2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

SPŠE Prešov stále medzi najlepšími školami

189055-43206639Začiatkom augusta 2015 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček základných škôl, stredných škôl a gymnázií s predbežným hodnotením za rok 2015. Dňa 1. decembra 2015 bol zverejnený nový rebríček škôl, ktorý pri hodnotení vychádzal aj z predbežných výsledkov. Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berú do úvahy výsledky externej časti písomných maturitných skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ďalším kritériom pri hodnotení kvality stredných škôl je zamestnanosť absolventov a ich úspešnosť prijímania na vysoké školy. Ku kvalite škôl prispievajú aj mimoriadne výsledky žiakov a počet účastí škôl na súťažiach. Pri predbežnom hodnotení stredných odborných škôl sa naša škola – Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – umiestnila v augustových výsledkoch medzi slovenskými školami na 1. mieste. Podľa najnovších výsledkov je SPŠE Prešov medzi strednými školami na 2. mieste, kde nás svojou kvalitou predbehla Obchodná akadémia, Kukučínova 2 v Trnave. Na jednej strane nás teší, že stále patríme medzi najlepšie stredné školy na Slovensku. No na druhej strane nás mrzí, že z miesta číslo 1 sme sa posunuli na miesto číslo 2. Umiestnenie SPŠE Prešov na 2. mieste v rámci slovenských stredných škôl je pre nás motiváciou naďalej zdokonaľovať výchovno-vzdelávací proces v škole a pracovať na svojej kvalite.

Mgr. Ivana Kurtyová

Deň otvorených dverí v SPŠE

dod-jpg V utorok, 2. decembra 2015, sa na pôde našej školy konal Deň otvorených dverí. Naša škola tak opäť otvorila svoje brány širokej verejnosti. Žiaci, učitelia či rodičia si mohli prezrieť priestory našej školy, vybavenosť našich učební a aspoň na chvíľku sa stali súčasťou nášho mechanizmu. V jednotlivých učebniach si žiaci mohli vyskúšať svoje praktické zručnosti a vedomosti, či už z oblasti elektrotechniky, matematiky či cudzích jazykov. Medzi prítomnými boli hlavne žiaci základných škôl, ktorí majú vážny záujem študovať na našej škole. Teší nás, že nás svojou účasťou poctili nielen žiaci prešovských škôl, ale aj žiaci z okolitých miest. Žiaci, ktorí sa rozhodli prísť na DOD, svoju voľbu určite neoľutovali, o čom svedčia aj výsledky ankety, ktorej sa zúčastnili. Ich pozitívne ohlasy hovoria za všetko. Teší nás, že Deň otvorených dverí vyšiel podľa našich predstáv, a sme pyšní hlavne na to, že o našu školu je čoraz väčší záujem.

Mgr. Jana Pavlišaková

Úspech v súťaži First Lego League

V utorok 15.12. 2015 priviezli študenti prvého ročníka zo súťaže First Lego League, konanej na pôde Technickej univerzity Košice, za účasti 13 tímov víťaznú trofej za 1. miesto v kategórii Robot dizajn (Technické a softvérové riešenie robota) a dve štvrté miesta (výskumný projekt na tému Spracovanie odpadu a celkové umiestnenie). O úspech sa zaslúžili Jonáš Dujava, Alžbeta Hurová, Patrik Drab, Erika Danková, Matej Straka, Aleksander Kapera, Pavol Baran z I.SA a Matej Hakoš, Kristína Pončáková a Angelika Beňová z I.SB.

Ing. Peter Vargovčík

Junior Freshhh

junior-fresh-jp V utorok 15.12.2015 sa naši študenti z II.SB – Daniel Košč, Benedikt Feťko a Dávid Kokoška, ako tím Winners zúčastnili celoslovenského finále prírodovednej súťaže Junior Freshhh. Organizátorom súťaže, ktorá sa konala v priestoroch areálu tejto spoločnosti v Bratislave, je spoločnosť Slovnaft, a.s. Naši chlapci postúpili medzi 5 najúspešnejších tímov spomedzi 105 zapojených zo SOŠ a SPŠ. Finále pozostávalo zo štyroch kôl. V prvom predstavovali svoj tím, našu školu a obhajovali environmentálny projekt pod názvom „Ako môžem priložiť ruku k dielu?“. V ďalších dvoch kolách riešili úlohy z matematiky, fyziky a chémie. V poslednom kole sa testovala ich tvorivosť. V časovo ohraničenom intervale konštruovali z dostupného materiálu autíčko na gumičkový pohon. Bola to prvá a úspešná skúsenosť. Darilo sa im veľmi dobre a celkovo sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Blahoželáme.

Mgr. Marta Kožárová

Zenit v elektronike – krajské kolo

Dňa 3.12.2015 sa v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove uskutočnilo krajské kolo XXXII. ročníka súťaže Zenit v elektronike, kde našu školu reprezentovali Peter Katuščák, žiak IV.C triedy, Matej Pončák, žiak III.C triedy, a Tadeáš Kmecík, žiak II.C triedy, ako postupujúci vo svojich kategóriách zo školského kola tejto súťaže. Vo svojej kategórii, žiakov 3. a 4. ročníka SOŠ, Peter Katuščák obsadil 1. miesto a Matej Pončák 3. miesto. V kategórii žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ Tadeáš Kmecík obsadil 2. miesto. Všetkým blahoželáme. Poprajme Petrovi Katuščákovi a Tadeášovi Kmecíkovi úspešnú reprezentáciu našej školy v celoštátnom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

imatrikulacia Je už tradíciou, že spoločne s Dňom študentstva a Dňom otvorených dverí prebieha v našej škole imatrikulácia žiakov 1. ročníka. Tento rok sa z organizačných dôvodov imatrikulácia konala v mesiaci december, dňa 02. 12. 2015 o 08:00 hod. v telocvični školy. Táto študentská slávnosť, pri ktorej sú žiaci 1. ročníka prijímaní medzi žiakov strednej školy, je pre nich prvý krok do života dospelých. Čakajú ich 4 roky tvrdej práce a ustavičného boja medzi tým, čo by chceli a medzi tým, čo budú musieť. Preto im ŽŠR spolu so skupinou Ing. Petra Vargovčíka – SpeshFloyd, prvé kroky v našej škole spríjemnili slávnostnou imatrikuláciou. Daná slávnosť začala príhovorom Tímei Balhovej (predseda ŽŠR) a Branislava Pavlinského (podpredseda ŽŠR), ktorí celú imatrikuláciu dopĺňali vhodným slovom. Po úvodných slovách zazneli pesničky v podaní skupiny SpeshFloyd „To zvládnem a Profesor Indigo“. Pán riaditeľ sa ujal slova a slávnostným príhovorom otvoril akt imatrikulácie. Predsedovia tried 4. ročníka si pripravili úlohy pre náhodne vybrané dvojice žiakov z jednotlivých tried. Študijné odbory ELE, IST a odbor TIS pod vedením predsedov tried 4. ročníka si pre triedy 1. ročníka pripravili zaujímavé úlohy. Odbor ELE: Žiaci vo dvojici museli vylúhovať čaj v sťažených podmienkach (v pohároch mali pridanú malú lyžičku soli) po dobu 30 sekúnd a následne ho spoločne museli vypiť. To všetko museli stihnúť do 1 minúty. Odbor IST: V časovom limite 5 sekúnd museli vybrané dievčatá zo všetkých tried zjesť lentilky na svojom spolužiakovi bez pomoci rúk, teda jedine ústami. Odbor TIS: Úlohou bolo zvládnuť Kvíz a v ňom odpovedať na veľmi problémové a humorné otázky. Jednotlivé úlohy sa zvládali v príjemnej atmosfére a za povzbudenia ostatných žiakov a triednych učiteľov. Za nesplnenú úlohu museli žiaci urobiť 10 drepov ako trest a za splnenie úlohy boli žiaci odmenení cukríkom. Odbor TIS za splnenie úlohy ešte pridal čokoládové eurá. Prváci si vypočuli DESATORO SPŠE a následne svojou prísahou zložili slávnostný sľub. Týmto ŽŠR milých prvákov prijala do radov žiakov SPŠE v Prešove. Záver sa niesol krásnou hudobnou časťou skupiny SpeshFloyd. Predsedovia tried 4. ročníka odovzdali imatrikulačné listy triednym učiteľom a stali sa tak neoddeliteľnou časťou a súčasťou najlepšej a najkvalitnejšej školy. Po skončení na všetkých čakalo krásne divadelné predstavenie na veľkej scéne DJZ „Jana z Arku“, ktoré zorganizovala ŽŠR pre všetkých žiakov a pedagógov školy.

Ing. Vladimíra Pastirová

Druhá matematická konferencia

img9635242e362aV minulom školskom roku sa konala Prvá matematická konferencie. Hlavnou myšlienkou tejto konferencie bolo, aby talentovaní žiaci z matematiky mali možnosť stretnúť sa, navzájom komunikovať medzi sebou a vzájomne sa obohatiť poznatkami. V novej matematickej online súťaži Matematicus logicus, do ktorej sa v tomto školskom roku prihlásilo 70 žiakov, boli žiaci 2. – 4. ročníka zaradení do jednej kategórie. Na www stránke Genius Logicus sú zverejnené príklady pre prípravu žiakov na súťaž. Mladší žiaci však niektoré úlohy nevedia vyriešiť kvôli nedostatku teórie, ktorá na nich ešte čaká vo vyšších ročníkoch. A tak starší žiaci sa ujali úlohy „učiteľov“ a formou prezentácií priblížili problematiku riešenia príkladov žiakom mladším. Mali sme veľkú radosť z toho, že v škole sú mnohí schopní žiaci, ktorí si dali námahu s vytvorením názorného riešenia a pripravili pre nás všetkých krásne prezentácie. A účastníci konferencie ocenili 12 výstupov žiakov nielen potleskom, ale nešetrili ani chválou na úroveň spracovania pomocou IT prostriedkov. Vyučujúce matematiky koordinovali diskusie a predniesli ďalšie otázky ku príkladom, prípadne doplnili zaujímavé úlohy. Vedomosti získané počas konferencie boli využité pri riešení hlavolamov na druhý deň v súťaži Genius – Matematicus. Snáď sa na budúci rok stretneme znovu.

RNDr. Daniela Tekeľová

Genius Matematicus

downloads9-jpgPortál GENIUS LOGICUS organizuje súťaže v logickom myslení, riešení hlavolamov a SUDOKU už od roku 2000. GENIUS MATEMATICUS – je najnovšia medzinárodná matematická online súťaž, pri ktorej žiaci a študenti môžu zábavnou formou riešiť veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného života. Úlohy sú koncipované tak, že na riešenie je stanovený časový limit 40 minút, ktorý vytvára správne napätie a podporuje súťaživosť žiakov. Účastníci súťaže si svoje vedomosti porovnávajú s inými žiakmi na počítači modernou a populárnou formou – online. Len počítačovou formou je možné takto spojiť mnohých nadšencov matematiky. Ani jazykové bariéry tu nie sú prekážkou, pretože úlohy boli preložené do úradného jazyka viacerých súťažiacich krajín. Dňa 10.12.2015 a 11.12.2015 v našej škole súťažilo 70 žiakov z rôznych tried. Úlohy z prípravného kola boli pre nich náročné, a preto v tomto školskom roku sme usporiadali „Druhú matematickú konferenciu“, kde sa žiaci spoločne pripravovali. Potom súťaž bola pre nich už len záležitosťou dobrej koncentrácie a rýchlych odpovedí. Dúfame, že účastníci školu dobre reprezentovali a aj pre seba zabezpečili výborné výsledky.

RNDr. Daniela Tekeľová

Olympiády v cudzích jazykoch

olympiada-v-cu Dňa 1. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Táto súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci prejavili svoje jazykové kompetencie v úlohách určených na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatické štruktúry. Ústna časť pozostávala z opisu obrázka a voľného rozhovoru s vyučujúcimi jednotlivých cudzích jazykov. Na prvom mieste sa v anglickom jazyku umiestnil Šimon Lelák z III. F. V nemeckom jazyku skončil na prvom mieste Martin Sekera, taktiež z III. F, ktorý zároveň obhájil svoje prvé miesto z rokov 2014 a 2013. V ruskom jazyku zvíťazil Marko Barník-Krivánek z II. C. Všetci traja víťazi postupujú na obvodné kolo olympiád v kategórii 2D (určenej pre stredné odborné školy), ktoré sa uskutoční v januári 2016 v Prešove. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov pri reprezentácii našej školy.

Mgr. Miroslava Gajdošová

SPŠE miluje Vianoce

f391c701-4882-4ŽŠR v spolupráci s pedagógmi školy, so žiakmi školy a so školskou skupinou SpeshFloyd organizovali tohto roku pre celú školu SPŠE Prešov v posledný deň vyučovania (22.12.2015) pred vianočnými sviatkami akciu – vianočnú besiedku 2015 pod názvom „SPŠE miluje Vianoce a Vianoce milujú SPŠE“, ktorá bola predzvesťou blížiaceho sa dňa, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Nechali sme sa zlákať magickým čarom vianočnej besiedky SPŠE. K vianočnej nálade všetkým prítomným prispeli organizátori celej tejto akcie. V programe ste mohli vidieť tvorbu pedagógov a žiakov školy, ktorí prejavili pozitívny vzťah k našej škole. Program obsahoval: 1.Ta ne... (text piesne a choreografia: Ing. Vladimíra Pastirová, spev a hudba: Ing. Peter Vargovčík a skupina SpeshFloyd). 2.Priznanie SPŠE (text piesne: Ing. Vladimíra Pastirová, spev: Rastislav Kachman, IV.SA, hudba: SpeshFloyd). 3.Tanec od Bruna Marsa (trieda IV.SB). 4.Počítačová hra (trieda IV.SB). 5.Ako sa zrodil írsky tanec (trieda IV.B). 6.Vinše a koledy (Mgr. Lucia Liptáková, PaedDr. Lucia Ligusová, žiaci z I.A – Pačuta, Šaliga, II.A – Mesarč, II. C – Handzuš, Zarzicki, Seman, Kutaš, II. F – Fignárová, Klimčová, IV.SB – Sabovíková). 7.Vianočné piesne (skupina SpeshFloyd) a vianočné perníky (Žiacka školská rada). Celým programom besiedku sprevádzali konferencieri – Tímea Balhová, predseda ŽŠR, a Branislav Pavlinský, podpredseda ŽŠR (scenár: Ing. Ljuba Krišová). Pán riaditeľ na záver predniesol svoj predvianočný príhovor, kde všetkým poďakoval a ukončil tak danú besiedku. Dlho očakávané Vianoce sú tie najkrajšie sviatky počas roka. Bývajú plné nezabudnuteľných okamihov, na ktoré spomíname ešte dlhé roky. Pre každého tieto sviatky znamenajú niečo iné a každý si z nich vezme to, čo je pre neho vzácne. Vône a chute, tradície a zvyky, žiarivé detské oči, či hrejivý pocit pri srdci z možnosti robiť radosť niekomu inému, sú neklamnými znakmi toho, že Vianoce sa k nám po roku opäť vrátili a že Vianoce skutočne milujú SPŠE. Dúfame, že aj napriek tomu, že vo veľkej miere zlyhávala technika, ktorá dokázala veľmi narušiť priebeh celej zorganizovanej besiedky všetkých účinkujúcich, ktorí ho poctivo a svedomito pripravovali, sa nám podarilo daným programom priniesť samú lásku, šťastie a hrejivý pocit z našej školy, ktorý si každý z nás vo svojom srdci odniesol k sviatočnému stolu domov.

Ing. Vladimíra Pastirová

Záver roka v ŠI

skolsky-interPosledný mesiac v roku bol síce skúpy na sneh, ale o to bohatší na zážitky a aktivity, ktoré sa niesli v duchu Vianoc. V úvode mesiaca k nám z ďalekého severu zavítal Mikuláš, ktorý dobrým a slušným žiakom priniesol vrece plné cukroviniek. Pre tých horších si čert prichystal úlohy, ktoré museli splniť. Mikuláš aj čert sa na vlastné oči presvedčili, že recitovanie krátkej básničky bolo pre niektorých nadľudským výkonom. Tí, ktorí to nezvládli, si mohli napraviť svoju reputáciu na Vianočnom behu po schodoch, o ktorý bol veľký záujem. Všetci účastníci behu dostali bezpečnostné pokyny, ktoré museli dodržiavať. Behalo sa zdola hore za prítomnosti prísnych rozhodcov a nekompromisnej časomiery. Na prvom mieste skončil J. Frivaldský, ktorý bol odmenený najobľúbenejším jedlom v ŠI, pizzou. Medzi časté aktivity našich chlapcov patrila aj návšteva vianočných trhov v centre mesta, kde si chodili oddýchnuť od školy a nasať tú pravú vianočnú atmosféru. Tí, ktorým bola zima a nevytiahli nohy z internátu, mali možnosť zmerať si svoje sily v zábavno-vedomostnej súťaži 5 proti 5. Otázky boli zákerné, atmosféra napätá a tímy odhodlané. Po zodpovedaní všetkých otázok si víťazná päťka so sebou odniesla zaujímavé ceny. Druháci pokračovali ďalším opakovacím cvičením z odboru ELE prostredníctvom krížovky JCross. Žiaci vymysleli vlastné otázky, ktoré prostredníctvom interaktívnych úloh adresovali svojim rovesníkom. Cieľom bolo súťažno-zábavnou formou dosiahnuť preopakovanie odborných vedomostí. Tí najšikovnejší boli odmenení. Žiaci štvrtého ročníka povinne absolvovali besedu zameranú na prevenciu požívania alkoholických nápojov, kde sa okrem iného dozvedeli aj sankcie vyplývajúce z činnosti, ktorá je v rozpore s Vnútorným poriadkom ŠI. Pevne veríme, že si z toho zobrali ponaučenie. V závere mesiaca sa uskutočnila v spolupráci so ŽŠR a Národnou transfúznou stanicou Vianočná kvapka krvi. Život nám prináša do cesty rôzne úskalia a my si nemôžeme byť nikdy istí, že nebudeme potrebovať pomoc od druhých. Preto nás veľmi teší, že v našej škole sa našiel úctyhodný počet dobrovoľných darcov, ktorí svojím činom prispeli k záchrane toho najcennejšieho, čo človek má, k záchrane života. Sme hrdí aj na našich prvákov, M. Straku, M. Hakoša a A. Kaperu, ktorí prispeli k získaniu víťaznej trofeje zo súťaže First Lego League na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Dúfame, že svoj talent budú aj naďalej rozvíjať, čo bude viesť k ďalším úspechom a oceneniam. Aké by to boli Vianoce bez darčekov? Ježiško neobišiel ani náš internát a zanechal nám pod stromčekom množstvo darčekov. Tí, ktorí majú nedostatky v upratovaní, si našli pod stromčekom nové výkonnejšie vysávače. Športoví nadšenci sa môžu tešiť na kvalitný stolný futbal značky Garlando a elektronické hracie šípky. Všetkým ubytovaným sa zlepší konektivita wifi pripojenia vďaka novým, výkonnejším accesspointom značky UbiquitiUniFi. Všetci stravníci budú mať po prázdninách prestreté na nových obrusoch. Prostredníctvom rôznych projektov a inovácií sa neustále zlepšuje kvalitatívna stránka ŠI, čo sa pozitívne podpisuje pod celkovú kvalitu života ubytovaných žiakov.

Mgr. Tomáš Bosák

Netradičné aktivity vo výučbe cudzích jazykov

vyucba-cudzi Študenti cudzích jazykov mali v posledných týždňoch príležitosť rozšíriť a obohatiť svoje jazykové kompetencie a zručnosti – počúvanie a čítanie s porozumením, písanie – absolvovaním tzv. netradičných foriem vo výučbe cudzích jazykov. Spevom vianočných i nevianočných piesní rôznych žánrov, sledovaním filmových alebo rozprávkových príbehov s titulkami aj bez nich, písaním vianočných pohľadníc, návštevou divadelného predstavenia... Tieto formy kontaktu s cudzím jazykom sa u študentov tešia veľkej obľube nielen pre ich spestrujúci a obohacujúci prvok, ale aj pre bohatý nádych spontánnosti. Je vedecky dokázané, že čím viac zmyslov sa do učenia zapája, tým je efekt učenia vyšší, takže spomínané netradičné formy majú vo výučbe cudzích jazykov svoje oprávnené miesto, okrem iného aj ako impulz do ďalšieho štúdia cudzieho jazyka.

Mgr. Ivana Kalistová

Vianočná kvapka krvi

vianocna-kvapŽiacka školská rada v spolupráci so ŠI a Národnou transfúznou stanicou organizovala dňa 21. 12. 2015 pri príležitosti Dňa boja s rakovinou druhý ročník darovania krvi. V čase od 08:00 – 11:00 hod. v školskej jedálni a triede I. F darovali naši žiaci vo veku od 18 rokov a pedagógovia našej školy krv. Potreba krvi je veľká. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, za ktorý všetkým žiakov a pedagógom, ktorí prejavili záujem o darovanie krvi udelil riaditeľ školy SPŠE – Ing. Slavomír Kožár voľno v daný deň. NTS poslala vedeniu školy vyhodnotenie a ďakovný list. Tento humánny čin v školskom roku 2015/2016 podporili 55 žiaci našej školy a 6 pedagógovia, spolu teda darovalo krv 61 osôb. Ďakujeme.

Ing. Vladimíra Pastirová

Vianočná kapustnica

vianocna-kapu Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné a láskyplné ... Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – Vianoce, najkrajšie sviatky, ktoré majú svoje osobité čaro. Vianočnú atmosféru sme pocítili v predstihu aj v našej škole. V pondelok, 21.decembra 2015, sme si my, zamestnanci našej školy, pochutili na vianočnej kapustnici. Toto tradičné posedenie, ktoré je predzvesťou blížiacich sa vianočných sviatkov, nám aspoň na chvíľu pomôže zabudnúť na pracovné povinnosti, každodenné starosti a predvianočný zhon. Navôkol sa šíri vôňa kapustnice, vianočných dobrôt, smiech a dobrá nálada, ktorá k Vianociam patrí. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú aj zvyky a tradície, a preto veľké ďakujem patrí hlavne tým, ktorí sa každoročne podieľajú na príprave našej tradičnej Vianočnej kapustnice.

Mgr. Jana Pavlišaková

PF 2016

Aktivity tried

Vianočné trhy

vianocne-trhyVianoce sa nezadržateľne blížia a vianočná atmosféra už zaplnila aj naše mesto. Každý rok sa nám naskytá pohľad na krásne vyzdobený Prešov a celú atmosféru nepochybne dotvárajú aj vianočné trhy. Je už akousi tradíciou, že si žiaci s triednymi učiteľmi doprajú prechádzku mestom spojenú s návštevou vianočných trhov. Ani my sme opäť neboli výnimkou. Dňa 11.decembra 2015 sme sa teda vydali nadýchať trochu predvianočnej atmosféry. S pohárom detského punču a nejakou tou sladkosťou sme si popriali šťastné a veselé Vianoce a ostatným želáme to isté.

Kolektív II.B

Predvianočná nálada

predvianocnaPo roku sú pred dverami zase sviatky pokoja a lásky. Naša trieda II.F si to pripomenula na triednej akcii. V rámci predvianočnej nálady sme spoločne navštívili vianočné trhy. V jednotlivých stánkoch nám rôzne darčeky a dobroty pripomínali, že sviatky sa blížia. Na fontáne bol zase veľký adventný veniec. Potešili sme sa aj zo snehuliakov a spravili sme si s nimi foto. K úplnej zimnej idyle nám však zase chýbal sneh. Tešíme sa už na darčeky pod stromčekom.

Kolektív II.F

Naše decembrové akcie

decembrove-akcSneh nám príroda nevyčarila, ale akcie posledných dní, hudba z rádií, výzdoba v uliciach nám pripomínajú, že najkrajšie sviatky roka sa blížia. Aj naše triedne akcie v poslednom mesiaci v roku sa niesli v duchu Vianoc. Opäť sme si vyrobili vlastný adventný kalendár. Vyzdobili sme vrecúška vianočnými ornamentmi a každý deň sa niekoľkí z nás tešia zo sladkostí v nich ukrytých. Novinkou je úloha v každom vrecúšku, pri plnení ktorej sa baví celá trieda. Od 3.12. do 18.12.2015 prebiehal v našej škole vianočný turnaj vo futsale. Naši (Miško Palenčár, Peter Kendra, Peter Nižník, Aďo Staš, Šimon Migaš a Fero Mražik) to vyhrali, ušlo sa im 1. miesto. Tradíciou sa stáva návšteva vianočných trhov v centre mesta. Ich atmosféra je jedinečná, aj keď nevŕzga sneh pod nohami, mráz neštípe líca. Veľmi dobre sa pozorujú ľudia, ktorí sa zastavia, rozprávajú, ochutnávajú vianočný punč alebo medovinu. Tento rok nám chýbal pri kostole tradičný Betlehem. A tak jediné, čo pripomínalo kalendárnu zimu, boli snehuliaci z imaginárneho snehu. Zastavili sme sa pri pódiu s programom a ochutnali detský nealkoholický punč.

Kolektív II.SB

Neobyčajné popoludnie

Dňa 1.12.2015, v utorok, žiaci III.A triedy spolu s Ing. Annou Dlugošovou zažili neobyčajné popoludnie v Laser Aréne Pulzar. Hrali sme štýl hry team death match, užili sme si dvojitú hmlu v aréne, a tak sme si vyskúšali špeciálne bojové nasadenie pri nízkej viditeľnosti. Zapáčilo sa nám to natoľko, že sme neváhali a hru sme si zopakovali. Dominoval hráč Nikodém Kovaľ, ktorý nikoho nešetril. Bolo to nezabudnuteľné a v najbližšom čase si to opäť zopakujeme.

Marek Novický, III.A

Laser game

V pondelok, 7.12.2015, sme sa vybrali na triednu akciu utužovať kolektív a zahrali sme si laser game, kde sa každý super zabavil. Zahrali sme si dve tímové hry. V prvej skupine dominoval náš spolužiak Marek, ktorý nazbieral 5800 bodov a v druhej skupine Matej, ktorý nazbieral 3000 bodov. Samozrejme, všetci sa snažili a dali zo seba všetko.

Kolektív III.C

Naša stužková slávnosť

stuzkova-slaStužkové slávnosti, najkrajšia tradícia pre stredoškolských študentov, sa pomaly v našej škole blížili ku koncu. Ostatné štvrtácke triedy ich už mali za sebou, len my sme netrpezlivo očakávali náš deň – 5. december 2015. Na tento deň sme sa nielen tešili, ale sa aj dlho a poriadne pripravovali. Cvičili sme programy, písali prejavy, natáčali a spracovávali videá. Úlohy boli rozdelené pre spolužiakov na niekoľko týždňov. V spomínanú sobotu do sály domu ROH, kde sa konala naša stužková slávnosť, začali prichádzať profesori, rodičia a partneri, ktorých sme galantne usadili podľa ich menoviek. Ani sme sa nenazdali a už znela hudba na náš vstup ku slávnostnej časti. Veľa sme o tejto chvíli počuli, veľa sme o nej premýšľali a každý z nás hľadal to magické, čo na nás čaká. Príhovory aj samotné stužkovanie prebehlo tak, ako sa dalo očakávať. Všetko bolo dobre pripravené, stužky sa po príhovoroch ocitli na našich oblekoch a my sme boli poctení a zaradení do skupiny maturantov. Nasledovali tradičné tance, rodičovský, učiteľský a nakoniec partnerský. No pre niektorých to bola tá najobávanejšia časť, pretože spoločenské tance niektorí z nás neovládajú vôbec. Že je na rade program, ktorý začal o 21:00 bolo zjavné už dávno predtým, pretože sála sa bleskurýchle naplnila našimi priateľmi, rodinnými príslušníkmi a všelijakými zvedavcami, ktorí svoju prítomnosť dávali najavo, hlavne počas vystúpenia búrlivým aplauzom, a tak dodávali účinkujúcim sebavedomie. Napriek tomu, že program dopadol na výbornú, aj napriek našej improvizácii, mnohí sme boli radi, že to máme za sebou a sála začínala zasa naberať pokojnejšiu atmosféru. Posledným bodom programu bola čierna kronika, ktorá sa tradične konala o polnoci. Každý jeden z nás si musel v pokľaku na vankúši a so sviečkou v ruke vypočuť úsmevnú kritiku na našu osobu. Ani druhý chod a oficiálne ukončenie programu o 3. hod. ráno nenarušilo našu výbornú náladu, a tak sa mnohí zabávali až do rána. Žiaci IV.SA triedy zistili, že nie dátum 5. december 2015 bol kúzelný. Bola to možnosť ukázať sa pred rodičmi, učiteľmi, či partnerkami trochu ináč ako bežne žijeme a prežiť noc s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme 4 roky. Stužková je úspešne za nami a nám ostáva len súhlasiť so slovami, ktoré sú v texte piesne skupiny Elán: „Navždy sa zachová v pamäti stužková ....“.

Kolektív IV.SA

Školenie Samsung

Dňa 3.12.2015 sa v ZŠ Komenského v Sabinove uskutočnil tretí modul školenia v rámci projektu Škola na dotyk, ktorý pripravilo vzdelávacie centrum EDULAB s podporou spoločnosti SAMSUNG a ktorého cieľom je implementovať do výučby prácu s tabletmi. Prvé dva moduly, ktoré boli venované práci s tabletom v triede a manažmentu triedy prostredníctvom systému Samsung School, boli tentokrát doplnené o ďalšie témy. Prvou bola Metóda obrátenej hodiny (Flipped Classroom), ktorá kladie dôraz na samostatnú aktivitu žiaka mimo školy a ťažiskom vyučovania je následne aplikácia nadobudnutých vedomostí. Využitie digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO) priblížilo možnosti kombinácie práce s digitálnym vzdelávacím obsahom a rôznych tabletových aplikácií, čo prináša ďalšie kreatívne možnosti využitia DVO. Posledná časť školenia bola venovaná možnostiam a organizácii tímovej spolupráce. Na využitie daných metód by mohli poslúžiť rôzne tabletové aplikácie (Timeline, Keep, Dropbox, Clarisketch a Quizlet), ktoré boli takisto prezentované a ktoré by rozhodne boli spestrením vyučovacieho procesu.

Mgr. Jana Feňovčíková

SPŠE navštívil Mikuláš

.jpgAj tento rok sa v piatok, 4. decembra 2015, v SPŠE uskutočnil Deň sv. Mikuláša. Mikuláš, čerti a anjeli obchádzali triedy a obdarovávali dobré „detičky“ SPŠE sladkými lízankami. Mikuláš však obdaril lízankou, čertík sadzou pomazal a anjelik bozkom odmenil len tých žiakov a pedagógov školy, ktorí v tento deň mali na hlavách červenú mikulášsku čiapku. Akcia začala hneď ráno. Ako prvé bolo navštívené a obdarované riaditeľstvo SPŠE. Pán riaditeľ si pripravil ozaj krásnu červenú čapicu a spolu s vedením školy prijal netradičnú návštevu ako príjemné ozvláštnenie dňa. Následne Mikuláš a jeho štyria spolupracovníci navštívili sekretariát, hospodárske a mzdové oddelenie školy a postupne začali navštevovať jednotlivé triedy. Navštívili aj školenie s učiteľmi z Pardubíc, ktoré sa konalo v učebni OUB. Mikuláš prišiel so svojimi pomocníkmi do našej školy, lebo počul, že v tento deň tu na neho čakali mnohí jeho fanúšikovia, ktorých spoznal podľa červenej čapice na hlave. A ako tak pozeral, bolo ich v škole neúrekom. Pedagógov upozornil, aby nezabudli, že na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. A na záver dodal, že sa ešte vráti v sobotu večer do našich domovov a aby si každý nezabudol v sobotu večer do oblôčka položiť topánočku. A to bol ďalší zvláštny deň v SPŠE venovaný všetkým žiakom a pedagógom školy Žiackou školskou radou.

Ing. Vladimíra Pastirová

Finančná gramotnosť

financna-gramZamestnanci SPŠE absolvovali 2. blok vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti v 2 termínoch: - dňa 07. 12. 2015 sa realizovalo vzdelávanie pre nepedagogických zamestnancov, - dňa 08. 12. 2015 pre pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie pre zamestnancov sa realizovalo v rámci projektu „Finančná gramotnosť pre zamestnancov SPŠE“ v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti podľa požiadaviek MŠ VV a Š s cieľom získať a zdokonaľovať osobné a profesijné kompetencie prostredníctvom workshopov odborníkov z praxe – Ing. Oľgou Makarovou, MBA. a PaedDr. Dankou Bibkovou (Slovenská sporiteľňa, a. s.), v oblastiach: • úver a dlh, • sporenie a investovanie, • riadenie rizika a poistenie. Ekonomická kríza ukázala najmä to, že finančné povedomie širokej slovenskej populácie je nedostatočné. Extrémne rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa prinášajú stresové okamihy, v ktorých sa ľudia vo vzťahu k financiám rozhodujú nevhodne, čoho dôsledkom sú krízové situácie. Finančná gramotnosť je znalosť finančných nástrojov, ich fungovania a zmysluplného využívania. Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je preto veľmi dôležité. Z hľadiska podpory rozvoja finančnej gramotnosti vytvorili pre žiakov vyučujúce odborných ekonomických predmetov – Ing. Ljuba Krišová a Ing. Vladimíra Pastirová, pracovné listy k jednotlivým oblastiam finančnej gramotnosti, ktoré sú umiestnené na MOODLE školy, s cieľom systematického rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, ale aj zamestnancov školy.

Ing. Ljuba Krišová

Divadelné predstavenie „American dream“

anglicke-divadKaždý z nás by mal o niečom snívať, aj keď niekedy nie je jednoduché prísť na to, o čom. Že takéto „problémy so snívaním“ môže mať aj mladý človek zo sídliska, sa mohli žiaci druhého ročníka presvedčiť dňa 8. decembra 2015, keď sa opäť zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom „American dream“. Každoročným cieľom týchto predstavení je pútavou a zaujímavou formou umožniť žiakom otestovať a zdokonaľovať svoje vedomosti z cudzieho jazyka. Zábavné predstavenie z prostredia strednej školy zaujalo nielen vtipnými hláškami, ale aj širokou slovnou zásobou z oblasti viacerých maturitných tém, čo bolo určite prínosom. Jazyková úroveň bola primeraná vedomostiam našich študentov, a tak si mohli bez väčších problémov vychutnať tento príbeh o stredoškolákovi Ottovi Vyskočilovi „Writerovi“, ktorému sa prisní živý, realistický sen o vlastnej budúcnosti na hodine anglického jazyka. Veríme, že výber hercov, scény a nadčasovej hudby našich žiakov opäť zaujal, a tešíme sa na ďalšie podobné predstavenia. Na záver pripájame aj reakcie niektorých žiakov: „Predstavenie sa mi páčilo, malo zaujímavý dej. Bol som prekvapený, koľko som toho rozumel, veľmi pekne artikulovali.“ „Bolo to výborne spracované, len škoda, že to bolo na konci vyučovania. Na to, že som tam bol prvýkrát, sa mi to veľmi páčilo. Bolo tam dosť málo hercov, ale uhrali to pekne.“ „Bolo to dosť krátke na to, že je to divadelné predstavenie. Veľmi dobre sa dalo porozumieť tomu, čo hovorili v angličtine. Vtipný a zaujímavý príbeh.“ Žiaci II. ročníka

Mgr. Jana Feňovčíková

Hodnotiaci seminár

Dňa 9. 12. 2015 sa v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania uskutočnil hodnotiaci seminár „Rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave“, do ktorého sa škola zapojila projektom „NI myRIO – navrhujte reálne systémy rýchlo“ v celkovej hodnote 4382 €. Projekt obhajoval riaditeľ školy, autor projektu.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Hodnotiaci seminár

Dňa 10. 12. 2015 sa v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania uskutočnil hodnotiaci seminár rozvojových projektov „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“, do ktorého sa škola zapojila projektom „Výroba prototypových a malosériových DPS frézovaním“ v celkovej hodnote 9850 €. Projekt obhajoval riaditeľ školy, autor projektu.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Mikuláš pre najmenších

Konečne aj k nám prišiel Mikuláš. Na naše deti a vnúčatá sa v piatok 11.12.2015 prišiel pozrieť, porozprávať a odovzdať balíček. Poobedie strávené spoločne hrami v telocvični školy sa všetkým páčilo. Aj keď Mgr. Štefan Dankovič pripravil rôzne aktivity, najväčší úspech u malých aj väčších zožalo zdobenie perníkov, ktoré zabezpečili Mgr. Mária Solárová a PaedDr. Lucia Ligusová.

Ing. Martin Vujčík

Exkurzia vo firme GLUNZ & JENSEN

glunz-jensen-jp Dňa 15. 12. 2015 sa naša trieda III.F spolu s našou pani profesorkou Ing. Vladimírou Pastirovou zúčastnila exkurzie v rámci predmetu PXA vo firme GLUNZ & JENSEN, s.r.o., na Košickej ulici v Prešove. Na úvod exkurzie nás oboznámili s históriou a výrobným procesom podniku formou zaujímavého úvodného vstupu. Po úvodných slovách si nás zamestnanci, ktorí nás sprevádzali, rozdelili do 2 skupín a počas celej exkurzie nás oboznámili s celým podnikom, vysvetľovali a komentovali nám jednotlivé procesy, časti, činnosti. Veľký dôraz kládli na bezpečnosť nielen zamestnancov, ale aj našu počas celej prehliadky. Vďaka tejto exkurzii sme mohli vidieť využitie nášho študijného zamerania v praxi, dôležitosť predmetov, zručností a vedomostí, ktoré sa učíme, mohli sme vidieť, ako to vo veľkých firmách chodí, aká dôležitá je práca každého jedného zamestnanca, pretože ten tvorí samotný podnik.

Kolektív III.F

QUO VADIS priemyslovky?

quo-vadis-jpg Dňa 15. 12. 2015 v priestoroch Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste sa uskutočnil seminár Asociácie stredných odborných škôl s výstižným názvom QUO VADIS priemyslovky 2015, na ktorom školu reprezentoval riaditeľ školy. Cieľom stretnutia „priemyslovákov“ bolo zadefinovanie postavenia, odbornosti a zlepšenia kvality výučby stredných škôl s prívlastkom priemyselné. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia odborov školstva z okresov a vyšších územných celkov.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Spracovanie informácií na počítači

spracovanie-inf Dňa 18. 12. 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači. Spolu 23 študentov sa prezentovalo v dvoch súťažných disciplínach: písanie na počítači a profesionálne spracovanie informácií – wordprocessing. V súťažnej disciplíne písanie na počítači bolo úlohou zrealizovať desaťminútový odpis textu s dôrazom na počet úderov a presnosť písania. Bola to doména študentov študijného odboru TIS. V druhej súťažnej disciplíne – wordprocessing, súťažiaci formátovali texty dokumentov podľa stanovených úloh. Tu sa zapojili študenti tried II. F, II. SA, II. SB a III. F. Vyhodnotenie výsledkov sa uskutoční v januári 2016. Najlepší z oboch disciplín – splnením limitov, sa kvalifikujú na krajské kolo.

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Florbalový turnaj SPŠE

florbalovy-turAj tento rok sme pokračovali už piatym ročníkom florbalového turnaja SPŠE. Turnaja sa zúčastnilo celkovo asi 70 žiakov školy. Medzi prvákmi sa z víťazstva tešili žiaci I.SA. Ďalšími postupujúcimi sa stali II.B, III.C a IV.A Finále sa uskutočnilo tesne pred sviatkami. Finálový turnaj bol veľmi dramatický, rozhodovali malé detaily. Napokon sa z víťazstva tešili chlapci zo IV.A pred III.C a I.SA. Verím, že tradícia turnaja sa zachová aj v budúcnosti a môžeme sa tešiť na ďalšie pekné okamihy pri florbale.

Mgr. Štefan Dankovič

Vianočný turnaj vo futsale

vianocny-futsV priebehu decembra sme sa pokúsili o obnovu futsalových turnajov pre našich žiakov. Vianočný medzitriedny turnaj sa ukázal ako veľmi dobrý nápad. Do turnaja sa prihlásilo 16 tried, ktoré boli vylosované do pavúka. Celkovo si futsal zahralo bezmála 90 žiakov, pričom sme objavili aj nové talenty. Odohralo sa spolu 16 zápasov, ktoré mali veľmi dobrú úroveň, boli plné nasadenia a pekných športových momentov. Vo finálovom turnaji sa nakoniec zo zaslúženého prvenstva tešila trieda II.SB pred I.C a IV.C. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník.

Mgr. Štefan Dankovič

Volejbalový turnaj o pohár SPŠE

volejbalovy-tuDruhým ročníkom pokračoval v predvianočnom čase volejbalový turnaj o putovný pohár SPŠE. Ostali sme verní osvedčenému systému súťaže jednotlivých ročníkov a absolventov. Aj tentokrát bol turnaj vyšperkovaný skvelými výkonmi reprezentantov školy, ktorým ale veľmi zdatne sekundovali aj ostatní spoluhráči. V tomto roku potvrdili svoje kvality študenti 4. ročníka, vedení Tomášom Štelmachom, a dominovali v celom turnaji pred obhajcami titulu tretiakmi. O tretie miesto zviedli súboj druháci a prváci s úspešným koncom pre prvákov. Posledné miesto obsadili naši absolventi, ktorí to všetko brali s nadhľadom im vlastným. Verím, že pri dobrom volejbale sa zídeme aj o rok a otvoríme už tretiu kapitolu turnaja.

Mgr. Štefan Dankovič

Happy New Year

SPONZORI