2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Ocenenie INEKO - 3. miesto medzi strednými odbornými školami na Slovensku

V tomto roku prišlo zverejnenie rebríčka hodnotenia úspešnosti základných a stredných škôl Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy o niečo neskôr ako minulý rok, no  o to s väčšou radosťou sme prijali správu, že sme obhájili znovu 3. miesto tak ako minulý rok, a tak si udržiavame trend umiestniť sa na popredných miestach medzi 10 najlepšie hodnotenými školami v SR v kategórii stredné odborné školy.

Súčasná aktualizácia portálu INEKO prináša údaje z týchto oblastí, ktoré sa stali základom pre hodnotenie škôl:

1.Písomná časť maturít – slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk

2.Uplatnenie absolventov

3.Počet učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte tých zo sociálne znevýhodneného prostredia

4.Využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní

5.Podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium VŠ na území SR

6.Mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach

7.Finančné zdroje škôl v prepočte na jedného žiaka

Za týmto úspechom SPŠE bezpochyby stojí obetavá práca učiteľov a žiakov, ktorej dôkazom je to, že žiakom našej školy sa stále darí dosahovať cenné úspechy v odborných súťažiach z oblasti elektrotechniky a IT na celoslovenskej aj svetovej úrovni.

V rebríčku hodnotenia SŠ je na 1.mieste Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave, na 2.mieste je súkromná SOŠ na Ulici 29.augusta v Poprade a 3.miesto patrí našej SPŠE.

Naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky pri písomnej časti maturít, rovnako výborné výsledky pri uplatnení absolventov, ako aj pri prijatí na štúdium na VŠ, čo nás radí medzi školy s najlepšími výsledkami žiakov. Na to sme právom hrdí a zaželajme si, aby sa nám spoločnou prácou darilo udržať tento trend aj ďalšie roky.

Mgr. Iveta Kovaľová

Deň otvorených dverí

Dňa 13. februára 2024 SPŠE v Prešove už po druhýkrát v tomto školskom roku umožnila verejnosti nahliadnuť za jej brány a ukázať tak návštevníkom, čo všetko tu môžu nájsť v rámci Dňa otvorených dverí.

Po úvodných informáciách vo vestibule školy z úst ZRŠ Ing. Martina Brodu, PhD. a Mgr. Márie Solarovej sa v sprievode rodičov i učiteľov budúci mladí nádejní informatici, elektrikári či programátori vybrali na prehliadku laboratórií, odborných učební i priestorov na vyučovanie praxe. Mali tak možnosť podrobnejšie sa oboznámiť so študijnými odbormi a zameraniami, ktoré škola ponúkne v nasledujúcom školskom roku. Naši pedagógovia, no najmä žiaci  fundovane odpovedali na všetky zvedavé otázky.

Súčasťou DOD boli aj súťaže pre žiakov ZŠ, napr. Elektronika hrou, ELEspars alebo  ELEKTROmatik. Tie sú určené pre žiakov ZŠ z celého Prešovského kraja. Niektoré súťažné tímy svojimi znalosťami milo prekvapili.

Jedno zo slovenských prísloví hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. V plnej miere to platilo aj tentokrát - najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov.

Pri prezentácii odborov IST - informačné a sieťové technológie a  POS -  počítačové systémy naši žiaci  navodili priateľskú atmosféru pri debatách s nádejnými záujemcami a ich rodičmi. Veď programovanie, robotika i virtuálna realita nás dnes sprevádzajú na každom kroku. A tak v  družnom dialógu radi odpovedali na zvedavé otázky týkajúce sa štúdia či  uplatnenia sa absolventov a podobne.

Odbor elektrotechnika so svojimi zameraniami elektroenergetika či priemyselná informatika  ponúkol návštevníkom možnosť siahnuť si na rôzne učebné pomôcky a zoznámiť sa s modelom  elektrickej stanice či inteligentným meracím systémom. Otázok zo strany takmer stovky  návštevníkov bolo viac ako dosť a na všetky trpezlivo a odborne odpovedali nielen vyučujúci, ale najmä naši žiaci.

Čo dodať na záver? Opäť máme za sebou vydarený deň nabitý hrami, súťažami, stretnutiami, konfrontáciou predstáv a reality, výmenou informácií a skúseností, ktorý, veríme, prinesie svoje ovocie v podobe čo najlepších žiakov, majúcich záujem o elektrotechniku i o informačné technológie a ktorí sú vnímaví a tvoriví.

PaedDr. Lucia Ligusová

Erasmus – Job Shadowing Ljubljana

V dňoch 4. 2. 2024 až 10. 2. 2024 sa RNDr. Martin Šechný, PhD. a Mgr. Ján Vavrek zúčastnili aktivity Pozorovanie pri práci (Job Shadowing) ako súčasť projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000126703. Destináciou ich návštevy bolo hlavné mesto Slovinska – Ljubljana. 

Počas týždňovej mobility navštívili jednu strednú školu ( Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija) a vedecké pracovisko Nanocenter Ljubljana.

Ich hlavnou aktivitou na škole bolo pozorovať vyučovací proces a zbierať nápady a inšpiráciu, ako by sa zozbierané informácie dali implementovať do vyučovacieho procesu na našej škole. Slovinskí profesori veľmi ochotne privítali na svojich hodinách takúto nezvyčajnú návštevu, podelili sa s našimi kolegami o vlastné skúsenosti, materiály a aj nezvyčajné prístupy k vyučovacím témam a žiakom. V rozhovoroch cez prestávky sa zasa naši kolegovia dozvedeli viac o práci stredoškolského profesora v inej krajine.

Pracovisko Nanocenter Ljubljana zasa kolegov vtiahlo do sveta atomárnych štruktúr, špičkového vybavenia a vedeckej fyziky a vtesnalo do už tak „plných" hláv ďalšiu plejádu zaujímavých informácií.

Dúfame, že aj vďaka tejto aktivite a možnosti vidieť iný svet, iné prístupy a vzdelávacie procesy sa SPŠE posunie o krôčik vpred na ceste k dokonalosti. Už začiatkom marca sa situácia obráti  a našu školu navštívia dvaja vyučujúci zo Slovinska. 

Ukážme, že my a naši žiaci sú zapálení pre prácu a štúdium minimálne tak, ako sme mali možnosť vidieť na ich škole.

Mgr. Ján Vavrek

Regionálny turnaj FLL Prešov na našej škole

Naša škola už pravidelne organizuje regionálny turnaj pre najlepšie robotické tímy základných a stredných škôl zo širokého okolia. Vo štvrtok 8. 2. 2024 sme na celý deň poskytli a pripravili priestory našej školy pre 6 prihlásených tímov. Zúčastnili sa Rocket Army zo Svidníka, Pečené Raky z Raslavíc, Sabik zo Sabinova, tím Medzany z Medzian a dva prešovské tímy – Los listos zo Spojenej školy Gojdiča a domáci SPŠE tím Speshari. 

Našu školu reprezentovali : Lukáš Kičura, Adrián Seč z I.B, Tomáš Čakan, Ľubomír Homulka z I. C, Gregor Hybel, Pavol Emanuel Laban, Tamara Spišovská z I. SA a Ema Karabinošová z II. B.

Pre chorobu sa súťaže nemohla zúčastniť Veronika Boháčová z I.SA, ktorá bola tiež súčasťou tímu. Súťaž má tradične 4 disciplíny. Robot Game má športový charakter. Roboty plnia v časovom limite čo najviac zo zadaných úloh, takzvaných misií. Najmä 3 tímy z Medzian, Sabinova a našej školy dosahovali v tejto disciplíne špičkové výkony blízko maximálneho možného zisku bodov. Disciplíny Robot dizajn, Core values a Inovačný projekt posudzuje porota. Ako svoj inovačný projekt v oblasti kultúry a umenia si naši študenti zvolili mobilnú aplikáciu ako sprievodcu múzeom, ktorú pripravujú pre Múzeum rusínskej kultúry.

Našu školu výborne reprezentoval aj tím rozhodcov Robot Game v zložení: Marek Štofánik, Filip Bodor, Samuel Moroz zo IV. SA a  Michal Dutka, Adam Nemergut z III.SC.

Súťaž spestril aj stánok 3D tlače, v ktorom pre účastníkov na želanie tlačili rôzne drobnosti študenti Michael Kolesár a Marek Záleš zo IV.C. Úspech a kopec zábavy priniesla účastníkom aj sprievodná súťaž v navigácii robota tabletom po prekážkovej dráhe, ktorú počas dňa zabezpečoval Martin Gondek z II.SC. Naši študenti získali okrem účastníckych medailí a množstva skúseností aj pohár a diplom za najlepší návrh robota. Do celoštátneho kola si postup vybojoval tím Sabik zo Sabinova. Srdečne blahoželáme!

Ing. Peter Vargovčík a Mgr. Zdenka Liščinská

Súťaž ELEsparks 2024

Aj tento školský rok sme pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl pripravili súťaž v anglickom jazyku. Po dvoch online kolách sa v utorok, 13. 2. 2024, uskutočnilo počas DOD záverečné školské kolo súťaže. 

Do finále postúpilo 6 najlepších 3-členných tímov:  

- ZŠ Šmeralova v Prešove (Nevieme Nič), 

- ZŠ Prostejovská v Prešove (Sigma), 

- ZŠ Kapušany (Bad Wolves), 

- ZŠ Sídlisko II z Vranova n/Topľou (Kontrafakt),

- ZŠ Hviezdoslavova Lipany (Polpriamky), 

a  tím zo ZŠ Komenského Sabinov (Red Arts). 

Mrzí nás, že tím zo základnej školy v Lipanoch sa školského kola pre chorobu súťažiacich nemohol zúčastniť. V priestoroch našej školy sme tak nakoniec privítali 5 súťažných tímov. 

Úlohy žiaci riešili nielen v písomnej, ale aj ústnej forme. Ako nám potvrdili samotní súťažiaci, niektoré úlohy zvládli veľmi rýchlo, no s niektorými sa museli potrápiť spoločne ako tím o trochu viac. Veľmi ich zaujala téma „Porovnanie života v minulosti a prítomnosti“, na ktorú mali v skupinách napísať krátku úvahu a taktiež vytvorenie a prerozprávanie príbehu k obrázku, ktorý bol pre všetkých súťažiacich rovnaký a mohli si tak porovnať rozdielnosť svojich myšlienkových pochodov.   

Po ústnej časti našej súťaže nasledovalo spočítanie čiastkových výsledkov. Všetky súťažné tímy boli vyrovnané, nakoľko bodové rozdiely boli naozaj minimálne. 

 

Najúspešnejším tímom sa stal tím Sigma zo ZŠ Prostejovská v Prešove (81 bodov). 

Na druhom mieste sa umiestnil tím Red Arts zo ZŠ Komenského v Sabinove (78 bodov) 

a na treťom mieste skončili súťažiaci z tímu Nevieme Nič zo ZŠ Šmeralova  v Prešove, ktorí získali (77 bodov). 

 

Najlepšie tri tímy si odniesli za umiestnenie na prvých troch pozíciách nielen vecné ceny, ale aj finančné poukážky, ktoré môžu využiť na nákup v spoločnosti Alza. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži ELEsparks a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Elektromatik 2024

Aj tento rok čakali na šikovných žiakov základných škôl zaujímavé matematické úlohy. Elektromatik sa znova zapísal do pamäti. 

Dňa 13. 2. 2024 si žiaci prevažne 9. ročníkov základných škôl zmerali svoje sily v počítaní. Po úspešnom absolvovaní dvoch domácich kôl, ktoré odštartovali v novembri 2023, sa z 37. zaregistrovaných tímov do finále dopracovalo 5 najúspešnejších – PROMAT 1, PROMAT 2, Východniarsky Beatles, Statoční, Turbo slimák. V školskom kole, ktoré sa konalo na pôde našej školy, na súťažiacich čakali tri série úloh. Najlepšie si s nimi poradila štvorica súťažiacich z tímu PROMAT 1, ktorým patrí prvé miesto. Tesne za nimi sa umiestnili súťažiaci z Vranova nad Topľou z tímu Východniarsky Beatles. Víťaznú trojicu uzatvára štvorica z prešovského tímu Statoční. Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie. 

Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí úspešných riešiteľov pripravovali a podporovali. Veríme, že Elektromatik ostane naďalej obľúbenou súťažou, ktorú si naša škola pripravuje pre budúcich uchádzačov o štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. 

Mgr. Jana Kollárová a Mgr. Marta Kožárová

Elektronika hrou 2024

Aj tento školský rok sme pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl pripravili súťaž z elektroniky. Po troch domácich kolách sa v utorok, dňa 13. 02. 2024, uskutočnilo počas DOD finálové školské kolo súťaže. 

Do finále postúpilo 6 najlepších 2-členných tímov:  

- ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa (Chl2pcY-EL),

- ZŠ, Kurima (Elektrikari),

- CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Prešov (Gorazd8E),

- ZŠ s MŠ, Krompachy (VIVO),

- CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Prešov (Gorazd9E) a

- tím zo ZŠ Sídlisko II z Vranova n/Topľou (Fešaci).

Žiaci mali rozoznať rôzne druhy súčiastok a zapojiť ich na nespájkovacom kontaktnom poli a následne vykonali merania na zostavenom elektronickom obvode. Vytvorený elektronický obvod žiaci pripojili k napájaciemu zdroju jednosmerného napätia a riešili tri úlohy, v ktorých mali pomocou digitálneho multimetra odmerať niektoré parametre v obvode. Odmerané parametre obvodu žiaci zapísali do pracovného listu a v štvrtej úlohe zdôvodnili niektoré namerané hodnoty. Všetkým žiakom sa podarilo zapojiť funkčný elektronický obvod. Meranie digitálnym multimetrom bolo už náročnejšie.
Posledná úloha bola pre žiakov najťažšia a nie všetky tímy ju urobili správne.

 Porota vyhodnotila finálové kolo a pripočítala body z troch predchádzajúcich domácich kôl. Všetky súťažné tímy boli naozaj vyrovnané, nakoľko bodové rozdiely boli od 32 do 37 získaných bodov a nakoniec o poradí víťazov rozhodol aj najrýchlejší čas správneho vypracovania úloh.

Najúspešnejším tímom sa stal tím VIVO zo ZŠ s MŠ, Krompachy (37 bodov a najrýchlejší). 
Na druhom mieste sa umiestnil tím Chl2pcY-EL zo ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa (37 bodov) a na treťom mieste skončili súťažiaci z tímu Elektrikari zo ZŠ Kurima, ktorí získali (37 bodov s dlhším časom odovzdania úloh). Menované tímy si odniesli za umiestnenie na prvých troch miestach nielen vecné ceny, ale aj finančné poukážky, ktoré môžu využiť na nákup v spoločnosti Alza.

Všetkým zúčastneným aj hosťom ďakujeme za účasť v súťaži ELEKTRONIKA HROU v roku 2024 a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ing. Patrik Jacko, PhD. a kol.

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14. februára 2024 sa v priestoroch Gymnázia Konštantínova Prešov konalo Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde naši žiaci zanechali výraznú stopu svojím talentom a znalosťami.

Samuel Kovaľ z III.C triedy zaujal svojou brilantnou výkonnosťou a odhodlaním. Súťažiac v kategórii 2C2, dokázal prekonať všetkých súperov a dosiahnuť prvé miesto. Jeho úspech je príkladom pre ostatných a dôkazom toho, že s trpezlivosťou, nadšením a tvrdou prácou je možné dosiahnuť výnimočné výsledky. Samuel si zaslúži našu hlbokú gratuláciu a sme nesmierne hrdí na jeho úspech.

Aj Dávid Maník zo IV.SB si zaslúži uznanie za svoj výkon. Súťažiac v kategórii 2D, preukázal svoj talent a znalosti anglického jazyka. Napriek silnej konkurencii sa umiestnil na 5. mieste, čo je veľký úspech a dôkaz jeho schopností. Blahoželáme mu k tejto výkonnej pozícii a vyjadrujeme mu úctu za jeho úsilie a prácu.

Výsledky našich žiakov na Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku sú svedectvom ich schopností a odhodlania. Sme veľmi pyšní na ich úspech a tešíme sa na ich ďalšie úspechy v budúcnosti.

Gratulujeme Samuelovi Kovaľovi a Dávidovi Maníkovi k ich výnimočným výsledkom a prajeme im veľa šťastia a úspechov vo svojich ďalších aktivitách. Samuelovi Kovaľovi prajeme veľa šťastia a úspechov na ďalšej úrovni súťaže. Je pre nás poctou mať takýchto talentovaných a šikovných žiakov.

Mgr. Martina Gogová, PhD.

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 1. 2. 2024 sa naši žiaci Šimon Hajzuš z III.SB a Pavol Želinský z II.SB zúčastnili Krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove.

V silnej konkurencii sa nestratili a s úlohami sa popasovali svedomito. V písomnej časti bol pre nich pripravený test pozostávajúci z úloh pokrývajúcich vedomosti z viacerých jazykových rovín – lexikológia, syntax či morfológia. Nechýbali ani otázky zamerané na kritické myslenie a čitateľskú gramotnosť.

V ďalšej časti na súťažiacich čakala transformácia textu, prostredníctvom ktorej mali preukázať vedomosti z jednotlivých jazykových štýlov a literárnych žánrov. Nesmela chýbať fantázia a kreativita. V ústnej časti, podľa našich žiakov najťažšej, mali súťažiaci predniesť agitačný rečnícky prejav, v ktorom mali trojčlennú porotu presvedčiť pádnymi argumentmi.

Šimon Hajzuš sa v kategórii A (3. a 4. ročník SŠ) umiestnil vo veľkej konkurencii na 18. mieste a Pavol Želinský sa v kategórii B (1. a 2. ročník SŠ) umiestnil na 19. mieste.

Obaja súťažiaci si účasť veľmi pochvaľujú, bola to pre nich veľká skúsenosť. OSJL je skvelá príležitosť ako preukázať svoje vedomosti a taktiež nadobudnúť nové. Zároveň verím, že záujem o slovenský jazyk a literatúru bude naďalej vzrastať. Tešíme sa na nasledujúci ročník.

Mgr. Lukáš Zgola

Školské kolo SOČ na SPŠE Prešov 14. 2. – 15 .2. 2024

Aj v tomto školskom roku bola organizovaná súťaž SOČ (stredoškolská odborná činnosť), počas ktorej sa mohli študenti pochváliť výsledkami svojej mnohohodinovej práce. 

V tomto školskom roku sa mohli študenti zapojiť do 17  rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využili  skoro všetci študenti prezentujúci ročníkové projekty. 

Študenti sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch nasledovne: 

Súťažný odbor: 9 Strojárstvo

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Bartoš Frederik

IV.A

Stroj na cukrovú vatu

postup na krajské kolo SOČ

Súťažný odbor: 11 Informatika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Bajus Krištof

IV.SA

Mobilná aplikácia pre efektívne odpadové hospodárstvo

postup na krajské kolo SOČ

2.

Marko Čelovský

III.SB

Yazda

postup na krajské kolo SOČ

3.

Maroš Fedorkovič                    Martin Kacvinský           

IV.SB

WEB hosting – server v prostredí SPŠE Prešov

 

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Martin Modranský

IV.C

Solárna nabíjačka s MPPT algoritmom

postup na krajské kolo SOČ

2.

Lukáš Dravecký

IV.B

Automatická brána napájaná ostrovným fotovoltaickým systémom

postup na krajské kolo SOČ

3.

Šichula Daniel

IV.A

Solárna elektráreň

 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Filip Rokyta

IV.SA

Autoškola

postup na krajské kolo SOČ

2.

Rastislav Andraščík

IV.A

Skleník

postup na krajské kolo SOČ 

3.

Jozef Hudák

IV.C

Naklonená rovina

 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie 

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Dominik Pohl

IV.F

Chcem podnikať - zostavenie podnikateľského plánu vlastnej firmy

postup na krajské kolo SOČ

2.

Marek Harvan

IV.F

Vplyv pravidelného hrania video hier na osobnostný rozvoj mladých ľudí

postup na krajské kolo SOČ

Ing. Ondrej Kontura

Svet podľa Hany

1.2.2024 2024 sa triedy 1.C a 1.SA zúčastnili v divadle Viola predstavenia Svet podľa Hany. Hlavná postava nám odkryla životný príbeh Hannah Arendtovej, ktorá bola výnimočnou filozofkou, politologičkou a novinárkou, ktorej myšlienky ako sloboda, pravda, právo na pravdu a právo na život zostávajú stále platné a sú neustále vystavované ťažkým skúškam.

Mohli sme si pozrieť smutný a pravdivý príbeh Hany, odohrávajúci sa v neľahkej dobe 30- tych rokov 20. storočia, kedy nacizmus v Nemecku a Hitlerove plány dokázali Židom úplne zmeniť a nakoniec aj zobrať to najcennejšie – život. Historické súvislosti aj životné osudy tejto hry korešpondujú s témami rasovej neznášanlivosti, holokaustom a jeho dôsledkami, prejavmi a dôsledkami  totality, obmedzovaním práv a slobôd Židov.

Aj keď sme sa v divadle preniesli do minulého storočia, príbeh Hany je lemovaný túžbou nájsť pravdu a ľudskosť navzdory peklám 20.storočia, a preto môže byť inšpiráciou a zamyslením pre každého z nás.

Mgr. Iveta Kovaľová a Mgr. Zdenka Liščinská

Lyžiarsky výcvik Vyšné Ružbachy

V termíne 5. – 9. 2. 2024 sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Žiaci z tried II. B, II. SB a II. SC boli ubytovaní v príjemnom areáli  Ružbašského dvora, ktorí bol v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska SKI PARK Vyšné Ružbachy. 

Celkovo sa kurzu zúčastnilo 72 žiakov, ktorí boli rozdelení do piatich lyžiarskych výkonnostných skupín a jednej snowbordovej. Úvodný deň začiatok kurzu skomplikoval silný dážď, preto sme využili náhradný program a išli sme na bazén do Hotelu Štrand v miestnych kúpeľoch. Zvyšné dni nám počasie prialo a my sme sa mohli naplno venovať učeniu a zdokonaľovaniu lyžiarskych a snowbordových zručností. Vo večerných časoch boli pre žiakov pripravené prednášky a metodické videá. Vo štvrtok sa uskutočnili slalomové preteky, ktoré sme pri večernom posedení vyhodnotili a tých najlepších sme odmenili sladkou pochutinou.

 Na záver si žiaci hudobníci pre všetkých pripravili hudobno-kultúrny program, ktorý bol skvelou bodkou celého lyžiarskeho kurzu.

Mgr. Jozef Gmitro

Workshop – Kritické myslenie a sociálne siete

V dňoch 15. 02. a 16. 02. 2024 (štvrtok a piatok) trieda I. SB počas vyučovacích hodín predmetu ICDL absolvovala živý Workshop organizovaný n. o. - Zmudri.sk, pod vedením profesionálneho mentora - Filipa Mroča na tému: Kritické myslenie a sociálne siete. Sociálne médiá a internet sú dôležitou súčasťou moderného života väčšiny IT-čkárov  a prakticky ich používajú každý deň. 

V poslednom období sa stali pomerne efektívnym nástrojom na šírenie škodlivých informácií a kódu. Pomerne rozšíreným spôsobom šírenia škodlivého obsahu v prostredí sociálnych sietí sú škodlivé odkazy. Tie sa najčastejšie objavujú vo forme príspevkov, reklamy či ako správa. Žiaci v rámci workshopu pracovali v tímoch s konkrétnymi príspevkami zo sociálnych sietí, s cieľom vybudovania IT stratégií, podľa ktorých sa budú vedieť kriticky rozhodovať, komu a čomu budú, resp. nebudú na sociálnych sieťach veriť. 

Workshop zážitkovou formou realizácie poukázal na pravdivosť a fakty, odolnosť voči manipulácii a vzdelanie v IT pre 21. storočie. Cielene sa zameriaval na význam kritického myslenia, ako je potrebné sa pýtať na správne otázky a hľadať správne odpovede pri práci na internete. Žiaci pracovali v tímoch na konkrétnych zadaniach v stanovenom časovom limite, ktoré súviseli so sociálnymi sieťami. Pracovali so zadaniami zameranými na dezinformácie, klasické príspevky a na zavádzajúce informácie na internete. 

Ing. Vladimíra Pastirová

Exkurzia v Krajskom múzeu v Prešove

Dňa 16. 2. 2024 sme sa so žiakmi 1. A zúčastnili exkurzie v Krajskom múzeu v Prešove, ktoré sídli v Rákociho paláci, kde nám lektorka poskytla odborný výklad ku všetkým expozíciám.

Stále expozície pozostávajú z dejín hasičstva na Slovensku, z ukážok historických hodín, z expozície historických zbraní, platidiel dvoch tisícročí, solivarskej čipky, vtáctva Domaše a k najzaujímavejším patria dejiny Prešova od 9.-19.storočia a etnografická expozícia, kde sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí o stredovekom Prešove a mohli vidieť ľudovú kultúru Šariša, spôsob života, bývania, práce a obliekania našich predkov. V súčasnosti v múzeu aktuálne prebieha výstava historickej tlače zo zbierok Krajského múzea s názvom Stránky minulosti.

Dobový nábytok, oblečenie, starodávne hodiny, zbrane, mince, hasičská technika – to všetko nám umožňuje nazrieť do doby minulej a spoznať ako a čím ľudia žili.

Mgr. Iveta Kovaľová

LVK 2023/2024 – Poráčska dolina

V termíne od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024 sa uskutočnil v Poráčskej doline lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz. V stredisku Poráč Park sa stretli triedy II.SA, II.A a II.C, dokopy 70 žiakov a 6 inštruktorov. Dve snowboardové a štyri lyžiarske družstvá sa v ťažkých podmienkach snažili naučiť či zdokonaliť svoje zručnosti na lyžiach a snowboarde. Azda najteplejší február v histórií meraní na Slovensku nám skomplikoval náš výcvik. Našťastie nám sneh na svahu vydržal celý týždeň, aj keď miestami stopa na vleku viedla po tráve či blate. Okrem zimných športov mali žiaci k dispozícií telocvičňu, bazén a vírivku, kde sa mohli trochu zregenerovať a oddýchnuť si. Každý večer naši lyžiari a snowboardisti absolvovali večerný program, ktorý zahŕňal otvorenie, prednášky, metodické videá a záverečné vyhodnotenie kurzu. Našťastie sa nikomu nič nestalo a všetci sme sa vrátili trochu unavení, ale zdraví domov.

Mgr. Tomáš Bosák

Dievča SPŠE v IT

Vo štvrtok 22.februára 2024  sme prežili krásne odpoludnie. Pre dievčatá zo základných škôl, ktoré sa rozhodujú, ktorým smerom pôjdu vo svojom štúdiu po ukončení základnej školy, sme pripravili program, kde sa prezentovali už úspešné ženy. Stretnutie bolo zamerané na zvýšenie motivácie a povedomia žien pracujúcich v oblasti IT. 

Pozvanie prijali naše hostky, bývalé absolventky, Daniela Chovancová a Vanessa Cisková. Dievčatám priblížili svoju prácu, projekty, na ktorých pracujú, prácu v IT firme, firemnú kultúru, technológie, možnosti kariérneho postupu, možnosti, ktoré im škola dala, život v triede a veľa ďalších zaujímavých informácií.

Po prezentáciách nasledovala aktivita šifra, ktorú pripravila Ing. Mária Hedvigová, kde sa dievčatá otestovali v rýchlosti dešifrovania. Výherkyne boli ocenené malými cenami. Na prvom mieste sa umiestnila Bianka, ktorej srdečne blahoželáme.

V druhej časti sa predstavili naše žiačky z III.SA triedy –  Soňa Hurajová,  Aneta Kuchárová a Lucia Rychlíková. Porozprávali o štúdiu na našej škole, čo im škola ponúka a ako využívajú príležitosti ku vlastnej kreativite nielen z oblasti programovania, ale aj dizajnu a vlastnej prezentácie. Oboznámili nás so svojím projektom, s ktorým súťažili na Festivale vedy a techniky v Bratislave. 

Na záver boli dievčatá oboznámené o súťažiach realizovaných školou, najmä Junior Akadémiu, kde môžu získať prehľad o obsahu štúdia na našej škole a ďalšie kroky, ktoré sú dôležité, aby boli dievčatá na našu školu prijaté. 

Všetkým zúčastneným dievčatám a ich rodičom ďakujeme a prajeme správne rozhodnutia, aby sa stali samostatnými, spokojnými a úspešnými ženami nielen v oblasti IT.