2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Jonáš Dujava sa zapísal do dejín Európskej fyzikálnej olympiády zlatými písmenami

V dňoch 31. 5. až 4. 6. 2019 sa v lotyšskej Rige uskutočnil 3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy. Slovensko reprezentovalo družstvo 5 stredoškolákov, medzi ktorými bol aj čerstvý absolvent SPŠE, Jonáš Dujava.

Účasť družstva SR na 3. ročníku EuPhO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády RNDr. Ľubomírom Muchom. Garantom podujatia bolo Ministerstvo školstva a vedy Lotyšskej republiky. Organizačne akciu zabezpečila Univerzita Lotyšska (University of Latvia) v Rige. Pre vlastnú súťaž pripravila medzinárodná akademická porota náročné úlohy, tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej úlohe riešili, ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli dostať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, teda celkovo 50 bodov. Študenti okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti, ako aj taktické myslenie v tom, že takmer každý študent si opravil svoje bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy. Na súťaži sa Jonášovi podaril historický úspech, keď sa ako prvý študent v ére samostatnej Slovenskej republiky stal absolútnym víťazom medzinárodnej olympiády z prírodovedných predmetov. K dosiahnutému úspechu Jonášovi i celému družstvu srdečne blahoželáme a veríme, že bude skvelou motiváciou pre ďalších talentovaných študentov.

 

Slovenskú republiku na súťaži reprezentovali súťažiaci:

Jonáš Dujava, absolvent SPŠE Prešov – zlatá medaila 

Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium Poštová 9, Košice – strieborná medaila 

Róbert Jurčo, absolvent Gymnázia L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila

Emil Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – bronzová medaila 

Michal Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – čestné uznanie 

 a vedúci delegácie:

RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ - RCM, Košice, podpredseda SK FO    

 

Spracované podľa článku RNDr. Ľubomíra Muchu Foto zdroj: IUVENTA

Peter Nemergut a Andrej Tadeáš Bača ocenení plaketou Lux Mentium - Svetlo poznania

Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove sa 20. júna 2019 uskutočnilo oceňovanie najúspešnejších pedagógov a študentov stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Podujatie, ktoré začalo písať svoju históriu v roku 2009, má za cieľ prejaviť uznanie a úctu tým, ktorí vo vzdelávaní robia niečo navyše.

"Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou, a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov," povedal vo svojom príhovore predseda PSK Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl - teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Pri tejto príležitosti ocenil plaketou Jána Ámosa Komenského  Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región, 21 pedagógov. Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania si z rúk Milana Majerského prevzalo 20 stredoškolákov. Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom, Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, rektora prešovskej mestskej školy, ktorý sa aktívne pričinil o jej premenu na lýceum. Medzi ocenenými študentmi nechýbali zástupcovia SPŠE Prešov - Peter Nemergut a Andrej Tadeáš Bača.

Peter Nemergut bol ocenený za dosiahnuté úspechy a aktívnu prácu v školskej a mimoškolskej činnosti. V roku 2017 získal 3. miesto na celoštátnom kole súťaže Zenit v elektronike a v roku 2019 získal 1. miesto na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike. V roku 2019 bol úspešný v Stredoškolskej odbornej činnosti, keď na krajskom kole v kategórii Elektronika, hardware, mechatronika získal 1. miesto s prácou Priemyselný manipulátor. V roku 2016 so spolužiakom prejavil kreativitu v súťaži Robotický Battle na Alejovej (RBA) v kategórii vlastný model s prácou Robotická ruka, ktorá získala 1. miesto. Spolu so spolužiakmi sa v roku 2017 zapojil do projektu MyMachine, v ktorom pracoval na realizácii projektu vytvoreného deťmi. Už po prvom roku štúdia na strednej škole sa stal členom a zástupcom žiakov v Rade školy. Následne o rok neskôr bol študentmi školy zvolený za predsedu Žiackej školskej rady. Výborný prospech a vzorné správanie počas celej doby štúdia dokumentujú  jeho cieľavedomosť, spoľahlivosť a zodpovednosť. Svojou príkladnou prácou, ochotou riešiť problémy, otvorenou komunikáciou, podporou záujmov študentov, zapájaním sa do školských i mimoškolských akcií ako aj svojou osobnou charizmou výrazne prispieval k zlepšovaniu školskej klímy. Peter členom Dobrovoľného hasičského zboru v obci Plaveč. Vo svojom voľnom čase sa venuje práci s mládežou a animátorskej činnosti. Svoj talent rozvíjal aj v tanečnom klube FrimArt, kde spolu so svojou tanečnou partnerkou v roku 2017 na Majstrovstvách východného Slovenska v hobby spoločenských tancoch získal 1. miesto v kategórii Štandard a 2. miesto v kategórii Latino.

Andrej Tadeáš Bača získal ocenenie ako jeden z najtalentovanejších študentov SPŠE Prešov. Napriek tomu, že je študentom 2. ročníka, svojou aktivitou, zanietenosťou a účasťou na súťažných i nesúťažných prehliadkach patrí medzi najúspešnejších reprezentantov a podieľa tak sa na vytváraní pozitívneho obrazu a kreditu školy.

Po minuloročnom víťazstve na celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike pokračuje v úspešnej reprezentácii školy, mesta a kraja aj v tomto roku. Medzi jeho tohtoročnými úspechmi na krajskej a celoštátnej úrovni sú napr.

 • 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže ZENIT v elektronike,
 • člen víťazného družstva na 12. ročníku tímovej súťaže VSD,
 • špeciálna cena Grow with Google na celoslovenskom kole súťaže vedy a techniky AMAVET v kategórii elektrina a mechanika,
 • 1. miesto na krajskom kole súťaže ENERSOL a postup na celoštátne kolo.

Okrem úspechov na odborných súťažiach je Andrej vďaka svojmu aktívnemu prístupu k práci vzorom pre ostatných študentov.

Návrhy na ocenenie pedagógov posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK.

Mgr. Marek Soták

SPŠE vzdáva každodennú poctu Najväčšiemu Slovákovi M. R. Štefánikovi

Brigádny generál francúzskej armády PhDr. Milan Rastislav Štefánik patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré prepisovali dejiny slovenského a českého národa. Okrem toho, že Štefánik bol všeobecne uznávaný ako vedec-astronóm, bol aj fotografom, vojenským letcom, diplomatom a politikom. Tento obdivuhodný človek mal obrovskú zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny, čím výrazne prispel k vytvoreniu spoločného štátu oboch národov – Československej republiky v roku 1918. Zaslúžil sa o oslobodenie slovenského národa a na jeho ideovom odkaze spočíva samotná štátnosť súčasnej Slovenskej republiky. Na jeho počesť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika, medzinárodné letisko v Bratislave, či Akadémia ozbrojených síl SR. Tento rok sme si pripomenuli sté výročie Štefánikovej smrti. V roku, v ktorom zároveň získal ocenenie televíznej ankety RTVS Najväčší Slovák.

Výrazné osobnosti slovenského národa si treba ctiť a čo najčastejšie si pripomínať ich záslužné činy. Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove tak môžu urobiť každý deň pri príchode do školy. Vo vestibule sa totiž nachádza unikátne dielo – busta M. R. Štefánika. Je vyrobená z bronzu, stojí na travertínovom podstavci a jej autorom je akademický sochár Jozef Majerský. S rozmermi 78 x 54 x 46 cm a hmotnosťou s travertínovým podstavcom takmer pol tony sa jedná o naozaj majestátny kúsok, ktorý je vytvorený liatou technikou. Zaujímavosťou je, že údajne ako jediná zobrazuje Štefánika bez generálskej čiapky, čím ho „usvedčuje“ z toho, že mal málo vlasov a veľkú plešinu.

O jej unikátnosti svedčí aj naozaj dlhá cesta, ktorou sa k nám dostala. Originál busty inštalovali v budove bývalého Miestneho národného výboru v obci Sásová ešte v júni 1938. Po zániku tohto orgánu však neskončila v zberných surovinách. Bola odkúpená vtedajším zväzákom Robom Janovcom. Následne bol opätovný pokus umiestniť bustu naspäť do Sásovej neúspešný, avšak bola vytvorená jej epoxidová kópia, ktorá si tam už svoje miesto našla. Existovala totiž obava, že bronzovú bustu by mohli ukradnúť zlodeji. Záujem o ňu bol prejavený aj zo zahraničia, avšak neskôr sa stala súčasťou interiéru na rozhlasovom vysielači v Záborskom, ktorý bol daný do prevádzky 26. 10. 1947 ako rozhlasový vysielač Košice generála  Dr. Rastislava Štefánika. Vysielač slúžil bratskému spolužitiu Čechov a Slovákov v oslobodenej Československej republike. Posledným vlastníkom tohto vzácneho umeleckého diela bola spoločnosť Towercom, a.s., ktorá ho našej škole venovala. To, že busta Štefánika vystavená na našej škole je naozaj originál, sme si overili u Vedúceho Oddelenia technickej podpory výstavby a prevádzky siete tejto spoločnosti Ing. Jozefa Striniča. Celkom zaujímavá cesta, čo poviete?

 

Záverom zostáva už len pripomenúť všetkým pedagógom, študentom a návštevníkom našej školy, aby si toto majstrovské dielo nezabudli pozrieť a zároveň si tak uctili pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského národa.

Mgr. Lukáš Zgola

Dievča SPŠE v IT

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov pripravila v utorok 18. júna 2019 pre dievčatá vo veku 11 – 15 rokov podujatie pod názvom Dievča SPŠE v IT. Zišlo sa na ňom vyše dvadsať dievčat zo základných škôl z Prešova a okolia. Prilákala ich možnosť stretnúť sa s profesionálkami z IT sektora, ale tiež so študentkami SPŠE a učiteľkami školy so zameraním na IT predmety.

Po privítaní riaditeľom školy, Ing. Slavomírom Kožárom, MBA, pokračovalo stretnutie v čisto dámskom zložení. V úvode programátorka Iveta Tonhauserová a obchodná analytička Lenka Hlinková predstavili dievčatám svoju cestu do sveta IT, prezradili aké vlastnosti by mali mať úspešné ženy v IT a podelili sa o svoje doterajšie skúsenosti s prácou na rôznych projektoch. Zdôraznili, že v sektore IT nepracujú len géniovia s „kockatou hlavou“, ale predovšetkým ľudia, ktorí idú za svojim cieľom a nerobí im problém učiť sa a skúšať nové veci celý život. Práve variabilita pozícií, možnosť osobného rozvoja, časová flexibilita a možnosť meniť zameranie v rámci IT vnímajú popri atraktívnom finančnom ohodnotení ako veľké výhody. Svoje vystúpenie zakončili krátkym kvízom cez mobilnú aplikáciu. Tri najšikovnejšie dievčatá získali zaujímavú odmenu.

V druhej časti prezentovali svoje skúsenosti a pocity zo štúdia na škole dievčatá – študentky z hostiteľskej školy, SPŠE Prešov. Predstavili študijné odbory, ktoré študujú a perličky zo študentského života v chlapčenskom kolektíve. Túto časť ukončila čerstvá absolventka SPŠE krátkym videom s vtipnými komentármi: „... počas 4 rokov štúdia na SPŠE som nikdy nebola týždenníčkou...“, „... na začiatku štúdia som sa bála spájkovania, teraz je to pre mňa relax....“.

V záverečnej časti vyučujúce IT predmetov na škole prítomným dievčatám poradili, ako sa pripraviť na štúdium na SPŠE, resp. ako zistiť, čo by ich mohlo zaujať a baviť v oblasti IT. Skvelou možnosťou sú napr. kurzy Junior akadémie, ktoré SPŠE organizuje pre záujemcov o štúdium na škole už niekoľko rokov.

Sektor IT je druhým najväčším pilierom slovenského hospodárstva. V posledných rokoch registrujeme veľký záujem IT firiem rozvíjať svoje podnikanie na Slovensku. Rozširujú svoje kapacity a s tým súvisí potreba stále väčšieho počtu šikovných ľudí. Aj keď v mysliach ľudí je daný sektor doménou mužov, niektoré činnosti v ňom lepšie zvládajú ženy. Ženy sú v práci vytrvalejšie, dokážu robiť viacej činností naraz, ich prednosťou je schopnosť budovať vzťahy, rozvíjať dôveru a empatiu a priniesť na problémy nový uhol pohľadu.

„Veríme, že Dievča SPŠE v IT prinieslo zúčastneným dievčatám zaujímavý zážitok zo stretnutia s profesionálkami zo sveta IT a zároveň informáciu o tom, ako sa na takúto kariéru môžu pripraviť štúdiom na SPŠE“, povedal riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, MBA.

Ing. Mária Hedvigová Ing. Mária Šandrejová Mgr. Marek Soták

Spolupráca UNICORN - SPŠE inšpiruje technickú školu v Českej Třebovej

Prezentácia vzájomnej spolupráce medzi našou školou a spoločnosťou UNICORN bola témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 5.júna 2019 na pôde SPŠE v Prešove. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti UNICORN a vzácni hostia z Českej republiky, a to hejtman Pardubického kraja Martin Netolický a riaditeľ Vyššej strednej školy a odbornej školy technickej v Českej Třebovej Jan Kovář. Našu školu zastupoval riaditeľ školy Slavomír Kožár, zástupca riaditeľa pre odborné predmety Martin Broda a PSK, nášho zriaďovateľa reprezentoval Miroslav Vaško, vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie odboru školstva. Cieľom stretnutia bola diskusia o možnostiach spolupráce medzi školami a spoločnosťou UNICORN, ktorá má pobočku v Prešove, ale aj v Českej Třebovej.

 

„Chceme sa poďakovať firme UNICORN za dlhodobú spoluprácu. Spolupráca s firmou Unicorn je výhodná pre obe strany, pretože v slovenskom školstve chýbajú odborníci v oblasti IT, a preto si veľmi ceníme ich pomoc pri vyučovacom procese. Na druhej strane táto aktivita prináša pridanú hodnotu pre našich absolventov, ktorí sa vedia lepšie uplatniť na trhu práce, a teda aj v UNICORN-e, povedal Slavomír Kožár,“ riaditeľ SPŠE v Prešove.

 

Možnosť spolupráce víta aj riaditeľ technickej školy v Českej Třebovej, ktorý absolvoval aj prehliadky odborných učební a laboratórií našej školy. „Skúsenosti vašej školy sú pre nás veľmi cenné, pretože nemusíme vymýšľať niečo úplne nové, ale môžeme upraviť realizované aktivity do našich podmienok,“ povedal Jan Kovář.

 

V rámci dlhoročného partnerstva Pardubického a Prešovského samosprávneho kraja naša škola spolupracuje aj so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Pardubiciach. Veríme, že sme našli ďalšiu partnerskú školu, s ktorou budeme pracovať na spoločných projektoch, aktivitách a dokážeme si navzájom vymeniť cenné skúsenosti.

Ing. Martin Broda, PhD.

OpenLab – tímový technologický akcelerátor pre školy

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti.

Študenti vyvíjajú hybridné aplikácie, pričom pracujú na reálnych projektoch s firmami – partnermi OpenLab-u.

Partneri veria, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujú si, že ak chcú niečo zmeniť, musia ísť príkladom. Cieľom je rozšíriť princípy OpenLab-u na všetky úrovne škôl a nastaviť svetový štandard vzdelávania v školstve.

Motivácia partnerov vyplýva z 3 základných dôvodov :

 

 1. celospoločenský rozvoj
 2. učenie praxou
 3. rozvoj talentu

 

Výnimočnosť projektu spočíva v :

Demokratická trieda – dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou.

LabMaster – mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.

Projektové princípy – študenti rozdelení do tímov, v spolupráci s firmami, tvoria projekt pre zákazníka.

Problém Driven – princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.

Učebný blok – základný a „open source“ dokument, z ktorého sa študenti učia.

Dôraz na samoštúdium – študenti trávia 80 % času samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie slúži iba ako odrazový mostík.

 

 1. 6. 2019 sa uskutočnil prvý OpenGate, ktorého sa zúčastnil riaditeľ školy. Študenti na základe úspešného pilotného ročníka OpenLab-u prezentovali svoje projekty. Spolu 7 tímov zo SPŠE Hálova vyvíjali reálne hybridné aplikácie a hry s odborníkmi z top slovenských firiem. V hľadisku bolo viac ako 130 hostí, prihlásených účastníkov OpenGatu, ktorí mali možnosť svojimi otázkami dozvedieť sa viac o študentských projektoch, ale aj o činností OpenLab-u a svojím potleskom ohodnotiť výsledok snaženia sa tímov.
 2. 6. 2019 sa na SPŠE Hálova uskutočnilo koordinačné stretnutie zakladajúcich členov OpenLabu, na ktoré bol pozvaný aj riaditeľ SPŠE. Na základe úspešného pilotného ročníka OpenLab-u je iniciatíva rozšíriť tento vzdelávací projekt – otvoriť ďalšie OpenLab-y zamerané na technológie 21. storočia na ďalšie školy. V hre sú  technológie ako sú hybridné aplikácie, sieťové technológie, umelá inteligencia, virtuálna realita, blockchain, embedované systémy, vývoj hier, webové technológie, kybernetická bezpečnosť a databázové systémy.   

Nás môže tešiť, že z plánovaných troch novo otvorených OpenLab-ov by jeden mohol byť aj v SPŠE Prešov.

Čo to konkrétne znamená pre študentov SPŠE ? 

Keď všetko do seba zapadne, mohli by sme mať vzdelávací systém OpenLab aj u nás na škole. Verím, že tento systém vzdelávania posunie kvalitu výučby v IT oblasti a posunie ich ku reálnym potrebám IT trhu.

 1. vzdelávací systém OpenLab na začiatku bude určený pre študentov študijného odboru IST, neskôr by mohli vzniknúť ďalšie, v ktorých by predmetom študentských projektov mohli byť ďalšie technológie,   
 2. v súčasnosti sa intenzívne pracuje na tvorbe ŠkVP, resp. procesov fungovania OpenLabu v SPŠE,
 3. oslovujú sa technologickí garanti – technologickí odborníci, ktorí pre konkrétnu digitálnu oblasť, v úzkej spolupráci s LabMastrom, sa podieľajú na budovaní metodológie, definovaní projektov a smerovaní OpenLab-u,
 4. oslovujú sa klienti – dodávatelia časovo nenáročných projektov v rámci technologického zamerania OpenLab-u
 5. oslovujú sa sponzori – nadšenci pre vzdelávacie programy  OpenLab-u, ktorí chcú aktívne prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

 

Všetky novinky zo sveta OpenLab-u nájdete na FB: OpenLab: tímový technologický akcelerátor pre školy  alebo na www.openlab.sk.

 

 

 

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Zvonec zvoní, škola končí, po schodoch sa beží... V tomto duchu sa niesol dnešný deň - posledný deň školského roka 2018/2019.

Študenti a vyučujúci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa v tento slávnostný deň stretli ráno na školskom dvore, kde si vypočuli príhovory pána riaditeľa Ing. Slavomíra Kožára, MBA a zástupcu z radov študentov Erika Wittnera z III.SB triedy. Priamo na nádvorí boli rodičovskou radou ocenení študenti, ktorí našu školu úspešne reprezentovali v rôznych súťažiach a vykazovali vynikajúce študijné výsledky. Po slávnostnom odovzdaní vysvedčení sa študenti rozlúčili so svojimi triednymi profesormi, spolužiakmi, kamarátmi a vydali sa naprieč letnému oddychu.

Všetkým študentom a profesorom prajeme krásne letné prázdniny plné zážitkov a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie v septembri.

Mgr. Jana Kollárová

Aktivity tried

Školský výlet na Spišský hrad

Pred nedávnom sme absolvovali školský výlet našej 1.F triedy. Skoro ráno sme sa vybrali autobusom do Spišského podhradia, kde sme boli ubytovaní v penzióne Podzámok. Batožinu sme si zložili v jednej z miestnosti a následne sme si išli pozrieť mesto a zároveň kúpiť suroviny na večernú opekačku. Keď sme sa vrátili do penziónu, ubytovali sme sa každý do vlastnej izby, ktorá nám bola pridelená. Pred obedom si chlapci zahrali futbal a dievčatá spolu s pani profesorkami zasa volejbal. Po obede sme mali menšiu túru na Spišský hrad, odkiaľ sme si mohli vychutnať nádherný výhľad na celé okolie. No mali sme smolu, keďže cestou naspäť nás zastihol dážď. Večer sme si naplánovali spoločnú opekačku. Sedeli sme pri ohni a spievali si pesničky s doprovodom gitary, na ktorej hral náš spolužiak Peter. Večer panovala medzi nami dobrá atmosféra, ktorá sa niesla v duchu zábavy a smiechu. Nasledovné ráno po raňajkách sme sa zbalili a spoločne sa vydali na chutnú zmrzlinu a dobrú kávu do centra mesta. Po ceste sme sa zastavili a spravili sme si spoločnú fotku, na ktorej naše pozadie skrášľuje Spišský hrad. V penzióne sme mali ešte obed, po ktorom sme sa vydali domov. Tento výlet bol nezabudnuteľný a veľmi sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle, ktoré sa budú niesť v rovnakom duchu ako tento.

Na záver by sme sa chceli z celého srdca poďakovať našej triednej pani profesorke Krišovej a taktiež aj pani profesorke Kollárovej za to, že vďaka nim sme mali možnosť mať ďalšie krásne zážitky a spomienky.

 

Kolektív I.F

Návšteva trampolínového centra JumpItUp

Dňa 21.6.2019 sme sa zúčastnili parkúrového výcviku v trampolínovom centre JumpItUp v Prešove. Mali sme nemeckého trénera parkúru, ktorý bol veľmi sympatický a naučil nás základy tohto adrenalínového športu. Celej triede sa to veľmi páčilo a užili sme si to v radosti a zdraví. Doprovod nám robila naša triedna profesorka Zdenka Liščinská a pán profesor Lukáš Zgola. Priestory boli veľmi príjemné a okrem skákania na trampolíne sa tam dali robiť aj iné aktivity, ako je napríklad kalčeto alebo rôzne zábavné hry. Takže sa dokázali zabaviť aj tí, ktorí skákať nechceli.

         

Richard Gaál a Timotej Breznický, študenti I.SB

Koncoročný výlet v pohorí Čergov

S blížiacimi sa prázdninami nastal  čas koncoročných školských výletov. Ten náš sa konal v prekrásnom prostredí pohoria Čergov.

 

Po príchode a ubytovaní sme hrali futbal, volejbal a stolný tenis, opekali sme špekáčiky a klobásky. Neodradil nás ani letný dáždik. Nasledujúci deň sme absolvovali výstup na Kamenický hrad, z ktorého sa nám naskytol prekrásny pohľad na okolitú krajinu. Po návrate na ubytovňu sme sa ešte chvíľu venovali športovým aktivitám a už tu bol čas, keď sme museli odísť.

 

Výlet bol síce krátky, ale opäť sme sa o sebe dozvedeli niečo nové, oddýchli sme si posledných hektických týždňoch a upevnili náš triedny kolektív. Už sa tešíme na ten budúcoročný.

Kolektív II.B

Koncoročné triedne aktivity II.SB triedy

Sme výborný triedny kolektív! V piatok 21. júna 2019 sa 26 žiakov našej triedy zúčastnilo školského výletu v školských lesoch na Cemjate. Polovica cestovala vlastným bicyklom, nesmelý zvyšok MHD. Na mieste činu nás už čakal prof. Kuľbaga s plápolajúcim ohníkom. Cesta nás unavila natoľko, že sme hneď vybalili svoje zásoby jedla a začali opekať. Po zahnaní hladu sme pokračovali športovými aktivitami, presnejšie futbalom. Ale čo to? O pol jedenástej sa z juhu blížila búrka. Triedna mala o nás, hlavne cyklistoch, strach. Preto sme výlet ukončili predčasne v Prešove o pol dvanástej. Nezmokli sme.

   

Sme dobrý triedny kolektív. Na konci školského výletu nám triedna sľúbila, že sa na Cemjatu ešte vrátime. I stalo sa. V utorok 25. júna sme sa sem vybrali opäť, aby sme si spolu zašportovali. Ale nevstúpiš dva razy do tej istej rieky. Na túto triednu aktivitu nás došlo iba trinásť a na futbal sme nemali chuť. Trochu sme si pohádzali loptou, najedli sa a o pol dvanástej sme boli v Prešove. Opäť. Bolo nám horúco.

Sme teda triedny kolektív? Štvrtok 27. jún bol dňom poslednej tohoročnej školskej aktivity. Meteorológovia predpovedali pre tento deň mimoriadne teploty až 36° C. Mali sme sa stretnúť v centre mesta pri kostole sv. Mikuláša a ísť na Prešovskú Kalváriu. Hádajte, koľkí sme sa zišli. Piati. Šiesty, Janko Kočiš, nás čakal pod Kalváriou. Horúčava nás prinútila zmeniť plány a Janko prišiel k nám. Išli sme na zmrzlinu, keď do nás narazila II.C trieda. Ich bolo štrnásť. Spolu sme sa od zmrzliny vrátili do centra, aby sme vyšli na vežu kostola sv. Mikuláša a pozreli si Prešov z vtáčej perspektívy. Vďaka slovu našej sprievodkyne sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o histórii veže, videli sme zvony a hodinový strojček riadený Internetom. Neľutujeme.

Ako dobre, že na budovanie celistvosti triedneho kolektívu máme ešte polovicu štúdia.

 

Ing. Mária Hedvigová, II.SB trieda

Bowlingová hra

21. jún 2019 bol na našej škole niečím výnimočný. Študenti totiž nemuseli sedieť v laviciach, ale mohli s kamarátmi zažiť pekné chvíle na triednom výlete. Výnimkou neboli ani študenti 2.F triedy, ktorí si výlet užili naplno a mali možnosť preveriť svojho športového ducha pri hraní bowlingu. Výlet dopadol úspešne, študenti si s radosťou danú hru zahrali a mali možnosť porovnať svoje schopnosti. Jeden zo žiakov tejto triedy je aktívnym členom kolkárskeho klubu, takže mohol naplno ukázať svoj talent a nadanie. Študentom sa výlet páčil, odniesli si z neho pozitívnu náladu a príjemné spomienky.

 

Richard Klimko, študent II.F 

Triedne aktivity - II.F

Trieda II. F sa v dňoch 25. 06. 2019 a 27. 06. 2019  zúčastnila triednych aktivít. V prvom dni sa študenti mohli dozvedieť zaujímavé informácie o kostolnej veži, pozrieť si ju zvnútra a po schodoch vyšliapať až na jej vrchol, odkiaľ si mohli vychutnať krásny výhľad na mesto Prešov. V druhom dni študenti mali možnosť si zašportovať v lanovom centre. Mohli si zahrať futbal, dať si kofolu alebo využiť lezecké steny lanového centra. Na záver nasledovala prechádzka po Sídlisku III. Študentom sa tieto aktivity páčili, užili si ich a upevnili si triedne kamarátstva.

Richard Klimko, študent II. F

Exkurzia v strojovni dopravného podniku

Študenti III.A triedy sa dňa 26.6.2019 zúčastnili exkurzie v strojovni Dopravného podniku  mesta Prešov. Počas exkurzie boli oboznámení so zariadením strojovne. Študenti videli vybavenie starších a nových  typov trolejbusov. Oboznámili sa s trakčnými motormi s výkonom od 100–240 kW, pomocnými motormi na pohon vzduchotechniky, elektronikou riadenia, brzdnými odporníkmi a vybavením meničov-striedačov. V nových  trolejbusoch sa na pohon  nápravy  používa trojfázový asynchrónny motor s frekvenčnou reguláciou otáčok. Na streche týchto trolejbusov sú umiestnené striedačové skrine pre výrobu trojfázového 400V napätia. Obhliadka priestorov bola sprevádzaná odborným výkladom kvalifikovaného pracovníka. Študenti odchádzali z exkurzie s dobrým pocitom, že si upevnili svoje teoretické vedomosti a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií.

 

Ing. Mária Sláviková

Výlet v Širokom

V dňoch 20. až 21. júna 2019 sa kolektív III.B triedy spolu so svojim triednym profesorom Ing. Petrom Gašparikom a s profesorom Mgr. Jánom Vavrekom zúčastnili školského výletu, ktorý sa konal v Širokom – v časti Pod Braniskom. Študenti príjemne prekvapili svojich profesorov aktivitou – varením kotlíkového guľáša, kde sa všetci zhodli, že „náš spolužiak Fero“ je vynikajúci kuchár. Výlet bol naplnený aj športovými hrami a taktiež aj hudbou a spevom, kedy niektorí vzali do rúk hudobné nástroje a postarali sa o príjemnú náladu. Taktiež bol priestor aj na neformálne rozhovory, ktoré rozširujú vedomosti študentov, utužujú kolektív triedy, ale aj prehlbujú vzťah so svojimi profesormi. Takáto udalosť mala celkovo pozitívny vplyv na triedu a dúfame, že si podobný výlet zopakujeme.

Ing. Peter Gašparik a kolektív III.B triedy

Návšteva firmy REGADA

V rámci koncoročných triednických aktivít sme sa s našim triednym profesorom Ing. Jozefom Macejom vybrali dňa 26.6.2019 na exkurziu do firmy REGADA. Keďže sme priemyselní informatici, zaujímala nás výroba servopohonov, ventilov a iných prvkov automatizačnej techniky. Prešli sme jednotlivé pracoviská, kde sme videli aj klasické obrábacie stroje ako sústruhy a frézy, ale aj moderné CNC obrábacie stroje. Videli sme výrobu jednotlivých komponentov prevodoviek servopohonov ako výrobu ozubených kolies, hriadeľov a krytov. Prezreli sme si montážne pracovisko, kde sme boli oboznámení s nárokmi na kvalitu a so spôsobmi testovania výrobkov. Nakoniec sme sa boli pozrieť do zlievarne, kde sa vyrábajú rôzne hliníkové komponenty. Ďakujeme firme REGADA za to, že nám otvorila svoje brány a my sme mohli vidieť výrobu komponentov, o ktorých sa v škole učíme.  

Kolektív triedy III.C

Výstup na Šimonku

Školský rok sa nám pomaly, ale isto skončil a nás čakal koncoročný výlet. Tento rok sme si zaumienili zdolať najvyšší vrch Slanských vrchov, ktorým je Šimonka, 1092 metrov nad morom. Náš výlet začal 21.6.2019 na autobusovej stanici v Prešove. Vyviezli sme sa autobusom do obce Zlatá Baňa, ktorá je dobrým východiskovým bodom pre výstup na Šimonku. Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia nás spočiatku sprevádzali slnečné lúče. Cestu nahor sme zvládli s potom v tvári, ale statočne. Na vrchole sme sa zapísali do pamätnej knihy, pokochali sa výhľadom a trochu sa vydýchali. Zostúpili sme nižšie do sedla Grimov Laz, kde sme si rozložili oheň a chceli sme niečo poopekať. Len čo sme začali jesť, začalo sa ozývať hrmenie a postupne začal pršať dážď. Rýchlo sme sa pobalili a dali sme sa do pohybu. Cestou späť do Zlatej Bane nás chytil výdatný lejak, ktorý nám pripomenul, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista. Tí z nás, ktorí mali v batohu dáždnik alebo pršiplášť, dorazili do cieľa o čosi spokojnejší. Aj napriek mokrému koncu dopadol výlet vcelku dobre a budeme na neho ešte dlho spomínať.

Kolektív triedy III.C

Exkurzia vo firme Glunz & Jensen

Dňa 18. 06. 2019, v utorok sa naša trieda III.F spolu s našou pani profesorkou

Ing. Pastirovou zúčastnila exkurzie v rámci predmetu PXA vo firme GLUNZ & JENSEN, s. r. o., na Košickej ulici v Prešove.

Na úvod exkurzie nás obliekli do reflexných viest pre návštevníkov a oboznámili nás s výrobným procesom podniku. Po úvodných slovách nás pán Ing. Peter Fuchs, Quality Manager, ktorý nás sprevádzal, oboznámil veľmi profesionálnym, zaujímavým a odborným prístupom s celým riadením podniku, vysvetľoval a komentoval nám jednotlivé procesy, časti, činnosti. Veľký dôraz kládol na našu bezpečnosť počas celej prehliadky. Počas exkurzie sme sa pýtali na rôzne otázky, ktoré nás zaujímali. Na konci sa Tibor Jackanin za nás všetkých poďakoval a spoločne sme sa vrátili do školy. A čo sme sa vlastne dozvedeli?

 

Firma GLUNZ&JENSEN, s. r. o.,  je dánska spoločnosť vyrábajúca stroje pre polygrafický priemysel. Založili ju dvaja kamaráti, ktorí už nechceli byť len radovými zamestnancami. Vznikla v roku 1973 v Dánsku. V roku 2005 vznikla jej jediná pobočka na Slovensku, a to práve v Prešove.

Spoločnosť Glunz & Jensen, s. r. o. má sídlo v Ringstede a výrobné pobočky ešte v USA, Veľkej Británii a Nemecku. Svoje výrobky dodáva globálnym firmám ako Agfa, Creo, Fuji, Heidelberg a Kodak.

 

V Prešove má táto firma približne 100 zamestnancov a dokopy vo všetkých výrobných závodoch v Dánsku, USA, Taliansku a v Číne cca 300 zamestnancov.

Vďaka tejto exkurzii sme mohli vidieť využitie nášho študijného zamerania v praxi, dôležitosť predmetov, zručností a vedomostí, ktoré sa učíme, mohli sme vidieť, aká dôležitá je práca každého jedného zamestnanca, lebo tá tvorí samotný podnik.

Ing. Pastirová a kolektív III. F

Prianie ŽŠR

Súťaž VSD

Dňa 6. 6. 2019 sa uskutočnila už tradičná súťaž VSD pre nižšie ročníky. Súťaže sa zúčastnili študenti II.A, II.B, II.C, I.SA, I.SB a I.F triedy. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Na teoretickej časti študenti preukázali svoje vedomosti z elektrotechniky, táto časť obsahovala rôzne typy úloh, napr. výber správnej odpovede, doplňovačky, riešenie príkladov a kreslenie schém. Maximálne bolo možné získať z teoretickej časti 45 bodov. Na praktickú časť postúpili títo 10 najlepší študenti po teoretickej časti.

Poradie Priezvisko Meno Trieda
1. Pankuch Tomáš II.A

2.

Franko

Samuel

II.A

3.

Gluchý

Orest

II.B

4.

Dzurik

Matej

II.B

5.

Tabiš

Matúš

II.A

6.

Gira

Samuel

II.C

7.

Kolarčík

Ján

II.A

8.

Hirka

Daniel

II.B

9.

Eliáš

Nikodém

II.C

10.

Mormák

Martin

II.B

 

Praktickú časť súťaže pripravili vyučujúci praxe, študenti na nej preukázali svoje praktické zručnosti. Traja najlepší študenti po obidvoch častiach súťaže získali od spoločnosti VSD a. s. zaujímavé vecné ceny.

Celkové výsledky súťaže:

 1. miesto – Franko Samuel           II.A     
 2. miesto – Eliáš Nikodém            II.C     
 3.  miesto – Mormák Martin           II.B     

Výhercom srdečne blahoželáme!

Ing. Jozef Harangozo

Dievčatá v IT

Dievčatá z odboru ITM prvého a druhého ročníka dostali možnosť zúčastniť sa kurzu DÁTOVEJ ANALÝZY ĽUDSKOU REČOU na Technickej univerzite v Košiciach v centre Hospodárskej informatiky. Túto možnosť sme využili a prihlásili sme sa. Kurz dátovej analýzy bol rozdelený do dvoch celkov.

Účelom prvého stretnutia bolo pracovať s dátami v programovacom jazyku R, ktoré boli získané od zákazníkov banky. Na základe týchto dát sme mali spracovať program, ktorý vyhodnocoval, či sú klienti pre banku perspektívni z hľadiska poskytnutia úveru. V súčasnosti je spracovanie dát perspektívne pre budúce uplatnenie žien v IT sektore. Využívanie dát má vo svete rastúcu tendenciu a dátová analytička je a bude „najsexi“ povolanie 21. storočia. Tento kurz nás veľmi zaujal a tešili sme sa na druhé stretnutie.

Účelom druhého stretnutia bolo podobným spôsobom spracovávať dáta v programovacom jazyku Phyton. Zostavili sme rebríček najšťastnejších krajín v konkrétnom roku zo zozbieraných dát. Toto stretnutie nám ukázalo ako sa využívajú lineárne rovnice a grafy v programovaní, a tým sme využili aj naše matematické znalosti.

Tieto stretnutia boli zaujímavé a prebiehali v príjemnej pracovnej atmosfére. Tento kurz hodnotíme veľmi pozitívne, pretože nám ukázal, že realizovať sa vo svete IT, nielen v oblasti programovania, dátovej analytiky a grafiky môžu nielen chlapci, ale hlavne dievčatá, ktoré sú vytrvalejšie, zodpovednejšie a kreatívnejšie a navyše môžu túto prácu vykonávať aj z pohodlia domova.

Vďaka nášmu odboru ITM sme mali možnosť sa zúčastniť tohto kurzu, ktorý nám dal nové skúsenosti a otvoril novú cestu do sveta IT.

Po absolvovaní kurzu sme získali certifikát a skvelý pocit z toho, že odbor, ktorý v súčasnosti študujeme bude mať stále väčšie uplatnenie v praxi.

Dievčatá z odboru ITM

Kalčeto (stolný futbal)

Celointernátny  turnaj ŠI SPŠE PO medzi študentmi jednotlivých výchovných skupín prebiehal od apríla.

 

V prvom júnovom týždni sa skončil  turnaj v kalčete, ktorého sa zúčastnilo 110 študentov nášho ŠI a 2 vychovávatelia. Turnaja sa zúčastnilo 40 prvákov, 28 druhákov, 24 tretiakov a 18 štvrtákov. Turnaj ukázal, že chlapci majú radi súťaže.  Niektorí to brali s humorom a iní sa zase veľmi snažili vyhrať. Turnaj v kalčete rozprúdil život v ŠI, chlapci sa lepšie spoznali a v neposlednom rade aj zabavili. Z každej výchovnej skupiny boli víťazi odmenení. Víťazom blahoželáme.

 

Víťazi jednotlivých skupín postupujú ďalej do turnaja medzi výchovnými skupinami, kde sa bude hrať systémom každý s každým, plus jedno súťažné družstvo vytvoria vychovávatelia.

 

Víťazi jednotlivých skupín:  

                  1.S : Halčišak, Pekár Hudák

                  2.S : Lesník, Pčolka

                  3.S : Berdis, Kramár

                  4.S : Hlinka, Ščensný

Ing.Henrieta Mihaliková

Kalčeto – druhý turnaj

Druhý turnaj v stolnom futbale, tentokrát medzi jednotlivými výchovnými skupinami sa konal v našom ŠI počas júna. Štvrtáci už ukončili štúdium na SPŠE PO, ale 4 súťažné tímy pokračovali ďalej v súťažení : 1.S + 2.S + 3.S + vychovávatelia MIH, BOS.

 

Najlepšie dvojice, ktoré vyhrali turnaj vo svojej skupine + tím vychovávateľov si zmerali sily medzi sebou herným systémom každý s každým. Prvé miesto suverénne vybojovali študenti z 3.skupiny Berdis + Kramár. Pekné druhé miesto obsadili študenti 1.skupiny Halčišák + Pekár Hudák. Tretie miesto získali študenti 2.skupiny Lesník + Pčolka. Víťazom blahoželáme.

Ing. Henrieta Mihaliková

Finálové kolo súťaže Palma v Danišovciach

V období od 10. júna do 12. júna sa študenti 3. SB zúčastnili na finálovom celoslovenskom kole súťaže v programovaní - PALMA,  organizovanej školou UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovali študenti Peter Melniček a Kevin Seman. Študenti si mali možnosť vyskúšať tvorbu komplexných programátorských úloh, ktoré boli prierezom kombinatoriky a matematiky ako takej. V silnej konkurencii obsadili chlapci pekné siedme miesto z celkového počtu 36 tímov.

 

Táto súťaž sa teší každoročne čoraz väčšej popularite, a nakoľko sa chlapcom na tejto súťaži naozaj páčilo, nazbierané skúsenosti by radi zúročili aj budúci rok.

Ing. Mária Šandrejová

Exkurzia - Štatistický úrad SR

Vraví sa, že lepšie je raz vidieť (v tomto prípade zažiť) ako stokrát počuť (v tomto prípade od vyučujúcich matematiky), preto PK PRV v spolupráci so Štatistickým úradom SR zorganizovala pre študentov tretieho ročníka exkurziu v Štatistickom úrade SR. Pracovníci úradu študentom formou prezentácií vysvetlili poslanie, funkciu úradu i výsledky práce jeho pracovníkov. Témy prezentácií boli:

 • Vybrané služby v organizovanom cestovnom ruchu
 • Prístup k štatistickým údajom prostredníctvom portálu ŠÚ SR
 • Mesačné štatistické zisťovania z cestovného ruchu
 • Register ubytovacích zariadení cestovného ruchu
 • Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
 • Demografický vývoj v Prešovskom kraji
 • Slovensko v Európskej únii
 • Štatistika cestovného ruchu na Slovensku s dôrazom na Slovensko - poľské pohraničie

 

Prezentácie obsahovali mnoho zaujímavých faktov. Študentom sa najviac páčil záverečný test, ktorý bol nielen poučný, ale aj vtipný. Tiež ich zaujalo, že z portálu ŠÚ SR sa môžu dozvedieť veľa zaujímavostí o každej slovenskej dedine a jej obyvateľoch.

RNDr. Anna Budišová

Úvodné stretnutie – Región IT riešení

V piatok 21.6.2019 o 9.00 vo veľkej zasadačke úradu PSK prebehlo úvodné stretnutie v rámci aktivity Región IT riešení, ktoré organizuje firma Unicorn v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (odborom školstva). Cieľom projektu je podpora vzdelávania a rozvoj zručností v oblasti IT na školách. V rámci PSK bolo vybraných 10 tímov zo stredných škôl, pričom iba naša škola má rovno 2 zapojené tímy zložené z 18 študentov tried III.SA a III.SB. „Som rád, že sme dostali možnosť zapojiť sa do tohto projektu a verím, že vytvoríme aplikáciu, ktorá bude pre školu prínosná. Na druhej strane budeme mať možnosť komunikovať aj s mentorom z firmy Unicorn a oboznámiť sa s postupmi pri tvorbe reálneho IT projektu.“ povedal Erik, jeden z členov tímu. Výstupom tejto aktivity by mala byť máji 2020 funkčná aplikácia, ktorá bude využiteľná na činnosť v rámci školy.

Naše tímy si zadefinovali, že vytvoria aplikácie pre školskú knižnicu (aplikácia pre evidenciu a výpožičky kníh) a inventúru majetku (kontrola a stav majetku pomocou QR kódov). V rámci úvodného stretnutia mal každý tím prezentovať svoju predstavu o aplikácii, plánované technológie a predstaviť svoju školu. Naši študenti zaujali zástupcov firmy a PSK svojou zaujímavou prezentáciou a zožali zaslúžený potlesk. Ešte tento mesiac prebehne prvý videohovor medzi členmi tímu a mentormi z firmy Unicorn, kde sa dohodne postup na ďalšie obdobie. Vedúcimi našich tímov z radov profesorov budú Ing. Mária Hedvigová, Ing. Mária Šandrejová a Ing. Martin Broda, PhD..

Verím, že práca na zvolených zadaniach bude úspešná a na záver predstavíme projekty, ktoré budú funkčné a využiteľné v rámci školy.

Ing. Martin Broda, PhD.

Zasadnutie správnej rady IT valley

V stredu 19.6.2019 o 16.00 som sa zúčastnil zasadnutia správnej rady IT valley, ktoré sa konalo v UVP Technicom v Košiciach. Cieľom stretnutia členov bolo stanovenie činností pre nasledujúce mesiace v oblastiach trvalo udržateľný rozvoj a komunity. Počas zasadnutia sme sa rozdelili do skupín a každá mala vymyslieť aktivity na najbližšie obdobie v daných oblastiach. Bolo definovaných 5 základných tém, ktorým sa IT valley bude venovať v týchto mesiacoch, a to:

 • farming (výber 5 stredných škôl, ktoré budú aktívne spolupracovať so základnými školami),
 • kreatívna platforma (priestor pre realizáciu aktivít na podporu IT v rámci mesta),
 • doktorandi vo výučbe na SŠ,
 • neformálne stretnutia CEO a 
 • tímový akcelerátor v rámci našej školy.

 

Do každej témy sa prihlásili jednotliví členovia, ktorí na riešení budú spolupracovať a sú zodpovední za finálnu realizáciu. Jednotlivé kroky by mali byť zrealizované do septembra 2019. Ako škola sme zapojení v téme farming, výučba doktorandov na SŠ a tímový akcelerátor (OpenLab). V týchto témach môžu byť naše skúsenosti veľmi cenné, pretože dané aktivity už realizujeme, resp. ich chceme naďalej rozvíjať.

 

Ing. Martin Broda, PhD.

ŽŠR SPŠE Prešov sa zúčastnila víťazného dňa v súťaži o „Teambuilding pre vašu Žiacku školskú radu“

Rada mládeže Prešovského kraja vyhlásila súťaž o najlepšie ŽŠR Prešovského kraja.

Celý rok členovia ŽŠR Prešov makali na ozvláštnení života na škole a vymýšľali program, aktivity a rôzne podujatia.

Členovia  ŽŠR sa zúčastnili víťaznej tímovky v pondelok, dňa 24. 06. 2019.

Zaslúžili si spolu s ďalšími 3 ŽŠR PSK odmenu v podobe celodenného teambuildingu pre svoj ŽŠR tím v priestoroch Rady Mládeže Prešovského kraja na Vajanského 17 a  mohli si tak vyskúšať, aké to je byť skutočným tímom. Spoločne s  ďalšími Školskými radami tak počas celého dňa plnili úlohy rôzneho charakteru, zamerané najmä na utužovanie vzťahov v kolektíve, hľadanie správnej roly v tíme, či nájdenie správneho pomeru síl na vyriešenie komplexných úloh. Tento deň radíme medzi tie, ktoré by sme si ako tím radi zopakovali a teší nás, že RMPK ponúka túto formu skvalitňovania dobrovoľnej práce študentov na stredných školách.

Erik Wittner, člen ŽŠR

Študentské trénerské centrum Microsoftu

Na začiatku účasti dvoch študentov SPŠE PO Mateja Hakoša (absolvent 4. SB) a Mateja Mazúra (1. SB) v historicky treťom ročníku Študentského trénerského centra na Slovensku bol mail z firmy Microsoft: „Krásný dobrý den, na základě výběrového pohovoru a rozhodnutí poroty, jste byl vybrán do týmu studentů ŠTC – ročníku 2018. Stali jste se součástí EDU týmu společnosti Microsoft a tímto i reprezentanty a nositeli myšlenek nových technologií platformy Microsoft. Nyní budete spolupracovat s řadou škol a celkovou akademickou sférou. Čeká Vás řada úkolů, termínů a povinností, které budete muset splnit ve stanovených termínech a bude na Vás kladena i velká zodpovědnost...“

 

Študenti vtedy netušili, koľko kilometrov precestujú na stretnutia v Bratislave, na rôzne konferencie na Slovensku, ale napríklad aj na konferenciu The Azure Red Shirt Dev Tour 2018 v Alte Kongreshalle v Mníchove, kde prednášal Scott Gurthie (človek v červenom tričku) zo Seatllu v USA zodpovedný za systém cloudov, servery, databázy, oficiálny blog v Microsofte...

 

Ich prvý trimester v ŠTC bol orientovaný hlavne na prácu s Microsoft Office, Windows 10, ale aj rôznymi doplnkami a aplikáciami. Nasledovala stáž v Microsofte i Letná škola Microsoftu. V druhom trimestri prebehli semináre zamerané na programovanie a správu sietí.

V treťom trimestri študenti pracovali na svojej absolventskej práci. Jej obhajoby prebehli v dňoch 18. a 19.6.2019 v bratislavskom Microsofte. Z 25 študentov, ktorí do programu ŠTC v januári 2018 nastúpili, záverečnú prácu obhájilo 18. A medzi nimi obaja Matejovia zo SPŠE!

 

Matej Hakoš obhájil prácu o chatbotovi - QnA Maker a Matej Mazúr prezentoval svoje aktivity v rámci vizualizácie dát v Power BI. A nielen to. Na konci – slávnostnom ukončení programu ŠTC dňa 25.6.2019 sa obaja dozvedeli super správu: patria k 9 študentom, ktorí môžu pokračovať vo vzdelávaní v Microsofte – tentokrát v rámci programu Microsoft student partner, ktorý je určený hlavne študentom vysokých škôl!

 

Takže koniec to nie je!

Lenka Mazúrová

Zasadnutie skupiny ku Koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky na základných a stredných školách

Vysoké školy a zamestnávatelia v posledných rokoch registrujú klesajúcu úroveň matematickej gramotnosti absolventov stredných škôl, najmä po školskej reforme z roku 2008. Kritická situácia je najmä v STEM študijných odboroch, ktoré sú pre rozvoj znalostnej ekonomiky na Slovensku kľúčové.

 

Pod záštitou ministerstva školstva bola zriadená pracovná skupina, ktorá má za úlohu  vypracovať dokument, ktorý analyzuje súčasný stav vyučovania matematiky na stredných a základných školách z hľadiska domácich a medzinárodných meraní, stav v oblasti povinnej maturity z matematiky v okolitých krajinách a dva diskutované modely zavedenia povinnej maturity z matematiky na Slovensku. Členmi tejto skupiny sú zamestnanci MŠ SR, riaditelia SOŠ a gymnázií, zástupcovia VŠ. Daný dokument má vypracovať  požiadavky vysokých škôl na absolventov stredoškolského štúdia s maturitou ako aj návrh opatrení na skvalitnenie matematického vzdelávania, vrátane návrhu časového postupu.

 

Dňa 27.6. 2019 sa v Bratislave na ŠPÚ uskutočnilo pracovné stretnutie tejto skupiny, ktorého sa zúčastnil Ing. Slavomír Kožár, MBA, člen skupiny a Mgr. Marta Kožárová, vedúca PK MAT.

 

Obsahom búrlivej, ale tvorivej diskusie bolo spracovať základné body koncepcie skvalitnenia vyučovania matematiky na základných a stredných školách. Najväčšiu pozornosť získala otázka povinnej maturity z matematiky na Slovensku a varianty jej realizácie podľa vzoru susedných krajín, kde je to už skutočnosťou (Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko od r. 2021).

Ing. Slavomír Kožár, MBA, Mgr. Marta Kožárová

Poďakovanie za účasť v kampani

V mene celého organizačného tímu kampane Do práce na bicykli 2019 by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za Vašu účasť v tomto ročníku súťaže. Aj vďaka Vám sa podarilo upozorniť celé Slovensko, že ľudí, ktorým záleží na tom, aby naše mestá boli príjemnými pre život, je obrovské množstvo.

99 samospráv
12 687 súťažiacich
3 779 tímov
1 405 zamestnávateľov
1 026 884 kilometrov najazdených na bicykli
332 751 kg ušetreného CO2 (vrátane ciest do práce pešo a MHD)
167 250 jázd absolvovaných počas mája na bicykli
80,94 kilometra odjazdených v priemere každým účastníkom

Tohtoročná kampaň bola v mnohých ohľadoch rekordná a napriek zlému počasiu sa opäť podarilo pokoriť magický milión kilometrov odjazdený na bicykloch. Stále vyšší záujem o kampaň a obrovské množstvo zapojených účastníkov bol napokon jedným z argumentov, vďaka ktorému sa podarilo v NR SR presadiť tzv. cyklodotačný zákon - 10. mája, symbolicky počas kampane. Aj vďaka tomuto mechanizmu budú môcť samosprávy už od 1.7.2019 čerpať financie priamo určené na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky.

Veríme, že sa Vám kampaň Do práce na bicykli tento rok páčila a spolu s kolegami ste sa pri nej zabavili. Ak sa Vám do májového cyklodobrodružstva postavilo zlé počasie, tak veríme, že nestratíte motiváciu a o rok Vás v kampani opäť uvidíme. Ak ste zvedaví, ktoré veci sa v kampani tento rok podarili a ktoré plánujeme do budúceho roku, zhrnutie nájdete v tomto článku.

Ako iste viete, registrácia účastníkov do kampane je od začiatku bezplatná, čo by sme chceli udržať aj v budúcom roku. Ak nám pri dosiahnutí tohto cieľa chcete pomôcť, podporte nás cez darovaciu platformu darujme.sk. Takto získané financie budú využité na ďalší rozvoj kampane, úpravy systému, ktoré súťaž ešte viac zatraktívnia, a na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy po našich mestách a obciach.

Prajeme Vám na záver veľa krásnych a bezpečných kilometrov na bicykli a veríme, že Vás o necelý rok uvidíme aj v kampani Do práce na bicykli 2020, ktorú sa pokúsime spraviť opäť o niečo lepšou.

Koordinačný tím kampane Do práce na bicykli

SPONZORI