2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slovo na úvod

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do neznáma, ktoré nový v poradí už 67. školský rok,  prinesie.

Osobitne na pôde SPŠE vítam našich prvákov, ktorí sa po prvýkrát posadia do stredoškolských lavíc. Vitajte v našej školskej rodine.  Treba si však uvedomiť,  že systém vyučovania a hodnotenia  sa v porovnaní so základnou školou výrazne líši a začiatky štúdia na strednej škole nemusia byť vždy pre všetkých jednoduché a príjemné. Budete sa musieť vyrovnať s novým prostredím, s novými spolužiakmi, učiteľmi a v neposlednom rade aj s množstvom nových úloh. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole.

Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote maturantov. Želám vám, aby ste vytrvali v doterajšom snažení, aby ste obstáli vo všetkých  skúškach, ktoré vás v priebehu
a na konci roka čakajú a aby ste prijímali s pokorou snahu vašich učiteľov. Slušnosť
a zodpovedný prístup k plneniu povinností vám určite uľahčia cestu nielen k úspešnému zvládnutiu maturitných skúšok, ale aj na prijímacích skúškach na vysoké školy či na pohovoroch do zamestnania.

 Želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami
a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami zo seba a potešíte aj svojich blízkych. Učiť vás budú výborní učitelia, ktorí majú úprimnú snahu priblížiť vám nielen nové vedomosti, ale aj vás vypočuť, poradiť či pomôcť. Svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu povinností, tvorivosťou a aktivitou  vytvorte zo školy prostredie, kde sa budete radi vracať.

Učiteľ je zdrojom tvorivosti, veľakrát aj zdrojom trpezlivosti či sebazapierania. Jeho práca je náročná a namáhavá, no zároveň vznešená a krásna. Prajem všetkým pedagógom veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu a správnych odpovedí na zvedavé otázky našich študentov a ďakujem im za ich neúnavnú a nie ľahkú prácu pri výchove
a vzdelávaní mladej generácie. Moje poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom školy, rodičom, externým pracovníkom, priateľom školy i spolupracujúcim firmám.

 Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus,
v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale
i uvedomenie si prvoradých povinností. Úprimne si prajem, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok 2019/2020 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme všetci spolu zažívali školu hrou, tešili sa z odborných,  spoločenských a športových podujatí a úspechov, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov.

Ing. Iveta Marcinčinová, poverená vedením školy

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v SPŠE Prešov

Leto skončilo, no prinieslo so sebou nový začiatok, začiatok školského roka 2019/2020. Oddýchnutí, plní energie a zážitkov sme sa 2.septembra 2019 všetci, profesori aj študenti, stretli v telocvični našej školy. Prah dverí prvýkrát prekročilo a stretlo sa s novými triednymi profesormi a spolužiakmi 174 prvákov.

Nastúpení po ročníkoch sme si vypočuli štátnu hymnu a v novom školskom roku nás príhovorom privítali Erik Wittner – zástupca študentov a Ing. Iveta Marcinčinová – poverená vedením školy.

Študentom boli taktiež predstavení noví vyučujúci, ktorí tento školský rok posilnili rady pedagogického zboru SPŠE v Prešove. Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka 2019/2020 sa študenti spoločne so svojimi triednymi profesormi presunuli do tried.

Veríme, že pravou nohou vkročili do nového školského roka nielen prváci, ktorých čaká nová etapa v ich živote, ale hlavne tohtoroční maturanti.

Všetkým vyučujúcim a študentom našej školy prajeme v školskom roku 2019/2020 veľa úspechov.

Mgr. Jana Kollárová

Po európskom úspechu aj svetový

Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) patrí medzi najprestížnejšie súťaže pre študentov stredných škôl  z celého sveta. Len tí najšikovnejší z nich dostanú možnosť reprezentovať svoju krajinu, školu a v neposlednom rade aj vlastné vedomosti a zručnosti v tomto odbore.

Jubilejný 50. ročník tejto súťaže sa v tomto roku konal v izraelskom Tel Avive počas deviatich horúcich letných dní v termíne od 7. – 15. júla 2019.  Súťaž sa konala pod záštitou Univerzity v Tel Avive, ktorá sa postarala aj o jej organizačné zabezpečenie.

Ako sa na takúto súťaž dostať? Áno, myslíte si správne, nie je to vôbec jednoduché. Cesta študentov z radov slovenskej výpravy viedla cez viaceré kolá, pričom za to najťažšie môžeme považovať to celoeurópske, v ktorom museli študenti dokázať, že patria k špičke na poli fyziky. Vedomosti, taktické myslenie, spolupráca a dokonalá znalosť cudzieho jazyka. Ani jeden z týchto atribútov nesmel študentom chýbať k tomu, aby dosiahli vytúžený postup.

Po dominancii na európskom šampionáte cestovali mladí ambiciózni študenti už ako čerství maturanti s cieľom pretaviť svoje ambície v úspech. Konkurencia v súťaži bola naozaj obrovská, olympiády sa zúčastnilo takmer 360 rovesníkov zo 78 krajín sveta. Úlohou študentov bolo vyriešiť množstvo teoretických i experimentálnych úloh, ktoré boli enormne náročné.

Slovenské farby reprezentovali piati študenti, medzi nimi aj absolvent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Jonáš Dujava. A ako sa našim chlapcom darilo? Okrem obrovského množstva skúseností a zážitkov študenti vybojovali dve strieborné medaily a jednu bronzovú. Práve o jednu medailu so strieborným leskom sa zaslúžil bývalý študent SPŠ elektrotechnickej v Prešove Jonáš Dujava. Tento výsledok považujeme za vynikajúci úspech.

Študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že slovenským školám robíte dobré meno doma aj v zahraničí. Špeciálna gratulácia a vďaka patrí obzvlášť Jonášovi Dujavovi za vynikajúce výsledky a propagáciu našej školy v celosvetovom meradle. Ešte raz gratulujeme a prajeme všetko dobré v osobnom aj pracovnom živote.

Mgr. Lukáš Zgola

Rekonštrukčné práce v SPŠE v Prešove

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa zapája do mnohých projektov. V minulom školskom roku nám bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní“. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia, zlepšenie priestorových podmienok SPŠE, zvýšenie energetickej hospodárnosti s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Medzi hlavné aktivity patrí obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SPŠ elektrotechnickej v Prešove, stavebné úpravy, rekonštrukcia vonkajších, ale aj vnútorných priestorov a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy centra odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

Realizácia spomínaných aktivít sa začala počas letných prázdnin a ku 2. septembru 2019 boli dokončené 4 učebne v zadnej časti budovy č. 2 a  jedálenská miestnosť. Rekonštrukcia a stavebné práce stále pokračujú. Doposiaľ boli vymenené okná a stropy v budove č. 2, kde pribudli rekuperačné jednotky a imobilné sociálne zariadenie. Momentálne sa pracuje aj  na zateplení  tejto budovy, ktorá bude disponovať bezbariérovým prístupom a novým kotlom.

V hlavnej budove si veľkou zmenou prejdú žiacke šatne, v ktorých dôjde k výmene podláh a vymaľovaniu stien. Novinkou bude aj rozdelenie Laboratória elektrotechnických meraní (LELM 3) na dve samostatné odborné učebne.

Spomínanými aktivitami sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy  v kontexte celoživotného vzdelávania. Veríme, že Stredná  priemyselná škola elektrotechnická v Prešove bude tak aj naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Mgr. Jana Pavlišáková

Študenti SPŠE Prešov na šampionáte v robotike Robocup 2019 v Austrálii

Tím Sabik, ktorého traja zo štyroch členov sú študentmi SPŠE v Prešove, sa v júli 2019 zúčastnil celosvetovej robotickej súťaže Robocup v austrálskom Sydney. Tieto neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike dospelých aj mládeže majú v posledných rokoch okolo 3000 súťažiacich v niekoľkých kategóriách. Sabik po roku opäť zabojoval v kategórii Rescue simulation, v ktorej tentokrát súťažilo 15 tímov a viac ako 40 jednotlivcov z Brazílie, Egypta, Chorvátska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Mexika, Nemecka, Portugalska, Ruska, Singapuru, Slovenska, Slovinska, Spojených arabských emirátov a Taiwanu. Naši chlapci sa rozhodne nestratili. Najskôr v disciplíne Technical challenge po spočítaní individuálnych výsledkov obsadili ako tím 4. miesto. Potom v tri dni trvajúcej hlavnej tímovej súťaži suverénne vyhrali druhú skupinu, keď za sebou nechali tímy zo Slovinska, Mexika, Kanady a Brazílie. 

 

Naše výsledky v skupine:

Deň 2:

 Sabik (SVK): SERŠ ZIGGI (SLO) 1420:1150.
 Sabik (SVK): SAC SIM (CAN) 1730:490.
 Sabik (SVK): Flamel (MEX) 1400 : 1700.
 Sabik (SVK): #IncludeSunCity (BRA) 1380:910.

 

Deň 3:

 Sabik (SVK): SERŠ ZIGGI (SLO) 2140:930.
 Sabik (SVK): SAC SIM (CAN) 2150:190.
 Sabik (SVK): Flamel (MEX) 2380 : 1640.
 Sabik (SVK): #IncludeSunCity (BRA) sme tiež vyhrali, ale už o nič nešlo a tak som v eufórii ani výsledok nezapísal :)

 

Deň 4:

Vďaka tomu sme postúpili z 1.miesta do 6-členného semifinále (dve trojčlenné semifinálové skupiny), tam sme najskôr s prevahou porazili Portugalčanov

Sabik (SVK) : BRC (PRT) 2450 : 1170,

a potom nešťastne a tesne prehrali s Japoncami, neskoršími víťazmi súťaže

Ninja (JPN) : Sabik (SVK) 2230 : 2130.

Nasledoval súboj o 3. miesto (malé európske finále) s Nemcami, ten nám žiaľ tiež nevyšiel

.exe (GER) : Sabik (SVK) 2100 : 1700.

Takže aj z hlavnej súťaže sme si odniesli zemiakovú medailu.

 

Deň 5:

Posledný súťažný deň sa konala súťaž supertímov (zmiešaných tímov). Dostali sme do supertímu študentov z Dubaja (Spojené arabské emiráty) a spolupráca nám priniesla zisk celkovo 3. miesta.

3-týždňová cesta na opačnú stranu zemegule obsahovala aj kvalitné predsúťažné sústredenie a bola plná zážitkov a dobrodružstiev.

Chcem poďakovať chlapcom – študentom SPŠE v Prešove Samuelovi Gulášovi, Matejovi Kandráčovi, Filipovi Ondrejovi a žiakovi CZŠ Sabinov Samuelovi Vargovčíkovi za obetavý prístup, vysokú dosiahnutú úroveň, skvelú reprezentáciu svojich škôl, prešovského regiónu aj celého Slovenska. Naša cesta by sa však nemohla uskutočniť bez finančnej podpory rodičov a najmä našich sponzorov, ktorými tento rok boli Nadácia EPH, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Sabinov, 4road s.r.o., Arcibiskupský úrad Košice a mnoho ďalších individuálnych darcov, ktorých mená a tiež naše súťažné i nesúťažné videá a fotografie z cesty nájdete na webe www.lycrea.itp.sk .

Ing. Peter Vargovčík

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE oslavuje 50 rokov

Okrúhle 50. výročie svojho založenia oslavuje v týchto dňoch Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Za polstoročie sprostredkovala vzdelanie desiatkam tisícov absolventov v rôznych študijných programoch elektrotechniky a informatiky.

Dynamiku vývoja i zmien počas tohto času vystihuje aj zmena názvu z elektrotechnickej fakulty na fakultu elektrotechniky a informatiky spred 25 rokov. Škola prijala nové výzvy, ktoré priniesla prebiehajúca informačná revolúcia. Základné poslanie fakulty sa podľa jej dekana prof. Ing. Liberiosa Vokorokosa PhD. ani dnes nemení. „Sme a chceme byť oporou svojim študentom počas štúdia i celého ich aktívneho života, sme a chceme byť tvoriví a moderní v získavaní a poskytovaní najnovších poznatkov, spoľahliví a praktickí vo vzťahoch s partnermi.“

 

Na tejto univerzite a hlavne na fakulte FEI pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu podstatná časť našich absolventov. Fakulta si váži dlhoročné úsilie a zodpovednú prácu pedagógov našej školy, ktorá sa pretavuje do úspešnosti našich absolventov na pôde fakulty. Na večerný slávnostný program v košickom Dome umenia dňa 19.9.2019 bola pozvaná Ing. Iveta Marcinčinová ako jedna zo zástupcov partnerských stredných škôl a  zároveň aj absolventov tejto fakulty. Po filme  o hlavných míľnikoch histórie fakulty, súčasnosti a názorov absolventov, krátkom príhovore dekana fakulty FEI a rektora Technickej univerzity v Košiciach program pokračoval koncertom skupiny Backwards (jeden člen je tiež absolventom fakulty), ktorá potešila prítomných najväčšími hitmi legendárnej skupiny Beatles. Záver tvorila  recepcia a ako poďakovanie pri príležitosti jubilea dekan udelil pamätnú medailu.

Fakulte FEI TUKE želáme veľa projektov spolupráce so súkromným sektorom, ktoré pomáhajú zatraktívniť a skvalitňovať vzdelávanie, rozvíjať inovácie a prispievajú k znižovaniu odlivu talentovaných mladých ľudí z regiónu.

Ing. Iveta Marcinčinová

SPŠE sa prezentuje na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Naša škola mala tú česť a bola vybraná reprezentovať odborné školy na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorá sa uskutočnila 23. septembra v Bratislave. Konferencie sa za našu školu zúčastnili Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Jozef Macej a dvaja študenti. Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o kvalitnom odbornom vzdelávaní, príprave a kvalitných zručnostiach potrebných pre trh práce. Konferenciu otvorili riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Monika Korkošová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš. Na konferencii sa zúčastnili významní medzinárodní experti. Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC hovoril o výzvach spojených s prípravou na príchod nových povolaní, ktoré súvisia s rýchlym nástupom a rozvojom technológií a spoločnosti.

Raimo Sivonen, predseda Asociácie lídrov odborného vzdelávania vo Fínsku a riaditeľ Kaainu Vocational College predstavil svoje odporúčania na úspešné odborné vzdelávanie a prípravu. Súčasťou konferencie bola aj exhibícia zručností viacerých stredných odborných škôl. Jednotlivé školy boli prezentované aj počas konferencie vo forme krátkeho videa.

Našu školu v stánku reprezentovali študenti Richard Klimko, III.F a Samuel Franko, III.A, ktorí záujemcov poskytli informácie o našej škole, predstavili naše učebné pomôcky a výnimočné práce našich študentov. Stánok našej školy navštívili taktiež zahraniční experti, ktorí vyjadrili pochvalu našej škole a zároveň sa zaujímali o práce našich študentov.

Konferencia nám priniesla možnosť nadviazať nové kontakty a presvedčiť sa o tom, že je dôležité zaujímať sa o nové trendy v oblasti odborného vzdelávania, pretože náš cieľ je byť aj naďalej lídrom v poskytovaní odborného vzdelávania v rámci stredných odborných škôl.

Ing. Martin Broda, PhD.

Projekt MoVET

Dňa 18. 9. 2019 som sa zúčastnil seminára, organizovaný SOŠ IT v Banskej Bystrici, na ktorom boli prezentované výstupy projektu Modernisation of VET through Collaboration with Industry s acronymom  MoVET.

Tento projekt je zatiaľ posledný v rámci spolupráce univerzít FEL ČVUT Praha, STU Bratislava a UPC Barcelona. Výstupy sú doplnené k predchádzajúcim výstupom podobných projektov a sú umiestnené na vzdelávacom portáli.

Hlavný cieľ projektu MoVET je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných SOŠ, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá. Zvýšenie kvality výučby na SOŠ má projekt ambíciu dosiahnuť širokým portfóliom moderných výučbových pomôcok:

 • kratšie výkladové moduly
 • pracovné listy
 • výkladové partie usporiadané do formy výkladového slovníku
 • testy
 • prekladový multimediálny mnohojazyčný slovník

Výučbové pomôcky sú všetkým k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli techpedia.fel.cvut.cz. Všetky materiály sú v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, a španielčine; materiály preto významne pomôžu aj jazykovej príprave študentov.

Stredoškolskí profesori a ich študenti si potom môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti) a formy, ktoré ich zaujmú, obohatia a spestria ich výučbu.

V rámci projektu je rozsiahly pilotný beh, pri ktorom sa vyvinuté pomôcky dôkladne otestujú.

Výučbové témy:

 • Bezdrôtové siete
 • Kryptografia, počítačová kriminalita
 • Moderné bezpečnostné systémy
 • Cloud computing
 • Automatizácia
 • Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
 • Automatizácia domácností
 • Internet vecí
 • Identifikácia používateľa
 • MMI (multimodálne rozhranie) pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
 • Siete budúcnosti – SDN a NFV
 • Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
 • Optické systémy a siete
 • Optoelektronika, fotonika a senzory
 • Moderné dátové rozhrania
 • Moderné modulačné metódy
 • PLC/BPL (komunikácia pre silnoprúdové vedenia)
 • Vysokorýchlostne pripojenie k Internetu (VDSL, G.fast, atď.)
 • Moderné štandardy
 • Mobilné technológie LTE

 

Implementácia do výučby modulov, resp. časti modulov po splnení minimálnej administratívnej činnosti je honorovaná z projektu.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Európsky deň jazykov

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme si 26. septembra na našej škole pripomenuli jazykové vzdelávanie, v rámci Európskeho dňa jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách, ale aj mimo nich učili viac jazykov, a takisto podporiť bohatú jazykovú rozmanitosť Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať.

Hneď z rána bolo pre učiteľov a študentov na prízemí budovy školy prichystané chutné občerstvenie v podobe keksíkov a pravého anglického čaju s mliekom, ktoré si mohli vychutnať pri sledovaní BBC programu. Študenti, ale aj učitelia, si mohli vypožičať cudzojazyčné knihy a časopisy.

Aj tento rok nás svojou návštevou poctil PaedDr. Ondrej Feč zo Spojenej školy Pavla Sabadoša, ktorý študentov oboznámil so základmi posunkovej reči. Študenti si takisto mohli precvičiť znaky jednoručnej a obojručnej znakovej abecedy.

 


Ďalším tohtoročným hosťom bol Mgr. Roman Estočák, ktorý veľmi pútavo odprezentoval zaujímavé zvyklosti rómskeho jazyka, ktorý patrí medzi najstaršie jazyky sveta. Študenti sa dozvedeli základné rozdiely medzi rómskym a slovenským jazykom a niektorí sa dokonca naučili počítať po rómsky.

Učitelia Mgr. J. Takáčová, Mgr. L. Zgola, Ch. Gleaves a Mgr. J. Bajúsz, si pre našich študentov pripravili zaujímavé aktivity v podobe rôznych kvízov, brainstormingov či zaujímavých jazykolamov a faktov o jazykoch.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Európsky deň jazykov v nasledujúcom školskom roku.

Mgr. Elena Kožlejová

EPAS míting

Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) Academia Istropolitana Nova (AINova) a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (HVS) realizovali dňa 19.09.2019 vo dvorane Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV (Kollégium), Hlavná 137, Prešov, pre všetky školy, ktoré prejavujú záujem o eurotémy, a ktoré chcú aktívne rozvíjať európsku demokratickú kultúru na školách,  workshop a besedu pod názvom - Epas míting, ktorého sa zúčastnila Ing. Vladimíra Pastirová, vyučujúca odborných predmetov.

Projekt, ktorý bol prezentovaný je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Po oficiálnom registrovaní účastníkov a otvorení mítingu, boli prítomným poskytnuté informácie v podaní archivára biskupského úradu, ktorý pútavým rozprávaním priblížil históriu budovy a priestorov, v ktorej sa realizoval míting.

Program mítingu bol zameraný na:

 • predstavenie projektu AmbEDK so zameraním na platformu EPAS, riadiacim tímom AmbEDK,
 • prednášky a interaktívnu diskusiu na témy:
 1. Európske demokracie – potrebujeme a vieme ich chrániť? - Sylvia Tiryaki, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií;
 2. Migrácia – výzva pre Európsku úniu a svet. - Katarína Stohrová, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti.
 3.  Čo vyplýva z Európskeho výskumu hodnôt? - Silvia Miháliková a kol., Sociologický ústav SAV;
 4. Čo vyplýva zo simulovaných volieb do Európskeho parlamentu a čo z reálnych eurovolieb? - skúsenosť AINova a HVS; Pre stredoškolákov; Create and Control.
 5. Udržateľnosť – nejde len o životné prostredie! - Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Míting rozoberal oblasti demokracie, jej princípy, klady, zápory, ochranu, populizmus, migráciu, migračnú politiku, kvóty, zodpovednosť, solidaritu, simulované voľby a prezentácie škôl, ktoré sa zapojili do daného projektu.

Najzaujímavejším vystúpením bola prednáška prof. Sylvie Tiryaki, ktorá 20 rokov žila a pôsobila na Univerzite v Istanbule v Turecku a ktorá profesionálnym prístupom priblížila problém demokracie a migrácie.

Míting poskytol školám aj možnosť zapojiť sa do projektov Ambasádorskej školy EP: http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

Ing. Vladimíra Pastirová

Aktivity tried

Profesia days

Dňa 26.9.2019 sme sa my, študenti 3.F triedy, zúčastnili na Profesia days v Košiciach, kde sme si mohli prezrieť stánky rôznych vystavovateľov - firiem. Nachádzali sa tam firmy ako Unicorn, Amazon, Lear Corporation, IT Valley Košice, GlobalLogic, Foxconn a pod.. Taktiež tam bolo mnoho prednášok, na ktorých sme sa mohli zúčastniť. Mnohým z nás sa naskytla jedinečná príležitosť prezrieť si, kde by sme chceli v budúcnosti pracovať, a tým si aj vybrať vhodnú vysokú školu.

 

kolektív III.F

Školský rok 2019/2020

Žiacka Školská Rada SPŠE

Prázdninová návšteva z FVT TUKE

Dňa 15.8.2019 sme privítali v priestoroch SPŠE vzácnu návštevu – profesora z FVT Dr.H.C prof. Ing. Karola Vasilka, DrSc. z katedry automobilových a výrobných technológií.
V prázdninovom naladení sme priateľsky rozprávali o možnostiach spolupráce s FVT Prešov a tešíme sa na nové formy obojstrannej spolupráce v blízkej budúcnosti.

Ing. Marta Kollárová, PhD.

XLII. Vanovičove dni

V dňoch od 26. do 28. augusta 2019 sme sa ako vyučujúce predmetu fyzika zúčastnili celoslovenského seminára učiteľov fyziky pod názvom „XLII. Vanovičove dni“. Dlhoročným organizátorom bol PaedDr. Jozef Beňuška, európsky učiteľ fyziky.

Tento rok bolo hostiteľom Gymnázium L.Novomeského v Senici. Ich program tvorili odborné prednášky pre učiteľov fyziky zamerané na aplikovanie fyzikálnych poznatkov v praxi, prezentácie zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov. Súčasťou programu bola aj vzájomná výmena skúseností s realizáciou školských vzdelávacích programov pre fyziku pre gymnáziá, stredné školy a základné školy.

Seminár otvorila riaditeľka školy a zároveň učiteľka fyziky RNDr. Iveta Petrovičová, účastníkov pozdravil a podporil primátor mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský. Prevládala tam príjemná pracovná atmosféra, pri vzájomnej komunikácii sa neprejavili rozdiely medzi učiteľom fyziky základnej školy a docentom vysokej školy. Pozvanie prijali doc. RNDr. Ivan Melo, PhD, doc. RNDr. František Kundracik, PhD. FMFI UK BA, prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc, doc. RNDr. Klára Velmovská, PhD. a ďalší. Všetkým išlo o jedno, od prvého stretnutia s fyzikou žiakov a študentov vzbudiť a stimulovať záujem o ňu.

Pre nás bol tento seminár profesijným aj spoločenským obohatením. Veľmi rady budeme reprezentovať našu školu na tomto seminári aj o rok už aj s vlastnými príspevkami.  

Mgr. Marta Kožárová , Mgr. Jana Kollárová, Mgr. Zdenka Liščinská

Pracovná návšteva zamestnancov SPŠE

Na začiatku nového školského roka sme boli na pracovnej návšteve vo firme  Ján Maník – elektroinštalácie v Ľuboticiach. Firma sa zaoberá výrobou elektrických rozvádzačov, montážou, úpravou a revíziou elektrických zariadení. 

Cieľom návštevy bolo vytvoriť užšiu spoluprácu za účelom skvalitnenia praktického vyučovania – materiálno-technické zabezpečenie, konzultácie a exkurzie. Okrem toho nám firma zabezpečí v škole vyriešenie problému s kompenzáciou účinníka a s riadením jalového výkonu.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Ján Haluška

KOŽAZ

V úvode školského roka absolvovali žiaci III. ročníka Kurz ochrany života a zdravia. V termíne 4.9.2019 - 6.9.2019 žiaci absolvovali turistický výstup na Zamkovského chatu vo Vysokých Tatrách. Druhou aktivitou bolo zdravotnícke školenie pracovníkov Červeného kríža a treťou branný pretek v okolí pamätníka Sedliackého povstania na Furči, kde overili svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas účelových cvičení. Počas branného preteku triedy navzájom súťažili rozdelené do päťčlenných družstiev v technických športoch, zdravotníckej príprave a topografii. V prvý deň boli najlepší chlapci z III.C Homoľa, Koreň, Gira, Štofaník a Durkoš. Druhý deň zvíťazilo družstvo III.SB v zložení Kuchár, Marchevka, Svat, Majirský a Adamko. Celková dochádzka počas kurzu bola 86,5%. Najlepšiu dochádzku takmer 96% mala trieda III.B.  Na druhom mieste sa s takmer 90% dochádzkou umiestnili triedy III.F a III.A. Naopak najhoršiu dochádzku mala trieda III.SB. Kurz aj v tomto školskom roku splnil svoj účel a zaujal žiakov svojou náplňou.

Mgr. Štefan Dankovič

Účelové cvičenie č.3

Dňa 18. 9. 2019  žiaci II. ročníka absolvovali Účelové cvičenie č.3. Jeho náplňou bola zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode a technické športy. Cieľom cvičenia bolo zdokonaliť sa v poskytovaní prvej pomoci, prekonávaní prekážok, streľbe zo vzduchovky a topografii. Napriek chladnému počasiu sa cvičenia zúčastnilo 83% žiakov. Najlepšiu účasť mala s 96% trieda II.F.

Mgr. Vladimír Hudáček

Účelové cvičenie č.1

Dňa 19.9.2019 sa študenti  I. ročníka zúčastnili Účelového cvičenia č.1 v Lanovom centre Outdoor Park v Prešove. Po krátkej  prezencii študentov nasledovalo rozdelenie do skupín. Tieto skupiny boli rozdelené na stanovištia, v ktorých pod vedením kvalifikovaných inštruktorov prebiehali jednotlivé tematické celky - zdravotnícka príprava, topografia, technické činnosti a športy. Cieľom cvičenia bolo  formovať vzťah študentov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných,  poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky,  osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným,  formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž. Napriek chladnému počasiu sa cvičenia zúčastnilo 86% žiakov. Najlepšiu účasť 96% mali triedy I.A a I.F.

Mgr. Róbert Štefko

ŽŠR a ŽIR diskutovali o stravovaní

Na pozvanie poverenej riaditeľky SPŠE Ing. Ivety Marcinčinovej sa piatok 20.9.2019 v riaditeľni školy diskutovalo s vedúcou Súkromnej školskej jedálne Bc. Katarínou Kačmárovou o možných zlepšeniach stravovania, a to hlavne pre stravníkov Školského internátu. Zástupcovia ŽŠR - Richard Klimko (predseda ŽŠR), Adam Volko (člen ŽŠR), Peter Kostelník (ŽIR), Richard Baško (ŽIR) mali možnosť prezentovať postoje žiakov. Tiež odzneli výstupy k stravovaniu zo septembrových triednych aktívov. Diskusia bola prínosná a ukazuje sa, že v prípade raňajok sa žiakom blýska na lepšie časy, pretože budú mať možnosť výberu z dvoch jedál, a tak sa konečne dostanú na stôl aj cereálie. Súkromná jedáleň prišla aj s ponukou šetrného stravovania pre bezlepkové diéty, a to všetko už od 1.októbra na našej škole. Prediskutovalo sa oveľa viac zlepšení, ktoré sú v štádiu riešenia. Očakávame, že aj v budúcnosti budeme navrhovať podobné spoločné diskusie.

Ing. Marta Kollárová, PhD.

Volejbalový turnaj zamestnancov a priateľov SPŠE

Turnaj zamestnancov a priateľov SPŠE sa po ročnej odmlke vrátil aby 25.9.2019 napísal už svoju piatu kapitolu. Turnaja sa zúčastnilo 14 hráčov, ktorí medzi sebou v zmiešaných dvojiciach odohrali krásne zápasy s množstvom skvelých volejbalových momentov. Víťazmi turnaja sa  stali Mgr. Jana Takáčová s Ing. Martinom Vujčíkom. Druhé miesto obsadili RNDr. Anna Budišová a Ing Ján Baloga. Tretí skončili Mgr. Jana Kollárová a Mgr. Štefan Dankovič. Víťazom blahoželáme a dúfame, že tradícia zostane zachovaná a stretneme sa pod vysokou sieťou aj v budúcom školskom roku.

Mgr. Štefan Dankovič

Medzi internátny futbalový turnaj

26.09.2019 sa na pôde SOŠ technickej v Prešove uskutočnil medzi internátny futbalový turnaj pod názvom „Malý futbal“. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev vrátane nášho. Medzi sebou bojovali elektrikári, lesníci, podnikatelia, technici a mladosť. Tím elektrikárov vedený kapitánom P. Kramárom jednoznačne dominoval a obsadil 1. miesto, z ktorého sa všetci tešíme a srdečne blahoželáme.

Mgr. Tomáš Bosák

Slávnostná inaugurácia v budove DJZ

Na Prešovskej Univerzite v Prešove slávnostne inaugurovali  rektora Dr.h.c.prof.PhDr Petra Kónyu, PhD. Inaugurácia bola spojená so slávnostným otvorením akademického roka 2019/2020 v Divadle Jonáša  Záborského v Prešove, kde boli pozvaní vzácni hostia z kruhu zahraničných hostí, akademických funkcionárov zahraničných a domácich univerzít, priaznivcov a študentov Prešovskej univerzity v Prešove.

Ing. Marta Kollárová, PhD.

Lear Run 2019

Tešíme sa, že tradícia jesenného Lear Runu sa opäť zopakovala aj v tomto roku. Milovníci behu si vďaka peknému jesennému počasiu a úžasnej atmosfére opäť schuti zabehali na 5 alebo 9 km trati. Naša škola nezostala bokom a aj tento rok sa aktívne zapojilo zhruba 50 študentov a pedagógov. Vďaka prechádzke mestom sa podarilo zapojiť mladších a aj tých skôr narodených. Keďže ide o charitatívne podujatie, tak vďaka vyzbieranému vstupnému sa odovzdali peniaze pre neziskovú organizáciu Svetielko pomoci. Výbornú atmosféru opäť dotváralo rozsvietené mesto a hudobníci spríjemňujúci bežcom ich snahu o čo najlepší výkon. Veríme, že tradícia behu sa zachová a my sa zúčastníme ďalších športových podujatí.

Mgr. Štefan Dankovič

A opäť je tu september

Skončil sa čas oddychu a leňošenia. Bicykle, kolieskové korčule s ruksaky študenti vymenili na desať dlhých mesiacov za knihy, zošity a iné veci potrebné na vyučovanie. Brána školského internátu sa otvorila už prvého septembra, aby sme privítali najmä 48 študentov prvého ročníka. Každého z nich sprevádzali rodičia, takže v našom internáte bolo v tento deň naozaj rušno.

Hneď po prázdninách čakalo na študentov školského internátu veľké prekvapenie. Na svojich izbách si našli nové kvalitné matrace, pod nimi pevné drevené rošty a na stoloch pekné kovové lampy. Ako keby toho nebolo málo, v blízkej dobe pribudnú aj nové pohodlné stoličky. Pevne veríme, že takto komfortne vybavené izby prispejú k väčšiemu relaxu a pohode študentov na našom internáte.

September sa začal zasadnutím ŽIR, ktorého cieľom bolo vybrať nového člena zastupujúceho prvákov, predloženie finančných požiadaviek študentov a v neposlednom rade prerokovanie pripomienok študentov k stravovaniu. Po internátnom stretnutí nasledovalo zasadnutie v škole spolu s RŠ, ZRŠ, ŽŠR a Bc. Katarínou Kačmárovou, vedúcou Súkromnej školskej jedálne. Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré sa nám podarilo dohodnúť, patrí možnosť výberu z dvoch jedál na raňajky a odhlasovanie sa z jednotlivých stravných jednotiek nielen z celého dňa.

26.9.2019 sa na pôde SOŠ technickej v Prešove konal medzi internátny futbalový turnaj pod názvom „ Malý futbal“. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev vrátane nášho. Medzi sebou bojovali elektrikári, lesníci, podnikatelia, technici a študenti z Mladosti. Tím elektrikárov vedený kapitánom P. Kramárom jednoznačne dominoval a obsadil 1. miesto, z ktorého sa všetci tešíme a srdečne blahoželáme. Ani naši prváci tento mesiac nezaháľali v športových aktivitách. Prejavili veľký záujem o posilňovanie, zahrali si futbal a stolný tenis v telocvični.

Počas popoludňajších voľno-časových aktivít môžu využívať spoločenskú miestnosť, kde študenti najradšej hrávajú stolný futbal.

V nedeľu 29.9.2019 sa na Hlavnej ulici v Prešove opäť postavili na štart stovky bežcov v rámci podujatia  „Lear Run 2019“. Lear Run už po tretíkrát priniesol do Prešova mix športových zážitkov s charitatívnou myšlienkou. Teší nás záujem našich študentov, ktorí boli ochotní podporiť športovým výkonom dobrú vec a urobili niečo navyše pre svoje zdravie.

Zatiaľ čo si prváci postupne zvykajú na internátny život, štvrtáci im usilovne pripravujú slávnostnú imatrikuláciu, ktorou sa študenti prvých ročníkov oficiálne stanú členmi našej veľkej internátnej rodiny a cechu elektrikárov. Už teraz sa tešíme na zaujímavé nápady a originálne súťaže, ktoré nás čakajú začiatkom októbra.  

Mgr. Viera Barjaková

SPONZORI