2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vianočné prianie

Pozvánka na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov, výchovných poradcov a širokú verejnosť na DNI OTVORENÝCH DVERÍ SPŠ elektrotechnickej Prešov, ktoré sa budú konať:


 • 2. februára 2010 od 15.00 do 17.30 hod.
 • 23. februára 2010 od 15.00 do 17.30 hod. + prekvapenie od firmy Microsoft

Čo ponúkame ?
 • prehliadku laboratórií a odborných učební (cca 1 hodina)
 • informácie o možnostiach prijatia na štúdium
 • informácie o podmienkach štúdia a študijných odboroch
  • ELEKTROTECHNIKA
  • INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
  • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE
 • informácie o odborných krúžkoch pre žiakov základných škôl

Vážení rodičia!
Využite možnosť a príďte sa osobne presvedčiť o podmienkach štúdia na našej škole.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Ing. Judita Sakáčová

Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax a Vašu budúcu kariéru

Trh si pýta informatikov aj ekonómov, alebo Zlá voľba = veľké straty. To sú nadpisy článkov v médiách, ktoré sa snažia informovať verejnosť a tým uľahčiť rozhodovanie pre mladých ľudí pri výbere ďalšieho štúdia na stredných, či vysokých školách. Riešením pre Vás môže byť štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie práve v elektrotechnike, informatike a v ekonómií viac ako 57 rokov, prostredníctvom školských vzdelávacích programov:

 • 2675 6 Elektrotechnika
 • 2694 6 Informačné a sieťové technológie
 • 3917 6 03 Technické a informatické služby v elektrotechnike

1. ELEKTROTECHNIKA

Učivo prvých dvoch ročníkov je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z elektrotechniky, elektroniky, strojníctva a na praktické cvičenia v dielňach. Veľký dôraz sa kladie na štvorročný predmet výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci s aplikačným softvérom, v programovaní v jazyku C a vo využívaní možností INTERNETU. Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku dávajú žiakovi možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v jednej z nasledujúcich oblastí:

a) oblasť ELEKTROENERGETIKY
Žiaci nadobudnú vedomosti o spôsobe získavania elektrickej energie, prenosu, rozvodu a vyžitia elektrickej energie. Konkrétne ide o elektrárne, vedenia, rozvodne, dispečingy, elektrické inštalácie a rozvádzače. Absolventi sa uplatnia v technických, projekčných, investičných, montážnych, rozvodných a prevádzkových firmách, alebo v energetických dispečingoch. Ďalej sa uplatnia ako energetici vo firmách a inštitúciách.

b) oblasť PRIEMYSELNEJ INFORMATIKY
Komplexná mechanizácia, automatizácia a robotizácia sú novodobé smery vývoja techniky. Cieľom je pripraviť absolventov na tento vývoj a osvojiť si princípy automatizovaného riadenia, aby potom tieto správne využili v rôznych oblastiach priemyslu a bežného života. Žiaci sa bližšie venujú štúdiu najmä prvkov, modulov, prístrojov a systémov priemyselnej informatiky a softvérových riešení problémov automatizácie. Absolventi sa uplatnia hlavne ako stredné technické kádre v oblasti výroby, prevádzkovania, údržby a softvérovej údržby moderných zariadení priemyselnej informatiky.

c) oblasť POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV
Učivo poskytuje žiakom vedomosti o funkcii a konštrukcii PC systémov s dôrazom na spoluprácu v PC sieťach. Žiaci získavajú schopnosti a zručnosti pri technickej obsluhe, hardvérovej a softvérovej a konfigurácii PC systémov. Žiak získa zručnosti v obsluhe, testovaní a diagnostikovaní PC systémov. Počnúc tretím ročníkom sa od študentov vyžaduje schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi sa môžu uplatniť ako správcovia PC systémov a programátori, alebo v servisných a obchodných firmách.

d) oblasť TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY
Cieľom výučby je získať prehľad o základných zariadeniach používaných v IKT. Pozornosť sa venuje aj telekomunikačným systémom: telefón, rozhlas, televízia, satelitné systémy. Žiaci navrhujú, realizujú, merajú a hodnotia základné elektronické zariadenia z IKT a spracovávajú technickú dokumentáciu so silnou podporou výpočtovej techniky. Absolventi sa uplatnia v konštrukčných, výrobných, servisných, prevádzkových a obchodných firmách.

2. INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Študijný odbor IST vznikol na podnet subjektov, ktoré podnikajú na Slovensku v oblasti IT. Odbor IST je riešením problému nedostatku absolventov s odbornými vedomosťami a zručnosťami v oblasti operačných systémov, serverových a sieťových technológií, databáz, ale aj v PC architektúrach, programovaní a softvérových aplikáciách. Práve preto je tento študijný odbor určený pre tých, ktorí sa v budúcnosti chcú venovať moderným IT. Zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas štúdia môžu byť overené priemyselnými certifikátmi. Už od 1. ročníka sa kladie dôraz na schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi nájdu uplatnenie v servisných a obchodných spoločnostiach ako PC analytici, správcovia PC systémov, PC serverov a dôležitých PC uzlov, či ako programátori databáz, web aplikácií alebo softvérových aplikácií v jazyku C, JAVA a podobne.

3. TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE

Študijný odbor TIS je zameraný na zvládnutie učiva ekonomiky, účtovníctva, manažérstva, strojopisu a práce s PC. Okrem ekonomickej orientácie, ktorá vychádza z podobných základov ako obchodné akadémie, získava žiak orientáciu aj v slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechnike. Dôraz sa kladie na štvorročný predmet informatika a výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci so softvérovými produktmi kancelárskeho balíka OFFICE pracujúcimi pod OS WINDOWS a ekonomického softvéru. Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce asistenta technickohospodárskych zamestnancov v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva v súkromnom i štátnom sektore.


Ing. Slavomír Kožár

Vianoce 2009

Každý rok sa opakuje približne ten istý scenár. Podstatná časť žiakov a učiteľov našej školy sa teší na to, že posledný deň pred vianočnými prázdninami sa tradičné neučí. Všetci vedia , že v telocvični školy sa uskutoční vianočná besiedka.

Aby sa toto všetko mohlo udiať, musí existovať mala skupina nadšencov, ktorí v sebe našli dostatočnú mieru invencie a odvahy. Z množiny, ktorú tvorí viac ako päťsto žiakov, sa museli nájsť ti, ktorí sa nebáli predstúpiť so svojou kožou pred nekompromisné publikum tvorené učiteľmi a spolužiakmi.

K tomu všetkému treba prirátať týždne nácviku, pri ktorom účinkujúci museli dobrovoľne obetovať svoj voľný čas.

A výsledok? Ten je vždy priamo úmerný množstvu vynaloženej energie. Moderátori, ktorými boli Lucia Mruzová a Slavomír Kožár, zaujali svojou bezprostrednosťou. Prejavili aj zmysel pre improvizáciu, pretože museli komunikovať s ocenenými učiteľmi a žiakom, ktorí získali ocenenie SPEŠAR 2009. Mini spevácky súbor, ktorí tvorili chlapci z II. C triedy, po niekoľkých týždňoch sústredeného nácviku, chlapskými hlasmi dokázali odspievať paródie, ktoré boli venované konkrétnym učiteľom a žiakom ocenených SPEŠAR-om 2009. Nesmieme zabudnúť na recesistické recitačné vystúpenie Kristiána Grepu a Ondreja Dzurnaka zo IV.F triedy. Veľký úspech v rámci vianočnej besiedky malo vystúpenie pani zástupkyne Ing. Judity Sakáčovej. Publikum jej zanietené rapovanie ocenilo nadšeným standingovation.

Druhá časť vianočnej besiedky sa taktiež niesla v duchu rokmi overeného postupu. Moderátori navodili atmosféru Vianoc, čas, v ktorom predovšetkým rezonujú priania všetkého dobrého, všetkým, ktorých máme radi. Pri tejto príležitosti, tak ako to tiež býva tradičné zvykom, sa žiakom a učiteľom prihovoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár Spoločné zaspievaná Tichá noc uzavrela program VIANOCE 2009.

Dúfame, že VIANOCE 2010 budú pripravovane s rovnakým nadšením, tvorivosťou a odvahou.

Mgr. Judita Kostelníková

Súťaž vyhlásená spoločnosťou VSE

Dňa 18. 12. 2009 sa uskutočnilo finále tímovej súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť VSE. Súťaž bola určená pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Témou súťaže bolo zhotovenie modelu náhradného zdroja elektriny. Do súťaže sa za SPŠE Prešov zapojili dva trojčlenné tímy:

 • tím zo IV. A triedy v zložení Maroš Petro, Miroslav Chabada, Peter Orečný. Konzultantom tohto tímu bol Ing. Harangozo. Tento tím zhotovil funkčný neprerušiteľný zdroj s dvojitou konverziou typu On-Line. Hlavnými časťami zdroja sú nabíjačka akumulátora, akumulátor a striedač. Spotrebič je trvalo pripojený na zdroj. Ak je v sieti napätie, spotrebič je napájaný zo siete a akumulátor je dobíjaný z nabíjačky. Pri výpadku siete je spotrebič okamžite napájaný z náhradného zdroja bez prerušenia, pričom energiu dodáva akumulátor.
 • tím z III.F triedy v zložení Martin Jurák, Martin Duda, Matej Polák. Konzultantom tohto tímu bol Ing. Moyzes. Práca riešila náhradný zdroj energie na osvetlenie vnútorných priestorov a schodiska. Náhradný zdroj sa uviedol do činnosti pri výpadku sieťového napätia, pri ktorom zhasne hlavné osvetlenie vnútorných priestorov (sníma fototranzistor) a súčasne sa v uvedenom priestore nachádza osoba (sníma snímač PIR). Ak sú splnené tieto podmienky, tak sa rozsvieti náhradné osvetlenie vytvorené pomocou LED diód, ktoré sú rozmiestnené v celom priestore. Toto osvetlenie je nezávislé od rozvodnej siete a je napájané z akumulátora, ktorý je nabíjaný pomocou fotovoltaických článkov, umiestnených na streche a počas denného svetla slúžia na nabíjanie.
Súťaž bola vyhlásená začiatkom novembra 2009 a zúčastnilo sa jej 17 tímov zo škôl v Prešove, Košiciach, Poprade, Humennom a Michalovciach. Finále súťaže sa uskutočnilo v priestoroch VSE a.s. na Mlynskej 31 v Košiciach. Každý tím mal vyčlenený čas na prezentáciu modelu, potom nasledovala skúška funkčnosti modelu a nakoniec otázky hodnotiacej komisie. Tímy museli poskytnúť projektovú dokumentáciu v elektronickej a papierovej forme pred začiatkom finále. Kritériami hodnotenia boli náročnosť technického riešenia, funkčnosť a dizajn modelu, úroveň prezentácie a projektovej dokumentácie.

Ing. Jozef Harangozo

Spoločnosť Michala Bosáka

V jeden obyčajný decembrový deň, krátko pred Vianocami -17. 12. 2009 sme my, žiaci z III.F, s pani profesorkou Ing. Pastírovou využili možnosť prehliadnuť si výstavu v budove bývalej Americko-slovenskej banky v Prešove, ktorú ľudia dodnes volajú „Bosákova banka“.

Spoločnosť Michala Bosáka vznikla pri príležitosti 130. výročia narodenia Michala Bosáka, významnej osobnosti slovenských dejín v roku 1999.

Narodil sa 10. decembra 1869 v obci Okrúhle, ktorá sa nachádza v bývalej Šarišskej stolici (teraz okres Svidník) medzi mestami Giraltovce a Svidník. A ako 16 a pol ročný odchádzal do Ameriky s túžbou po novom a tajnom svete, kde sa ľahšie zarobí peniaz. Tam prišiel chudobný, ale svojou snahou, šikovnosťou a obchodným duchom sa stal vplyvnou osobnosťou. Bol čas, keď sa k menu Michal Bosák zároveň pripájalo – najbohatší Slovák.

Michal Bosák je jedinečná osobnosť slovenských, ale i amerických novodobých dejín. Dokázal veľmi vhodným spôsobom skĺbiť veľké materiálne a finančné bohatstvo so šľachetnou dušou, čestnosť a húževnatosť so skromnosťou.

Ako prezident FIRST NATIONAL BANK v Olyphante sa jeho podpis dostáva na 5, 10 a 20-dolárové bankovky, ktoré boli vydané 25. júna 1907.

Plány Michala Bosáka boli veľmi veľkorysé, a tak sa jeho banky a podniky rozrastali. Hodnota Bosákových podnikov sa v tom čase odhadovala až na 15 miliónov dolárov.

Chcel pomôcť aj československému obchodu a za týmto účelom 31. augusta 1920 vznikla Americko-slovenská banka. Sídlo mala v Bratislave a 12 filiálok bolo po celom Slovensku. Jedna z nich bola v Prešove. Michal Bosák taktiež budoval školy, opravoval kostoly a tým zanecháva trvalú pamiatku na seba.

Rozvoj a rozmach Bosákových bánk zastavila všeobecná hospodárska kríza. Americký bankový krach v rokoch 1929 – 1932 bol najväčším finančným krachom, aký dejiny hospodárskeho života poznajú.

V roku 1976 pri príležitosti dvestoročnice USA, Michala Bosáka zaradili medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.

Bola to určite príjemná skúsenosť, dozvedieť sa o úspechoch, či živote tejto významnej osobnosti, v oblasti, ktorá je nám blízka. A možno niektorí z nás skúsia šťastie práve takouto cestou.

Kohanová Adriána, III.F

Vianočná kapustnica

Vianočnú atmosféru pripomínala len výzdoba mesta a ruch v obchodoch. Pre nás, učiteľov, to bolo obdobie, kedy každý chcel stihnúť dokončiť učivo tematického celku, či rýchlo otestovať vedomosti žiakov pred takmer trojtýždňovými prázdninami. Ani koncoročná inventarizácia nás nesklamala a neobišla nás.

Konečne prišla biela snehová nádielka a s ňou posledný deň vyučovania v tomto kalendárnom roku, 21. december 2009. O 15.00 definitívne padla posledná vyučovacia hodina a vianočná nálada navštívila aj nás, všetkých zamestnancov SPŠE v Prešove. Takmer všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci zasadli v školskej jedálni za slávnostne prestreté stoly. Po príhovore predsedu odborového zväzu Ing. Martina Vujčíka a riaditeľa školy Ing. Slavomíra Kožára sme si pochutnali na výbornej kapustnici, ktorú pre nás uvarili naši kolegovia Ing. Kollarčík, Ing. Vujčík a Ing. Kožár. Ďalšie menu len pripomínalo slávnostnú vianočnú večeru, typický zemiakový šalát a rezeň, rôznorodé zákusky od sponzorov - narodeninových oslávencov. K Vianociam patria aj darčeky, všetkých zamestnancov školy potešil balíček z produktov medu a členov OZ aj vianočné kolekcie s darčekovou poukážkou.

Bolo príjemné pozorovať priateľské rozhovory kolegov, ktorých neobmedzuje čas ani povinnosti. Dobrá nálada trvala do neskorých večerných hodín, veď na ďalší deň nás čakala iba Vianočná besiedka v škole. Vianočná kapustnica splnila svoj účel, priblížila nás k sebe navzájom a k Vianociam.

Mgr. Marta Kožárová

Krajské kolo ZENIT v Programovaní

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní, vyhlasovateľom ktorej je MŠ SR, sa uskutočnilo jednotne na celom Slovensku 3. Decembra 2009. Naša škola je hrdá na to, že už niekoľko rokov pravidelne organizujeme krajské kolo ZENIT v Programovaní, ako aj na to, že naši žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.
Výsledky:

Kategória A
1Vargovcik MatejGAP
2Gubas MatusGJAR
3Anton KovalGLS Bardejov
Kategória B
1Pavol VargovcikSPSE
2Schichman MarcelGJAR
3Marcinov LukasGAGLS

Slavomír Kožár

Volejbalový zápas Učitelia – Študenti 2009

Dňa 2.12.2009, kabinet TEV v spolupráci so Zdravou školou, usporiadal volejbalové stretnutie medzi družstvami učiteľov a študentov tejto školy. Hralo sa na dva vyhraté sety. Tradičná rivalita medzi týmito súpermi viedla k snahe ukázať sa v čo najlepšom svetle, avšak skúsenosť a rozvaha zvíťazila opäť a družstvo učiteľov zaznamenalo ďalšie víťazstvo v pomere 2:0 ( 25:21,25:12). Družstvá nastúpili v týchto zostavách: Učitelia-Ing. Kožár Slavomír, Ing. Vujčík Martin,Mgr. Budišová, Ing. Marcinčinová Iveta, Ing. Kolarčík František, Mgr. Babinčák František, Ing. Vook Vladimír, Mgr. Hudáček Vladimír Študenti- Olejár Ivan IV.E, Janovčík Matúš III.B, Triščík Kamil II.D, Lenko Filip I.C, Jenča Dušan I.C, Nemergut Jakub I.S, Kaščák Patrik I.B

Mgr. Hudáček Vladimír

Exkurzia v metrologickom stredisku VSE

Po výstave v „Bosákovej banke“ žiaci III.F absolvovali exkurziu v metrologickom stredisku spoločnosti VSE v Prešove. Toto metrologické stredisko sa zaoberá overovaním funkčnosti, chybovosti a spoľahlivosti elektromerov. Elektromery majú platnosť overenia 10 rokov, v súčasnosti je to už 16 rokov. Po uplynutí tejto doby, ktorú musia v našich domácnostiach ustrážiť, sa elektromery zdemontujú a overia. Každý elektromer sa otvorí, rozoberie a vymenia sa súčiastky, ktoré sú poškodené alebo opotrebované. Elektromer sa prečistí a naspäť zloží, tiež sa funkčne zistí, či je spoľahlivý. Následne na pracovisku čiarových kódov sa elektromerom priradí štítok s čiarovým kódom. Ak už sú na elektromeroch kryty nie sú na ňom povolené žiadne operácie, a sú pripravené na znova používanie v domácnostiach. Aj keď táto exkurzia trvala krátko, myslím, že nám žiakom študijného odboru TIS, prišla vhod a príjemne nám vyplnila teoretickú výučbu.

Adriána Kohanová, III.F

Kolaudácia stavebných prác na objekte školy

Dňa 16.12.2009 sa uskutočnilo kolaudačné konanie pre akciu „Rekonštrukcia objektu školy a školského internátu“, časť Hlavná budova – prístavba, za účasti zástupcov Stavebného úradu a Útvaru hlavného architekta mesta Prešov. Investičná akcia v rámci kapitálových výdavkov PSK bola realizovaná v termíne od 28.8.2008 do 31.8.2009. Kolaudačná komisia konštatovala, že práce na zateplení budovy školy boli vykonané v zodpovedajúcej kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou.

Mgr. Václav Vystavěl

FOOTOUR 2009

Dňa 17.12.2009 sa družstvo školy zúčastnilo 4. ročníka futsalového turnaja FOOTOUR 2009, organizovaného SOS obchodu a služieb a Fakultou športu PU. Skončilo na 3. mieste, žiak Jendrichovský zo IV.D bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

PaedDr. Eva Buzgová

SPONZORI