2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Interné maturitné skúšky 2011

Po akademickom týždni v dňoch 16.5.2010 až 19.5.2011 predstúpilo pred predmetové maturitné komisie 123 študentov štvrtého ročníka, aby preukázali svoje znalosti získané počas štyroch rokov štúdia na našej škole. Väčšina z nich bola úspešná. Iba dvaja študenti budú musieť v septembri absolvovať opravné skúšky. K maturite nebol pripustený jeden študent, ktorý sa môže zúčastniť maturitných skúšok až po uzavretí štvrtého ročníka a v auguste musí najprv zvládnuť „reparáty“. Jednému študentovi bola v zmysle predpisov uznaná náhrada maturitnej skúšky z anglického jazyka na základe predloženého jazykového certifikátu.

Dosiahnuté výsledky najnázornejšie ukáže tabuľka.

predmetúroveňpočet žiakovpočet známokpriemer
12345
ANJB1107413525601,96
NEJB115137313,00
SJL-123613323601,79
TČOZ-1232634342902,54
PČOZ-1233530381912,36
MAT-79 externá a 66 ústna39225001,48

Pokračovali sme v snahe aktivizovať študentov aj prostredníctvom individuálnych prác, ktoré študenti obhajovali v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Riešitelia pracovali na svojich témach až do januára a s výsledkami svojej práce predstúpili na školskom kole SOČ. S obhajobou vlastného projektu pred maturitnú komisiu predstúpilo 25 študentov. Snažili sme sa, aby obhajoby prác prebiehali aj za prítomnosti študentov tretieho ročníka, aby videli a počuli čo dokážu ich šikovní spolužiaci. Veľmi pekné počítačové prezentácie, suverénne vystupovanie riešiteľov a funkčné výrobky určite urobili učiteľom veľkú radosť. Dôkazom dobrej úrovne individuálnych prác je, že boli úspešne prevedené na rôznych súťažiach a niektoré z nich získali aj pekné umiestnenia. Druhé miesto v súťaži SYGA organizovanej firmou Siemens obsadili študenti Ižarík a Ondko. V celoštátnom kole SOČ obsadili druhé miesto študenti Polomský a Kuchár. Študent Hedvig prezentoval výsledky svojej práce aj na medzinárodnej úrovni na výstave v Moskve a v Paríži. O týchto úspechoch sme sa už zmienili aj v iných článkoch nášho mesačníka, ale nedá mi nepochváliť sa znovu. Sme na nich veľmi pyšní a aj touto cestou im ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im v štúdiu na vysokých školách veľa úspechov.

Ing. Judita Sakáčová

Prijímacie konanie pre školský rok 2011/2012

Prijímacie konanie v súlade s kritériami schválenými prijímacou komisiou. So súhlasom odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja sme v odbore informačné a sieťové technológie vzhľadom na veľký záujem uchádzačov otvorili o jednu triedu naviac oproti pôvodnému plánu výkonov.

Po vykonanom zápise a následnom odvolacom konaní sú v súčasnosti nasledovné počty zapísaných študentov

Študijný odborPočet triedPočet študentovVoľné miesta
elektrotechnika3 triedy85 študentov5
informačné a sieťové technológie2 triedy60 študentov0
technické a informatické služby v elektrotechnike1 trieda20 študentov10
Spolu6 tried165 študentov15

Mgr. Václav Vystavěl

Naši žiaci v matematickej medzinárodnej súťaži KLOKAN

Už niekoľko rokov naši študenti riešia Matematický klokan, ktorý sa stal najpočetnejšou matematickou súťažou na svete. V tomto školskom roku sa ich zapojilo 24, z nich boli 19 úspešní riešitelia (študent predbehol aspoň 80% súťažiacich v kategórii).

Najúspešnejších študenti:
1. a 2. ročník - kategória KADET:
PoradieMeno a priezviskoTriedaÚspešnosť v %Percentil
1.Michal Ljikar
Štefan Zorvan
I. SA
II. C
90,898,2
2.Frederik Olejník
Ján Rusinko
II. B
I. B
90,0 97,5
3.Damián Feťko
Radovan Sroka
II. B
I. SB
87,596,7
3. a 4. ročník - kategória JUNIOR:
PoradieMeno a priezviskoTriedaÚspešnosť v %Percentil
1.Lukáš SuchýIII. C71,794,4
2.Miloš KapišovskýIV. B66,795,9
3.Matúš PethoIII. C64,294,1

V kategórii KADET (1.- 2. ročník) bolo zapojených 15 študentov. Naša škola sa v prepočte bodov na jedného študenta (107,8) umiestnila na vynikajúcom 10. mieste z 207 zúčastnených škôl.

V kategórii JUNIOR(3.- 4. ročník) bolo zapojených 9 študentov. V prepočte bodov na jedného študenta (78,8) sa zaradili na pekné 49. miesto z 189 zúčastnených škôl.

Našim študentom aj touto cestou ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

RNDr. Daniela Tekeľová

Overovanie odbornej spôsobilosti

V súlade s § 21 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. overovala škola od 23.5.2011 do 30.5.2011 odbornú spôsobilosť študentov štvrtého ročníka. 104 študentov získalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov do 1000 V v objektoch triedy A a 5 študentov po absolvovaní 8-hodinového kurzu v E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. pre elektrické zariadenia s napätím nad 1000 V získalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. umožnila po prvýkrát aj študentom študijného odboru technické a informatické služby v elektrotechnike získať osvedčenie v odbornej spôsobilosti.

Ing. Juraj Budiš

Pozvánka na aktualizačnú odbornú prípravu v elektrotechnike

Pozývam Vás na aktualizačnú odbornú prípravu v elektrotechnike v rozsahu vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z.

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. je fyzická osoba, ktorá má osvedčenie povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. SPŠE Prešov má oprávnenie č. VVZ-000245-06-05.1 vydané Národným inšpektorátom práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky.

Pokyny:

  • školenie je v rozsahu ôsmich hodín bez záverečného overovania vedomostí
  • poplatok je 35 Eur
  • termín bude stanovený, ak bude na školenie nahlásený dostatočný počet uchádzačov
  • žiadosť, ktorú nájdete v aktualitách na www.spse-po.sk doručiť poštou alebo osobne na adresu: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov alebo e-mailom na adresu budis@spse-po.sk
  • na aktualizačnú odbornú prípravu si prineste originál osvedčenia o odbornej spôsobilosti, na ktorý Vám uvedieme obdobie, v ktorom ste absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu

Ing. Slavomír Kožár

ISTANBUL - Overovanie praktických skúseností študentov IST v praxi

Projekt, určený pre študentov odboru informačné a sieťové technológie, ktorý v čase realizácie projektu končia 3. ročník štúdia, bol schválený!!!

Do práce na projekte budú zapojení študenti nového experimentálne zavedeného odboru 26946 terajšej triedy II. S, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky v odborných predmetoch ako aj v cudzom jazyku, sú komunikatívni, aktívni aj v mimoškolskej činnosti.

Sme presvedčení, že absolvovaním zahraničnej praxe budú študenti schopní plynulejšie zvládnuť prechod zo školy do zamestnania, využijú svoje teoretické poznatky v oblasti IST v praxi. Nepriamo budú rozvíjať svoje osobnostné vlastnosti – zodpovednosť, samostatnosť a schopnosť adaptability.

Partnerskou organizáciou je technická odborná stredná škola HHY Teknik ve Endustri Meslek Lisesi Maltepe – Istanbul, zameraná na cudzie jazyky so sídlom v Maltepe-Istanbul, Turecko. Keďže hlavné študijné odbory školy sú počítačové systémy, elektrotechnika a elektronika naši študenti budú mať možnosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti navzájom, ako aj uzavrieť medzinárodné priateľstvá.

Ing. Mária Šandrejová, Mgr. Bibiana Roguľová, koordinátorky projektu

Telovýchovno-výcvikový kurz

V dňoch 16.05.2011 – 20.05.2011 sa uskutočnil telovýchovno-výcvikový kurz pre žiakov I. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo 117 žiakov (83,57% z celkového počtu 140). 24 žiakov (17,14%) kurz neabsolvovalo zo zdravotných dôvodov a niektorí bez udania dôvodu. Akcia prebiehala podľa plánu so zameraním na testovanie a zdokonaľovanie plaveckej gramotnosti, rozvoj silových pohybových schopností, oboznámenie sa so športmi, nerealizovateľnými v školskej telesnej výchove. Viedli sme žiakov k správnym hygienickým návykom počas saunovania a využívaniu voľného času na relaxáciu – masáže.

Počas celého kurzu nebolo potrebné riešiť priestupky voči vnútornému poriadku školy, ani pristúpiť k výchovným opatreniam. Pri presunoch na jednotlivé stanovištia sme volili miesta, aby sa cezpoľní žiaci lepšie zoznámili s okolím Prešova.

Na zatraktívnenie kurzu sme pripravili súťaže v bowlingu, v dochádzke a v plávaní pre začiatočníkov, pokročilých a vyspelých.

Po konzultáciách so žiakmi konštatujeme splnenie cieľov a úloh, ktoré boli v úvode kurzu vytýčené.

Dosiahnuté výsledky

Dochádzka:

I. miestoI.SA96,15%
II. miestoI.B89,6%
III. miestoI.A88,67%
IV. miestoI.SB85,83%
V. miestoI.F76,92%

Plávanie:

200m voľným štýlom25m voľným štýlom
I. miestoPašeň Filip, I.SB3:19minI.miestoLjikar M., I.SA0,29s
II. miestoPončák Dávid, I.F4 :09minII.miestoZošs P., I.A0,40s
III. miestoNovák Juraj, I.SA4:14minIII.miestoStempák V., I.SA0,40s +
IV. miestoPolčan Patrik, I.SB4:16minIV.miestoŠtoffa, I.SB 0,42s
V. miestoVišňovský Michal, I.F4:47minV.miestoNemčík D., I.SB0,50s
100m voľným štýlom
I. miestoKoco Michal, I.A1:57min.
II. miestoBednár Matej, I.A1:58min.
III. miestoZajaroš Daniel, I.SB2:00min.
IV. miestoŠtoffa Imrich, I.SB2:07min.
V. miestoLičak Michal, I.A2:10min.

Bowling:

II. miestoMolčan Patrik, I.A132 bodov
III. miestoKravec Samuel, I.A123 bodov
IV. miestoSirý Šimon, I.SA119 bodov
V. miestoPizner Marek, I.SA118 bodov

PaedDr. Eva Buzgová

Bohatý máj

Máj bol v našom ŠI naozaj bohatý na kultúrne aj športové aktivity. 2. 5. 2011 si vyskúšalo svoju fyzickú kondíciu na lezeckej stene na Sekčove 12 chlapcov za asistencie Mgr. Dankoviča.

9. 5.2011 vzhliadli milovníci folklóru v PKO krásne folklórne vystúpenie umelcov z Kyjevskej univerzity. Ukrajinská veľvyslankyňa úvode povedala, že Slováci a Ukrajinci sú dve halúzky na vetve toho istého stromu a že máme veľa spoločného v mentalite, kultúre i spôsobe života. Umelci si získali srdcia divákov hneď v úvode zaspievaním našej hymny a ľudových pesničiek. Nevídaným spôsobom rozprúdili zábavu, keď zbehli z javiska do hľadiska a povykrúcali prítomné dámy v uličkách PKO.

10. 5. 011 reprezentovali náš ŠI vo večernom behu Prešova bežci Strenk, Starec Pašeň a Plučinský.

11. 5. 2011 navštívila skupina obdivovateľov astronómie planetárium a pozorovali nočnú oblohu.

Najkrajším podujatím v máji bol majáles na Združenej škole, ktorý bol aj rozlúčkou s dievčatami zo 4. Výchovnej skupiny, s ktorými nás spájalo veľa pekných spoločných zážitkov. Zo všetkých spoločných zábav bola táto najspontánnejšia a najkrajšia. Chlapci a dievčatá spievali ešte aj počas ukladania stolov a stoličiek, a všetci naši odchádzali domov so spevom, čo ocenili aj náhodní chodci (podotýkam, že pitný režim nebol porušený, jediným nápojom bola Salvatorka).

Počas praxe a maturít bola v ŠI len 1. VS, a tak bolo viac času na kontaktné rozhovory. Pripomenuli sme si tragické 25. výročie černobyľskej katastrofy, aj varovný prst, ktorý zdvihla Fukušima v súvislosti s energetickou bezpečnosťou planéty.

25. 5.2011 si chlapci pozreli v spoločenskej miestnosti film Občiansky preukaz, ktorý zobrazoval dobu 70. rokov. Pre nich je to doba dávno minulá a niektoré reálie bolo treba dovysvetľovať, ale otázky po filme nemali konca kraja. Chlapci z tretej výchovnej skupiny si pozreli viacnásobne ocenený film z Febiofestu Nesvadbovo. Atmosféra bola o to spontánnejšia, že viacerí študenti poznali protagonistov filmu osobne.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Exkurzia vo firme ELCOM, s.r.o.

Dňa 17. 3. 2011 sme sa zúčastnili exkurzie z ekonomickej praxe vo firme ELCOM, s. r. o. v Prešove, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom registračných pokladníc, POS systémov a profesionálnych displejov a klávesníc. Svojim zákazníkom ponúka aj celý sortiment pokladničného príslušenstva renomovaných značiek, programové vybavenie a kompletné zariadenie predajní za výhodné ceny.

Dôkazom svetovej úrovne parametrov a kvality výrobkov spoločnosti Elcom je ich obľúbenosť u zákazníkov v takmer 50 krajinách sveta, najmä v krajinách Európskej únie, Ameriky a Ázie, ale i v takých konkurenčne náročných oblastiach ako sú Hong Kong a Singapur. Zákazníci si môžu vyberať zo širokej palety pokladníc práve tú, ktorá im najviac vyhovuje. Ich displeje a programovateľné klávesnice umožňujú pohodlné používanie pokladničných systémov. Na výrobu elektronických komponentov používajú špičkové automatické technológie, ktoré spĺňajú aj najprísnejšie požiadavky Európskej únie na ekologickú bezolovnatú výrobu. Lisovanie plastových krytov s vysokou pevnosťou a odolnosťou je plne automatizované na najmodernejších linkách. Mesačne opúšťa výrobné linky viac ako 3000 pokladníc. Dodávajú výrobky rôznym iným odvetviam napr. automobilovému priemyslu. Priemerná ročná výroba predstavuje zhruba 700 000 ks plošných spojov použitých v rôznych prístrojoch. Finálnu výrobu uskutočňuje pre firmu ELCOM, s. r. o. firma TESLA, a. s. so sídlom v Stropkove, ktorá skladá a montuje konečné výrobky – pokladnice. Pred tým, ako sa výrobok dostane do predaja, prechádza podrobnou kontrolou v minimálne 3 fázach.

Po firme nás previedol a veľmi výstižne, a s ochotou, nás o celej výrobe a fungovaní firmy informoval vedúci výroby.

Táto exkurzia bola pre nás, pre celú III. F, veľkým prínosom a obohatením.

Milan Ďaďovský, Metod Hrabčák, III. F

Bowling

Táto triedna mimoškolská akcia sa konala dňa 14. apríla 2011 o 15.00 hodine v bowlingu VIKTÓRIA v miestnej časti krajského mesta Prešov – Solivare. Rozdelili sme sa do 3 skupín, podľa počtu bowlingových dráh. Začali sme hrať bowling a medzitým si niektorí objednali pizzu a iné dobroty. Občerstvenie po unavujúcej hre každému padlo vhod. Ukázali sa skryté talenty, ale aj antitalenty. Hru sme si užili a zabavili sa v primeranej miere. Túto hru si vychutnávala aj naša triedna profesorka Ing. Tatiana Varadyová. Bolo to zábavné a zaujímavé. Táto akcia, ako aj mnohé iné, utužuje naše vzťahy v triede a obohacuje naše spomienky, ktoré niekedy budú dobrou zábavou študentov IV. D triedy. Ján Kišeľa, IV. D

Futbalový zápas II. A

Tento mesiac sa žiaci II. A triedy vybrali do školskej telocvične, aby si zahrali jeden z najobľúbenejších kolektívnych športov. Rozhodli sa pre futbal. Rozdelili sa do družstiev a naša triedna profesorka zahájila hru. Chlapci hrali oduševnene, dali do hry rýchlosť, dravosť a bojovnosť. Aj keď víťazstvo nebolo pre nikoho veľmi dôležité, hrali tak, akoby to bol finálový zápas ligy majstrov. Bolo to zaujímavé popoludnie, kde sa študenti zabavili a zašportovali si a nikoho netrápilo, kto vyhral alebo prehral.

1. apríl

1. apríl, všeobecne uznávaný ako deň bláznov, sme toho roku pojali trochu netradične. V tento deň sme prišli my, študenti III.C triedy, do školy slávnostne oblečení ( oblek z každého z nás urobil iného človeka) a naša triedna profesorka naopak v štýle mikina, rifle, šiltovka a botasky. Takto sme zotrvali celý deň. Na otázku, či sme to urobili z dôvodu, že sa tento deň bláznov týkal aj nás alebo nie, si môže odpovedať každý sám. Ale tento náš výstrelok ako zvyčajne organizovaný našou triednu profesorkou sa nezaobišiel bez množstva humorných situácií počas celého dňa a tento náš krok rozhodne prispel k zlepšenie nálady na vyučovaní. študenti III.C

DEŇ ZEME

Pri príležitosti Dňa Zeme sme v stredu 22. apríla v popoludňajších hodinách nachvíľu vymenili perá za lopaty, metly, zošity a knihy za vedrá a vrecia s odpadom a dobrovoľne sa zúčastnili na pomocných prácach za účelom skrášlenia exteriéru školského areálu v jeho zadnej časti susediacej so študentským domovom mládeže. Naši primárnym cieľom bolo vyčistiť všetky prístupné priestory pri škole a parkovacie miesta na školskom dvore č.1. Počas práce sa to pochopiteľne nezaobišlo bez srandy a všadeprítomnej dobrej nálady a samozrejme pocitu, že sme mali možnosť spraviť niečo konkrétne a užitočné pre prostredie, v ktorom študujeme. študenti III. C

Basketbal mix

Dňa 9. mája 2011 sa uskutočnil v telocvični Basketbal mix, o najlepší tím školy, žiakov I. – IV. ročníka. Akcie sa zúčastnilo 22 študentov. Titul najlepšieho si odniesli študenti II. S (Vaľuš, Foldeš, Puškár, Racek, Čakurda, Haborák, Bodnár), ktorí suverénne porazili tím IV.C 28:18 a tím MIX 24:17. Najlepším hráčom boli Vaľuš a Čakurda. Na druhom mieste skončilo družstvo MIX, ktoré malo na svojom konte výhru nad štvrtákmi a prehru. Veľmi dobre si počínal študent Šidlovský, I. SA. Na treťom mieste skončili študenti IV. C, ktorí napriek tomu, že prehrali obidva zápasy boli vyrovnanými súpermi svojich mladších spolužiakov.

PaedDr. Eva Buzgová

Večerný beh Prešovom

Dňa 10.5.2011 sa uskutočnil, ako už tradične v tomto čase, 51. ročník Večerného behu Prešovom. V posledných rokoch bol zaznamenaný pokles počtu účastníkov, ale v tomto roku sa ich zúčastnilo dostatočné množstvo. Našu školu sa rozhodli reprezentovať v behu na 3000 m dvaja pretekári Stanislav Starec (II. C) a Radoslav Strenk (I. B). Súčasťou bežeckých pretekov boli aj preteky na kolieskových korčuliach, ktorých sa zúčastnil Filip Pašeň (I. SB). Naši reprezentanti nedosiahli pódiové umiestnenia ale zabojovali o ne a zároveň sa sami otestovali v zmenených podmienkach a atmosfére vážneho preteku.


Mgr. Vladimír Hudáček

Súťaž organizovaná pre žiakov 2. ročníka

V spolupráci s VSE sa dňa 11. mája 2011 uskutočnil už štvrtý ročník vedomostnej súťaže pre študentov 2. ročníka našej školy. Vedomostnej súťaže o zaujímavé a hodnotné ceny sa tento rok zúčastnilo 27 študentov.

Vedomostná súťaž pozostávala z dvoch kôl. Prihlásení študenti v prvom kole riešili vedomostný test, ktorý zahŕňal otázky s výberom odpovedí, doplňovačky, kreslenie schém, fázorových diagramov a riešenie príkladov.

Osem najúspešnejších riešiteľov prvej časti postúpilo do druhého kola súťaže. Ich úloha spočívala vo vyriešení praktické zadanie, ktorého podstatou bolo zapojiť elektrický obvod a pomocou meracej techniky odmerať a výpočtom určiť parametre zadaných prvkov obvodu.

Súčet bodov získaných z vedomostného testu a praktickej časti rozhodol o víťazoch vedomostnej súťaže. Na prvých troch miestach sa tento rok umiestnili študenti:

1. miestoViliam Betka z II. A
2. miestoJán Goga z II. B
3. miestoJakub Adam z II. C

Víťazom k dosiahnutým výsledkom a hodnotným cenám blahoželáme.


Ing. Anton Varga

Genius-logicus

V tomto školskom roku sa do medzinárodnej matematickej súťaži on-line Genius-logicus zapojení len 4 žiaci. Ich výsledky sú však pozoruhodné: Dvaja žiaci získali maximálny počet -25 bodov. Aj ďalší dvaja veľmi nezaostali. Keďže pri riešení rozhodoval čas, ich celkové poradie v medzinárodnom rebríčku bude závisieť od tohto času.

PoradiePriezvisko a menoTriedaPočet bodov
1.Gdovin PeterIV. F25
2.Jeleň JakubIII. D25
3.Triščík KamilIII. D23
4.Motýľ JordánIII. D20

RNDr. Daniela Tekeľová

Prvé certifikáty E.I.C.

Piati študenti IV. A triedy s priemerom známok na konci druhého polroka v I. až III. ročníku do 2,00 absolvovali dňa 24.5.2011 vzdelávanie a dňa 25.5.2011 overenie vedomostí a získali certifikáty odbornej spôsobilosti certifikačného orgánu pre osoby E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov.


Ing. Juraj Budiš

SPONZORI