamnými znakmi toho, že Vianoce sa k nám po roku opäť vrátili. Dúfame, že sa nám podarilo pekným programom priniesť len samú lásku, šťastie a hrejivý pocit, ktorý si každý z nás vo svojom srdci odniesol k sviatočnému stolu svojho domova.

Ing. Vladimíra Pastirová

Vianočná kapustnica

vianocna-kapuVianoce sú podľa mnohých považované za najkrajšie sviatky v roku. Sú to sviatky lásky, pokoja a stretnutia s našimi najbližšími. Majú svoje čaro a typickú atmosféru, ktorá k Vianociam neodmysliteľne patrí. To, že sa blížia Vianoce, sme pocítili aj my. Vo štvrtok, 18. decembra, sa konala tradičná Vianočná kapustnica, na ktorej sa zišli pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci našej školy. Priestory školskej jedálne boli krásne vianočne vyzdobené, stoly sa ohýbali pod samými dobrotami a všade navôkol sa šírila vôňa kapustnice. Vianočné posedenie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Úvodné slovo, ako tradične, patrilo riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, a po ňom nasledovalo vystúpenie našich kolegýň a kolegov, ktorí zaspievali vianočné koledy. Príjemným a milým prekvapením bolo vystúpenie mladých bohoslovcov z prešovskej Gréckokatolíckej teologickej fakulty, vďaka ktorým sme aj duchovne boli o kúsok bližšie k Vianociam. Tak ako Vianoce, aj naše tradičné stretnutie pri Vianočnej kapustnici má svoje čaro. Aspoň na okamih zabudneme na každodenné povinnosti a v príjemnej spoločnosti si vychutnávame predvianočnú atmosféru. Veľká vďaka preto patrí tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave Vianočnej kapustnice a riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, za milé prekvapenie.

Mgr. Jana Pavlišaková

Predvianočné obdobie v ŠI

downloads16-jpgVianoce už pomaly, ale isto klopú aj na dvere nášho internátu. Privítali sme ich peknou vianočnou výzdobou, aby vedeli, že sú na správnej adrese. Už 3.12. mali naši chlapci možnosť zúčastniť sa Mikulášskeho kvízu, ktorý neodmysliteľne patrí k tradíciám nášho internátu. Žiaci si zmerali sily vo vedomostiach, tí sčítanejší získali sladké odmeny, no ani tí menej úspešní neodišli naprázdno. Verte, či nie, ale o deň neskôr k nám zavítali skutočný Mikuláš a čert, ktorí prišli odmeniť našich chlapcov za dobré správanie dobrotami. V školskej jedálni sa konala mikulášska nádielka, kde si každý prišiel na svoje. Na svoje si prišli aj milovníci nočnej oblohy a hviezd, ktorí navštívili Planetárium v Prešove. Chlapci si plnými dúškami v intímnej atmosfére vychutnali „Hviezdy nášho neba“. Po toľkých sladkostiach, koľko žiaci za krátky čas skonzumovali,bola potrebná aj nejaká športová aktivita, kde by sa zbavili jednej, či dvoch nadbytočných kalórií. Preto sme im pripravili súťaž v kondičnom posilňovaní, kde sa ukázalo, kto je ako fyzicky zdatný. Pri drepoch, zhyboch a skracovačkách sa žiaci veru poriadne zapotili a určite sa zbavili aj nadbytočných kalórií. Ďalšou dobrou správou je, že poctivé zbieranie vrchnákov na operáciu pre chorého chlapčeka bolo korunované úspechom, čo znamená, že už sme už nazbierali jedno veľké vrece, ktoré boli žiaci Jozef Cipa a Viktor Hriseňko osobne odovzdať na pobočke 101 Drogérie. Medzi stálice na našom internáte patria aj športové turnaje rôzneho charakteru. Tentokrát chlapci absolvovali vianočný florbalový zápas na SOŠP. To, že florbal učaroval mnohým našim žiakom, bolo vidieť aj na palubovke, kde po skvelom kolektívnom výkone sme obohatili našu zbierku o ďalší zlatý pohár. Tí, v ktorých neprebýva športový duch, mali možnosť navštíviť DAD a obohatiť svoju osobnosť o vzrušujúce umelecké zážitky. Tentokrát sa žiaci kochali nad predstavením „Amerika“, ktoré okrem skvelých hereckých výkonov ponúklo aj zaujímavé kulisy, ktoré vtiahli diváka do deja. Tesne pred začiatkom vianočných prázdnin náš internát v spolupráci so Žiackou školskou radou a s Národnou transfúznou stanicou zorganizovali pri príležitosti Dňa boja s rakovinou darovanie krvi. Do spoločenskej miestnosti ŠI prišlo darovať krv až 47 žiakov, čo nás veľmi potešilo a môžeme byť na nich právom hrdí. Za zmienku stoja aj poctivou prácou korunované úspechy Adama Poperníka, ktorý v súťaži Zenit obsadil v školskom kole 3. miesto a v krajskom kole vynikajúce 2. miesto. Viac sa nám už toho do mesiaca december nezmestilo, čo sme nestihli, doženieme v januári. Lúčime sa s vami a prajeme všetko dobré v novom roku.

Mgr. Tomáš Bosák

![PF 2015](http://www.spse-po.sk/public/images/stories/pf2015.jpg)

Aktivity tried

Na vianočných trhoch

downloads15-jpgDňa 5. 12. 2014 v piatok sa celá I.B vydala po piatej hodine na svoju prvú spoločnú triednickú akciu. A čo mohlo byť krajšie zakončenie celého týždňa, ako navštíviť prešovské vianočné trhy. Keď sme tam dorazili, začali sme si vychutnávať príjemnú atmosféru a prezerali si všetko zaujímavé, čo tieto trhy ponúkajú. Keďže k vianočnej výzdobe mesta neodmysliteľne patria aj traja krásni snehuliaci, ako trieda sme si urobili spoločnú fotografiu práve pred nimi. Napriek tomu, že počasie nám nedoprialo snehovú nádielku, nadýchali sme sa aspoň predvianočnej atmosféry.

kolektív I.B

Predvianočná nálada

downloads14-jpgS blížiacim sa koncom roka sú za dverami sviatky pokoja a lásky. Naša trieda I.F si to pripomenula na triednej akcii. V rámci predvianočnej nálady sme spoločne navštívili vianočné trhy. V jednotlivých stánkoch nám všetko pripomínalo v podobe darčekov, že sviatky sa blížia. Páčil sa nám veľký adventný veniec. Potešili sme sa aj pohľadom na snehuliakov, len nám k úplnej zimnej idyle chýbal sneh. Tešíme sa už na darčeky.

kolektív I.F

Keď láska topí ľad

downloads10-jpgKeď láska topí ľad, čo pani zima vyčarila, keď dá človek viac, ako v sebe skrýva. Tak prišla doba, kedy každý pre každého má pár prívetivých viet. Veď nad čaro Vianoc nič krajšieho niet. Sneh nám príroda nevyčarila, ale akcie posledných dní, hudba z rádií, výzdoba v uliciach nám pripomínajú, že najkrajšie sviatky roka sa blížia. Aj naše triedne akcie v decembri sa niesli v duchu Vianoc. Vyrobili sme si vlastný adventný kalendár. Vyzdobili sme vrecúška vianočnými ornamentmi a každý deň sa niekoľkí z nás tešia zo sladkostí v nich ukrytých. Navštívili sme výstavu Vianoce v Európe, ktorú pripravila HA v Prešove. Mali sme možnosť ochutnať špeciality krajín Európy, Estónska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Čiech, Maďarska, Rakúska a ďalších, ich vianočné koláčiky, cukrovinky, ale aj chlieb, ich typické jedlá, dozvedeli sa ich zvyky. Slovensko tam prezentovali ľudové remeslá, niektorí si vyskúšali zdobenie perníkov. Výstava sa nám veľmi páčila. Tradíciou sa stáva návšteva vianočných trhov v centre mesta. Ich atmosféra je jedinečná, aj keď nevŕzga sneh pod nohami. Veľmi dobre sa pozorujú ľudia, ktorí sa zastavia, rozprávajú, ochutnávajú vianočný punč alebo medovinu. My sme obdivovali vystavený Betlehem, zastavili sme sa pri pódiu s programom a ochutnali detský nealkoholický punč.

kolektív I.SB

„Na divadelných doskách“

downloads11-jpgNašu poslednú triednickú hodinu tohto kalendárneho roka sme strávili trochu inak. 18. 12. 2014 sme mali možnosť pozrieť sa do priestorov Divadla Jonáša Záborského v našom meste tak, ako to jeho bežný návštevník môže iba vzácne. Nazreli sme do zákulisia, videli sme javisko zblízka, dozvedeli sme sa, aké technické možnosti sa využívajú pri realizácii predstáv režisérov divadelných predstavení a akými možnosťami vybavenie prešovského divadla disponuje. Život javiska je závislý od techniky, počítače uľahčujú jeho ovládanie a vďaka tomu môže divadlo ukázať zaujímavé možnosti svojim divákom. Stáli sme na „doskách, ktoré znamenajú svet“ a obohatili sme si pohľad na divadlo z ďalšieho uhla.

kolektív III. C

Európske kultúrne dni

downloads8-jpgPred Vianocami nás ťahá do mesta podporiť tradíciu vianočných trhov. V centre sú stánky, v ktorých ponúkajú tradičné slovenské výrobky. Sú vyrobené z dreva, hliny, čipky či z kožušiny. Rozvoniavajú tam pečené klobásky, varená kukurica, víno, medovina, či punč. Ale „Európske kultúrne dni“ ukazujú tradície vianočných sviatkov aj iných krajín. Navyše ich reprezentanti v priestoroch hádzanárskej haly na Baštovej ulici nás chceli ponúknuť ich tradičnými vianočnými jedlami, len nám sa nič neušlo. Popoludní po vyučovaní tam vyrábali už len vianočné oblátky. V deň nášho záujmu o dané tradície – 11. 12. 2014, sa podstatná časť výstavy presunula do Popradu, tak sme mali len úzky náhľad na prezentované výrobky z rôznych iných krajín. Nuž čo, nabudúce pôjdeme skôr. Aspoň sme mohli potom prejsť na naše prešovské trhy, ani tie nie sú na zahodenie.

kolektív III.SA

Vianočné trhy 2014

downloads13-jpgDňa 16. decembra 2014 sme sa celá trieda spoločne s našou triednou učiteľkou, Ing. Pastirovou, po 7. vyučovacej hodine vybrali na vianočné trhy, aby sme si vianočným punčom pripomenuli, že sa blížia dlho očakávané najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Vianočné trhy sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Spoločne sme si popriali krásne prežitie týchto sviatkov a úspešný nový rok 2015. A zároveň sme si uvedomili, že ak sa nám úspešne podarí ukončiť maturitný ročník, tak toto sú naše posledné spoločné študentské vianočné chvíle. Vianoce sa k nám opäť po roku vrátili, nechajme sa unášať ich magickým čarom.

Natália Triščíková a Matej Kažimír, IV. F

Florbalový turnaj SPŠE

florbalovy-turV novembri a decembri sa uskutočnil v SPŠE už štvrtý ročník florbalového turnaja. Celá súťaž sa skladala zo štyroch turnajov v jednotlivých ročníkoch a finále, kde sa stretli víťazi za každý ročník. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 15 tried školy a zhruba deväťdesiat žiakov. Medzi prvákmi sa vďaka lepšiemu skóre presadili na úkor I.B žiaci I.A triedy. Víťazom turnaja druhákov sa stalo družstvo II.C. Tretiackemu turnaju jasne dominovala trieda III.A. Víťazom štvrtáckeho turnaja sa stala trieda IV.B. Finálový turnaj sa uskutočnil tesne pred sviatkami. Bohužiaľ, nezúčastnili sa ho z rôznych dôvodov druháci a tretiaci, čo ma nemilo prekvapilo a sklamalo. Finále teda obstarali IV.B a I.A a vo veľmi peknom a dramatickom stretnutí zvíťazili chlapci zo IV.B v pomere 6:4. Verím, že tradícia turnaja sa zachová aj do budúcnosti a zažijeme spolu ďalšie pekné okamihy pri florbale.

Mgr. Štefan Dankovič

Stretnutie učiteľov v Lemešanoch

stretnutie-uciDňa 3. 12. 2014 sa uskutočnilo 4. stretnutie majstrov odborného výcviku a učiteľov silnoprúdových predmetov partnerských stredných škôl organizované VSD, a.s. Za SPŠE Prešov sa na tomto stretnutí zúčastnili Ing. Juraj Budiš, Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga. Prvá časť stretnutia sa uskutočnila v elektrickej stanici Lemešany, v ktorej sa účastníci oboznámili s funkciami ES Lemešany a špecializovanými činnosťami, ktoré prebiehajú v priestoroch elektrickej stanice (napr. diagnostika porúch na vn kábloch, meracie vozy, výcvik pracovníkov pre prácu pod napätím, cvičné polygóny a skúšobňa veľmi vysokých napätí). Druhá časť stretnutia pozostávala z prehliadky odborných učební a dielní SOŠA Košice. Na záver stretnutia bola podpísaná nová dohoda o spolupráci VSD so strednými školami, ktorú za SPŠE Prešov podpísal riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár.

Ing. Jozef Harangozo

Zmluva o spolupráci

zmluva-o-spolupDňa 3.12.2014 došlo k podpisu zmluvy medzi školou a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktorá prispeje k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016. Spolupráca sa bude týkať spoločných aktivít zameraných na rozvoj odborných znalostí a praktických zručností študentov a pedagógov školy.

Ing. Slavomír Kožár

Stretnutie so zástupcami firmy SAP

akademia-sap-lDňa 4.12.2014 sa na akademickej pôde UPJŠ Košice uskutočnilo stretnutie riaditeľa školy s vrcholovými zástupcami firmy SAP – generálnym riaditeľom, Richardom Guzom, a architektom obchodných riešení, Martinom Ondrušom. Cieľom stretnutia bola vízia činnosti SAP Academy v podmienkach SPŠE a spolupráca pri implementácii platformy SAP do výučby ekonomických odborných predmetov vo všetkých študijných odboroch, ktoré škola ponúka.

Ing. Slavomír Kožár

Majstrovstvá SR stredoškolákov

.jpgStanislav Ševčík, študent III.A, potvrdil 6. 12. 2014 na 20. majstrovstvách SR stredoškolskej mládeže v Bratislave, že v kategórii 65 kg v pretláčaní pravou rukou je momentálne najlepší. Skončil na prvom mieste z celkového počtu pretekárov 11. Študentka Natália Triščíková, IV.F, bola prvýkrát na takejto súťaži. Nedostatok skúseností spôsobil, že neobsadila jedno z prvých troch miest, ale za svoje výkony sa nemusí hanbiť. Obom súťažiacim gratulujeme a želáme veľa športových úspechov.

PaedDr. Eva Buzgová

Mikulášsky basketbalový turnaj

mikulassky-baV mikulášskom období, dňa 10. 12. 2014, MÚ TEV usporiadal basketbalový turnaj trojíc pre žiakov i zamestnancov SPŠE Prešov, v ktorom sa predstavili zmiešané družstvá hráčov. Predvianočné naháňanie sa za dobrými známkami a darčekmi pod stromček zapríčinilo pomerne nízku účasť, ale my, ktorí sme si zahrali, sme sa dohodli, že sa o rok určite stretneme znova. Veríme, že účasť v nasledujúcom roku bude väčšia ako tohto roku. Úsmevy hráčov na fotografii hovoria o ich úspechu a prvenstve v tohtoročnom mikulášskom basketbalovom turnaji.

Ľubomír Rešovský

Hodnotiaci seminár v Žiline

seminar-zilinDňa 10.12.2014 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline uskutočnil hodnotiaci seminár rozvojového projektu Podpora a budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy. Seminár z poverenia MŠVVaŠ SR organizoval Inštitút odborného vzdelávania. Riaditeľ školy prezentoval na tomto seminári výsledky projektu „Model priemyselného systému „ na ktorý MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 9 998,68 €, zriaďovateľ školy – PSK prispel 10 000 € a firmy REGADA 2 000 €, TOMARK, s.r.o. 2 000 €, Aplied Metters 2 000 €, Elcom 2 000 €, VSE, a. s. 1 500 €, a BWG 500 €, za čo im srdečne ďakujeme.

Ing. Slavomír Kožár

Rozvoj slovenskej elektroenergetiky

tisenergoworkshDňa 12. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnil workshop na tému „Rozvoj slovenskej elektroenergetiky v kontexte európskeho priestoru“. Zúčastnili sa ho žiaci tried IV. F a II. F. Pozvaným lektorom bol Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., vedúci Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Na seminári boli prezentované aktuálne ekonomické otázky výroby a prenosu elektrickej energie v súčasnosti. Študenti sa dozvedeli o trendoch v tejto strategickej oblasti súčasnej doby.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Hodnotiaci seminár v Trenčíne

seminar-trencDňa 15.12.2014 sa riaditeľ školy zúčastnil hodnotiaceho seminára rozvojových projektov Grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave. Riaditeľ školy prezentoval výsledky projektu „FPGA vo výučbe v SPŠE“, na ktorého realizáciu poskytlo MŠVVaŠ SR finančné prostriedky vo výške 3 285 € a podnikateľská činnosť školy 356 €. Seminár sa uskutočnil v SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín pod gesciou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý spracováva a predkladá návrhy vyhodnotenia realizácie na MŠVVaŠ SR.

Ing. Slavomír Kožár

Dar od OEZ

downloads21-jpgDňa 16.12.2014 prijal riaditeľ školy dar pre výchovno-vzdelávací proces vo výške bezmála 500,-€ od OEZ Slovakia s.r.o., ktorý prišla osobne odovzdať konateľka, Ing. Otília Ondrušková, PhD. Dar pozostával z prístrojov OEZ, ktoré budú použité pre potreby výučby odborných elektrotechnických predmetov v učebniach a laboratóriách školy. Srdečne ďakujeme.

Ing. Slavomír Kožár

Beseda s Ing.Radom Cabúkom

rado-cabuk-jpgMetodický útvar telesnej výchovy zorganizoval dňa 16.12.2014 pre záujemcov kondičného posilňovania stretnutie s trénerom I., II., III. triedy kulturistiky, trénerom fitness a TRX trénerom, vicemajstrom 2013 v kulturistike, aby sa podelil o skúsenosti zo svojej praxe na ceste za slávou. Prítomných študentov zaujímali otázky týkajúce sa stravovania a techniky cvičení. Dostali odpovede na všetko, čo ich zaujímalo. V závere stretnutia došlo k dohode o spolupráci a poradenstve v otázkach správnej výživy a zostavovania tréningových plánov.

PaedDr. Eva Buzgová

Vianočná kvapka krvi

vianocna-kvapŽiacka školská rada v spolupráci s ŠI a Národnou transfúznou stanicou organizovala dňa 18. 12. 2014 v čase od 08:00 – 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti ŠI pri príležitosti Dňa boja s rakovinou darovanie krvi od našich žiakov vo veku od 18 rokov a pedagógov našej školy. Potreba krvi je veľká. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, o ktorý prejavili záujem aj niektorí žiaci SPŠE Prešov, ktorým udelil riaditeľ školy – Ing. Slavomír Kožár, v tento deň riaditeľské voľno do konca vyučovania. NTS pošle vedeniu školy v mesiaci január vyhodnotenie.

Ing. Vladimíra Pastirová

3D tlačiareň

3d-tlaciarenDňa 29.12.2014 prebehlo školenie zamerané na tlačenia na 3D tlačiarni, ktoré lektoroval absolvent školy Slavomír Kožár,. Tlačiareň s označením PRUSA I3 má pracovnú plochu až 800 cm3 a je treťou najpredávanejšou na svete a kúpili sme ju na sklonku roka 2014 v rámci projektu Humanoidný robot Poppy. 3D tlačiareň nebude slúžiť len na tlačenie skeletu robota, ale bude sa dať použiť aj na ďalšie projekty, či vo výučbe odborných predmetov. Využitie bude záležať len od invencie a kreativity profesorov a študentov školy.

Slavomír Kožár

SPONZORI