2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Dvojnásobný úspech SPŠE Prešov v ZENITe

.jpg top2-jpgV dňoch 9. – 11. februára 2016 sa v priestoroch Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove konal už 32. ročník celoslovenského kola súťaže ZENIT. Táto súťaž je určená študentom stredných škôl a jej zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ďalší odborný rast a tvorivo rozvíjať kompetencie týchto študentov, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Študenti stredných škôl v tejto súťaži preukazujú v oblastiach elektroniky, programovania a strojárstva svoju zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou Zenit. Tohtoročného celoštátneho kola súťaže Zenit sa zúčastnili po úspešnom absolvovaní krajského kola aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova. V oblasti elektroniky v kategórii A dosiahol veľký úspech študent 4. ročníka, Peter Katuščák, ktorý po niekoľkonásobnej účasti v celoštátnych kolách si tentokrát vybojoval 1. miesto. V predminuloročných kolách Zenitu prejavoval Peter veľkú snahu a každé jedno kolo súťaže bolo preňho motiváciou, ktorá ho posúvala ďalej. Jeho snaha, úsilie, chuť a odhodlanosť mu priniesli víťazstvo, ktoré bolo výsledkom jeho niekoľkoročnej práce v oblasti elektroniky, ktorej sa venoval už počas základnej školy. Ako spomenul Peter, elektroniku nevníma len ako vyučovací predmet vo svojom študijnom odbore, ale je to aj jeho záľuba, ktorej sa popri škole venuje vo svojom voľnom čase. Veľkú radosť z Petrovho víťazstva má aj jeho profesor elektroniky, Ing. František Kollarčik, ktorý je zároveň aj jedným z členov Celoštátnej odbornej komisie Zenit. Petra hodnotí ako usilovného študenta, ktorému nechýba trpezlivosť. Zároveň sa môžeme tešiť aj z víťazstva našich študentov v programovaní, kde opäť úspešne reprezentovali prešovskú elektrotechnickú priemyslovku. Študenti 4. ročníka, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík, sú dvojicou, ktorá si aj tento rok obhájila svoje minuloročné prvenstvo v súťaži Zenit v programovaní v kategórii Webdizajn. Ako prezradili chlapci, súťaže v programovaní sú pre nich výzvou, o čom hovoria aj ich dosiahnuté výsledky. Programovanie nevnímajú len ako získané vedomosti a osvojené zručnosti vo vyučovacom procese, ale programovanie sa u nich spája so sebavzdelávaním a napredovaním v tejto oblasti, kde môžu preukázať svoju zručnosť a tvorivosť. Peter Katuščák, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík v súťaži Zenit úspešne reprezentovali nielen seba, ale aj Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Prešov. Želáme im, nech aj naďalej v nich rastie chuť k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v ich práci.

Mgr. Ivana Kurtyová

Spolupráca SPŠE a KEMT

top4-jpg top5-jpgNa pôde SPŠE Prešov sa 16. februára 2016 v odpoludňajších hodinách stretli Ing. Slavomír Kožár, MBA, zástupkyňa riaditeľa, Ing. Judita Sakáčová, a zástupca riaditeľa, Ing. Juraj Budiš, so silnou zostavou Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií (KEMT) TU Košice, ktorú tvorili prof. Ing. Dušan Kocur, CSc., prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc., prof. Ing. Ján Šaliga, CSc., doc. Ing. Miloš Drutarovský, PhD. Téma niekoľkohodinového stretnutia: vzájomná spolupráca v oblasti elektroniky, priemyselnej informatiky a praxe. Na začiatku sme predstavili vízie školy vo vzdelávaní v daných oblastiach a ako sa nám ich darí napĺňať. Ukázali sme aj naše odborné učebne a ich vybavenie učebnými pomôckami a prístrojovým vybavením. Partneri z KEMT predstavili svoje študijné programy. Na záver sme hľadali prienik záujmov a možnosti, ktoré budú výhodné pre obe strany. Predovšetkým sa jedná o tieto oblasti spolupráce: • ŠkVP – ponúkanie participiálnych odborníkov z KEMT na revíziu našich vzdelávacích programov, • Ľudské zdroje – KEMT podľa svojich možností uvoľní potenciál doktorandov pre potreby SPŠE, • Workshopy a videokonferencie – KEMT sprístupní informácie o nových technológiách, úspešných príbehoch, • Ročníkové projekty – KEMT bude vyvíjať snahu pre zadávanie tém a mentorovanie tém, • Vzdelávací portál KEMT – bude sprístupnený pre potreby SPŠE, • Akvizačné návštevy KEMT – SPŠE umožní KEMT vykonať návštevy. Nás teší záujem profesorov KEMT o našu školu. Všetky naše predstavy, vybavenie a dosiahnuté výsledky hodnotia vysoko pozitívne. Teší nás, že získame ďalší pohľad na odborné kompetencie našich absolventov, ktoré sú tak potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce.

Ing. Slavomír Kožár, MBA riaditeľ školy

Úspech na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

downloads4-jpgŠtudent Martin Sekera z III.F, víťaz školského a obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku, reprezentoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Prešov dňa 11.2.2016 na krajskom kole, ktoré sa konalo v Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade. Vo svojej kategórii 2D určenej pre stredné priemyselné a odborné školy sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Darujte 2% z vašej dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov, získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie v SPŠE Prešov, vyplňte v príslušnej časti daňového priznania, resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje: IČO/SID: 17077532 právna forma: nadácia obchodné meno: Nadácia SPŠE Prešov ulica, číslo: Plzenská 1 PSČ, mesto: 080 47 Prešov Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávania v SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku. Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov. Ďakujeme!

Ing. Slavomír Kožár, MBA riaditeľ školy

Vyhodnotenie rozvojových projektov

V Bratislave sa dňa 9. februára 2016 Ing. Ljuba Krišová, koordinátorka projektu „Finančná gramotnosť pre zamestnancov SPŠE“, zúčastnila seminára „Vyhodnotenie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti za rok 2015“, na ktorý sa naša škola prihlásila v rámci 2. výzvy MŠVV a Š SR. Na seminári sa v prvom kole zúčastnilo 11 škôl – základné, stredné odborné a 1 špeciálna škola, kde jednotliví koordinátori projektu prezentovali dosiahnuté výsledky pred odbornou hodnotiacou komisiou. Členmi komisie boli zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Štátneho pedagogického ústavu, Ministerstva financií, Európskeho spotrebiteľského centra, Úradu vlády SR – odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF a zástupca MŠVV a Š. V nasledujúcej diskusii sme zhodnotili spoluprácu s terciárnym sektorom a vymenili sme si skúsenosti s ostatnými účastníkmi. Problematike finančnej gramotnosti sa v našej škole budeme venovať intenzívne aj v budúcnosti, najmä aktivitami pre študentov, aby sme ich viedli k finančnej zodpovednosti. Z diskusie a odporúčaní zúčastnených pracovníkov terciárneho sektora vyplynulo, že vo zvýšenej miera je potrebné venovať sa aj problematike boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Naša účasť na projekte bola hodnotená veľmi pozitívne a prínosne.

Ing. Ljuba Krišová

Február v znamení spolupráce

skolsky-interZ najkratšieho mesiaca v roku si svoju časť ukrojili aj jarné prázdniny, ktoré akoby skončili skôr ako začali. Času bolo naozaj málo, preto sa hneď v úvode mesiaca uskutočnil na pôde SPŠE pod záštitou riaditeľa školy a školského internátu dlhoočakávaný turnaj vo florbale s účasťou troch internátov, vrátane nášho. Po vydarenom zápase plnom emócií a napätia sa nám podarilo obsadiť pekné druhé miesto. Najlepšie bolo družstvo zo SOŠ technickej, najmenej sa darilo chlapcom zo SOŠ podnikania. Opäť môžem len vyzdvihnúť dobré vzťahy a vzájomnú spoluprácu s našimi kolegami z iných škôl pri organizovaní kultúrnych aj športových aktivít. Hneď po florbale bol druhou najdominantnejšou aktivitou stolný futbal. Po kvalifikačných zápasoch v jednotlivých výchovných skupinách nasledoval konečne turnaj „Najlepší z najlepších“. Celkovo sa turnaja zúčastnilo osem družstiev, z každého ročníka štyria študenti. Úplnými víťazmi sa stala dvojica J. Dráb a J. Frivaldský, ktorí boli odmenení lístkami do kina. Nielen škola, ale aj náš internát, bol poctený vzácnou návštevou až z ďalekej Indonézie. V spoločenskej miestnosti školského internátu došlo k „zrážke kultúr“, ktorá sa niesla v duchu konfrontácie národných hodnôt, tradícií a zvykov. Naši hostia vniesli medzi chlapcov značnú dávku exotiky, chlapci im to oplatili veľmi plodnou a zanietenou komunikáciou. S určitosťou môžeme povedať, že takéto multikultúrne stretnutia sú rozhodne veľkým prínosom pre obidve strany. Cesty za kultúrou sa tentokrát niesli v modernejšom duchu a tradičné divadlo vystriedalo moderné 3D kino. Film Deadpool sa pohral s fantáziou študentov, ktorí peniaze vyhodené za lístok rozhodne neľutovali. Dej filmu vykresľuje ťažko chorého vojaka, ktorý sa podrobil experimentálnej liečbe, vďaka ktorej získal špeciálne schopnosti. V závere mesiaca sa uskutočnilo už v poradí piate opakovacie cvičenie prostredníctvom elektronického kvízu. Študenti druhého ročníka z odboru IST si zmerali svoje sily v odborných vedomostiach. Najúspešnejší bol V. Hriseňko, ktorý sa po zodpovedaní všetkých dvadsiatich otázok tešil zo sladkej odmeny.

Mgr. Tomáš Bosák

Na angličtine o Indonézii

navsteva-z-inV týždni od 8.2. do 12.2.2016 boli naše hodiny angličtiny netradičné, keďže ich viedli dve lektorky z programu AIESEC. Boli z Indonézie. Naša trieda mala možnosť stretnúť sa s jednou z nich. Volala sa Ezza, no jej priezvisko som si, žiaľ, nebol schopný zapamätať. Mala 18 rokov a od každého z nás bola asi o hlavu nižšia. Bola veľmi milá a komunikovala s nami po anglicky. Rozprávala o svojej krajine, učila nás ich jazyk a dokonca nám doniesla ich tradičné jedlo, ktoré sa pripravuje z chilli papričiek, ryže a hovädzieho mäsa. Indonézia je oveľa drsnejšia krajina ako naše skromné Slovensko. Nebezpečné živočíchy, preľudnené mestá, náročný vyučovací systém a veľa ďalších problémov však Ezze stres nespôsobujú. Celý čas sa usmievala a bola hrdá na svoju krajinu. Počas celého roka majú stredoškoláci iba 3 týždne prázdnin. Práve preto nemohla uveriť tomu, koľko prázdninových dní máme k dispozícií my. V Indonézii majú 3 typy univerzít: vojenskú, sociálnu a jazykovú. Zaujímavosťou je, že na tej jazykovej sa študenti učia 9 jazykov naraz. Bolo jednoducho úžasné dozvedieť sa niečo o krajine, ktorá je taká odlišná od tej našej. Jedinečná príležitosť využiť anglický jazyk ako most priamo do srdca Indonézie.

Martin Sekera, III. F

Finále 9. ročníka tímovej súťaže VSD

sutaz-vse-jp V budove Technického múzea v Košiciach sa 11.2.2016 uskutočnilo finále súťaže VSD. Téma bola zameraná na energetický audit v našej škole. Do súťaže sa z našej školy prihlásili dva tímy. Prvý tím s názvom FEPEŠKO – Fecko Dalibor, Petrík Kristián, Škovranko Patrik, všetci z triedy IV.C. Druhý tím s názvom 3P. ENERGY – Pončák Matej, Platko Peter, Prusák Lukáš, všetci z triedy III.C. Druhý tím zo súťaže odstúpil, ale boli pozvaní na finále a predstavili svoju prácu. Bola to veľmi dobrá práca a určite ju v škole využijeme. V príhovore pána Mariána Mačáka z VSD bolo niekoľkokrát zdôraznené, že všetky práce boli veľmi dobre spracované a každý, kto sa zúčastnil finále, je víťazom. Aj keď naša škola nezískala atraktívne ceny, nápady a riešenia študentov boli mimoriadne zaujímavé. Škoda, že najslabším miestom je vždy prezentácia a obhajoba projektu. Ďakujem všetkým žiakom za mravenčiu prácu so zberom údajov potrebných k energetickému auditu. Vďaka parí aj pracovníčkam z hospodárskeho oddelenia, ktoré nám poskytli údaje z faktúr. Mali sme k dispozícii údaje z posledných siedmich rokov. Analýzou a meraním spotreby študenti dospeli k zaujímavým výsledkom. Tím 3P. ENERGY dokázal načrtnúť aj spotrebu do konca roku 2016, ktorá bude stúpať. Realizovaním navrhnutých riešení, ktoré boli v oboch prácach, by sa spotreba dala znížiť. Nápady ako znížiť spotrebu (nielen v škole) už máme. Niečo sa už realizovalo a vieme porovnať.

Ján Haluška

Aktivity tried

Popoludnie v pizzerii

v-pizzerii-3-saDňa 11. februára 2016 sme sa vybrali na ďalšiu triednickú akciu. Tradičné športové aktivity sme vymenili za prechádzku a posedenie v pizzerii. Prvé hrejivé slnečné lúče nás doslova prinútili prejsť sa naším krásnym historickým centrom a keďže máme mlsné jazýčky, zakotvili sme v neďalekej pizzerii. Teší nás, že sme tak opäť strávili príjemné spoločné chvíle aj mimo školských lavíc.

Kolektív III.SA

Laser game

downloads2-jpgDňa 25.2.2016 sme sa my, študenti III.A triedy, zúčastnili na triednej akcii v Laser aréne Pulzar na Sídlisku III, kde sme sa výborne zabavili pri hre Laser game. Keďže hrať môže iba 11 hráčov, rozdelili sme na do 2 tímov po 5 a 6 hráčov. Modrý tím, v ktorom hrali Niko, Braňo, Samo, Ucho, Kubo, zdolal červený tím (Pacho, Matúš, Vlado, Tomi, Dano, Vratko) v pomere 20000 ku 14000 bodov. Najlepším hráčom sa stal Niko. Spolužiaci, ktorí nemohli prísť, si akciu vynahradia na bowlingu, kde je najväčším favoritom hráč Gazda (Marek).

Samo Tomáš, III.A

Biblická olympiáda

biblicka-olympAj takáto súťaž sa konala v našej škole. Triedne kolá boli v decembri 2015. Najlepší študenti z tried si 2. 2. 2016 na školskom kole merali úroveň vedomostí o Evanjeliu podľa Lukáša. Zvíťazil s prehľadom Marek Palko z I.A, druhé miesto obsadila Lenka Vaňová z II.SB a na treťom mieste sa umiestnil Daniel Gordán z II.C. Spolu vytvoria družstvo, ktoré bude reprezentovať našu školu v dekanátnom kole, ktoré prebehne v marci 2016.

Helena Štrbová

Návšteva Britského centra v Prešove

flash2-jpgDňa 4.2.2016 sa trieda I.C zúčastnila exkurzie Britského centra v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove, ktoré je zriadené v spolupráci s British Council na Slovensku. Študenti sa dozvedeli informácie o možnostiach, ktoré Britské centrum poskytuje pre uľahčenie a podporu štúdia anglického jazyka formou vypožičania anglických učebníc gramatiky, školských učebníc, beletrie a filmov na DVD. Súčasne poskytuje aj poradenstvo pri príprave na jazykové skúšky a organizuje besedy, prednášky a literárne podujatia. Každú stredu sa tu pod vedením lektora môžu naši študenti, ale aj široká verejnosť zúčastniť od 1500 do 1700 hod. konverzačného kurzu anglického jazyka. Vstup je zdarma.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Majstrovstvá Slovenska v aerobiku

majstrovstva-vCeloštátne kolo školských majstrovstiev v aerobiku sa konalo 8. 2. 2016 v športovej hale na Sihoti v Trenčíne. 70 súťažiacich nominovaných z 8 krajov 5 hodín zápolilo o majstrovský titul. Klasický aerobik, kick-box, zumba, body work a dance aerobik boli skúškou tých najlepších. V konečnom hodnotení obsadila študentka Gymnázia sv. Moniky, Ivana Kizáková, IV. miesto a študentka Stanislava Toporcerová skončila na VIII. mieste.

PaedDr. Eva Buzgová

Valentínska pošta

Žiacka školská rada SPŠE v dňoch od 2. 2. 2016 do 11. 2. 2016 vyzvala študentov, triedy aj profesorov školy, aby napísali svoju „Valentínku“ a venovali ju študentke, študentovi, triede alebo profesorovi a vhodili ju do Valentínskej pošty, ktorá bolo v daných dňoch na vrátnici školy. Takto chcela ŽŠR pripomenúť všetkým sviatok sv. Valentína. Hoci sa zdalo, že na škole nikto nemá záujem napísať a poslať niekomu svoju „Valentínku“, predsa si len niekoľko „Valentíniek“ našlo svojich adresátov. „Valentínky“ boli dňa 12. 2. 2016 počas prvej vyučovacej hodiny odovzdané prostredníctvom predsedníčky ŽŠR, Tímei Balhovej. Všetky boli anonymné, teda odosielateľ bol neznámy. Spolu sa roznieslo cca 30 „Valentíniek“, predovšetkým do triedy III. A, 3 profesorkám školy a 6 dievčatám našej školy.

Ing. Vladimíra Pastirová

Otvorenie vývojového centra UNICORN

flash3-jpgDňa 11. februára 2016 za prítomnosti štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch Business centra na Kúpeľnej ulici v Prešove predseda predstavenstva UNICORN, Ján Jaroš, otvoril vývojové IT centrum, v ktorom v blízkej budúcnosti nájde uplatnenie až 120 IT-čkárov. Unicorn je dynamická skupina spoločností poskytujúcich komplexné služby v oblasti informačných systémov a IKT. Skupina sa zameriava na tri produktové oblasti: UNICORN Systems – poskytuje tie najväčšie informačné systémy a riešenia v IKT, UNICORN Universe – poskytuje dômyselné riešenia pre podporu riadenia, zdieľanie informácií a spoluprácu, UNICORN College – súkromná vysoká škola ponúka kvalitné vysokoškolské vzdelanie v oblasti IKT, ekonómie a manažmentu. Na ďalší deň, 12. februára, moje pozvanie do školy prijal generálny riaditeľ vývojového centra spoločnosti UNICORN Systems SK v Prešove, Richard Schvartz, s ktorým sme sa rozprávali o spolupráci v blízkej budúcnosti. Nás môže tešiť z rozhovorov, ktoré prebehli v škole, že kvalita absolventov našej školy a vzdelávacie programy školy túto skupinu oslovili a sme škola, s ktorou chcú intenzívne spolupracovať.

Ing. Slavomír Kožár, MBA riaditeľ školy

Zimná univerziáda 2016

Sprievodným podujatím ZUSR mimo hlavných športových disciplín bolo pretláčanie rukou, na ktorom nechýbal Stanislav Ševčík, IV.A. V kategórii 85 kg obsadil v pretláčaní pravou a ľavou rukou II. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

PaedDr. Eva Buzgová

Kráľ stolného tenisu 2015/2016

flash1-jpgPriaznivci stolného tenisu sa zišli v pondelok, 22. 2. 2016, v telocvični školy, aby si zmerali svoje sily za zeleným stolom. Súťažili 16 prváci, druháci a tretiaci, a dokonca sa pridal aj jeden štvrták. Po vzájomných súbojoch sa najlepšie umiestnili: 1. Fiľo, II.B, 2. Knut, I.SA, 3. Hamrák, II.SB, 4. Hovana, III.SB. Spomínaní študenti budú reprezentovať školu v nasledujúcom období. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších bojoch.

PaedDr. Eva Buzgová

Bedmintonový turnaj SPŠE

Koncom mesiaca, 25. 2. 2016, si aj učitelia trocha zašportovali na 3. ročníku bedmintonového turnaja zamestnancov SPŠE. Turnaja sa zúčastnilo spolu osem učiteľov. Víťazstvo na turnaji obhájil Mgr. Štefan Dankovič pred Ing. Františkom Kollarčikom a Mgr. Jánom Vavrekom. Po veľmi pekných zápasoch sme sa navzájom zhodli, že budeme pokračovať aj budúci rok, a veríme, že tento vydarený ročník priláka o rok ešte viac kolegov.

Mgr. Štefan Dankovič

Stretnutie IT klastra IT Valley

doplnok-jpg flash-jpgDňa 26. februára 2016 na pôde SPŠE Košice sa uskutočnilo stretnutie členov a sympatizantov zlatého IT klastra IT Valley. Moderátori jednotlivých pracovných skupín prezentovali prácu v skupinách: vzdelávanie, ktorej som členom, inovácie, spolupráca a PR marketing. Po prezentácii výsledkov sa získavala spätná väzba od ostatných členov a sympatizantov. Najhorúcejšou témou bol absolútny nedostatok IT-čkárov na pracovnom trhu, pretože pracovný trh rastie rýchlejšie ako zdroje ľudí. Naša škola bola daná za príklad vo všetkých aktivitách, ktoré škola vyvíja pre zabezpečenie kvantity, ale hlavne kvality vo vzdelávaní.

Ing. Slavomír Kožár, MBA riaditeľ školy

Valné zhromaždenie PRK SOPK

downloads3-jpg valne-zhromazDňa 24. februára 2016 v kongresovej sále Hotela Dukla v Prešove sa konalo valné zhromaždenie Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (PRK SOPK), ktorého sa zúčastnil aj predseda Svetovej komorovej federácie, Peter Mihók. Snahou všetkých členov, medzi ktorých patrí aj SPŠE, je budovanie stratégie, ako urobiť náš región lepším, krajším a atraktívnejším. Od členov, ktorí patria medzi hlavných hráčov pre tvorbu hodnôt, závisí dynamika rastu regiónu, ale aj zvyšovanie životnej úrovne, aby všetci neodišli za životnou úrovňou a príležitosťami pre osobné uplatnenie. Súčasťou valného zhromaždenia bolo aj ocenenie za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania, ktoré odovzdal predseda svetovej komorovej federácie, Peter Mihók, firmám TOMAR, RENOJAVA a Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, riaditeľovi školy. Gratulujeme!

Martina Krausová

SPONZORI