2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Krok do života

Jedenásty máj 2012 sa do mysle štvrtákov na SPŠE v Prešove zapísal veľkými písmenami radosti a možno aj nostalgie. Lúčili sa so spolužiakmi a učiteľmi školy pred odchodom na akademický týždeň a pred absolvovaním takzvanej SKÚŠKY DOSPELOSTI.

Po slávnostnom otvorení maturitných skúšok v jednotlivých triedach dňa 21.5.2012 o ôsmej hodine predstúpili pred predmetové maturitné komisie prví študenti, aby preukázali svoje znalosti získané počas štyroch rokov štúdia na našej škole. Ako nasledujúca tabuľka ukazuje, medzi množstvom pekných odpovedí sa našlo aj niekoľko takých, ktoré neboli po obsahovej stránke hodné maturanta. Opravnej maturitnej skúšky z teoretickej časti odbornej zložky sa v septembri zúčastnia piati žiaci a šiesti budú absolvovať opätovne praktickú časť odbornej zložky.

predmetúroveňpočet žiakovpočet známokpriemer
12345
ANJB1108443025901,99
NEJB124668402,42
SJL-1325133321602,10
TČOZ-1322534373152,67
PČOZ-1324133341862,36
MAT-5939173001,39

Na dobrovoľnú skúšku z matematiky sa na externú časť prihlásilo 79 študentov. Dvadsiati z nich od ústnej časti skúšky z matematiky odstúpili. Dvaja študenti absolvovali dobrovoľnú skúšku z jazyka nemeckého.

Až 55 študentov pred maturitnú komisiu predstúpilo s obhajobou vlastného projektu. Riešitelia pracovali na svojich témach až do januára a s výsledkami svojej práce predstúpili na školskom kole SOČ. Už v iných článkoch ste mali možnosť oboznámiť sa s úspechmi týchto prác aj v celoštátnom kole súťaže SOČ a je len samozrejmé, že práve tieto práce zaujali aj maturitné komisie.

Myslíme si, že sú chvíle, ktoré si zaslúžia chvíľočku pozastavenia v zhone bežných dní a práve takou je aj „KROK DO ŽIVOTA“. Novinkou v tomto roku bola školská slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení v telocvični školy za prítomnosti rodičov a učiteľov, teda tých, ktorí najviac prežívali radosti a strasti stredoškolského štúdia absolventov 2012. Slávnostný príhovor predniesol Ing. Miloslav Karaffa, riaditeľ firmy ELCOM. Slová človeka, ktorý elektrotechnike venoval aktívne a úspešne veľkú časť svojho pracovného života boli pre absolventov dôstojným privítaním v svete práce. Po odovzdaní maturitných vysvedčení nasledovali oceňovania najúspešnejších študentov zo štvrtého ročníka. Na návrh pedagogickej rady udeľuje riaditeľ školy osobnostiam z absolventského ročníka RAD SPŠE PREŠOV. Mali by to byť študenti s mimoriadnymi zásluhami v šírení dobrého mena školy, ktorí sú osobnosťami aj medzi spolužiakmi. Nie každý rok bol takýto „úrodný“. Boli roky, keď toto ocenenie nebolo udelené nikomu. O to väčšiu radosť sme mali pri odovzdávaní plakety až trom oceneným v tomto roku. Nie je prekvapením, že na udelenie RADU SPŠE PREŠOV v školskom roku 2011/2012 boli za mimoriadne študijné výsledky a reprezentáciu školy navrhnutí študenti Michal Jurečko, Slavomír Kožár a Pavol Vargovčík, ktorí boli na popredných miestach na celoštátnych súťažiach ba aj na medzinárodnej úrovni. Aj na tomto mieste si zaslúžia pochvalu a naše srdečné blahoželanie. Okrem morálneho ocenenia získali menovaní aj finančnú odmenu od Nadácie SPŠE Prešov a od Rodičovského združenia pri SPŠE Prešov. Pevne veríme, že slávnostné ukončenie maturitných skúšok sa stane tradíciou a peknou bodkou za jednou etapou života absolventov SPŠE v Prešove.

Ing. Judita Sakáčová

A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná...

Keď sme naposledy stáli takto vyobliekaní a všetci pokope, čakali sme na naše zelené stužky. Na symbol našej dospelosti, ale hlavne na symbol príslušnosti k elitnému klubu maturantov. Zelená stužka tiež symbolicky predznačovala boj, ktorý sme sa chystali bojovať s kvantami učiva, maturitnými komisiami. Obaly v našich rukách jednoznačne hovoria o tom, že tento boj sme vyhrali. Samozrejme našli sa aj dezertéri z matematického frontu, ako aj takí, ktorí si nepočínali až tak úspešne a budú si skúšku musieť zopakovať. Opakovanie je ale matkou múdrosti a tak myslím, že nie len ja im prajem veľa úspechov v ďalších skúškach.

Väčšina z nás teda drží v rukách obal, ktorý zdanlivo znamená, že sme už skončili, že už s touto školou nemáme nič spoločné. Opak je však pravdou. Už navždy bude SPŠE zapísaná v našom Curriculum Vitae. Už navždy sa budeme pretĺkať životom s pečaťou tejto prestížnej školy.

Preto by som sa týmto chcel poďakovať vedeniu školy za to, že môžeme byť právom hrdí na našu alma mater. A zároveň im popriať veľa dobrých rozhodnutí, aby sme aj po desiatich rokoch mohli skonštatovať, že táto škola je stále tá najlepšia, že je to škola, ktorú by sme si vybrali opäť, a že my budeme mať právom na čo byť hrdí.

Iste, že naše štúdium nebolo stále ružové. Každý robí chyby. Aj my, aj profesori, aj škola ako taká. Školský systém rozhodne nie je dokonalý, každý sa s ním pasoval ako vedel. Ani v živote to vraj nebude nejaké ružové. Múdrejší ľudia ako my všetci v tejto miestnosti povedali: „ ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“. Toto ťažké cvičenie malo aj svoje výhody. Našli sme v škole spoločného nepriateľa, čo dokonale stmelilo naše kolektívy.

Tento boj sme viedli so systémom, ale našu ofenzívu si vždy odskákali aj niekedy nevinní profesori. Boli to práve oni, ktorí to so svojim zápalom často preháňali a aj napriek nášmu odporu sa z nás pokúšali vychovať technikov, ekonómov a inteligentných ľudí. Ako vraví slávny Vavrekov zákon: “napätie medzi žiakom a učiteľom je priamo úmerné žiakovmu odporu k učeniu“.

A keďže obdobie nášho učenia už skončilo a teda aj náš odpor k učeniu je nulový, tak aj napätie medzi nami a Vami, páni profesori, sa limitne blíži k nule. Dúfam teda, že zažijeme ešte veľa príjemných stretnutí po rokoch, alebo aj po pár dňoch v meste. Všetci sa na tieto stretnutia špeciálne tešíme aj z dôvodu toho slastného pocitu, že už nikdy nám nedáte zlú známku, nezvýšite hlas. Dnes sme ale posledný deň študenti strednej školy a tak chceme naposledy využiť šancu poďakovať Vám. V mene všetkých nás vám týmto ďakujem.

Trošku ma mrzí účasť alebo skôr neúčasť rodičov. Verím, že je to len chýbajúcou tradíciou týchto podujatí a časom si nájdu aj obľúbenosť u rodičov. Tento moment by mal patriť práve im. Moment vďaky za všetko, čo pre nás robili , vďaka čomu sme to dotiahli až sem. Ďakujeme Vám Mamy, Otcovia.

Teraz už definitívne prichádza chvíľa kedy všetci opustíme brány strednej školy. Táto rozlúčka by mala byť zároveň aj našou prísahou. Prísahou, že budeme navždy ctiť zásady tejto školy. Rozhodne nie všetky, no tie hlavné nás budú dúfam sprevádzať celým životom. Presnosť, zodpovednosť, poriadok a disciplína. Takisto hlad po vedomostiach a ďalšom poznávaní a učení sa. Ja osobne nie som veľmi nábožensky založený človek, ale použil by som vetu, s ktorou americký prezident končí každý svoj prejav. V tom nám Boh pomáhaj.

Slavomír Kožár

Prijímacie konanie pre školský rok 2012/2013

Na základe upraveného plánu výkonov Odboru školstva PSK po uskutočnenom zápise a následnom odvolacom konaní otvárame v školskom roku 2012/2013 6 tried v nasledovnej štruktúre:

  • 4 triedy študijného odboru elektrotechnika
  • 2 triedy študijného odboru informačné a sieťové technológie

V súlade so schválenými kritériami prijímacieho konania študijný odbor technické a informatické služby v elektrotechnike neotvárame, nakoľko sa nezapísal minimálny počet žiakov potrebný pre otvorenie triedy uvedeného odboru. Prihlášky zapísaných žiakov boli so súhlasom zákonných zástupcov žiakov preradené na študijný odbor elektrotechnika, respektíve bol na úrovni riaditeľov škôl sprostredkovaný ich presun na Obchodnú akadémiu Volgogradská 3 Prešov.

Záujem o ubytovanie v Školskom internáte pri SPŠE prejavilo 29 žiakov budúceho I. ročníka. Všetkým žiadostiam o prijatie do školského internátu prijímacia komisia vyhovela.

Mgr. Václav Vystavěl

Exkurzia PANASONIC Krompachy

Dňa 11.5.2012 sa uskutočnila exkurzia vo firme Panasonic v Krompachoch, ktorú zorganizoval MÚ priemyselnej informatiky. Zúčastnili sa na nej študenti III. B a III. C triedy spolu s vyučujúcimi odborných predmetov Ing. Marcinčinovou a Ing. Kollarčikom.

Exkurzia bola určite pre študentov poučná, pretože mali možnosť vidieť konkrétnu výrobu plošných spojov rôznymi spôsobmi, osadzovanie dosiek plošných spojov pomocou CNC strojov, vizualizáciu a kontrolu osadzovania a následnú kompletizáciu hotových výrobkov.

Súčasťou exkurzie bola aj prezentácia firmy a jej vyrábaných produktov. Na základe odozvy študentov je potrebné takéto exkurzie organizovať s prepojením na odbornosť jednotlivých tried.

Ing. František Kollarčik

Telovýchovno-výcvikový kurz študentov 1. ročníka

V dňoch od 21.5.2012 do 25.5.2012 organizoval metodický útvar TEV športový kurz študentov 1. ročníka formou dennej dochádzky, striedaním netradičných športov (bowling, squash, lanové centrum, spinning, TXR tréning, plávanie, sauna, masáž). Cieľom kurzu bolo otestovať plaveckú gramotnosť žiakov, pripraviť ich na racionálne využívanie voľného času, formovať u žiakov aktívny prístup k zdraviu. Z celkového počtu študentov 1. ročníka (163) bolo aktívnych 132 (80,98%), 18 študentov (11,04%) bolo chorých, 6 študenti (3,68%) boli oslobodení, pracovali v škole, 7 študenti (4,29%) chýbali.

V testovaní plaveckej gramotnosti 19 študentov ( 11,66%) zaplávalo 100m voľným štýlom, 32 študentov (19,63%) zaplávalo 50m, 10 študentov (6,13%) zaplávalo len 25m, 15 študentov (9,2%) sa hlásilo k neplavcom. 87 (53,37%) študentov sa testovania nezúčastnilo. Najlepšie sú triedy I. SA, I. A, I. SB. V porovnaní s minulým rokom sú výsledky horšie a konštatujeme nárast plaveckej negramotnosti.

Pri hodnotení dochádzky dosiahla najlepšiu účasť trieda I. SA, trieda I. B bola pod štandardom.

V tomto roku sme obohatili program o novovzniknuté lanové centrum na Sídlisku III. Chlapcov cvičebný program zaujal a mnohí išli za hranicu svojich pohybových schopností: prekonali strach z výšky.

Počas celého kurzu sa o študentov starali odborní asistenti.

PaedDr. Eva Buzgová

Vedomostná súťaž o olympizme

Družstvo školy v zložení: Tomaščík Peter III. C, Dačo Pavol II. SB a Sekera Jakub II. SB obsadilo I. miesto v regionálnom kole, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2012 a postúpilo do celoslovenského finále v septembri 2012.

Regionálne kolo sa organizovalo formou vedomostnej súťaže aj formou novej hry. Projekt je založený na populárnej spoločenskej hre „Človeče, nehnevaj sa!“ Súťažiace družstvá boli reprezentované figúrkami, ktoré sa pohybujú po hracom pláne. Ak figúrka stúpila na farebne vyznačené políčko, družstvo odpovedalo na otázku, alebo plnilo rôzne úlohy. Výhodou hry bolo, že nevyžadovala žiadnu teoretickú prípravu. Otázky boli jednoduché s možnosťou výberu z troch odpovedí. Pri riešení úloh stačila prirodzená kreativita a logické myslenie mladých ľudí. Okrem toho hru spájala vedomostná časť, v ktorej naši chlapci excelovali s jednoduchými a zábavnými pohybovými aktivitami.

Súťažilo sa v štyroch kolách: 1. kolo bol vedomostný test, 2. kolo odpovede na otázky s hodnotou 1 bod, 3. kolo dvojbodové otázky a 4. kolo družstvá mali možnosť vyberať z ponuky otázok rôznych bodových hodnôt.

PaedDr. Eva Buzgová

Aktivity tried

Telovýchovno-výcvikový kurz I. B

21.5. 2012 sme sa zúčastnili telovýchovného kurzu pre prvý ročník SPŠE v Prešove. Rozdelili sme si program podľa tried. Prvý deň sme boli na bowlingu a na plávaní. Takmer každému sa podarilo v prvý deň dosiahnuť maximálne výkony. V utorok sme absolvovali spinning a lanové centrum, kde sa nám veľmi páčilo. Bowling a squash v stredu išiel všetkým perfektne. Štvrtok sme mali vysnívanú saunu a masáž – nemám slov bolo “suupppeeerrrskvelo“. V piatok bol svalovkový relax v bazéne. Škoda, že o rok nemôžeme ísť zase.

Večerný beh Prešovom

Dňa 8.5.2012 sa uskutočnil 52.ročník tradičného atletického podujatia v uliciach Prešova. Tento ročník bol spojený s privítaním štafety Posolstvo Hrám XXX. Olympiády Londýn 2012. Súťažiť mohol každý, kto sa odhodlal prísť aj v chladnom počasí, zmerať si sily a porovnať sa s inými. Aj študenti našej školy prišli v tento sviatočný deň na preteky. Urobili dobre, lebo naša tohtoročná účasť bola úspešná.

V kategórii dorastencov v behu na 3000m sa, po tuhom boji v cieľovej rovinke, stal víťazom Pavol Gvušč z II. SA, tretí dobehol Štefan Filičko z I. A a štvrté miesto obsadil Peter Čuha z I. A. Blahoželáme pretekárom k dosiahnutému úspechu.

Mgr. Vladimír Hudáček

Certifikáty E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.

Desiati študenti štvrtého ročníka s priemerom známok na konci druhého polroka v 1. až 3. ročníku do 2,00 absolvovali dňa 31.5.2012 vzdelávanie a dňa 1.6.2012 overenie vedomostí a získali certifikáty odbornej spôsobilosti certifikačného orgánu pre osoby E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov.

Ing. Juraj Budiš

Pozdrav z Istanbulu

Dostali sme prvý pozdrav od našich študentov získavajúcich prax a skúsenosti v tureckom Istanbule! Teraz už všetci z nich naplno zarezávajú na svojich pracoviskách. Presvedčili sa aj o tom aká komplikovaná doprava v Istanbule vie byť. Niektorí z nich cestujú do práce aj hodinu. My z nášho malého Slovenska im želáme veľa štastia a dostatok dychtivosti k spoznanie krás Istanbulu.

SPONZORI