2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Majáles SPŠE 2014

majales-spse Dňa 2.5.2014 sa uskutočnil v PKO Čierny orol jubilejný, v poradí už desiaty školský ples – Majáles, ktorý organizovala Žiacka školská rada SPŠE. Začiatok Majálesu sa niesol v podobe tanca, ktorý si pripravili študenti III. F triedy a študentky I. F pod vedením Ing. Vladimíry Pastírovej. Po úvodnej časti nasledoval tanec riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, a zástupkyne školy, Ing. Judity Sakáčovej, ktorým to pekne tancovalo. Pod taktovkou DJ Piťa sa postupne pripájali do tanca aj ostatní a zábava sa rozbehla v plnom prúde a vo víre hudby si každý tanečník prišiel na svoje. Po tanečných kreáciách všetkým dobre padla chutná večera. Celý večer sa niesol v skvelej nálade, dámy okúzľovali svojimi večernými róbami a páni svojou galantnosťou. Oproti minulému roku bola účasť na Majálese nižšia, no ani tento fakt neubral na kvalite, ba práve naopak, človek mal pocit družnej, niekedy až rodinnej atmosféry. Bývalí spolužiaci, ktorí spoločne sedávali v laviciach SPŠE sa po dlhom čase stretli a vytancovali svoje obľúbené učiteľky, na ktoré ani po dlhých rokoch nedokázali zabudnúť. Spolu s učiteľmi si zaspomínali na staré školské časy a pochválili sa svojimi vysokoškolskými, pracovnými i rodinnými úspechmi. Medzi študentmi a pedagógmi neboli tentoraz bariéry v podobe školských lavíc medzi nimi, a tak mali študenti možnosť viac spoznať ľudskú stránku pedagógov. Aj tento rok spríjemnila večer bohatá tombola, niektorým šťastlivcom aj viacnásobne. Zábava pokračovala až do ranných hodín, kedy sa do sýtosti vytancovaní hostia tanečným krokom pobrali domov. Ostáva len veriť, že tradícia Majálesu SPŠE bude pokračovať ďalej, že sa medzi študentmi, bývalými študentmi a učiteľmi bude udržiavať puto, ktoré ich silno spája, ktoré sa nazýva Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove.

Ing. Jozef Macej, Mgr. Lucia Liptáková

Rozlúčka so štvrtákmi

.jpg V stredu 7. mája 2014 počuli poslednýkrát školský zvonec. Zvonec, ktorý im ohlasoval štyri roky začiatok i koniec vyučovacích hodín, ale mnohým z nich najmä prestávky. Zborovňa – miesto, kde sa stretávajú pedagógovia, sa na chvíľu premenila na miesto stretnutia rozlúčky učiteľov a študentov. A tak stáli pred nami naši najlepší, najmúdrejší a najstarší – naši maturanti. Počas rozlúčky určite nejedného lúčiacemu sa i nám, vyučujúcim, napadli nezabudnuteľné situácie, ktoré sme spolu s našimi štvrtákmi prežívali. Či to boli vtipné hlášky pred tabuľou alebo v laviciach, tajné fajčenie za rohom školskej budovy, výlety..., ale tiež úspešné reprezentovanie školy nielen na domácej pôde, ale i v krajských, celoštátnych alebo aj medzinárodných súťažiach. No dnes sa pre nich všetko končí. Pretože všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov, aj oni sa malými krôčikmi v podobe jednotlivých ročníkov dostali až k tomuto veľkému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu. Tým veľkým krokom je maturitná skúška. Po jej absolvovaní odídu zo školy, ktorá sa na štyri rokov stala ich druhým domovom. Opustia miesto, v ktorom si postavili základy svojich životov, zažili prvé lásky a s nimi možno aj prvé bolestivé sklamania. Aj preto v ich prejavoch zneli slová poďakovania učiteľom za to, že sa nevzdávali ani vtedy, keď si plnenie školských povinností zamenili za oddych a zábavu, za to, že im všetko odpustili a aj naďalej odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti. Sľúbili, že na maturitnú skúšku prídu čo najlepšie pripravení. Z úst pedagógov zazneli úprimné slová viery v silu a schopnosti pretaviť do maturitných odpovedí všetko to, čo sa za uplynulé roky naučili. Zaželali všetkým šťastnú ruku pri maturitných skúškach a úspešný štart do ozajstného života. V spomienkach nás všetkých zostane natrvalo zapísaný maturitný ročník 2010-2014.

PaedDr. Lucia Ligusová

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

slavnostne-od Piatok 23.5.2014 po ukončení ústnej formy maturitných skúšok sa v telocvični konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení piatim triedam 4. ročníka: 4.A s triednym učiteľom Ing. Jozefom Harangozom, IV. B s triednou učiteľkou Mgr. Martou Kožárovou, IV. SA s triednou učiteľkou RNDr. Annou Budišovou, IV. SB s triednym učiteľom Mgr. Františkom Babinčákom a IV. F s triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Šmičekovou. Celé podujatie moderovala Mgr. Lucia Liptáková, ktorá po nástupe absolventov, štátnej hymne a hymne školy privítala riaditeľa a zástupcov SPŠE a hostí – Ing. Miloslava Karaffu, riaditeľa spoločnosti Elcom Prešov a Ing. Milana Fejka, podpredsedu Rodičovskej rady. Zaujímavým príhovorom poprial všetkým absolventom veľa šťastia a úspechov Ing. M. Karaffa. Po ňom nasledovalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení riaditeľom školy a triednymi učiteľmi. V nasledujúcej časti podujatia boli ocenení finančne alebo formou Ďakovného listu SPŠE študenti, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v štúdiu alebo reprezentovali našu školu v celoštátnych súťažiach – SYGA, RoboCup. Tiež boli odovzdané Priemyselné certifikáty CCNA v rámci CISCO v oblasti sieťových technológií. Rad školy získal tento rok Marko Šidlovský zo IV. SA, ktorý sa zároveň prihovoril všetkým prítomným a v mene študentov vyjadril poďakovanie rodičom a učiteľom. Záverečné slovo mal riaditeľ SPŠE, Ing. Slavomír Kožár, ktorý vyjadril presvedčenie, že naši absolventi dostali dobré základy, na ktorých môžu stavať vo svojom profesionálnom i osobnom živote. Priebeh i atmosféra celého podujatia boli dôstojným zavŕšením štúdia absolventov v školskom roku 2013/2014 na SPŠE v Prešove.

Mgr. Iveta Kovaľová

Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

Aj tento školský rok sa naši študenti úspešne zapojili do najväčšej medzinárodnej súťaže na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaž sa konala 24. marca 2014 a na Slovensku si v nej zmeralo sily 59 232 študentov. V kategórii Kadet O12 to bolo 3 410 študentov a v kategórii Junior O34 súťažilo 2 121 študentov. Našu školu reprezentovalo 135 študentov. V kategórii Kadet O12 súťažilo 94 študentov prvého a druhého ročníka, 41 študentov tretieho a štvrtého ročníka súťažilo v kategórii Junior O34. Oficiálne výsledky spolu s vecnými cenami nás opäť potešili. V rámci škôl sa **naša škola** v obidvoch kategóriách umiestnila medzi sto najlepšími školami Slovenska **na prvom mieste.** Titul školský šampión získal **Martin Macej** z II. SB, ktorý v svojej kategórii Kadet O12 obsadil na Slovensku 3.– 4. miesto. Najlepšie umiestnenie 8. – 13.miesto na Slovensku v kategórii Junior O34 získali **Adam Gdovin**, IV. SA a **Samuel Perháč**, III.A. Za školu v obidvoch kategóriách malo 68 študentov percentil vyšší ako 80 % a získalo titul „ úspešný riešiteľ “. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme. **Kategória KADET O12** | Poradie | Meno a priezvisko | Trieda | Body | Úspešnosť v % | Percentil | |-----------|---------------------|----------|--------|------------------|-------------| | 1. | Martin Macej | II. SB | 115 | 95,8 | 99,9 | | 2. | Jerguš Lejko | II. SB | 111 | 92,5 | 99,8 | | 3. - 4. | Jozef Bučko | I. SA | 110 | 91,7 | 99,6 | | 3. - 4. | Tomáš Hutník | I. B | 110 | 91,7 | 99,6 | **Kategória JUNIOR O34** | Poradie | Meno a priezvisko | Trieda | Body | Úspešnosť v% | Percentil | |-----------|---------------------|-----------|--------|----------------|-------------| | 1. - 2. | Samuel Perháč | III. A | 98 | 81,7 | 99,6 | | 1. - 2. | Adam Gdovin | IV. SA | 98 | 81,7 | 99,6 | | 3. | Dávid Gmitro | III. SB | 90 | 75 | 98,6 |

Mgr. Anna Pašenová

AJ NAŠI ŠTUDENTI MYSLIA EKONOMICKY

jasr-logo-jpgProstredníctvom Online učebnice ekonómie **mali študenti IV. A, B, SA a SB** možnosť na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk pod **vedením učiteľa, tútora – Ing. Vladimíry Pastirovej,** vzdelávať sa online počas celého školského roka 2013/2014 a mali možnosť: • získať základný ekonomický rozhľad, • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa, • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov, • určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci učiteľa, • využiť samostatné štúdium prostredníctvom internetu, • **získať po splnení podmienok (vstupný test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný test) certifikát o úspešnom absolvovaní.** Študenti študovali postupne 15 kapitol: 1. kapitola - Čo je ekonómia? 2. kapitola - Systém slobodného podnikania 3. kapitola - Dopyt 4. kapitola - Ponuka 5. kapitola - Trhová rovnováha 6. kapitola - Spotrebitelia, sporitelia, investori 7. kapitola - Podnikanie v trhovej ekonomike 8. kapitola - Financovanie podniku 9. kapitola - Výroba a produktivita 10. kapitola - Pracovná sila 11. kapitola - Ako si firmy konkurujú 12. kapitola - Úloha vlády 13. kapitola - Peniaze a finančné inštitúcie 14. kapitola - Ekonomická stabilita 15. kapitola - Medzinárodné vzťahy Všetky podmienky štúdia úspešne splnili a získali tak certifikát títo študenti: Tomáš Balik – IV. SA Maroš Cocuľa – IV.SA Ivan Kočan – IV. SA Martin Krajňák – IV. SA Silvester Lipjanec – IV.SA Kevin Richter – IV. SA Patrik Segedy – IV. SA Marko Šidlovský – IV.SA Matej Bednár – IV. A Peter Dubecký – IV. A Matúš Greš – IV. A Ján Knapík – IV. A Samuel Kravec – IV. A Michal Ličak – IV. A Jakub Merta – IV. A Patrik Molčan – IV. A Tomáš Roják – IV. A Dávid Rúra – IV. A Patrik Zošš – IV. A Radoslav Vook – IV. SA Pavol Kupčík – IV. B Martin Majerníček – IV. B Daniel Ženčuch – IV. B Matúš Bombik – IV. SB Matúš Chomjak – IV. SB Šimon Jurko – IV. SB Imrich Kaščák – IV. SB Peter Mihók – IV. SB Daniel Nemčík – IV. SB Patrik Polčan – IV. SB Jakub Sekera – IV. SB Patrik Seman – IV. SB Peter Štofaňák – IV. SB Martin Svat – IV. SB Jozef Vaľko – IV. SB **Blahoželáme!**

Ing.Vladimíra Pastirová

Spolupráca so základnými školami

Na základe spolupráce našej školy so základnými školami sme ponúkli žiakom ZŠ ukážky pokusov, simulácii a možnosti zapájania elektronických obvodov s cieľom propagácie a zviditeľnenia SPŠE. Dňa 27.5. prišlo na exkurziu školy 29 žiakov ôsmeho ročníka zo ZŠ na Šrobárovej ulici a dňa 29. 5. 22 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zo ZŠ na Sibírskej ulici. Pre žiakov boli pripravené pokusy z oblasti elektrotechniky a elektroniky s vysvetľujúcim výkladom. Zo strany vyučujúcich sa na akcii podieľali Ing. Marcinčinová, Ing. Sláviková, Ing. Fritz a Ing. Blichár. Z elektrotechniky boli žiakom predvádzané pokusy z oblasti magnetizmu, striedavých prúdov a elektrostatiky. Predvádzanie bolo doprevádzané zvukovými a vizuálnymi efektmi (sršanie výbojov, vystreľovanie krúžku a pod.). Z oblasti elektroniky žiaci mali možnosť vidieť rôzne fungujúce elektronické zapojenia (blikajúce logo školy, svetelné a akustické efekty), práce študentov, princíp vzniku farebného obrazu a prenos údajov po optickom vlákne. V ďalšom programe hľadali žiaci chyby v jednoduchom elektrickom obvode pomocou simulačného programu a na záver si spoločne každý žiak zapojil obvod akustického efektu na stavebnici. Žiakom boli taktiež poskytnuté informácie o škole a študijných odboroch. Zo strany žiakov a vyučujúcich bol pripravený program hodnotený kladne. Zo strany vyučujúcich bol prejavený záujem o takéto akcie aj v budúcnosti, poprípade aj o možnosť praktických cvičení.

Ing. Ľubomír Blichár

Likvidačné valné zhromaždenie Idove Twelve

likvidacne-vaDňa 14. 05. 2014 sa uskutočnilo na SPŠ elektrotechnickej Likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Idove Twelve. Naša spoločnosť sa počas svojho obdobia zaoberala výrobou produktov ako propagačné video pre SPŠE natočené žiakmi bez zásahu odbornej pomoci, ktoré odkúpila SPŠ elektrotechnická, učebné pomôcky zo slovenčiny, matematiky, angličtiny, účtovníctva, elektrotechniky, programovania a kalendáre, ktoré sme propagovali a predávali na rôznych podujatiach osobným predajom. Spoločnosť poskytovala aj služby, a to organizovaním vzdelávacích podujatí, ktoré sme dohodli so spoločnosťou Siemens, s.r.o., ktorej reprezentanti na našej škole prednášali študentom v oblasti marketingu a manažmentu a prepojili teóriu s praxou tak, aby sme čo najviac pochopili realitu. Na valnom zhromaždení našej spoločnosti sa zúčastnila prevažná väčšina akcionárov. My, študenti a zamestnanci spoločnosti, sme prezentovali naše úspechy a neúspechy, úspešnosť a zavŕšenie našich plánov, schvaľovali výročné správy jednotlivých oddelení, výročnú správu študentskej spoločnosti, navrhli a schvaľovali dozornú radu spoločnosti a diskutovali o našej spoločnosti a jej činnostiach a odpovedali na otázky a nejasnosti akcionárov. Naša spoločnosť bola ale úspešná nielen kvôli ohlasom akcionárov a kupujúcim, ale aj kvôli výsledkom našej spoločnosti, a to kladnému hospodárskemu výsledku. Nakoniec sme s hrdosťou našim akcionárom vrátili ich vklady spolu s dividendami.

Natália Triščíková

Májové lúčenie

maj-v-si-jpgMáj je vždy nostalgický kvôli lúčeniu so štvrtákmi, ktoré teraz pripadlo na 7. mája. Bola to síce najštíhlejšia skupina v počte, len osemnásť študentov, ale boli to výborní chlapci. Väčšina z nich doplávala bez najmenších výkyvov v správaní až k maturite. Po akademickom týždni sme s každým z nich prežívali priebeh maturitnej skúšky a našťastie im to vyšlo. Dňa 12. 5. si skupina prvákov a druhákov zopakovala návštevu kúpaliska Delňa a neodradilo ich ani výrazne zvýšené vstupné. S veľmi dobrým ohlasom sa stretla prednáška RNDr. Zdeňka Komárka z SaS pri SAV v Planetáriu 15.5.2014. Potvrdila, že forma čistej prednášky nezanikla, stačí, ak má bohatý obsah. Ak sa pozrieme na ľudský svet z nadhľadu, zistíme, že v 20. storočí sa zásadne zmenil, ale nie v súlade s očakávaniami optimistov. Hoci sa človeku podarilo dostať do kozmu, aj tento priestor dokázal zmeniť na nové potenciálne bojisko. Sme svedkami toho, že hoci moderná veda človeku pomáha v napredovaní, jej zneužívanie ho zároveň ohrozuje a všetky nakopené problémy v oblasti ekológie a neriešených sociálnych problémov nadobúdajú globálny charakter. Patria tu prírodné a kozmické katastrofy, vojnové konflikty, ekonomické problémy i terorizmus. Záverečným apelom bola naliehavá potreba hľadať základný ľudský konsenzus so svetonázorovou toleranciou a spoločným úsilím o mier. Dňa 27.5. sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti so skupinou prvákov neformálna beseda o partnerských vzťahoch. O tieto aktivity je spontánny záujem, lebo táto problematika najviac hýbe svetom mladých ľudí. Najmä v dnešnej dobe, keď sa na mladého človeka bezohľadne valia komerčné záujmy sexuálneho priemyslu využívajúce nákazlivú kultúru hedonistického spôsobu života, je dôležité citlivo rozvíjať schopnosť lásku prijímať aj odovzdávať vo všetkých jej podobách. Dňa 21. 5. upratala skupina dobrovoľníkov okolie internátu, pozbierali odpadky, vytrhali burinu a vyčistili chodníky. Večer v ten istý deň navštívila skupina 11 študentov v divadle DaD na odporúčanie svojich spolužiakov predstavenie slovenskej klasiky Ťapákovci. V máji okrem vlastných športových aktivít v telocvični a posilňovni oddávali sa naši športoví fanúšikovia pri televíznej obrazovke priebehu hokejových majstrovstiev sveta. Výkony takmer rovesníkov v omladenom kádri reprezentácie ich zaujali napriek tomu, že očakávali lepšie konečné umiestnenie. A na záver chceme zablahoželať Marekovi Dlugošovi, ktorý z tanečnej súťaže s medzinárodným obsadením v Lučenci priniesol krásne druhé miesto.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Návšteva zákulisných priestorov Divadla J. Záborského v Prešove

navsteva-zak V upršaný utorok 13. mája sme sa ako trieda vybrali prezrieť si priestory Divadla Jonáša Záborského, ktoré bežný návštevník ináč nemá príležitosť vidieť (čo je veľká škoda). Počas tejto takmer dvojhodinovej prehliadky sme mali možnosť vidieť mechanizmy ako hydraulické piesty, ktoré dvíhajú podlahu, otočné plošiny, dvihnuté kulisy aj kostýmy. Ako študentov elektrotechnickej školy nás to veľmi zaujalo, takže teraz si pri každej návšteve predstavenia budeme vedieť predstaviť a uvedomiť si, ako fungujú veci v zákulisí aj po technickej stránke.

Dávid Ondruš, I. SB

Prijímacie skúšky pre školský rok 2014/2015

.jpgV dňoch 12. a 15.5.2014 sa konalo prvé kolo prijímacích skúšok do prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2014/2015. Na základe upraveného plánu výkonov Odboru školstva PSK po uskutočnenom zápise a následnom odvolacom konaní otvárame v školskom roku 2014/2015 6 tried v nasledovnej štruktúre: - 3 triedy študijného odboru elektrotechnika – 90 študentov - 2 triedy študijného odboru informačné a sieťové technológie – 60 študentov - 1 trieda študijného odboru technické a informatické služby v elektrotechnike – 30 študentov Vzhľadom na to, že celkový počet prijatých a zapísaných uchádzačov do prvého ročníka je 180, druhé kolo prijímacích skúšok sa na našej škole konať nebude.

Mgr. Vladimír Hudáček

3D CAD

kolaz-impulz Dňa 16.5.2014 sa uskutočnil okrúhly stôl o 3D CAD, ktorého sa zúčastnili Ing. Juraj Budiš, Ing. Ján Seňava, Ing. Anna Šmeringaiová, PhD. z Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, Ing. Peter Pecuch z firmy Applied Meters, a.s., Prešov, Ing. Michal Jusko a Ján Kudla z firmy M&P, spol. s.r.o., Košice. Názory odborníkov z praxe a vysokej školy sú pre nás dôležité pri smerovaní školy v oblasti 3D CAD.

Ing. Juraj Budiš

Workshop v spoločnosti AT&T Košice

workshop-v-spol Spoločnosť AT&T Global Network Services Slovakia Košice je otvorená spolupráci s našou školou. Predmetom tejto aktivity je aplikácia praktických prípadových štúdií do výučby. Možnosti, ktoré sa na tomto poli otvárajú, boli prejednané na pracovnom stretnutí. Uskutočnilo sa 16. 5. 2014 a za našu školu sa ho zúčastnili Ing. Martin Vujčík a Ing. Tatiana Varadyová, PhD. Praktická účasť na workshope, ktorý bol venovaný problematike sieťovej bezpečnosti, umožnila špecifikáciu možností našej spolupráce. Aj touto aktivitou sa otvára priestor pre ďalšie priblíženie školy ku praxi, čo umožní študentom pochopiť reálne procesy, ktoré sa riešia v oblasti sieťových technológií.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Overovanie odbornej spôsobilosti

V súlade s § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. overovala škola od 29.5.2014 do 30.5.2014 odbornú spôsobilosť študentov štvrtého ročníka. 77 študentov získalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu činnosti na technickom zariadení elektrickom do 1000 V v objektoch triedy A vrátane bleskozvodov a 13 študentov získalo po absolvovaní 8-hodinového seminára E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o. osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu činnosti na technickom zariadení elektrickom bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A vrátane bleskozvodov.

Ing. Juraj Budiš

Certifikáty E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.

certifikaty-e 30. mája 2014 absolvovalo 13 študentov z oblasti elektroenergetika overenie vedomostí a získali certifikáty odbornej spôsobilosti certifikačného orgánu pre osoby E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o. v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov. Z toho 7 študenti, ktorí mali priemer známok do 2,00 na konci 2. polroka v 1. až 3. ročníku, získali certifikáty na základe zmluvy o spolupráci s E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o. zdarma.

Ing. Juraj Budiš Ing. Bohuslav Fendrych, riaditeľ E.I.C., s.r.o.

Účelové cvičenie č. 4 – 2. ročník

.jpg Účelové cvičenie č. 4, študentov 2. ročníka, sa uskutočnilo 12. mája 2014 v rekreačnej oblasti Borkut. Cieľom cvičenia bolo venovať sa technickým športom (streľba zo vzduchovky, hod granátom na výkon). Turistickým pochodom oboznámiť študentov s novými bikovými trasami, v rekreačnej zóne vyzbierať odpadky. Pre nepriazeň počasia sme volili turistický pochod pri ceste tam lesom a pri ceste späť po autobusovej trase. Dážď a blatistý terén nebol príjemný, ale pochvala patrí všetkým študentom za zvládnutie pochodu. Blato a mokrá obuv nech sú ponaučením, že treba počúvať pokyny vyučujúcich a obliecť sa primerane na akciu. Z celkového počtu 160 študentov absolvovalo cvičenie 115 (71,88% z celkového počtu). Plánované súťaže v streľbe a hode granátom sa nerealizovali pre nepriazeň počasia.

PaedDr. Eva Buzgová

Telovýchovný kurz študentov 1. ročníka

telovychovny Ako každý rok, tak aj tento absolvovali študenti 1. ročníka v termíne od 19.5.2014 do 23.5.2014 telovýchovný kurz. Obsahom tohto kurzu boli aktivity ako tenis, stolný tenis, squash, turistika, plávanie, fitness, loptové hry, lanové centrum, sauna a masáž. Zamerali sme sa hlavne na aktivity, ktoré študenti bežne nenavštevujú. U študentov mali tieto športy väčšinou pozitívny ohlas, aj keď vždy sa nájdu aj menej spokojní. V rámci plaveckého výcviku boli študenti testovaní aj v plávaní na čas. Na 100 m v.s. boli najlepší študenti Tomáš Dzurenda s časom 1:39,70 min pred Kristiánom Aštarym s časom 1:40,60 min a Erikom Miškom s časom 1:56,39 min. Na 50 m v.s. boli najlepší študenti Tomáš Fejko časom 39,9 s. pred Andrejom Mayerom časom 39,45 s. a Nikodémom Kovaľom s časom 39,83 s. Celková dochádzka študentov počas kurzu bola 77,79%. Najlepšiu dochádzku dosiahli triedy I. C a to 90,65% pred I. F s dochádzkou 83,56% a I. A, ktorá mala dochádzku počas celého týždňa 82,65%. Veríme, že aj v budúcom roku pripravíme podobne zaujímavé aktivity, ktorými zaujmeme našich študentov.

Mgr. Štefan Dankovič

Realizácia olympijského odznaku všestrannosti

realizacia-oly V školskom roku 2013/2014 realizovali študenti jednu z povinných disciplín – šplh na lane. Prváci a druháci šplhali s prírazom. Najlepší v I. ročníku bol študent Snopek, I.F, výkonom 4:01 s. Najlepší druhák, študent Brinko, II.B, dosiahol výkon 4:11 s. Tretiaci a štvrtáci šplhali bez prírazu. Prvenstvo si odniesol študent IV.B Kacvinský časom 3:22 s.

PaedDr. Eva Buzgová

Majstrovstvá Slovenska juniorov

majstrovstva-s V máji 2014 reprezentanti školy Ševčík Stanislav, II. A v kategórii do 70 kg a Sedlák Kristián, III.B v kategórii do 80 kg súťažili na Majstrovstvách Slovenska v pretláčaní pravou rukou. Súťažili športovci z 11 slovenských miest. Ševčík skončil vo svojej kategórii tretí a Sedlák skončil na 6. mieste. Blahoželáme.

PaedDr. Eva Buzgová

Armwrestling Cup – Gymnázium Lipany 8. ročník súťaže v pretláčaní rukou

armwrestling-cu Študenti Ševčík Stanislav z II.A získal I. miesto v pretláčaní rukou v kategórii do 70 kg, Sedlák Kristián z III.B získal II. miesto v kategórii do 80 kg na súťaži ARMWRESTLING CUP v Lipanoch, kde sa stretli súťažiaci 5 škôl regiónu a spolu 50 súťažiacich. K dosiahnutému úspechu im gratulujeme.

PaedDr. Eva Buzgová

World Challenge Day 2014

world-challenge V rámci projektu World Challenge Day 2014 sme sa dňa 28. mája 2014 zúčastnili na Medzinárodnom vyzývacom dni, ktorého cieľom bolo vykonávať v priebehu 15 minút nepretržite akúkoľvek športovú alebo inú fyzickú aktivitu. Našimi súpermi boli susedné Košice a izraelské mesto Ra´anana. Počet zúčastnených: 30 študentov na hodine telesnej výchovy a 14 pedagógov na volejbale a stolnom tenise.

PaedDr. Eva Buzgová

Obvodné kolo v atletike

obvodne-kolo-v Záver školského roka je tradične venovaný najkrajšej športovej disciplíne – atletike. Na ZŠ Šmeralova súťažilo 30. mája 2014 170 pretekárov a pretekárok z 9 škôl. Za veľmi nepriaznivého počasia sa súťažilo v 10 disciplínach. Školu reprezentovalo 14 chlapcov. Prvenstvo obhájil Stanislav Soták v skoku do výšky výkonom 185 cm a v skoku do diaľky výkonom 571 cm. Dobre si viedol Oliver Schichman, ktorý získal dve II. miesta: v hode oštepom výkonom 32,66 m a vo vrhu guľou, výkonom 10,95 m. Výsledky ostatných súťažiacich neboli najhoršie, akurát v behu na 100 m sme nepostúpili do finále. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

PaedDr. Eva Buzgová

Výsledky šplhu na lane 2014

(4,5 m) bez prírazu – III., IV. ročník | P. č. | Priezvisko | Trieda | Čas (s) | |---------|--------------|----------|-----------| | 1. |**Kacvinský** | IV.B | 3,22 | | 2. | **Maček** | IV.F | 4,13 | | 3. | **Ľuník** | IV.SA | 4,94 | | 4. | Broda | IV.B | 5,05 | | 5. | Richter | IV.SA | 5,06 | | 6. | Andreanský | III.B | 5,20 | | 7. | Lipjanec | IV.SA | 5,20 | | 8. | Bujňák | III.B | 5,22 | | 9. | Mitra | III.B | 5,32 | | 10. | Pizner | IV.SA | 5,47 | | 11. | Darák | III.B | 5,50 | | 12. | Pončák | IV.F | 5,50 | | 13. | Benko | IV.B | 5,52 | | 14. | Forint | IV.SA | 5,70 | | 15. | Prexta | IV.F | 6,05 | | 16. | Kopec | IV.SA | 6,05 | | 17. | Tivadar | III.B | 6,11 | | 18. | Jurečko | IV.B | 6,25 | | 19. | Korčák | IV.F | 6,39 | | 20. | Sabol | III.B | 6,49 | | 21. | Novotný | III.B | 6,52 | | 22. | Pošivak | IV.SA | 7,06 | | 23. | Višňovský | IV.F | 7,11 | | 24. | Hudý | IV.F | 7,12 | | 25. | Frištyk | III.B | 7,38 | | 26. | Cocuľa | IV.SA | 7,60 | | 27. | Urban | IV.F | 7,72 | | 28. | Gula | III.B | 7,74 | | 29. | Gajdoš | IV.B | 7,89 | | 30. | Piskura | III.B | 8,08 | | 31. | Tkáč | IV.SA | 8,29 | | 32. | Grajcar | IV.B | 8,60 | | 33. | Pavúk | IV.SA | 8,72 | | 34. | Demek | IV.F | 9,29 | | 35. | Beliš | IV.B | 9,43 | | 36. | Sedlák | III.B | 9,54 | | 37. | Šidlovský | IV.SA | 9,62 | | 38. | Sirý | IV.SA | 10,03 | | 39. | Dujava | III.B | 10,34 | | 40. | Haincl | IV.B | 10,40 | | 41. | Kohan | IV.B | 10,50 | | 42. | Krajňák | IV.SA | 10,68 | | 43. | Tinath | IV.SA | 10,76 | | 44. | Mochňak | IV.SA | 11,43 | | 45. | Skuba | III.B | 12,30 | | 46. | Segedy | IV.SA | 13,61 | | 47. | Bašista | IV.SA | 13,86 | | 48. | Lohinský | III.B | 16,54 | | 49. | Ljikar | IV.SA | 16,96 | | 50. | Kupčík | IV.B | 16,98 | | 51. | Diňa | III.B | 17,25 | | 52. | Demjanovič | IV.F | 18,03 | | 53. | Čikot | III.B | 18,53 | | 54. | Dziak | III.B | 20,34 |

SPONZORI