2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Výberové konanie na funkciu riaditeľa SPŠE, Prešov

V marci tohto roku Prešovský samosprávny kraj zastúpený MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom PSK, vyhlásil výberové konania na funkciu riaditeľa jednotlivých stredných škôl Prešovského kraja. Medzi týmito strednými školami bola aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Súčasný riaditeľ SPŠE, Ing. Slavomír Kožár, nezaváhal a túto výzvu prijal. Jednou z dôležitých podmienok prihlásenia sa do výberového konania okrem kvalifikačných predpokladov a iných požiadaviek bol aj návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia, s ktorým si na základe dlhoročných skúseností poradil. Komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy bola Rada školy pri SPŠE, Prešov, ktorá pozostávala z predsedu – Ing. F. Kollarčika, podpredsedu – Ing. Ľ. Blichára, Z. Vaňovej a ostatných členov. Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa uskutočnilo 28.5.2014 a pozostávalo z dvoch častí, ktoré obsahovali prezentáciu koncepcie rozvoja školy uchádzača a blok venovaný otázkam od členov výberovej komisie. Ing. Slavomír Kožár je vo funkcii riaditeľa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove už od roku 1996. Počas jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy vyvinul maximálne úsilie na to, aby sa táto škola dostala do povedomia širokej verejnosti, aby si urobila dobré meno medzi slovenskými strednými školami a aby sa formou spolupráce s rôznymi firmami a spoločnosťami dostala do povedomia aj za hranicami Slovenska. Aj v tomto výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo koncom mája, dokázal, že okrem kvalifikačných a iných požiadaviek má na to všetky predpoklady, aby aj naďalej zastával funkciu riaditeľa SPŠE v Prešove. Od 1. júla tohto roku začne opäť v SPŠE, Prešov pôsobiť vo funkcii riaditeľa školy na obdobie 5 rokov. Ing. Slavomírovi Kožárovi srdečne gratulujeme a želáme pevné zdravie a veľa síl pri realizácii jeho plánov so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou, Prešov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Súťaž VSE pre nižšie ročníky

sutaz-vse-prUž po siedmykrát pre nás pripravila Východoslovenská energetika, a. s. súťaž pre študentov prvých a druhých ročníkov, ktorá prebehla u nás 13. júna 2014. Tento rok sa zúčastnilo 171 študentov, ktorí súťažili o atraktívne ceny. Prvá časť súťaže formou testu preverila ich teoretické vedomosti z elektrotechniky a 10 najlepších postúpilo do druhej časti súťaže, ktorá bola praktická. Témou bolo Meranie elektrických veličín v striedavom obvode. Víťaz bol jasný, ale veľký boj bol na ďalších miestach, kde druhé miesto obsadil súťažiaci lepší v praktickej časti. 1.miesto – Gača Jakub II. A – získal tablet Lenovo 2.miesto – Katuščák Peter II. C – získal dotykový mobil Samsung 3.miesto – Vaniščák Lukáš II. D – získal multifunkčné zariadenie HP Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie súťaže s VSE, a. s.

Ing. Marcinčinová Iveta

Spolupráca so základnými školami

V mesiaci máj sme ponúkli žiakom ZŠ ukážky pokusov, simulácií a možnosti zapájania elektronických obvodov s cieľom propagácie a zviditeľnenia SPŠE. Na základe kladnej odozvy sa podobné akcie uskutočnili aj v mesiaci jún. V tomto mesiaci nás postupne navštívili ďalší žiaci základných škôl v nasledujúcich termínoch. Dňa 12. 6. to boli štyri skupinky žiakov zo ZŠ, Kúpeľná. Nasledujúci deň, 13.6., to boli opäť štyri skupinky žiakov zo ZŠ, Bajkalská. Nakoniec dňa 25.6. to boli ďalší žiaci zo ZŠ, Májové námestie, ktorá bola u nás aj v máji. Žiaci mali opäť možnosť vidieť pokusy z elektrotechniky a funkčné zapojenia z elektroniky. Celý program bol v rovnakom duchu ako v mesiaci máj. Zo strany vyučujúcich sa na akcii podieľali Ing. Marcinčinová, Ing. Sláviková, Ing. Fritz a Ing. Blichár. Keďže išlo o žiakov ôsmeho ročníka, dúfame, že touto formou sme sa v ich očiach zviditeľnili, čo sa môže prejaviť aj pri ich rozhodovaní, na akú strednú školu si podať prihlášku. Na záver aj niečo úsmevné. Táto spolupráca má nejaký vplyv aj na našich študentov, ktorí mali možnosť vidieť viacero dievčat na pôde našej školy.

Ing. Ľubomír Blichár

TIS-kári myslia ekonomicky

Prostredníctvom Online učebnice ekonómie na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk pod vedením učiteľa, tútora – Ing. Krišovej, mali študenti možnosť vzdelávať sa online počas celého školského roka 2013/2014 a: • získať základný ekonomický rozhľad, • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa, • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov, • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia za pomoci učiteľa, • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu, • získať po splnení podmienok (vstupný test, absolvovanie 15 kapitol, výstupný test) certifikát o úspešnom absolvovaní. Študenti naštudovali postupne 15 kapitol a po každej vypracovali test s minimálnou úspešnosťou 75%. Všetky podmienky úspešne splnili a certifikát získali títo študenti: 1.Natália Triščíková – III. F 2.Lukáš Balog – IV. F 3.Samuel Demek – IV. F 4.Daniel Demjanovič – IV. F 5.Maroš Maček – IV. F Blahoželáme!

Ing. Ljuba Krišová

Stretnutie elektroenergetikov v Michalovciach

stretnutie-elekZačiatkom júna sa dvaja učitelia našej školy, Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga, zúčastnili ďalšieho stretnutia organizovaného akciovou spoločnosťou Východoslovenská energetika, a.s. (VSE). Tentokrát sa učitelia silnoprúdových predmetov a majstri odborného výcviku z piatich škôl východoslovenského regiónu stretli na pôde SOŠ technickej v Michalovciach. VSE ako organizátor stretnutia pripravila pre účastníkov bohatý program. Prvým bodom programu bola prezentácia programu WIFFI, ktorý využívajú pracovníci VSD pri pravidelných prevádzkových údržbách, pri vypisovaní pracovných príkazov a podobne. Prínosom pre študentov silnoprúdových predmetov našej školy bude nová učebnica, ktorú po zakomponovaní pripomienok zostavili páni Ján Romaňák a Marián Mačák. Táto učebnica bude venovaná všetkým školám bezplatne. Stretnutie bolo spojená s prehliadkou odborných učební SOŠT a prác, ktorými sa študenti školy prezentovali na rôznych súťažiach. Na továrenskej ulici v Michalovciach predviedli pracovníci Východoslovenskej distribučnej (VSD) účastníkom stretnutia výmenu úsekového spínača. Na ukážke bolo zaujímavé to, že všetky práce boli vykonávané pod napätím, bez prerušenia dodávky elektrickej energie. Ďalšou zaujímavosťou stretnutia bola návšteva elektrickej stanice v obci Voľa, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou a po modernizácii sa stane súčasťou distribučnej siete VSD.

Ing. Anton Varga

Exkurzia v Lear Corporation

exkurzia-v-learLear is the World Leader in Luxury & Performance Automotive Seating At Lear, we bring our global customers industry-leading innovations delivered by the best go-to team in the industry. As a leader in vertical integration, our team has expertise with every element of the seat — from structure systems, head restraints, foam and adjusters, to leather and fabric. Dňa 19.6.2014 sa študenti III. F spolu s triednou učiteľkou Ing. Vladimírou Pastirovou zúčastnili exkurzie v spoločnosti Lear Corporation so sídlom v Prešove. Na začiatku sme prešli dôslednou kontrolou na vrátnici, kde nás informovali o BOZP a následne sme podpisovali prehlásenie, že sme s týmto poriadkom oboznámení. Do výrobnej haly nás nevpustili, ak sme nemali pevnú obuv, dlhé nohavice, dlhé rukávy. Samozrejme, že sme o daných podmienkach boli vopred informovaní, a tak sme si mohli obliecť ochranné obleky, navliecť ochranné špičky na obuv a nasadiť ochranné okuliare a pod vedením majstra výroby (mimochodom absolventa našej školy z roku 1999) sme pod jeho odborným a vynikajúcim výkladom prešli po celej výrobnej hale a zoznámili sme sa s celým spôsobom výroby danej spoločnosti. Táto spoločnosť bola založená v roku 1917 v Detroite, Michigan, ako výrobca rúrkových, zváraných a lisovaných zostáv pre automobilový a letecký priemysel. Dnes sú najväčším poskytovateľom kompletných sedacích systémov, elektronických produktov a elektrických rozvádzacích systémov na svete. Ich prvotriedne produkty sú navrhované a vyrábané rozmanitým tímom s vyše 120 000 zamestnancami v 221 sídlach. Lear dokáže prevádzkovať svoje príslušenstvo v 36 krajinách po celom svete a so svojimi početnými patentmi od sedadlových dizajnov, cez architektúru a rozloženie až po elektronické riadiace systémy a komponenty aj naďalej zostávajú na vrchole pokroku. Táto firma poskytuje svoje výrobky automobilovým spoločnostiam ako Alfa Romes, Jaguar, Land Rover, Lexus, Audi, BMW a dokonca aj Lanborgini, Maserati, Porsche či Ferrari. Počas prehliadky výrobného procesu sme mali možnosť vidieť celý proces výroby sedadla od prijatia základného materiálu až po nastriekanie farby. Dokonca sme mohli vidieť aj 800-tonový lisovací stroj a inteligentné roboty vykonávajúce svoju prácu takmer bez pomoci človeka. Táto spoločnosť bola už veľakrát ocenená za kvalitu svojej produkcie a poskytovaných služieb, a to sa odzrkadlilo aj na rebríčku reklamácii, kde konkuruje svojím nízkym počtom.

Natália Triščíková, kultúrny referent III. F triedy

Exkurzia v PANASONIC – Krompachy

exkurzia-v-panaDňa 3. júna 2014 sa naša trieda III. B spolu s triedou III. C zúčastnila na každoročnej exkurzii do výrobného závodu Panasonic v Krompachoch. Spoločnosť na exkurzii nám robili učitelia odborných predmetov, Ing. Gabriela Mitrová, Ing. Jozef Macej a Ing. František Kollarčik. Ráno sme nasadli do autobusu na presne určenom mieste a vybrali sme sa na ten náš sľúbený výlet. V autobuse bol zábava, ako je to zvykom na výletoch. Keď sme vstúpili do firmy, hneď nás ohúrila jej veľkosť a všade kde oko dovidelo, čistota. Najprv sme sa oboznámili, ako firma prosperuje na trhu a čo momentálne vyrábajú pre európsky a svetový trh prostredníctvom menšej prezentácie. Zaujala nás blu-ray technológia a 3D televízory. Potom sme sa presunuli do výrobnej haly, kde sme sa oboznámili s plne automatizovanou prevádzkou ako aj s klasickou manuálnou prácou, ktorá je neustále vo firme potrebná. Stopli sme si aj rýchlosť robota, ktorý vkladal prepojovacie drôtiky do DPS. Trvalo to len 9 sekúnd. Prešli sme si celou výrobou, ktorá nie je malá, od dosky plošného spoja, cez osadzovanie súčiastok pomocou robotov a personálu, montovanie a nakoniec balenie finálneho výrobku. Exkurzia nám veľa ukázala ohľadom automatizácie a robotiky a nakoniec nám dala motiváciu stále sa zlepšovať a nájsť si cestu k vytúženému cieľu.

Marek Bujňák, III. B

Výlet III. B v Budapešti

vylet-iii-bV dňoch 19. a 20. júna 2014 sme podnikli školský výlet, resp. exkurziu do Budapešti. Naším hlavným cieľom bola návšteva interaktívnej fyzikálnej výstavy v Paláci zázrakov – Csodák palotája, ktorá bola zaujímavá, ale vhodná skôr pre mladšiu vekovú kategóriu. V areáli nákupného centra Campone sa nachádza Tropikárium, ktorého návšteva pôsobila osviežujúco. A pre nás, ktorí máme k moru ďaleko, bola prechádzka tunelom akvária plného žralokov dobrodružstvom. Po osviežení v dažďovom pralese Tropikária sme pokračovali v putovaní hlavným mestom na Gellérthegy, najvyššiu horu nad Dunajom s obrannou pevnosťou Citadellou, odkiaľ sme mali ten najlepší výhľad na celé mesto. Podľa plánu sme dorazili do areálu jednej z najstarších pôvodných škôl na území Budapešti, do elektrotechnickej priemyselnej školy nesúcej meno Jánosa Bolyai. Po ubytovaní študenti zorganizovali medzinárodný basketbalový zápas s maďarskými študentmi z Domova mládeže. Počas zápasu študenti ugrilovali klobásky a potom sa posedelo okolo grilu, jedli sa klobásky a za zvukov harmoniky sa spievalo. Druhý deň sme si za sprievodu zástupcu riaditeľa prehliadli školu, klasické aj odborné učebne a laboratóriá. Videli sme tablá, knižnicu a priestory pre šport. Po prehliadke školy sa uskutočnil rozhovor s riaditeľom školy, ktorým je pán László Király. Rozprávali sme možných formách ďalšej spolupráce našich škôl. Odovzdali sme upomienkové predmety SPŠE a obdržali ich jubilejnú ročenku pri príležitosti 125. výročia existencie školy. Po rozlúčke so školou J. Bolyaiho sme sa odobrali na prehliadku Budínskeho hradu a Národnej galérie, ktorá sídli v priestoroch Kráľovského paláca. Dostali sme odborný výklad o dejinách mesta a k jednotlivým dominantám mesta. Cestou von z mesta sme absolvovali hlavnú ulicu Andrássy, kde sú divadlá, múzeá a opera. Z autobusu sme si pozreli aj areál Millénia. Po krátkej zastávke pred Miškolcom sme sa spokojní vrátili domov. Tento výlet hodnotíme veľmi pozitívne

študenti III.B, Mgr. B. Palčová, Ing. G. Mitrová

To tu ešte nebolo

si-to-tu-esteMedzi ubytovanými študentmi v ŠI máme aj dvoch sympatických bratov Daniela a Andreja Mayerovcov. Obaja sa ešte na ZŠ chceli prihlásiť na karate, ale ponúkli im box a mladší Andrej sa do neho oprel s takou vervou, že dnes je vo svojej kategórii štvornásobný majster Slovenska. Tento mesiac bola v Komárne súťaž „Olympijské nádeje“, na ktorej sa zúčastnilo 70 účastníkov zo siedmich štátov a náš Andrej sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Čakajú ho ešte majstrovstvá Slovenska a majstrovstvá Európy, kde ašpiruje na medailu. To, že sa Andrej aktívne venuje športu, našej pozornosti neuniklo, ale informácie o jeho športových úspechoch sme z neho museli ťahať ako z chlpatej deky. Keďže Andrej sa tomuto športu venuje len 4 roky a je štvornásobným majstrom SR, buď má na tento šport mimoriadne predispozície, alebo oceľovú vôľu a vytrvalosť, ale najskôr oboje. Napriek tomu, že robí útočný, tvrdý šport, je mierumilovnej povahy a prípadné civilné konflikty nerieši hrubou silou, lebo mu to etický kódex ani nedovoľuje. Humorná situácia vznikla aj vtedy, keď sa R. Kachman zastavil po priepustku zo ŠI a na otázku kam ide, odpovedal, že na 6 dní do Švédska. Hudobný talent R. Kachmana ste si mohli všimnúť v sólovom školskom vystúpení vo vianočnom muzikáli. Jeho učiteľka zo ZUŠ ho kontaktovala na výmenný pobyt pri príležitosti Švédskych národných dní. Sprevádzal tam vystúpenia folklórnych súborov a dostal príležitosť vystúpiť aj s vlastnou hudobnou improvizáciou. Tešíme sa z úspechov našich študentov a veríme, že tieto dva kamienky hodené do vody rozčeria hladinu záujmu rozvíjať svoju osobnosť zmysluplným spôsobom v akejkoľvek oblasti. Pešia zóna ponúkla v júni našim zverencom plnú náruč atraktívnych kultúrnych podujatí v rámci stále obľúbenejších Dní Prešova. Počas týchto dní bol výstup na vyhliadkovú vežu zadarmo, a tak nám chlapci chodili ukazovať nádherné zábery nášho mesta zo všetkých možných uhlov pohľadu. Dňa 16.6. sme pozvali na priateľský futbalový zápas chlapcov zo ZŠP. Vládla tam výborná atmosféra, zápas bol vzácne vyrovnaný a dohodli sme sa, že sa budeme stretávať aspoň raz mesačne. Dnes 18.6. sa chystáme kolektívne do DaDu na tragikomédiu „Nescudzoložíš“. Je to voľné spojenie troch kultových noviel A. Tolstého do príbehu so spoločným menovateľom manželstvo. Prihlásilo sa 15 študentov. V DaDe sme si ešte stihli pozrieť absolventské predstavenia žiačok zo ZUŠ. Veľa úsilia venovali naši chlapci v júni oprave koncoročných známok a podľa predbežných výsledkov môžeme konštatovať, že došlo k zlepšeniu.

PhDr. Valéria Capeková

Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2013/2014

23.6.2014 bola uzatvorená klasifikácia žiakov školy za druhý polrok školského roku. Žiaci možno ani neveria, koľko času venujeme každej triede. Ako každý pedagóg zvažuje pre a proti, kým dospeje k výslednému hodnoteniu. Samozrejme, po klasifikačnej porade nasleduje hodnotiaca porada, na ktorej sú dosiahnuté výsledky analyzované. Hľadáme, ako zlé veci odstrániť a tie dobré udržať a možno aj zlepšiť. Ako to teda dopadlo v tomto roku? Z celkového počtu 620 žiakov prospelo s vyznamenaním 81 žiakov, veľmi dobre prospelo 173 žiakov, prospelo 355 žiakov a neprospelo 10 žiakov a 1 žiak nebol klasifikovaný (prerušenie štúdia). Uvedené študijné výsledky poukazujú na zlepšenie skoro vo všetkých spomenutých ukazovateľoch. Prekvapujúco 4 neprospievajúci sú z 2. ročníka. Nie je to dobrý jav, pretože vo vyšších ročníkoch pribudnú náročnejšie odborné predmety a na slabých základoch stavať bude naozaj ťažké. Priemerný prospech školy je 2,21, čo je 5 stotín horšie ako pred rokom. Najlepšie priemery dosiahli triedy: II. SA – 1,66 I. SB – 1,76 II. SB – 1,77 I. SA – 1,92 I. C – 1,95 Najhoršie priemery dosiahli triedy: II. C – 2,67 III. F – 2,64 IV. B – 2,54 III. B – 2,4 III. A – 2,47 Neteší nás počet zameškaných hodín, ktorý bol 31547, čo predstavuje 50,96 hodín na žiaka. Počet neospravedlnených hodín bol 110, čo predstavuje 0,18 hodín na žiaka. Sú to neradostné čísla. Najmenej zameškaných hodín bolo v triedach: II. SA – 32,41 IV. B – 33,70 III. B – 35,89 I. C – 36,07 III. C – 39,92 Najviac zameškaných hodín bolo v triedach: III. F – 84,10 IV. F – 69,88 I. B – 69,17 III. SA – 61,70 III. SB – 59,90 Zaznamenali sme aj niekoľko porušovaní vnútorného školského poriadku, čo sa prejavilo 5 známkami 2. stupňa a 4 známkami 3. stupňa. Potešili nás výsledky v externej časti maturitných skúšok. SJL 66,67 % percentil 67,3 (25. miesto) MAT 54,69 % percentil 46,9 (5.miesto, pred nami sú školy štatisticky nevýznamné) ANJ B1 69,76 % percentil 96,8 (1. miesto medzi odbornými školami v rámci Slovenska) ANJ B2 80,40 % percentil štatisticky malá skupina sa neuvádza NEJ 47,86 % percentil 80,9 (štatisticky nevýznamný počet maturujúcich žiakov) Žiaľ 7 žiakov neprospelo a v septembri ich čaká opravný termín. Chcela by som poprosiť všetkých žiakov, aby sa nad svojimi výsledkami tiež zamysleli. Vetu „Učíte sa kvôli sebe, nie kvôli známkam“ ste už počuli a považujete to asi za „dospelácke kázanie“. Na pomaturitných stretnutiach však my učitelia počujeme často aj inú vetu: „Keby som sa bol vtedy učil viac, mal by som dnes iné možnosti“. Sú to tiež iba reči? Urobte si svoj názor.

Ing. Judita Sakáčová

Urob si doma Energetický audit

energeticky-au Vyhodnotenie súťaže Urob si doma Energetický audit a vyhraj notebook sa uskutočnilo počas Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Súťaž vyhlásil PSK so spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Do súťaže bolo prihlásených viac ako sto prác. Ráno 25. júna sme v areáli centrálnej kotolne Biomasa I. na Jazdeckej ulici v Prešove pripravili naše dva exponáty. Najlepších 15 prác bolo hodnotených vecnými cenami. Naši žiaci dostali spolu 6 cien. Gratulujeme. Prvý exponát s názvom IRMS – ASB od autorov: Matej Dujava 3.SA, Juraj Mamrilla 3.A, Lukáš Vavrek 3.SB. V audite sa merali a spracovali údaje zo šiestich domácností. Elektrina, plyn, vykurovanie, teplá a studená voda. Riešili sa spôsoby merania a šetrenia. Druhý exponát s názvom HUMAN IRMS od autorov: Tomáš Roják 4.A, Radoslav Dugas 3.A, Ján Sabol 3.B. Merala sa elektrická energia a riešilo sa znižovanie spotreby. Tento exponát sa rozoberie na materiál a použije na rekonštrukciu konkrétneho bytu. Jedna rodina chce všetko prakticky využiť v domácnosti. Počas vyhodnotenia súťaže v areáli sme zistili spotrebu ozvučenia = 0,15 kWh a spotrebu našich vystavených exponátov = 0,52 kWh. Spotreba elektriny spolu na tejto akcii bola 0,67 kWh. V našich projektoch budeme pokračovať ďalej. Touto súťažou naša práca nekončí.

Ján Haluška

Aktivity tried

Na výlete v Kopytovskej doline

kopytovska-dolVo štvrtok po vyučovaní sme sa vybrali na školsky výlet. Mali sme to namierené do Kopytovskej doliny. Výletu sa zúčastnilo 27 študentov triedy I. A a naše učiteľky Mgr. A. Dlugošová a Mgr. M. Kožárová. Po škole sme sa všetci stretli na autobusovej stanici v Prešove, kde sme nastúpili na autobus do Šindliaru. Cesta autobusom bola dosť dlhá a ešte sme mali hodinovú túru do nášho cieľa. Ubytovali sme sa v chatkách a hneď sme išli hrať futbal. Večer sme mali spoločnú opekačku a rozprávali sme si vtipy pri ohni do neskorého večera. Bol to večer dobrej nálady. Na druhý deň sme stávali o 8:00 hod. a išli sme sa naraňajkovať. Po raňajkách sme hrali zase futbal, naše učiteľky si s nami zahrali hru „Aktivity“ a ostatní sa venovali iným hrám. Po dobrom obede sme odovzdali chatky a vracali sme sa naspäť pešou túrou k autobusovej zastávke plní zážitkov. Tešíme na náš ďalší spoločný výlet. Bolo to super.

Jakub Onofrej a Rastislav Sabanoš, študenti I. A

Školský výlet I. C – paintball

Dňa 20. júna 2014 sa uskutočnil školský výlet, ktorého sa zúčastnilo 29 študentov triedy I. C. Výlet sa niesol v znamení paintballu a všetci zúčastnení pár rán dostali, ale hlavne ich aj pár rozdali. Výlet síce trval len tri hodiny, ale všetci si to parádne užili. Dozorom na výlete boli dvaja učitelia: pán Mgr. Dankovič a pán Mgr. Bajúsz, ktorí však odmietli hrať. Výlet bol úžasný a všetci išli domov obohatení o nové skúsenosti, zážitky a modriny.

Jozef Miko, I. C

Futbalový zápas 1.SA

futbalovy-zap 9. júna 2014 sme sa zúčastnili poslednej triednej akcie v tomto školskom roku. Keďže máme športového ducha, naše kroky viedli na futbalové ihrisko. S veľkým nasadením a nadšením sme sa rozdelili do družstiev a zahrali sme si super futbal. Samozrejme, nechýbali super strely, ktoré skončili v bránke. Celý zápas sa zaobišiel bez akýchkoľvek zranení, a tak sme sa zdraví vrátili domov. Akciu hodnotíme na výbornú a už sa tešíme na ďalšiu .

Marek Dvorščák, I. SA

Návšteva galérie

Zvykom pre každú triedu na konci roka je osláviť úspešný koniec školského roka, a to je školský výlet. II.C sa rozhodla navštíviť galériu, v ktorej sme nabrali kultúru a inteligenciu zo všetkých strán, a po necelej hodine sme tento typ zábavy odhodili a vybrali sa na starý dobrý futbal. Dorazili sme do Ľubotíc na ihrisko, rozdelili sa do tímov a hra sa mohla začať. Po pár úspešných zásahoch sme úplne zabudli počítať skóre a zvyšok zápasu sme hrali bez toho, aby niekto vedel, aký je stav. Po čase niektorí študenti, ktorí nechceli hrať, zmenili názor a rozhodli sa zaradiť medzi futbalové legendy z II. C. Bez komplikácií sme zmenili organizáciu tímu a hra pokračovala. Po vyčerpávajúcich 2 hodinách zaznel povel na odchod a futbalisti vyšťavení a šťastní sa pobrali z ihriska priamo domov a ešte dlho budú môcť spomínať na tento úžasný deň, ktorý sme zažili ako trieda II. C.

Adam Priščák

Posedenie pri fontáne

posedenie-pri-fV pondelok, 16. júna, sme mali poslednú triednickú hodinu v tomto školskom roku. Keďže bolo pekné slnečné počasie, tak sme ju nechceli stráviť v školských laviciach, ale niekde vonku, v príjemnom prostredí. Tak sme sa po vyučovaní vybrali na zmrzlinu, trochu sa osviežiť po náročnom dni v škole. A potom sme si sadli k fontáne v parku a trochu sme porozprávali o praxi, ktorú sme nedávno absolvovali, a o zážitkoch a našich skúsenostiach z nej. A taktiež jednou z tém boli aj naše plány na blížiace sa prázdniny, na ktoré sa už všetci veľmi tešíme.

študenti II.D

A či v zime a či v lete II.SA na výlete, hej dolina, dolina...

a-ci-v-zime-a ...takto si spievali pri ohníčku študenti II. SA triedy na výlete v rekreačnom zariadení Lúčka- Potoky na konci školského roka. Výlet začal v piatok ráno 20. júna 2014 v dobrej nálade na prešovskej železničnej stanici. Hneď v prvý deň sme sa rozhodli absolvovať turistický výstup na Minčol. Začínalo to pekne, zrýchleným tempom sme to chceli mať čím skôr za sebou a na základe dobrých rád nášho skúseného spolužiaka sme použili skrátenú cestu, ktorá nás doviedla do neznáma. Po 4 hodinách blúdenia sme náš cieľ – Minčol, vzdali. Vrátili sme sa okruhom cez Kamenický hrad do ubytovacieho zariadenia. Boli sme unavení, ale o to viac nám chutila večera a spoločný táborák. Pri ohníku sa ukázalo, že máme v triede dobre zospievanú partiu, a tak ľudovečky zneli do neskorej noci. Ráno sme vstávali trochu premrznutí a stuhnuté svaly sme rozohriali na futbalovom ihrisku. Ešte cesta domov a je po výlete. Bolo veselo a mali sme možnosť navzájom sa spoznať lepšie ako v triede.

študenti II. SA triedy

Exkurzia v Poprade - Matejovciach

exkurzia-v-poprDňa 20.6.2014 sa študenti III. A triedy zúčastnili, v rámci koncoročného výletu, exkurzie na cvičnom poli vybudovanom VSE na SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach. Ako pedagogický dozor sa exkurzie zúčastnili Ing. Jozef Harangozo a Ing. Anton Varga. Exkurzia bola rozdelená na dve časti. Na vonkajšom cvičnom poli sa študenti oboznámili s vyhotovením odbočenia zo siete vn a s vyhotovením stožiarovej transformovne vn/nn. Praktické ukážky spôsobov vyhotovenia prípojok pre rodinné domy im určite umožnili utvrdiť si poznatky získané teoretickým štúdiom na predmete elektroenergetika. Na cvičnom poli študenti SOŠE predviedli študentom postup zabezpečenia pracoviska pomocou skratovacích súprav. V priestoroch odbornej učebne si študenti prezreli učebnú pomôcku – vyhotovené vedenie nn a premietnutím filmu získali prehľad o druhoch a spôsobe vyhotovenia úväzov vodičov na izolátory vedení nn a vn. Verím, že získané poznatky a skúsenosti žiaci využijú pri ďalšom štúdiu na našej škole.

Ing. Anton Varga

Turistika na Cemjatu

turistika-na-ce Aj naša škola má vyhradené dni na školské výlety a exkurzie. My sme absolvovali dve exkurzie – vo firmách Ploskon a Panasonic Krompachy. A potom sme sa už len tešili na ten spomínaný výlet. Spojili sme opekačku s turistikou a športovým vyžitím. Boli sme v prímestskej časti Prešova na Cemjate. Prešli sme sa po náučnom chodníku, obdivovali sme flóru a faunu tejto časti nášho mesta. Diviaky boli síce ukryté, nelákali ich ani maškrty, ktoré sme im priniesli. Počasie nám prialo, a tak sme si s chuťou zahrali nohejbal, futbal, predvádzali sme rôzne „kúsky“ na Martinovom bicykli a chvíľu sme jazdili aj na Marekovej motorke. Opekačka bola skvelá, chutilo nám všetko, vrátane slaninovo-cibuľového koláča od pani triednej učiteľky. Niekoľko hodín strávených v prírode ubehlo veľmi rýchlo a my sa už tešíme na ďalšie spoločné akcie.

Matej a Marek, III.C

Školský výlet na Cemjate – paintball

paintball-na-ceTrieda III. F sa dňa 20. 06. 2014 spolu s pani učiteľkou triednou Ing. Vladimírou Pastirovou a pánom učiteľom Mgr. Michaelom Kuľbagom zúčastnili na školskom výlete. Vybrali sme si adrenalínovú hru paintball na Cemjate. V rozdelení na tímy sme sa strieľali na bojovom poli, ako keď sa strieľajú hlavní hrdinovia v televízii. S istotou môžem povedať, že keby sme nemali ochranné oblečenia a prilby, niektorí z nás by boli „trafení rovno medzi oči“. Tento výlet bol jeden z najlepších a aj keď sme utrpeli zopár bolestivých zásahov, z ktorých budú modriny, ten, kto sa nezúčastnil, môže len ľutovať.

Natália Triščíková, kultúrny referent III. F triedy

Výlet II.SB

2014-06-20-12-4V jeden piatok dopoludnia sme sa vybrali s celou triedou na školský výlet. Po krátkom váhaní sme sa rozhodli, že si pozrieme krásy Prešova z vtáčej perspektívy,čiže voľba bola jasná- renovovaná Vodárenská veža a veža katedrály sv. Mikuláša. Po stretnutí na Hlavnej ulici pre bagetérií sme sa vybrali na Vodárenskú vežu. Onedlho sme sa už kochali krásnym výhľadom z výšky 29m na malebné mesto Prešov. Po obhliadke sme sa vydali na kostolnú vežu. Výstup na ňu bol ukrutný boj, po vystúpení na 200-tý schod sme mali Prešov ako na dlani, ukázali nám kde horel Prešov a mnoho ďalšieho, ako napríklad kostolné zvony, ktoré zvonili práve vtedy keď sme tam boli. Tuto akciu sme zakončili príjemným posedením v cukrárni a neskôr sme boli na chutnú pizzu.

kolektív II.SB

Športové dni školy

sportove-dni Záverečný týždeň školského roka býva tradične venovaný športovým aktivitám jednotlivých ročníkov. V tomto školskom roku podľa záujmu študentov to boli loptové hry: futbal a volejbal a silový dvojboj (zhyby a tlaky súpaž). Prvý ročník v silovom dvojboji reprezentovalo 10 študentov. Najlepšie si viedol študent I. SB Matej Luterančík, ktorý urobil 20 zhybov nadhmatom a 43x urobil tlaky súpaž (50% hmotnosti 71 kg). Víťazom turnaja vo futbale sa stalo družstvo I.C. Vo volejbale dvojíc zvíťazilo družstvo I. SB v zložení Dávid Brilla a Jakub Piga. Druhý ročník – zo 160 študentov bolo prítomných 96 (60,4% ). Futbalovým víťazom sa stali študenti II. A triedy. Volejbal bol korisťou II. C, ktorá vyhrala zásluhou hráča Štelmacha. V silovom dvojboji súťažili 5 študenti. Študent Martin Škreptáč z II. SA skončil na 1. mieste výkonom 15 zhybov a 62 tlakov súpaž. (50% hmotnosti 85,6 kg). Tretí ročník – zo 160 študentov bolo prítomných 72 žiakov (45%), 60 študentov absolvovalo odbornú exkurziu. Víťazstvo vo volejbale (bez prehry) získali študenti III. F, ktorí mali v tíme jednu spolužiačku. Futbal bol záležitosťou III. B triedy, ktorá zvíťazila nad III. A v pomere 8:4. MÚ telesnej a športovej výchovy ďakuje všetkým zúčastneným, vrátane triednych učiteľov, ktorí podporili svojich študentov a boli súčasťou hracích tímov. Tešíme sa na nový školský rok a súťaže v ňom. Silový dvojboj – I. ročník Finále – 24.6.2014 | P. č. | Meno a priezvisko | Trieda | Zhyby | Bench-presse 50% | Miesto | |---------|---------------------|----------|---------|--------------------|---------------| | 1. | Martin Snopek | I.F | 19 | 40 | 3. | | 2. | Michal Viazanko | I.SB | 16 | 28 | 6. | | 3. | David Ondruš | I.SB | 15 | 59 | 2. | | 4. | Matej Luterančík | I. SB | 20 | 43 | 1. | | 5. | Stanislav Zajonc | I.SA | 10 | 34; | 8. | | 6. | Adam Štofaník | I.C | 13. | 42 | 5. | | 7. | Erik Miško | I.C | 12 | 37 | 7. | | 8. | Marián Špinler | I.C | 4 | 24 | 10. | | 9. | Pavol Tkáč | I.B | 8 | 30 | 9. | | 10. | Norbert Kundrat | I.B | 12 | 50 | 4. | Silový dvojboj – II. ročník Finále – 25.06.2014 | P. č. | Meno a priezvisko | Trieda | Zhyby | Bench-presse 50% | Miesto | |---------|---------------------|----------|---------|--------------------|---------------| | 1. | Daniel Šimko | II.SB | 9 | 40 | 5. | | 2. | Kristián Petrik | II.C | 13 | 50 | 3. | | 3. | Rastislav Kachman | II.SA | 18 | 45 | 2. | | 4. | Stanislav Ševčík | II.A | 11 | 41 | 4. | | 5. | Marek Škreptáč | II. SA | 15 | 62 | 1. | Silový dvojboj – III. ročník Výsledky – triedne kolo – máj – jún 2014 | P. č. | Meno a priezvisko | Trieda | Zhyby | Bench-presse 75% | Miesto | |---------|---------------------|----------|---------|--------------------|---------------| | 1. | Lukáš Darák | III. B | 20 | 18 | 1. | | 2. | Damián Meščan | III.B | 16 | 10 | 2. – 3. | | 3. | Ján Sabol | III.B | 13 | 11 | 2. – 3. | | 4. | Marcel Mitra | III.B | 8 | 7 | 4. |

PaedDr. Eva Buzgová

Nový investor do RWE IT

novy-investor novy-investor Dňa 19.6.2014 oznámila RWE IT zmenu vďaka novému investorovi: -RWE IT Slovakia sa stáva FPT Slovakia, dcérskou spoločnosťou FPT software, -Slovensko sa vďaka prítomnosti FPT software na našom trhu dostane medzi významné IT veľmoci, -V Košiciach pribudne viac ako 200 nových pracovných miest. RWE IT Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. Medzi jej hlavné úlohy patril od začiatku rozvoj softvéru, údržba IT riešení, integrované bývania, či vývoja a podpory business. Po 10 rokoch existencie však RWE IT Slovakia narazila na hranice trhu, preto sa rozhodla pre zlúčenie s vietnamskou spoločnosťou FPT software, ktorá predstavuje jedného z najsilnejších hráčov na svetovom IT trhu. FPT software sa tak dostane na slovenský trh, odkiaľ plánuje expandovať ďalej do Európy. Pri tejto príležitosti navštívil Slovensko aj Dr. Truong Giia Binh, zakladateľ FPT koncernu, viceprezident The Asian-oceanic Computing Industry Organisation a predseda Vietnam Software Association, jedna z najvýznamnejších osobností IT priemyslu na svete. Do portfólia podporovaných škôl FPT software okrem univerzít bude patriť aj SPŠE, Prešov.

Ing. Slavomír Kožár

Výročná Cisco Netacad konferencia 2014

20.6.2014 sa v priestoroch knižnice Technickej Univerzity v Košiciach uskutočnila Výročná konferencia Programu Netacad na Slovensku a v Čechách. Program konferencie bol zameraný na propagáciu kurzov IT Essentials a ich rozsiahlejšiu implementáciu do vzdelávania. V tejto oblasti sa svojimi skúsenosťami prezentovala aj naša škola prostredníctvom príspevku Ing. M. Vujčíka. Ako každý rok boli účastníci oboznámení so stavom programu Netacad na Slovensku a v Čechách. Bola predstavená aj vízia rozvoja programu Netacad do budúcnosti. Konferencia pokračovala neformálnym stretnutím v prírode na Aničke, kde si pri účastníci vymieňali názory a skúsenosti nielen z oblasti Netacad, ale aj vzdelávania, implementácie programu do výučby a stavu na školách.

Ing. Martin Vujčík

Energetický deň – PSK

energeticky-deDňa 25. 6. 2014 sa naša škola zúčastnila Energetického dňa na VÚC Prešovského samosprávneho kraja, kde sme predstavili úspešné práce našich študentov a učiteľov. Prezentácia mala veľký ohlas zo strany návštevníkov. Najväčšiu pozornosť pútal tancujúci robot.

Ing. Vladimír Vook

Klimatické zmeny – naša výzva

V rámci Energetického dňa v Prešovskom kraji sa uskutočnila fotografická súťaž zameraná na ekológiu pod názvom. Klimatické zmeny – naša výzva. Víťazom sa už po tretíkrát stal študent III. SB, Matej Dujava, ktorý zaujal porotu obsahovým aj technickým spracovaním témy. Na druhom mieste sa so sadou zaujímavých fotografií umiestnil študent II. SA triedy, Patrik Pribula. O tretie miesto sa delia Eva Sabovíková z II. SB triedy, ktorá na svojich fotografiách poukázala na negatívne ekologické javy, a Marek Havira z III. SB, ktorý svojim fotografiám dodal poetický nádych. Výhercom blahoželáme.

Mgr. Anna Pašenová, RNDr. Anna Budišová

Majstrovstvá Slovenska v atletike

majstrovstva-sNáš najúspešnejší študent v atletike, Stanislav Soták z II. SB, opäť výborne reprezentoval školu. Na krajskom kole v atletike obsadil v skoku do diaľky skvelé 2. miesto výkonom 603 cm. Ešte viac sa mu darilo v jeho silnejšej disciplíne skoku do výšky, kde výkonom 178 cm postúpil na majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov stredných škôl do Nových Zámkov. Tu vo veľmi silnej konkurencii zabojoval a výkonom 182 cm obsadil krásne 4. miesto. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Štefan Dankovič

Nový kráľ stolného tenisu 2014

novy-kral-st Dlhodobá súťaž jednotlivcov školy v stolnom tenise sa skončila víťazstvom Mariána Dujavu z III.B, ktorý neprehral ani v jednom zápase. Finále zohral proti študentovi Petrovi Hovanovi z I.SB. Napriek presvedčivej výhre konštatujeme, že prvák si počínal výborne a v jednom sete porazil svojho kolegu. Hralo sa systémom na 3 víťazné sety. Finálový zápas skončil výsledkom 3:1. Súťaže sa zúčastnilo 12 študentov I.-III. ročníka.

PaedDr. Eva Buzgová

Stolnotenisový turnaj zamestnancov

stolnotenisovyAj ku koncu školského roka sme si my, športu chtiví zamestnanci našej školy, zmerali sily v ďalšom športovom odvetví, tentoraz v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho celkovo 12 účastníkov v mužskej aj ženskej kategórii. Medzi mužmi sa z víťazstva tešil Ing. Ladislav Štamborský a medzi ženami dominovala Mgr. Janka Feňovčíková. Turnaj mal skvelú úroveň aj atmosféru a dúfam, že na budúci rok prilákame aj ďalších kolegov.

Mgr. Štefan Dankovič

Beh olympijského dňa

beh-olympijskeAj v mesiaci jún naši študenti ukázali, že atletika je u nich veľmi populárna. V rámci behu olympijského dňa 9 študenti SPŠE opäť úspešne reprezentovali našu školu. V kategórii dorastencov v behu na 3000 m obsadil Martin Bendík z I.SB skvelé 3. miesto a v kategórii juniorov rovnako na 3000 m zvíťazil Patrik Dziak z III.B pred Vladimírom Dufalom z II.A. Blahoželáme.

Mgr. Štefan Dankovič

SPONZORI