2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Čo po maturite? No predsa štúdium IT na univerzite!

Neváhajte a nasmerujte svoju kariéru smerom ku kariére v T-Systems Slovakia

Čo znamená skratka IKT? ...hmm, tak skúste hádať.
A.Intra Cerebrálne Transformácie
B.Inter Cytologické Trápenie
C.Informačno – komunikačné technológie
D.Inter Cool Topic

C je správne. No a nám je jasné, že Vám – študentom SPŠE v Prešove to už vysvetľovať nemusíme. Práve naopak, tešíme sa, že viete, čo skratka IKT znamená. Svet informačno – komunikačných technológií je odvetvím, ktoré napreduje turbulentne rýchlo. Preto neváhajte nasmerovať svoj rozvoj smerom k nám a aktívne študovať a vzdelávať sa v odbore orientovanom na informačné a sieťové technológie.

Vedomosti sú návratná investícia

Dnes už je nad slnko jasné, že bez vzdelania to nejde. Počúvate túto vetu často? Vedomosti, ktoré získate na SPŠE budú tvoriť základy pre kariéru a úspech v akejkoľvek oblasti. Obzvlášť vo svete IKT, kde sa kladie dôraz na kvalitu a bezpečnosť sú vedomosti, ochota a chuť učiť sa konkurenčnou výhodou.

Prečo IT na univerzite?

Jednoduché! Základy, ktoré ste si vytvorili na SPŠE treba upevniť a doplniť ďalšie informácie. A v tom je to čaro. Informácie a vedomosti sú kľúčom k novým možnostiam, super práci, ktorá prinesie vytúžené ovocie a naplnenie Vašich snov. Spoliehajte sa na seba! Ukážte Váš potenciál a pozrite sa už teraz na možnosti štúdia na VŠ. Nielenže sa dozviete nové informácie, ale spoznáte super ľudí, ktorí Vás posunú ďalej.

T-Systems Slovakia v Košiciach – to správne miesto pre prácu a život.

Základy spoločnosti T-Systems Slovakia boli položené v Košiciach v roku 2006. Spoločnosť s vekovým priemerom zamestnancov 28 rokov ponúka atraktívne pracovné prostredie, a tiež nové možnosti v regióne. Za úspechom zamestnancov v T-Systems Slovakia sú dobre investované hodiny strávené na školeniach, vzdelávaní sa a chuti naučiť sa viac ako priemer.

Osobné skúsenosti povedia viac: „Pracujeme s rôznymi kultúrami. Je to super, pretože mám možnosť učiť sa s nimi komunikovať a neustále sa zdokonaľovať v cudzích jazykoch," prezrádza SAP administrátorka Adela Solárová.

Spoločnosť T-Systems Slovakia chce pre svojich zamestnancov len to najlepšie, a preto podporuje rozvoj ich schopností a neustále im dáva možnosť ďalšieho vzdelávania. „T-Systems Slovakia mi za celý čas môjho pôsobenia vo firme ponúka vysokú mieru profesijnej sebarealizácie v mladom kolektíve, priestor pre rozvoj mojich soft a hard schopností, a najmä možnosť ich každodenného uplatňovania v praxi. Môžem konštatovať, že nielen moje osobné, ale aj kariérne ambície sa napĺňajú podľa mojich očakávaní," vyjadril sa Norbert Černej, ktorý v spoločnosti pracuje ako Head of SAP department WE I & CEE & APAC.

Ak aj Teba zaujíma IT, si šikovný a chceš v budúcnosti pracovať so špecialistami v tvojom odbore, ukáž nám, že na to máš!

Využi šancu a buď IT (Aj Ty) v T-Systems Slovakia!

Kto je T-Systems Slovakia?

T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou T-Systems International a poskytuje IT služby mnohým kľúčovým zákazníkom v rámci Európy. Poskytuje služby pre svojich klientov vo viac než 20 krajinách a vďaka neustálemu rastu a napredovaniu i vynikajúce pracovné príležitosti pre IT profesionálov v Košiciach. Od roku 2006 je výkonným riaditeľom spoločnosti Jozef Ondáš.

Linka:www.t-systems.sk
E-mail:t-systems@t-systems.sk

Ing. Jozef Ondáš CSc

Deň otvorených dverí

Každý z nás sa iste pamätá na obdobie, keď si ako deviatak mal vybrať strednú školu. Je to veľké rozhodnutie. Považujeme za veľmi dôležité, aby žiaci základných škôl ešte pred definitívnym výberom strednej školy vedeli čo najviac o danej škole.

Práve z týchto dôvodov sme už tradične v mesiaci november organizovali DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a pozvali sme širokú verejnosť mesta Prešov do priestorov SPŠE. Tohoročný „DEŇ“ sa konal 16.11.2009. Vybrali sme 8 učební, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní. V každej z nich mali návštevníci možnosť vypočuť si z úst vyučujúcich, a aj študentov, zaujímavý výklad o konkrétnom odbore. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť sme sa presvedčili aj pri tejto príležitosti - najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov. Na počte návštevníkov sa žiaľ odzrkadlilo to, že viacero škôl malo v tomto období chrípkové prázdniny. Napriek tomu sa nám podarilo splniť náš cieľ - ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom čo najviac informácií o štúdiu na našej škole.

V mesiacoch január a február pripravujeme aj ďalšie DNI OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré sa budú konať pre zmenu v popoludňajších hodinách. O konkrétnom termíne budeme verejnosť informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Chystáme aj nejaké prekvapenia, ktoré by nám mali pomôcť dostať do povedomia deviatakov náš nový študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE.

Ing. Judita Sakáčová

Vzdelávanie spoločenstva odborníkov

V dňoch 2. – 6. novembra 2009 prebehlo na škole Vzdelávanie spoločenstva 15 odborníkov z celého Slovenska v MULTISIME.

Cieľom vzdelávania bolo zaviesť do výučby odborných predmetov elektrotechnika, elektronika a grafické systémy skupiny študijných odborov 26 elektrotechnika progresívny spôsob využívania aplikácií CA+.

Obsahom Vzdelávanie spoločenstva odborníkov bola sústava tém: súčiastky využívané programom, meracie prístroje využívané programom, tvorba schémy zapojenia, DC analýza, AC analýza, prechodová a Fourierova analýza, rozmietanie parametrov, riešenie praktických príkladov K tejto sústave tém je spracovaná aj didaktická pomôcka – zbierka príkladov v rozsahu viac ako 100 strán.

Vzdelávanie spoločenstva odborníkov prebiehalo v súlade s akreditovaným vzdelávacím programom SPŠE Prešov registrovaným MŠ SR pod číslom 0380/0745/2003/51/1 pre elektrotechniku, elektroniku a grafické systémy – grafické systémy v elektrotechnike.

Výsledkom vzdelávania nie sú len vedomosti a zručnosti, ktoré frekventanti získali a osvojili si, ale aj osvedčenie o získanom vzdelaní vydaného podľa § 8 ods. 1 zákona č. 386/1996 o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších zmien.

Ing. Slavomír Kožár

ZENIT v elektronike

V mesiaci novembri sa uskutočnil už XXVI ročník súťaže Zenit v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich žiakov v oblasti elektroniky.

Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s určenou komisiou, má postupový charakter, školské, krajské a celoštátne kolo a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

V dňoch 5.11.2009 sa konala teoretická časť a 16.11.2009 praktická časť školského kola.

Pri porovnaní výsledkov je možné konštatovať iba minimálne bodové rozdiely, ktoré rozhodli o poradí súťažiacich, pretože všetky výrobky súťažiacich boli funkčné o poradí rozhodli výsledky teoretickej časti napriek spokojnosti z praktickou zručnosťou žiakov, s teoretickými výsledkami nemôžme byť spokojní

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2009 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove postupujú Marek Hasin žiak IV.E triedy a Maximilián Tydor žiak IV.C triedy. Výsledková listina

Ing. František Kollarčík

ZENIT v programovaní

Slovná skratka “Zenit“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť.
Každý rok ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje súťaž “Zenit v programovaní“. V školskom roku 2009 / 2010 sa uskutočnil už 26. ročník, dňa 6.11.2009 - školské kolo.

Súťaž ponúka žiakom stredných odborných škôl a gymnázií možnosť overiť si svoje získané vedomosti a prezentovať sa na školských, krajských a celoštátnych súťažiach v programovaní. Súťaží sa v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka, v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka. Programuje sa v programovacích jazykoch Borland Pascal alebo Borland C/C++, podľa vlastného výberu súťažiaceho. Súťaž má postupový charakter, od školských kôl cez krajské a vyvrcholením je celoštátna súťaž, ktorej sa zúčastňujú za každý kraj prví dvaja žiaci – víťazi krajskej súťaže z kategórie A, B. Súťaže sa zúčastnilo 41 žiakov, výsledková listina je zverejnená na www.spse-po.sk.

Umiestnení riešitelia v kategóriách A, B školské kolo:
kategória A:
kategória B:
1.Kohan Stanislav IV. D        1.Vargovčík PavolII. C
2.Richter MarekIV. B        2.Jurečko MichalII. D
3.Cina PavolIV. D        2.Kožár SlavomírII. D

Víťazom gratulujeme!
Prví dvaja víťazi z každej kategórie postupujú na krajské kolo, ktoré usporiada naša škola dňa 3.decembra 2009.

Ing. Gabriela Mitrová

Burza informácií

Dňa 12.11.2009 sme boli pozvaní z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na III. Burzu informácií v priestoroch SOŠ Sabinov. Akcia bola určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, študentov stredných škôl, zamestnávateľov a rodičov z okresov Prešov a Sabinov.

Naša škola sa prezentovala formou propagačných materiálov, názornou ukážkou prác žiakov na paneli, CD s podrobnou prezentáciou našej školy – základné informácie o škole, vybavenie školy, študijné odbory s jednotlivými predmetmi v daných ročníkoch, plagátmi a najmä pozvánkou na Deň otvorených dverí na našej škole , ktorý bol pripravený na 16.11.2009.

Záujem o informácie bol tak zo strany žiakov ZŠ, ako aj výchovných poradcov a rodičov. Najviac otázok sa týkalo študijných odborov, možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po skončení štúdia, ubytovaní našich žiakov v školskom internáte, možnostiach ísť na VŠ a veľa ďalších otázok.

Akciu hodnotím veľmi pozitívne, pretože bol dostatočný priestor na konzultácie, vysvetľovanie a zodpovedanie všetkých otázok, ktoré boli kladené s podrobným vysvetľovaním jednotlivých situácií. Streli sme sa aj s bývalými absolventmi, ktorých tiež zaujímalo, čo máme na škole nové, čo sme nové zaradili do vyučovacieho procesu a ich značný rešpekt pred školou a vyučujúcimi.

Ing. Anna Dlugošová

Školské kolo jazykových Olympiád

Dňa 18.11.2009 popoludní sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ a NEJ.

V príjemnej atmosfére a s dobrou náladou si naši žiaci vyskúšali svoje schopnosti a vedomosti v štyroch súťažných disciplínach – schopnosť porozumieť počúvanému a čítanému textu v cudzom jazyku, znalosť gramatických štruktúr a šikovnosť pri komunikácii v cudzom jazyku.


Víťazom školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa stal žiak Jakub Čech z III.D triedy, na 2. mieste sa umiestnil Peter Rašev zo IV.E a na 3. mieste Slavomír Kožár z II.D triedy.


Olympiáda v nemeckom jazyku sa tohto roku uskutočnila v dvoch kategóriách – okrem pokročilých nemčinárov sa súťaže zúčastnili aj šikovní začiatočníci.

V kategórii pokročilých zvíťazil Martin Vrábeľ z I.A, na 2.mieste sa umiestnil Tomáš Harčár z I.F a na 3.mieste Daniel Janočko zo IV.F triedy.

V kategórii začiatočníkov je poradie najlepších nasledovné: 1.miesto obsadil Ján Dvorščák z II.D, 2.miesto Tomáš Blanárik z II.D a 3.miesto Stanislav Starec z I.C triedy.

Do obvodového kola OAJ a NEJ, ktoré sa uskutočnia vo februári 2010, postupujú Jakub Čech z III.D – ANJ a Martin Vrábeľ z I.A. – NEJ.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť na súťaži, víťazom srdečne blahoželáme, držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodovom kole.

Mgr. Miriam Pribišová

Podpora elektroenergetiky


Vďaka podpore Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou bol od 5.10.2009 do 31.10.2009 zrealizovaný projekt „Rozvoj elektroenergetiky na SPŠE Prešov“. Cieľom projektu bolo skvalitnenie výučby odborných predmetov na škole .

Z poskytnutého grantu vo výške 2 017,60 Eur boli zakúpené: notebook s myšou a numerickou klávesnicou, digitálne multimetre, ohmmeter, otáčkomer, detektor sledu fáz, skúšačky elektrického napätia, súprava Elektromagnetická indukcia, trojfázový transformátor, jednofázový asynchrónny motor, IR teplomer, dotykový teplomer a elektrická stavebnica MERKUR.

Učebné pomôcky budú slúžiť na zabezpečenie výučby odborných predmetov a záujmovej činnosti na škole.

Ing. Juraj Budiš

Tanečný kurz 2009

Aj v tomto školskom roku prijalo 21 chlapcov z nášho internátu, ale aj posila zo školy pozvanie do tanca od dievčat zo spriatelenej SOŠ podnikania.

Počas 10 lekcií získajú tanečné základy v 9 štandardných a latinsko-amerických tancoch.

Vniknú do tajov spoločenskej výchovy a naučia sa pohybovať v spoločnosti tak, že prípadné pozvanie na stužkovú alebo ples ich neprekvapí.

Prvé kroky na parkete sú poznamenané trémou, lebo nároky sú veľké.

Musia nielen tancovať, ale aj sa príjemne tváriť, vnímať rytmus hudby aj pohyby partnerky a napokon nájsť aj vodné témy na rozhovor.

Na otázku, čo sa chlapcom na tanečnom kurze najviac páči, svorne odpovedali, že pozeranie do očí. Ten hypnotizérsky atak bol taký úporný, že niektoré dievčatá to nevydržali a sála sa každú chvíľu otriasala vlnami smiechu.

Ďalšou príjemnou disciplínou je galantné odprevádzanie a milé slová adresované partnerke. Veď také zoznamovanie pri tanci má celý rad výhod: je spoločensky prijateľné, znižuje riziko odmietnutia, osmeľuje v komunikácií a umožňuje lepšie poznať nevyspytateľný svet dievčat.

O tom ako to naším gentlemanom na tanečnom kurze svedčí poskytujú svedectvo aj fotografické momentky z tretej hodiny kurzu.

PhDr. Valéria Capeková

Turnaj v šípkach

V pondelok 2. 11. 2009 sme v ŠI pre žiakov 4. ročníka zorganizovali turnaj v šípkach, konkrétne v hre 301. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí boli rozlosovaní do štyroch 3-členných skupín. Hádzalo sa na 10 kôl a z každej skupiny postúpil víťaz s najnižším počtom bodov do štvorčlenného finále. Vo veľmi tesnom finále si 3. miesto vyhádzal žiak IV.E triedy Ján Vaško. Z 2. miesta sa tešil taktiež žiak IV.E triedy Vlado Pristač a víťazom turnaja sa stal žiak IV.D triedy Adrian Jendrichovský. Súťaž sa ukázala ako veľmi zaujímavá a určite ju zorganizujeme aj pre ostatné ročníky.

PaedDr. Eva Buzgová

Plavecký kurz

MÚ TEV v spolupráci s riaditeľstvom školy organizoval v termíne od 02.11.2009 do 06.11.2009 plavecký kurz žiakov II. ročníka. Žiaci boli rozdelení do 3 výkonnostných skupín – začiatočníci, pokročilí a vyspelí. Pracovali denne 2 hodiny, po triedach. Cieľom kurzu bolo splniť štandard – zaplávať 100 – 400 m voľným štýlom na vytrvalosť. Počas výcviku sme zdokonaľovali a nacvičovali plavecký spôsob kraul, znak a prsia, štartový skok a obrátky. Nechýbali ani hry vo vode, lovenie predmetov a plávanie pod vodou. Je na škodu veci, že zo 144 žiakov kurz absolvovalo v priemere 60 žiakov denne /41,67% z celkového počtu/.

PaeDr. Eva Buzgová

Rodičovská rada

Dňa 6.11.2009 sa konalo zasadnutie Rodičovskej rady. Zasadnutie otvoril Ing. Tydor privítaním rodičov. Predniesol návrh na vedenie účtovníctva na kalendárny rok. Návrh bol jednohlasne schválený. Následne Ing. S. Kožár oboznámil rodičov s programom triednych aktívov.

Druhou časťou zasadnutia RR bola spätná väzba po skončení triednych aktívov. Okrem triedy III. D (triedny aktív preložený) bol odsúhlasený príspevok vo výške 17 €. Riešili sa otázky skoršieho otvorenia budovy školy, poistenia prístrojov, lyžiarskeho výcviku, stravy, či estetického zovňajšku žiakov.

Pán riaditeľ prisľúbil, že pripomienky sa budú riešiť, rodičov poprosil o dobrú spoluprácu pri výchove študentov, aby spolu so školou rovnako pôsobili na študentov.

Záverom Ing. Tydor poďakoval vedeniu školy a celému učiteľskému kolektívu za trpezlivosť pri výchove a vzdelávaní študentov.


Mgr. František Babinčák

Telesná zdatnosť

9. 11. 2009 sa v multipohybovom centre uskutočnila za účasti 6 žiakov II. – IV. ročníka súťaž telesnej zdatnosti – školské kolo. Študenti súťažili v piatich disciplínach: tlak s činkou v ľahu na lavičke s maximálnym počtom opakovaní s činkou, rovnajúcou sa polovičnej hmotnosti pretekára /najlepší Duda Martin III.F 85x/, trojskok z miesta znožmo /najlepší: Grega Kristián IV.F 832 cm/, zhyby na hrazde nadhmatom /Grega 17x/, ľah-sed – 1 minúta /najlepší Palgut Peter IV.C 73x/, kľuky na bradlách /najlepší: Palgut 27x/.

Celkové umiestnenie:
1. miestoKristián Grega22,5 b
2. miestoPeter Palgut21,5 b
3. miestoMartin Duda18 b
4. miestoLukáš Bača17,5 b
5. miestoVladislav Kovaľ12,5 b
6. miestoKočiš Tomáš10 b

Prví traja postupujú na obvodné kolo 19.11.2009

PaedDr. Eva Buzgová

ARMWRESTLING CUP

10.11.2009 Gymnázium Lipany organizovalo ARMWRESTLING CUP – 4.ročník. Školu reprezentoval žiak Erik Lelák IV.B a obsadil v svojej kategórii do 80 kg 2. miesto.

PaedDr. Eva Buzgová

Šach

10.11.2009 organizovalo ABC CVČ Prešov obvodné kolo v šachu. Školu reprezentovali 4 žiaci. Jozef Molčan IV.F skončil na 11. mieste a Dušan Kreheľ na 16. mieste z celkového počtu 22 pretekárov.

PaedDr. Eva Buzgová

Imatrikulácia

Dňa 16.11.2009 žiaci SPŠE v rámci dňa študenstva navštívili filmové predstavenie v multikine Cinemax. Premietal sa film Nedodržaný sľub. Ide o slovensko – český film zo židovskou tématikou z obdobia 2. svetovej vojny ocenený množstvom cien na rôznych filmových festivaloch. Napriek dosť náročnej téme filmu boli ohlasy naň väčšinou pozitívneho charakteru. Súčasťou dňa študenstva bola aj Imatrikulácia prvákov. Žiakom bolo prečítané Desatoro SPŠE predsedníčkou žiackej rady. Následne zložili prísahu vernosti škole a boli im odovzdané imatrikulačné listy. Po skončení imatrikulácie bol premietnutý spomínaný film.

PaedDr. Eva Buzgová

Silná ruka 2009

20.11.2009 organizovala FVT TU Prešov súťaž Silná ruka 2009. Školu reprezentovali žiaci: Kovaľ, Savka, Novák II.C a žiak Grega IV.F. Najlepšie sa darilo Gregovi, ktorý v svojej kategórii do 80kg skončil na IV. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

Stretnutie s podnikateľmi

Dňa 24.11.2009 sa uskutočnilo v zborovni školy tradičné Stretnutie s podnikateľmi, na ktorom sa zúčastnili vedúci oddelenia riadiacich a hospodárskych činností odboru školstva PSK Ing. Františik Marcinčin, primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov PhDr. Alena Krištofíková a predstavitelia hlavných elektrotechnických firiem z Prešovského regiónu. Cieľom stretnutia bolo spoločne sa podieľať na profilovaní absolventa SPŠE, udržať priateľské vzťahy, prípadne vytvoriť nové, ukázať, čo je u nás nové.

Ing. Slavomír Kožár

Oblastné kole vo futsale

Dňa 24. 11. 2009 sa družstvo žiakov školy zúčastnilo oblastného kola vo futsale. V základnej skupine, hranej na SPŠ strojníckej, odohralo, oproti plánovaným dvom, pre neúčasť tretieho družstva, iba jedno stretnutie, v ktorom podľahlo domácej SPŠ strojníckej a do finálovej skupiny nepostúpilo. Družstvo hralo v zostave: Železník IV.A, Benko IV.A, Vojtek IV.A, Virba IV.A, Jendrichovský IV.D, Duda III.A, Tkáč III.A, Eged III.A, Kravec III.F.

Ľubomír Rešovský

Školské kolo v stolnom tenise

Dňa 30. novembra 2009 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov I. – III. ročníka. Za zeleným stolom si najlepšie počínal žiak Kočiš z I.C, ktorý vyhral svoju skupinu a vo finále porazil víťaza I. skupiny Gladiša z III.F suverénne 3:0. Spomínaní žiaci budú reprezentovať školu na obvodnom kole.

PaedDr. Eva Buzgová

Centrum záujmového vzdelávania – ŠI

V školskom internáte bolo zriadené Centrum záujmového vzdelávania, ktoré ma päť žiackych pracovísk s vybavením dodaným od firmy SOS electronic: zdroj, generátor, čítač, meracie prístroje, spájkovačka, náradie a vodiče. Jednotlivé pracoviská sú určené hlavne pre záujmové aktivity a prípravu žiakov na výchovno-vzdelávacom procese školy. Projekt bol realizovaný v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“ financovaného z dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na spolufinancovaní projektu sa podieľali aj Rodičovské združenie pri SPŠE a Nadácia úspešných absolventov a priateľov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove

Ing. Juraj Budiš

SPONZORI