2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Grant pre mobility v Erasmus+

Naša škola získala  grant  na aktivity projektu „ Buďme pripravení na digitálne vedomosti“ („Be ready for digital skills“), v rámci programu Erasmus+ pre krátkodobé mobility, v rámci sektora Odborné vzdelávanie a príprava. Projekt má trvať 12 mesiacov (obdobie od 1. 10. 2021 do 30 .9. 2022) a zúčastniť sa ho bude mať možnosť 30 vybraných žiakov školy, predovšetkým z 3. ročníka.

 

Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj digitálnych kompetencií našich žiakov v oblasti robotiky, automatizácie, 3D tlače, programátorských a IKT zručností, ktoré majú podporiť lepšie uplatnenie našich absolventov na trhu práce aj v novom priemysle 4.0. Očakávame, že vybraní účastníci sa stretnú s prostredím automatizácie výroby a robotizovaných systémov,  budú vytvárať funkčný koncept vytvorený pomocou 3D tlače a programovania PLC.

 

Mobility sú bližšie špecifikované pre študijné odbory elektrotechnika, so zameraním na priemyselnú informatiku, robotiku a automatizáciu výroby, ktorá je naplánovaná na mesiac marec 2022 v Taliansku,  ďalšia  so zameraním na 3D tlač cez modelovanie s CAD softvérmi v mesiaci apríl v Írsku  a pre študijný odbor informačné a sieťové technológie, so zameraním na IT aplikácie a inovatívne web aplikácie v júni 2022 v Nemecku.

 

Všetky tieto mobility budú zamerané na získavanie praktických skúseností a rozvíjanie odborných digitálnych kompetencií žiakov, rozšírenie ich jazykových vedomostí a tiež  na spoznávanie firemnej kultúry v zahraničí. V Taliansku sa žiacke stáže budú realizovať  v dvoch firmách - NIDEC ASI a NuZoo Robotics v Miláne, v Írsku pôjde o firmy Design Factors a FabLab v meste Limerick, v Nemecku to bude firma Modellprojekte v blízkosti Lipska. Predpokladáme, že zahraniční tútori budú veľmi pozorne sledovať a hodnotiť prácu  našich  žiakov a veríme, že získajú čo najlepšie hodnotenie. Naším zámerom je všetky získané vedomostí a zručností žiakov úspešne implementovať do tematických plánov, čo v budúcnosti  povedie k zvyšovaniu úrovne výchovnovzdelávacieho procesu.

 

Náš projekt „Buďme pripravení na digitálne vedomosti“ tento mesiac štartuje. Momentálne pripravujeme celý proces výberu žiakov podľa stanovených kritérií nastavených v projekte. Veríme, že toto je náš začiatok v mobilitách a usilovne pripravujeme aj ďalší plán na  nadchádzajúce roky, pretože v mobilitách vidíme veľký potenciál a zmysel pre rozvoj osobností žiakov, učiteľov a školy.

 

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Ing. Marta Kollárová, PhD, zástupkyňa riaditeľky pre mimoškolskú činnosť

Učebnica Internet vecí

Z iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach sa skupina firiem, pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií, rozhodla prispieť k riešeniu problému nedostatku kvalitných učebníc na stredných školách – podporili vydanie modernej a nadčasovej učebnice „Internet vecí. Učebnica nielen pre stredné školy“. Obsah unikátnej učebnice bol vytvorený kolektívom vysokoškolských a stredoškolských učiteľov v úzkej spolupráci s expertmi z praxe v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Zhromaždené finančné prostriedky umožnili vydanie 1200 ks atraktívnej tlačenej verzie učebnice, v trhovej hodnote takmer 40 000 EUR. Učebnica bola poskytnutá bezplatne ako dar IT firiem 15 stredným školám z celého Slovenska a medzi ne patrila aj naša škola SPŠE v Prešove.

 

Dňa 12. 10. 2021 o 10.00 hod. v priestoroch Univerzitného parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach bolo slávnostné symbolické odovzdanie tohto hodnotného daru školám za účasti vzácnych hostí, zástupcov obdarovaných škôl a partnerských firiem, ktoré sa na vydaní učebnice podieľali. Riaditeľka našej školy Ing. Iveta Marcinčinová prevzala na podujatí darovací dekrét.

 

Medzi autormi učebnice je aj náš bývalý externý učiteľ Matúš Selecký, ako spoluautori vystupujú naši učitelia Ing. Martin Ambrozy a Ing. Jozef Macej.

 

Na vydaní učebnice sa podieľali firmy:

AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.; ALEF Distribution SK, s.r.o.; GlobalLogic Slovakia, IBM International Services Centre s.r.o.; InterWay, a.s.; Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. a Cisco Systems Slovakia spol s.r.o.

 

Rozhovor s hlavnými autormi učebnice nájdete na odkaze:

https://www.teraz.sk/spravy/vydanie-ucebnice-internet-veci-podpori/582965-clanok.html

Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy

Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky organizovaný AMAVET-om je každoročná krajská súťažná prehliadka, ktorá prezentuje tie najlepšie vedecko-technické práce z rôznych oblastí, ako sú biológia, chémia, medicína, spoločenské vedy, ale aj informatika, počítačové inžinierstvo a elektrotechnika.

 

 

Dňa 15. 10. 2021 sa zúčastnil prehliadky Matej Mazúr zo IV.SB s projektom „Na ceste k digitálnej mape kosenia“ v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo, ktorý postupuje do celoštátneho kola.

 

Výsledky projektu sú zobrazené na stránke Kosenie Hater 

https://koseniehater.azurewebsites.net/

Ing. Anna Dlugošová

MEET AND CODE – Kreatívne IT podujatia v rámci európskej iniciatívy MEET AND CODE aj na našej škole

V mesiacoch september a október sa naša škola zapojila do európskej iniciatívy #meetandcode, ktorej cieľom je spopularizovať mladým ľuďom IT a rozvinúť u nich kreatívne myslenie. Zapojilo sa vyše 40 žiakov ZŠ a SŠ vo veku 12 až 18 rokov.

Pod záštitou Nadácie SPŠE Prešov boli zorganizované workshopy a hackathon pod názvom Design&Code, kde účastníci pracovali na svojom nápade od vytvorenia loga, navrhnutia dizajnu v populárnej Figme, až po nakódenie svojho webu alebo použitia CMS Wordpress.

Workshop bol vedený absolventmi SPŠE Prešov - Danielou Chovancovou, freelancerkou a zakladateľkou štúdia boostello, a Jakubom Potockým, projektovým manažérom a full-stack developerom.

 

 

Počas víkendového hackathonu pracovali tímy na svojom nápade s možnosťou mentoringu. Výsledkom boli zaujímavé weby, hry, aplikácie alebo dizajnový prototyp, ktoré aj pútavo odprezentovali. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich prácu a špeciálne gratulujeme tímom s projektami Erzurum, POSTHUT a ADMI solutions.

 

 

Pre ďalšie takéto podujatia sledujte @keepcode.sk alebo navštívte https://keepcode.boostello.sk/.

 

Ing. Gabriela Mitrová

Imatrikulácia v školskom internáte

V prvom októbrovom týždni sa konal pre našich prvákov veľký deň - oficiálne sa stali členmi a patriotmi nášho internátu. Imatrikulácia „UCHAĽÁK” sa začala školskou hymnou v prevedení všetkých prvákov, po ktorej žiak M. Derco zo 4.C mal úvodné slová a na rad prišlo aj desatoro prikázaní. Zábava gradovala a žiaci sa mohli predviesť vo svojich umeleckých kreáciách. Najväčší potlesk si vytancovali S. Luberd s M. Potičným a spevom najviac zaujal P. Jurčišin.

 

Dni duševného zdravia sú každodennou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. 10. októbra sme si aj my pripomenuli tento deň, a to rozhovormi v skupinách na túto tému, propagáciou zbierky a vyvesením propagačného materiálu na prízemí ŠI.

 

Krúžok 3D tlače sa u našich žiakov teší veľkej obľube. Prostredníctvom neho sa žiaci oboznamujú s problematikou 3D tlače, orientujú sa v programovaní a technickom vybavení. Môžu na ňom vyskúšať tvoriť a tlačiť svoje vlastné návrhy.

 

 

 

Hrabanie lístia medzi najobľúbenejšie činnosti rozhodne nepatrí... Na otázku, kedy hrabať lístie, máme jednoduchú odpoveď - je to na jeseň. Aj naši žiaci pridali ruku k dielu a lístie pekne pohrabali a vyzametali.

 

V tomto mesiaci sme s našimi žiakmi diskutovali na ekologickú tému - správne triedenie odpadu. Žiakom sa dávali rôzne usmernenia a rady ako triediť, ale hlavne, čo a ako nakupovať, aby sa predišlo vytváraniu odpadu.

 

Naši zverenci určite nezaháľali ani vo športových aktivitách. Vo voľných chvíľach hrávajú futbal a najväčšou obľubou je cvičenie v posilňovni.

Mário Malinovský, vychovávateľ ŠI

ZENIT v programovaní – výsledky školského kola

Slovná skratka “Zenit“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu a tvorivosť.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 38. ročník súťaže “Zenit v programovaní“, ktorý sa konal na našej škole v dňoch 19. 10. 2021 a 20. 10. 2021 dištančnou formou. Súťaže sa  zúčastnilo spolu 170 žiakov, z toho 94 žiakov v kategórii A,  25 žiakov v kategórii B, 36 žiakov v kategórii Webdeveloper a 15 žiakov v kategórii Grafik.

 

Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 24. 11. 2021 – 25. 11. 2021 v Prešove na SPŠE.

 

PROGRAMOVANIE KATEGÓRIA A

 

Meno a Priezvisko

Body

Výsledok

Jakub Džačovský

191

1.miesto

Maroš Berdis

166

2.miesto

Marek Horváth

165

3.miesto

 

PROGRAMOVANIE KATEGÓRIA B

 

Meno a Priezvisko

Body

Výsledok

Filip Bodor

153

1.miesto

Matej Straka

137

2.miesto

Krištof Bajus 

125

3.miesto

 

GRAFIK

 

Meno a Priezvisko

Body

Výsledok

Barbora Horvátová 

275

1.miesto

Matej Koscelník 

240

2.miesto

BenjamínVateha

185

3.miesto

 

WEB DEVELOPER

 

Meno a Priezvisko

Body

Výsledok

Matej  Mazúr

295

1.miesto

Samuel Brinko

275

2.miesto

Christián Saloň

240

3.miesto

 

Víťazom gratulujeme.

PK PRO, Ing. Gabriela Mitrová

Víťazstvo v cezpoľnom behu žiakov

Dňa 1. 10. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ. Pretek o dĺžke 4500m sa konal v tradičnom priestore medzi mostami cez Torysu na Sídlisku III. Našu školu reprezentovali: Kristián Kočiš II.A, Šimon Onderík I.A a Stanislav Pavlenko II.F. V kategórii jednotlivcov Š. Onderík vybojoval druhé miesto a hneď za ním, na tretej pozícii dobehol S. Pavlenko. V kategórii družstiev sme toto kolo vyhrali a postupujeme do krajského kola, ktoré by sa malo uskutočniť o tri týždne v Starej Ľubovni. K dosiahnutému úspechu chlapcom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy na športovom poli.

Mgr. Vladimír Hudáček

Účelové cvičenie I. ročník

Dňa 4. 10. 2021 žiaci I. ročníka absolvovali účelové cvičenie. Keďže nám prialo počasie, využili sme to na poznávanie okolia Prešova a vystúpili sme na Šarišský hrad. Náplňou cvičenia bol pohyb a pobyt v prírode (turistický pochod po vyznačených turistických trasách, orientácia v prírode, poznávanie Šarišského hradného vrchu). Celkovo sme prešli takmer 12 km. Žiaci si prezreli vnútorný hrad, mohli si prečítať informácie o jeho histórii ako aj o súčasnej snahe o záchranu a obnovu hradu. Najlepšiu dochádzku 89% mala trieda I.B, naopak najhoršiu 70% mala trieda I.A. Priemerná účasť žiakov bola 84,37%.

Mgr. Štefan Dankovič

Turnaj v stolnom tenise

Dňa 6. 10. 2021 sa uskutočnil na našej škole turnaj v stolnom tenise. Svoje sily si prišlo zmerať 12 žiakov. Nekompromisný vyraďovací pavúk poslal do finále 3 hráčov. Celkové víťazstvo si odniesol Martin Bak z III.B triedy. Na druhom mieste skončil Michal Bilský z I.C triedy. O pekné tretie miesto sa postaral Michal Kostilník z II.F.

Mgr. Tomáš Bosák

Deň nezábudiek

Liga za duševné zdravie je neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie podmienok starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami. Koncom minulého týždňa prebehla na našej škole zbierka Dni nezábudiek na pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii. Vyzbieralo sa krásnych 112,18 EUR. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec srdečne ďakujeme.

Duševné zdravie jednotlivca závisí od duševného stavu celej spoločnosti.

Mgr. Viktor Mačák, koordinátor Zdravej školy

Beseda v III.F triede

CPPPAP pod vedením sociálnej pedagogičky - Mgr. Jany Štofaňákovej, realizovala na hodine TRH na požiadanie triedneho učiteľa a školskej psychologičky besedu na tému: Obchodovanie s ľuďmi.

Ciele preventívnej aktivity:


•rozpoznať nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi;


•identifikácia oblastí, v ktorých je nevyhnutné mať informácie pre rozhodovanie sa na trhu práce, s cieľom predísť obchodovaniu s ľuďmi,


•osvojiť si preventívne informácie ako sa správať v rizikových situáciách, ktoré môžu viesť k obchodovaniu s ľuďmi,


•prekonávanie kultúrneho stereotypu „neodmietania“, osvojenie si autonómneho postoja k vlastnému rozhodovaniu a nezávislosti od spoločenských nátlakových mechanizmov.

 

Metódy, ktoré boli použité: práca s obrazovým materiálom, brainstorming, asociácie, diskusia, riadený rozhovor, prezentácia v programe PowerPoint.

Žiakov beseda zaujala. Za ochotu, spoluprácu a celkové úspešné prezentovanie danej problematiky ďakujeme.

Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Tatiana Bosáková

SPONZORI