2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rozhovor mesiaca

V minulom čísle sme vám priniesli výsledky krajského kola súťaže Zenit. V marcovom čísle vám ponúkame rozhovor s  Ing. Martinom Ambrozym a súťažiacimi – Petrom Nemergutom, Andrejom T. Bačom a Adamom Valaským.

Kedysi sám súťažiaci, dnes člen odbornej hodnotiacej komisie, Ing. Martin Ambrozy, mal možnosť vidieť a porovnávať súťažiacich v oboch kategóriách. A tak sme mu položili zopár otázok, na ktoré ochotne odpovedal.

Pán inžinier, Vy sám ste zažili atmosféru celoštátneho kola ako súťažiaci (a my prezradíme, že ste zvíťazili). Ako si spomínate na svoje účinkovanie v tejto súťaži?

„Spomínam si na to veľmi rád. Bolo to pre mňa niečo nové, poučné, inšpirujúce. Samozrejme, bola to výzva, ktorú som prijal a teší ma, že som uspel.“

Dá sa vtedajšia súťaž porovnať s tou v súčasnosti?

„Odvtedy ubehlo už pár rokov a pokrok sa nedá zastaviť. Kedysi sa návrh robil ručne na papier, dnes súťažiaci všetko navrhujú na počítačoch. Samozrejme, aj zadania sú preto náročnejšie, no funkčné výrobky môžu súťažiaci využiť aj v domácich dielňach či laboratóriách.“

Ako sa cítite v úlohe člena odbornej hodnotiacej komisie?

„Zatiaľ je to pre mňa niečo nové, teraz som bol po tretí raz členom, takže aj ja sa učím. Je to iný pohľad na vec. Dnes by som už súťažiť nechcel, pretože je dosť náročné byť v strehu celé dva dni.“

 Čo hovoríte na umiestnenie našich študentov?

„Tohtoročná súťaž bola náročná a keďže bodový rozdiel medzi jednotlivými umiestneniami  bol veľmi malý, výkony našich chlapcov nás môžu tešiť. Oboch treba pochváliť za funkčný výrobok, pretože nie všetci túto časť zvládli.“

Na účinkovanie v súťaži sme sa spýtali aj Petra Nemerguta, ktorý súťažil v kategórii A.

 Peter, koľkokrát ste sa zúčastnili súťaže ZENIT ?

„Dvakrát. Prvýkrát ešte ako študent 2. ročníka som súťažil v Novom Meste nad Váhom odkiaľ som si priniesol ocenenie za 3. miesto. Tento rok som v Banskej Bystrici skončil na 11.mieste.“

 Dajú sa porovnať tieto dve súťaže?

„Ako druhák som viac  vnímal rozdiely medzi náročnosťou úloh, nielen teoretických, ale aj praktických. V terajšom ročníku súťaže boli úlohy takmer rovnako obtiažne. Nóvum v tomto ročníku pre mňa  predstavoval návrh obojstrannej dosky plošného spoja, ktorú sme vyrábali fotocestou.“

 Účasť v tejto súťaži neznamená len sedieť v odbornej učebni či laboratóriu a pracovať, ale zažiť aj niečo iné. Čo pre súťažiacich pripravili organizátori?

„Organizačné zabezpečenie bolo veľmi dobré. Mňa osobne potešili odborné semináre, ktoré zrealizovala firma BEL Group. Zapôsobila na mňa aj exkurzia do Pamätníka SNP či ďalšie kultúrne podujatia.“

 Čím Vás táto súťaž obohatila?

„Pochopil som, že má zmysel sa učiť. Využil som poznatky nadobudnuté v škole, najmä z ELN, ELE či elektrotechnických meraní. Naučil som sa zadeliť si čas tak, aby som všetko zvládol. Mal som možnosť vidieť reálne využitie rôznych nových prístrojov a tiež možnosť komunikovať s odborníkmi z praxe.“

Ako by ste motivoval ostatných študentov, aby sa zapájali do takýchto alebo podobných súťaží?

„Účasť v takejto súťaži má vysoký kredit. Človek má možnosť vidieť a zažiť niečo iné, nové. Stretnutia s rovesníkmi, ale hlavne s odborníkmi ho dokážu  obohatiť o nové poznatky, pomôžu mu získať nové skúsenosti. No a v neposlednom rade sú to veľmi hodnotné ceny od sponzorov.“

Na záver sme si nechali nášho najúspešnejšieho súťažiaceho v kategórii ZENIT ELEKTRONIKA  Andreja Tadeáša Baču.

Andrej Tadeáš, Vy ste druhák a my vieme, že ste sa celoštátnej súťaže ZENIT zúčastnili po druhý raz. Dajú sa tieto Vaše  účasti porovnať?

„Áno, dajú. Každý rok je niečo iné a niečo nové. Minulý rok sme na súťaži vyrábali precízny merací prístroj, tento rok to boli analógové voltmetrové hodiny. Rovnako ako minulý rok aj teraz bol súčasťou súťaže vedomostný test. Pre mňa bol test toho roku jednoduchší. Tohtoročnou novinkou bol komplexný Projekt v oblasti elektroniky, v ktorom bolo cieľom čo najpresnejšie navrhnúť obvod tak, aby spĺňal dané kritériá. Na vytvorenie funkčného výrobku sme mali k dispozícii len určité množstvo súčiastok a približne pol dňa.“

 Myslíte si, že to bola pre Vás skôr výhoda alebo nevýhoda?

„Určite výhoda. Ako v predchádzajúcom  roku, tak aj v terajšom ročníku súťaže som sa niečo nové naučil a zdokonalil svoje zručnosti pri náročnej konštrukcii výrobku.“

 V ktorej časti súťaže sa Vám darilo najviac?

„Jednoznačne v praktickej. Výrobok som mal hotový skoro o hodinu skôr ako ostatní súťažiaci a fungoval tak ako mal hneď na prvé zapnutie.“

 Čo bolo pre Vás  najťažšie?

„Test, ale dosť zložité bolo tiež vyrobiť obojstranný plošný spoj fotocitlivou metódou.“

  Vedomosti a poznatky z ktorých predmetov Vám v tohtoročnej súťaži najviac pomohli?

„Najviac praktické poznatky - teda prax, elektronika, ale aj matematika.“

 Čo Vás motivuje zapájať sa do takýchto súťaží?

„Možnosť získať zručnosť a prax, ale aj  nových sponzorov, ktorí mi pomáhajú s projektmi. Motivujú ma aj učitelia v škole, ktorí mi navrhujú súťaže, na ktorých by som sa mohol zúčastňovať.“

 A čo by ste odkázali nielen svojim spolužiakom, ale všetkým študentom našej školy?

„Vývoj technológie sa prejavuje aj na súťažiach. Náročnosť konštrukcie aj testu je z roka na rok ťažšia. Medzi úplnými základmi elektrikára patria nielen teoretické vedomosti, ale aj prax. Veľa súťažiacich práve na tom pohorelo, hoci test zvládli veľmi dobre. Je potrebné mať nejaké praktické skúsenosti s konštrukciami, ale tiež s návrhom. Nebáť sa na sebe pracovať a nedať sa odradiť neúspechmi, lebo tie pomáhajú človeku posunúť sa vpred.

ZENIT V PROGRAMOVANÍ

Po druhý raz sa v rámci ZENIT-u v programovaní súťažilo v kategórii WEBDEVELOPER.

 Tu  našu školu reprezentoval Adam Valalský, ktorý sa v silnej konkurencii umiestnil na 6. mieste.

Aj jemu sme položili niekoľko otázok.

Aké bolo zadanie na súťaži a aký bol čas na riešenie?

„Mali sme pripraviť stránku pre firmu, ktorá poskytuje lety do vesmíru a mali sme na to celkový čas 11 hodín v priebehu troch dní.“

 Priniesla Vám súťaž nejaké zaujímavé skúsenosti a námety?

„Trochu som si precvičil prácu pod tlakom, keďže úlohy boli časovo náročné a bolo zložité stihnúť všetko. Preto bolo potrebné zorganizovať si čas a vybrať si podstatné veci.“

 Zažili ste niečo zaujímavé počas konania celoštátneho kola ZENIT? Čo pre súťažiacich pripravili organizátori?

„Organizátori na nás mysleli nielen po stránke odbornej, ale aj spoločenskej. Posledný deň sme navštívili múzeum SNP, kde bola celkom zaujímavá prednáška, z ktorej vyplynulo mnoho faktov a poznatkov o vojnách na Slovensku i o SNP.“ 

Odporúčali by ste aj mladším študentom zapojiť sa do tejto súťaže a ak áno prečo?

„Určite by som odporúčal, keďže je to možnosť nabrať nové skúsenosti, overiť svoje zručnosti a vyskúšať si prácu na určených zadaniach v časovo náročnejších  podmienkach.“ 

Ďakujeme za úprimné slová, ktoré určite oslovia mnohých našich  šikovných a talentovaných študentov a podnietia ich k osobnostnému rastu. Veď práve takéto súťaže vytvárajú ideálny priestor na sebarealizáciu a upevňovanie kľúčových vedomostí a zručností v živote každého študenta. Sme presvedčení, že naši študenti  budú aj  naďalej potvrdzovať svojou kvalitou skutočnosť, že SPŠE  si právom zaslúži byť medzi najlepšími strednými školami na Slovensku. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy!

PaedDr. Lucia Ligusová

SMART riadenie v elektrickej sieti študenta SPŠE

enersol

Dňa 22. 3. 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Humennom uskutočnilo krajské kolo deviateho ročníka súťaže ENERSOL -SK, ktorá je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, úsporu energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie či znižovanie emisií v doprave. Poslaním súťaže je vytvárať trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Úlohou študentov je riešiť uvedenú problematiku na základe vlastného pozorovania, skúmať technické parametre navrhnutého riešenia, popísať finančné úspory, zostaviť výrobok na základe vlastného výskumu a obhájiť výsledky pred odbornou porotou.

enersol1-png

Na krajskom kole v Humennom súťažilo v 3 kategóriách – Hlavnej, Tvorivej a Propagačnej – osem tímov z Prešovského kraja. Prvé 2 tímy z každej kategórie získali možnosť postúpiť do celoštátneho kola. V Hlavnej kategórii študenti prednáškovou formou interpretovali vybrané témy, ktoré mali podporiť osobným stanoviskom – návrhom, ako využiť výsledky svojej práce napríklad v rodinnom živote alebo na pracovisku. V rámci Tvorivej kategórie študenti v spolupráci so svojimi konzultantmi využili svoje tvorivé schopnosti a vytvorili funkčný výrobok. Tretia, Propagačná kategória, je doplnkovou, v ktorej mali študenti rôznymi formami umeleckej činnosti (plagát, propagačný materiál, literárna činnosť) predstaviť svoje témy z prvých dvoch kategórií.

enersol2-png

V Tvorivej kategórii mala svoje zastúpenie aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov. Školu reprezentovali Andrej Tadeáš Bača z II.C a Patrik Brindza z III.C pod vedením profesora odborných predmetov Jána Halušku. Andrej navrhol a vytvoril zariadenie určené na prenos dát po distribučnej sieti 230/400V, s využitím technológie Powerline. Patrik Brindza mu tento prístroj pomohol pred odbornou porotou prezentovať. Aká myšlienka priviedla Andreja k vytvoreniu tohto prístroja?

„Mojou inšpiráciou bol minuloročný projekt inteligentného verejného osvetlenia. Úlohou tohto prístroja je prenášať dáta po existujúcej sieti bez využitia bezdrôtovej technológie alebo využitia nových káblov. Zostrojil som prístroj, ktorý pozostáva z prijímača a vysielača. Vysielač prenáša prenesené bity priamo po 230V sieti tak, že prenáša 1 bitovú informáciu v čase, kedy napätie v sieti klesá tesne za nulu. Vysielač je regulátor typu phase cut stavaný na 230V 10A. Prijímač deteguje prenesenú informáciu a spracúva ju podľa napísaného programu. Touto metódou je informácia spoľahlivo prenesená na dlhšie trasy. enersol3-copy-pNevyužívame VF moduláciu. Prenesené množstvo dát je malé, ale na využitie k projektu verejného osvetlenia, ku ktorému bol projekt určený, je dostačujúce. Samozrejme, že prenos je možné použiť aj na iné ovládané zariadenia na elektrickej sieti. Komunikácia je jednosmerná, ale dá sa rozšíriť na obojsmernú. Základom je jednoduchý protokol dát - teda jednoduchá a spoľahlivá komunikácia. Ovládanie sa uskutočňuje tlačidlami, alebo povelmi z počítača. Jednotlivé stavy sú zobrazované na displeji,“ vysvetlil Andrej. A ako porota ohodnotila jeho prácu? Andrej Tadeáš Bača v tejto kategórii zvíťazil a postúpil na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 9. a 10. apríla 2019 v Senici.  

enersol4-pngenersol5-png

Projekt ENERSOL – SK je veľkým obohatením v oblasti úspory a využívania alternatívnych zdrojov energie. Víťazstvo študenta SPŠE v tejto súťaži je potvrdením proaktívneho prístupu školy v tejto oblasti a zároveň potvrdením skutočnosti, že škola vo svojom vzdelávacom programe reflektuje na aktuálne trendy a potreby spoločnosti. Aj vďaka tomu sa neustále drží na vrchole pyramídy stredných odborných škôl v Prešovskom kraji a na Slovensku.

Mgr. Lukáš Zgola

Medzinárodný úspech študentov elektropriemyslovky

uspech1-copy-pn

Internet vecí (IoT) je pre širokú verejnosť zatiaľ málo známym pojmom, no pre študentov SPŠE Prešov to nie je nič nového. Vedia, že za týmto termínom sa ukrývajú nové technológie a riešenia z oblasti digitálnych firiem, inteligentných domov, domácností, miest – jednoducho SMART, ale aj jednoduchšie úlohy týkajúce sa napr. sledovania motorových vozidiel, sledovania paliva v ich nádrži, a pod. Svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti potvrdili dva trojčlenné tímy, ktoré úspešne reprezentovali SPŠE Prešov na medzinárodnej súťaži NAG (Networking Academy Games) IoT. Hostiteľom súťaže bola SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s. r. o. v Hradci Králové v Českej republike.

Súťaž pozostávala z troch súťažných kôl, pričom prvé a druhé kolo boli domáce. V tých organizátori zadali úlohy, ktoré prihlásené tímy riešili v domácom školskom prostredí a výsledky v podobe programov, zapojení a videí uložili do určitého termínu na Git serveri. Uložené výsledky boli následne hodnotené odbornou komisiou. 

uspech2-copy-pn

V prvom kole bolo úlohou súťažiacich zoznámiť sa s vývojovými doskami Raspberi Pi a ESP E-12. Následne mali otestovať na Raspberi Pi pomocou jednoduchých príkladov vstupné a výstupné porty napr. ovládanie LED, RGB LED, bzučiak, tlačidla. Zároveň mali pripojiť k Raspberi Pi snímače a otestovať snímanie veličín. Po zvládnutí takýchto jednoduchých úloh mohli študenti pristúpiť k samotnému publikovaniu nameraných hodnôt  na vzdialenom serveri. Údaje jednotlivých tímov boli publikované v mapke.  Po zoznámení sa s funkciou Raspberi Pi študenti začali pracovať s doskou Arduino na ktorej si mali vyskúšať činnosť digitálnych a analógových vstupov a výstupov, ku ktorým pripájali potenciometer, fotorezistor, analógový teplomer, LED pásik a enkodér. Arduino bolo tiež použité ako zabezpečená centrála, ku ktorej bol pripojený PIR senzor a otrasové čidlo. Výsledky jednotlivých úloh boli zdokumentované do videa.

uspech3-png

Cieľom druhého kola bolo vytvoriť meteorologickú stanicu, ktorá sa skladala z modulu ESP 8266, ku ktorému boli pripojené snímače tepoty, vlhkosti, tlaku a svetla. Ich komunikácia bola riešená pomocou zbernice I2C. Modul ESP 8266 mal za úlohu preposielať cez wifi údaje na základňu tvorenú Raspberi Pi pomocou MQTT protokolu a následne na vzdialený server. Súťažné tímy mali pre meteorologickú stanicu vytlačiť kryt na 3D tlačiarni a navrhnúť program, zapojenie a konštrukciu solárneho panelu sledujúceho polohu slnka, ktorý mal nabíjať batériu napájania meteorologickej stanice.

uspech4-copy-pn

Posledné, tretie – finálové kolo, sa uskutočnilo v Hradci Králové 22. 3. 2019.  Počas 3 hodín mali súťažné tímy vytvoriť web server na doske ESP 8266, ktorá mala hosťovať stránku ovládajúcu krokový motorček, a to ako dobu kroku tak aj smer jeho otáčania. Ovládanie pripojenia ESP 8266 bolo riešené pomocou tlačidiel a indikátorov LED. V rámci celej lokálnej siete v mieste konania mali jednotlivé tímy pridelené statické IP adresy. Na základe tejto adresy sa mohli zariadenia pomocou webového prehliadača pripojiť k danej stránke súťažného tímu. Súťažiaci museli počas posledného kola skombinovať vedomosti z oblasti elektroniky pri zapájaní elektrických obvodov, programovania pri tvorbe zdrojového kódu, tvorby webstránok pre vytvorenie stránky bežiacej na danom ESP 8266 a napokon počítačových sietí, kde zúročili vedomosti pre pripojenie ESP 8266 k lokálnej sietí.

uspech5-copy-pn

Vo finále sa stretlo 21 najlepších tímov z celkového počtu 49 prihlásených tímov. Dva trojčlenné tímy SPŠE Prešov – „Maslosaurus“, v zložení Martin Fujda, Ľubomír Hoffman, Marek Feťko, a „SPŠEpadeni“, v zložení Matej Kandráč, Ján Kočiš a Tomáš Ján Kuchár sa v silnej konkurencii nestratili. Tím Maslosaurus získal bronzovú medailu za 3. miesto a tím SPŠEpadeni sa umiestnil na 11. mieste. Študentom za vynaložené úsilie patri veľká gratulácia a zároveň poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy, mesta Prešov a Prešovského kraja.

Internet vecí je prienikom viacerých perspektívnych oblastí a odborov, ktoré študujú študenti na SPŠE Prešov.  Inovácie vo vzdelávacom procese, kvalitné podmienky, talentovaní študenti a skúsení pedagógovia prinášajú škole nielen úspechy na súťažiach, ale predovšetkým vysokú uplatniteľnosť a atraktivitu jej absolventov na trhu práce na Slovensku i v zahraničí.

Ing. Ondrej Kontura

Nové vesmírne technológie

 „Keď sa pozrieme na to, ako funguje a čo prináša vesmírny priemysel, malo by byť jasné, že tento vlak nám nesmie ujsť,“ takto zhrnul dôvody usporiadania prvej slovenskej konferencie VýťahConf. so zameraním na vesmírny priemysel jej spoluorganizátor Adam Gala.

Cieľom konferencie, ktorá sa uskutočnila 20. 3. 2019 v Bratislave, je pomôcť  rozvoju vesmírnych technológií v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sú zatiaľ silne závislé na automobilovom priemysle.  Na pódiu vystúpilo viac ako 15 rečníkov z celého sveta – úspešní podnikatelia, futuristi, kozmickí architekti, inžinieri – z inštitúcií zaoberajúcich sa vesmírnym výskumom, okrem iného z NASA a ESA.

matej-matej-a-i

Medzi účastníkmi konferencie  boli aj dvaja študenti SPŠE Prešov – Matej Hakoš (IV.SB) a Matej Mazúr (I.SB). Počas konferencie absolvovali niekoľko osobných stretnutí s významnými odborníkmi, od ktorých získali podrobnejšie informácie o rozvoji kozmonautiky vo svete i na Slovensku, tiež sa dozvedeli o výhodách, výzvach či práci na kozmických technológiách. Nezabudnuteľným zážitkom pre oboch bolo stretnutie s prvým slovenským kozmonautom  Ivanom  Bellom a spoločná fotografia s Marekom Aldorfom, programovým manažérom ESA BIC.

Nás zaujímalo, ako sa chlapci k problematike vesmírnych technológií dostali, a preto sme ich požiadali o krátky rozhovor.

Je vesmírna problematika vaším koníčkom?

Matej H.: Už od malička ma zaujímal vesmír. Od základnej školy som veľmi rád chodieval do planetárií. Planéty, asteroidy, iné planéty. Najviac ma však zaujímal Mars a jeho osídľovanie. Rád som skúmal planéty v našej sústave pomocou simulátorov.

Matej M.: Mojím koníčkom je hlavne stavba robotiky. Myslím si, že vesmír ako taký je zaujímavý a treba ho spoznávať aj  na základe robotov. Keďže mám len 16 rokov, tak sa veľmi  nedá pracovať na vesmírnych technológiách, a preto zatiaľ zostávam s robotmi na zemi.

Dozvedeli ste sa aj zaujímavé informácie o IT technológiách vo vesmírnom priemysle?

Matej H.: Mnoho informácií bolo zaujímavých. Dozvedel som sa, že dnes už vôbec nie je nemožné urobiť startup vo vesmíre. Veľmi prekvapivé bolo zistenie, aké množstvo  ľudí pracuje na technológiách, ktoré nám v budúcnosti pomôžu osídľovať iné planéty. 

Matej M.: Veľa informácií pre mňa bolo nových. Jednou z tých najzaujímavejších bolo využitie trysiek  s rôznym  pohonom pre satelity.

Čo bolo pre vás najsilnejším momentom?

space-png

Matej H.: Najsilnejším? Rozprávanie Ivana Bellu. Sám priznal, že nemal veľa času pozorovať vesmír, keďže mal veľa povinností, ale postupom času si začal uvedomovať, aké to všetko bolo krásne.

Matej M.: Pre mňa najsilnejším momentom  bola  už samotná účasť na konferencii,  to,  že  som sa mohol stretnúť s ľuďmi z celého sveta a počúvať, čo  robia a môcť sa s nimi o tom porozprávať. Ale ten naj moment bolo stretnutie s  Ivanom Bellom, ktorý rozprával o svojich  zážitkoch. Predsa len to bol jediný účastník, ktorý bol vo vesmíre.

Chceli by ste niekedy v budúcnosti pracovať v tejto oblasti?

Matej H.: Ako som už spomínal, zaujímavým zistením bol pre mňa fakt, že dnes je veľmi jednoduché mať startup zameraný na vesmírne technológie. Tak si myslím, že to nie je niečo nereálne.

Matej M.: Priznám sa, rozmýšľal som aj o tejto možnosti.  Ja by som sa chcel venovať robotike v oblasti vesmíru. Mojím  prvotným cieľom je najprv úspešne zmaturovať, študovať na vysokej škole ... Ale kto vie, je to ešte dlhý čas a všeličo sa môže zmeniť.

Zároveň by sme chceli poďakovať našej škole a združeniu IT Valley, že nám umožnili zúčastniť sa na tejto konferencii a posunúť tak naše vedomosti v oblasti poznania vesmíru pomocou nových IT technológií vpred.

Ďakujeme za rozhovor a obom prajeme, aby sa ich sny raz zmenili na skutočnosť.

 A ešte odkaz pre všetkých, ktorých táto vesmírna problematika zaujala - viac informácií o konferencii sa dozviete na https://www.vytahconf.com

Matej Mazúr, Matej Hakoš, PaedDr. Lucia Ligusová

Študenti SPŠE na Network Academy Games 2019

nag1-png

V piatok 22. 3. 2019 sa opäť na pôde FEI TU v Košiciach uskutočnil už 14. ročník súťaže NAG 2019 organizovanej pre študentov programu Netacad v oblasti konfigurácie sieťových zariadení, ktorého sa opäť zúčastnili aj študenti SPŠE v Prešove. Cieľom programu sieťových akadémií, ktorý je na slovenských školách od roku 1999, je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Len na Slovensku je doň zapojených päť univerzitných pracovísk a viac ako 80 stredných škôl. Ročne pripravia viac ako 600 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a od roku 1999 bolo do programu zapojených takmer 50 000 študentov stredných a vysokých škôl.

nag2-png

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Kategória ”HS3” - súťaž družstiev študentov stredných škôl. Každá zúčastnená stredná škola môže nominovať max. dva trojčlenné tímy. Kategória „UNI” – súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov. Zúčastnená škola môže nominovať max. dvoch jednotlivcov. Súťažiacich preveril on-line vedomostný test (časový limit max. 30 minút), ale najmä praktická časť súťaže (časový limit max. 90 minút). Pri riešení úloh na segmentoch laboratórnej siete museli účastníci preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Nad transparentnosťou a hodnotením dohliadala odborná hodnotiaca komisia.

nag3-png

Aj tento rok sme do súťaže prihlásili maximálny počet súťažiacich – dve družstvá a dvoch jednotlivcov. V celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií si v kategórii HS3 (družstvá SŠ – 24 družstiev) vykonfigurovali „bronzové3. miesto (A. Kapera, J. Paluba, F. Karniš) a 6. miesto (A. Valalský, D. Paranič, J. Kováč). V kategórii UNI (SŠ jednotlivci – 22 súťažiacich) sa nám medailové miesta tesne neušli. J. Paluba skončil na 5. mieste a D. Paranič  sa umiestnil na 9. mieste.

Našim študentom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže. Celkové výsledky súťaže NAG 2019 sú uverejnené na webovej stránke: https://netacad.sk/vysledkova-listina-nag2019/

Tento ročník súťaže bol súčasťou aktivít národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Ing. Martin Vujčík

Výstava súťažných prác SOČ 2019

socvystava-png

Tradične každý rok na SPŠ elektrotechnickej v Prešove organizujeme po školskej prehliadke SOČ výstavu najlepších prác, ktoré ukázali svoje kvality. Preto sa dňa 5. 3. 2019  uskutočnila výstava prác. Výstava začala o 9.00 hod. v učebni OUF a trvala približne tri a pol hodiny. Táto akcia bola zavŕšením celej súťaže.

Výstavy sa zúčastnili práce prezentované v kategóriách Informatika, Elektronika, Hardware, Mechatronika, Problematika voľného času a Tvorba didaktických pomôcok. Študenti zapojení do súťaže sa mohli pochváliť tým, čo dokázali pred ostatnými študentmi našej školy. Určite budú tieto práce inšpiráciou aj pre študentov nižších ročníkov, ktorých čaká o pár rokov zavŕšenie štúdia.  Po dobu trvania výstavy dochádzalo k praktickým ukážkam výrobkov, aplikácií a výmene skúseností, názorov a vylepšení v danej oblasti. Veľké poďakovanie patrí všetkým študentom za ich čas strávený počas výstavy a odbornej hodnotiacej komisii za výber prác pre samotnú výstavu.

Ing. Ondrej Kontura

Matematická konferencia

matkonf2-copy-p

Dňa 15. marca 2019 sa na našej škole uskutočnila 5. Matematická konferencia. Študenti SPŠE v Prešove sa tu stretávajú pravidelne pred súťažou Matematický klokan, kde si vymieňajú informácie prostredníctvom prezentácií a aktívnej diskusie. matkonf1-pngTento rok sa konferencie zúčastnilo viac ako 100 matematiky chtivých študentov. O svoje skúsenosti z minulých rokov sa podelilo 24 z nich. Pripravené prezentácie boli zaujímavo spracované. Prezentujúci odpovedali aj na zvedavé otázky z publika.

Mgr. Jana Kollárová

Vzdelávanie vyučujúcich anglického jazyka

Dňa 06. 03. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo vzdelávanie členov predmetovej komisie cudzích jazykov, ktoré viedla Mgr. Mária Marciová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie z MPC v Prešove. Toto vzdelávanie bolo zamerané na hodnotenie písomných maturitných prác študentov a na prípravu zadaní pre ústnu formu maturitnej skúšky.

Na úvod školenia boli vyučujúci najprv oboznámení s teoretickými informáciami a následne sa pokračovalo nácvikom opravy a hodnotenia vzorových prác PFIČ. Vyučujúci anglického jazyka boli informovaní, ako validne a reliabilne hodnotiť písomnú formu internej časti.

Mgr. Marciová informovala o význame poznania spôsobov hodnotenia internej časti maturitnej skúšky a na konkrétnych vzorových ukážkach písomných prác vysvetlila správne označovanie jednotlivých chýb, poukázala na dôležitosť posúdenia písomných prác viacerými osobami a vyváženia všetkých relevantných okolností.

Vyučujúci AJ boli taktiež oboznámení s nevyhnutnosťou prepojenia analýzy učiva v kontexte so vzdelávacími cieľmi pri tvorbe maturitných zadaní podľa Bloomovej taxonómie výukových cieľov, ako formulovať otázky pre maturitné zadania pozostávajúce z 3 typov úloh: vizuálneho podnetu, tematického okruhu a situačnej úlohy.

Počas vzdelávania bol vytvorený priestor na otázky a odpovede týkajúce sa tvorby maturitných zadaní, pričom bolo poukázané na konkrétne príklady z maturitnej praxe.

Dané vzdelávanie bolo pre vyučujúcich anglického jazyka prínosom, pretože prinieslo nové informácie pre tvorbu maturitných zadaní pre ÚFIČ a hodnotenie PFIČ pre úroveň B1 a B2. Tieto informácie budú následne uplatnené jednotlivými vyučujúcimi v ich pedagogickej praxi.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Matematická súťaž KLOKAN

Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej   súťaže na svete  MATEMATICKÝ KLOKAN. Táto jednorazová súťaž prebehla 21.marca 2019 na štyroch svetadieloch v približne šesťdesiatich krajinách.

Z našej školy sa do súťaže tento rok zapojilo 76 študentov prvého a druhého ročníka, ktorí patria do kategórie Kadet O12 a 80 študentov tretieho a štvrtého ročníka, ktorí  súťažili v kategórii Junior O34.

Výsledky súťaže budú zverejnené organizátorom najskôr 10. 4. 2019 na stránke www.matematickyklokan.sk. Každý súťažiaci dostane diplom a najúspešnejší riešiteľ každej školy diplom školského šampióna. Všetci súťažiaci budú  zaradení do žrebovania, v ktorom   piati z nich  získajú  tablety. Majiteľa šiesteho tabletu vyžrebujú zo všetkých školských šampiónov.  Deväť najúspešnejších stredoškolákov zo Slovenska sa v auguste 2019 zúčastní Medzinárodného tábora najúspešnejších riešiteľov Klokana. Uvidíme, či medzi nimi bude tento rok aj študent našej školy.

Mgr. Mária Solarová

Matematická súťaž NÁBOJ

naboj_logonaboj1-png

Dňa 22. 3. 2019 sa študenti Jonáš Dujava, Dominik Knut, Pavol Baran, Daniel Timko a Ján Paločko zo IV. SA zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže NÁBOJ v Košiciach. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo vyše 500 tímov z desiatich krajín. naboj2-pngNaši študenti sa medzi študentmi ostatných škôl, prevažne gymnázií, nestratili a aj keď sa neumiestnili na medailových pozíciách, získali výborné výsledky. V medzinárodnej súťaži obsadili 161. miesto a v rámci Slovenska sa umiestnili na 24.mieste pri účasti 112 tímov. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

RNDr. Anna Budišová

EČ a PFIČ v SPŠE Prešov

V dňoch 12. 3. – 14. 3. 2019 sa v stredných školách na celom Slovensku uskutočnila externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky. Naša škola nebola výnimkou. Číslom 177 sa radíme medzi školy s najvyšším počtom študentov v maturitnom ročníku. Cieľom EČ a PFIČ MS je overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré nie je možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky.

Klasickým papierovým spôsobom maturovalo v utorok 12. 3. 2019 zo slovenského jazyka a literatúry 134 študentov, elektronickú formu maturity si zvolilo 43 študentov SPŠE. V stredu 13. 3. z anglického jazyka na úrovni B1 maturovalo 109 študentov a na úrovni B2 68 študentov. Pre dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky sa rozhodlo 100 študentov SPŠE, z ktorých 60 vykonalo skúšku klasickou papierovou formou a 40 (z toho 1 v náhradnom termíne) maturovali elektronicky.

Elektronické testovanie v SPŠE sa realizovalo online formou, ktorej jednou z predností je skutočnosť, že študent získa okamžite po ukončení testovania predbežnú informáciu o dosiahnutom výsledku, aj keď ten je zatiaľ neoficiálny.

Po ukončení EČ boli odpoveďové hárky zo SJL zaslané do Bratislavy na Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) na centrálne vyhodnocovanie odpovedí za využitia informačných technológií. Odpoveďové hárky z AJ boli vyhodnotené interne na škole podľa zverejneného kľúča správnych odpovedí a následne boli zaslané na NÚCEM na ďalšie spracovanie za využitia informačných technológií. Odpoveďové hárky z MAT boli zaslané do Bratislavy na NÚCEM na centrálne vyhodnocovanie odpovedí za využitia informačných technológií.

Práce PFIČ sa centrálne nevyhodnocujú, ale hodnotia ich podľa pokynov NÚCEM interní učitelia príslušnej školy s aprobáciou z daného predmetu. Hodnotenie PFIČ MS musí byť ukončené najneskôr desať dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS); v rovnakom termíne = najneskôr desať dní pred konaním ÚFIČ MS musia byť študentom oznámené výsledky (v prípade SPŠE je to 3. máj 2019). Kontrolu kvality hodnotenia prác PFIČ MS vykonávajú predsedovia PMK.

Výsledky všetkých testov z EČ MS budú sprístupnené školám v elektronickej forme 2. 5. 2019.

Výsledky všetkých testov z EČ MS v papierovej forme budú doručené školám do 6. 5. 2019; tieto výsledky sú považované za oficiálne výsledky a tieto budú oznámené študentom.

Mgr. Marek Soták

Centrum záujmového vzdelávania v novom šate

czvotvorenie-jp

Dňa 11. marca 2019 prebehlo slávnostné otvorenie Centra záujmového vzdelávania (CZV), ktoré si v posledných mesiacoch prešlo modernizáciou.

Slávnostné otvorenie prebehlo za prítomnosti riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, MBA, zástupcov riaditeľa, koordinátorky Žiackej školskej rady, Ing. Vladimíry Pastirovej, predsedu ŽSR, Petra Nemerguta a príslušných členov ŽŠR.

Centrum záujmového vzdelávania je miesto, ktoré ponúka študentom priestor na vzdelávanie, ale aj oddych počas voľných hodín. Vďaka skladbe knižničného fondu, ktorým CZV disponuje, si študenti môžu prečítať či vypožičať odbornú literatúru, beletriu alebo cudzojazyčnú literatúru.

Veríme, že vynovené priestory prispejú k spokojnosti našich študentov a že sa v novom interiéri budú cítiť príjemne.

Mgr. Jana Pavlišáková

MAREC – mesiac knihy

mesiacknih-jpg

Na Hlavnej ulici v Prešove naši študenti z ŠI navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava. Mali možnosť si pozrieť veľmi zaujímavú  výstavu Divaldovci.  Divaldovci boli známou a úspešnou rodinou, ktorá pred 150 rokmi v Prešove odštartovala éru fotografovania. Boli priekopníkmi aj v oblasti zhotovovania fotokópií a prevádzkovali prvú svetlotlačiareň v strednej Európe. Z ich ateliérov si odnášali portréty mnohí ľudia a rodiny, no historickú hodnotu majú najmä zábery nášho mesta, Bardejovských kúpeľov, Vysokých Tatier či jaskýň. Študenti mali možnosť vďaka vystaveným exponátom nazrieť hlbšie do histórie Prešova jeho obyvateľov a urobiť si obraz doby pred 150 rokmi.

V polovici marca prebiehala na SPŠE PO externá časť maturitných skúšok. Štvrtáci ubytovaní v našom  ŠI to zvládli a ďalej sa venujú príprave na ústne maturitné skúšky.

mesiacknih2-jpg

Študenti ubytovaní v školskom internáte navštívili Divadlo Alexandra Duchnoviča. Divadelné. predstavenie „Domov“ si pozrelo 15 študentov. Je to  hra o nás a okolnostiach, ktoré nás robia tým, kým sme: o našich rodičoch, láskach, splnených, ale aj o nesplnených snoch. Komédia  nielen o Rusínoch a východe, ale o každom, kto sa niekedy vrátil domov, kto niekedy z domu túžil utiecť a zaujal aspoň jednu z rolí – rodič, dieťa, súrodenec, manžel... Divadelné predstavenie  sa študentom veľmi páčilo, rozosmievalo ich počas celej hry a tiež prinútilo premýšľať o vzťahoch vo svojej rodine.

Separovanie plastov na našom školskom internáte je už dlho samozrejmosťou. Koncom februára v rámci separovania odpadu nám na internátnych bunkách pribudli nádoby na separáciu papiera. Dá sa povedať, že marec bol skúšobným mesiacom, kedy naši študenti ŠI separovali plasty aj papier v duchu: „Separuj odpad – investícia do tvojej budúcnosti.“

Ing. Henrieta Mihaliková

Aktivity tried

Prechádzka na Kalváriu

foto-kalvaria-j

Dňa 14. marca 2019 sme sa my, žiaci 1.B triedy rozhodli, že využijeme po vyučovaní pekné počasie a vybrali sme sa na prechádzku za mesto. Je to miesto, na ktorom sa nachádza známa Kalvária. Zo školy sme vyrazili peši smerom k  Toryse a pri Mestskej hale sme prešli cez cestu. Ocitli sme sa pod kopcom, na ktorý vedie cesta plná mnohých schodov. Cestou hore sme minuli 14 kaplniek. Po vystúpení na vrchol sa nám naskytol pohľad na krásny kostol a pred ním stojace súsošie. Všetky tieto krásne barokové pamiatky boli v minulosti považované za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska. Na lavičkách pred kostolom sme si najprv poriadne oddýchli, urobili si spoločnú fotku a pokochali sa krásnym výhľadom na panorámu Prešova.

Kolektív I. B

Korčuľovanie I.B

foto-korcul

V deň písomnej časti maturitných skúšok, kedy sa štvrtáci trápili pri teste z anglického jazyka, sa naša trieda I. B zúčastnila triednickej aktivity na klzisku v PSK aréne v Prešove. Spoločnosť niektorých ďalších tried z našej školy vytvárala príjemnú náladu doplnenú dobrou hudbou z reproduktorov. Do korčuľovania sa zapojila aj naša triedna pani profesorka Miroslava Gajdošová. Na ľade bolo najprv voľné korčuľovanie pre všetkých žiakov, neskôr sa ľadová plocha rozdelila na dve polovice. Na jednej z polovíc sa pokračovalo vo voľnom korčuľovaní a na druhej polovici sa hral hokej. Hráčom jedného z hokejových tímov bol aj pán profesor Dankovič, ktorý mal vo svojom tíme aj niektorých našich spolužiakov. Menej skúseným žiakom na ľade pomáhali učitelia, ale aj skúsenejší spolužiaci. Bol to pre nás deň plný smiechu a zábavy, hoci niektorí z nás zažili aj nejaký ten pád, ale to patrí prirodzene k športu. Ďakujeme vedeniu školy a triednym učiteľom, že nám umožnili takúto super triednickú aktivitu.

Kolektív I. B

Korčuľovanie II.SA v PSK Aréne

foto-klzisko-jp

Druhý marcový týždeň bol pre maturantov ozaj významný. Pre ich pokoj a sústredenie sa na písomné skúšky z angličtiny sa v stredu (13. 3. 2019) vybrali všetky nižšie ročníky na rôzne akcie - divadelné predstavenie, kino či prechádzku na Kalváriu. I.SA, I.B a II.SA triedy sa rozhodli pre korčuľovanie na ľade v PSK Aréne na ulici Pavla Horova. Skúsení aj začiatočníci, všetci zúčastnení vrátane pánov profesorov si túto športovú aktivitu užívali. Medzi študentmi sa našlo aj pár divákov, ktorí síce nekorčuľovali, avšak povzbudzovali začiatočníkov a sem-tam aj poradili. Poslednú pol hodinu sa hral zápas ľadového hokeja s pánom profesorom Dankovičom ako rozhodcom. Nováčikom dávala rady aj pani profesorka Gajdošová, a dokonca sa spravilo aj pár fotiek vďaka pánovi profesorovi Hudáčkovi. Aj takýmto spôsobom sa dokážu spojiť tri triedy a spoločne stráviť chvíle oddychu.

Radoslav Slatkovský, II.SA

Jarná prechádzka mestom – trieda IV. F

foto-prechadz

20. marca 2019 v prvý jarný deň bolo ozaj krásne. Keďže našej triede v tento deň odpadli posledné hodiny, vybrali sme sa už počas triednickej hodiny na prechádzku mestom, vychutnať si prvé jarné slnečné lúče. Nemuseli sme sa do školy ponáhľať späť, a tak sme sa pomaly „túlali“ mestom, kúpili sme si voňavé malé kroasanty a rozprávali sme sa. Stretli sme aj nášho kamaráta, bývalého absolventa IV. F triedy, Michala Pacindu, ktorý sa k nám rád pridal a porozprával nám, ako sa mu darí. Na záver sme si v parku urobili spoločné foto.

Annamária Kohanová, Martina Staneková, IV. F

Návšteva Solivaru

foto-navste

My, študenti III.C triedy, sme sa počas písomných maturít dňa 13. 3. 2019 vybrali navštíviť národnú kultúrnu pamiatku Solivar. V areáli Solivaru sa nachádzajú jedinečné technické pamiatky Slovenska, ktoré by sme široko ďaleko hľadali len veľmi ťažko. Asi najzaujímavejším objektom bola pre nás budova gápľa spolu so štôlňou Leopold. Udivovalo nás, že aj po vyše dvoch storočiach fungovania, bol drevený mechanizmus stále funkčný. Počas exkurzie sme postupovali presne v smere spracovania vyťaženej slanej vody – soľanky. Ďalšou zastávkou boli drevené cisterny na skladovanie soľanky, odkiaľ soľanka putovala do varne. Vo varni sa soľanka zahrievala, pričom sa z nej odparila voda a ostala čistá soľ. Soľ ďalej putovala do skladu soli, kde sme mali poslednú zastávku. Počasie nám neprialo a prekvapila nás veľká zima, ale aj napriek chladnému počasiu sme so zatajeným dychom obdivovali technológiu výroby soli zo 17. storočia. Počas tejto vychádzky spojenej s exkurziou sme načerpali mnoho nových poznatkov, a taktiež sme sa porozprávali o našich „bežných“ starostiach.

Martin Kľučár, III.C

Boli sme na exkurzii

exkurzia-jpg

Naša trieda IV.A sa dňa 21. 3. 2018 zúčastnila exkurzie v meniarni Podniku MHD v Prešove. Na exkurzii nás odborní pracovníci oboznámili so zariadením a prístrojovým vybavením meniarne. Videli sme množstvo vysoko špecializovaných zariadení, oboznámili sme sa s trakčnými usmerňovačmi, transformátormi a akumulátorovňou. Nakoniec sme videli jednosmernú rozvodňu s káblovými vývodmi z meniarne s napätím 660 V a rýchlovypínač, ktorý istí kladný pól rozvodne. Zaujímavou prehliadkou priestorov nás sprevádzal kvalifikovaný pracovník, ktorý poukázal aj na riešenie havarijných situácii vzniknutých v meniarni. Touto exkurziou, vďaka našej pani profesorke Ing. M. Slávikovej, sme si upevňovali teoretické vedomosti, pretože ako sa hovorí, lepšie je raz vidieť, ako viackrát počuť.

Kolektív IV.A

Basketbal stredných škôl

Dňa 19. 3. 2019 sa basketbalové družstvo našej školy zúčastnilo na turnaji skupinovej fázy obvodného kola v basketbale žiakov stredných škôl. Našu skupinu tvorili tri družstvá. Zápasy sa hrali v telocvični Súkromného gymnázia na Solivarskej 28. V prvom zápase sme hladko zdolali družstvo domácich v pomere 55 : 5. V druhom zápase nás čakal zdatnejší súper z hotelovej akadémie. Aj toho sa nám podarilo zdolať. Po víťazstve 30 : 23 sme vyhrali skupinu a postúpili sme do finále obvodného kola. To sa odohrá 15. 4. 2019. Chlapci si oddýchnu, aby mohli zabojovať, o čo najlepšie umiestnenie.

Družstvo SPŠE Prešov tvorili: Brilla J. ( II.SB ), Ferko V. ( II.B ), Krivý N. ( I. A ), Pankuch A. (III. SA), Vavrek P. ( IV. F ), Koneval P. ( III. B ), Matisko D. ( IV.C ), Vaškovič V. ( IV.C).

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Vladimír Hudáček

Biblická olympiáda

foto-biblicka

21. 3. 2019 sa družstvo našej školy v zložení: Benjamín Greško z I.A, Samuel Mizerák z II.B a Juraj Blaško z II.B zúčastnilo na okresnom kole biblickej olympiády v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu v Prešove. V kategórii stredných škôl sa naši študenti umiestnili na 5. mieste. Súťažili z troch vybraných kníh Svätého písma, a to z knihy Rút, Prvej knihy kráľov a Evanjelia podľa Matúša, pričom spoločnou témou vybraných kníh bola: Vernosť Pánovi. Súťaž pozostávala z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch. Našim chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

Ima Jusková

2. modul Akadémie pre riaditeľov

profesia

V dňoch 20. – 22. marca 2019 sa v priestoroch kongresovej miestnosti hotela Alexandra Wellness v Jánskej doline uskutočnil 2. modul Akadémie pre riaditeľov, ktorý organizuje a finančne zastrešuje Profesia, s. r. o.

Tento modul viedla skupina lektoriek:

 • Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov,

 • Jana Holúbeková, vedúca útvaru HR vo firme Slovnaft,

 • Lucia Lanáková, vzdelávanie zamestnancov v oblasti líderstva vo firme ESET.

  Boli 100 % pripravené a to nielen na korporátnu sféru, ale aj na problematiku školstva.

  Obsah 2. modulu vzdelávania bol zameraný na :

 • rozdiely v komunikácii z pohľadu generácií,

 • efektívnu vs. neefektívnu komunikáciu,

 • hranice a roly manažérskej a líderskej pozície,

 • na manažérske a líderske nástroje,

 • asertivitu v praktickej rovine, poskytovanie spätnej väzby, spätnú väzbu ako prevencii

  konfliktu a rozvojovým nástrojom,

 • štýly vedenia a skupinovej dynamike,

 • riešenie konfliktov,

 • stimuláciu vs. motiváciu.

  Je pripravený aj záverečný 3. modul zameraný na riadenie zmeny, vízie, hodnoty, ciele, ... ale to až v máji.

screenshot-2019screenshot-2019

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Obvodné kolo vo florbale

foto-obvodne

Naši študenti sa 25. 3. 2019 zúčastnili obvodného kola vo florbale. V skupine sme hrali so Súkromným gymnáziom Solivarská, s ktorým sme prehrali 3:6, SOŠ služieb sme zdolali 16:1 a Gymnázium P.P. Gojdiča 5:2. Bohužiaľ, nesplnili sme úlohu favorita, obsadili sme druhé miesto v skupine a nepostúpili do finále. Školu reprezentovali: Škarupa, Paluba, Rusnáček, Pustý, Kertys, Kačmar-Maďar, Hovančák, Terez, Borbuliak, Wittner, Barnovský, Lokaj.

Mgr. Štefan Dankovič

Exkurzia na Katedre elektroenergetiky FEI TUKE

foto-exkurzia-k

Dňa 28. 3. 2019 sa študenti IV.A triedy zúčastnili exkurzie na Katedre elektroenergetiky FEI TUKE v Košiciach na Mäsiarskej ulici. Na katedre nás privítal jej vedúci Dr. h. c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Oboznámil žiakov s možnosťami štúdia na FEI TUKE a špeciálne na KEE.

Hlavným bodom exkurzie bola prehliadka nového laboratória SMARTINDUSTRYLAB, v ktorom je realizovaný model nn sústavy a presumerov. Študenti sa oboznámili s technickými a technologickými možnosťami laboratória. Videli sme konkrétne merania na modeloch vedenia s rôznou záťažou a výsledky analýzy siete pomocou analyzátora elektrických veličín PQube3.

Na záver exkurzie sme urobili prehliadku ďalších laboratórií na KEE, napr. sme si pozreli Laboratórium ochrán, Laboratórium techniky vysokých napätí a Laboratórium elektromagnetickej kompatibility. 

Ing. Jozef Harangozo

OK VO VOLEJBALE

ok-volejbal-png

Dňa 29. 3. 2019 sa študenti SPŠE zúčastnili finálového turnaja okresného kola vo volejbale žiakov stredných škôl na Súkromnej športovej škole ELBA. Právo štartu sme si vybojovali po víťazstve v základnej skupine, kde sme si počínali suverénne. Vo finálovej skupine sme sa stretli s domácimi reprezentantmi a s hráčmi Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej. Ukázali sme zohratosť nielen z klubu VK Mirad Prešov, ale aj z tréningov na našej škole. Potvrdili sme úlohu favorita, oboch súperov sme zdolali jasne v pomere 2:0 na sety, keď naši súperi uhrali v sete maximálne 13 bodov. Šancu dostali všetci chlapci na súpiske a každý sa zhostil svojej úlohy veľmi dobre. Veríme, že na krajskom kole 26. 4. 2019 v Starej Ľubovni sa pokúsime o ďalší pekný výsledok. Školu reprezentovali: Alexander Kapera, Stanislav Repka, Boris Velička, Tibor Jackanin, Marek Barnovský, Juraj Brilla, Lukáš Brilla, Tomáš Ján Kuchár, Alex Timko, Orest Gluchý, Leo Hriseňko a Samuel Harčár.

Mgr. Štefan Dankovič

Hodina Zeme

hodinazeme

Každý rok sa do Hodiny Zeme zapájajú mnohé veľké a známe mestá na celom svete, mnohé známe pamiatky a obrovské množstvo jednotlivcov. Ku tejto svetovej elite sa môžete pridať aj vy, študenti SPŠE, 30. marca 2019! Ako? Napríklad zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti.

Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v nejakú pozitívnu zmenu. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte sa rozhodla aj naša škola a to tým, že v sobotu sa vypnú všetky zariadenia, osvetlenie apod. Neváhajte a zapojte sa aj vy!

Mgr. Lucia Liptáková

Súťaž o najlepšiu počítačovú hru

.jpg

V októbri školského roka 2018/2019 bol na našej škole vyhlásený 5. ročník súťaže o najlepšiu počítačovú hru. Do súťaže sa zapojili študenti Timotej Adamčík a Jakub Magáč z triedy IV.B, Filip Olejčuk a Erik Partila z triedy II.SA, Róbert Uhrín a Jozef Sedlák z triedy IV.SB a Jonáš Dujava z triedy IV.SA. Rozhodnúť o víťazovi v tejto súťaži mohli všetci, a to hlasovaním v ankete prístupnej pre všetkých študentov  našej školy. Po ukončení hlasovania (v marci) sú výsledky nasledovné:

 1.  miesto získali študenti Timotej Adamčík a Jakub Magáč za hru Pavor, ktorá bola naprogramovaná v prostredí Unreal Engine 4.  Za svoju hru získal 134 hlasov.
 2. miesto získal Filip Olejčuk za hru Oneskorený Mikuláš naprogramovanú v prostredí Unity. Získal 18 hlasov.
 3. miesto získal Jonáš Dujava za hru Bloby naprogramovanú v JavaScripte. Získal 16 hlasov.
 4. miesto získali Jozef Sedlák a Róbert Uhrín, ktorí vytvorili hru Lyžiar v prostredí Unity, Blender, C#. Hlasovalo za ich hru 15 ľudí.
 5. Miesto získal Erik Partila za hru Santové dobrodružstvá naprogramovanú v prostredí Unity. Získal 5 hlasov.

Dúfame, že na druhý školský rok sa zapojí do tejto súťaže väčší počet žiakov, ktorí prekročia svoj tieň a zviditeľnia svoje schopnosti a vedomosti všetkým z nás.

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Ing. Mária Šandrejová, Ing. Anna Dlugošová

Volejbalový turnaj SPŠE

foto-volejbalov

Po troch mesiacoch vyvrcholil  III. ročník volejbalového turnaja SPŠE finálovým zápasom.

Od januára do konca marca bojovalo 22 tried školy o pozíciu najlepšej volejbalovej triedy. Odohralo sa spolu 20 zápasov hraných na dva víťazné sety, z ktorých vzišli traja finalisti. Zápasy priniesli opäť mnoho zaujímavých volejbalových momentov, pekných smečov či blokov. Bohužiaľ trieda III.F sa nemohla dostaviť na finále, takže obsadila celkovo 3. miesto. Finále tak bolo záležitosťou obhajcu titulu z II.SB a II.C. Chlapci z II.C síce bojovali, v niektorých momentoch aj vyrovnali hru a skóre, ale v oboch setoch sa ukázala vyššia kvalita chlapcov z II.SB, ktorí tak zaslúžene obhájili titul z minulého roka. Víťazné družstvo tvorili: Juraj Brilla, Lukáš Brilla, Tomáš Ján Kuchár, Martin Ragan, Martin Jakubec, Martin Kostilník a Patrik Šalamon. Blahoželáme.

Výsledky

Mgr. Štefan Dankovič

Plagát ŽSR – Deň učiteľov

.jpg

Exkurzia v rozvodni

foto-exkurzia-v

Dňa 1. 3. 2019 sa študenti IV.A triedy zúčastnili exkurzie v rozvodni na Sídlisku III v Prešove. Počas exkurzie sme urobili prehliadku vonkajšej 110 kV trafostanice a vnútornej 22 kV rozvodne. Získali sme nové poznatky a utvrdili sme si učivo z tematického celku Elektrické stanice, ktoré sme preberali na hodinách elektroenergetiky.

Ing. Jozef Harangozo

Stretnutie so zástupcom Centra Hospodárskej Informatiky

chi

Na pôde našej školy sa 6. marca 2019 uskutočnilo prvé pracovné stretnutie s prodekanom Fakulty Elektrotechniky a informatiky a vedúcim Centra hospodárskej informatiky (CHI) doc. Ing. Františkom Babičom, PhD., ktorého sa zúčastnili Ing. Slavomír Kožár, MBA - riaditeľ školy, zástupcovia, Ing. Bohuš Popík, MBA a Ing. Martin Broda, PhD. Stretnutie, ktorého cieľom bolo nadviazať spoluprácu s týmto centrom na podnet riaditeľa školy zabezpečila Ing. Ljuba Krišová, predseda PK ITM. CHI organizačne patrí pod Oddelenie Hospodárskej informatiky na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach.

 

Výsledkom stretnutia sú návrhy na možnú spoluprácu v týchto oblastiach:

 • reštrukturalizácia obsahovej náplne vybraných odborných predmetov SPŠE,
 • tvorba nových predmetov – riadenie procesov, projektový manažment,
 • ročníkové projekty študentov maturantov,
 • účasť pri obhajobe RPJ,
 • účasť študentov, resp. vyučujúcich SPŠE na vzdelávacích podujatiach,
 • pomoc pri implementácii nových technológií a predmetov do vyučovacieho procesu v SPŠE,
 • sprístupnenie dohodnutých vzdelávacích materiálov,
 • konzultácie v dohodnutých témach.

 

Veríme, že budeme pokračovať v začatom dialógu aj preto, lebo zúčastnení hodnotili podané informácie ako zaujímavé a stretnutie pozitívne.

Ing. Ljuba Krišová

Domov sme neodišli naprázdno...

.jpg

Aj týmito slovami by sme mohli zhodnotiť pôsobenie našich študentov na 12. ročníku tímovej súťaže VSD. Tohtoročnou témou súťaže bolo využitie VN a NN vedení pre aplikácie. Finále súťaže sa konalo dňa 7. 3. 2019 v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach.

Našu školu na súťaži reprezentovali tri súťažné tímy – tím Nula, v zložení Andrej Tadeáš Bača (2.C), Patrik Brindza (3.C), tím OakLeaf, v zložení Roman Hudák (3.C), Maroš Kocúr (3.C), Peter Melniček (3.SB), tím MapleLeaf, v zložení Patrik Ridilla (3.C), Štefan Olenočin (3.C) a Samuel Guláš (3.C). Tím MapleLeaf pracoval s myšlienkou prenosu informácie elektrickým vedením medzi lampami pouličného osvetlenia za účelom zapínania osvetlenia len v prípadoch, ak ulicou prechádza automobil, čím by sa mala dosiahnuť úspora elektrickej energie. Tím OakLeaf sa zameral na domácu automatizáciu, konkrétne na posielanie dát zo snímačov cez existujúcu elektroinštaláciu do centrálnej riadiacej jednotky. Vďaka tomuto riešeniu nie je nutné vytvárať novú dátovú infraštruktúru v dome, pokiaľ by sme sa rozhodli zautomatizovať našu domácnosť. Vďaka tejto myšlienke získal tím OakLeaf pekné piate miesto. Tím Nula navrhol vlastný spôsob realizácie komunikácie po elektrickej sieti, ktorý má veľký potenciál pre praktické použitie, napríklad pri spínaní pouličného osvetlenia. Názov tímu Nula vznikol na základe princípu posielania informácií v okamihu,  keď časový priebeh napätia v sieti prechádza cez nulovú hodnotu. Vďaka profesionálnemu prevedeniu hardvéru, ale aj softvéru zariadenia a pútavej prezentácii, tím Nula obsadil v hodnotení pozíciu číslo jeden, teda prvé miesto. Prvých päť finálových prác bolo ocenených hodnotnými vecnými cenami a súťažné tímy na nižších priečkach získali aspoň malú cenu útechy.

Touto cestou by sme chceli poďakovať celému organizačnému tímu súťaže VSD za skvelú organizáciu súťaže, ale takisto aj odbornej porote, ktorej môžeme sľúbiť, že aj na budúci rok ukážeme to najlepšie, čo sa v nás skrýva. 

Ing. Jozef Macej

Deň žien v SPŠE Prešov

denzien-jpg

8. marec už tradične patrí ženám. Osláviť tento deň  znamená uctiť si ženu, lebo bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky...

Aj keď je to tak trochu zabudnutý sviatok, v našej škole si ho každoročne pripomíname.

Pri tejto príležitosti si na nás spomenuli naši kolegovia, ktorí si pre nás pripravili príjemné prekvapenie v podobe sladkého koláčika, kávy a voňavej ruže. Vrelá vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa na tomto milom prekvapení podieľali.

Mgr. Jana Pavlišáková

Školské kolo súťaže NAG 2019

V piatok 8. 3. 2019 sa v priestoroch LSIE uskutočnilo školské kolo súťaže NAG 2019.

13 štvrtákov a tretiakov si zmeralo sily v konfigurácii sieťových zariadení. Po absolvovaní 3 praktických disciplín a teoretického testu sa zoradili v nasledujúcom poradí:

 1. Paluba Juraj, 4. SA
 2. Kovac Juraj, 3. SA
 3. Kapera Alexander, 4.SA
 4. Karniš Filip, 4.SA
 5. Valalský Adam, 4.SB
 6. Petrisko Rastislav, 3. SA
 7. Fujda Martin, 3. SA
 8. Petra Erik, 4. SB
 9. Puskas Dávid, 3. SA
 10. Witner Erik, 3. SB
 11. Tremko Martin, 3.SA
 12. Kicinka Kristián,3. SB
 13. Lengel Igor, 3. SB

 

Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu na národnom kole v Košiciach.

Ing. Martin Vujčík

Vyhodnotenie π – day

.jpg

Medzinárodný deň π (najčastejšie používaná konštanta s nekonečným desatinným rozvojom) je sviatok oslavovaný na stredných školách a univerzitách po celom svete už od roku 1988. Študenti na celom svete riešia zaujímavé úlohy.

14. 3. 2019 súťažili aj študenti prvého ročníka SPŠE. V dopoludňajších hodinách zostavili číslo π z perníkov. Každá trieda dostala balíček s perníkmi a úlohou študentov bolo vyhľadať číslo π a poskladať čo najdlhší rad desatinných čísel z nekonečného rozvoja čísla π. Zapojilo sa všetkých šesť prvých tried a najúspešnejší boli študenti I.B . Títo študenti poskladali číslo π pozostávajúce zo 49 desatinných miest.

Poradie tried:

1.miesto:       I.B – 49 desatinných miest

2.miesto:       I.SB a I.F – 44 desatinných miest

3.miesto :      I.A – 43 desatinných miest

Druhá časť súťaže prebiehala on-line formou. Každú hodinu od 15.00 do 19:00 boli zverejňované úlohy, na ktoré odpovedali kapitáni trojčlenných tímov. Štrnásť  trojčlenných tímov úspešne vyriešilo všetkých 5 úloh. Poradie víťazov určil teda celkový čas, ktorý dané tímy potrebovali na riešenie úloh.

Poradie tímov:

1.miesto: I.F - Mišenčík Marko, Drábik Samuel, Sabol Timotej – čas: 21minút

2.miesto: I.B - Kostelník Peter, Kuchár Adam, Dinis Matej – čas: 23minút

3.miesto: I.F - Onofrejová Radka, Jakabčinová Mirka, Kaputová Natália – čas: 38minút

Študenti boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovala Rodičovská rada pri SPŠE a vedenie školy. Snahou organizátorov je organizovať takýto typ súťaže aj v budúcnosti a zapojiť do nej študentov aj iných ročníkov, napr. návrhom plagátu ku dňu čísla π.

Mgr. Zdenka Liščinská

SPONZORI