2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Lídri digitálnej éry - IT FITNESS TEST 2023

Celoslovenské finále Technickej súťaže mladých elektronikov (TSME) 2023 Trenčín Opatová

Na základe výsledkov školského kola, ktoré sa uskutočnilo  06. 12. 2023 v priestoroch praxe SPŠE, postúpili 3 žiaci na celoslovenské kolo.

Ministerstvo školstva SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská spoločnosť elektronikov uskutočnili v dňoch 12. a 13. decembra 2023 celoslovenské finále TSME. TSME je súťažou žiakov ZŠ a prvých ročníkov stredných škôl alebo reálnych gymnázií do kvinty. Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja z miestnych alebo oblastných kôl, resp. zo stredných odborných škôl. SSE zabezpečí zdarma pre každého organizátora stavebnice. Súťaží sa v dvoch častiach:

1. Súťaž v konštrukcii stavebnice a odborný test. 

Súťažiaci najprv písali odborný test. Naši žiaci Tomáš Čakan I.C, Martin Grobarčík I.A a Tamara Spišovská I.SA dosiahli v teoretických vedomostiach najlepšie výsledky zo všetkých 47 súťažiacich. Organizátor dal test zo súťaže riešiť umelej inteligencii GPT. GPT dostal 24 bodov z 30 a skončil by na 2. mieste. Iba Tomáš Čakan z Prešova mal o bod viac. 

Po teste nasledovala hlavná časť – zhotoviť elektronický výrobok z dodanej stavebnice. Hodnotila sa funkčnosť, kvalita spájkovania, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnili až za všetkými funkčnými výrobkami. Žiaci našej školy obsadili – 2. miesto Tomáš Čakan, 4. miesto Martin Grobarčík a 8. miesto Tamara Spišovská zo 47 súťažiacich.

2. Súťaž prinesených výrobkov.

Súťažiaci, ktorí si priniesli vlastný fungujúci výrobok z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a technické údaje), boli zaradení do súťaže o najlepší výrobok. Prinesené výrobky hodnotili všetci účastníci súťaže. Autori výrobkov obhajovali svoje práce pred obecenstvom aj porotou. Tomáš Čakan z I.C priniesol model semafora, výrobok  vlastného návrhu aj konštrukcie. Získal v tejto kategórii pekné 4. miesto.  

Gratulujeme! 

Bc. Ján Haluška

Spaceport hackathon 2023

V dňoch 8. 12. – 10. 12. 2023 si tím SPŠE Prešov (Marko Čelovský, Michal Dutka, Damián Sabadšág, Martin Šechný, Matej Pancurák) otestoval svoje schopnosti v konkurencii vysokoškolákov a iných talentov.

Spaceport hackathon 2023 priniesol výzvu vytvoriť prototyp softvérovej aplikácie, ktorá spracuje satelitné snímky ESA alebo iné dáta a pomôže vyriešiť niektorý zo štyroch problémov v Rozvojom programe OSN (UNDP) pre balkánske štáty. Náš tím si vybral problém zvýšenia odolnosti voči horúčavám v Skopje (Severné Macedónsko). Aplikácia identifikuje prehriate lokality a ponúkne komplex opatrení. Unikátne riešenie mení pohľad na horúčavu. Z nevýhody sa stáva príležitosť získať energiu zo slnka a prebytok tepelnej energie uskladniť v pieskovom zásobníku na zimu. Odobratím tepla z povrchu sa čiastočne zníži teplota prostredia. Ušetrené peniaze sa môžu použiť na ďalšie opatrenia zvyšujúce kvalitu života v meste ochladzovaním prehriatych lokalít. Následne získané dáta zo siete zariadení (IoT) budú aplikáciou analyzované a parametre opatrení optimalizované.

Prezentácia a demo verzia aplikácie zaujala porotu i zástupcu UNDP. Tím SPŠE Prešov získal 3. miesto, k nemu satelitné dáta od firmy Airbus v hodnote 1000 € a možnosť zapojenia tímu do Spaceport inkubátora. Nadviazané kontakty so Slovenskou vesmírnou kanceláriou (SARIO) uľahčia spoluprácu školy v nasledujúcich projektoch.

RNDr. Martin Šechný, PhD.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

V dňoch 14. a 15. 12. sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci súťažili v kategórii A (3. a 4. ročník SŠ) a v kategórii B (1. a 2. ročník SŠ). Súťaž pozostávala z dvoch častí, písomnej a ústnej. V písomnej časti si žiaci preverili svoje vedomosti prostredníctvom centrálneho online testu, ktorý bol vopred pripravený Slovenskou komisiou OSJL. Test žiakov poriadne potrápil, obsahoval otázky z gramatiky, štylistiky, lexikológie či teórie literatúry. Nechýbali ani otázky zamerané na čitateľskú gramotnosť a prácu s textom.

Na ďalší deň žiakov čakali úlohy zamerané na transformáciu textu:

 1. a) pre kategóriu A - na základe údajov z ukážky vytvoriť súkromný list a využiť pritom poznatky o asertívnej komunikácii
 2. b) pre kategóriu B – transformovať obsah ukážky do sci-fi príbehu s využitím myšlienok astronóma Christophera Conselicea.

V ústnej časti mali žiaci za úlohu pripraviť rečnícky prejav (diskusný príspevok) na tému „Prečo ani v čase dostupných streamovacích služieb ľudia neprestali chodiť do kina?“ (kategória A) a motivačný prejav „Čo môžeš spraviť ty pre zlepšenie životného prostredia?“ (kategória B). Pri hodnotení trojčlenná komisia zohľadnila nasledovné kritéria - výslovnosť, dodržanie prozodických vlastností a celkový dojem. Žiaci umiestnení na prvých troch miestach v kategórii B a prvých dvoch miestach v kategórii A budú ocenení diplomami a poukážkami určenými na nákup v kníhkupectve Martinus.

Súťažiaci sa so všetkými úlohami vysporiadali statočne a svedomito. Víťazom a zároveň úspešným riešiteľom školského kola OSJL sa v kategórii A stal Šimon Hajzuš z III.SB triedy a v kategórii B Pavol Želinský z II.SB. Obaja žiaci zároveň postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2024. Prajeme im veľa úspechov.

Mgr. Lukáš Zgola

Olympiáda kritického myslenia (OKM)

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre študentov stredných škôl a reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách.

Školské kolo sa uskutočnilo  dňa 12. decembra v čase od 9:00 do 12:00, a to 60 minútovým online testom na platforme www.okm-online.sk.
Z našej školy sa zapojilo  43 žiakov v obidvoch kategóriách. Žiaci boli testovaní z týchto oblastí:

 

 • Kritické myslenie
 • Odolnosť voči manipulácii
 • Čitateľská gramotnosť
 • Schopnosť vyhľadávať informácie
 • Orientácia v prostredí médií
 • Práca s dátami
 • Argumentačné zručnosti

 

Žiak, ktorý získa na škole najviac bodov, bude zaradený do losovania o výlet do Európskeho parlamentu v Štrasburgu! Škola, ktorá bude mať najvyšší počet úspešných riešiteľov vyhrá školenie na tému kritického myslenia a mediálnej gramotnosti zadarmo – pre učiteľov i žiakov!

Prečo potrebujeme OKM?

 • Až 56% ľudí na Slovensku je náchylných veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú klamstvá či konšpirácie (GLOBSEC),
 • len 16% mladých ľudí si overuje informácie z médií vždy alebo takmer vždy (RmS),
 • až 55% slovenských študentov uviedlo, že sa v škole neučili rozpoznávať nedôveryhodné informácie (PISA).

Krajské kolo sa uskutoční 19. 3. 2024 od 8:00 do 14:00 a finále OKM  prebehne 6.-7. 6. 2024 prezenčne v Bratislave. Súťaž organizuje Slovenská debatná asociácia, ktorá už 24 rokov rozvíja kritické myslenie mladých ľudí. 

Ing. Anna Dlugošová

Kam po základnej škole?

Na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove sa konala dňa 5. 12. 2023 akcia s názvom Kam po základnej škole. Akcia bola namierená na žiakov základných škôl Prešovského kraja. Jej cieľom bolo pomôcť žiakom správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy, a tiež aj budúceho povolania. Na akcii sa prezentovali mnohé prešovské stredné odborné školy a gymnáziá, a preto sme tam nemohli chýbať ani my. Pre zúčastnené základné školy a vystavovateľov bol pripravený otvárací ceremoniál s bohatým kultúrnym programom, kde s tancom a spevom vystúpili žiaci umeleckých škôl. My sme si pre žiakov základných škôl pripravili ukážky učebných pomôcok a rôzne zaujímavé zariadenia týkajúce sa odboru elektrotechnika. Odbor informačné a sieťové technológie reprezentoval Marko Čelovský so svojou aplikáciou Yazda, s ktorou postúpil na celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky 2023. Naši žiaci ochotne zodpovedali všetky zvedavé otázky záujemcov o náš stánok, vysvetlili možnosti štúdia ponúkaných odborov a podelili sa o vlastné skúsenosti zo štúdia na našej škole.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Aktivity tried

Výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša a vianočné trhy 2023

Dňa 07. 12. 2023 sa trieda I. SB po prvýkrát vybrala spoločne s triednou učiteľkou na spoločnú akciu – venovanú aj Dňu sv. Mikuláša. Prechádzkou od školy cez vianočné trhy, pri poháriku vianočného punču, po vopred dohodnutom termíne, niektorí neisto, niektorí s obavami, vystúpili na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša, a to do výšky 70 metrov. Zdolali 200 schodov a uvideli panorámu Prešova z vtáčej perspektívy. Do veže vošli točitým kamenným úzkym schodiskom, na jednotlivých podlažiach vo veži boli výstavy kresieb a fotografií, ktoré dokumentujú, ako sa vzhľad kostola rokmi menil. Na vyšších poschodiach boli umiestnené sochy z priečelia Františkánskeho kostola a fragmenty z Kalvárie. V druhej polovici veže sa vystupovalo širším dreveným schodiskom. 

Tam všetci uvideli mechanizmus zvonov. Tri veľké zvony dostali pomenovanie:

 • zvon sv. Trojice, 
 • zvon sv. Mikuláša a 
 • zvon Panny Márie, 
 • najmenší zvon je umieračik. 

Atrakciou bolo vidieť takmer v 70 metrovej výške toaletu, ktorá slúžila zvonárovi. Po výstupe sa individuálne vrátili na vianočné trhy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Bol to pre všetkých nezabudnuteľný zážitok, zvlášť, keď výstup na vežu bol pre všetkých prvýkrát.

Krásne a požehnané Vianoce a krásny a úspešný Nový rok 2024 Vám želá trieda I. SB.

kolektív I. SB

Vianočná nálada v meste

V pondelok 18. 12. 2023 sme boli na poslednej vyučovacej hodine nasať vianočnú atmosféru na našich prešovských vianočných trhoch. Síce nám počasie veľa vianočnej atmosféry nedoprialo, no my sme si našu vianočnú náladu pokaziť nenechali. Prešli sme si všetky stánky a našu návštevu sme ukončili zastávkou na výborný vianočný punč, ktorý nás zahrial.  Bolo to pekné spríjemnenie posledných školských dní pred nástupom na vianočné prázdniny.

Daniel Hnatič a kolektív II.C triedy

Futsalový turnaj SPŠE

Začiatkom decembra sme úspešne ukončili ôsmy ročník medzitriedneho futsalového turnaja. Turnaja sa opäť zúčastnilo 22 tried a vyše 100 žiakov školy. Ako každý rok, tak aj teraz nebola núdza o dramatické zápasy a pekné futbalové momenty. Kvalita turnaja rástla každým kolom, zápasy boli stále vyrovnanejšie. Po odohratí 19 zápasov v rámci herného pavúka vzišli finalisti turnaja v podobe favorizovanej IV.A, ktorú doplnili príjemné prekvapenia v podobe I.A a II.A. Prváci sa nezľakli svojich starších a skúsenejších súperov a po vydretom víťazstve s druhákmi v pomere 1:0 otočili v závere aj zápas proti IV.A a zaslúžene dokráčali k turnajovému triumfu. Druhé miesto si vybojovala IV.A a tretia skončila II.A. Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na deviaty ročník turnaja.

Mgr. Štefan Dankovič

Preťahovanie lanom

Trieda III. A obhájila titul najsilnejšej triedy! Od 4. 12. 2023 – 11. 12. 2023 prebiehal druhý ročník silovej súťaže v preťahovaní lanom. Po minuloročnom úspechu u žiakov bola aj tentokrát v telocvični každý deň skvelá atmosféra. Spolu sa zapojilo 15 tried z celej školy. 

Súťaž aj teraz prebiehala najprv v jednotlivých ročníkoch. Vzišli z nej 4 finalisti zastupujúci svoje ročníky. Ukážka sily v priamom prenose prilákala na finálové zápolenie aj značné množstvo povzbudzujúcich divákov, ktorí sa postarali o fantastickú atmosféru. Najviac „pary“ mali opäť chlapci z III. A, ktorí sa stali celkovými víťazmi. Finálový súboj zviedli opäť zo IV. SA. Bolo to skvelé vyvrcholenie súťaže, keďže samotný súboj trval viac ako minútu. Tretie miesto obsadila I. C a na štvrtom mieste skončila II. SC. 

Sme radi, že táto súťaž žiakov baví a tešíme sa, čo prinesie ďalší ročník súťaže.

Mgr. Štefan Dankovič

Mikulášsky streetball

Dňa 5. 12. 2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil Mikulášsky turnaj družstiev v streetballe 3 on 3. Súťaže sa zúčastnilo 7 zápoliacich družstiev o troch hráčoch z rôznych tried. Hralo sa systémom každý s každým, čo znamenalo odohrať 21 zápasov. Jednoznačným víťazom turnaja bez prehry sa stal tím „Antitalenty“ žiaci IV.SA triedy (T. Mikolaj, Š. Šarišský, F.Bodor), krásne druhé miesto obsadil tím „NPC“ (F. Varchol, M. Marko, A. Varchol) a na bronzovej priečke sa umiestnil tím s názvom „Chrti“ (M.Hriňa, A.Chlebák, K. Folvarčík). Na ihrisku sa niesla atmosféra v duchu bojovnosti, fairplay a v časovej tiesni šiestich minút na zápas nechali na palubovke športovci všetko. Veríme, že si tento turnaj získa srdcia aj ďalších budúcich basketbalistov na našej škole. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Viktor Mačák

IDEATHON Poloniny na túre 2023

5. decembra 2023 sme sa v Univerzitnom vedeckom parku Technicom, Technickej univerzity v Košiciach zúčastnili Ideathonu – Poloniny na túre. Organizátormi podujatia bola Správa Národného parku Poloniny a Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Partnermi boli Vodohospodárska výstavba a Ministerstvo životného prostredia SR. Bola to súťaž inovatívnych nápadov, ktoré by pomohli lepšiemu fungovaniu národného parku v akejkoľvek oblasti.

Marek Funtál zo IV. B triedy získal 3. miesto a vecnú cenu za nápad v oblasti vonkajšieho inteligentného osvetlenia. Práca je súčasťou praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) jeho maturitnej témy.

Gratulujeme a ďakujeme za prezentáciu nápadov.

Bc. Ján Haluška

Mikuláš 2023

Vo štvrtok 7. 12. 2023 nezabudol Mikuláš obdarovať „elektroškriatkov“ zo SPŠE. Popoludní zavítal do telocvične porozprávať sa s detičkami, vypočuť si pesničku či veršík, ale hlavne odovzdať sladký balíček. Mikuláš si na pomoc priviedol aj Anjelikov a Čertíka. 

Tento rok bolo detí pre choroby a iné aktivity o čosi menej, asi 15. Aj keď boli spočiatku trochu ostýchavé,  po chvíli sa osmelili a postupne si po odmenu prišli všetci. Popoludnie potom pokračovalo hrami v telocvični a kreatívnymi aktivitami v šatni. Tradične veľký úspech zožalo zdobenie perníkov. Pizza a džúsik chutili, koláčiky doplnili obsahy balíčkov. Deti večer odchádzali vybehané, vyskákané, no  hlavne s úsmevom na tvári, ktorý bol pre nás najkrajšou odmenou.

Veľké poďakovanie za prípravu balíčkov a aktivít pre deti patrí hlavne Majke Solarovej, Lucii Ligusovej, Zuzke Vaňovej a Janke Kollárovej, no rovnako aj nášmu Mikulášovi a jeho čarovným pomocníčkam.

Ing. Martin Vujčík

Návšteva FVT TUKE

Dňa 13. 12. 2023 sa žiaci IV. C triedy zúčastnili prehliadky laboratórií Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Žiaci mali možnosť vidieť laboratóriá pre výuku riadiacich systémov, kde sa vysokoškolskí študenti učia programovať PLC systémy. Žiaci navštívili aj laboratórium aditívnych technológií výroby, kde sa oboznámili s technickými novinkami v oblasti 3D tlače. Najzaujímavejším bola návšteva laboratória SmartTechLab pre Priemysel 4.0, kde mohli ovládať kolaboratívneho robota gestami rúk, hrať sa s humanoidným robotom NAOm a robotickým autíčkom. Mohli tiež vidieť zmenšenú podobu priemyselnej linky s prvkami smart technológií, čítačkami RFID štítkov, kamerovými systémami pre kontrolu výrobkov a pod. Vďaka návšteve týchto laboratórií naši žiaci získali informácie o súčasných trendoch v oblasti výrobných technológií a priemyselných riadiacich systémov.

Ing. Jozef Macej, PhD.

Volejbalový turnaj o putovný pohár SPŠE

Volejbal opäť potvrdil, že je najpopulárnejší šport na SPŠE. V tradičnom predvianočnom čase sa nám podarilo zorganizovať už ôsmy ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár SPŠE. V peknej vianočnej atmosfére sa opäť potvrdilo, že ide o skvelú aktivitu, počas ktorej sa stretnú žiaci z celej školy a doplnia ich aj absolventi, ktorí sa radi vracajú na pôdu svojej strednej školy. Potvrdilo sa to aj tým, že sa nám podarilo prilákať druhé absolventské družstvo. Po zápasoch v skupinách sa odohral aj exhibičný zápas výberu absolventov a výberu školy. Skvelá reklama na volejbal dvíhala divákov zo sedadiel. Žiaci školy sa skúsenejších protihráčov nezľakli a porazili absolventov 2:0 na sety.

Následne pokračoval turnaj zápasmi o umiestnenie. Dramatické výmeny kvalitnými smečmi, nepriestrelnými blokmi a bojovnými výkonmi bolo naozaj neúrekom. Úlohu favorita potvrdilo prvé družstvo absolventov školy, ale výborne im sekundovali druhým miestom tretiaci a zahanbiť sa nedali ani tretí štvrtáci. Štvrté miesto obsadilo druhé družstvo Absolventov. V stretnutí o 5. miesto porazili žiaci prvého ročníka druhákov. V peknej predvianočnej atmosfére sme strávili príjemné dopoludnie a veríme, že budúci rok nám pripraví opäť pekné volejbalové chvíle.

Mgr. Štefan Dankovič

Vianočná kapustnica

Vianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť  napĺňajú všetkých pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní.  Nič nie je bežné ani všedné aj napriek tomu, že sú každý rok, no ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. 

 A tak v čase, keď nás doslova už len pár hodín  delí od najkrajších sviatkov v roku, plných pokoja, lásky a porozumenia, sa v našej škole vo štvrtok 21. decembra stretli na tradičnej Vianočnej kapustnici pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SPŠE.  Priestory školskej jedálne boli krásne vyzdobené, na stoloch nechýbali vianočné dobroty a všade navôkol sa šírila vôňa kapustnice.  V príhovore  Ing. Martina Vujčíka zaznelo prianie, aby sa spoločné chvíle, strávené  so svojimi nejbližšími, stali  najkrajším darčekom, ktorým sa môžeme vzájomne obdarovať, aby sme na chvíľu prestali myslieť na povinnosti a problémy, ktoré nám so sebou prinášajú všedné dni a prežili  pokojné chvíle v kruhu svojich blízkych.

Milým prekvapením pre všetkých bolo hudobné trio našich žiakov, ktorí   krásnymi ľudovými koledami umocnili čaro vianočného posedenia.

Ústredným motívom vianočného prípitku Ing. Ivety Marcinčinovej, riaditeľky SPŠE, sa stalo mnohovýznamové slovo anjel. „ Každý z nás je pre niekoho anjelom,“ povedala.   Slovo anjel pochádza z gréckeho angelos, čo znamená posol.  Aj keď sa týmto slovom  v Biblii označujú prevažne duchovné bytosti, občas sa používa v súvislosti s ľuďmi.  Aj preto vyslovila prianie, aby sa z každého z nás stal  aspoň na chvíľu anjel,  aby sme okolo seba  rozdávali  pokoj, lásku, porozumenie, starostlivosť a ochranu.V závere poďakovala   všetkým, ktorí sa pričinili o to, že  sa aj tohtoročná Vianočná kapustnica vydarila tak, ako to bolo v uplynulých rokoch.

Prajeme  príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím po celý rok 2024.

PaedDr. Lucia Ligusová

Vianočná besiedka 2023

Aj keď vonku nepadá sneh, evokujúci príchod najkrajších sviatkov roka, kinom SCALA sa niesla pieseň Tichá noc v podaní ľudovej hudby a Laury Kravcovej, ku ktorej sa postupne pridávali nielen všetci  účinkujúci, ale i žiaci a pedagógovia SPŠE. Tónmi tejto nádhernej piesne sa končila Vianočná besiedka 2023 na SPŠE v Prešove.

Nielen žiaci, ale aj  pedagógovia si na tohtoročnej  besiedke pod názvom Možné je všetko spestrili predvianočný čas dobrou náladou. V piatok 22. 12. 2023 sa v dopoludňajších hodinách v SCALE ozýval smiech a spev. Moderátormi programu boli maturanti Laura Kravcová a Ľuboš Ondek.

V úvode zneli slovenské vianočné koledy v podaní cimbalovej ľudovej hudby zaspievané  spolu s Laurou, ktorá sa aj tejto úlohy zhostila bravúrne. 

Smiechom a potleskom  podporovala  celá  škola účinkujúcich. Na pódiu sa striedali prevažne naši štvrtáci, dokazujúci, že nielen vedomosťami je človek živý. Prekvapil kúzelník Aris Aretis, nádherným spoločenským tancom očaril tanečný pár – Krištof Bajus  so svojou tanečnou partnerkou a hudba z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku navodila nádhernú vianočnú atmosféru. Aj netradičné predvedenie vianočných melódií zásluhou  Mareka Štofánika a Alexa Gajdoša zožalo obrovský potlesk. Na besiedke nesmel chýbať ani Mikuláš – Filip Attila Gergely s plnou nošou zaujímavých darčekov nielen pre malých, ale aj pre tých skôr narodených. Nedala sa zahanbiť ani novovytvorená školská kapela zložená prevažne z prvákov či scénka našich budúcich elektrikárov, ktorá všetkým vyčarila úsmev na tvári.  Známe vianočné piesne v inštrumentálnej podobe zaujali celé publikum, niektorí si aj potichučky spievali. A keď na pódium nastúpili tanečníčky a tanečníci z ľudového súboru Šarišan spolu aj s naším Šimonom Feňakom, všetci sa tešili na nevšedný tanečný a spevácky zážitok. A ten im Šarišančania dopriali.

 Moderátori na pódium pozvali aj riaditeľku školy Ing. Ivetu Marcinčinovú. Ľuboš sa ju snažil trošku aj  vyspovedať, ale pani riaditeľke nedalo nepovedať pár slov o škole, ktorá získala prestížne ocenenie v podobe certifikátu IT Fitness, o učení sa, no hlavne o veľmi nepriaznivých číslach týkajúcich sa dochádzky. Samozrejme, prezradila aj to, na čo sa na Vianoce najviac teší a zaželala všetkým krásne  Vianoce prežité v kruhu najbližších.

Záver besiedky patril Hugovi Bulinskému, v podaní ktorého  rusínska koleda vyvolávala zimomriavky. Bola to nádherná bodka za celým programom, ktorý pripravili členky PK HUM Mgr. Jana Pavlišáková a Mgr. Lucia Liptáková.

Nebolo dôležité, či sa všetko podarilo dokonale, podstatné bolo vytvoriť priateľskú predvianočnú atmosféru, čo sa všetkým účinkujúcim podarilo. Ohlasy na besiedku boli pozitívne nielen zo strany žiakov, ale aj pedagógov – ...bolo to super, ....milé, spontánne..., opäť sa zabavila cela škola...,účinkujúci sa predstavili vo veľmi dobrom svetle..., ďakujeme za príjemne strávený čas..., vďaka za výbornú besiedku...

Vianočná besiedka SPŠE 2023 bola predzvesťou toho, že Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sa už blížia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej Vianočnej besiedky a na našich tvárach vyčarili úsmev a v srdciach radosť.

PaedDr. Lucia Ligusová

SPONZORI