2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Školské roky 1974/75 až 1984/85

V ďalšom desaťročí bol otvorený študijný odbor technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky a učebný proces bol realizovaný v spomínanom laboratóriu. Zariadenie zakúpili Závody priemyselnej automatizácie, s ktorými škola spolupracovala. Vtedy sa tomu hovorilo patronátny závod, kde žiaci dva týždne absolvovali odbornú prax. Mnohí absolventi v závode pracovali.

Dramatický rozvoj elektrotechniky si vyžiadal založenie ďalšieho nového odboru rádioelektronické zariadenia.

Veľká pozornosť bola venovaná využívaniu didaktickej techniky, zefektívňovaniu a modernizácii vyučovacieho procesu. Kolektív učiteľov – technikov pod vedením Ing. Nevického pripravoval koncepciu budovania odborných učební pre vyučovanie elektrotechniky a fyziky. Prestavovali sa aj priestory pre praktické vyučovanie a učebňu strojárskych predmetov. Dokončovali sa stavebné úpravy administratívno-pedagogického traktu, zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupcov, hospodárskeho oddelenia, rekonštrukcia vstupného interiéru do budovy školy. Dokončená bola odborná učebňa vybavená spätnoväzobným skúšacím zariadením a vtedy modernou audiovizuálnou technikou, (premietačka filmov KP8, diaprojektor, magnetofón, gramofón). V interiéri bol zelený nábytok, preto vošla do povedomia študentov a učiteľov ako zelená učebňa, v súčasnosti OUC. Do užívania boli odovzdané dve ďalšie odborné učebne. Inovované bolo laboratórium základných meraní a skúšobňa elektrických strojov. Neskôr bolo vybudované laboratórium slaboprúdových meraní a vnútorný televízny okruh, čo umožňovalo v určených miestnostiach sledovať vyučovaciu hodinu. Vyučujúci fyziky uvádzali do prevádzky skúšacie zariadenie . Najmä učitelia odborných predmetov s nadšením pripravovali podklady a podieľali sa so záujmom na budovaní odborných učební a laboratórií. Výsledky ich práce možno vidieť dodnes. Boli to: Ing.Lyócsa, bývalý riaditeľ školy v rokoch 1966-1990, Ing. Guttler, bývalý zástupca riad. školy v rokoch 1968-1991, Ing. Nevický, Ing. Kotulič, Ing. Blicha, Ing. Mochnay, Ing. Lukáč, Ing. Vavrek, p. Haluška, Ing. Wagner, Mgr. Hoffman, RNDr. Vrškový a dielenskí učitelia páni Šechný, Adam, Kopčák, Virág, Marko, Baran a iní. V tomto období boli zaznamenané aj úspechy študentov v rôznych súťažiach. Na celoštátnej vedecko-technickej konferencii mladých elektrotechnikov získal študent R. Krupka prvé miesto v odbore učebné pomôcky pre silnoprúdovú elektrotechniku. Na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Rumunsku reprezentoval školu študent M. Drutarovský a získal bronzovú medailu. J. Lúžny v medzinárodnej fyzikálnej olympiáde  vo Švédsku dostal zlatú medailu a Cenu za najlepšiu prezentáciu riešenia teoretických úloh. Na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v bývalej Juhoslávii mu bola udelená bronzová medaila. V SOČ sa celoštátneho kola zúčastnili študenti Bartošík,  J. Lúžny, Blaščák. Na týchto úspechoch mali veľký podiel RNDr. Vrškový a Ing. Blicha.

V histórii školy mala dôležité miesto VHČ - vedľajšia hospodárska činnosť, pod vedením p. Rijáka. VHČ podnikala od konca 60-tych rokov, podľa návrhu odborníkov školy sa vyrábali komplexné elektrotechnické laboratórne zariadenia, vrátane montáže a revízie. Záujem škôl o tieto zariadenia bol veľký v celom bývalom Československu. Táto činnosť prinášala škole každoročne značný finančný zisk v čase, keď atmosféra podnikania takmer neexistovala. Získané prostriedky škola využívala na svoj materiálno-technický rozvoj.

Dôležitou udalosťou tohto obdobia bolo aj pričlenenie domova mládeže pod správu školy. V budove, ktorá sa nachádzala na Plzenskej č.12 bývala asi tretina študentov v nevyhovujúcich podmienkach. Bolo treba hľadať nové možnosti. Škola získala byty, ktoré patrili vtedajším pozemným stavbám, na dnešnej Masarykovej ulici a ich rekonštrukciou vytvorila priestory domova mládeže, ktoré slúžia študentom dodnes. Vedúcim vychovávateľom sa stal Mgr. Vystavěl. 

V tomto období sa rozvíjala aj spolupráca so školami podobného odborného zamerania v Košiciach, Michalovciach, vo Frenštáte pod Radhoštěm, v Maďarsku a vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republike.

Udalostiam ďalších rokov sa budú venovať nasledujúce časti.

ELOSYS 2012

10. októbra sa naša trieda a zopár spolužiakov z III. SA a III. SB zúčastnila výstavy elektroniky ELOSYS v Trenčíne. Tento výlet prebehol až na pár detailov dobre. Stretli sme sa o šiestej ráno na autobusovej stanici, kam na naše prekvapenie prišiel pohodlný, dvojposchodový diaľkový autobus SAD. Cestou sme pozerali filmy. Po približne štyroch hodinách sme dorazili na výstavisko v Trenčíne, kde sme dostali lístky a štyri a pol hodiny sme mali voľno. Tento čas sme trávili všelijako – fotili sa s hosteskami, skúšali si roboty, bavili sa s maskotmi („kábel“ bol najlepší), skúmali vystavované veci, prípadne si rozširovali zbierku reklamných predmetov (veď perá sa zídu, že). Najviac nás tam zaujali tieto veci (podľa menšieho prieskumu v III. B): 1. miesto získali (ako inak) hostesky - 19 hlasov, tesne za nimi skončili roboty (výstava FEI STU BA) – 18 hlasov, rovnaký počet hlasov dostala aj elektrická formula zo Strojárskej fakulty STU BA (na ktorej sa nám napriek dlhému presviedčaniu majiteľov nepodarilo povoziť), približne po 10 hlasov dostali autobus a maskot „kábel“. Približne o tri štvrte na štyri sme vyrazili z Trenčína. Cesta späť nám trvala o čosi dlhšie, keďže sme asi hodinu strávili v kolóne niekde za Žilinou a tak sme do Prešova prišli až o pol deviatej.

Ako som už spomínal, tento výlet dopadol veľmi dobre, a bez problémov by som si ho zopakoval, aj keď to už asi nebude možné. Čo už, človek je tretiak zvyčajne len raz.

Pavol Kupčík, III. B

Kalokagatia – telo – duša – charakter

sú slová, ktorými otvoril profesor Grexa finále vedomostnej súťaže o olympizme študentov stredných škôl. Družstvo školy malo česť zmerať si svoje vedomosti so študentmi slovenských gymnázií a dokázať, že napriek tomu, že sa na odbornej škole nevenujú učebné osnovy výučbe olympizmu, majú prehľad o takej významnej udalosti akou sú olympijské hry. Študenti Tomaščík (IV. C), Dačo a Sekera (obaja III. SB) dokázali, že im nie sú neznáme antické OH, ani novodobé OH a OH 2012. To boli disciplíny, v ktorých sa súťažilo. V úvode to bol písomný test, zameraný na antické olympijské hry. Z 18 škôl Slovenska sme skončili na 13. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

Vitamíny máme radi

Dňa 1.10.2012 sa v našej škole už po desiaty-krát  uskutočnila výstava pod názvom ,,VITAMÍNY MÁME RADI,,, ktorú pripravila Zdravá škola. Tento ročník bol jubilejný, výstava sa konala 10-ty krát a to práve v roku, kedy škola oslavuje svoje 60. výročie založenia.  Študenti jednotlivých tried si pripravili zbierku ovocia a zeleniny, ktorou sa prezentovali vo vestibule školy na prízemí a na 1. poschodí. Všetky zbierky boli fotograficky zdokumentované a vyhodnotené. Špeciálnou disciplínou bola výstava z najkrajších, najväčších, najzaujímavejších alebo inak výnimočných plodov, ktoré vytvorila sama príroda, alebo jednotlivci. Cieľom akcie bolo podporiť zdravý spôsob stravovania, formovať  a utužovať triedne kolektívy a ochotu podeliť sa s ostatnými.

Len pozitívne sa dá zhodnotiť účasť, aktivita  a nadšenie študentov  pri jej príprave, aj počas výstavy. Študenti preukázali svoju schopnosť aj ochotu súťažiť, preverili si svoje aranžérske schopnosti a v mnohých prípadoch tým naozaj prekvapili a ukázali, že aj technik môže mať estetické cítenie. Prváci sa svojej úlohy zhostili úplne perfektne, ich prezentácie boli krásne, bohaté na množstvo aj rôznorodosť. Nechýbali ani výnimočné výtvory, s ktorými prírode trochu pomohli. Prajeme im takýto úspešný štart na našej škole aj vo vzdelávacej oblasti. Nesklamali nás ani štvrtáci. Hoci majú školských povinností najviac, na bohatosti ich výstav sa to neprejavilo. Prajeme im rovnako úspešný celý, dúfame pre nich posledný školský rok v našej škole. 

Akcie sa zúčastnili všetky triedy školy. Prvé tri miesta v každom ročníku boli ocenené dobrotami, ktoré boli vyrobené viac-menej z ovocia. 

Mgr. Marta Kožárová

Vyhodnotenie výstavy „Vitamíny máme radi“

VYHODNOTENIE 1. ROČNÍKA 

1. miesto: I.A- ukázali pestrosť a bohatosť na stole, kreativitu a originálnosť pri aranžovaní
2. miesto: I.SA- v ich bohatej zbierke treba oceniť aj originalitu  a aranžérske schopnosti
3. miesto: I.SB– svojou pestrou zbierkou za prvými zaostávali len veľmi málo
4. - 6. miesto: 1.D, I.B, I.C

VYHODNOTENIE  2. ROČNÍKA

1. miesto: II.A- ich zbierka bola bohatá ako na množstvo, tak aj na rôznorodosť, originálnosť  a peknú prezentáciu
2. miesto: II.B - s množstvom nestačili na prvých, ale ukázali svoje originálne aranžérske schopnosti
3. miesto: II.F, II.C - krása ich zbierky nebola v množstve, ale v aranžovaní a v jednotlivých exponátoch
4.- 5. miesto: II.SA, II.SB- čo nezachránili množstvom, snažili sa obhájiť aranžovaním

VYHODNOTENIE 3. ROČNÍKA

1. miesto: III.B - ich zbierka bola bohatá ako na množstvo, tak aj na rôznorodosť a peknú prezentáciu
2. miesto: III.SA - s množstvom zaostávali, ale vynikli ich  aranžérske schopnosti
3. miesto: III.SB, III.F - treba oceniť ich veľkú snahu, aj keď na prvých nestačili
4. miesto: III.A – aj z mála vytvorili peknú prezentáciu

VYHODNOTENIE  4. ROČNÍKA

Štvrtákom  chceme udeliť osobitnú pochvalu už len za účasť,  napriek tomu, že tých povinností majú najviac. 

1. miesto: IV.B - zbierka bola bohatá ako na množstvo, tak aj na rôznorodosť, originálnosť  a peknú  prezentáciu na stole
2. miesto: IV.A - množstvom a úpravou zaostávali veľmi málo, mali originálne kúsky aj obrazce
3. miesto: IV.C - krása ich zbierky nebola v množstve, ale v jednotlivých exponátoch; sušené jablká sa preslávili po celej škole
4. miesto: ...
5. miesto: IV.S, IV.F

Všetkým ďakujeme za účasť.

Zdravá škola

Seminár POPULAS

V pondelok 1.10.2012 o 10.50 hod. sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove uskutočnila popularizačno-odborná prednáška z oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT), ktorá bola organizovaná v rámci 3. ročníka projektu POPULAS. Stretnutia sa zúčastnilo 131 študentov tretieho a štvrtého ročníka.

Študenti a pedagógovia sa v rámci pripraveného bloku odborných prednášok a praktických ukážok oboznámili s problematikou i aktuálnym smerovaním výskumu v oblasti číslicového spracovania obrazu a videa, číslicového spracovanie zvuku, digitálnych systémov, optických a mobilných komunikácií. Počas neformálnych rozhovorov sa zúčastnení dozvedeli viac o výskumných aktivitách, funkčných modeloch a aplikáciách realizovaných na Katedre telekomunikácií a multimédií a Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Cieľom projektu POPULAS je popularizácia vedy a výskumu v oblasti informačno-komunikačných technológií a prenos poznatkov a informácií v tejto oblasti z prostredia Žilinskej univerzity smerom k regionálnym odborným stredným školám a gymnáziám so zameraním na IKT v rámci VUC Žilina, Trenčín, Banská Bystrica a Prešov tak, aby bolo dosiahnuté zvýšenie kvality vzdelávania a nárast vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov v oblasti IKT a služieb. Odborným garantom projektu je doc. Ing. Róbert Hudec, PhD. Projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0216-09.

Vladimír Matyščák

Súťaž telesnej zdatnosti – päťboj pre chlapcov SŠ

Pri príležitosti osláv 60. výročia  založenia SPŠE zorganizoval MÚ TEV  súťaž pre pozvané školy: Obchodnú akadémiu, Gymnázium K2, SPŠ stavebnú a SPŠE A,B. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách za školu a súťažili jednotlivci v piatich disciplínach: 1. Bench presse – tlak súpaž s 50% hmotnosti súťažiaceho na počet opakovaní, sed – ľah za 1 minútu, zhyby na hrazde nadhmatom na počet opakovaní, trojskok do diaľky z miesta s tromi pokusmi, z ktorých sa počíta ten najlepší, tricepsové kľuky na bradlách zo vzoprenia na počet opakovaní. Po vážení študentov, otvoril súťaž zástupca školy Mgr. Hudáček, ktorý v príhovore zdôraznil súťaženie v duchu fair – play a aby si súťažiaci chránili svoje zdravie. Po privítaní sa ujala slova PaedDr. Buzgová, ktorá vysvetlila žiakom pravidlá, organizáciu a priebeh súťaže. Vedúci družstiev vylosovali poradie teamov. Ako prví začali študenti SPŠS. V ďalšom kole sa posunulo poradie, čím každé družstvo začínalo jedno kolo. Po absolvovaní všetkých disciplín bolo žiakom poskytnuté občerstvenie, ktoré mal na starosti zástupca Ing.Juraj Budiš. V prestávke  Ing. Vujčík pripravil diplomy. Po spočítaní všetkých bodov, konštatujeme, že medzi školami si najlepšie viedla SPŠ stavebná a z jednotlivcov bol najlepší študent SPŠE Dominik Polčan zo IV.F triedy.

Priebeh celej súťaže  viedol team telocvikárov v zložení Buzgová, Dankovič, Rešovský a zástupca Hudáček. Cieľ akcie sa splnil, zdravé súperenie žiakov priviedlo k pekným výkonom. Nechýbala ani divácka kulisa. Utužili sa priateľstvá a družba medzi školami.

PaedDr. Eva Buzgová

Október v našom ŠI

V októbri sme boli hyperaktívni  nielen v oblasti športu ale aj v kultúrnom vyžití. Zvlášť prváci sa chceli pochváliť svojím futbalovým talentom a iniciovali viacero zápasov. Kým v prvom prehrali 15:6, v druhom bolo skóre 10:5, takže športovo vyzrievajú zápas od zápasu. Veľký záujem majú aj o posilňovňu. Trikrát v týždni cielene trénujú cvičenie so záťažou, a tak povinné zdvihy učebníc v škole im pôjdu ako nič. 

2. 10. absolvovala prvá výchovná skupina so svojim vychovávateľom Ing. M. Strakom vychádzku do historického centra mesta po trase Šarišskej špacírky začínajúcej pod malým Tescom. Dostali informačný kľúč od mesta ich mladosti, ktoré už navždy ostane v trezore ich srdca. 

9. 10. sme spolu s pätnástimi študentmi navštívili zaujímavý iránsky film Rozchod Nadela a Simin, ktorý vypovedá o obrovskej sile náboženských, kultúrnych a sociálnych predsudkov v živote jednotlivca a spoločnosti. Manželská dvojica chce pre svoju dospievajúcu dcéru len to najlepšie, ale kým sa matka snaží vymaniť zo železného zovretia predsudkov, manžel zotrváva v tradičných hodnotových postojoch ako v otázkach rodiny tak aj spoločenských konvencií. Film nabáda k hlbokému zamysleniu nad často nepochopiteľným správaním sa ľudí rôznych národností v multikulturálnom svete a vyvolal bohatú diskusiu. 

17. 10 sme opäť v počte 16 študentov navštívili v rámci projektu Pocity film bakalársky debut mladého prešovského režiséra  R. Staviarskeho Andyho žena, ktorý natočil na motívy poviedky svojho otca Záchytka. Toto zaujímavé dielko z množstvom známych populárnych tvári z Prešova zrkadlí smutnú črtu východniarov – lásku k alkoholu. Aj keď film bol natočený humorným spôsobom, bol to v konečnom dôsledku smiech cez slzy. Október sa v ŠI niesol aj v rytme spoločenského tanca. Do tanečného kurzu sa prihlásila skupina chlapcov zo všetkých ročníkov, ktorí to v minulom období nestihli a unikol im tak dôležitý certifikát spoločenskej spôsobilosti. Dobehnúť zameškané sa snaží aj nový vychovávateľ Ing. M. Straka, ktorý chodí na každý kurz slušne vyobliekaný a čaká v role náhradníka na pozvanie do tanca.

17. 10 si pozrela druhá výchovná skupina v našom domácom kine dokument Sloboda voľby, ktorý je o odvekom probléme biedy a nespravodlivosti vo svete. Tento film môžeme vnímať ako výzvu pre svedomie celého ľudstva. Cez pôsobivé zábery sa každý stáva účastníkom hľadania odpovede na najnaliehavejšie otázky. 

18.10. sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti tradičné a obľúbené podujatie zdravej výživy spojené s ochutnávkou. Pokúsili sme sa spoločne rozobrať pojmy, ktoré sú kľúčové pri postupnej zmene životného štýlu – výživa, pohyb, slnko, striedmosť, vzduch a odpočinok Chlapci boli vnímaví poslucháči a vďační konzumenti. Potešila ma aj skutočnosť, že sa po skončení podujatia zaujímali o zdroj ďalších podrobných informácií z oblasti výživy. 

24. 10. Bol opäť deň otvorených dverí PSK, tak že som bola pozrieť už ráno ako „naši“ z Makovice roztancovali a rozospievali vestibul PSK. V tento deň bol zadarmo aj vstup do múzea a galérie, a tak chlapci v skupinkách aj jednotlivo využili ponuku týchto inštitúcií. V ten istý deň sa 3. VS spolu s vychovávateľkou I. Vinklerovu inšpirovala TV hrou Piati proti piatim a v rámci buniek utužovali kolektívne vzťahy.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Október v I. A

To, že nás na novej škole okrem triednických hodín čakajú aj triedne akcie, sme pri nástupe na strednú školu ani netušili. Našou prvou akciou bola tradičná výstava na škole – Vitamíny máme radi. Hoci to bola naša premiéra, podarilo sa nám medzi prvákmi vyhrať. Pri príprave sme sa veľa nasmiali. Výstavné exponáty boli naozaj zaujímavé a jeden z nich môžete ešte stále vidieť vo vestibule budovy, kde sa na okne usmieva naša okatá tekvica. Našou druhou októbrovou akciou bola prechádzka historickým centrom Prešova. Turistického sprievodcu po meste nám robil spolužiak Lukáš. Ukázal aj porozprával nám veľa o historických a kultúrnych pamiatkach mesta a zároveň sme od neho dostali množstvo typov, čo zaujímavé môžeme ešte v meste vidieť. 

študenti I.A

Paintball

Na štvrtok, 18. októbra, sme si naplánovali triednickú akciu – paintball. Pár dní pred spomínanou akciou bolo daždivé počasie, a tak sme sa obávali, či sa tohto zábavného popoludnia zúčastnime. Ale naša akcia sa podarila.

V popoludňajších hodinách sme sa s triednou profesorkou stretli pred školou a spoločne sme cestovali do Cemjaty, kde sa paintballové ihrisko nachádza. Boli sme plní očakávania, pretože mnohí z nás o paintballe počuli, ale nevyskúšali si ho priamo. 

Keď sme vystúpili na autobusovej zastávke, tak nás k nášmu cieľu čakala menšia túra, ktorá nám len prospela a zároveň nás aj rozhýbala. Čím viac sme sa blížili k bojisku, tým viac sa naša zvedavosť stupňovala. 

Hneď ako sme prišli na spomínané miesto, tak nám inštruktor dal vhodné oblečenie, výbavu a pokyny. A hra sa mohla začať. 

Boli sme rozdelení na dva tímy. Zápasenie bolo zábavné a prebiehalo na veľmi slušnej úrovni. 

Všetkým sa nám táto akcia páčila a radi by sme si niečo podobné opäť zopakovali. Vyšantili sme sa a zároveň sme utužovali aj vzájomné vzťahy v triednom kolektíve.

študenti I. D

Paintball

Naša trieda I. SB má za sebou prvú vydarenú triednickú akciu. Začiatkom mesiaca (4.10. 2012) sme nasadli na autobus MHD a vyviezli sa za mesto na Cemjatu, kde je Paintballové ihrisko klubu Mosters Paintball Team Prešov. Tejto akcie sa zúčastnilo úctyhodných 20 študentov našej triedy a zábava sa začala rozdelením do družstiev a naplnení zásobníkov. Guľky lietali sem-tam a hráči postupne jeden za druhým opúšťali ihrisko označkovaní farebným fľakom. Hra trvala približne dve hodiny, no za ten čas sme sa zabavili, vyšantili a unavili, takže spokojní sme sa všetci pobrali domov. Niektorí s pečiatkami na hrudiach od nerozbitých guličiek, ale aj napriek tomu, sme si nevedeli tento šport vynachváliť. Určite má každý z nás zážitok, možno aj do konca života. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu!

Matúš Čičvara, I. SB

Futbal, áno – Flákanie, nie!

Dňa 8.10.2012 sa na nultej hodine v priestoroch telocvične stretli futbaloví fanatici z II.SB - Electro Clasico pod vedením  tried. prof. B. Roguľovej s futbalovými nadšencami z II.B triedy pod vedením tried. prof. G. Mitrovej. Po úvode zápasu sa dostavili aj diváci, ktorí tvorili príjemnú atmosféru. Zápas bol vyrovnaný no na koniec skončil víťazstvom pre II.SB triedu a to len s rozdielom jedného gólu (aj napriek tomu, že sa žiaci II.B tešili z remízy, ale jeden gól v ich sieti bol taký rýchly, že ho ani nezaregistrovali). Konečný stav bol teda 10:9 pre II.SB a takto sa skončil náš prvý tohtoročný medzitriedny zápas a dúfame, že nebol posledný.

Miroslav Dlugoš, II.SB  

Futbalový zápas II. B a II. F

Dňa 15.10.2012 zohrali triedy II. B a II. F futbalový zápas v turnaji druhých ročníkov.
Po predchádzajúcej remíze II. B s II. C vyhrala II. B nad II.F v pomere 6:5.
Zdraví II. B a II. F
PS: V zdravom tele zdravý duch

študenti II.B a Ing. Gabriela Mitrová
študenti II.F a Mgr. Iveta Kovaľová

1. október

Mesiac október sme začali netradične. Prvý deň bol pondelok a v našej škole sa konala výstava ovocia a zeleniny pod názvom „Vitamíny máme radi.“ Tento ročník bol jubilejný, výstava sa konala 10-ty krát a to práve v roku, kedy škola oslavuje svoje 60. výročie založenia. Jasné, že sme sa chceli vyšvihnúť a reprezentovať našu triedu čo najlepšie. Podarilo sa a my sme obsadili za tretie ročníky 1. miesto. Ovocia bolo dosť, všetko bolo jedlé, tak sme si to na konci pozbierali do jedného plecniaka. Jeseň bola tento rok ozaj krásna a vydaril sa aj onen 1. október. Od rána bolo pekne, slnečno, celá trieda aj s novou triednou profesorkou Martou Kožárovou sme si naplánovali vychádzku na prešovskú Kalváriu, raz prekonať výšky budov. 

Práve vtedy nás jemnučký dážď prinútil zmeniť plány. Báli sme sa, že zmokneme, zmenili sme preto náš cieľ a prešli sa do mestskej „záhrady umelcov“. Po ceste tam sa dalo obdivovať okolie, jesenné farby stromov, šuchotanie lístia. Najväčší šum bol ale vtedy, keď sme stretávali dievčatá, ktoré práve vychádzali zo škôl na stromoradí. V záhrade sme vyrušili randiaci pár. Prostredie bolo veľmi pekné, aj nám opäť zasvietilo slniečko. Vybalili sme plecniak s ovocím a zjedlo sa úplne všetko. Jablká, banány, hrušky, mimoriadne chutila aj cibuľa, feferóny, mrkva, petržlen. Jediné, čo ostalo, bola kukurica. Nikto nechcel riskovať a prísť o chrup, zubári dnes nie sú lacní. Na konci našej misie sme sa ešte zastavili na výborné ruské pirôžky a pomalým krokom, v priateľskej debate sme sa vracali smerom ku škole. Naša prvá triedna akcia v tomto školskom roku sa skončila úspešne.  

študenti III. B

Prešov z vtáčej perspektívy

Že je Prešov nádherné mesto, všetci vieme. Ale či je krásny aj z vtáčej perspektívy, si väčšina z nás predstaviť nevedela. Tak sme sa 15.10.2012 vybrali na kostolnú vežu a pozreli si Prešov z výšky 56 metrov. Po zvládnutí približne 200 schodov sa nám odkryla prekrásna panoráma mesta. Výstup na vežu bol tiež veľmi príjemný. Na jednotlivých podlažiach sme obdivovali sochy, zvony i mechanizmus vežových hodín. K tomu vám znel zaujímavý a fundovaný výklad sprievodkyne, ktorá nám ukázala aj rodný dom Petra Lipu. 

študenti III. SA

Návšteva Šarišskej galérie

3. októbra po vyučovaní sme si urobili kultúrne popoludnie. Navštívili sme Šarišskú galériu, kde sme zrelaxovali a obohatili svoju dušu a cítenie obdivovaním tvorby členov spolku Per Spektrum-Diversity. Obdivovali sme putovnú výstavu Spolku C+S a hostí v rámci projektu Košice 2013-Európske hlavné mesto kultúry (maľba, grafika, plastika, počítačová grafika, inštalácia, multimédia…)

Výstava významnej slovenskej textilnej dizajnérky a výtvarníčky Ivety Lederer zaujala našu pozornosť kolekciou koláží v kombinácií s digitálnou tlačou a následným premaľovaním akrylovými farbami.

V galérii sme pobudli. K jednotlivým vystaveným dielam sme mali odbornú prezentáciu. Na chvíľu sme sa dostali z reality do imaginárneho, abstraktného sveta.

Nielen chlebom je človek živý… 

študenti III. F

Príprava na stužkovú

Kolektív IV. B triedy sa zúčastnil dňa 18. októbra 2012 na nacvičovaní programu na stužkovú slávnosť ako už takmer každý štvrtok, občas aj pondelok. Mohlo by sa zdať že je to obyčajné stretnutie triedy ako každý všedný deň, no tak to nebolo. Popri nacvičovaní programu, sme sa celkom dobre nasmiali a zabavili, oddýchli od stresu, ktorý zvyčajne zažívame v škole. Už sa všetci tešíme na stužkovanie, ktoré tu bude čo nevidieť.

Ľuboslav Šima

Aspoň jeden deň hrdinom

Študenti IV.F sa rozhodli, že v rámci triednickej hodiny sa aspoň na jeden deň stanú hrdinami. Tak totiž znie nápis na transfúznej stanici. Darovať krv tým, ktorí ju najviac potrebujú je naozaj hrdinským činom. Aj keď nie všetci študenti tak môžu urobiť, lebo im to zdravotné problémy nedovoľujú, svojou prítomnosťou podporili darcov v ich humánnom čine. Celú akciu naplánoval Jakub Ptašinský, no dobrý pocit sme mali všetci. V závere sme si sľúbili, že takáto akcia nebola naposledy.  

Ing. Krišová Ljuba

Posledný rok na strednej škole

Pre štvrtákov je tento školský rok posledným na strednej škole. Vytvoril sa kolektív, ktorý sa spoznával niekoľko rokov a teraz sa pomaly budeme musieť rozlúčiť. Väzby, ktoré na strednej škole vznikajú, častokrát pretrvávajú veľmi dlhú dobu. Radi spoločne trávime aj voľné chvíle a preto sme sa vybrali na prechádzku jesenným Prešovom. V družnom rozhovore sme potom pokračovali pri horúcom čaji, nakoľko počasie nám neprialo a práve vtedy sa spustil nepríjemný dážď. Napriek tomu to bola akcia, pri ktorej sme vyriešili mnoho spoločných tém.

Tarasovič Peter, predseda IV. F 

Príprava na stužkovú

Tak prečo to nevyužiť ako zámienku, že si urobíme triedny výlet.

Toho spoločného času nám už predsa len veľa nezostáva a nejaké nové nápady do programu stužkovej sa vždy zídu. Preto keď nám v piatok 19.10 odzvonilo, prestrojili sme sa do maskáčov, doplnili zásoby zubnej pasty (tej na výletoch nikdy nie je dosť), slaniny i zemiakových lupienkov a vyviezli sme sa na Lysú, kde nás v chate Šport čakala nádherná 24 hodinová rozlúčka s tohtoročným letom. Úžasný západ slnka s panorámou Tatier za sprievodu svištiacich brokov a rinčiacej plechovky vystriedala vôňa dymu a slaniny, ktorá v tichu lesa obzvlášť chutila. Jedinú noc výletu odštartovali prehliadky programov starších stužkových a potom už konečne "poctivá" príprava tej našej. Našťastie v októbri je dlho tma, tak vyšiel čas aj na spánok. Ranný program okrem dospávania striedalo kalčeto, gitara, streľba z kuše, prechádzky prírodou či jazda na štvorkolke, až nastala hodina H, keď pri vôni horskej cesnakovej polievky triedny vyhodnotil našu akciu takto:

Výlet splnil dva hlavné ciele:
1. Kolektív sme utužili.
2. Program na stužkovú je hotový, zostáva už len dokončiť ;)

kolektív IV.S

O pohár riaditeľa SPŠE

V jubilejnom 60. školskom roku sa 19.10.2012 sa konal v priestoroch SPŠE Prešov 17. ročník volejbalového turnaja „O pohár riaditeľa SPŠE“, na ktorom sa zúčastnili družstvá SPŠE Prešov, SOŠ obchodu a služieb Prešov, SOŠ technickej Prešov a SSOŠ Mladosť. Putovný pohár si odnieslo naše domáce družstvo, ale zvíťazili všetci, ktorí prišli a takouto skvelou aktivitou si spríjemnili piatkové popoludnie.

RNDr. Anna Budišová

Cezpoľný beh

Dňa 4.10.2012 sa študenti SPŠE zúčastnili Cezpoľného behu družstiev stredných škôl. Družstvo našej školy tvorili Pavol Gvušč  a Šimon Sirý z III. SA.  Dopĺňal ich Marek Gajdoš z III. B. V konkurencii trinástich škôl sme sa umiestnili na peknom treťom mieste. Študent Pavol Gvušč navyše obsadil v takmer štyridsať člennej konkurencii skvelé druhé miesto časom 16:08. Z víťazstva a postupu na krajské kolo sa tešili študenti SPŠ Strojníckej.

Mgr. Štefan Dankovič

Boli sme pritom

V rámci kampane Týždeň pohybu sa 22 študentov školy I.- IV. ročníka zúčastnilo na Plaveckej štafete mesta Prešov, aby sme podporili mesto v súťaži slovenských miest. Účastníci štafety si mohli vybrať 25m, 50m a 100m voľným štýlom. Chlapci sa snažili a každý zaplával 100m úsek.

PaedDr. Eva Buzgová

Klub riaditeľov SŠ pri UPJŠ

Dňa 24.10.2012 na základe pozvania dekana prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košicich som sazúčastnil stretnutia Klubu riaditeľov stredných škôl, kde som bol aj prijatý za člena. Jednalo sa o veľmi inšpiratívne stretnutie, na ktorom dekan žiadal informácie od riaditeľov SŠ o kvalite študentov posledného ročníka, spôsobenú reformou vzdelávania, pre objektívne nastavenie náročnosti prijímacieho konania pre záujemcov o štúdium na UPJŠ.  Stretnutie bolo rozšírene aj o predstavenie niektorých špičkových pracovísk, jedinečných v Európe, Ústavu biologických a ekologických vied. Ďalej sme boli oboznámení s aktivitami spojenými  s 50. výročím vzniku fakulty  a o aktivitách smerujúcich k popularizácií štúdia prírodovedných predmetov  a IT technológií.

Ing. Slavomír Kožár

SPONZORI